Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED"

Transkript

1 Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej Store Heddinge Tlf.nr UDFØRER Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Egøjevej Køge Tlf.nr Faxe Misbrugscenter Præstøvej 78 Rådhusvej Fakse Tlf.nr Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde Ringstedvej 31B 4000 Roskilde Tlf.nr

2 INDLEDNING Stevns Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere indeholder information om kommunens tilbud og ydelser. Stevns Kommune skal tilbyde social behandling af voksne stofmisbrugere; og tilbudet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. 1 Stevns Kommune skal tillige sørge for lægelig behandling 2 af misbrugere. Denne kvalitetsstandard 3 omfatter en beskrivelse af: De opgaver, som udføres inden for behandling af stofmisbrug Målgruppen for tilbuddene om behandling af stofmisbrug Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur inden for tilbud om behandling, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlinger, der tilbydes Visitationsproceduren Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Regler for betaling for kost og logi mv. Information om sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Overvågning, opfølgning og registrering (monitorering) af indsatsen Hvordan der er opmærksomhed på forholdene for misbrugeres evt. hjemmeboende børn under 18 år Den fremtidige indsats på behandlingsområdet for stofmisbrug 1 Efter Servicelovens 101. Stk. 1. og 2. Efter Servicelovens 101. Stk. 5 kan 14 dages fristen dog fraviges, hvis en person, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunen har visiteret til. Der er tillige, efter Servicelovens 101. Stk. 3,. særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, se Socialministeriets bekendtgørelse nr af Efter Sundhedslovens 142. Regler og standarder for den medicinske behandling - herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin - er beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære (nr. 12, 13. januar 2003) om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 3 Efter Servicelovens 139 og Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven, nr. 622 af 15. juni

3 Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 14. januar 2009 og revideres senest i første halvdel af MÅL OG TILBUD Målgruppen for Stevns Kommunes indsats er alle misbrugere af euforiserende stoffer, samt familie og pårørende til misbrugere. Indsatsen kan omhandle: tilbud om gratis anonym og åben rådgivning 4 tilbud om social og lægelig behandling 5 hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 6 aktivitets- og samværstilbud 7 botilbud 8 skånejob, fleksjob, revalidering m.v. 9 Indsatsen tager udgangspunkt i Stevns Kommunes sundhedspolitik, hvor der er fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Der sker bl.a. ved at give rådgivning og behandling, der kan fremme, at den enkelte borger lever et sundere liv med højere grad af livskvalitet. Formålet med indsatsen er at medvirke til, at den enkelte misbruger: ophører med, eller formindsker, brugen af illegale stoffer forbedrer sundhedstilstanden og egenomsorgen får flere personlige ressourcer, så han/hun bliver i stand til at tage vare på sin egen tilværelse, og løse evt. dybereliggende problemer Som led i behandlingen skal der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med misbrugeren Efter Servicelovens Efter Servicelovens og Sundhedslovens Efter Servicelovens Efter Servicelovens 104 og Efter Servicelovens Efter Lov om aktiv socialpolitik, og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 10 Efter Servicelovens 141 3

4 Behandlingen er baseret på følgende værdier: Individualitet og inddragelse. Det er en forudsætning for motivation og engagement, at: o den enkelte misbruger er med til at bestemme, inden for de givne rammer 11 o den enkelte misbruger inddrages i beslutninger om mål og indsats(-er) o der tages hensyn til den enkelte misbrugeres ressourcer Værdighed. Der er respekt og åbenhed over for den enkelte misbruger Tilgængelighed. Der er synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid, og som signalerer, at misbrugeren er velkommen Helhed. Behandlingen koordineres med kommunens øvrige indsats over for misbrugeren og dennes familie 12 ; især hensynet til evt. børns trivsel er vigtig Nærhed. Misbrugerens familie og netværk inddrages i behandlingen i det omfang det er nødvendigt og muligt Mindsteindgreb. Behandlingen griber så lidt i misbrugerens dagligdag, som det er muligt Mål i behandlingsplanen for den enkelte misbruger skal være: realistisk, dvs. mulige at indfri tydelige og synlige i form af nedskrevne behandlingsplaner ajourført, dvs. revideret i takt med at behandlingen evalueres Metoder i behandlingen af stofmisbrugere skal i videst muligt omfang være vidensbaserede og om muligt evidensbaserede. Med vidensbaseret menes gennemprøvede og velbeskrevne metoder funderet på et anerkendt fagligt grundlag. Med evidensbaseret menes metoder, der er tilrettelagt på baggrund af et videnskabeligt grundlag, hvor der foreligger dokumentation for effekten af behandlingen. 2. ORGANISATION OG STRUKTUR I Stevns Kommune er misbrugsområdet fordelt, så ansvaret for: børn og unge (under 18 år) er i Familieafdelingen voksne (over 18 år) er i Sundhedsafdelingen 11 Efter Servicelovens 101. Stk. 6. kan retten til at selv at vælge et tilbud efter 101. Stk. 4. begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det 12 Efter Servicelovens 81 4

5 Sundhedsafdelingens sagsbehandlere på Voksen Handicap området tager imod henvendelser fra og om voksne stofmisbrugere, og visitation til tilbud og ydelser. Stevns Kommune har aftaler om levering af tilbud og ydelser om social og lægelig behandling af stofmisbrugere med: A. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter B. Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde C. Faxe Misbrugscenter Ad A. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter drives af Køge Kommune. 13 De varetager anonym rådgivning, behandling samt aktivitets- og samværstilbud. 14 Der er 95 pladser i Brugerkontakten og 30 pladser i aktivitetsog samværstilbudet: på Kajen. Tilbuddet er beskrevet i Visitation, tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb sker i et tæt samarbejde med Stevns Kommune. Det er alene Stevns Kommune, der godkender og bevilger behandling på et eksternt behandlingssted. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har et tæt samarbejde med: Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde, der varetager den lægelige behandling med euforiserende stoffer 15 Roskildehjemmet, der er et botilbud 16 med egen lægeklinik, som tilbyder midlertidigt ophold eller afrusning til brugere fra sin målgruppe, der er i aktivt misbrug eller i substitutionsbehandling, og Hanne Mariehjemmet, der er et krisecenter for prostituerede stofmisbrugere. Tilbuddet fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter omhandler: Anonym rådgivning fra den første personlige eller telefoniske henvendelse, til den første afklarende samtale, må der højest gå 5 hverdage 13 Indhold i aftalen mellem Stevns Kommune og Køge Kommune fremgår af Bilag til Rammeaftale om drift af vederlagsfri ambulant tilbud til stofmisbrugere for perioden 1. jan 2007 til 31. dec Efter Servicelovens 10. Stk. 2., 101 og Den lægelige behandling omhandler diagnostik og behandling af misbrug samt somatisk og psykisk sygdom. Den lægelige behandling danner ligeledes rammen om substitutionsbehandling med fx metadon eller buprenorphin og om anden medicinsk behandling af psykiatriske lidelser såsom depression eller paranoia. 16 Efter Servicelovens 94 5

6 to til tre anonyme samtaler med misbrugeren eller pårørende; en misbruger skal efter den tredje samtale træffe beslutning om evt. behandling Intern rådgivning og behandling udarbejdelse af handleplan gennem afklaring af misbrugerens samlede behov for behandling, herunder kortlægning af de personlige og økonomiske forhold, samt fysiske, psykiske, sundhedsmæssige, faglige og sociale ressourcer og problemstillinger rådgivning og vejledning om behandlings-, forebyggelses- og aktivitets- og samværstilbud individuelle samtaleforløb med misbrugsrådgiver eller terapeut individuelle behandlingsforløb hos psykolog par- eller familieterapi med psykolog støtte og hjælp til komme igen komplicerede forhold, hvor der indgår flere offentlige myndigheder, eksempelvis når der er tale om en gravid misbruger ambulant tilbagefaldsforebyggelse og -behandling samtaler med pårørende om egen situation, og deres mulighed for at støtte misbrugeren krisebehandling til pårørende og misbruger, hvor krisen er en følge af stofmisbruget oprettelse af pårørende grupper/netværk Unge under 18 år bistand til udarbejdelse af handleplan for unge under 18 år, som har alvorlige problemer på grund af stofmisbrug, herunder vurdering af om de er omfattet af behandlingsgarantien 17 Koordination af den sociale og lægelige behandling varetages i regi af støtte-, samværs- og aktivitetstilbuddet på kajen ; for en misbruger der er i et længerevarende substitutionsbehandling er der mulighed for: o aktivitets- og samværstilbud i værestedet på kajen med kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter, så som værksteder, fælles spisning, udflugter m.v.) o krisebehandling med psykolog o støtte til at kontakte andre offentlige myndigheder o støtte til at etablere eller fastholde private netværk 17 Efter Socialministeriets bekendtgørelse nr af 13. december

7 o kontakt til egnede dag- eller døgnbehandlingstilbud i eller uden for Region Sjælland med henblik på afgiftning, ambulant eller i døgnregi o indstilling og tilsyn under stabiliserede ophold på eksternt behandlingssted substitutionsbehandling i samarbejde med Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde lavtærskeltilbud til misbrugeren, der enten ikke ønsker eller ikke magter egentlig behandling eller som på grund af sociale eller sundhedsmæssige forhold har behov for omsorg eller for hjælp til de daglige funktioner Ekstern behandling på baggrund af handleplanen afgør Stevns Kommune om en misbruger har behov for behandling udover ambulant behandling; i så tilfælde vurderer centret hvilken type og omfang, der er behov for, og der etableres kontakt til egnede behandlingssteder, der kan varetage o afgiftning o dagbehandling o døgnbehandling der udarbejdes udarbejdelse indstilling til Stevns Kommune med udkast til kontrakt med eksternt behandlingssted der udføres tilsyn med misbrugerens forhold samt behandlingsstedets kontraktopfyldelse under det eksterne behandlingsforløb udarbejdelse af forslag til udslusningsbolig, efterbehandling i dagregi eller ambulant tilbagefaldsforebyggelse Ad B. Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, der drives af Roskilde Kommune, er et gratis tilbud til misbrugere, som ønsker lægelig behandling for deres afhængighed af stoffer. Behandlingstilbuddet er dels relevant substitutionsbehandling hvor det er muligt, dels stoffri behandling. Alle behandlingsformer er med sundhedsfaglig/psykiatrisk opfølgning. Stofmisbrugere kan selv henvende sig på klinikken. Ligesom Stevns Kommune kan henvise en stofmisbruger til klinikken 18, eventuelt på anbefaling af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller Faxe Misbrugscenter. Udlevering af substitutionsmedicin, antabus og proteindrik, samt sårbehandling, NADA akupunktur, urinprøve kontrol og hepatitis vaccination foregår to steder: Roskilde Ambulante Behandlingssted for Stofmisbrugere (RABS), Ringstedvej 10, 4000 Roskilde Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Egøjevej 34, 4600 Køge 18 Efter abonnementsaftale 7

8 For brugere, der ikke vurderes egnet til at få deres medicin udleveret på udleveringsstederne, indgås der individuelle aftaler med den enkelte misbruger om anden afhentning, eksempelvis på det lokale apotek eller i arresten. Lægekonsultationen afholdes på skift hver anden uge på formiddage i henholdsvis Roskilde og Køge, således at Brugerkontaktens sagsbehandlere har mulighed for at drøfte sager med lægekonsulenten, samt tage psykiatriske problemstillinger op eller få fokus på disse. Ad C. Faxe Misbrugscenter yder 19 via 2 misbrugskonsulenter gratis rådgivning og ambulant behandling af stofmisbrugere i Stevns Kommune. 20 I aftalen indgår tillige lægelig behandling med erstatningsstoffer, som eksempelvis metadon. Stevns Kommune er som myndighed ansvarlig for visitation til social og medicinsk behandling, samt finansiering af døgnbehandling af stofmisbrugere VISITATIONSPROCEDURE Misbrugeren henvender sig, på eget initiativ, eller på opfordring fra for eksempel familie, pårørende, egen læge, jobcenter m.v. til: Stevns Kommunens Sundhedsafdeling sagsbehandlere på Voksen Handicap området - eller direkte til: Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, Faxe Misbrugscenter Stofmisbrugere, der ønsker behandling, kan få afklaret deres ønsker og behov af misbrugsrådgivere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller Faxe Misbrugscenter. De hjælper med at udarbejde en behandlingsplan. Denne koordineres med kommunens øvrige planer, og med brugerens samtykke, med andre relevante myndigheder. 19 Efter Stevns Kommunes abonnementsaftale med Faxe Kommune 20 Efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141 og Efter henholdsvis Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141, Stk. 3. 8

9 Der træffes aftale om hvem der skal løse hvilke opgaver. Som en del af handleplanen udarbejdes et visitationsskema med et behandlingsforslag. Visitation sker altid på baggrund af misbrugerens eget ønske om behandling. Visitation til eksterne dag- og døgnbehandlingstilbud varetages af Stevns Kommunes Sundhedsafdeling på baggrund af en indstilling fra enten Køge Rådgivnings- og Behandlingstilbud eller Faxe Misbrugscenter. Substitutionsbehandling ordineres af lægen ved Faxe Misbrugscenter eller Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde. Sidstnævnte underretter Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter om behandlingens forløb. Alle oplysningerne videreformidles til Stevns Kommunes Sundhedsafdeling. 4. BEHANDLINGSGARANTI Der må højst gå 14 dage fra første henvendelse omkring behandling, til misbrugeren tilbydes behandling MULIGHEDEN FOR FRIT VALG En misbruger skal oplyses om muligheden for at vælge frit mellem behandlingstilbud. 23 Behandlingstilbudet kan være offentligt eller godkendt privat. Det forudsættes, at misbrugerens ønske om et tilbud om behandling, er sammenligneligt med det tilbud om behandling, som kommunen giver. 6. MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE, KOORDINERING OG OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANER Som grundlag for visitation udarbejder Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter / Faxe Misbrugscenter en behandlingsplan, som beskriver de enkelte faser i den behandling, der aftales med brugeren. 22 Efter Servicelovens 101. Stk. 2. Efter Stk. 5. kan 14 dages fristen dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat, godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunen har visiteret til. Efter Stk. 3 kan unge under 18 år, der har et misbrug af en sådan karakter så de har svært ved at modtage støtte efter de almindelige regler, er omfattet af behandlingsgarantien på 14 dage, jf. 101, stk. 3 i Serviceloven. 23 Efter Servicelovens 101, Stk. 4. Efter Stk. 6 kan retten til at selv at vælge et tilbud efter 101. Stk. 4. begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det 9

10 Handleplanen udarbejdes og opdateres i dialog mellem misbruger, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter / Faxe Misbrugscenter, Stevns Kommune og andre relevante myndigheder og instanser, for eksempel Medicinsk Misbrugsklinik, Psykiatrisk Afdeling, egen læge og Kriminalforsorgen. Herved sikres, at der er sammenhæng med behandlingsplanen, og andre planer. Behandlingsplanen justeres og udbygges løbende i takt med at faserne gennemføres og mål eller delmål udføres eller ændres. 7. BRUGERINDDRAGELSE 24 Der er som udgangspunkt altid en tæt dialog med den enkelte misbruger om planerne for behandling. I tilbuddet fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter sker brugerinddragelsen tillige gennem ugentlige aktivitetsmøder i på kajen. Her opfordres brugerne til at tage del i planlægning og udførelse af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse eller ændring af såvel det fysiske miljø, for eksempel indretning af lokaler og udskiftning af inventar, som det sociale miljø, for eksempel tilrettelæggelse af kulturelle eller sportslige aktiviteter, ekskursioner og fastlæggelse af husorden og adfærdscodex. I dagligdagen arbejdes der tillige på at brugerne, afpasset i forhold til den enkeltes evner og muligheder, tager ansvar for egen situation, egen behandling og egne handlinger og at der etableres et samarbejde omkring gennemførelse af handleplan og et fælles ansvar for det terapeutiske arbejde. 8. REGLER FOR BETALING FOR KOST OG LOGI M.V. Under ophold i døgnbehandling betaler brugeren en opholdsbetaling, bestående af en kost-del og en logi-del. Opholdsbetalingens størrelse fastsættes af behandlingsstedet, idet den skal modsvare de faktiske udgifter. For brugere, der modtager sociale ydelser, afgør Stevns Kommunes Sundhedsafdeling hvor stor en del af opholdsbetalingen brugeren selv kan betale. Her tages hensyn til visse faste udgifter samt et beløb til personlige udgifter (lommepenge). For brugere, der har udgifter til egen bolig, bortfalder betalingen for logi. Hvis Sundhedsafdelingen afgør, at brugeren ikke er i stand til at betale den fulde opholdsbetaling, betaler Stevns Kommune restbeløbet. 24 Efter Servicelovens

11 Borgeren betaler selv for kost og logi under døgnbehandling og skal betale direkte til opholdsstedet. Betalingsforpligtelsen omfatter kun udgifter til kost og logi under opholdet og ikke behandlingsudgifterne. Den konkrete egenbetaling (for kost og logi) fastsættes ud fra en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, hvorved det sikres at borgeren har et rimeligt beløb til egne fornødenheder. 9. INFORMATION OM SAGSBEHANDLING I Stevns Kommunes Sundhedsafdeling, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Faxe Misbrugscenter føres journal over henvendelser, samtaler og aftaler. Journalen er et redskab til at fastholde erindringen om informationer mellem misbruger, misbrugskonsulenterne i henholdsvis Køge og Faxe, samt Stevns Kommunes Sundhedsafdeling om afgørelser, der er truffet om misbrugerens behandling. Journalerne er derfor et fælles redskab. Misbrugeren vil altid under eller efter en behandling have adgang til at se sin egen sag, dog med det forbehold, at hvis han/hun brugeren er meget medtaget af misbrug eller sygdom, kan han blive opfordret til at komme tilbage, når han/hun er i stand til at indgå i en konstruktiv dialog om behandlingen. 10. KLAGEADGANG En borger kan klage over den behandling, som han eller hun modtager såvel som mulighed for at klage over afslag på behandling. Det er kun den person, som en afgørelse vedrører, der kan klage. Ved afgørelser orienteres brugerne skriftligt om de relevante klageregler. 25 Klagefrister Klager over afgørelser skal altid indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen blev truffet. En klage kan fremsættes skriftligt som mundtligt til den instans, der har truffet afgørelsen, dvs. Stevns Kommune. 25 Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i fællesskab udgivet Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling. Den kan ses/hentes på: 6a81c b32b-40255d1dbc95 11

12 Klager over behandling kan senest indgives 5 år efter behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå 2 år efter at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling, uanset at det er inden for den 5-årige ramme. Som led i sagsbehandlingen af en klage skal der indhentes udsagn fra det tilbud/den part, klagen omhandler. Herved må en klager i udgangspunktet være indstillet på, at den der klages over, bliver gjort bekendt med klagens indhold. Når en borger får medhold i sin klage tilpasses behandlingen naturligvis i det nødvendige omfang hertil. Ifølge Retssikkerhedsloven ( 8 og 66) skal Stevns Kommune inden 4 uger efter modtagelsen af klagen have genvurderet klagen. Afvises klagen, videresender kommunen den til klageinstansen (eksempelvis Det Sociale Nævn) med begrundelse for afgørelsen og bilag. Klage over ikke at få tilbud om behandling inden for højst 14 dage I tilfælde af, at et tilbud ikke er blevet iværksat senest 14 dage efter henvendelse, har borgeren mulighed for at klage. I tilfælde af, at klagen bliver afvist, sendes den til behandling i Det Sociale Nævn. Klage over visitationsafgørelse Ved uenighed i visitationsafgørelser og/eller den måde en sag er behandlet på, skal klagen indgives til genvurdering i Stevns Kommunes sagsbehandlere på Voksen Handicap området indenfor 4 uger efter afgørelsen blev truffet. Fastholder Fastholdes afgørelsen, fremsendes klagen til Det Sociale Nævn vedlagt relevante sagsakter til belysning af sagen. Kopi af brevet sendes samtidig til klageren. Klage over sagsbehandling Føler en borger, at vedkommende bliver mødt og behandlet på en ringeagtende måde, med urimelige regler eller ikke få den nødvendige information om regler og tilbud, kan borgeren klage til borgmesteren eller Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Ønsker en borger at klage over både en afgørelse og dårlig sagsbehandling, sendes klagen til Det Sociale Nævn, som tager stilling til begge dele. 12

13 Klage over serviceniveauet Ønsker en borger at klage over det generelle serviceniveau, dvs. de ydelser og tilbud, kommunen stiller til rådighed på stofmisbrugsområdet, sendes klagen til Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune. Klage over den lægelige behandling Ved klager over sundhedsfaglige afgørelser, herunder dosisstørrelse, medicinsk behandling og udlevering af medicin skal klagen sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Her genvurderes klagen ved Socialmedicinsk Klinik. Fastholder afdelingslederen eller overlægen afgørelsen, skal klagen indgives til Patientklagenævnet som efterfølgende vil behandle klagen. Embedslægeinstitutionen bistår Patientklagenævnet i behandlingen af klager over den lægelige behandling. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan også afleveres direkte til Patientklagenævnet eller Embedslægen. 11. PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING Alle medarbejdere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde og Faxe Misbrugscenter har ved ansættelsen en relevant grunduddannelse, ofte suppleret med en terapeutisk efteruddannelse og/eller relevante praktiske erfaringer. De behandlingsfaglige kompetencer vedligeholdes og udvikles bl.a. gennem et individuelt uddannelsesprogram for den enkelte medarbejder, afhængig af grunduddannelse, arbejdsopgaver og eventuel efteruddannelse. Alle medarbejdere med behandlingsopgaver modtager supervision som gruppesupervision, sagssupervision og i fornødent omfang personlig supervision. 12. MONITORERING AF INDSATSEN Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Faxe Misbrugscenter indberetter løbende til Sundhedsstyrelsens elektroniske Indberetnings system (EIS). I EIS registreres brugerens misbrugsmæssige og sociale forhold på 13

14 indskrivningstidspunktet samt løbende ændringer i behandlingsomfang (ambulant eller døgn) eller behandlingstype (stoffri eller substitutionsbehandling). Stevns Kommune indberetter manglende overholdelse af behandlingsgarantien til Servicestyrelsens lovovervågningsregister. Al ambulant stofmisbrugsbehandling er omfattet af DANRIS, der administreres af Center for Rusmiddelforskning, se hjemmesiden Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for forsat kvalitetsudvikling af behandlingen og en hensigtsmæssig ressourcefordeling. For at sikre grundlaget for dokumentation og kvalitetssikring indberetter Stevns Kommune, gennem x til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB), til Danmark statistik (ressourceopgørelser), til Styrelsen for Social Service (VBGS), og andre instanser. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Tilsynsforpligtigelsen Efter Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indhold i tilbuddene og den måde opgaverne udføres på. Stevns Kommune vurderer løbende om indholdet i et tilbud til en misbruger er i orden. Ud over dette fører de kommuner, hvor tilbuddet geografisk er placeret det fornødne tilsyn med indhold, metoder, standard m.v. 13. DEN FREMTIDIGE INDSATS Det er Stevns Kommunes målsætning, at den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet til en hver tid, vil afspejle de behov for rådgivning, forebyggelse og behandling på stofmisbrugsområdet, som ses blandt kommunens borgere. Det er samtidig en målsætning, at Stevns borgere altid tilbydes rådgivning og behandling på et fagligt højt niveau. 14

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere