AB VIRUMVANG SAG NR AUGUST 2009 TILSTANDSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB VIRUMVANG SAG NR. 01.1717.40 AUGUST 2009 TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 AB VIRUMVANG SAG NR AUGUST 2009 TILSTANDSRAPPORT

2 Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger Overordnet konklusion Bebyggelsens anvendelse og funktion Ejendomsoplysninger Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter (02):... 7 Facader/sokkel (03):... 8 Vinduer (04): Udvendige døre (05): Trapper (06): Porte og gennemgange (07): Etageadskillelser (08): Wc/bad (09): Køkkener (10): Varmeforsyning (11): Afløb (12): Kloak (13): Vandinstallationer (14): Gasinstallationer (15): Ventilation (16): El-installationer (17): Private friarealer (19): Byggeplads/stillads (20): Løbende årlig vedligeholdelse

3 Rapportens formål og konklusion 1.0 RAPPORTENS FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER. Denne byggetekniske rapport beskriver bebyggelsen Virum Torv 1-5, Grønnevej og Frederiksdalsvej 77, 2830 Virum, matr. nr. 7 al Virum by. Rapporten indeholder en kortfattet beskrivelse af ejendommen samt en fortegnelse i skemaform over forslag til istandsættelse eller vedligeholdelse af de fleste bygningsdele, som kan udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan således tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der bør udføres nu og senere for at ikke ejendommen nedbrydes. Prioriteringen tænkes foretaget af foreningens bestyrelse og administrator i samråd med Peter Jahn & Partnere A/S, således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan over de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i tiden fremover. Hvor der er foreslået istandsættelse/vedligeholdelse af en bygningsdel er foranstaltningen prissat i nugældende priser medio Den byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet rapport, der er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Dette omfatter besigtigelse af fællesrum, enkelte oplukkede pulterrum i kælder og på loft, enkelte lejligheder samt besigtigelse af tag og facader fra tagfladen og fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. 2.0 OVERORDNET KONKLUSION. Efter at have gennemgået bebyggelsen kan det konstateres, at denne, med hensyn til de primære bygningsdele, såsom fundamenter, facader, bærende træværk m.v., må betegnes som værende i god stand. Med hensyn til de sekundære bygningsdele, såsom gennemføringer i tagbeklædning, dele af tekniske installationer, må disse betegnes som værende i nogenlunde god stand, selv om der generelt er foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder de senere år. Som helhed må ejendommen betegnes som værende i almindelig god stand sammenlignet med ejendomme af tilsvarende alder og beliggenhed. 2

4 3.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION. Bebyggelsens anvendelse og funktion Bebyggelsen er opført som en del af karréen beliggende mellem Virum Torv, Frederiksdalsvej, baneterrænet, Vangeledet og Grønnevej. Ejendommen består af 6 opgange. Hver opgang består af 3 normaletager med beboelse/erhverv. Under hele ejendommen er der kælder, der benyttes til pulterrum, varmecentral, vaske/tørrerum, cykelrum og erhverv. Bebyggelsen er ifølge BBR-ejermeddelelse af d. 20/ opført i Jf. BBR-ejermeddelelsen, fremgår det, at der på ejendommen er i alt 1 bygning. - Bygning 1: Bygningen er fra 1943 og har bebygget areal på m 2 og samlet bygningsareal på m 2. Det bemærkes, at der i bygningen indgår en væsentlig udbygning som benyttes til erhverv (nu Fakta detailhandel - tidligere en biograf). Arealet af dette erhverv udgør i alt 684 m 2. Ved besigtigelse på ejendommen fremgår det at der på grunden er yderligere 2 bygninger, som tilsyneladende ikke er registreret hos BBR. - Bygning A er garageanlæg til 6 biler. - Bygning B er carport til 5 biler og 1 overdækket/aflukket skur til diverse maskiner, salt m.v. for viceværten. Vi skal bemærke, at der ikke er foretaget tilstandsvurdering eller beregning af forventede omkostninger til renoveringsarbejder på den gamle biografbygning (Fakta butikken) og de tilhørende overdækkede arealer m.v. Ejendommen består ifølge BBR-ejermeddelelsen af 33 lejligheder samt i alt m 2 erhvervslejemål. I alt anføres det samlede bygningsareal til ca m². Der er 33 beboelseslejligheder. Lejlighederne har eget toilet/bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes via naturgas forsynet centralvarme. De besigtigede lejligheder fremstår generelt i almindelig stand. Ved telefonisk henvendelse hos Lyngby-Taabæk Kommune oplyses det, at ejendommen ikke er omfattet af byfornyelsesplaner, og at sådanne ikke forventes vedtaget i området inden for den nærmeste årrække. Ved telefonisk forespørgsel hos Lyngby-Taarbæk Kommune oplyses det, at der ikke er påbud om eventuel istandsættelse på grund af manglende vedligeholdelse eller verserende byggesager på ejendommen. 3

5 Bebyggelsens anvendelse og funktion Det er på det kommunale oplysningsskema samt i tinglysningsattesten oplyst at der skulle være affaldsdepot på ejendommen. Ved besigtigelsen var der ingen tegn på problemer, men det er bekræftet hos Lyngby-Taarbæk Kommune, at der er en verserende miljøsag på ejendommen. Hos Lyngby-Taarbæk Kommune har vi endvidere fået oplyst, at der yderligere er verserende sager vedrørende forurening m.v. i forbindelse med varmecentralen på ejendommen. 4

6 Ejendomsoplysninger 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER Oplysninger iht. BBR-ejermeddelelse af d. 30/6-2009: - Opførelsestidspunkt Ejendomsnummer Matrikelnummer 7 al Virum By - Bebygget areal for bygningen ca m 2 - Samlet boligareal ca m 2 - Antal beboelseslejligheder 33 stk. - Samlet erhvervsareal ca m 2 - Antal erhvervslejemål 3 stk. Forsikringsforhold: Ejendommen er iht. police nr af d. 6/ forsikret for følgende forhold i Alm. Brand: - Bygningsbrand inkl. kortslutning og restværdi. - Anden bygningsbeskadigelse inkl. restværdi. - Svampeskade- og insektskadeforsikring. - Husejeransvarsforsikring. - Glasforsikring. - Sanitetsforsikring. - Udvidet rørskadeforsikring. - Stikledningsforsikring. - El-skadeforsikring. - Forenings- og bestyrelsesansvarsforsikring. For detaljerede oplysninger henvises i øvrigt til forsikringspolicen. 5

7 5.0 BEBYGGELSENS STAND. Tag (01): Taget er opført som et sadeltag med lille hældning med tagpapbeklædning. På erhvervsudbygning mod gård tilhørende Fakta (gammel biograf), hvor der inden for ca. 5 år er pålagt ny tagpap. Den bærende del af tagkonstruktionen fremstår i god stand, hvad angår de synlige spær, bjælker m.v. Træfugtigheden er målt til ca % i de besigtigede områder, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Afdækninger på brandkamme mod Frederiksdalsvej 75 er løse, ligesom mørtelfuger er løse i overgang mellem tagbeklædning og brandkam. Fuger i brandkamme og skorstenes murværk inkl. afdækning bør ligeledes eftergås. Endelig bør fuger omkring udluftningshætter i tagfladen eftergås. Reparation af disse defekter forventes at kunne udføres fra lift/tag eller fra et opstillet stillads. Udbedring kan forventes at andrage ca. kr ekskl. liftleje og ekskl. moms. Det vurderes, at taget efter en sådan istandsættelse kan holde i ca. 10 år med normal løbende vedligeholdelse. 6

8 Ejendommen skal påregne at udskifte tagbeklædningen om ca år. Ved udskiftning af tagbelægning, vil det være vores anbefaling at der foretages en tagrenovering, således at der sikres ensartede og lange levetider på tagbeklædning, inddækninger, hætter, tagrender, nedløb m.v. Vi anbefaler, at ejendommen til den tid udlægges et nyt lag overpap på eksisterende belægning. At der skiftes til nye zinkinddækninger omkring skorstene, brandkamme m.v., nye zinkhætter for ventilationskanaler, udluftning af affaldsskakte og faldstammer samt nye zinktagrender og zinknedløb. At oplukkelige ovenlys udskiftes til nye, og at defekte bræddeunderlag udbedres (maksimalt 5 % af tagfladen). Såfremt der pålægges nyt tagpap kan omkostningen til ovenstående forventes at andrage ca. kr ekskl. moms ekskl. byggeplads og stillads. Stillads til tagarbejde kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms, hertil skal tillægges byggepladsomkostninger i øvrigt. Vi vil anbefale, at udhængene renoveres samtidigt med. Der forventes kun udskiftet små mængder af udhængstræ, således at en malerreparation i alt kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. Det er en forudsætning, at der er opstillet stillads til arbejdet. Brandkam mod apotek/frederiksdalsvej 75 skal istandsættes og dette forventes at beløbe sig til ca. kr... ekskl. moms. På loftrummet kunne vi kun konstatere ca mm isolering. Store områder af isoleringen er i tvivlsom stand, idet der ved almindelig løbende vedligehold på loftet har været forvoldt skade på isoleringen. For at sikre et fornuftigt lavt energiforbrug vil vi anbefale, at der foretages en efterisolering af fladen med ca. 130 mm mineraluldsgranulat. Udlægning på hele loftet inkl. etablering af kantafgrænsning ved tagfod (af ventilationshensyn) kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. En overslagsberegning viser, at den samlede årlige besparelse vil være ca. kr ekskl. moms på varmeregnskabet. Her er det forudsat, at der er 125 mm intakt isolering af bedste kvalitet i dag og en naturgaspris på ca. kr. 7,50 pr. m2. Tilbagebetalingsperioden vil under disse forudsætninger være ca. 10 år. Kældre og fundamenter (02): Fundamenter og kælderydervægge er opført af beton. På den indvendige side af kældervægge ses enkelte steder almindelig opfugtning, men generelt fremstår alle vægoverflader pænt vedligeholdte. Kælderen fremstår ellers i rimelig stand. Ved stikprøvemålinger af fugtigheden i træværk kan konstateres en fugtighed på %, hvilket er tilfredsstillende lavt. Det anbefales derfor umiddelbart ikke, at der iværksættes fugtsikrende foranstaltninger. På kældertrappekonstruktion mod gård (2 stk.) må der på sigt forudses diverse istandsættelsesarbejder, mens der for nuværende alene ses normalt forekommende tegn på lettere nedbrydning af såvel betonvanger og -trin som rækværker. 7

9 Vi anbefaler, at der afsættes kr ekskl. moms til renovering af kældertrapperne inden for ca. 3-5 år. Facader/sokkel (03): Facaderne er opført i blankt gult murværk og fremstår generelt i god stand mod gårdside. Mod gadeside murværket som helhed i almindelig stand, når alderen tages i betragtning. Murværket på gadesiden er dog mere medtaget af vejrliget for flader mod vest og sydvest. På disse flader ses en del nedbrudte slutfuger og enkelte sætningsrevner. Murstenene virker generelt til at være i almindelig god kvalitet, og der ses kun sædvanlig nedbrydning af brændhud i områder omkring terræn, hvor der angiveligt har været saltet om vinteren. Facaderne fremstår blankmuret og med pudset sokkel. Nødtørftig reparation af murværket, herunder udbedring af sætningsrevner, nedbrudte fuger og defekte mursten mod gadesiden, kan forventes at udgøre ca. kr ekskl. moms mod gadeside, og ca. kr ekskl. moms mod gårdside. Under vinduer er der oplagt støbte betonsålbænke. Sålbænkene kan mod gården konstateres at være i almindelig vedligeholdelsesstand, mens de er nedbrudte i større eller mindre grad mod gadesiden. Vi anbefaler, at der inden for 2-5 år foretages en renovering af sålbænkene, og at dette også omfatter påføring af nyt membranlag på sålbænke mod gårdsiden. Istandsættelse af sålbænke mod gadeside kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms, og mod gårdside ca. kr ekskl. moms. Såfremt foreningen ønsker en ensartet og lang levetid på fugerne, kan samtlige fuger til gadesiden udkradses og omfuges. Omkostningen hertil inkl. nødvendige istandsættelsesarbejder på mursten, sålbænke m.v. kan forventes at være ca. kr ekskl. moms mod gadeside og ca. kr ekskl. moms mod gårdside. 8

10 Billeder som viser stand af fuger og mursten samt støbte sålbænke. Sokkelens slutpuds er nedbrudt i flere områder mod både gadeside og gårdside. Det anbefales, at der i forbindelse med istandsættelse af facaderne foretages en eftergang af sokkelpudsen. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der tidligere var forsøgt foretaget udbedring med en meget hård (meget cementholdig) sokkelpuds med det resultat, at der var revner i overgange mellem denne puds og øvrig (oprindelig) sokkelpuds. Nedbankning af defekt sokkelpuds og pudsning af ny sokkelpuds kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. For at opnå en ensartet udseende anbefales det, at overfladerne afrenses til bæredygtig bund, og at der afsluttes med en tyndfilts alternativt en egnet silikatmaling. Omkostningen til overfladebehandlingen vil være ca. kr ekskl. moms. Sokkelpuds er flere steder nedbrudt. Mod gadesiden er ejendommen forsynet med altaner. Altanerne er udført med støbte altanbunde, som er opbygget af et bærende betondæk og et afsluttende pudslag. Ved de kontrollerede altaner (ca. 4 stk.) var der kun betonskade på en enkelt altan, og altanbundende virker generelt til at være i god stand. Altanerne vurderes at være renoveret inden for ca år, og der er ved den lejlighed monteret nyt rækværk ved samtlige altaner. Rækværkerne er udført med aluminiums balustre, håndlister og trapezplader. 9

11 Der er ikke konstateret skader eller defekter ved rækværkerne. Det er konstateret, at flere altaner er udført med bagfald på det bærende betondæk. Der er på overside af pudslaget målt korrekt fald mod forkant med det resultat, at altanerne afvandes korrekt på oversiden, men i stedet for at dryppe af på vandnæsen på altanbundenes underside, så løber vandet tilbage og ind til facademurværket. For at modvirke udvaskning af murværket, er der monteret små zinkløskanter. Foreningen skal være opmærksom på tætheden omkring denne zinkinddækning, idet vandindtrængning i bygningen af denne vej kan være kritisk af hensyn til altanernes langsigtede bæreevne. Altanerne vurderes ikke at skulle renoveres inden for de kommende 10 år. Såfremt foreningen ønsker større altaner, kan denne mulighed afklares hos myndighederne. En ny altan kan udføres i stål, pålagt betonplade og med nyt rækværk. En sådan altan i dimension ca. 1,3 x 3 meter kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms i håndværkeromkostninger pr. stk. Såfremt foreningen har ønske om at få mulighederne afdækket, står Peter Jahn & Partnere A/S gerne til rådighed med dette. Det er sandsynligt, at ejendommens facader er udført med hulmur ved 1. sal og 2 sal (ikke stuen). Efterisoleringsprisen er typisk omkring kr ekskl. moms pr. m 2 facade som efterisoleres. Det vurderes, at ca m 2 facademurværk kan efterisoleres. Den årlige besparelse på varmeforbruget vil være ca. kr Det vil koste ca. kr inkl. moms m.v. at foretage efterisoleringen. Således vil tilbagebetalingstiden være ca. 3-4 år. Det er usikkert, om det kan lade sig gøre, og det er ligeledes usikkert om det tidligere er foretaget. Derfor anbefaler vi, at der foretages en analyse af mulighederne. Peter Jahn & Partnere A/S bistår naturligvis gerne med at hjælpe foreningen med en sådan analyse. 10

12 Vinduer (04): Ejendommen har trævinduer og altandørspartier med termoruder fra Trævinduerne fremstår generelt i almindelig stand for vinduer af denne alder. Vinduerne er overfladebehandlet for ca. 6-7 år siden på udvendige flader. Der er optalt 178 stk. 2-fagsvinduer mod beboelse og trapperum, 26 stk. altandøre og herudover 6 stk. mindre vinduer i trapperum. Vinduerne og altandørspartierne skal males udvendigt og i kant og fals om ca. 1-2 år. Herudover skal der påregnes gennemført en del snedkerreparationer for at sikre, at rammeformen bevares. Omkostningen til istandsættelse kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. Vinduesrammer hænger mange steder og malingslaget er nedbrudt (udtalt mod syd-vest). Alternativt kan foreningen overveje at foretage en udskiftning af vinduer og døre til nye træ/aluminiumsvinduer. Vinduerne er forsynet med en udvendig beklædning af aluminium, og det er en vinduestype, som i den rette opbygning og kvalitet har vist sig holdbar og med et minimum af vedligehold udvendigt. Nye altandørspartier og vinduer kan forventes at koste ca. kr ekskl. moms for udskiftning af samtlige vinduer mod beboelse, trapperum og erhverv (kun almindelige vinduespartier ikke udstillingsvinduer m.v.). Kældervinduerne er de oprindelige fra 1943 og malingslaget er nedbrudt. Der er ca. 40 stk. kældervinduer udført som 2-fags vinduer. Der skal påregnes udført malerbehandling og snedkerreparation samtidigt med øvrige vinduer i bebyggelsen. Omkostningen hertil kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms i alt. En udskiftning af kældervinduerne til samme type som forslået til beboelse og trapperum forventes at andrage ca. kr ekskl. moms i alt. 11

13 Udvendige døre (05): Udvendige døre er i rimelig god stand og skal løbende vedligeholdes ved justering af dørpumper, smøring af låse m.v. Dørene er udført i træ, indgangsdøre med glasfyldninger. Dørene er malet for ca. 5-7 år siden, og det anbefales at male dørene samtidigt med vinduerne istandsættes. Omkostningen til at istandsætte udvendige døre kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. Trapper (06): Hoved- og bitrapper er udført som trætrapper med pudset underside. Trapper mod kælder er opført med støbte trin med terrazzobelægning (Frederiksdalsvej 77). Trinoverflader på hovedtrapper af træ er linoleum. Vægge i trapperum er opført af pudset murværk påført maling. Hovedtrapperummene er generelt i god stand og fremstår pæne. Det anbefales, at der foretages en eftergang af malerarbejderne om ca. 5-7 år for at fastholde den pæne stand. Arbejdet vil blive udført iht. medgået tid af maleren og kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. Porte og gennemgange (07): Der forefindes ikke port/gennemgange på ejendommen. Etageadskillelser (08): Etageadskillelserne er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge. Gulvene er på oversiden beklædt med gulvbrædder og på undersiden med brædder og puds. Herimellem er indskudsler. Etageadskillelserne er generelt i god stand, men der ses sædvanlige forekommende revnedannelser i loftspudsen, hvor denne ikke er overfladebehandlet for nyligt. 12

14 Wc/bad (09): Alle lejligheder har eget toilet og bad. I de besigtigede lejligheder fremstår de i meget forskellig stand, idet nogle fremstår med oprindelige overflader og andre er totalistandsat i nyere tid Beboerne kan fremover efter behov modernisere deres badeværelser som en individuel forbedring af lejligheden, og der påregnes ikke særlige omkostninger til andelsboligforeningen i forbindelse med istandsættelse af badeværelser. Køkkener (10): Alle lejligheder er forsynet med køkken i varierende stand og udformning. Nogle lejligheder har nyere køkkener, enkelte helt nye med nye skabselementer og gulvbelægning, 400V fremført til komfur m.v. Det anbefales, at beboerne også her efter behov moderniserer køkkenerne som en individuel forbedring af lejligheden. Varmeforsyning (11): Ejendommen opvarmes ved nyere centralvarmeanlæg, baseret på naturgas. Centralvarmeanlægget fremstår i god stand. Centralvarmeanlægget forsynet ejendommens 2-strengede varmesystem med varme og ejendommens varmtvandsbeholder. Fordelingssystemet baserer sig på et nedefra fordelt 2-strenget anlæg. I lejlighederne er forefindes radiatorer til opvarmningen, radiatorerne er typisk placeret ved vinduesbrystningerne lige ved stigeledningerne. Radiatorerne er af ældre dato, men er for nylig blevet forsynet med elektroniske varmefordelingsmålere. Radiatorer er forsynet med nyere elektroniske varmefordelingsmålere. 13

15 Erhvervslejemålet Fakta varmeforsynes af eget oliefyret anlæg som er af ældre dato. Ejendommens er iht. Energiledelsesordningen (ELO) forpligtet til at afholde en årlig gennemgang af ejendommen med bistand fra en autoriseret ELO-konsulent som f.eks. Peter Jahn & Partnere A/S. ELO-konsulenten kortlægger ejendommens forbrug af vand, varme og el, og fremkommer med forslag til besparelser. Det er oplyst fra foreningen, at der tidligere har været store problemer med varmeforsyningen, men at dette virker acceptabelt nu, efter at der blev installeret nyt gasfyr. I forbindelse med installationen af gasfyret, er der monteret strengreguleringsventiler (STA-D) ved returledningen i kælderen Der er i nærværende rapport, således ikke foretaget en nærmere analyse af om, det er muligt at udføre ressourcebesparende foranstaltninger, men de monterede strengreguleringsventiler så ikke ud til at være indreguleret korrekt. Dermed er der behov for uhensigtsmæssig høj fremføringstemperatur på anlægget som medfører spild. Der anbefales derfor foretaget en indregulering af anlægget. Afløb (12): Ejendommens faldstammer er udført i støbejern, med ø75/85 mm ved køkkenfaldstammer og ø100 mm i badeværelser. Der er pr. etage 2 køkkenfaldstammer og 1 badeværelsesfaldstamme. Hvor faldstammer er synlige i kælder og få steder i lejligheder, fremstår de enkelte steder med synlige rustangreb og tegn på gennemtæringer flere steder. Enkelte steder er utætheder forsøgt nødtørftigt repareret. I forbindelse med besigtigelsen var der blandt beboerne ikke meldinger om problemer med tilstopning af faldstammerne. Faldstammerne er generelt i dårlig stand enkelte steder endda med gennemtæringer. Faldstammernes teoretiske levetid er overstået nu og det kan være meget vanskeligt at anslå, hvornår det optimale tidspunkt vil være for udskiftning af faldstammerne. Det må dog anbefales, at foreningen løbende holder skarpt øje med vedligeholdelsesbeløbene til istandsættelse af faldstammerne. Vi forventer, at faldstammerne skal udskiftes inden for ca. 5 år, og at der bør afsættes et betydeligt beløb til almindelig vedligeholdelse indtil da. 14

16 Udgiften til at udskifte samtlige faldstammer fra gennemføringer i fundament til udluftningshætte i tag, inkl. samtlige afgreninger, vandlåse m.v. frem til afløb forventes at koste ca. kr ekskl. moms for badeværelsesfaldstammer og ca. kr ekskl. moms for køkkenfaldstammer. I disse omkostninger er der afsat et beløb til murer og tømrermæssig retablering i bad og køkken. Vi skal bemærke, at flere af de nyistandsatte badeværelser og køkkener er udført med rørkasser, som medfører en fordyret retablering. Malerretablering er ikke indeholdt i priserne. Kloak (13): Da kloakledninger er gemt under bygningen og i jord, kan standen ikke umiddelbart vurderes. Der har i kælderen været problemer i 2008 med opstigende vand. En større eftergang af kloakledninger i kælderen har set til, at dette blev udbedret. Ved besigtigelsen var der ikke umiddelbart ingen tegn på skader i form af indtrængende fugt, sætninger i belægninger el. lign., efter at der er foretaget udskiftning/reparation af strækninger med problematiske kloakinstallationer. Vandinstallationer (14): Ejendommens vandinstallationer er de oprindelige installationer i galvaniseret stålrør. Der ses rustudblomstringer i et vist omfang på rørene, specielt på afspærringsventiler og luftudluftningspotter. I forbindelse med den almindelige løbende vedligeholdelse må det anbefales, at der foretages partiel udskiftning i takt med, at der opstår utætheder. Udgiften hertil forventes afholdt over ejendommens budget til løbende vedligeholdelse, men umiddelbart bør der afsættes ca. kr inkl. moms til eftergang/udskiftning af ventiler til nye regulerbare ventiler. Gasinstallationer (15): Ejendommen er tilsluttet gasnettet, til forsyning af gaskomfurer i lejlighederne. Der vurderes ikke at være problemer med gasinstallationen. 15

17 Ventilation (16): Lejlighederne har naturlig ventilation i form af aftrækskanaler fra køkken og bad. Kanalerne må forventes at have ringe effekt, især for de nederste etager, ligesom de formodentlig med årene er tilstoppede. De nye tætte vinduer bidrager ligeledes til et ringe luftskifte. Den enkelte beboer bør derfor jævnligt udlufte lejligheden for at sikre et godt indeklima. Det anbefales, at ventilationskanalerne renses i forbindelse med, at der foretages udskiftning af hætter m.v. på taget. En rensning af ventilationskanalerne kan forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. El-installationer (17): Ejendommens el-forsyning er en blanding af den gamle forsyning med stofledninger samt nyere kabling udført i forbindelse med løbende vedligeholdelse af installationerne. Der er fremført 400 V til samtlige af de besigtigede lejligheder. Samtlige besigtigede eltavler var forsynet med fejlstrømsrelæ (HPFI/HFI). El-installationerne fremstår generelt i rimelig god stand, men der må på sigt forudses udgifter til renovering af el-installationer i de enkelte lejligheder i forbindelse med modernisering af disse. 16

18 Der er for ca. 1 år siden indlagt fiberkabler af DONG Energy, til forsyning af samtlige lejligheder med Internet (bredbånd), ip-telefoni og tv. Private friarealer (19): Der forefindes et rimeligt pænt vedligeholdt fælles gård- og haveanlæg inkl. garagebygning med 6 garager. Herudover er der etableret et carportanlæg til 5 biler og 1 rum til viceværtens maskiner, salt m.v. Garagen er belagt med et nyere lag tagpap. Dog mangler inddækningen mod brandkam, og den ene gavl er ved at vælte. Inddækningsarbejder og murerarbejder på gavl forventes at andrage ca. kr ekskl. moms. Carport anlægget er opført i konstruktionstræ og belagt med klare trapeztagplader. Carporten er af nyere dato og synes at være i god stand. Byggeplads/stillads (20): Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads og skurforhold. Disse udgifter er indeholdt i alle overslagspriserne. For arbejder på tag, vinduer og facader er det nødvendigt at opstille stillads. Opstilling af stillads til tagrenovering koster ca. kr ekskl. moms. Tillæg for konsoller for arbejder på facade og vinduer koster ca. kr ekskl. moms inkl. net. Opstilling af stillads/lift til istandsættelse af vinduer og facade kan forventes at koste ca. kr ekskl. moms. Byggepladsen andrager normalt ca % af håndværkerudgifterne alt afhængigt af opgavetypen. Anslåede byggepladsomkostninger fremgår af vedligeholdelsesplanen. 17

19 Løbende årlig vedligeholdelse. Til udvendige vedligeholdelsesarbejder anslås det, at der i de kommende år i gennemsnit skal anvendes ca. kr inkl. moms under forudsætning af, at de i denne rapport foreslåede arbejder gennemføres. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med denne rapport er De velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere information, ligesom vi meget gerne forestår en mere dybtgående undersøgelse af ejendommen for udarbejdelse af en egentlig plan for vedligeholdelsesarbejder over de kommende 10 år. Peter Jahn & Partnere A/S Jacob Lemche Den 5. august

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere