Indvandring nødvendig for velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandring nødvendig for velfærd"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det centrale er dog, at det er nødvendigt med en fortsat indvandring og integration for at opretholde det danske velfærdssamfund Arbejdsmiljøet forringes i de mindste virksomheder Behovet for et organiseret arbejdsmiljøarbejde er ikke mindre på den lille virksomheder end på de større - tværtimod. Derfor er det urimeligt at afskaffe kravet om sikkerhedsorganisation på arbejdspladser med under 10 ansatte, mener LO Kun få udenlandske IT-eksperter kommer til Danmark Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen? spørger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert i en kommentar til den aktuelle greencard-diskussion Ignore-It kampagnen i fuld gang I Holdningen appellerer LO's næstformand Tine Aurvig Brøndum til især de unge om at gå i dialog med fagbevægelsen om at udvikle fremtidens velfærdssamfund Integration Indvandring nødvendig for velfærd Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, samtidig falder arbejdsstyrken dramatisk. Bonnerup-rapporten og prognoser fra Dansk Arbejdsgiverforening har sat dagsordenen i den offentlige debat. Det centrale er dog, at det er nødvendigt med en fortsat indvandring og en vellykket integration for at opretholde det danske velfærdssamfund T¾nketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark Ð med Erik Bonnerup som formand Ð offentliggjorde for kort tid siden en meget omtalt rapport om befolkningsudviklingen frem til Af rapporten fremgœr det, at antallet af indvandrere og deres efterkommere vil stige med personer fra 2001 til 2021 Ð en stigning pœ 88 pct. Samlet set vil den danske befolkning if lge prognosen vokse med personer. Den etnisk danske del af befolkningen gœr i samme periode tilbage med personer. Det er altsœ if lge prognosen alene indvandring, der er Œrsagen til, at befolkningen i Danmark over de n¾ste 20 Œr ventes at stige. Det stigende antal indvandrere og deres efterkommere er efter de borgerlige partiers opfattelse et stort problem. Tallene er baggrunden for, at regeringen nu vil stramme reglerne for familiesammenf ring. Et indgreb, der i f lge T¾nketanken er en effektiv mœde at begr¾nse antallet af indvandrere og deres efterkommere pœ. Antallet af pensionister eksploderer Hvad der ogsœ fremgœr af t¾nketankens rapport, men ikke har nydt s¾rlig bevœgenhed, er det faktum, at antallet af personer i Danmark over 64 Œr i samme periode vil stige med personer. T¾nketankens prognose viser derfor indirekte, at uden indvandring vil stadig f¾rre erhvervsaktive danskere skulle fors rge et stadig st rre antal pensionister. Mens der nu er fire erhvervsaktive for hver pensionist, vil tallet i de kommende Œr falde til to erhvervsaktive for hver pensionist. Arbejdsstyrken skal udvides Udspil 28. februar 2002 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Stig Poulsen, Anette Bindslev. Layout: LO. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Stigningen i antallet af pensionister betyder, at muligheden for at finansiere fremtidens velf¾rd i h j grad er afh¾ngig af, at arbejdsstyrken bliver st rre. T¾nketankens prognose viser, at det kun er indvandring, der kan for ge arbejdsstyrken i det omfang, det er n dvendigt for at kunne opretholde det danske velf¾rdssamfund i fremtiden. Ð NŒr den borgerlige regering fremstiller indvandringen som et k¾mpeproblem, er det ikke bare forkert. Det forholder sig i virkeligheden stik modsat. Indvandring i det omfang, som T¾nketankens prognose forudser, er en reel n dvendighed for det danske samfund, hvis vi nsker at fastholde velf¾rdspolitikken siger LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Rapport forventer stigning i befolkningstallet, antal pensionister samt antal indvandrere efterkommere Befolkningsantal i Danmark Stigning Antal personer over 64 år Stigning Antal indvandrere og efterkommere Stigning Kilde: Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark (Bonnerup-rapporten) Indvandring skal følges op af integration T¾nketankens prognose for indvandringen til Danmark viser altsœ, at det stigende antal pensionister opvejes af indvandringen. I 2021 bliver der flere pensionister og en samlet befolkningstilv¾kst pœ grund af indvandring pœ personer. Problemet med den store tilgang af pensionister er imidlertid ikke l st med indvandring alene. I f lge en prognose fra Dansk Arbejdsgiverforening vil arbejdsstyrken frem til 2040 falde med personer Ð trods indvandring. Ð Hvis man sammenholder T¾nketankens prognose og prognosen fra Dansk Arbejdsgiverforening, bliver det skœret ud i pap, at ikke bare indvandring, men ogsœ en langt mere effektiv integration er tvingende n dvendig, hvis det danske velf¾rdssamfund ikke skal tvinges i kn¾ af fors rgerbyrden fra det stigende antal pensionister, siger Tine Aurvig Br ndum. Integration for danskernes skyld En succesfuld integration i Danmark kr¾ver to ting af det danske samfund. Ð Arbejdsgiverne skal opgive deres modstand mod at ans¾tte medarbejdere af fremmed herkomst, og indvandrerne skal have en uddannelse. De to opgaver skal det danske samfund tage langt mere alvorligt. Ellers vil fremmedfjendskhed og politisk slaphed over for integrationsindsatsen kaste Danmark ud i en konomisk krise. Det skal vi v¾re kloge nok til at undgœ, siger Tine Aurvig Br ndum. Konkret integration Efter LOÕs opfattelse skal der iv¾rks¾ttes en r¾kke konkrete initiativer for at integrere indvandrerne i Danmark fx: Voksenl¾rlingeuddannelsen er, kombineret med danskundervisning, en meget velegnet mœde at fœ indvandrere i arbejde pœ. Mulighederne for at indvandrere kan fœ en voksenl¾rlingeuddannelse skal udvides og styrkes. Plejesektoren er t¾t pœ regul¾r mangel pœ arbejdskraft. Ops - gende arbejde og specialdesignede elementer for indvandrerne i uddannelserne kan im dekomme behovet for arbejdskraft pœ dette omrœde. Udl¾ndinges medbragte uddannelser og kvalifikationer skal hurtigst muligt anerkendes og overs¾ttes til de tilsvarende danske kvalifikationer. Ð En god integrationsindsats er et meget konkret stykke arbejde, som vi skal forholde os til i hele det danske samfund. PŒ den mœde sikrer vi, at indvandrerne bliver den resource, de faktisk er og ikke en byrde, skabt af danskerne selv, siger Tine Aurvig Br ndum. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jette Lykke på telefon Yderligere kommentarer: Næstformand Tine Aurvig Brøndum på telefon

3 LO s nyhedsbrev side 3 Alvorlige ulykker fordelt efter virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Antal ulykker pr. tusinde ansatte Kilde: Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik 1999 og beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik 1998, søgninger for LO samt egne beregninger Sikkerhedsarbejde Regeringen vil forringe arbejdsmiljøet i de mindste virksomheder Behovet for et organiseret arbejdsmiljøarbejde er større på de helt små virksomheder. Derfor er det urimeligt, at regeringen nu vil afskaffe kravet om sikkerhedsorganisation på arbejdspladser med under 10 ansatte, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Omkring 20 pct. af de danske l nmodtagere er besk¾ftiget i smœ virksomheder med f¾rre end 10 ansatte. De bliver nu dobbelt ramt af regeringens bebudede nedsk¾ringer i den samlede arbejdsmilj indsats. Sidste sommer fik ogsœ de smœ HK-arbejdspladser ret til at v¾lge sikkerhedsrepr¾sentanter, og dermed var alle virksomheder med fem ansatte forpligtet til at organisere deres sikkerhedsarbejde og derved styrke den forebyggende indsats mod arbejdsskader. Men denne forpligtelse vil regeringen nu atter afskaffe med den begrundelse, at det er besv¾rligt for de smœ virksomheder at administrere ordningen. Kun pœ s¾rlig farlige omrœder som bygge- og anl¾gsarbejde, havnearbejde m.v. vil kravet om organisering af sikkerhedsarbejdet blive opretholdt i fremtiden. Et lovforslag ventes fremsat inden for kort tid, og det skal ses i sammenh¾ng med, at regeringen ogsœ har lagt op til en generel begr¾nsning af Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed, og at forskningen i arbejdsmilj problemer indskr¾nkes v¾sentligt. Risikoen er ikke mindre Ð Set med LOÕs jne er det urimeligt, at medarbejderne pœ de smœ virksomheder skal stilles ringere end deres kolleger pœ st rre arbejdspladser, ved at de nu fratages muligheden for at v¾lge en sikkerhedsrepr¾sentant. Statistikken over arbejdsskader viser jo, at risikoen for ulykker og erhvervsbetingede sygdomme er lige sœ stor i de mindre virksomheder som i de st rre, siger LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert. Hun tager ogsœ afstand fra regeringens begrundelse for at fritage de smœ virksomheder for krav om sikkerhedsorganisation. Ð Regeringen lovede i valgkampen, at den ville hj¾lpe de smœ virksomheder. Men det kan ikke v¾re rigtigt, at det skal ske pœ bekostning af medarbejdernes helbred og sundhed, fastslœr Marie-Louise Knuppert. Hun mener ikke, at de smœ virksomheder har interesse i et st rre frav¾r blandt deres medarbejdere pœ grund af arbejdsbetinget sygdom. Den totale regning til samfundet for det aktuelle antal arbejdsskader vurderes af Arbejdstilsynet til omkring 12 milliarder kroner Œrligt i form af udgifter til social- og sundhedsv¾senet. Flere alvorlige ulykker på små arbejdspladser LO har analyseret tal fra Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik og nœr til det resultat, at incidensen, dvs. hyppigheden, af alvorlige ar-

4 LO s nyhedsbrev side 4 Arbejdsulykker I 1999 anmeldtes arbejdsulykker på arbejdspladser med under 10 ansatte. Det svarer til 10 arbejdsulykker om året pr ansatte eller 13 pct. af det samlede antal arbejdsulykker. Tallet skal ses i forhold til, at Arbejdstilsynet har konstateret en gennemsnitlig underrappaortering på ca. 50 pct. Sandsynligheden for at få anmeldt en alvorlig ulykke er større på de helt små arbejdspladser med under 10 ansatte end på arbejdspladser med mellem 10 og 20 ansatte. I alt 5,7 pct. af arbejdsstyrken svarende til hver 18. lønmodtager kom til skade på jobbet i år Det samlede fravær på grund af disse ulykker svarer til, at samtlige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde 1 dags fravær på grund af en arbejdsbetinget skade. Ifølge Beskæftigelsesministeriets skøn svarer det samlede sygefravær til fuldtidsstillinger (2001-tal). En LO-delegation var onsdag til møde i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg for at orientere udvalgets medlemmer om konsekvenserne af at slække på arbejdsmiljøindatsen i de helt små virksomheder. bejdsulykker er st rre pœ virksomheder under 10 ansatte end pœ de lidt st rre arbejdspladser med ansatte. En s gning i Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik viser samtidig, at en betragtelig del af de alvorlige arbejdsulykker Ð i alt 19 pct. Ð opstœr pœ virksomheder med under 10 ansatte. Begge resultater indikerer kraftigt, at arbejdsmilj et i de helt smœ virksomheder ikke er mindre risikabelt for medarbejderne end i de st rre. Ð Derfor kommer vi heller ikke udenom, at behovet for en systematisk forebyggende indsats er lige sœ stor i de smœ virksomheder som i de store. Samtidig er det vigtigt, at bœde ledelse og medarbejdere er gensidigt forpligtet til at arbejde med sikkerheden gennem oprettelse af en sikkerhedsorganisation, siger Marie-Louise Knuppert. Underrapportering Siden 1990 er der sket et gradvist fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Men if lge Arbejdsmilj instituttet er der samtidig sket en stigning i ulykkesfrekvensen for kvinder pœ over 100 pct., mens der blandt m¾nd har v¾ret 26 pct. flere arbejdsulykker. Disse tal tyder pœ, at der generelt er tale om en kraftig underrapportering af de arbejdsulykker, som faktisk sker. If lge LO er underrapporteringen formentlig st rst i de virksomheder, hvor der ikke er valgt sikkerhedsrepr¾sentant, fordi der her er mindre opm¾rksomhed omkring sikkerhed og arbejdsmilj. Og her skiller de helt smœ virksomheder sig kraftigt ud, fordi det kun var 43 pct. af l nmodtagerne i virksomheder med 5-9 ansatte, der i 2000 havde valgt en sikkerhedsrepr¾sentant. Til sammenligning er det kun 7 pct. af de ansatte i virksomheder med mellem 100 og medarbejdere, som ikke har en sikkerhedsrepr¾sentant, de kan henvende sig til. Anbefaler øget indflydelse til de ansatte Regeringens planer om at reducere sikkerhedsarbejdet pœ de mindste arbejdspladser kommer helt pœ tv¾rs af de strategier, som dr ftes inden for EU, og som gœr i retning af en st¾rkere arbejdsmilj indsats netop pœ de smœ virksomheder. Selv om EU betegner virksomheder som smœ, nœr de har op til 250 ansatte, er der dog flest sœkaldte Òmikro-virksomhederÓ med 0-10 medarbejdere. Problemet Ð som man ser det pœ EU-plan Ð er, at disse meget smœ enheder ikke har de n dvendige ressourcer og ekspertise til at forudse risikoen for arbejdsulykker. Dertil kommer, at de generelt er mere sœrbare end st rre virksomheder med flere end 250 ansatte. Derfor har en r¾kke europ¾iske arbejdsmilj organisationer anbefalet, at medarbejderne pœ de helt smœ arbejdspladser fœr st rre indflydelse pœ arbejdsmilj et i form af bedre formelle rettigheder. Det kan fx ske Ð pœpeges det Ð mere decentralt og fleksibelt gennem forpligtende aftaler med arbejdsgiverne. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Niels Sørensen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

5 LO s nyhedsbrev side 5 Integration Kun få udenlandske IT-eksperter kommer til Danmark Behovet i virksomhederne er ikke så stort, fremgår det af ny undersøgelse. Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen? spørger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert i en kommentar til den aktuelle greencarddiskussion Kun 400 udenlandske IT-eksperter har fœet arbejds- og opholdstilladelse i Danmark det seneste Œr. Det til trods for, at danske virksomheder vurderer eftersp rgslen pœ IT-arbejdskraft til at v¾re For at lette udenlandske IT-eksperters indrejse i Danmark blev reglerne i november 2000 lempet, sœ sagsbehandlingstiden blev sat ned fra to til Žn mœned. Blandt andet blev det besluttet, at Udl¾ndingestyrelsen ikke l¾ngere skulle foretage en arbejdsmarkedsh ring hos edb-fagets fagforening PROSA eller Ingen rforbundet i Danmark (IDA). Nu skal de to forbund blot orienteres om ans gninger fra udenlandske IT-eksperter. Men de nye regler har tilsyneladende ikke fristet virksomhederne til at importere h jtuddannede IT-specialister. Teknologisk Institut har i notatet ÒUdenlandske IT-specialister i DanmarkÓ Ð som er udarbejdet for LO Ð unders gt Œrsagerne til den lave interesse for at bruge de nye regler. IT-virksomhedernes måde at forebygge eller dække sit behov for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer. Løbende efter-/videreuddannelse af medarbejdere i virksomheden Nyansættelser af IT-medarbejdere Samarbejde om IT-opgaver med andre virksomheder Lønincitatmenter (fx medarbejderaktier) Rekruttering af personer med anden uddannelse suppleret med intern efteruddannelse Outsourcing af IT-opgaver i Danmark Outsourcing af IT-opgaver til udlandet Ansættelse af herboende danskere med anden etnisk baggrund med IT-kvalifikationer Import af udenlandsk IT-arbejdskraft 0 pct I Høj eller nogen grad I Høj eller nogen grad I begrænset grad eller slet ikke Ved ikke Kilde: Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer, PLS Rambøll, 2001.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Sprog og kultur spiller ind I notatet konkluderes det, at behovet for IT-arbejdskraft reelt er overvurderet, og at virksomhederne l ser deres problemer med mangel pœ kvalificeret IT-arbejdskraft pœ andre mœder. Kun knap 7 pct. af IT-virksomhederne importerer i nogen grad, i h j grad eller i meget h j grad udenlandsk IT-arbejdskraft. Teknologisk Institut peger dog pœ en r¾kke faktorer, der spiller ind, nœr virksomhederne frav¾lger at importere arbejdskraft: For det f rste er den danske erhvervsstruktur pr¾get af mange smœ og mellemstore virksomheder, der kun sj¾ldent har overblikket og muligheden for at orientere sig mod udlandet i bestr¾belserne pœ at rekruttere den n dvendige arbejdskraft. For det andet volder sprog og arbejdskulturelle forskelle vanskeligheder. PŒ visse omrœder, blandt andet i finansverdenen, er det for eksempel afg rende, at programm ren er dansksproget. For det tredje har myndighederne fors mt at markedsf re de nye lempelige regler, sœ mange virksomheder er ikke opm¾rksomme pœ mulighederne. Efter- og videreuddannelse LO-sekret¾r Marie-Louise Knuppert kalder det et Òk¾mpem¾ssigt paradoksó, at virksomhederne efterlyser nye liberale ordninger som for eksempel greencards for at kunne importere IT-arbejdskraft, men ikke udnytter den g¾ldende lovgivning. Ð Den politiske diskussion om, hvorvidt Danmark skal indf re en greencard-ordning virker jo som det rene nonsens i lyset af den ny unders - gelse. Hvorfor opfinde noget, vi har i forvejen Ð og som n¾sten ingen bruger, sp rger Marie-Louise Knuppert. Hun mener, at myndighederne hurtigst muligt mœ ud af starthullerne og informere bedre om de g¾ldende smidige regler. Endelig mener LO, at IT-branchens ressourceproblem pœ l¾ngere sigt l ses bedst ved at videre- og efteruddanne den arbejdskraft, der allerede er i Danmark. Yderligere oplysninger: Sektionsleder Bernt Fallenkamp på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

7 LO s nyhedsbrev side 7 Holdningen Fagbevægelsens Ignore-Itkampagne i fuld gang Af Tine Aurvig Br ndum, n¾stformand i LO Fagbev¾gelsen er i de seneste Œr skrumpet ind bœde med hensyn til antal og den plads, vi fylder i folks hoveder. Vi har f¾rre medlemmer end i 1994, og det er mere undtagelsen end reglen, at de faglige emner tages op til debat over madpakken. I dag er medlemskab af en fagforening blevet en privat sag, og de aktive tilh rer den mere erfarne del af befolkningen. Skal vi have en langtidsholdbar bev¾gelse, mœ vi opprioritere medlemshvervningen. Og det er lige netop, hvad LO-fagbev¾gelsen g r i disse dage, hvor en storstilet kampagne gœr i gang. MŒlgruppen for kampagnen er unge under 30 Œr. Og der er heldigvis et potentiale. En unders gelse foretaget af LO i Œr 2000 viser, at blandt de uorganiserede under 30 Œr Ð ja, der har 60 pct. aldrig fœet en henvendelse fra en fagforening. Derfor skal de have et tilbud, de ikke kan sige nej til. Vi skal gœ langt mere offensivt pœ banen med, hvad fagbev¾gelsen kan tilbyde. Vi vil synligg re, hvad den enkelte fœr ud af et medlemskab, og hvad de kan bidrage med via deres engagement i fagbev¾gelsen. I vores agitation for medlemskab af en fagforening skal vi altid spille pœ to dimensioner. For det f rste de kontante fordele: At man fœr et sikkerhedsnet og nogle muligheder fx i forhold til uberettiget fyring, underbetaling, uddannelse og et godt arbejdsmilj. For det andet, at man ved at engagere sig kan v¾re med til at forandre vilkœrene pœ arbejdspladsen og faktisk ogsœ i samfundet. LO-fagbev¾gelsen er en bev¾gelse, der k¾mper for de svage i samfundet. En bev¾gelse, der g r en indsats for at udvikle forholdene i 3. verdens lande fx gennem konkrete projekter om demokrati og arbejdsforhold. Og en bev¾gelse, der konstant arbejder for at bevare og videreudvikle det solidariske velf¾rdssamfund. Vi arbejder fx for, at skatten s¾nkes for de lavest l nnede grupper. Jeg vil opfordre unge til at v¾re medlem af en fagforening, fordi alle har krav pœ en retf¾rdig behandling. De skal v¾re medlem af en fagforening, fordi den skaber rammerne for en udvikling af deres job og kompetencer. Og endelig skal de v¾re medlemmer, fordi det er bedst og nemmest at ¾ndre pœ tingene sammen med andre. Vi kan imidlertid ikke genoplive tidligere tiders agitationsarbejde. L - besedler og storm der har ikke den samme appel til den unge generation. Vi skal benytte nye medier som reklamer og hjemmesider. Men kernen er stadigv¾k den menneskelige kontakt. SŒ det vigtigste er, at vi smider den bluf¾rdighed, der mœske har sneget sig ind pœ os i de seneste Œr, og kommer ud og fort¾ller om vores sag og vores visioner. Ikke med en l ftet pegefinger, men i en Œben dia-

8 LO s nyhedsbrev side 8 log. Det kan v¾re, at dialogen med de unge ogsœ kan hj¾lpe med til at udvikle bev¾gelsen Ð hvem ved? Kampagnen er som sagt gœet i gang. Meget af det centrale arbejde er gœet forud for selve kampagnen. I mere end et Œr har vi arbejdet pœ de interne linier med at genoplive agitationsarbejdet og udf re servicetjek af de lokale fagforeninger. Nu begynder sœ den offentlige del, hvor vi i f rste fase s¾tter fokus pœ, hvad fagbev¾gelsen kan og vil gennem en mediekampagne. Kampagnen benytter sig af humor og gimmicks Ð et arbejdsplaster, der skal g re os alle resistente over for en uretf¾rdig behandling. Ved manglende virkning kan man kontakte sin fagforening. Anden fase er selve hvervningen, der foregœr i det lokale netv¾rk i hele april mœned. Her vil de lokale fagforeninger arrangere arbejdspladsbes g, Œbent hus-arrangementer, gadeaktiviteter m.m. I hele perioden kan man ringe til fagbev¾gelsens hotline og fœ svar pœ alskens faglige sp rgsmœl. Vi har stadigv¾k en af de h jeste organisationsprocenter i verden. Det tror jeg ogsœ, vi vil have om 10 Œr, fordi vi nu indleder en Œben dialog med de kommende generationer.

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001

Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Sikkerhedsrepræsentanter og små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, marts 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax: 3524 6300

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Lars Haagen Pedersen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM I en interessant artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, juni 2003 analyserer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere