NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved konsolidering... side 8-9 Nye bestemmelser for fakturering... side Det bemærkes... side 12

2 Fra blåt til rødt til...? Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Hvis man interesserer sig en lille smule for de retningslinjer, som den til enhver tid siddende regering udstikker for vores samfund, er der nok at gå op i her i slutningen af vinteren 2012/13. Vi fik en såkaldt finanskrise, og vi fik en ny regering, der partimæssigt set blev sammensat på en måde, der i hvert tilfælde formelt aldrig var set før. En del af det politiske spil er naturligvis, at oppositionen synes, at den siddende regering stort set kun kommer med ubrugelige forslag. Den siddende regering synes naturligvis, at oppositionens forslag qua oppositionens rolle er fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Sådan skal det nok være i et demokrati, om end vi i det udkantsdanmark, der udgøres af landet uden for Christiansborg, efterhånden sidder tilbage og mener, at der i Folketinget kun fokuseres på personsager og spin i rigelige doser. I gamle dage - det var dengang, der var sne i ordentlige mængder - kunne ministre klare sig selv uden en hær af spindoktorer, og nu arbejder pressen på at afsløre spin fra den anden side - nemlig lobbyvirksomheden. Hvorfor kaldes en spade ikke længere en spade? Hvorfor kæmper man ikke længere med åben pande? Man skal aldrig kaste med sten, når man selv bor i et drivhus. Kalder vi revisorer en spade for en spade? Kommunikerer vi klart og tydeligt? Det må vores brugere svare på. Vi har selv en holdning. Vi er reguleret af love og etiske regler, der gør, at vi ikke på nogen måde er underlagt eller bruger hverken spin eller lobbyvirksomhed, når vi kommunikerer. En spade er hos os en spade - for vi er udstyret med en titel, der sikrer, at vi er offentlighedens tillidsrepræsentant. Heri ligger måske netop problemet med kommunikation. Revisorer er - for nu at gentage os selv - underlagt meget stramme regler for vores kommunikation, og vi er samtidig nødt til at udtrykke os meget præcist. Disse regler og behovet for at have en skarp pen giver sig udtryk i eksempelvis revisionspåtegninger, der i henhold til danske og internationale krav er stort set uforståelige. Vi kæmper - men det er mod de vindmøller, vindmølleindustrien også har sine problemer med at få til at dreje rigtigt rundt til lands, til vands og til vejrs. Tilbage til kulørerne i overskriften - i skrivende stund er det til voldsom debat i medierne, om der er nogen i Folketinget, der er blevet farveblinde. I virkeligheden er det måske et udtryk for, at landet først og fremmest er påvirket af den internationale udvikling og ikke kan kontrollere ret meget selv - og så er medicinen den samme uanset farven på emballagen. Det ser vi på, når de igangværende reformøvelser er afsluttet. I dette nummer af FACIT, der er skrevet, mens himlen er ensfarvet grå - forhåbentlig mere grå end udsigterne for landet som helhed - har vi plukket nogle forskellige og interessante emner ud til nærmere eftersyn. For eksempel har vi en lille appetitvækker om en helt ny ydelse, vi kan levere. Uden spin! Vi glæder os også til foråret...

3 Udvidet gennemgang Jens Skovby, statsautoriseret revisor Side 3 I de seneste måneder har det været svært at overse en omtale af en ny ydelse, der kan leveres af de godkendte revisorer - en ydelse, der hedder udvidet gennemgang. Reklametrommerne har buldret, og længe inden ydelsen er blevet kendt i den bredere offentlighed, har der været afholdt seminarer og oplysningskampagner. Folketinget har vedtaget reglerne med den begrundelse, at der herved gives de mindre virksomheder muligheder for at spare på den kontrol af årsregnskaberne, der i forvejen er krævet af lovgivningen. Vi vil som revisorer gerne hilse denne udvikling velkommen. Revisorer er også økonomiske rådgivere i et vist omfang, og besparelser for virksomhederne gør, at de kan blive mere konkurrencedygtige og overleve i en turbulent verden. Det skal bemærkes, at den nye ydelse ikke er for alle virksomheder. Den kan kun vælges af aktie- og anpartsselskaber, der afl ægger regnskab efter den såkaldte regnskabsklasse B. Denne regnskabsklasse omfatter til gengæld også langt den største del af virksomhederne i selskabsform. Meningen med ydelsen er, at vi som revisorer kan udtale os positivt om et årsregnskab på baggrund af et arbejde, der omfangsmæssigt er mindre end en revision, men mere end den normale gennemgang (eller det normale review, som det også kaldes). Hidtil har en gennemgangsydelse kun givet os lovmæssig mulighed for at udtrykke os negativt om et regnskab. Vi skulle konkludere: "Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens..." og så videre. Enkelt og let forståeligt, ikke sandt? Det er et internationalt krav. Modsat kan vi ved revision skrive: Den nye ydelse er formelt funderet i lovgivningen, og det er en ydelse, vi som revisorer har fået adgang til at sælge til nogle af vores kunder som et alternativ til en anden lovpligtig ydelse, nemlig revision. "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens..." og så videre. Den udvidede gennemgang giver os mulighed for at skrive: "På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens..." og så videre. Imidlertid er valget af ydelse (revision eller udvidet gennemgang) et valg, der skal træffes af vores kunder. Her er der ikke to, der er helt ens - og valget afhænger også af omgivelsernes, eksempelvis pengeinstitutternes, forventninger til regnskabet. Vi vil hjælpe med at belyse kundernes valgmuligheder og konsekvenserne heraf, herunder prisen på vores ydelser - og til dem, der allerede nu vil vide mere, henviser vi til vores hjemmeside, hvor vi har en publikation om emnet.

4 Aktieavancebe i selskaber Ændret beskatning af unoterede porteføljeaktier Side 4 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Selskabers gevinster på unoterede porteføljeaktier er skattefrie fra 1. januar Ved skattefrie porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab med videre, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet. Beskatning Efter lovændringen i slutningen af 2012 kan selskabers aktieavancebeskatning opdeles i følgende hovedgrupperinger: Datterselskabsaktier - Udbytte og avance af datterselskabsaktier, hvor den direkte ejerandel udgør minimum 10 %, er skattefri for selskaber, uanset ejertid. Skattefriheden omfatter danske selskaber, og udenlandske selskaber, hvor beskatningen af udbytter nedsættes efter moder-datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsaftale. Undtagelsesbestemmelser Der er indsat en undtagelsesbestemmelse, der skal hindre, at man populært sagt pakker noterede aktier ind i unoterede aktier og derved konverterer skattepligtige gevinster på noterede porteføljeaktier til skattefri gevinster på unoterede porteføljeaktier. Reglen indebærer, at hvis porteføljeselskabets aktiebeholdning udgør mere end 85 % af selskabets egenkapital, medtages gevinst og tab på aktierne i porteføljeselskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i ejerselskabet. Der er herefter tale om skattepligtige porteføljeaktier. Tag som eksempel et porteføljeselskab, der ved slutningen af regnskabsåret 2013 kan opgøre en gennemsnitlig beholdning af noterede aktier på 18 mio. kr. over regnskabsåret. Porteføljeselskabet har foretaget kvartalsvise målinger, idet aktieporteføljen har været rimelig stabil. Koncernselskabsaktier Udbytte og avancer af koncernselskabsaktier er skattefri for det modtagne selskab, uanset ejertid. Koncernselskabsaktier kan defineres som aktier i et selskab, som enten er sambeskattet med ejerselskabet, eller som kunne være sambeskattet med ejerselskabet, såfremt der var valgt international sambeskatning Porteføljeselskabets egenkapital udgør ultimo 2013 i alt 20 mio. kr. Værdien af de noterede aktier svarer herefter til 90 % af porteføljeselskabets egenkapital ultimo Ejerselskabets investering i porteføljeselskabet opfylder herefter ikke længere betingelsen for skattefrihed, og det vil fra den 1. januar 2014 være skattepligtig af sine porteføljeaktier. Porteføljeaktier Udbytte og gevinster af porteføljeaktier (ejerandel under 10 %) er skattepligtige og tab fradragsberettigede, uanset ejertid. Beskatning sker efter lagerprincippet, og urealiserede gevinster og tab skal således medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Udbytte Lovændringen indebærer ikke, at der tillige indføres skattefrihed for udbytter fra unoterede porteføljeaktier. Unoterede porteføljeaktier Fra 1. januar 2013 er der indført skattefrihed for avancer på unoterede porteføljeaktier (ejerandel under 10 %). Lovændringen med virkning fra 1. januar 2013 medfører ikke, at udbytte fra unoterede porteføljeaktier bliver omfattet af skattefriheden. Dette skyldes ifølge SKAT, at en afskaffelse af udbyttebeskatningen af selskabers unoterede porteføljeaktier ikke alene vil fritage danske investorer for beskatning, men ligeledes generelt vil fritage udenlandske investorer for dansk kildeskat. Idet udbytte fra de unoterede porteføljeaktier fortsat vil være skattepligtigt, er der fornuft i at bevare godkendte mellemholdingselskaber, idet det derved fortsat er muligt at få

5 skatning Side 5 skattefrit udbytte, selv om den indirekte ejerandel i driftsselskabet er mindre end 10 %. Et eksempel på en ejerstruktur, hvor den indirekte ejerandel er mindre end 10 %, er vist i fi guren nedenfor. C A (36 %) 10 % B (27 %) S 1 (9 %) Mellemholding S 2 (9 %) S 3 (9 %) 40 % 30 % 10 % 10 % 10 % 90 % De 3 selskabsaktionærer, S 1, S 2 og S 3, der indirekte kun ejer 9 % af datterselskabet, kan få skattefrit udbytte fra deres investering i datterselskabet. Hvis de 3 selskabsaktionærer ejede de 9 % direkte i datterselskabet, ville udbyttet være skattepligtigt. Værnsregel Der er endvidere indført en ændring af skattereglerne, der indebærer, at hvis et selskab afstår skattefrie porteføljeaktier og køber sådanne porteføljeaktier i samme selskab inden for 6 måneder, anses differencen mellem afståelsessummen og den nye anskaffelsessum som værende udbytte. Værnsreglen skal forhindre, at skatteretligt udbytte konverteres til skattefri avance. Salg til udstedende selskab Reglerne om salg af aktier med videre til det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, gælder også ved salg af aktier til et datterselskab ejet af det udstedende selskab. Uden denne udvidelse af rækkevidden af reglerne ville beskatningen af udbytte af unoterede porteføljeaktier kunne omgås ved at sælge aktierne til et datterselskab af det udstedende selskab. Virkningen af, at en afståelse omfattes af reglerne, er, at hele afståelsessummen skal beskattes som udbytte, det vil sige uden fradrag for anskaffelsessummen. Reglerne skal hindre, at udbyttebeskatningen omgås ved at sælge aktier til det udstedende selskab, hvor aktionæren får midler ud af selskabet samtidig med, at aktionærindfl ydelsen bevares. Dette hensyn gælder både ved salg til det selskab, der har udstedt aktierne, og ved salg af aktier til et datterselskab af det udstedende selskab. Datterselskab Overgangsregel Der er indsat en overgangsregel, der sikrer, at unoterede realisationsbeskattede porteføljeaktier, som overgår til skattefrihed pr. 1. januar, ikke anses for afstået og genanskaffet til handelsværdien pr. denne dato. Realisationsbeskattede porteføljeaktier, der overgår til skattefrihed pr. 1. januar 2013, skal ikke anses for afstået og genanskaffet. Reglen gælder alene i relation til statusskifte pr. 1. januar 2013 som følge af, at der indføres skattefrihed på avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier, og ikke i relation til eventuelt efterfølgende statusskifte. Er der tab på de realisationsbeskattede porteføljeaktier pr. 31. december 2012, bør det overvejes at overgå til lagerprincip for indkomståret 2012, således at der opnås skattemæssigt fradrag for værditabet frem til 31. december Selskaber, der anvender lagerprincippet, vil ikke opleve en beskatningsmæssig forskel for indkomståret For selskaber, der anvender lagerprincippet, og som har kalenderårsregnskab, vil opgørelsen under alle omstændigheder skulle foretages pr. 31. december Med hensyn til selskaber, der anvender lagerprincippet, og som har forskudt indkomstår, vil statusskifte indtræde inden indkomstårets slutning, og derved indebære en fremrykket beskatning.

6 Forsknings- og udvi omkostninger giver Side 6 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Skærpet beskatning har det med at overskygge lempelser. Desto vigtigere bliver det at fokusere på lempelserne, når disse rent faktisk er reelle. Lige før nytår 2011 vedtog Folketinget således en ny paragraf 8 X i ligningsloven, der giver virksomheder en helt ny og unik mulighed for at få penge tilbage i skat, selv om de ikke har betalt nogen! Populært sagt medfører den nye bestemmelse, at selskaber og personligt drevne virksomheder, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at transformere skattemæssige underskud til likvider. Hvis man vil anvende de nye muligheder, skal anmodningen om tilbagebetaling afleveres til SKAT sammen med virksomhedens selvangivelse for 2012 og efterfølgende år. I forbindelse med udbetalingen bliver virksomhedens skattemæssige underskud til fremførsel reduceret tilsvarende. Udbetalingen udgør 25 % af andelen af et underskud, der kan henføres til forsøgs- og forskningsudgifter, og kan højst beregnes af et underskud på 5 mio. kr. det vil sige, at en skatteyder højst kan få kr. tilbagebetalt i et indkomstår. Afgrænsningen af forsknings- og udviklingsomkostninger til andre omkostningsarter kan i visse tilfælde være lidt uklar, men med dette in mente er det en meget positiv nyskabelse i dansk skatteret, at forsknings- og udviklingsvirksomheder nu har mulighed for at veksle et fradrag til kontanter. Det gælder især i disse år, hvor mange virksomheder oplever likviditetstørke fra de finansielle markeder og mangel på risikovillig kapital. Likviditetsmæssig fordel Mange virksomheder realiserer skattemæssige underskud i de år, hvor udviklingsaktiviteterne finder sted. Både fordi forskning og udvikling er dyrt, og fordi projekterne ofte er længe om at blive salgsmodnet og komme på markedet. For dem er det en ringe trøst, at de underskud, der opstår, kan føres frem til modregning i senere indkomstår. Populært sagt er det ikke selskabsskatteprocentens størrelse, der er deres største problem. Det er muligheden for at få likviditetsmæssig fordel her og nu af det hjemlede fradrag for deres omkostninger.

7 Sidste nyt Grænsen for udbetaling af skatteværdien af underskud foreslås i regeringens "Vækstplan DK" hævet til 25 mio. kr. klingspenge i kassen Side 7 For aktie- og anpartsselskaber bliver det maksimale beløb beregnet på koncernniveau. Den personkreds, der populært kaldes værnsaktionærerne, og selskaber, der kontrolleres af denne personkreds, tæller med i begrænsningen på kr. For fysiske personer bliver beløbet beregnet med skatteprocenten for opsparet overskud i virksomhedsordningen 25 %. Det er et krav, at virksomheden anvender virksomhedsordningen. For virksomheder, der bliver drevet i et K/S eller i et P/S, opgøres indkomsten hos hver enkelt ejer med en andel af virksomhedens skattemæssige resultat. Her er det den enkelte selskabsdeltager, der søger om udbetaling af fradragsværdien af udgifterne i forbindelse med indlevering af sin selvangivelse. Denne type virksomheder har yderligere den fordel, at de kan modregne virksomhedens underskud i andre indkomstelementer på deres personlige selvangivelse. Midt i jubelen over den nye bestemmelse er det værd at erindre om, at det i modsætning til mange andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, ikke er muligt at fradrage driftsomkostninger i den skattemæssige indkomst, inden en virksomhed er startet, medmindre der er særskilt hjemmel i ligningsloven. De grundlæggende regler for fradrag for driftsomkostninger fi ndes i den mere end 100 år gamle bestemmelse i statsskattelovens 6a, der giver hjemmel til fradrag for de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten Indkomsten har altid været tolket som årsindkomsten. En af de mange særregler i ligningsloven har i mange år givet virksomheder fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed i til knytning til den skattepligtiges erhverv. Bestemmelsen gælder også udgifter til grundforskning, der afholdes i en igangværende virksomhed. Er virksomheden ikke i gang, bliver fradraget i visse tilfælde udskudt til det år, hvori virksomheden bliver påbegyndt. Udskydelsen gælder ikke for aktie- og anpartsselskaber. De er til gengæld begrænset i størrelsen af fradrag, når det gælder udgifter til efterforskning af grundstoffer.

8 Generationsskifte v Et alternativ til det klassiske generationsskifte Side 8 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Når man taler om generationsskifte i ordets egentlige forstand, er det som regel i form af overdragelse af en familieejet virksomhed til næste generation i familien. Generationsskifter kan dog være meget mere end det. Det kan være generationsskifte til medarbejdere, andre virksomheder, nye udefra kommende ejere eller fonde. En udskiftning i virksomhedens ledelse kan principielt set også betegnes som et generationsskifte. Hvad enten der er tale om et klassisk generationsskifte, en mere avanceret form for gene- rationsskifte eller blot et generationsskifte i ledelsen, er fællesnævneren, at et generationsskifte gerne skal være med til at skabe vækst og således medvirke til at sikre en videreudvikling af virksomheden. Et generationsskifte har altså ikke kun noget med ejerens alder at gøre, men kan også være et vigtigt skridt på virksomhedens vej mod konsolidering. Det er blevet et væsentligt element i mange generationsskifter, at virksomheden sælges til en konkurrent, en leverandør eller en samarbejdspartner. Det psykologiske aspekt i at skulle overlade sin virksomhed til en konkurrent, gør dog beslutningen svær for mange virksomhedsejere. I tider med en øget globalisering og de hermed ofte forbundne vanskeligheder for den mindre virksomhed med hensyn til omkostninger, skalafordele, tiltrækningskraft, øget konkurrence med videre er der et stadigt stigende behov for, at virksomhederne foretager en konsolidering, således at der skabes større enheder, der bedre kan imødegå den øgede konkurrence inden for den enkelte virksomheds forretningsområde. Den øgede globalisering og den igangværende økonomiske krise har således bevirket en ny konkurrencesituation inden for mange brancher. Denne øgede konkurrence bevirker et stadigt større fokus fra kundernes side, som til stadighed forsøger at presse priserne i nedadgående retning. En virksomhed, som før har været prissætter, bliver i stedet pristager, idet det nu er kunderne, der mere eller mindre dikterer prisen/fortjenesten frem for virksomheden selv. For at imødegå dette, må den enkelte virksomhed forsøge at få en så stærk markedsposition som muligt, for derigennem at kunne have størst mulig indfl ydelse på prissætningen af virksomhedens produkter. Kapitalfondene har gennem mange år brugt konsolidering gennem opkøb af typisk mindre virksomheder til styrkelse af en oprindeligt købt større virksomhed. Et generationsskifte til en konkurrent eller lignende vil således ofte give virksomheden de bedste overlevelsesmuligheder og dermed være mest værdibevarende for ejerne og for samfundet. Konsolidering har i første omgang den positive effekt, at virksomheden opnår en større markedsandel med bedre mulighed for påvirkning at prissætningen. Samtidig vil virksomheden have nemmere ved at komme ind på nye udenlandske markeder, ligesom konsolidering også giver synergieffekter i forhold til for eksempel indkøb, lokaleomkostninger, rekruttering af medarbejdere og så videre. Det er derfor et væsentligt element at tænke muligheden for konsolidering af virksomheden ind, når et generationsskifte skal tilrettelægges. Det er nemlig langt fra i alle tilfælde, at et generationsskifte til sønnen eller en betroet medarbejder er den optimale løsning for virksomheden. Processen i forbindelse med konsolidering Står man med to virksomheder med helt eller delvist identiske fokusområder i form af overlap i produktudvalg og kundesegment, hvor en eller begge virksomheder står foran et generationsskifte, vil et godt tilrettelagt generationsskifte med sammenlægning af de to virksomheder kunne medføre en vellykket konsolidering.

9 ed konsolidering Side 9 Den succesrige konsolidering kræver imidlertid et betydeligt forarbejde, hvor der skal foretages en grundig kommerciel, økonomisk og juridisk analyse af situationen. Det afgørende er naturligvis at undersøge, hvordan virksomheden vil (skal) se ud, og hvordan den skal drives efter sammenlægningen. Særligt den fremtidige ledelse af virksomheden er væsentlig at få tilrettelagt. Udfordringerne i planlægningsfasen kan navnlig opstå, hvor parterne de to virksomheders ejere har vidt forskellige idéer om, hvordan den fortsættende virksomheds drift skal tilrettelægges. Det skal i den sammenhæng også vurderes, om der er behov for at tilføre nye ledelsesmæssige kompetencer. Det giver sig selv, at generationsskifter, der for eksempel indebærer sammenlægning af to tidligere konkurrerende virksomheder, kræver, at begge parter er villige til at opnå en fælles løsning, herunder at give hinanden fornøden indsigt i virksomhedens forhold og have et realistisk forhold til sin egen position i sammenlægningen, hvis resultatet skal være succesfuldt. som indledningsvis erhverver de to virksomheder, der skal sammenlægges. Som led i effektueringen af holdingselskabets erhvervelse af de to virksomheder skal der gennemføres due diligence og eventuel nødvendig kapitalfremskaffelse med videre. Efterfølgende kan der på det rette tidspunkt foretages en sammenlægning af de to driftsselskaber ved en fusion, hvorefter strukturen indeholder et holdingselskab og et driftsselskab. Selve generationsskiftet det vil sige udskiftningen i ejerkredsen sker således ikke på driftsselskabsniveau, men derimod i holdingselskabets ejerkreds. Endvidere skal der foretages en økonomisk analyse af de to virksomheder. Hvilke forecasts kan der opstilles for den sammenlagte virksomhed, og hvordan skal de to virksomheder prissættes i forbindelse med sammenlægningen? Ofte vil selskabernes revisorer på baggrund af historiske regnskabstal, forventninger til fremtiden og cash flow med videre kunne give parterne en indikation/et udgangspunkt for forhandlingerne. Et vigtigt punkt er også, at de fremtidige ejerforhold skal afklares, herunder om der skal ske exit helt eller delvist for eksisterende ejere. Model i forbindelse med et generationsskifte ved konsolidering Modellerne ved gennemførelse af en konsolidering er mange. En konkret model til at gennemføre et generationsskifte, hvor to konkurrerende virksomheder sammenlægges, kan være, at der etableres et fælles holdingselskab,

10 Nye bestemmelser for fakturering Fakturakrav, afregningsbilag og elektronisk fakturering Side 10 Jacob S. Larsen, momsekspert Med virkning fra 1. januar 2013 er der indført en række nye regler i momsloven vedrørende momsregistrerede virksomheders udstedelse og opbevaring af fakturaer, herunder også til indholdet af fakturaerne. Forenklede fakturaer Under visse betingelser har virksomheder mulighed for at udstede en forenklet faktura i stedet for en almindelig, fuld faktura. En forenklet faktura indeholder færre oplysninger end en fuld faktura. Ved salg til andre virksomheder kan der nu udstedes en forenklet faktura, når salgsbeløbet er under kr. inklusive moms mod tidligere 750 kr. inklusive moms. Endvidere kan virksomheder, der udelukkende eller overvejende sælger til private, fortsat nøjes med at udstede en forenklet faktura eller benytte et salgsregistreringssystem (kasseapparat), der kan udskrive en kassebon til køberen. En momsregistreret køber kan dog altid anmode om at få en fuld faktura. Virksomheder, der overvejende sælger til andre virksomheder, kan ligeledes vælge at udstede en forenklet faktura, når de sælger til private. Som noget nyt kan en forenklet faktura nu også udstedes elektronisk. Fremover skal en forenklet faktura, uanset om den er i papirformat eller elektronisk, indeholde følgende oplysninger: Fakturadato Fortløbende nummer Sælgers CVR-nr., navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser Det samlede omsætningsbeløb og det betalingspligtige momsbeløb eller de nødvendige oplysninger til beregning af momsbeløbet Specifik og utvetydig henvisning til den oprindelige faktura og de specifikke oplysninger, der ændres, hvis der udstedes kreditnota. Afregningsbilag Faktureringspligten kan på visse betingelser anses for opfyldt, hvor det er en momsregistreret køber, der på sælgers vegne udsteder en faktura - et såkaldt afregningsbilag. Det er dog en forudsætning, at der foreligger en forud indgået aftale mellem de to parter, samt at der er fastlagt en fremgangsmåde, hvorefter sælger godkender hver enkelt faktura (afregningsbilag). Afregningsbilag, der vedrører salg, hvoraf der skal beregnes moms, kan kun udstedes, hvis begge parter er momsregistrerede. Udstederen af afregningsbilaget har pligt til at sikre sig, at sælger er momsregistreret. Ved levering af varer og ydelser, hvor der benyttes afregningsbilag, skal afregningsbilaget opfylde de almindelige krav til en faktura. Herudover skal teksten selvfakturering eller self-billing nu også fremgå af afregningsbilaget, ligesom købers CVR-nr. nu også skal anføres på afregningsbilaget. Salg til andre EU-lande Ved momsfrit salg af varer til virksomheder i andre EU-lande og salg af ydelser uden moms til virksomheder i andre i EU-lande efter reglerne om omvendt betalingspligt skal der udstedes en fuld faktura. Ud over det almindelige indhold skal fakturaen også forsynes med blandt andet køberens momsnummer i det omfang, køberen er momsregistreret. Med virkning fra 1. januar 2013 kan følgende indhold dog undlades: Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonusser og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales.

11 Det er dog en betingelse, at momsgrundlaget for de solgte varer eller ydelser i stedet for angives under henvisning til: Varernes mængde eller omfang Ydelserne og deres art. Elektronisk fakturering Virksomheder har mulighed for at anvende elektroniske fakturaer i stedet for almindelige papirfakturaer. Ved en elektronisk faktura forstås en faktura, der opfylder de almindelige indholdskrav og er udstedt og modtaget i et elektronisk format. Siden 2010 har en vedhæftet pdf-fi l i en almindelig været anset som værende en elektronisk faktura ved handel mellem to danske virksomheder. Der har ikke været noget krav om elektronisk signatur eller EDI. For internationale handler har ægtheden af fakturaens oprindelse og integritet hidtil skullet sikres ved enten elektronisk signatur, EDI eller en metode, der er godkendt af den danske og den udenlandske myndighed. Med virkning fra 1. januar 2013 er disse særlige krav til elektroniske fakturaer bortfaldet ved internationale handler. Dermed kan danske virksomheder også udstede og fremsende en faktura i pdf-format i en til udenlandske kunder. De gældende regler for opbevaring af elektroniske fakturaer er herudover blevet udbygget. Hvis en momsregistreret virksomhed i Danmark eller i et andet EU-land elektronisk opbevarer fakturaer i Danmark eller i udlandet, og fakturaerne angår transaktioner med varer og ydelser, der er momspligtige i Danmark, har SKAT således af hensyn til kontrol ret til at få elektronisk online-adgang samt adgang til at downloade og anvende disse fakturaer. Der er desuden indført en ny regel om, at hvis en momsregistreret virksomhed opbevarer fakturaer elektronisk i Danmark eller i udlandet, og fakturaerne angår transaktioner med varer og ydelser, der er momspligtige i et andet EU-land, har skattemyndighederne i dette andet EU-land af hensyn til kontrol ret til at få elektronisk online-adgang samt adgang til at downloade og anvende disse fakturaer.

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Åbyhøj Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Din Revisor Din Revisor er en mobilapplikation til iphone, som giver adgang en række relevante og faktuelle informationer fra os. Du kan se nyheder om revision, skat og regnskab. Der er tidsfrister for indberetning af moms og A-skat med videre. Du kan slå op i vores fortegnelse over skatte- og momsfradrag, beløbsgrænser og så videre. Herudover kan du selvfølgelig fi nde kontaktoplysninger. Vores mobilapplikation er udviklet af revisionsfi rmaerne bag RevisorGruppen Danmark (RGD). RGD er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfi rmaer. Medlemsfi rmaer i RGD har adgang til en lang række kvalitetsstyringsværktøjer, herunder kvalitetsstyringssystemer, faglig support og intern undervisning. Billederne i dette nummer af FACIT er taget på en grå dag i Svendborg. Måske var dagen den mest grå i denne vinter - men vi gengiver virkeligheden. En spade er en spade... Prøv den nye app den kan hentes ganske gratis på App Store. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Layout: Malene Fisker. Tryk: Kunst: Side 8-9, VENUS MED ÆBLET af Kai Nielsen. Side11: TILIAO af Jens Erik Kjeldsen. HVALFISKEN af Frantisek Balek. Redaktionen er afsluttet den 4. marts Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Udvidet gennemgang i stedet for revision...

Udvidet gennemgang i stedet for revision... vedrørende Udvidet gennemgang i stedet for revision...... kan det være relevant i mit tilfælde? En kort omtale af de nye regler om mulighed for udvidet gennemgang i stedet for revision i kapitalselskaber

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere