Indvandring nødvendig for velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandring nødvendig for velfærd"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det centrale er dog, at det er nødvendigt med en fortsat indvandring og integration for at opretholde det danske velfærdssamfund Arbejdsmiljøet forringes i de mindste virksomheder Behovet for et organiseret arbejdsmiljøarbejde er ikke mindre på den lille virksomheder end på de større - tværtimod. Derfor er det urimeligt at afskaffe kravet om sikkerhedsorganisation på arbejdspladser med under 10 ansatte, mener LO Kun få udenlandske IT-eksperter kommer til Danmark Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen? spørger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert i en kommentar til den aktuelle greencard-diskussion Ignore-It kampagnen i fuld gang I Holdningen appellerer LO's næstformand Tine Aurvig Brøndum til især de unge om at gå i dialog med fagbevægelsen om at udvikle fremtidens velfærdssamfund Integration Indvandring nødvendig for velfærd Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, samtidig falder arbejdsstyrken dramatisk. Bonnerup-rapporten og prognoser fra Dansk Arbejdsgiverforening har sat dagsordenen i den offentlige debat. Det centrale er dog, at det er nødvendigt med en fortsat indvandring og en vellykket integration for at opretholde det danske velfærdssamfund T¾nketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark Ð med Erik Bonnerup som formand Ð offentliggjorde for kort tid siden en meget omtalt rapport om befolkningsudviklingen frem til Af rapporten fremgœr det, at antallet af indvandrere og deres efterkommere vil stige med personer fra 2001 til 2021 Ð en stigning pœ 88 pct. Samlet set vil den danske befolkning if lge prognosen vokse med personer. Den etnisk danske del af befolkningen gœr i samme periode tilbage med personer. Det er altsœ if lge prognosen alene indvandring, der er Œrsagen til, at befolkningen i Danmark over de n¾ste 20 Œr ventes at stige. Det stigende antal indvandrere og deres efterkommere er efter de borgerlige partiers opfattelse et stort problem. Tallene er baggrunden for, at regeringen nu vil stramme reglerne for familiesammenf ring. Et indgreb, der i f lge T¾nketanken er en effektiv mœde at begr¾nse antallet af indvandrere og deres efterkommere pœ. Antallet af pensionister eksploderer Hvad der ogsœ fremgœr af t¾nketankens rapport, men ikke har nydt s¾rlig bevœgenhed, er det faktum, at antallet af personer i Danmark over 64 Œr i samme periode vil stige med personer. T¾nketankens prognose viser derfor indirekte, at uden indvandring vil stadig f¾rre erhvervsaktive danskere skulle fors rge et stadig st rre antal pensionister. Mens der nu er fire erhvervsaktive for hver pensionist, vil tallet i de kommende Œr falde til to erhvervsaktive for hver pensionist. Arbejdsstyrken skal udvides Udspil 28. februar 2002 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Stig Poulsen, Anette Bindslev. Layout: LO. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Stigningen i antallet af pensionister betyder, at muligheden for at finansiere fremtidens velf¾rd i h j grad er afh¾ngig af, at arbejdsstyrken bliver st rre. T¾nketankens prognose viser, at det kun er indvandring, der kan for ge arbejdsstyrken i det omfang, det er n dvendigt for at kunne opretholde det danske velf¾rdssamfund i fremtiden. Ð NŒr den borgerlige regering fremstiller indvandringen som et k¾mpeproblem, er det ikke bare forkert. Det forholder sig i virkeligheden stik modsat. Indvandring i det omfang, som T¾nketankens prognose forudser, er en reel n dvendighed for det danske samfund, hvis vi nsker at fastholde velf¾rdspolitikken siger LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Rapport forventer stigning i befolkningstallet, antal pensionister samt antal indvandrere efterkommere Befolkningsantal i Danmark Stigning Antal personer over 64 år Stigning Antal indvandrere og efterkommere Stigning Kilde: Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark (Bonnerup-rapporten) Indvandring skal følges op af integration T¾nketankens prognose for indvandringen til Danmark viser altsœ, at det stigende antal pensionister opvejes af indvandringen. I 2021 bliver der flere pensionister og en samlet befolkningstilv¾kst pœ grund af indvandring pœ personer. Problemet med den store tilgang af pensionister er imidlertid ikke l st med indvandring alene. I f lge en prognose fra Dansk Arbejdsgiverforening vil arbejdsstyrken frem til 2040 falde med personer Ð trods indvandring. Ð Hvis man sammenholder T¾nketankens prognose og prognosen fra Dansk Arbejdsgiverforening, bliver det skœret ud i pap, at ikke bare indvandring, men ogsœ en langt mere effektiv integration er tvingende n dvendig, hvis det danske velf¾rdssamfund ikke skal tvinges i kn¾ af fors rgerbyrden fra det stigende antal pensionister, siger Tine Aurvig Br ndum. Integration for danskernes skyld En succesfuld integration i Danmark kr¾ver to ting af det danske samfund. Ð Arbejdsgiverne skal opgive deres modstand mod at ans¾tte medarbejdere af fremmed herkomst, og indvandrerne skal have en uddannelse. De to opgaver skal det danske samfund tage langt mere alvorligt. Ellers vil fremmedfjendskhed og politisk slaphed over for integrationsindsatsen kaste Danmark ud i en konomisk krise. Det skal vi v¾re kloge nok til at undgœ, siger Tine Aurvig Br ndum. Konkret integration Efter LOÕs opfattelse skal der iv¾rks¾ttes en r¾kke konkrete initiativer for at integrere indvandrerne i Danmark fx: Voksenl¾rlingeuddannelsen er, kombineret med danskundervisning, en meget velegnet mœde at fœ indvandrere i arbejde pœ. Mulighederne for at indvandrere kan fœ en voksenl¾rlingeuddannelse skal udvides og styrkes. Plejesektoren er t¾t pœ regul¾r mangel pœ arbejdskraft. Ops - gende arbejde og specialdesignede elementer for indvandrerne i uddannelserne kan im dekomme behovet for arbejdskraft pœ dette omrœde. Udl¾ndinges medbragte uddannelser og kvalifikationer skal hurtigst muligt anerkendes og overs¾ttes til de tilsvarende danske kvalifikationer. Ð En god integrationsindsats er et meget konkret stykke arbejde, som vi skal forholde os til i hele det danske samfund. PŒ den mœde sikrer vi, at indvandrerne bliver den resource, de faktisk er og ikke en byrde, skabt af danskerne selv, siger Tine Aurvig Br ndum. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jette Lykke på telefon Yderligere kommentarer: Næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon

3 LO s nyhedsbrev side 3 Alvorlige ulykker fordelt efter virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Antal ulykker pr. tusinde ansatte Kilde: Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik 1999 og beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik 1998, søgninger for LO samt egne beregninger Sikkerhedsarbejde Regeringen vil forringe arbejdsmiljøet i de mindste virksomheder Behovet for et organiseret arbejdsmiljøarbejde er større på de helt små virksomheder. Derfor er det urimeligt, at regeringen nu vil afskaffe kravet om sikkerhedsorganisation på arbejdspladser med under 10 ansatte, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Omkring 20 pct. af de danske l nmodtagere er besk¾ftiget i smœ virksomheder med f¾rre end 10 ansatte. De bliver nu dobbelt ramt af regeringens bebudede nedsk¾ringer i den samlede arbejdsmilj indsats. Sidste sommer fik ogsœ de smœ HK-arbejdspladser ret til at v¾lge sikkerhedsrepr¾sentanter, og dermed var alle virksomheder med fem ansatte forpligtet til at organisere deres sikkerhedsarbejde og derved styrke den forebyggende indsats mod arbejdsskader. Men denne forpligtelse vil regeringen nu atter afskaffe med den begrundelse, at det er besv¾rligt for de smœ virksomheder at administrere ordningen. Kun pœ s¾rlig farlige omrœder som bygge- og anl¾gsarbejde, havnearbejde m.v. vil kravet om organisering af sikkerhedsarbejdet blive opretholdt i fremtiden. Et lovforslag ventes fremsat inden for kort tid, og det skal ses i sammenh¾ng med, at regeringen ogsœ har lagt op til en generel begr¾nsning af Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed, og at forskningen i arbejdsmilj problemer indskr¾nkes v¾sentligt. Risikoen er ikke mindre Ð Set med LOÕs jne er det urimeligt, at medarbejderne pœ de smœ virksomheder skal stilles ringere end deres kolleger pœ st rre arbejdspladser, ved at de nu fratages muligheden for at v¾lge en sikkerhedsrepr¾sentant. Statistikken over arbejdsskader viser jo, at risikoen for ulykker og erhvervsbetingede sygdomme er lige sœ stor i de mindre virksomheder som i de st rre, siger LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert. Hun tager ogsœ afstand fra regeringens begrundelse for at fritage de smœ virksomheder for krav om sikkerhedsorganisation. Ð Regeringen lovede i valgkampen, at den ville hj¾lpe de smœ virksomheder. Men det kan ikke v¾re rigtigt, at det skal ske pœ bekostning af medarbejdernes helbred og sundhed, fastslœr Marie-Louise Knuppert. Hun mener ikke, at de smœ virksomheder har interesse i et st rre frav¾r blandt deres medarbejdere pœ grund af arbejdsbetinget sygdom. Den totale regning til samfundet for det aktuelle antal arbejdsskader vurderes af Arbejdstilsynet til omkring 12 milliarder kroner Œrligt i form af udgifter til social- og sundhedsv¾senet. Flere alvorlige ulykker på små arbejdspladser LO har analyseret tal fra Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik og nœr til det resultat, at incidensen, dvs. hyppigheden, af alvorlige ar-

4 LO s nyhedsbrev side 4 Arbejdsulykker I 1999 anmeldtes arbejdsulykker på arbejdspladser med under 10 ansatte. Det svarer til 10 arbejdsulykker om året pr ansatte eller 13 pct. af det samlede antal arbejdsulykker. Tallet skal ses i forhold til, at Arbejdstilsynet har konstateret en gennemsnitlig underrappaortering på ca. 50 pct. Sandsynligheden for at få anmeldt en alvorlig ulykke er større på de helt små arbejdspladser med under 10 ansatte end på arbejdspladser med mellem 10 og 20 ansatte. I alt 5,7 pct. af arbejdsstyrken svarende til hver 18. lønmodtager kom til skade på jobbet i år Det samlede fravær på grund af disse ulykker svarer til, at samtlige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde 1 dags fravær på grund af en arbejdsbetinget skade. Ifølge Beskæftigelsesministeriets skøn svarer det samlede sygefravær til fuldtidsstillinger (2001-tal). En LO-delegation var onsdag til møde i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg for at orientere udvalgets medlemmer om konsekvenserne af at slække på arbejdsmiljøindatsen i de helt små virksomheder. bejdsulykker er st rre pœ virksomheder under 10 ansatte end pœ de lidt st rre arbejdspladser med ansatte. En s gning i Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik viser samtidig, at en betragtelig del af de alvorlige arbejdsulykker Ð i alt 19 pct. Ð opstœr pœ virksomheder med under 10 ansatte. Begge resultater indikerer kraftigt, at arbejdsmilj et i de helt smœ virksomheder ikke er mindre risikabelt for medarbejderne end i de st rre. Ð Derfor kommer vi heller ikke udenom, at behovet for en systematisk forebyggende indsats er lige sœ stor i de smœ virksomheder som i de store. Samtidig er det vigtigt, at bœde ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtet til at arbejde med sikkerheden gennem oprettelse af en sikkerhedsorganisation, siger Marie-Louise Knuppert. Underrapportering Siden 1990 er der sket et gradvist fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Men if lge Arbejdsmilj instituttet er der samtidig sket en stigning i ulykkesfrekvensen for kvinder pœ over 100 pct., mens der blandt m¾nd har v¾ret 26 pct. flere arbejdsulykker. Disse tal tyder pœ, at der generelt er tale om en kraftig underrapportering af de arbejdsulykker, som faktisk sker. If lge LO er underrapporteringen formentlig st rst i de virksomheder, hvor der ikke er valgt sikkerhedsrepr¾sentant, fordi der her er mindre opm¾rksomhed omkring sikkerhed og arbejdsmilj. Og her skiller de helt smœ virksomheder sig kraftigt ud, fordi det kun var 43 pct. af l nmodtagerne i virksomheder med 5-9 ansatte, der i 2000 havde valgt en sikkerhedsrepr¾sentant. Til sammenligning er det kun 7 pct. af de ansatte i virksomheder med mellem 100 og medarbejdere, som ikke har en sikkerhedsrepr¾sentant, de kan henvende sig til. Anbefaler øget indflydelse til de ansatte Regeringens planer om at reducere sikkerhedsarbejdet pœ de mindste arbejdspladser kommer helt pœ tv¾rs af de strategier, som dr ftes inden for EU, og som gœr i retning af en st¾rkere arbejdsmilj indsats netop pœ de smœ virksomheder. Selv om EU betegner virksomheder som smœ, nœr de har op til 250 ansatte, er der dog flest sœkaldte Òmikro-virksomhederÓ med 0-10 medarbejdere. Problemet Ð som man ser det pœ EU-plan Ð er, at disse meget smœ enheder ikke har de n dvendige ressourcer og ekspertise til at forudse risikoen for arbejdsulykker. Dertil kommer, at de generelt er mere sœrbare end st rre virksomheder med flere end 250 ansatte. Derfor har en r¾kke europ¾iske arbejdsmilj organisationer anbefalet, at medarbejderne pœ de helt smœ arbejdspladser fœr st rre indflydelse pœ arbejdsmilj et i form af bedre formelle rettigheder. Det kan fx ske Ð pœpeges det Ð mere decentralt og fleksibelt gennem forpligtende aftaler med arbejdsgiverne. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Niels Sørensen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

5 LO s nyhedsbrev side 5 Integration Kun få udenlandske IT-eksperter kommer til Danmark Behovet i virksomhederne er ikke så stort, fremgår det af ny undersøgelse. Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen? spørger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert i en kommentar til den aktuelle greencarddiskussion Kun 400 udenlandske IT-eksperter har fœet arbejds- og opholdstilladelse i Danmark det seneste Œr. Det til trods for, at danske virksomheder vurderer eftersp rgslen pœ IT-arbejdskraft til at v¾re For at lette udenlandske IT-eksperters indrejse i Danmark blev reglerne i november 2000 lempet, sœ sagsbehandlingstiden blev sat ned fra to til Žn mœned. Blandt andet blev det besluttet, at Udl¾ndingestyrelsen ikke l¾ngere skulle foretage en arbejdsmarkedsh ring hos edb-fagets fagforening PROSA eller Ingen rforbundet i Danmark (IDA). Nu skal de to forbund blot orienteres om ans gninger fra udenlandske IT-eksperter. Men de nye regler har tilsyneladende ikke fristet virksomhederne til at importere h jtuddannede IT-specialister. Teknologisk Institut har i notatet ÒUdenlandske IT-specialister i DanmarkÓ Ð som er udarbejdet for LO Ð unders gt Œrsagerne til den lave interesse for at bruge de nye regler. IT-virksomhedernes måde at forebygge eller dække sit behov for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer. Løbende efter-/videreuddannelse af medarbejdere i virksomheden Nyansættelser af IT-medarbejdere Samarbejde om IT-opgaver med andre virksomheder Lønincitatmenter (fx medarbejderaktier) Rekruttering af personer med anden uddannelse suppleret med intern efteruddannelse Outsourcing af IT-opgaver i Danmark Outsourcing af IT-opgaver til udlandet Ansættelse af herboende danskere med anden etnisk baggrund med IT-kvalifikationer Import af udenlandsk IT-arbejdskraft 0 pct I Høj eller nogen grad I Høj eller nogen grad I begrænset grad eller slet ikke Ved ikke Kilde: Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer, PLS Rambøll, 2001.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Sprog og kultur spiller ind I notatet konkluderes det, at behovet for IT-arbejdskraft reelt er overvurderet, og at virksomhederne l ser deres problemer med mangel pœ kvalificeret IT-arbejdskraft pœ andre mœder. Kun knap 7 pct. af IT-virksomhederne importerer i nogen grad, i h j grad eller i meget h j grad udenlandsk IT-arbejdskraft. Teknologisk Institut peger dog pœ en r¾kke faktorer, der spiller ind, nœr virksomhederne frav¾lger at importere arbejdskraft: For det f rste er den danske erhvervsstruktur pr¾get af mange smœ og mellemstore virksomheder, der kun sj¾ldent har overblikket og muligheden for at orientere sig mod udlandet i bestr¾belserne pœ at rekruttere den n dvendige arbejdskraft. For det andet volder sprog og arbejdskulturelle forskelle vanskeligheder. PŒ visse omrœder, blandt andet i finansverdenen, er det for eksempel afg rende, at programm ren er dansksproget. For det tredje har myndighederne fors mt at markedsf re de nye lempelige regler, sœ mange virksomheder er ikke opm¾rksomme pœ mulighederne. Efter- og videreuddannelse LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert kalder det et Òk¾mpem¾ssigt paradoksó, at virksomhederne efterlyser nye liberale ordninger som for eksempel greencards for at kunne importere IT-arbejdskraft, men ikke udnytter den g¾ldende lovgivning. Ð Den politiske diskussion om, hvorvidt Danmark skal indf re en greencard-ordning virker jo som det rene nonsens i lyset af den ny unders - gelse. Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen Ð og som n¾sten ingen bruger, sp rger Marie-Louise Knuppert. Hun mener, at myndighederne hurtigst muligt mœ ud af starthullerne og informere bedre om de g¾ldende smidige regler. Endelig mener LO, at IT-branchens ressourceproblem pœ l¾ngere sigt l ses bedst ved at videre- og efteruddanne den arbejdskraft, der allerede er i Danmark. Yderligere oplysninger: Sektionsleder Bernt Fallenkamp på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

7 LO s nyhedsbrev side 7 Holdningen Fagbevægelsens Ignore-Itkampagne i fuld gang Af Tine Aurvig Br ndum, n¾stformand i LO Fagbev¾gelsen er i de seneste Œr skrumpet ind bœde med hensyn til antal og den plads, vi fylder i folks hoveder. Vi har f¾rre medlemmer end i 1994, og det er mere undtagelsen end reglen, at de faglige emner tages op til debat over madpakken. I dag er medlemskab af en fagforening blevet en privat sag, og de aktive tilh rer den mere erfarne del af befolkningen. Skal vi have en langtidsholdbar bev¾gelse, mœ vi opprioritere medlemshvervningen. Og det er lige netop, hvad LO-fagbev¾gelsen g r i disse dage, hvor en storstilet kampagne gœr i gang. MŒlgruppen for kampagnen er unge under 30 Œr. Og der er heldigvis et potentiale. En unders gelse foretaget af LO i Œr 2000 viser, at blandt de uorganiserede under 30 Œr Ð ja, der har 60 pct. aldrig fœet en henvendelse fra en fagforening. Derfor skal de have et tilbud, de ikke kan sige nej til. Vi skal gœ langt mere offensivt pœ banen med, hvad fagbev¾gelsen kan tilbyde. Vi vil synligg re, hvad den enkelte fœr ud af et medlemskab, og hvad de kan bidrage med via deres engagement i fagbev¾gelsen. I vores agitation for medlemskab af en fagforening skal vi altid spille pœ to dimensioner. For det f rste de kontante fordele: At man fœr et sikkerhedsnet og nogle muligheder fx i forhold til uberettiget fyring, underbetaling, uddannelse og et godt arbejdsmilj. For det andet, at man ved at engagere sig kan v¾re med til at forandre vilkœrene pœ arbejdspladsen og faktisk ogsœ i samfundet. LO-fagbev¾gelsen er en bev¾gelse, der k¾mper for de svage i samfundet. En bev¾gelse, der g r en indsats for at udvikle forholdene i 3. verdens lande fx gennem konkrete projekter om demokrati og arbejdsforhold. Og en bev¾gelse, der konstant arbejder for at bevare og videreudvikle det solidariske velf¾rdssamfund. Vi arbejder fx for, at skatten s¾nkes for de lavest l nnede grupper. Jeg vil opfordre unge til at v¾re medlem af en fagforening, fordi alle har krav pœ en retf¾rdig behandling. De skal v¾re medlem af en fagforening, fordi den skaber rammerne for en udvikling af deres job og kompetencer. Og endelig skal de v¾re medlemmer, fordi det er bedst og nemmest at ¾ndre pœ tingene sammen med andre. Vi kan imidlertid ikke genoplive tidligere tiders agitationsarbejde. L - besedler og storm der har ikke den samme appel til den unge generation. Vi skal benytte nye medier som reklamer og hjemmesider. Men kernen er stadigv¾k den menneskelige kontakt. SŒ det vigtigste er, at vi smider den bluf¾rdighed, der mœske har sneget sig ind pœ os i de seneste Œr, og kommer ud og fort¾ller om vores sag og vores visioner. Ikke med en l ftet pegefinger, men i en Œben dia-

8 LO s nyhedsbrev side 8 log. Det kan v¾re, at dialogen med de unge ogsœ kan hj¾lpe med til at udvikle bev¾gelsen Ð hvem ved? Kampagnen er som sagt gœet i gang. Meget af det centrale arbejde er gœet forud for selve kampagnen. I mere end et Œr har vi arbejdet pœ de interne linier med at genoplive agitationsarbejdet og udf re servicetjek af de lokale fagforeninger. Nu begynder sœ den offentlige del, hvor vi i f rste fase s¾tter fokus pœ, hvad fagbev¾gelsen kan og vil gennem en mediekampagne. Kampagnen benytter sig af humor og gimmicks Ð et arbejdsplaster, der skal g re os alle resistente over for en uretf¾rdig behandling. Ved manglende virkning kan man kontakte sin fagforening. Anden fase er selve hvervningen, der foregœr i det lokale netv¾rk i hele april mœned. Her vil de lokale fagforeninger arrangere arbejdspladsbes g, Œbent hus-arrangementer, gadeaktiviteter m.m. I hele perioden kan man ringe til fagbev¾gelsens hotline og fœ svar pœ alskens faglige sp rgsmœl. Vi har stadigv¾k en af de h jeste organisationsprocenter i verden. Det tror jeg ogsœ, vi vil have om 10 Œr, fordi vi nu indleder en Œben dialog med de kommende generationer.

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Nej til illusioner Ja til visioner

Nej til illusioner Ja til visioner LO s nyhedsbrev nr. 17 / 2000 Indhold Nej til illusioner - Ja til visioner............ 1 Vælgernes nej til euroen er ikke i sig selv en økonomisk katastrofe for Danmark. Konksekvenserne af nej et, er først

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling LO s nyhedsbrev nr. 20/2001 Indhold Hjælp til selvhjælp.......... 1 Rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor kan løses ved at kombinere seniorpolitik og integration af flygtninge og indvandrere

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid LO s nyhedsbrev nr. 5/2002 Indhold Danskerne siger nej til deltid.. 1 Kun 22 procent af danskerne mener, det er i orden, at regeringen ønsker at gennemføre en lov om deltid. 60 procent mener derimod, at

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

Skattetrykket er faldet

Skattetrykket er faldet LO s nyhedsbrev nr. 21/2001 Indhold Skatten falder............. 1 Den nuværende regering har modsat de borgerlige forgængere sænket skattetrykket Beskæftigelsesrekord........ 3 Antallet af beskæftigede

Læs mere

Nye løntal er ikke alarmerende

Nye løntal er ikke alarmerende LO s nyhedsbrev nr. 15/2001 Indholdsfortegnelse Nye løntal ej alarmerende..... 1 Den årlige lønstigningstakt hoppede i 2. kvartal i år fra 3,7 til 4,9 procent. Det fik arbejdsgiverne til at tale om truende

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

VK-forslag koster 80.000 offentlige job

VK-forslag koster 80.000 offentlige job LO SNYHEDSBREV 6 1998 Afskaffelse af lejeværdien I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK-forslag koster 80.000 offentlige job................ 1 Fjerner et eventuelt borgerligt fler tal efter valget lejeværdien,

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold.

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold. Min vej ud af medmisbruget af Hanne Heger En bog om misbrug for os alle... Hanne Heger Min vej ud af medmisbruget 20 år med en alkoholiker 142 sider Kr. 199 Borgens Forlag Hanne Hegers bog er en gave til

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Den lave euro-kurs giver fælles fordele

Den lave euro-kurs giver fælles fordele Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #4 / Juli 2000 Den fælles valuta Den lave euro-kurs giver fælles fordele Euroen har fungeret godt, og EU som helhed regner med over 3 pct. vækst i år. Derfor er den

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

Historisk lav ventetid blandt flygtninge OKTOBER 217 NYT RA R Historisk lav ventetid blandt flygtninge lygtninge, der fik opholdstilladelse i i perioden 213-2, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges

Læs mere

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet

Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet 13. MAJ 2004 Flere af målene for de fire højtprioriterede arbejdsmiljøproblemer i regeringens og parternes Prioriteringsplan er stort set nået. Arbejdsmiljømål på vej til at blive indfriet På bare to år,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat - nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.: for ejendommen S¾lger Jytte Vibeke Paris Adresse Solvang 17 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 20.10.2014 Udl bsdato 20.10.2015 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Claus L Lundsbjerg Vig. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Claus L Lundsbjerg Vig. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Claus L Lundsbjerg Adresse Fugleb¾ksvej 14 Postnr. og by 4560 Vig Dato 22.04.2015 Udl bsdato 22.04.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet Åbningskonference: Danmark i Balance? 16. maj 2017. Hvem vi er - Længere forudgående

Læs mere

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB)

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB) Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 01. september 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 19. september 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Engvald Madsen og Stine Madsen Fredericia. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Engvald Madsen og Stine Madsen Fredericia. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf. for ejendommen S¾lger Engvald Madsen og Stine Madsen Adresse Syrenvej 11 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 17.04.2016 Udl bsdato 17.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt

Visse Vandværk A.m.b.a. afholdt Visse Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdt Mandag, den 16. marts 2015 kl. 19.30 Visse Ladegård, Vissevej 116 REFERAT: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsesformand Søren Christensen

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø LE34 Att: Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Irene Dybdahl Viborg. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen Aarhus C Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Irene Dybdahl Viborg. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen Aarhus C Tlf. for ejendommen S¾lger Else Irene Dybdahl Adresse N rrem llevej 64 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 26.03.2015 Udl bsdato 26.03.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere