Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED"

Transkript

1 Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej Store Heddinge Tlf.nr UDFØRER Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Egøjevej Køge Tlf.nr Faxe Misbrugscenter Præstøvej 78 Rådhusvej Fakse Tlf.nr Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde Ringstedvej 31B 4000 Roskilde Tlf.nr

2 INDLEDNING Stevns Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere indeholder information om kommunens tilbud og ydelser. Stevns Kommune skal tilbyde social behandling af voksne stofmisbrugere; og tilbudet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. 1 Stevns Kommune skal tillige sørge for lægelig behandling 2 af misbrugere. Denne kvalitetsstandard 3 omfatter en beskrivelse af: De opgaver, som udføres inden for behandling af stofmisbrug Målgruppen for tilbuddene om behandling af stofmisbrug Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur inden for tilbud om behandling, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlinger, der tilbydes Visitationsproceduren Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Regler for betaling for kost og logi mv. Information om sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Overvågning, opfølgning og registrering (monitorering) af indsatsen Hvordan der er opmærksomhed på forholdene for misbrugeres evt. hjemmeboende børn under 18 år Den fremtidige indsats på behandlingsområdet for stofmisbrug 1 Efter Servicelovens 101. Stk. 1. og 2. Efter Servicelovens 101. Stk. 5 kan 14 dages fristen dog fraviges, hvis en person, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunen har visiteret til. Der er tillige, efter Servicelovens 101. Stk. 3,. særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, se Socialministeriets bekendtgørelse nr af Efter Sundhedslovens 142. Regler og standarder for den medicinske behandling - herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin - er beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære (nr. 12, 13. januar 2003) om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 3 Efter Servicelovens 139 og Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven, nr. 622 af 15. juni

3 Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 14. januar 2009 og revideres senest i første halvdel af MÅL OG TILBUD Målgruppen for Stevns Kommunes indsats er alle misbrugere af euforiserende stoffer, samt familie og pårørende til misbrugere. Indsatsen kan omhandle: tilbud om gratis anonym og åben rådgivning 4 tilbud om social og lægelig behandling 5 hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 6 aktivitets- og samværstilbud 7 botilbud 8 skånejob, fleksjob, revalidering m.v. 9 Indsatsen tager udgangspunkt i Stevns Kommunes sundhedspolitik, hvor der er fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Der sker bl.a. ved at give rådgivning og behandling, der kan fremme, at den enkelte borger lever et sundere liv med højere grad af livskvalitet. Formålet med indsatsen er at medvirke til, at den enkelte misbruger: ophører med, eller formindsker, brugen af illegale stoffer forbedrer sundhedstilstanden og egenomsorgen får flere personlige ressourcer, så han/hun bliver i stand til at tage vare på sin egen tilværelse, og løse evt. dybereliggende problemer Som led i behandlingen skal der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med misbrugeren Efter Servicelovens Efter Servicelovens og Sundhedslovens Efter Servicelovens Efter Servicelovens 104 og Efter Servicelovens Efter Lov om aktiv socialpolitik, og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 10 Efter Servicelovens 141 3

4 Behandlingen er baseret på følgende værdier: Individualitet og inddragelse. Det er en forudsætning for motivation og engagement, at: o den enkelte misbruger er med til at bestemme, inden for de givne rammer 11 o den enkelte misbruger inddrages i beslutninger om mål og indsats(-er) o der tages hensyn til den enkelte misbrugeres ressourcer Værdighed. Der er respekt og åbenhed over for den enkelte misbruger Tilgængelighed. Der er synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid, og som signalerer, at misbrugeren er velkommen Helhed. Behandlingen koordineres med kommunens øvrige indsats over for misbrugeren og dennes familie 12 ; især hensynet til evt. børns trivsel er vigtig Nærhed. Misbrugerens familie og netværk inddrages i behandlingen i det omfang det er nødvendigt og muligt Mindsteindgreb. Behandlingen griber så lidt i misbrugerens dagligdag, som det er muligt Mål i behandlingsplanen for den enkelte misbruger skal være: realistisk, dvs. mulige at indfri tydelige og synlige i form af nedskrevne behandlingsplaner ajourført, dvs. revideret i takt med at behandlingen evalueres Metoder i behandlingen af stofmisbrugere skal i videst muligt omfang være vidensbaserede og om muligt evidensbaserede. Med vidensbaseret menes gennemprøvede og velbeskrevne metoder funderet på et anerkendt fagligt grundlag. Med evidensbaseret menes metoder, der er tilrettelagt på baggrund af et videnskabeligt grundlag, hvor der foreligger dokumentation for effekten af behandlingen. 2. ORGANISATION OG STRUKTUR I Stevns Kommune er misbrugsområdet fordelt, så ansvaret for: børn og unge (under 18 år) er i Familieafdelingen voksne (over 18 år) er i Sundhedsafdelingen 11 Efter Servicelovens 101. Stk. 6. kan retten til at selv at vælge et tilbud efter 101. Stk. 4. begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det 12 Efter Servicelovens 81 4

5 Sundhedsafdelingens sagsbehandlere på Voksen Handicap området tager imod henvendelser fra og om voksne stofmisbrugere, og visitation til tilbud og ydelser. Stevns Kommune har aftaler om levering af tilbud og ydelser om social og lægelig behandling af stofmisbrugere med: A. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter B. Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde C. Faxe Misbrugscenter Ad A. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter drives af Køge Kommune. 13 De varetager anonym rådgivning, behandling samt aktivitets- og samværstilbud. 14 Der er 95 pladser i Brugerkontakten og 30 pladser i aktivitetsog samværstilbudet: på Kajen. Tilbuddet er beskrevet i Visitation, tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb sker i et tæt samarbejde med Stevns Kommune. Det er alene Stevns Kommune, der godkender og bevilger behandling på et eksternt behandlingssted. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har et tæt samarbejde med: Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde, der varetager den lægelige behandling med euforiserende stoffer 15 Roskildehjemmet, der er et botilbud 16 med egen lægeklinik, som tilbyder midlertidigt ophold eller afrusning til brugere fra sin målgruppe, der er i aktivt misbrug eller i substitutionsbehandling, og Hanne Mariehjemmet, der er et krisecenter for prostituerede stofmisbrugere. Tilbuddet fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter omhandler: Anonym rådgivning fra den første personlige eller telefoniske henvendelse, til den første afklarende samtale, må der højest gå 5 hverdage 13 Indhold i aftalen mellem Stevns Kommune og Køge Kommune fremgår af Bilag til Rammeaftale om drift af vederlagsfri ambulant tilbud til stofmisbrugere for perioden 1. jan 2007 til 31. dec Efter Servicelovens 10. Stk. 2., 101 og Den lægelige behandling omhandler diagnostik og behandling af misbrug samt somatisk og psykisk sygdom. Den lægelige behandling danner ligeledes rammen om substitutionsbehandling med fx metadon eller buprenorphin og om anden medicinsk behandling af psykiatriske lidelser såsom depression eller paranoia. 16 Efter Servicelovens 94 5

6 to til tre anonyme samtaler med misbrugeren eller pårørende; en misbruger skal efter den tredje samtale træffe beslutning om evt. behandling Intern rådgivning og behandling udarbejdelse af handleplan gennem afklaring af misbrugerens samlede behov for behandling, herunder kortlægning af de personlige og økonomiske forhold, samt fysiske, psykiske, sundhedsmæssige, faglige og sociale ressourcer og problemstillinger rådgivning og vejledning om behandlings-, forebyggelses- og aktivitets- og samværstilbud individuelle samtaleforløb med misbrugsrådgiver eller terapeut individuelle behandlingsforløb hos psykolog par- eller familieterapi med psykolog støtte og hjælp til komme igen komplicerede forhold, hvor der indgår flere offentlige myndigheder, eksempelvis når der er tale om en gravid misbruger ambulant tilbagefaldsforebyggelse og -behandling samtaler med pårørende om egen situation, og deres mulighed for at støtte misbrugeren krisebehandling til pårørende og misbruger, hvor krisen er en følge af stofmisbruget oprettelse af pårørende grupper/netværk Unge under 18 år bistand til udarbejdelse af handleplan for unge under 18 år, som har alvorlige problemer på grund af stofmisbrug, herunder vurdering af om de er omfattet af behandlingsgarantien 17 Koordination af den sociale og lægelige behandling varetages i regi af støtte-, samværs- og aktivitetstilbuddet på kajen ; for en misbruger der er i et længerevarende substitutionsbehandling er der mulighed for: o aktivitets- og samværstilbud i værestedet på kajen med kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter, så som værksteder, fælles spisning, udflugter m.v.) o krisebehandling med psykolog o støtte til at kontakte andre offentlige myndigheder o støtte til at etablere eller fastholde private netværk 17 Efter Socialministeriets bekendtgørelse nr af 13. december

7 o kontakt til egnede dag- eller døgnbehandlingstilbud i eller uden for Region Sjælland med henblik på afgiftning, ambulant eller i døgnregi o indstilling og tilsyn under stabiliserede ophold på eksternt behandlingssted substitutionsbehandling i samarbejde med Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde lavtærskeltilbud til misbrugeren, der enten ikke ønsker eller ikke magter egentlig behandling eller som på grund af sociale eller sundhedsmæssige forhold har behov for omsorg eller for hjælp til de daglige funktioner Ekstern behandling på baggrund af handleplanen afgør Stevns Kommune om en misbruger har behov for behandling udover ambulant behandling; i så tilfælde vurderer centret hvilken type og omfang, der er behov for, og der etableres kontakt til egnede behandlingssteder, der kan varetage o afgiftning o dagbehandling o døgnbehandling der udarbejdes udarbejdelse indstilling til Stevns Kommune med udkast til kontrakt med eksternt behandlingssted der udføres tilsyn med misbrugerens forhold samt behandlingsstedets kontraktopfyldelse under det eksterne behandlingsforløb udarbejdelse af forslag til udslusningsbolig, efterbehandling i dagregi eller ambulant tilbagefaldsforebyggelse Ad B. Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, der drives af Roskilde Kommune, er et gratis tilbud til misbrugere, som ønsker lægelig behandling for deres afhængighed af stoffer. Behandlingstilbuddet er dels relevant substitutionsbehandling hvor det er muligt, dels stoffri behandling. Alle behandlingsformer er med sundhedsfaglig/psykiatrisk opfølgning. Stofmisbrugere kan selv henvende sig på klinikken. Ligesom Stevns Kommune kan henvise en stofmisbruger til klinikken 18, eventuelt på anbefaling af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller Faxe Misbrugscenter. Udlevering af substitutionsmedicin, antabus og proteindrik, samt sårbehandling, NADA akupunktur, urinprøve kontrol og hepatitis vaccination foregår to steder: Roskilde Ambulante Behandlingssted for Stofmisbrugere (RABS), Ringstedvej 10, 4000 Roskilde Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Egøjevej 34, 4600 Køge 18 Efter abonnementsaftale 7

8 For brugere, der ikke vurderes egnet til at få deres medicin udleveret på udleveringsstederne, indgås der individuelle aftaler med den enkelte misbruger om anden afhentning, eksempelvis på det lokale apotek eller i arresten. Lægekonsultationen afholdes på skift hver anden uge på formiddage i henholdsvis Roskilde og Køge, således at Brugerkontaktens sagsbehandlere har mulighed for at drøfte sager med lægekonsulenten, samt tage psykiatriske problemstillinger op eller få fokus på disse. Ad C. Faxe Misbrugscenter yder 19 via 2 misbrugskonsulenter gratis rådgivning og ambulant behandling af stofmisbrugere i Stevns Kommune. 20 I aftalen indgår tillige lægelig behandling med erstatningsstoffer, som eksempelvis metadon. Stevns Kommune er som myndighed ansvarlig for visitation til social og medicinsk behandling, samt finansiering af døgnbehandling af stofmisbrugere VISITATIONSPROCEDURE Misbrugeren henvender sig, på eget initiativ, eller på opfordring fra for eksempel familie, pårørende, egen læge, jobcenter m.v. til: Stevns Kommunens Sundhedsafdeling sagsbehandlere på Voksen Handicap området - eller direkte til: Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, Faxe Misbrugscenter Stofmisbrugere, der ønsker behandling, kan få afklaret deres ønsker og behov af misbrugsrådgivere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller Faxe Misbrugscenter. De hjælper med at udarbejde en behandlingsplan. Denne koordineres med kommunens øvrige planer, og med brugerens samtykke, med andre relevante myndigheder. 19 Efter Stevns Kommunes abonnementsaftale med Faxe Kommune 20 Efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141 og Efter henholdsvis Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141, Stk. 3. 8

9 Der træffes aftale om hvem der skal løse hvilke opgaver. Som en del af handleplanen udarbejdes et visitationsskema med et behandlingsforslag. Visitation sker altid på baggrund af misbrugerens eget ønske om behandling. Visitation til eksterne dag- og døgnbehandlingstilbud varetages af Stevns Kommunes Sundhedsafdeling på baggrund af en indstilling fra enten Køge Rådgivnings- og Behandlingstilbud eller Faxe Misbrugscenter. Substitutionsbehandling ordineres af lægen ved Faxe Misbrugscenter eller Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde. Sidstnævnte underretter Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter om behandlingens forløb. Alle oplysningerne videreformidles til Stevns Kommunes Sundhedsafdeling. 4. BEHANDLINGSGARANTI Der må højst gå 14 dage fra første henvendelse omkring behandling, til misbrugeren tilbydes behandling MULIGHEDEN FOR FRIT VALG En misbruger skal oplyses om muligheden for at vælge frit mellem behandlingstilbud. 23 Behandlingstilbudet kan være offentligt eller godkendt privat. Det forudsættes, at misbrugerens ønske om et tilbud om behandling, er sammenligneligt med det tilbud om behandling, som kommunen giver. 6. MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE, KOORDINERING OG OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANER Som grundlag for visitation udarbejder Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter / Faxe Misbrugscenter en behandlingsplan, som beskriver de enkelte faser i den behandling, der aftales med brugeren. 22 Efter Servicelovens 101. Stk. 2. Efter Stk. 5. kan 14 dages fristen dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat, godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunen har visiteret til. Efter Stk. 3 kan unge under 18 år, der har et misbrug af en sådan karakter så de har svært ved at modtage støtte efter de almindelige regler, er omfattet af behandlingsgarantien på 14 dage, jf. 101, stk. 3 i Serviceloven. 23 Efter Servicelovens 101, Stk. 4. Efter Stk. 6 kan retten til at selv at vælge et tilbud efter 101. Stk. 4. begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det 9

10 Handleplanen udarbejdes og opdateres i dialog mellem misbruger, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter / Faxe Misbrugscenter, Stevns Kommune og andre relevante myndigheder og instanser, for eksempel Medicinsk Misbrugsklinik, Psykiatrisk Afdeling, egen læge og Kriminalforsorgen. Herved sikres, at der er sammenhæng med behandlingsplanen, og andre planer. Behandlingsplanen justeres og udbygges løbende i takt med at faserne gennemføres og mål eller delmål udføres eller ændres. 7. BRUGERINDDRAGELSE 24 Der er som udgangspunkt altid en tæt dialog med den enkelte misbruger om planerne for behandling. I tilbuddet fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter sker brugerinddragelsen tillige gennem ugentlige aktivitetsmøder i på kajen. Her opfordres brugerne til at tage del i planlægning og udførelse af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse eller ændring af såvel det fysiske miljø, for eksempel indretning af lokaler og udskiftning af inventar, som det sociale miljø, for eksempel tilrettelæggelse af kulturelle eller sportslige aktiviteter, ekskursioner og fastlæggelse af husorden og adfærdscodex. I dagligdagen arbejdes der tillige på at brugerne, afpasset i forhold til den enkeltes evner og muligheder, tager ansvar for egen situation, egen behandling og egne handlinger og at der etableres et samarbejde omkring gennemførelse af handleplan og et fælles ansvar for det terapeutiske arbejde. 8. REGLER FOR BETALING FOR KOST OG LOGI M.V. Under ophold i døgnbehandling betaler brugeren en opholdsbetaling, bestående af en kost-del og en logi-del. Opholdsbetalingens størrelse fastsættes af behandlingsstedet, idet den skal modsvare de faktiske udgifter. For brugere, der modtager sociale ydelser, afgør Stevns Kommunes Sundhedsafdeling hvor stor en del af opholdsbetalingen brugeren selv kan betale. Her tages hensyn til visse faste udgifter samt et beløb til personlige udgifter (lommepenge). For brugere, der har udgifter til egen bolig, bortfalder betalingen for logi. Hvis Sundhedsafdelingen afgør, at brugeren ikke er i stand til at betale den fulde opholdsbetaling, betaler Stevns Kommune restbeløbet. 24 Efter Servicelovens

11 Borgeren betaler selv for kost og logi under døgnbehandling og skal betale direkte til opholdsstedet. Betalingsforpligtelsen omfatter kun udgifter til kost og logi under opholdet og ikke behandlingsudgifterne. Den konkrete egenbetaling (for kost og logi) fastsættes ud fra en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, hvorved det sikres at borgeren har et rimeligt beløb til egne fornødenheder. 9. INFORMATION OM SAGSBEHANDLING I Stevns Kommunes Sundhedsafdeling, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Faxe Misbrugscenter føres journal over henvendelser, samtaler og aftaler. Journalen er et redskab til at fastholde erindringen om informationer mellem misbruger, misbrugskonsulenterne i henholdsvis Køge og Faxe, samt Stevns Kommunes Sundhedsafdeling om afgørelser, der er truffet om misbrugerens behandling. Journalerne er derfor et fælles redskab. Misbrugeren vil altid under eller efter en behandling have adgang til at se sin egen sag, dog med det forbehold, at hvis han/hun brugeren er meget medtaget af misbrug eller sygdom, kan han blive opfordret til at komme tilbage, når han/hun er i stand til at indgå i en konstruktiv dialog om behandlingen. 10. KLAGEADGANG En borger kan klage over den behandling, som han eller hun modtager såvel som mulighed for at klage over afslag på behandling. Det er kun den person, som en afgørelse vedrører, der kan klage. Ved afgørelser orienteres brugerne skriftligt om de relevante klageregler. 25 Klagefrister Klager over afgørelser skal altid indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen blev truffet. En klage kan fremsættes skriftligt som mundtligt til den instans, der har truffet afgørelsen, dvs. Stevns Kommune. 25 Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i fællesskab udgivet Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling. Den kan ses/hentes på: 6a81c b32b-40255d1dbc95 11

12 Klager over behandling kan senest indgives 5 år efter behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå 2 år efter at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling, uanset at det er inden for den 5-årige ramme. Som led i sagsbehandlingen af en klage skal der indhentes udsagn fra det tilbud/den part, klagen omhandler. Herved må en klager i udgangspunktet være indstillet på, at den der klages over, bliver gjort bekendt med klagens indhold. Når en borger får medhold i sin klage tilpasses behandlingen naturligvis i det nødvendige omfang hertil. Ifølge Retssikkerhedsloven ( 8 og 66) skal Stevns Kommune inden 4 uger efter modtagelsen af klagen have genvurderet klagen. Afvises klagen, videresender kommunen den til klageinstansen (eksempelvis Det Sociale Nævn) med begrundelse for afgørelsen og bilag. Klage over ikke at få tilbud om behandling inden for højst 14 dage I tilfælde af, at et tilbud ikke er blevet iværksat senest 14 dage efter henvendelse, har borgeren mulighed for at klage. I tilfælde af, at klagen bliver afvist, sendes den til behandling i Det Sociale Nævn. Klage over visitationsafgørelse Ved uenighed i visitationsafgørelser og/eller den måde en sag er behandlet på, skal klagen indgives til genvurdering i Stevns Kommunes sagsbehandlere på Voksen Handicap området indenfor 4 uger efter afgørelsen blev truffet. Fastholder Fastholdes afgørelsen, fremsendes klagen til Det Sociale Nævn vedlagt relevante sagsakter til belysning af sagen. Kopi af brevet sendes samtidig til klageren. Klage over sagsbehandling Føler en borger, at vedkommende bliver mødt og behandlet på en ringeagtende måde, med urimelige regler eller ikke få den nødvendige information om regler og tilbud, kan borgeren klage til borgmesteren eller Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Ønsker en borger at klage over både en afgørelse og dårlig sagsbehandling, sendes klagen til Det Sociale Nævn, som tager stilling til begge dele. 12

13 Klage over serviceniveauet Ønsker en borger at klage over det generelle serviceniveau, dvs. de ydelser og tilbud, kommunen stiller til rådighed på stofmisbrugsområdet, sendes klagen til Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune. Klage over den lægelige behandling Ved klager over sundhedsfaglige afgørelser, herunder dosisstørrelse, medicinsk behandling og udlevering af medicin skal klagen sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Her genvurderes klagen ved Socialmedicinsk Klinik. Fastholder afdelingslederen eller overlægen afgørelsen, skal klagen indgives til Patientklagenævnet som efterfølgende vil behandle klagen. Embedslægeinstitutionen bistår Patientklagenævnet i behandlingen af klager over den lægelige behandling. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan også afleveres direkte til Patientklagenævnet eller Embedslægen. 11. PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING Alle medarbejdere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde og Faxe Misbrugscenter har ved ansættelsen en relevant grunduddannelse, ofte suppleret med en terapeutisk efteruddannelse og/eller relevante praktiske erfaringer. De behandlingsfaglige kompetencer vedligeholdes og udvikles bl.a. gennem et individuelt uddannelsesprogram for den enkelte medarbejder, afhængig af grunduddannelse, arbejdsopgaver og eventuel efteruddannelse. Alle medarbejdere med behandlingsopgaver modtager supervision som gruppesupervision, sagssupervision og i fornødent omfang personlig supervision. 12. MONITORERING AF INDSATSEN Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Faxe Misbrugscenter indberetter løbende til Sundhedsstyrelsens elektroniske Indberetnings system (EIS). I EIS registreres brugerens misbrugsmæssige og sociale forhold på 13

14 indskrivningstidspunktet samt løbende ændringer i behandlingsomfang (ambulant eller døgn) eller behandlingstype (stoffri eller substitutionsbehandling). Stevns Kommune indberetter manglende overholdelse af behandlingsgarantien til Servicestyrelsens lovovervågningsregister. Al ambulant stofmisbrugsbehandling er omfattet af DANRIS, der administreres af Center for Rusmiddelforskning, se hjemmesiden Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for forsat kvalitetsudvikling af behandlingen og en hensigtsmæssig ressourcefordeling. For at sikre grundlaget for dokumentation og kvalitetssikring indberetter Stevns Kommune, gennem x til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB), til Danmark statistik (ressourceopgørelser), til Styrelsen for Social Service (VBGS), og andre instanser. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Tilsynsforpligtigelsen Efter Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indhold i tilbuddene og den måde opgaverne udføres på. Stevns Kommune vurderer løbende om indholdet i et tilbud til en misbruger er i orden. Ud over dette fører de kommuner, hvor tilbuddet geografisk er placeret det fornødne tilsyn med indhold, metoder, standard m.v. 13. DEN FREMTIDIGE INDSATS Det er Stevns Kommunes målsætning, at den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet til en hver tid, vil afspejle de behov for rådgivning, forebyggelse og behandling på stofmisbrugsområdet, som ses blandt kommunens borgere. Det er samtidig en målsætning, at Stevns borgere altid tilbydes rådgivning og behandling på et fagligt højt niveau. 14

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere