Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED"

Transkript

1 Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej Store Heddinge Tlf.nr UDFØRER Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Egøjevej Køge Tlf.nr Faxe Misbrugscenter Præstøvej 78 Rådhusvej Fakse Tlf.nr Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde Ringstedvej 31B 4000 Roskilde Tlf.nr

2 INDLEDNING Stevns Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere indeholder information om kommunens tilbud og ydelser. Stevns Kommune skal tilbyde social behandling af voksne stofmisbrugere; og tilbudet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. 1 Stevns Kommune skal tillige sørge for lægelig behandling 2 af misbrugere. Denne kvalitetsstandard 3 omfatter en beskrivelse af: De opgaver, som udføres inden for behandling af stofmisbrug Målgruppen for tilbuddene om behandling af stofmisbrug Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur inden for tilbud om behandling, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlinger, der tilbydes Visitationsproceduren Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Regler for betaling for kost og logi mv. Information om sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Overvågning, opfølgning og registrering (monitorering) af indsatsen Hvordan der er opmærksomhed på forholdene for misbrugeres evt. hjemmeboende børn under 18 år Den fremtidige indsats på behandlingsområdet for stofmisbrug 1 Efter Servicelovens 101. Stk. 1. og 2. Efter Servicelovens 101. Stk. 5 kan 14 dages fristen dog fraviges, hvis en person, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunen har visiteret til. Der er tillige, efter Servicelovens 101. Stk. 3,. særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, se Socialministeriets bekendtgørelse nr af Efter Sundhedslovens 142. Regler og standarder for den medicinske behandling - herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin - er beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære (nr. 12, 13. januar 2003) om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 3 Efter Servicelovens 139 og Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven, nr. 622 af 15. juni

3 Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 14. januar 2009 og revideres senest i første halvdel af MÅL OG TILBUD Målgruppen for Stevns Kommunes indsats er alle misbrugere af euforiserende stoffer, samt familie og pårørende til misbrugere. Indsatsen kan omhandle: tilbud om gratis anonym og åben rådgivning 4 tilbud om social og lægelig behandling 5 hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 6 aktivitets- og samværstilbud 7 botilbud 8 skånejob, fleksjob, revalidering m.v. 9 Indsatsen tager udgangspunkt i Stevns Kommunes sundhedspolitik, hvor der er fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Der sker bl.a. ved at give rådgivning og behandling, der kan fremme, at den enkelte borger lever et sundere liv med højere grad af livskvalitet. Formålet med indsatsen er at medvirke til, at den enkelte misbruger: ophører med, eller formindsker, brugen af illegale stoffer forbedrer sundhedstilstanden og egenomsorgen får flere personlige ressourcer, så han/hun bliver i stand til at tage vare på sin egen tilværelse, og løse evt. dybereliggende problemer Som led i behandlingen skal der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med misbrugeren Efter Servicelovens Efter Servicelovens og Sundhedslovens Efter Servicelovens Efter Servicelovens 104 og Efter Servicelovens Efter Lov om aktiv socialpolitik, og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 10 Efter Servicelovens 141 3

4 Behandlingen er baseret på følgende værdier: Individualitet og inddragelse. Det er en forudsætning for motivation og engagement, at: o den enkelte misbruger er med til at bestemme, inden for de givne rammer 11 o den enkelte misbruger inddrages i beslutninger om mål og indsats(-er) o der tages hensyn til den enkelte misbrugeres ressourcer Værdighed. Der er respekt og åbenhed over for den enkelte misbruger Tilgængelighed. Der er synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid, og som signalerer, at misbrugeren er velkommen Helhed. Behandlingen koordineres med kommunens øvrige indsats over for misbrugeren og dennes familie 12 ; især hensynet til evt. børns trivsel er vigtig Nærhed. Misbrugerens familie og netværk inddrages i behandlingen i det omfang det er nødvendigt og muligt Mindsteindgreb. Behandlingen griber så lidt i misbrugerens dagligdag, som det er muligt Mål i behandlingsplanen for den enkelte misbruger skal være: realistisk, dvs. mulige at indfri tydelige og synlige i form af nedskrevne behandlingsplaner ajourført, dvs. revideret i takt med at behandlingen evalueres Metoder i behandlingen af stofmisbrugere skal i videst muligt omfang være vidensbaserede og om muligt evidensbaserede. Med vidensbaseret menes gennemprøvede og velbeskrevne metoder funderet på et anerkendt fagligt grundlag. Med evidensbaseret menes metoder, der er tilrettelagt på baggrund af et videnskabeligt grundlag, hvor der foreligger dokumentation for effekten af behandlingen. 2. ORGANISATION OG STRUKTUR I Stevns Kommune er misbrugsområdet fordelt, så ansvaret for: børn og unge (under 18 år) er i Familieafdelingen voksne (over 18 år) er i Sundhedsafdelingen 11 Efter Servicelovens 101. Stk. 6. kan retten til at selv at vælge et tilbud efter 101. Stk. 4. begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det 12 Efter Servicelovens 81 4

5 Sundhedsafdelingens sagsbehandlere på Voksen Handicap området tager imod henvendelser fra og om voksne stofmisbrugere, og visitation til tilbud og ydelser. Stevns Kommune har aftaler om levering af tilbud og ydelser om social og lægelig behandling af stofmisbrugere med: A. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter B. Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde C. Faxe Misbrugscenter Ad A. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter drives af Køge Kommune. 13 De varetager anonym rådgivning, behandling samt aktivitets- og samværstilbud. 14 Der er 95 pladser i Brugerkontakten og 30 pladser i aktivitetsog samværstilbudet: på Kajen. Tilbuddet er beskrevet i Visitation, tilrettelæggelse og gennemførelse af forløb sker i et tæt samarbejde med Stevns Kommune. Det er alene Stevns Kommune, der godkender og bevilger behandling på et eksternt behandlingssted. Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter har et tæt samarbejde med: Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde, der varetager den lægelige behandling med euforiserende stoffer 15 Roskildehjemmet, der er et botilbud 16 med egen lægeklinik, som tilbyder midlertidigt ophold eller afrusning til brugere fra sin målgruppe, der er i aktivt misbrug eller i substitutionsbehandling, og Hanne Mariehjemmet, der er et krisecenter for prostituerede stofmisbrugere. Tilbuddet fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter omhandler: Anonym rådgivning fra den første personlige eller telefoniske henvendelse, til den første afklarende samtale, må der højest gå 5 hverdage 13 Indhold i aftalen mellem Stevns Kommune og Køge Kommune fremgår af Bilag til Rammeaftale om drift af vederlagsfri ambulant tilbud til stofmisbrugere for perioden 1. jan 2007 til 31. dec Efter Servicelovens 10. Stk. 2., 101 og Den lægelige behandling omhandler diagnostik og behandling af misbrug samt somatisk og psykisk sygdom. Den lægelige behandling danner ligeledes rammen om substitutionsbehandling med fx metadon eller buprenorphin og om anden medicinsk behandling af psykiatriske lidelser såsom depression eller paranoia. 16 Efter Servicelovens 94 5

6 to til tre anonyme samtaler med misbrugeren eller pårørende; en misbruger skal efter den tredje samtale træffe beslutning om evt. behandling Intern rådgivning og behandling udarbejdelse af handleplan gennem afklaring af misbrugerens samlede behov for behandling, herunder kortlægning af de personlige og økonomiske forhold, samt fysiske, psykiske, sundhedsmæssige, faglige og sociale ressourcer og problemstillinger rådgivning og vejledning om behandlings-, forebyggelses- og aktivitets- og samværstilbud individuelle samtaleforløb med misbrugsrådgiver eller terapeut individuelle behandlingsforløb hos psykolog par- eller familieterapi med psykolog støtte og hjælp til komme igen komplicerede forhold, hvor der indgår flere offentlige myndigheder, eksempelvis når der er tale om en gravid misbruger ambulant tilbagefaldsforebyggelse og -behandling samtaler med pårørende om egen situation, og deres mulighed for at støtte misbrugeren krisebehandling til pårørende og misbruger, hvor krisen er en følge af stofmisbruget oprettelse af pårørende grupper/netværk Unge under 18 år bistand til udarbejdelse af handleplan for unge under 18 år, som har alvorlige problemer på grund af stofmisbrug, herunder vurdering af om de er omfattet af behandlingsgarantien 17 Koordination af den sociale og lægelige behandling varetages i regi af støtte-, samværs- og aktivitetstilbuddet på kajen ; for en misbruger der er i et længerevarende substitutionsbehandling er der mulighed for: o aktivitets- og samværstilbud i værestedet på kajen med kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter, så som værksteder, fælles spisning, udflugter m.v.) o krisebehandling med psykolog o støtte til at kontakte andre offentlige myndigheder o støtte til at etablere eller fastholde private netværk 17 Efter Socialministeriets bekendtgørelse nr af 13. december

7 o kontakt til egnede dag- eller døgnbehandlingstilbud i eller uden for Region Sjælland med henblik på afgiftning, ambulant eller i døgnregi o indstilling og tilsyn under stabiliserede ophold på eksternt behandlingssted substitutionsbehandling i samarbejde med Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde lavtærskeltilbud til misbrugeren, der enten ikke ønsker eller ikke magter egentlig behandling eller som på grund af sociale eller sundhedsmæssige forhold har behov for omsorg eller for hjælp til de daglige funktioner Ekstern behandling på baggrund af handleplanen afgør Stevns Kommune om en misbruger har behov for behandling udover ambulant behandling; i så tilfælde vurderer centret hvilken type og omfang, der er behov for, og der etableres kontakt til egnede behandlingssteder, der kan varetage o afgiftning o dagbehandling o døgnbehandling der udarbejdes udarbejdelse indstilling til Stevns Kommune med udkast til kontrakt med eksternt behandlingssted der udføres tilsyn med misbrugerens forhold samt behandlingsstedets kontraktopfyldelse under det eksterne behandlingsforløb udarbejdelse af forslag til udslusningsbolig, efterbehandling i dagregi eller ambulant tilbagefaldsforebyggelse Ad B. Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, der drives af Roskilde Kommune, er et gratis tilbud til misbrugere, som ønsker lægelig behandling for deres afhængighed af stoffer. Behandlingstilbuddet er dels relevant substitutionsbehandling hvor det er muligt, dels stoffri behandling. Alle behandlingsformer er med sundhedsfaglig/psykiatrisk opfølgning. Stofmisbrugere kan selv henvende sig på klinikken. Ligesom Stevns Kommune kan henvise en stofmisbruger til klinikken 18, eventuelt på anbefaling af Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller Faxe Misbrugscenter. Udlevering af substitutionsmedicin, antabus og proteindrik, samt sårbehandling, NADA akupunktur, urinprøve kontrol og hepatitis vaccination foregår to steder: Roskilde Ambulante Behandlingssted for Stofmisbrugere (RABS), Ringstedvej 10, 4000 Roskilde Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Egøjevej 34, 4600 Køge 18 Efter abonnementsaftale 7

8 For brugere, der ikke vurderes egnet til at få deres medicin udleveret på udleveringsstederne, indgås der individuelle aftaler med den enkelte misbruger om anden afhentning, eksempelvis på det lokale apotek eller i arresten. Lægekonsultationen afholdes på skift hver anden uge på formiddage i henholdsvis Roskilde og Køge, således at Brugerkontaktens sagsbehandlere har mulighed for at drøfte sager med lægekonsulenten, samt tage psykiatriske problemstillinger op eller få fokus på disse. Ad C. Faxe Misbrugscenter yder 19 via 2 misbrugskonsulenter gratis rådgivning og ambulant behandling af stofmisbrugere i Stevns Kommune. 20 I aftalen indgår tillige lægelig behandling med erstatningsstoffer, som eksempelvis metadon. Stevns Kommune er som myndighed ansvarlig for visitation til social og medicinsk behandling, samt finansiering af døgnbehandling af stofmisbrugere VISITATIONSPROCEDURE Misbrugeren henvender sig, på eget initiativ, eller på opfordring fra for eksempel familie, pårørende, egen læge, jobcenter m.v. til: Stevns Kommunens Sundhedsafdeling sagsbehandlere på Voksen Handicap området - eller direkte til: Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, Faxe Misbrugscenter Stofmisbrugere, der ønsker behandling, kan få afklaret deres ønsker og behov af misbrugsrådgivere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter eller Faxe Misbrugscenter. De hjælper med at udarbejde en behandlingsplan. Denne koordineres med kommunens øvrige planer, og med brugerens samtykke, med andre relevante myndigheder. 19 Efter Stevns Kommunes abonnementsaftale med Faxe Kommune 20 Efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141 og Efter henholdsvis Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141, Stk. 3. 8

9 Der træffes aftale om hvem der skal løse hvilke opgaver. Som en del af handleplanen udarbejdes et visitationsskema med et behandlingsforslag. Visitation sker altid på baggrund af misbrugerens eget ønske om behandling. Visitation til eksterne dag- og døgnbehandlingstilbud varetages af Stevns Kommunes Sundhedsafdeling på baggrund af en indstilling fra enten Køge Rådgivnings- og Behandlingstilbud eller Faxe Misbrugscenter. Substitutionsbehandling ordineres af lægen ved Faxe Misbrugscenter eller Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde. Sidstnævnte underretter Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter om behandlingens forløb. Alle oplysningerne videreformidles til Stevns Kommunes Sundhedsafdeling. 4. BEHANDLINGSGARANTI Der må højst gå 14 dage fra første henvendelse omkring behandling, til misbrugeren tilbydes behandling MULIGHEDEN FOR FRIT VALG En misbruger skal oplyses om muligheden for at vælge frit mellem behandlingstilbud. 23 Behandlingstilbudet kan være offentligt eller godkendt privat. Det forudsættes, at misbrugerens ønske om et tilbud om behandling, er sammenligneligt med det tilbud om behandling, som kommunen giver. 6. MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE, KOORDINERING OG OPFØLGNING PÅ HANDLEPLANER Som grundlag for visitation udarbejder Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter / Faxe Misbrugscenter en behandlingsplan, som beskriver de enkelte faser i den behandling, der aftales med brugeren. 22 Efter Servicelovens 101. Stk. 2. Efter Stk. 5. kan 14 dages fristen dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat, godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunen har visiteret til. Efter Stk. 3 kan unge under 18 år, der har et misbrug af en sådan karakter så de har svært ved at modtage støtte efter de almindelige regler, er omfattet af behandlingsgarantien på 14 dage, jf. 101, stk. 3 i Serviceloven. 23 Efter Servicelovens 101, Stk. 4. Efter Stk. 6 kan retten til at selv at vælge et tilbud efter 101. Stk. 4. begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det 9

10 Handleplanen udarbejdes og opdateres i dialog mellem misbruger, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter / Faxe Misbrugscenter, Stevns Kommune og andre relevante myndigheder og instanser, for eksempel Medicinsk Misbrugsklinik, Psykiatrisk Afdeling, egen læge og Kriminalforsorgen. Herved sikres, at der er sammenhæng med behandlingsplanen, og andre planer. Behandlingsplanen justeres og udbygges løbende i takt med at faserne gennemføres og mål eller delmål udføres eller ændres. 7. BRUGERINDDRAGELSE 24 Der er som udgangspunkt altid en tæt dialog med den enkelte misbruger om planerne for behandling. I tilbuddet fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter sker brugerinddragelsen tillige gennem ugentlige aktivitetsmøder i på kajen. Her opfordres brugerne til at tage del i planlægning og udførelse af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse eller ændring af såvel det fysiske miljø, for eksempel indretning af lokaler og udskiftning af inventar, som det sociale miljø, for eksempel tilrettelæggelse af kulturelle eller sportslige aktiviteter, ekskursioner og fastlæggelse af husorden og adfærdscodex. I dagligdagen arbejdes der tillige på at brugerne, afpasset i forhold til den enkeltes evner og muligheder, tager ansvar for egen situation, egen behandling og egne handlinger og at der etableres et samarbejde omkring gennemførelse af handleplan og et fælles ansvar for det terapeutiske arbejde. 8. REGLER FOR BETALING FOR KOST OG LOGI M.V. Under ophold i døgnbehandling betaler brugeren en opholdsbetaling, bestående af en kost-del og en logi-del. Opholdsbetalingens størrelse fastsættes af behandlingsstedet, idet den skal modsvare de faktiske udgifter. For brugere, der modtager sociale ydelser, afgør Stevns Kommunes Sundhedsafdeling hvor stor en del af opholdsbetalingen brugeren selv kan betale. Her tages hensyn til visse faste udgifter samt et beløb til personlige udgifter (lommepenge). For brugere, der har udgifter til egen bolig, bortfalder betalingen for logi. Hvis Sundhedsafdelingen afgør, at brugeren ikke er i stand til at betale den fulde opholdsbetaling, betaler Stevns Kommune restbeløbet. 24 Efter Servicelovens

11 Borgeren betaler selv for kost og logi under døgnbehandling og skal betale direkte til opholdsstedet. Betalingsforpligtelsen omfatter kun udgifter til kost og logi under opholdet og ikke behandlingsudgifterne. Den konkrete egenbetaling (for kost og logi) fastsættes ud fra en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, hvorved det sikres at borgeren har et rimeligt beløb til egne fornødenheder. 9. INFORMATION OM SAGSBEHANDLING I Stevns Kommunes Sundhedsafdeling, Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Faxe Misbrugscenter føres journal over henvendelser, samtaler og aftaler. Journalen er et redskab til at fastholde erindringen om informationer mellem misbruger, misbrugskonsulenterne i henholdsvis Køge og Faxe, samt Stevns Kommunes Sundhedsafdeling om afgørelser, der er truffet om misbrugerens behandling. Journalerne er derfor et fælles redskab. Misbrugeren vil altid under eller efter en behandling have adgang til at se sin egen sag, dog med det forbehold, at hvis han/hun brugeren er meget medtaget af misbrug eller sygdom, kan han blive opfordret til at komme tilbage, når han/hun er i stand til at indgå i en konstruktiv dialog om behandlingen. 10. KLAGEADGANG En borger kan klage over den behandling, som han eller hun modtager såvel som mulighed for at klage over afslag på behandling. Det er kun den person, som en afgørelse vedrører, der kan klage. Ved afgørelser orienteres brugerne skriftligt om de relevante klageregler. 25 Klagefrister Klager over afgørelser skal altid indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen blev truffet. En klage kan fremsættes skriftligt som mundtligt til den instans, der har truffet afgørelsen, dvs. Stevns Kommune. 25 Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i fællesskab udgivet Klagevejledning for stofmisbrugere i behandling fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling. Den kan ses/hentes på: 6a81c b32b-40255d1dbc95 11

12 Klager over behandling kan senest indgives 5 år efter behandlingen har fundet sted. Derudover kan der højst gå 2 år efter at en borger er blevet opmærksom på en evt. fejlbehandling, uanset at det er inden for den 5-årige ramme. Som led i sagsbehandlingen af en klage skal der indhentes udsagn fra det tilbud/den part, klagen omhandler. Herved må en klager i udgangspunktet være indstillet på, at den der klages over, bliver gjort bekendt med klagens indhold. Når en borger får medhold i sin klage tilpasses behandlingen naturligvis i det nødvendige omfang hertil. Ifølge Retssikkerhedsloven ( 8 og 66) skal Stevns Kommune inden 4 uger efter modtagelsen af klagen have genvurderet klagen. Afvises klagen, videresender kommunen den til klageinstansen (eksempelvis Det Sociale Nævn) med begrundelse for afgørelsen og bilag. Klage over ikke at få tilbud om behandling inden for højst 14 dage I tilfælde af, at et tilbud ikke er blevet iværksat senest 14 dage efter henvendelse, har borgeren mulighed for at klage. I tilfælde af, at klagen bliver afvist, sendes den til behandling i Det Sociale Nævn. Klage over visitationsafgørelse Ved uenighed i visitationsafgørelser og/eller den måde en sag er behandlet på, skal klagen indgives til genvurdering i Stevns Kommunes sagsbehandlere på Voksen Handicap området indenfor 4 uger efter afgørelsen blev truffet. Fastholder Fastholdes afgørelsen, fremsendes klagen til Det Sociale Nævn vedlagt relevante sagsakter til belysning af sagen. Kopi af brevet sendes samtidig til klageren. Klage over sagsbehandling Føler en borger, at vedkommende bliver mødt og behandlet på en ringeagtende måde, med urimelige regler eller ikke få den nødvendige information om regler og tilbud, kan borgeren klage til borgmesteren eller Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Ønsker en borger at klage over både en afgørelse og dårlig sagsbehandling, sendes klagen til Det Sociale Nævn, som tager stilling til begge dele. 12

13 Klage over serviceniveauet Ønsker en borger at klage over det generelle serviceniveau, dvs. de ydelser og tilbud, kommunen stiller til rådighed på stofmisbrugsområdet, sendes klagen til Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune. Klage over den lægelige behandling Ved klager over sundhedsfaglige afgørelser, herunder dosisstørrelse, medicinsk behandling og udlevering af medicin skal klagen sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Her genvurderes klagen ved Socialmedicinsk Klinik. Fastholder afdelingslederen eller overlægen afgørelsen, skal klagen indgives til Patientklagenævnet som efterfølgende vil behandle klagen. Embedslægeinstitutionen bistår Patientklagenævnet i behandlingen af klager over den lægelige behandling. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan også afleveres direkte til Patientklagenævnet eller Embedslægen. 11. PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING Alle medarbejdere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde og Faxe Misbrugscenter har ved ansættelsen en relevant grunduddannelse, ofte suppleret med en terapeutisk efteruddannelse og/eller relevante praktiske erfaringer. De behandlingsfaglige kompetencer vedligeholdes og udvikles bl.a. gennem et individuelt uddannelsesprogram for den enkelte medarbejder, afhængig af grunduddannelse, arbejdsopgaver og eventuel efteruddannelse. Alle medarbejdere med behandlingsopgaver modtager supervision som gruppesupervision, sagssupervision og i fornødent omfang personlig supervision. 12. MONITORERING AF INDSATSEN Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Faxe Misbrugscenter indberetter løbende til Sundhedsstyrelsens elektroniske Indberetnings system (EIS). I EIS registreres brugerens misbrugsmæssige og sociale forhold på 13

14 indskrivningstidspunktet samt løbende ændringer i behandlingsomfang (ambulant eller døgn) eller behandlingstype (stoffri eller substitutionsbehandling). Stevns Kommune indberetter manglende overholdelse af behandlingsgarantien til Servicestyrelsens lovovervågningsregister. Al ambulant stofmisbrugsbehandling er omfattet af DANRIS, der administreres af Center for Rusmiddelforskning, se hjemmesiden Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for forsat kvalitetsudvikling af behandlingen og en hensigtsmæssig ressourcefordeling. For at sikre grundlaget for dokumentation og kvalitetssikring indberetter Stevns Kommune, gennem x til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB), til Danmark statistik (ressourceopgørelser), til Styrelsen for Social Service (VBGS), og andre instanser. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og borgerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Tilsynsforpligtigelsen Efter Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indhold i tilbuddene og den måde opgaverne udføres på. Stevns Kommune vurderer løbende om indholdet i et tilbud til en misbruger er i orden. Ud over dette fører de kommuner, hvor tilbuddet geografisk er placeret det fornødne tilsyn med indhold, metoder, standard m.v. 13. DEN FREMTIDIGE INDSATS Det er Stevns Kommunes målsætning, at den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet til en hver tid, vil afspejle de behov for rådgivning, forebyggelse og behandling på stofmisbrugsområdet, som ses blandt kommunens borgere. Det er samtidig en målsætning, at Stevns borgere altid tilbydes rådgivning og behandling på et fagligt højt niveau. 14

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2011-2013

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2011-2013 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2011-2013 April 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 4 1.2 Behandlingsgaranti 6 1.3 Muligheden for

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med til

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indledning Kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune forpligtet til at fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. En kvalitetsstandard for kommunens tilbud om

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere