Indvandring nødvendig for velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandring nødvendig for velfærd"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det centrale er dog, at det er nødvendigt med en fortsat indvandring og integration for at opretholde det danske velfærdssamfund Arbejdsmiljøet forringes i de mindste virksomheder Behovet for et organiseret arbejdsmiljøarbejde er ikke mindre på den lille virksomheder end på de større - tværtimod. Derfor er det urimeligt at afskaffe kravet om sikkerhedsorganisation på arbejdspladser med under 10 ansatte, mener LO Kun få udenlandske IT-eksperter kommer til Danmark Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen? spørger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert i en kommentar til den aktuelle greencard-diskussion Ignore-It kampagnen i fuld gang I Holdningen appellerer LO's næstformand Tine Aurvig Brøndum til især de unge om at gå i dialog med fagbevægelsen om at udvikle fremtidens velfærdssamfund Integration Indvandring nødvendig for velfærd Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, samtidig falder arbejdsstyrken dramatisk. Bonnerup-rapporten og prognoser fra Dansk Arbejdsgiverforening har sat dagsordenen i den offentlige debat. Det centrale er dog, at det er nødvendigt med en fortsat indvandring og en vellykket integration for at opretholde det danske velfærdssamfund T¾nketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark Ð med Erik Bonnerup som formand Ð offentliggjorde for kort tid siden en meget omtalt rapport om befolkningsudviklingen frem til Af rapporten fremgœr det, at antallet af indvandrere og deres efterkommere vil stige med personer fra 2001 til 2021 Ð en stigning pœ 88 pct. Samlet set vil den danske befolkning if lge prognosen vokse med personer. Den etnisk danske del af befolkningen gœr i samme periode tilbage med personer. Det er altsœ if lge prognosen alene indvandring, der er Œrsagen til, at befolkningen i Danmark over de n¾ste 20 Œr ventes at stige. Det stigende antal indvandrere og deres efterkommere er efter de borgerlige partiers opfattelse et stort problem. Tallene er baggrunden for, at regeringen nu vil stramme reglerne for familiesammenf ring. Et indgreb, der i f lge T¾nketanken er en effektiv mœde at begr¾nse antallet af indvandrere og deres efterkommere pœ. Antallet af pensionister eksploderer Hvad der ogsœ fremgœr af t¾nketankens rapport, men ikke har nydt s¾rlig bevœgenhed, er det faktum, at antallet af personer i Danmark over 64 Œr i samme periode vil stige med personer. T¾nketankens prognose viser derfor indirekte, at uden indvandring vil stadig f¾rre erhvervsaktive danskere skulle fors rge et stadig st rre antal pensionister. Mens der nu er fire erhvervsaktive for hver pensionist, vil tallet i de kommende Œr falde til to erhvervsaktive for hver pensionist. Arbejdsstyrken skal udvides Udspil 28. februar 2002 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Stig Poulsen, Anette Bindslev. Layout: LO. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Stigningen i antallet af pensionister betyder, at muligheden for at finansiere fremtidens velf¾rd i h j grad er afh¾ngig af, at arbejdsstyrken bliver st rre. T¾nketankens prognose viser, at det kun er indvandring, der kan for ge arbejdsstyrken i det omfang, det er n dvendigt for at kunne opretholde det danske velf¾rdssamfund i fremtiden. Ð NŒr den borgerlige regering fremstiller indvandringen som et k¾mpeproblem, er det ikke bare forkert. Det forholder sig i virkeligheden stik modsat. Indvandring i det omfang, som T¾nketankens prognose forudser, er en reel n dvendighed for det danske samfund, hvis vi nsker at fastholde velf¾rdspolitikken siger LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Rapport forventer stigning i befolkningstallet, antal pensionister samt antal indvandrere efterkommere Befolkningsantal i Danmark Stigning Antal personer over 64 år Stigning Antal indvandrere og efterkommere Stigning Kilde: Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark (Bonnerup-rapporten) Indvandring skal følges op af integration T¾nketankens prognose for indvandringen til Danmark viser altsœ, at det stigende antal pensionister opvejes af indvandringen. I 2021 bliver der flere pensionister og en samlet befolkningstilv¾kst pœ grund af indvandring pœ personer. Problemet med den store tilgang af pensionister er imidlertid ikke l st med indvandring alene. I f lge en prognose fra Dansk Arbejdsgiverforening vil arbejdsstyrken frem til 2040 falde med personer Ð trods indvandring. Ð Hvis man sammenholder T¾nketankens prognose og prognosen fra Dansk Arbejdsgiverforening, bliver det skœret ud i pap, at ikke bare indvandring, men ogsœ en langt mere effektiv integration er tvingende n dvendig, hvis det danske velf¾rdssamfund ikke skal tvinges i kn¾ af fors rgerbyrden fra det stigende antal pensionister, siger Tine Aurvig Br ndum. Integration for danskernes skyld En succesfuld integration i Danmark kr¾ver to ting af det danske samfund. Ð Arbejdsgiverne skal opgive deres modstand mod at ans¾tte medarbejdere af fremmed herkomst, og indvandrerne skal have en uddannelse. De to opgaver skal det danske samfund tage langt mere alvorligt. Ellers vil fremmedfjendskhed og politisk slaphed over for integrationsindsatsen kaste Danmark ud i en konomisk krise. Det skal vi v¾re kloge nok til at undgœ, siger Tine Aurvig Br ndum. Konkret integration Efter LOÕs opfattelse skal der iv¾rks¾ttes en r¾kke konkrete initiativer for at integrere indvandrerne i Danmark fx: Voksenl¾rlingeuddannelsen er, kombineret med danskundervisning, en meget velegnet mœde at fœ indvandrere i arbejde pœ. Mulighederne for at indvandrere kan fœ en voksenl¾rlingeuddannelse skal udvides og styrkes. Plejesektoren er t¾t pœ regul¾r mangel pœ arbejdskraft. Ops - gende arbejde og specialdesignede elementer for indvandrerne i uddannelserne kan im dekomme behovet for arbejdskraft pœ dette omrœde. Udl¾ndinges medbragte uddannelser og kvalifikationer skal hurtigst muligt anerkendes og overs¾ttes til de tilsvarende danske kvalifikationer. Ð En god integrationsindsats er et meget konkret stykke arbejde, som vi skal forholde os til i hele det danske samfund. PŒ den mœde sikrer vi, at indvandrerne bliver den resource, de faktisk er og ikke en byrde, skabt af danskerne selv, siger Tine Aurvig Br ndum. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jette Lykke på telefon Yderligere kommentarer: Næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon

3 LO s nyhedsbrev side 3 Alvorlige ulykker fordelt efter virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Antal ulykker pr. tusinde ansatte Kilde: Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik 1999 og beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik 1998, søgninger for LO samt egne beregninger Sikkerhedsarbejde Regeringen vil forringe arbejdsmiljøet i de mindste virksomheder Behovet for et organiseret arbejdsmiljøarbejde er større på de helt små virksomheder. Derfor er det urimeligt, at regeringen nu vil afskaffe kravet om sikkerhedsorganisation på arbejdspladser med under 10 ansatte, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Omkring 20 pct. af de danske l nmodtagere er besk¾ftiget i smœ virksomheder med f¾rre end 10 ansatte. De bliver nu dobbelt ramt af regeringens bebudede nedsk¾ringer i den samlede arbejdsmilj indsats. Sidste sommer fik ogsœ de smœ HK-arbejdspladser ret til at v¾lge sikkerhedsrepr¾sentanter, og dermed var alle virksomheder med fem ansatte forpligtet til at organisere deres sikkerhedsarbejde og derved styrke den forebyggende indsats mod arbejdsskader. Men denne forpligtelse vil regeringen nu atter afskaffe med den begrundelse, at det er besv¾rligt for de smœ virksomheder at administrere ordningen. Kun pœ s¾rlig farlige omrœder som bygge- og anl¾gsarbejde, havnearbejde m.v. vil kravet om organisering af sikkerhedsarbejdet blive opretholdt i fremtiden. Et lovforslag ventes fremsat inden for kort tid, og det skal ses i sammenh¾ng med, at regeringen ogsœ har lagt op til en generel begr¾nsning af Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed, og at forskningen i arbejdsmilj problemer indskr¾nkes v¾sentligt. Risikoen er ikke mindre Ð Set med LOÕs jne er det urimeligt, at medarbejderne pœ de smœ virksomheder skal stilles ringere end deres kolleger pœ st rre arbejdspladser, ved at de nu fratages muligheden for at v¾lge en sikkerhedsrepr¾sentant. Statistikken over arbejdsskader viser jo, at risikoen for ulykker og erhvervsbetingede sygdomme er lige sœ stor i de mindre virksomheder som i de st rre, siger LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert. Hun tager ogsœ afstand fra regeringens begrundelse for at fritage de smœ virksomheder for krav om sikkerhedsorganisation. Ð Regeringen lovede i valgkampen, at den ville hj¾lpe de smœ virksomheder. Men det kan ikke v¾re rigtigt, at det skal ske pœ bekostning af medarbejdernes helbred og sundhed, fastslœr Marie-Louise Knuppert. Hun mener ikke, at de smœ virksomheder har interesse i et st rre frav¾r blandt deres medarbejdere pœ grund af arbejdsbetinget sygdom. Den totale regning til samfundet for det aktuelle antal arbejdsskader vurderes af Arbejdstilsynet til omkring 12 milliarder kroner Œrligt i form af udgifter til social- og sundhedsv¾senet. Flere alvorlige ulykker på små arbejdspladser LO har analyseret tal fra Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik og nœr til det resultat, at incidensen, dvs. hyppigheden, af alvorlige ar-

4 LO s nyhedsbrev side 4 Arbejdsulykker I 1999 anmeldtes arbejdsulykker på arbejdspladser med under 10 ansatte. Det svarer til 10 arbejdsulykker om året pr ansatte eller 13 pct. af det samlede antal arbejdsulykker. Tallet skal ses i forhold til, at Arbejdstilsynet har konstateret en gennemsnitlig underrappaortering på ca. 50 pct. Sandsynligheden for at få anmeldt en alvorlig ulykke er større på de helt små arbejdspladser med under 10 ansatte end på arbejdspladser med mellem 10 og 20 ansatte. I alt 5,7 pct. af arbejdsstyrken svarende til hver 18. lønmodtager kom til skade på jobbet i år Det samlede fravær på grund af disse ulykker svarer til, at samtlige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde 1 dags fravær på grund af en arbejdsbetinget skade. Ifølge Beskæftigelsesministeriets skøn svarer det samlede sygefravær til fuldtidsstillinger (2001-tal). En LO-delegation var onsdag til møde i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg for at orientere udvalgets medlemmer om konsekvenserne af at slække på arbejdsmiljøindatsen i de helt små virksomheder. bejdsulykker er st rre pœ virksomheder under 10 ansatte end pœ de lidt st rre arbejdspladser med ansatte. En s gning i Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik viser samtidig, at en betragtelig del af de alvorlige arbejdsulykker Ð i alt 19 pct. Ð opstœr pœ virksomheder med under 10 ansatte. Begge resultater indikerer kraftigt, at arbejdsmilj et i de helt smœ virksomheder ikke er mindre risikabelt for medarbejderne end i de st rre. Ð Derfor kommer vi heller ikke udenom, at behovet for en systematisk forebyggende indsats er lige sœ stor i de smœ virksomheder som i de store. Samtidig er det vigtigt, at bœde ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtet til at arbejde med sikkerheden gennem oprettelse af en sikkerhedsorganisation, siger Marie-Louise Knuppert. Underrapportering Siden 1990 er der sket et gradvist fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Men if lge Arbejdsmilj instituttet er der samtidig sket en stigning i ulykkesfrekvensen for kvinder pœ over 100 pct., mens der blandt m¾nd har v¾ret 26 pct. flere arbejdsulykker. Disse tal tyder pœ, at der generelt er tale om en kraftig underrapportering af de arbejdsulykker, som faktisk sker. If lge LO er underrapporteringen formentlig st rst i de virksomheder, hvor der ikke er valgt sikkerhedsrepr¾sentant, fordi der her er mindre opm¾rksomhed omkring sikkerhed og arbejdsmilj. Og her skiller de helt smœ virksomheder sig kraftigt ud, fordi det kun var 43 pct. af l nmodtagerne i virksomheder med 5-9 ansatte, der i 2000 havde valgt en sikkerhedsrepr¾sentant. Til sammenligning er det kun 7 pct. af de ansatte i virksomheder med mellem 100 og medarbejdere, som ikke har en sikkerhedsrepr¾sentant, de kan henvende sig til. Anbefaler øget indflydelse til de ansatte Regeringens planer om at reducere sikkerhedsarbejdet pœ de mindste arbejdspladser kommer helt pœ tv¾rs af de strategier, som dr ftes inden for EU, og som gœr i retning af en st¾rkere arbejdsmilj indsats netop pœ de smœ virksomheder. Selv om EU betegner virksomheder som smœ, nœr de har op til 250 ansatte, er der dog flest sœkaldte Òmikro-virksomhederÓ med 0-10 medarbejdere. Problemet Ð som man ser det pœ EU-plan Ð er, at disse meget smœ enheder ikke har de n dvendige ressourcer og ekspertise til at forudse risikoen for arbejdsulykker. Dertil kommer, at de generelt er mere sœrbare end st rre virksomheder med flere end 250 ansatte. Derfor har en r¾kke europ¾iske arbejdsmilj organisationer anbefalet, at medarbejderne pœ de helt smœ arbejdspladser fœr st rre indflydelse pœ arbejdsmilj et i form af bedre formelle rettigheder. Det kan fx ske Ð pœpeges det Ð mere decentralt og fleksibelt gennem forpligtende aftaler med arbejdsgiverne. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Niels Sørensen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

5 LO s nyhedsbrev side 5 Integration Kun få udenlandske IT-eksperter kommer til Danmark Behovet i virksomhederne er ikke så stort, fremgår det af ny undersøgelse. Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen? spørger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert i en kommentar til den aktuelle greencarddiskussion Kun 400 udenlandske IT-eksperter har fœet arbejds- og opholdstilladelse i Danmark det seneste Œr. Det til trods for, at danske virksomheder vurderer eftersp rgslen pœ IT-arbejdskraft til at v¾re For at lette udenlandske IT-eksperters indrejse i Danmark blev reglerne i november 2000 lempet, sœ sagsbehandlingstiden blev sat ned fra to til Žn mœned. Blandt andet blev det besluttet, at Udl¾ndingestyrelsen ikke l¾ngere skulle foretage en arbejdsmarkedsh ring hos edb-fagets fagforening PROSA eller Ingen rforbundet i Danmark (IDA). Nu skal de to forbund blot orienteres om ans gninger fra udenlandske IT-eksperter. Men de nye regler har tilsyneladende ikke fristet virksomhederne til at importere h jtuddannede IT-specialister. Teknologisk Institut har i notatet ÒUdenlandske IT-specialister i DanmarkÓ Ð som er udarbejdet for LO Ð unders gt Œrsagerne til den lave interesse for at bruge de nye regler. IT-virksomhedernes måde at forebygge eller dække sit behov for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer. Løbende efter-/videreuddannelse af medarbejdere i virksomheden Nyansættelser af IT-medarbejdere Samarbejde om IT-opgaver med andre virksomheder Lønincitatmenter (fx medarbejderaktier) Rekruttering af personer med anden uddannelse suppleret med intern efteruddannelse Outsourcing af IT-opgaver i Danmark Outsourcing af IT-opgaver til udlandet Ansættelse af herboende danskere med anden etnisk baggrund med IT-kvalifikationer Import af udenlandsk IT-arbejdskraft 0 pct I Høj eller nogen grad I Høj eller nogen grad I begrænset grad eller slet ikke Ved ikke Kilde: Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer, PLS Rambøll, 2001.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Sprog og kultur spiller ind I notatet konkluderes det, at behovet for IT-arbejdskraft reelt er overvurderet, og at virksomhederne l ser deres problemer med mangel pœ kvalificeret IT-arbejdskraft pœ andre mœder. Kun knap 7 pct. af IT-virksomhederne importerer i nogen grad, i h j grad eller i meget h j grad udenlandsk IT-arbejdskraft. Teknologisk Institut peger dog pœ en r¾kke faktorer, der spiller ind, nœr virksomhederne frav¾lger at importere arbejdskraft: For det f rste er den danske erhvervsstruktur pr¾get af mange smœ og mellemstore virksomheder, der kun sj¾ldent har overblikket og muligheden for at orientere sig mod udlandet i bestr¾belserne pœ at rekruttere den n dvendige arbejdskraft. For det andet volder sprog og arbejdskulturelle forskelle vanskeligheder. PŒ visse omrœder, blandt andet i finansverdenen, er det for eksempel afg rende, at programm ren er dansksproget. For det tredje har myndighederne fors mt at markedsf re de nye lempelige regler, sœ mange virksomheder er ikke opm¾rksomme pœ mulighederne. Efter- og videreuddannelse LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert kalder det et Òk¾mpem¾ssigt paradoksó, at virksomhederne efterlyser nye liberale ordninger som for eksempel greencards for at kunne importere IT-arbejdskraft, men ikke udnytter den g¾ldende lovgivning. Ð Den politiske diskussion om, hvorvidt Danmark skal indf re en greencard-ordning virker jo som det rene nonsens i lyset af den ny unders - gelse. Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen Ð og som n¾sten ingen bruger, sp rger Marie-Louise Knuppert. Hun mener, at myndighederne hurtigst muligt mœ ud af starthullerne og informere bedre om de g¾ldende smidige regler. Endelig mener LO, at IT-branchens ressourceproblem pœ l¾ngere sigt l ses bedst ved at videre- og efteruddanne den arbejdskraft, der allerede er i Danmark. Yderligere oplysninger: Sektionsleder Bernt Fallenkamp på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

7 LO s nyhedsbrev side 7 Holdningen Fagbevægelsens Ignore-Itkampagne i fuld gang Af Tine Aurvig Br ndum, n¾stformand i LO Fagbev¾gelsen er i de seneste Œr skrumpet ind bœde med hensyn til antal og den plads, vi fylder i folks hoveder. Vi har f¾rre medlemmer end i 1994, og det er mere undtagelsen end reglen, at de faglige emner tages op til debat over madpakken. I dag er medlemskab af en fagforening blevet en privat sag, og de aktive tilh rer den mere erfarne del af befolkningen. Skal vi have en langtidsholdbar bev¾gelse, mœ vi opprioritere medlemshvervningen. Og det er lige netop, hvad LO-fagbev¾gelsen g r i disse dage, hvor en storstilet kampagne gœr i gang. MŒlgruppen for kampagnen er unge under 30 Œr. Og der er heldigvis et potentiale. En unders gelse foretaget af LO i Œr 2000 viser, at blandt de uorganiserede under 30 Œr Ð ja, der har 60 pct. aldrig fœet en henvendelse fra en fagforening. Derfor skal de have et tilbud, de ikke kan sige nej til. Vi skal gœ langt mere offensivt pœ banen med, hvad fagbev¾gelsen kan tilbyde. Vi vil synligg re, hvad den enkelte fœr ud af et medlemskab, og hvad de kan bidrage med via deres engagement i fagbev¾gelsen. I vores agitation for medlemskab af en fagforening skal vi altid spille pœ to dimensioner. For det f rste de kontante fordele: At man fœr et sikkerhedsnet og nogle muligheder fx i forhold til uberettiget fyring, underbetaling, uddannelse og et godt arbejdsmilj. For det andet, at man ved at engagere sig kan v¾re med til at forandre vilkœrene pœ arbejdspladsen og faktisk ogsœ i samfundet. LO-fagbev¾gelsen er en bev¾gelse, der k¾mper for de svage i samfundet. En bev¾gelse, der g r en indsats for at udvikle forholdene i 3. verdens lande fx gennem konkrete projekter om demokrati og arbejdsforhold. Og en bev¾gelse, der konstant arbejder for at bevare og videreudvikle det solidariske velf¾rdssamfund. Vi arbejder fx for, at skatten s¾nkes for de lavest l nnede grupper. Jeg vil opfordre unge til at v¾re medlem af en fagforening, fordi alle har krav pœ en retf¾rdig behandling. De skal v¾re medlem af en fagforening, fordi den skaber rammerne for en udvikling af deres job og kompetencer. Og endelig skal de v¾re medlemmer, fordi det er bedst og nemmest at ¾ndre pœ tingene sammen med andre. Vi kan imidlertid ikke genoplive tidligere tiders agitationsarbejde. L - besedler og storm der har ikke den samme appel til den unge generation. Vi skal benytte nye medier som reklamer og hjemmesider. Men kernen er stadigv¾k den menneskelige kontakt. SŒ det vigtigste er, at vi smider den bluf¾rdighed, der mœske har sneget sig ind pœ os i de seneste Œr, og kommer ud og fort¾ller om vores sag og vores visioner. Ikke med en l ftet pegefinger, men i en Œben dia-

8 LO s nyhedsbrev side 8 log. Det kan v¾re, at dialogen med de unge ogsœ kan hj¾lpe med til at udvikle bev¾gelsen Ð hvem ved? Kampagnen er som sagt gœet i gang. Meget af det centrale arbejde er gœet forud for selve kampagnen. I mere end et Œr har vi arbejdet pœ de interne linier med at genoplive agitationsarbejdet og udf re servicetjek af de lokale fagforeninger. Nu begynder sœ den offentlige del, hvor vi i f rste fase s¾tter fokus pœ, hvad fagbev¾gelsen kan og vil gennem en mediekampagne. Kampagnen benytter sig af humor og gimmicks Ð et arbejdsplaster, der skal g re os alle resistente over for en uretf¾rdig behandling. Ved manglende virkning kan man kontakte sin fagforening. Anden fase er selve hvervningen, der foregœr i det lokale netv¾rk i hele april mœned. Her vil de lokale fagforeninger arrangere arbejdspladsbes g, Œbent hus-arrangementer, gadeaktiviteter m.m. I hele perioden kan man ringe til fagbev¾gelsens hotline og fœ svar pœ alskens faglige sp rgsmœl. Vi har stadigv¾k en af de h jeste organisationsprocenter i verden. Det tror jeg ogsœ, vi vil have om 10 Œr, fordi vi nu indleder en Œben dialog med de kommende generationer.

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema......... side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere