Aktie-og anpartsselskabsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktie-og anpartsselskabsret"

Transkript

1 PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Aktie- og anpartsselskabsret

3 Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. Reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed Selskabslovens anvendelsesområde Nogle træk af selskabslovgivningens historie De første love. AL AL Selskabslovene af 1973, Anpartsselskabsloven af EU-harmoniseringen Modernisering af de danske selskabslove Aktieselskaberne og anpartsselskaberne er de dominerende selskabsformer Fremstillingens systematik Kapitel 2. Aktieselskabsrettens (kapitalselskabsrettens) mål og midler De beskyttede interesser Den klassiske aktieselskabsret Indflydelsen fra den økonomiske teori: Et selskabsretligt paradigmeskifte Indledning Corporate Governance Principal/agent-teorien Om aktionærindflydelsen i danske selskaber Shareholder/stakeholder value A Market for Corporate Control Selskabers kapitalstruktur Midlerne Normativ- og publicitetssystemet Regulering eller deregulering Anbefalinger for god Selskabsledelse i Danmark Registrering og kontrol Erhvervsstyrelsen

6 Indholdsfortegnelse Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn Børsmyndigheder og Finanstilsyn Økonomisk effektivitet og bekæmpelse af misbrug Kapitel 3. Selskabslovene omfatter forskellige selskabstyper Funktionsdelingen mellem aktieselskaberne og anpartsselskaberne Børsnoterede selskaber m.v Reguleringen De materielle børsregler Regulerede markeder og alternative markedspladser En-mands- og hovedaktionærselskaber Koncerner Statslige og kommunale selskaber Selskaber undergivet særlig lovgivning eller koncession Særligt om erhvervsdrivende fonde Kapitel 4. International selskabsret Erhvervslivet og selskabsretten internationaliseres Regler om internationalt lovvalg Registrerings- og hovedsædeteorien Hvilke spørgsmål afgøres efter selskabsstatuttet? Samarbejde over landegrænserne og flytning EU s etableringsregler Regler om selskabers primære etablering og flytning, grænseoverskridende fusion og spaltning Forordningen om Det europæiske aktieselskab (SE) Filialer Selskabslovens internationale rækkevidde Kapitel 5. Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber Stiftelsesreglernes formål og stiftelsesproceduren Stiftelsesdokumentet Kravene til stifterne Stiftelsesdokumentets indhold Selskabets vedtægter Selskabets navn Hjemsted (hovedkontor) Formål Ejeraftaler

7 Indholdsfortegnelse 5.3. Tegning og indbetaling af kapitalen Tegningen Indbetaling af kapitalen Særligt om iværksætterselskaber Anmeldelsen af selskabet Selskabets registrering Om skuffeselskaber Online registrering Kapitel 6. Om kapitalandele (aktier og anparter) Kapitalandele er den fælles betegnelse for aktier og anparter Udstedelse og indhold Kapitalandele med forskellig retsstilling Kapitalejernes legitimation over for selskabet Offentlighed om ejerforholdene ejerregister og meddelelse om betydelige kapitalposter Aktier og anparter som værdipapirer Begrænsninger i rådigheden over kapitalandele Kapitel 7. Selskabets finansiering Indledning Kapitalforhøjelser Forhøjelse ved indbetaling Særligt om forhøjelse i forbindelse med børsintroduktion/børsemission Konvertering Fondsandele Fortegningsretten Mellemformer Konvertible gældsbreve Udbyttegivende gældsbreve Warrants og andre mellemformer Kapitel 8. Beskyttelsen af selskabets kapital Indledning Kapitalnedsættelse Almindelige regler Nedskrivning til dækning af underskud Amortisation Kapitaltab tomme selskaber

8 Indholdsfortegnelse 8.4. Egne aktier og anparter (egne kapitalandele) Fra forbud til liberalisering Formålene med køb og salg af egne aktier og anparter Ændring af kapitaldirektivet Den danske implementering Fuld liberalisering Selskabslovens kap Omfang og betingelser Kravet om bemyndigelse Undtagelsesregler Øvrige regler der videreføres Virkningen af besiddelse af egne kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele Børsretlige problemer Gennemførelsen af køb og salg af egne kapitalandele Giver liberaliseringen anledning til misbrug? Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler Indledning Bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v Låneforbuddets omfang Den omfattede personkreds Selvfinansiering Konsekvenserne Kontrollen med reglernes overholdelse Udbytte og konsolidering Hvilke beløb kan uddeles som udbytte? Konsolideringspligten Maskeret udbytte/udlodning Følgerne af ulovlig udbetaling fra selskabet Kapitel 9. Selskabets organisation Den traditionelle organisation Nye ledelsesmodeller Selskabets ledelse Sammensætning og funktion Bestyrelsen Direktionen Tilsynsrådets opgaver og funktion

9 Indholdsfortegnelse Ledelsens opgaver og pligter Repræsentation og tegningsret Interessekonflikter mellem ledelse og selskab: Ledelsens loyalitetspligt Inhabilitet Spekulation med selskabets aktier insiderhandel- og kursmanipulation Økonomisk bistand Overtagelsestilbud Tavshedspligt Ledelsens aflønning Kapitel 10. Medarbejderne og selskabet Forskellige regelsæt regulerer medarbejdernes stilling Repræsentation i det øverste ledelsesorgan Formålet: kommunikation og indflydelse på øverste ledelsesniveau Repræsentationen Medarbejdernes ret til indsigt, hvis der ikke er repræsentation Frivillige ordninger Medarbejderrepræsentanternes retlige stilling Medarbejdernes indflydelse som kapitalejer udbyttedeling og aktieløn Kapitel 11. Generalforsamlingen Indledning Kapitalejernes indflydelse i selskabet udøves på generalforsamlinger Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Generalforsamlingens afholdelse Indkaldelsen Dagsorden Adgang til generalforsamlingen Stemmeret Dirigenten Afstemninger Spørgsmålsretten Elektronisk kommunikation og it-generalforsamlinger Indledning

10 Indholdsfortegnelse Elektroniske generalforsamlinger Elektroniske bestyrelsesmøder Elektronisk kommunikation Kapitel 12. Minoritetsbeskyttelse Oversigt og hovedprincipper Individualrettigheder enstemmighedsreglerne Reglerne om kvalificeret flertal Vedtægtsændringer SL 107, stk Vedtægtsbestemmelser om udbytte og om forskydning af retsforholdet mellem kapitalklasserne Begrænsninger i stemmeretten. Stemmeloft Indløsningsret som følge af vedtægtsændringer. SL Generalklausulen Minoritetsbeføjelser Retsvirkninger af mangler ved generalforsamlingens afholdelse og beslutninger Kapitel 13. Regnskab og revision Årsrapporten Årsregnskabslovgivningen i perspektiv Årsrapportens funktioner Årsrapportens opbygning og bestanddele Et retvisende billede kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger Indregning og måling (værdiansættelsesregler) Virksomhedssammenslutninger Offentliggørelse og kontrol Årsregnskabsloven og selskabsretten Revision Lovgrundlaget Fra to revisorlove til én lov Loven omfatter kun visse erklæringsopgaver Kravene til revisor revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant Revisionens formål og omfang Lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder Revisionsudvalg

11 Indholdsfortegnelse Revisoransvar Granskning Kapitel 14. Erstatnings- og strafansvar Erstatningsansvar Hvem kan blive erstatningsansvarlig? Ansvar i forbindelse med stiftelsen Selskabsledelsens ansvar Almindeligt om ansvaret Ansvaret over for selskabet eller dettes bo Særligt om ansvar over for individuelle kapitalejere Særligt om ansvaret over for enkelte kreditorer Kapitalejernes ansvar Beslutningen om at gøre ansvar gældende Straf og andre retsfølger Kapitel 15. Koncerner Koncerner: Enhed og flerhed Koncernbegrebet Hvorledes konstateres koncerndannelse? Om moderselskabets ledelsesret af koncernen Forholdet til datterselskabets kreditorer Ansvar, ansvarsgennembrud og identifikation Forholdet til minoritetsaktionærer i datterselskabet Forholdet til koncernens arbejdstagere Reglerne om koncernregnskaber m.v Kapitel 16. Ophør og strukturændringer Ophør ctr. strukturændring Opløsning af aktie- og anpartsselskaber ved betalingserklæring Konkurs eller solvent likvidation? Ved afviklingens påbegyndelse Senere overgang til rekonstruktionsbehandling eller konkurs Rekonstruktion og konkurs Solvent likvidation Likvidationsreglernes formål

12 Indholdsfortegnelse Beslutningen om likvidation pligtmæssig og frivillig likvidation Valg af likvidator Likvidationens begyndelsestidspunkt Likvidationens gennemførelse Likvidators almindelige stilling Regnskaber Afviklingen af gælden Realisering af aktiverne Udlodning og udbytte Den tidligere ledelses eventuelle erstatningsansvar Likvidators ansvar Likvidationens indflydelse på selskabets retsforhold Boets slutning Genoptagelse af virksomheden Reassumption Tvangsopløsning Fusion Almindelig orientering Fusionsgrundlaget Fusionsbeslutningen Fusionen som universalsuccession Beskyttelse af aktionærers og kreditorers interesser Spaltning Indledning Definition og spaltningsformer Spaltningsproceduren Fravigelser vedrørende anpartsselskaber Sikring af kapitalejere og kreditorer Hvornår er spaltningen gennemført? Grænseoverskridende fusion og spaltning Grænseoverskridende flytning af hjemsted Majoritetsoverdragelse og overtagelsestilbud Tilbudspligt efter Vphl Tilbudsdokument. Pligtmæssige og frivillige tilbud Ledelsens pligter i forbindelse med fremsættelse af overtagelsestilbud Aftaler om bonus m.v Omdannelse

13 Indholdsfortegnelse Litteraturfortegnelse Netadresser Forkortelser Domsregister Stikordsregister

14

15 Forord Forord Forord Selskabsloven af 2009 markerede på flere områder væsentlige ændringer i forhold til de tidligere love om aktieselskaber og anpartsselskaber. I selskabslovens 374 blev det derfor bestemt, at hele eller dele af loven skulle evalueres 2 år efter ikrafttræden af bestemmelserne i 4 (vedrørende lempelserne i kapitalkravet). En generel evaluering af hele loven er gennemført i løbet af efteråret 2012 og foråret Resultatet heraf er, at der ved lovforslag L 152, vedtaget den 16. maj 2013, er fortaget et større antal ændringer af loven. En del af disse er præciseringer af de gældende regler samt mindre justeringer af reglerne. En markant ændring er indførelsen af den nye variant af anpartsselskabet iværksætterselskabet og i den forbindelse forbuddet mod brug af SMBA-selskaber. Det sidstnævnte er sket ved en ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. På det internationale område må det nævnes, at Danmark som et af de første EU-medlemslande indfører regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted. Supplerende er der vedtaget enkelte ændringer i årsregnskabsloven. Endvidere er de danske Anbefalinger for god Selskabsledelse revideret i maj De nævnte regelændringer samt ny praksis og litteratur der er offentliggjort siden 11. udgave af denne bog er indarbejdet i denne 12. udgave. Cand.merc.jur, ph.d.-stipendiat Peter Krüger Andersen, SDU, har ydet mig værdifuld bistand med denne udgave. Jeg takker også sekretærerne ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Linda Andersen, Solveig Berg og Winnie Sørensen som har renskrevet manuskriptet til bogen. Myndigheden der administrerer selskabsloven hed tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter en administrativ omorganisering med sammenlægning af flere styrelser hedder myndigheden nu Erhvervsstyrelsen. Af praktiske årsager er bogens tekst rettet igennem, således at myndigheden overalt er omtalt som Erhvervsstyrelsen. Aarhus, juni 2013 Paul Krüger Andersen 15

16

17 KAPITEL 1 Indledning Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed Dansk selskabsret har i lang tid hvilet på en grundsætning om selskabsretlig kontraktfrihed: Inden for vide grænser kan flere personer, og, for aktieselskabernes og anpartsselskabernes vedkommende også enkeltpersoner, drive virksomhed, således at de retlige rammer for virksomheden fastlægges af de pågældende selv. 1 Såvel offentlige myndigheder som private, kreditorer og 1. Werlauff har tidligere (Selskabsret 3. udg. p. 22) gjort gældende,»at tidligere tiders gældende aftalefrihed i realiteten ikke længere består, men at der er en typebundethed, som i virkeligheden indebærer, at man må vælge mellem et antal kendte konstruktioner, hvis man ønsker at drive virksomhed«. Imod denne opfattelse bl.a. Mette Neville i Nye tendenser i skandinavisk selskabsret, 1995 p. 157 f og Carsten Fode og Noe Munck, Valg af selskabsform, 3. udg De sidstnævnte forfattere anbefaler, at erhvervslivet, i højere grad end tilfældet er, anvender andre selskabsformer end aktie- og anpartsselskaber. En generel forudsætning for denne anbefaling er, at der er selskabsretlig aftalefrihed. Afgørende er, hvad den enkelte forfatter præcis mener med ordet selskabsretlig kontraktfrihed. I den traditionelle teori har udtrykket næppe været anvendt på helt samme måde, jf. ovenfor i teksten. Som den mest dækkende sammenfatning vedrørende adgangen til at vælge selskabsform og til at fastlægge de nærmere regler om selskabets struktur er det efter min opfattelse stadig relevant at have det traditionelle udgangspunkt, jf. herved også Gomard, Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber, 6. udg. 2011, p. 32 f, Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber, 3. udg p. 34, jf. samme, Kommentar, 2012 p. 97 f, og Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1, 3. udg p. 45 f. De sidstnævnte forfattere lægger vægt på, at en forudsætning for at anerkende»hjemmelavede«selskabsformer må være, at selskabskonstruktionen fremtræder med tilstrækkelig klarhed for selskabets medkontrahenter. Dette er utvivlsomt rigtigt. Sml. også den kortfattede bemærkning i betænkning 1498/2008 p. 31, som anfører, at hverken loven om visse erhvervsdrivende virksomheder eller aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven indeholder regler, der forbyder selskaber at etablere sig i en anden form end den, som er omtalt i lovene, men at denne adgang dog ikke kan bruges til at undgå lovgivningens præceptive regler. De citerede bemærkninger flugter fint med indførel- 17

18 Kapitel 1. Indledning andre, der kommer i berøring med virksomheden, må som udgangspunkt respektere de bestemmelser, som selskabsstifterne har truffet. Den selskabsretlige frihed er større i Danmark end i mange andre lande. Det skyldes, at Danmark ikke har lovgivning om alle selskabsformer. Der er således både frihed til at vælge selskabsformer blandt de traditionelt kendte og til at variere eller kombinere forskellige elementer fra de kendte former. Udviklingen er dog i en årrække gået i retning af øget lovgivning om selskabsforhold, både i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabstyper udbygges, og i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabsforhold undergives lovregulering. I international sammenhæng har Danmark dog en relativ enkel selskabslovgivning. Titlerne på de to selskabsretlige betænkninger, henholdsvis nr. 1229:1992, Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene, og nr. 1251:1993, Forenkling af anpartsselskabsloven, var således en reaktion mod en (for) vidtdreven detailregulering inden for aktie- og anpartsselskabsretten. Betænkningerne faldt i tråd med en (international) tendens til deregulering, som tog sin begyndelse i denne periode, og som er videreført med forøget styrke med de senere reformer af selskabslovene, senest selskabsloven af 2009, jf. nærmere nedenfor i afsnit 1.3. For tiden findes lovgivning om aktieselskaber og anpartsselskaber i selskabsloven, lovbekg. nr. 322 af med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber. Vedrørende partrederier har der fra gammel tid været regler i søloven, se nu sølovens kap. 5. Lovgivning om fonde blev gennemført ved lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger (nu lovbkg. nr. 698 af 11. august 1992 med senere ændringer) samt lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde (nu lovbekg. nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer). Forslag til lovgivning om kommanditselskaber og om andelsselskaber blev fremsat i betænkningerne nr. 937:1981, hhv. nr. 1071:1986, men lovforslag blev ikke fremsat. Betænkningernes forslag må nu anses for forældede. 2 Betænkning 1498/2008 om modernisering af selskabssen af iværksætterselskabet ved den nylige revision af selskabsloven og forbuddet mod at stifte nye selskaber med begrænset ansvar (SMBA) omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. ovenfor i teksten. 2. En debat om lovgivning om andelsselskaber har været ført i snart et århundrede, jf. senest Hørlyck, Andelsret, 2000 p. 25 f. Loven om visse erhvervsdrivende virksomheder indeholder en række bestemmelser af betydning for andelsselskaberne, jf. ovenfor i teksten. Retsstillingen vedrørende de forskellige andelsretlige spørgsmål er i øvrigt i det store og hele afklaret af teori og praksis, jf. således Hørlyck a.st. p. 29. Nye diskussioner bl.a. om Corporate governance, jf. herom nedenfor i kap. 2, kan muligt ændre i behovet for regulering. 18

19 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed retten indeholder alene overvejelser og forslag til regulering af aktie- og anpartsselskaber (i betænkningen og i selskabslovens 1 samlet betegnet kapitalselskaber). Stramninger af reglerne vedrørende bestemte selskabsformer er en af de faktorer, der kan bidrage til at øge behovet for lovgivning også om andre selskabsformer, såfremt der kan ske en flugt over i mindre regulerede selskabsformer. En tilskyndelse til lovregulering kan også ligge i, at udbygning af offentlig indsigt i og kontrol med selskaber, gennemførelse af medarbejderindflydelse m.v. lettest kan ske i forhold til lovregulerede og registrerede selskaber. Den nyeste tendens er imidlertid som nævnt, at reguleringstrykket er på vej nedad. Omvendt kan det anføres, at EU-harmonisering på selskabsområdet vanskeligt lader sig gennemføre for selskabsformer, der ikke har et lovmæssigt fundament. Dette er givetvis en af forklaringerne på, at den selskabsretlige EU-regulering indtil den allerseneste tid alene har omfattet aktie- og anpartsselskaber, jf. nærmere nedenfor i afsnit En nødvendighed for lovregulering vil foreligge, i det omfang EU tager hul på en selskabsretlig harmonisering på andre områder end aktie- og anpartsselskabsretten. En begyndelse til en almindelig lovgivning om andre selskabsformer blev taget ved lov om erhvervsdrivende virksomheder, nu lovbkg. nr. 651 af 15. juni 2006 om visse erhvervsdrivende virksomheder med senere ændringer. Denne lov afløste den tidligere firmalov, men indeholder i forhold til denne mere vidtgående bestemmelse. Således skal alle virksomheder med begrænset ansvar anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen for at opnå retsevne, jf. lovens kap. 3. Dansk ret kender og anerkender de samme selskabstyper, som genfindes i de fleste europæiske lande. Foruden aktieselskaberne og anpartsselskaberne, som denne bog handler om, kan som almindeligt forekommende selskabstyper nævnes interessentskaber og kommanditselskaber, partrederier og andelsselskaber. I nyere tid er også fonde kommet i fokus som retlig organisationsform for besiddelse og/eller udøvelse af erhvervsvirksomhed. En lang række af de største danske virksomheder (selskaber) som f.eks. Danfoss, Carlsberg og Novo Nordisk er således fondsejede. 3 Undertiden driver fon- 3. Det udbredte fondseje er i et internationalt perspektiv særegent for ejerstrukturen i dansk erhvervsliv, se herved Erhvervsministeriet m.fl. Debatoplæg om aktivt ejerskab, 1999 p. 51 f. Det nævnes bl.a. p. 72, at 57 af de 500 største koncerner i Danmark er fondsejede. Ejerskabsstrukturen er en væsentlig faktor i corporate governance-diskussionen, se herved Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov, Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv, Magtudredningen 2002 samt nedenfor i kap

20 Kapitel 1. Indledning dene selv erhvervsvirksomhed, men hyppigere ses, at fondene er koblet til den erhvervsdrivende virksomhed på den måde, at selve virksomheden drives i aktie- eller anpartsselskabsform, mens fonden alene fungerer som kapitalbesidder ved indehavelse af en større eller mindre del af aktierne/anparterne i selskabet. Reglerne om erhvervsdrivende fonde omtales kort nedenfor i kap For alle de ikke-lovregulerede selskabstypers vedkommende gælder som nævnt, at der ikke findes selskabsretlige regler, som binder organisationen til at vælge bestemte mønstre i opbygningen eller bestemte hæftelsesformer. Traditionelt har man inddelt selskaberne på grundlag af et enkelt kriterium, nemlig hæftelsen i forhold til kreditorerne. I nyere tid har man erkendt, at dette er en ufuldstændig løsning. En opdeling retlig kvalifikation må naturligvis bero på, hvilket formål den skal tjene. En opdeling af selskaberne har ikke kun akademisk interesse, men har også stor praktisk betydning. Lovgivningen indeholder talrige steder regler, der gælder for visse selskaber, men ikke for andre. Skattereglerne indeholder eksempelvis regler om selskabsbeskatning der forudsætter en retlig kvalifikation af forskellige selskabsformer, jf. SEL 1. Denne kvalifikation beror efter skatteretlig praksis på en bredere bedømmelse af det enkelte selskabs karakteristika. 4 Nogle lovregler om bestemte selskaber anses af virksomhederne for byrdefulde, andre for fordelagtige. Forskellige myndigheder og domstolene må tage stilling til, om man uden videre vil acceptere den etiket, som selskabsstifterne selv har sat på selskabet, med de retlige konsekvenser, der er en følge heraf. Selv om der som udgangspunkt er selskabsretlig kontraktfrihed, følger det ikke heraf, at retsordenen ubetinget skal respektere den selskabsretlige kvalifikation, som parterne har valgt, uanset det nærmere indhold af den konkrete selskabsopbygning, som fremgår af selskabsdokumenterne m.v. Afgrænsningsspørgsmål forekommer både i forholdet mellem de ulovregulerede selskabstyper indbyrdes og i forholdet mellem disse og de registreringspligtige aktie- og anpartsselskaber. De sidstnævnte spørgsmål omtales nedenfor i næste afsnit. Nogle afgørelser vedrørende andre selskabsformer omtales straks i det følgende. 4. Se således Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat 14. udg p. 759 ff, jf. hertil Aage Michelsen i NTS 1999:1 p. 91 f, Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, 2013 p. 340 ff. 20

21 1.2. Selskabslovens anvendelsesområde Der foreligger fra de senere år en række domstolsafgørelser, der tilsidesætter den kvalifikation, som selskabsstifterne har valgt, jf. således U H, hvor Højesteret ud fra en samlet vurdering af formålet med en fonds oprettelse (fonden var oprettet før fondsloven), det spinkle og usikre kapitalgrundlag og beslutningsmyndigheden i fondens anliggender ikke anså fonden for at være retsgyldigt kommet til eksistens. Se videre U ØL vedrørende et»andelsselskab«omtalt nedenfor i note 9. 5 En række domme har taget stilling til, om et såkaldt AMBA et selskab med begrænset ansvar kunne anerkendes. Denne problemstilling er ikke aktuel i fremtiden. På baggrund af et stigende brug af AMBA er, en højere konkurs- og tvangsopløsningsrate blandt disse selskaber og dermed en formodning om, at disse selskaber i hvert fald i et vist omfang bliver misbrugt, er loven om visse erhvervsdrivende virksomheder blevet ændret, således at sådanne selskaber ikke mere kan oprettes. Til gengæld indfører selskabsloven en ny variant af anpartsselskabet, det såkaldte iværksætterselskab, som kan stiftes med blot en krone i kapital, jf. nærmere i det følgende Selskabslovens anvendelsesområde 1.2. Selskabslovens anvendelsesområde Selskabslovens 1 bestemmer, hvilke selskaber lovene finder anvendelse på. Bestemmelsen er i sin nuværende udformning indholdsmæssig tom, idet den blot siger, at loven finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber). 6 Aktie- og anpartsselskabers karakter angives traditionelt også ved hæftelsesformen og ved kapitalkravet. Dette gælder stadig. Efter lovens 1, stk. 2, hæfter aktionærerne og anpartshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser, men alene med deres indskud, og efter 4 opretholdes kravet om en bestemt minimumskapital såvel i aktieselskaber som i anpartsselskaber, jf. nærmere herom straks nedenfor. Denne afgrænsning er ikke udelukkende. Den opfyldes af aktie- og anpartsselskaber, men også af andre selskabstyper. Den vigtigste af disse var tidligere udtrykkeligt holdt uden for selskabslovenes område ved undtagelsesbestemmelserne om andelsselskaberne i den gamle aktieselskabslovs 1, stk. 4, jf. herom straks nedenfor. Tilbage bliver, at der findes andre selskaber, som opfylder de nævnte grundtræk i selskabsloven, men i øvrigt fraviger selskabslovens regler i for- 5. Sml. herved bl.a. Mette Neville a.st. p. 164 f samt Jens Valdemar Krenchel og Søren Friis Hansen, Dansk selskabsret 3, Interessentskaber p. 53 f. 6. Herunder også partnerselskaber, jf. lovens

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 13. reviderede udgave under medvirken af Peter Krüger Andersen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Paul Krüger Andersen Under medvirken

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret 7. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper - den selskabsretlige frihed 1 1.2. Aktieselskabslovens

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB Kompendium i Selskabsret Helle Stakemann FORLAGET SB Indhold Kapitel 1: Selskabsrettens karakteristika og baggrund 9 Selskabsretten som disciplin og selskabsformerne 9 Den selskabsretlige aftalefrihed

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON *

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON * Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til Selskabsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON * Del 1 Det selskabsretlige univers 13 Kapitel 1 Selskabsrettens grundbegreber 15

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Aktieselskaber og anpartsselskaber Bernhard Gomard Aktieselskaber og anpartsselskaber 2. omarbejdede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1992 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber. Historié

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til selskabsretten. 4.

Læs mere om udgivelsen på  Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til selskabsretten. 4. Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til selskabsretten 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til selskabsretten 4. udgave/1.

Læs mere

UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN

UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 277 Offentligt UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN Aktieselskabsloven af 1973 (lov nr. 370 af 13. juni 1973) indeholdt

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Firmalovens 19 og 20. Aktieselskabslovens 1, stk. 4. Anpartsselskabslovens 1, stk. 4.

Firmalovens 19 og 20. Aktieselskabslovens 1, stk. 4. Anpartsselskabslovens 1, stk. 4. Kendelse af 7. januar 1993. 91-69.320. Et selskab, der var anmeldt til handelsregistret som et andelsselskab med begrænset ansvar ("amba"), var ikke et andelsselskab og kunne ikke registreres. Firmalovens

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave Selskabsformerne 7. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

TroelS MIchael lilja. Filialbegrebet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TroelS MIchael lilja. Filialbegrebet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TroelS MIchael lilja Filialbegrebet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I mindet om Helle Elisa Christine Lilja 30. april 1957-16. oktober 2008 Troels Michael Lilja Filialbegrebet Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 Interessentskaber 2. udgave IIIKARNOV GROUP Forord Del 1 Personselskaberne og deres regulering i dansk ret Kapitel 1 Personselskabernes placering

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag PRIVATE EQUITY Transaktioner, aftaler og regulering Tomas Krüger Andersen PRIVATE EQUITY Transaktioner,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere