Aktie-og anpartsselskabsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktie-og anpartsselskabsret"

Transkript

1 PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Aktie- og anpartsselskabsret

3 Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. Reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed Selskabslovens anvendelsesområde Nogle træk af selskabslovgivningens historie De første love. AL AL Selskabslovene af 1973, Anpartsselskabsloven af EU-harmoniseringen Modernisering af de danske selskabslove Aktieselskaberne og anpartsselskaberne er de dominerende selskabsformer Fremstillingens systematik Kapitel 2. Aktieselskabsrettens (kapitalselskabsrettens) mål og midler De beskyttede interesser Den klassiske aktieselskabsret Indflydelsen fra den økonomiske teori: Et selskabsretligt paradigmeskifte Indledning Corporate Governance Principal/agent-teorien Om aktionærindflydelsen i danske selskaber Shareholder/stakeholder value A Market for Corporate Control Selskabers kapitalstruktur Midlerne Normativ- og publicitetssystemet Regulering eller deregulering Anbefalinger for god Selskabsledelse i Danmark Registrering og kontrol Erhvervsstyrelsen

6 Indholdsfortegnelse Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn Børsmyndigheder og Finanstilsyn Økonomisk effektivitet og bekæmpelse af misbrug Kapitel 3. Selskabslovene omfatter forskellige selskabstyper Funktionsdelingen mellem aktieselskaberne og anpartsselskaberne Børsnoterede selskaber m.v Reguleringen De materielle børsregler Regulerede markeder og alternative markedspladser En-mands- og hovedaktionærselskaber Koncerner Statslige og kommunale selskaber Selskaber undergivet særlig lovgivning eller koncession Særligt om erhvervsdrivende fonde Kapitel 4. International selskabsret Erhvervslivet og selskabsretten internationaliseres Regler om internationalt lovvalg Registrerings- og hovedsædeteorien Hvilke spørgsmål afgøres efter selskabsstatuttet? Samarbejde over landegrænserne og flytning EU s etableringsregler Regler om selskabers primære etablering og flytning, grænseoverskridende fusion og spaltning Forordningen om Det europæiske aktieselskab (SE) Filialer Selskabslovens internationale rækkevidde Kapitel 5. Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber Stiftelsesreglernes formål og stiftelsesproceduren Stiftelsesdokumentet Kravene til stifterne Stiftelsesdokumentets indhold Selskabets vedtægter Selskabets navn Hjemsted (hovedkontor) Formål Ejeraftaler

7 Indholdsfortegnelse 5.3. Tegning og indbetaling af kapitalen Tegningen Indbetaling af kapitalen Særligt om iværksætterselskaber Anmeldelsen af selskabet Selskabets registrering Om skuffeselskaber Online registrering Kapitel 6. Om kapitalandele (aktier og anparter) Kapitalandele er den fælles betegnelse for aktier og anparter Udstedelse og indhold Kapitalandele med forskellig retsstilling Kapitalejernes legitimation over for selskabet Offentlighed om ejerforholdene ejerregister og meddelelse om betydelige kapitalposter Aktier og anparter som værdipapirer Begrænsninger i rådigheden over kapitalandele Kapitel 7. Selskabets finansiering Indledning Kapitalforhøjelser Forhøjelse ved indbetaling Særligt om forhøjelse i forbindelse med børsintroduktion/børsemission Konvertering Fondsandele Fortegningsretten Mellemformer Konvertible gældsbreve Udbyttegivende gældsbreve Warrants og andre mellemformer Kapitel 8. Beskyttelsen af selskabets kapital Indledning Kapitalnedsættelse Almindelige regler Nedskrivning til dækning af underskud Amortisation Kapitaltab tomme selskaber

8 Indholdsfortegnelse 8.4. Egne aktier og anparter (egne kapitalandele) Fra forbud til liberalisering Formålene med køb og salg af egne aktier og anparter Ændring af kapitaldirektivet Den danske implementering Fuld liberalisering Selskabslovens kap Omfang og betingelser Kravet om bemyndigelse Undtagelsesregler Øvrige regler der videreføres Virkningen af besiddelse af egne kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele Børsretlige problemer Gennemførelsen af køb og salg af egne kapitalandele Giver liberaliseringen anledning til misbrug? Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler Indledning Bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v Låneforbuddets omfang Den omfattede personkreds Selvfinansiering Konsekvenserne Kontrollen med reglernes overholdelse Udbytte og konsolidering Hvilke beløb kan uddeles som udbytte? Konsolideringspligten Maskeret udbytte/udlodning Følgerne af ulovlig udbetaling fra selskabet Kapitel 9. Selskabets organisation Den traditionelle organisation Nye ledelsesmodeller Selskabets ledelse Sammensætning og funktion Bestyrelsen Direktionen Tilsynsrådets opgaver og funktion

9 Indholdsfortegnelse Ledelsens opgaver og pligter Repræsentation og tegningsret Interessekonflikter mellem ledelse og selskab: Ledelsens loyalitetspligt Inhabilitet Spekulation med selskabets aktier insiderhandel- og kursmanipulation Økonomisk bistand Overtagelsestilbud Tavshedspligt Ledelsens aflønning Kapitel 10. Medarbejderne og selskabet Forskellige regelsæt regulerer medarbejdernes stilling Repræsentation i det øverste ledelsesorgan Formålet: kommunikation og indflydelse på øverste ledelsesniveau Repræsentationen Medarbejdernes ret til indsigt, hvis der ikke er repræsentation Frivillige ordninger Medarbejderrepræsentanternes retlige stilling Medarbejdernes indflydelse som kapitalejer udbyttedeling og aktieløn Kapitel 11. Generalforsamlingen Indledning Kapitalejernes indflydelse i selskabet udøves på generalforsamlinger Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Generalforsamlingens afholdelse Indkaldelsen Dagsorden Adgang til generalforsamlingen Stemmeret Dirigenten Afstemninger Spørgsmålsretten Elektronisk kommunikation og it-generalforsamlinger Indledning

10 Indholdsfortegnelse Elektroniske generalforsamlinger Elektroniske bestyrelsesmøder Elektronisk kommunikation Kapitel 12. Minoritetsbeskyttelse Oversigt og hovedprincipper Individualrettigheder enstemmighedsreglerne Reglerne om kvalificeret flertal Vedtægtsændringer SL 107, stk Vedtægtsbestemmelser om udbytte og om forskydning af retsforholdet mellem kapitalklasserne Begrænsninger i stemmeretten. Stemmeloft Indløsningsret som følge af vedtægtsændringer. SL Generalklausulen Minoritetsbeføjelser Retsvirkninger af mangler ved generalforsamlingens afholdelse og beslutninger Kapitel 13. Regnskab og revision Årsrapporten Årsregnskabslovgivningen i perspektiv Årsrapportens funktioner Årsrapportens opbygning og bestanddele Et retvisende billede kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger Indregning og måling (værdiansættelsesregler) Virksomhedssammenslutninger Offentliggørelse og kontrol Årsregnskabsloven og selskabsretten Revision Lovgrundlaget Fra to revisorlove til én lov Loven omfatter kun visse erklæringsopgaver Kravene til revisor revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant Revisionens formål og omfang Lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder Revisionsudvalg

11 Indholdsfortegnelse Revisoransvar Granskning Kapitel 14. Erstatnings- og strafansvar Erstatningsansvar Hvem kan blive erstatningsansvarlig? Ansvar i forbindelse med stiftelsen Selskabsledelsens ansvar Almindeligt om ansvaret Ansvaret over for selskabet eller dettes bo Særligt om ansvar over for individuelle kapitalejere Særligt om ansvaret over for enkelte kreditorer Kapitalejernes ansvar Beslutningen om at gøre ansvar gældende Straf og andre retsfølger Kapitel 15. Koncerner Koncerner: Enhed og flerhed Koncernbegrebet Hvorledes konstateres koncerndannelse? Om moderselskabets ledelsesret af koncernen Forholdet til datterselskabets kreditorer Ansvar, ansvarsgennembrud og identifikation Forholdet til minoritetsaktionærer i datterselskabet Forholdet til koncernens arbejdstagere Reglerne om koncernregnskaber m.v Kapitel 16. Ophør og strukturændringer Ophør ctr. strukturændring Opløsning af aktie- og anpartsselskaber ved betalingserklæring Konkurs eller solvent likvidation? Ved afviklingens påbegyndelse Senere overgang til rekonstruktionsbehandling eller konkurs Rekonstruktion og konkurs Solvent likvidation Likvidationsreglernes formål

12 Indholdsfortegnelse Beslutningen om likvidation pligtmæssig og frivillig likvidation Valg af likvidator Likvidationens begyndelsestidspunkt Likvidationens gennemførelse Likvidators almindelige stilling Regnskaber Afviklingen af gælden Realisering af aktiverne Udlodning og udbytte Den tidligere ledelses eventuelle erstatningsansvar Likvidators ansvar Likvidationens indflydelse på selskabets retsforhold Boets slutning Genoptagelse af virksomheden Reassumption Tvangsopløsning Fusion Almindelig orientering Fusionsgrundlaget Fusionsbeslutningen Fusionen som universalsuccession Beskyttelse af aktionærers og kreditorers interesser Spaltning Indledning Definition og spaltningsformer Spaltningsproceduren Fravigelser vedrørende anpartsselskaber Sikring af kapitalejere og kreditorer Hvornår er spaltningen gennemført? Grænseoverskridende fusion og spaltning Grænseoverskridende flytning af hjemsted Majoritetsoverdragelse og overtagelsestilbud Tilbudspligt efter Vphl Tilbudsdokument. Pligtmæssige og frivillige tilbud Ledelsens pligter i forbindelse med fremsættelse af overtagelsestilbud Aftaler om bonus m.v Omdannelse

13 Indholdsfortegnelse Litteraturfortegnelse Netadresser Forkortelser Domsregister Stikordsregister

14

15 Forord Forord Forord Selskabsloven af 2009 markerede på flere områder væsentlige ændringer i forhold til de tidligere love om aktieselskaber og anpartsselskaber. I selskabslovens 374 blev det derfor bestemt, at hele eller dele af loven skulle evalueres 2 år efter ikrafttræden af bestemmelserne i 4 (vedrørende lempelserne i kapitalkravet). En generel evaluering af hele loven er gennemført i løbet af efteråret 2012 og foråret Resultatet heraf er, at der ved lovforslag L 152, vedtaget den 16. maj 2013, er fortaget et større antal ændringer af loven. En del af disse er præciseringer af de gældende regler samt mindre justeringer af reglerne. En markant ændring er indførelsen af den nye variant af anpartsselskabet iværksætterselskabet og i den forbindelse forbuddet mod brug af SMBA-selskaber. Det sidstnævnte er sket ved en ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. På det internationale område må det nævnes, at Danmark som et af de første EU-medlemslande indfører regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted. Supplerende er der vedtaget enkelte ændringer i årsregnskabsloven. Endvidere er de danske Anbefalinger for god Selskabsledelse revideret i maj De nævnte regelændringer samt ny praksis og litteratur der er offentliggjort siden 11. udgave af denne bog er indarbejdet i denne 12. udgave. Cand.merc.jur, ph.d.-stipendiat Peter Krüger Andersen, SDU, har ydet mig værdifuld bistand med denne udgave. Jeg takker også sekretærerne ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Linda Andersen, Solveig Berg og Winnie Sørensen som har renskrevet manuskriptet til bogen. Myndigheden der administrerer selskabsloven hed tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter en administrativ omorganisering med sammenlægning af flere styrelser hedder myndigheden nu Erhvervsstyrelsen. Af praktiske årsager er bogens tekst rettet igennem, således at myndigheden overalt er omtalt som Erhvervsstyrelsen. Aarhus, juni 2013 Paul Krüger Andersen 15

16

17 KAPITEL 1 Indledning Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed Dansk selskabsret har i lang tid hvilet på en grundsætning om selskabsretlig kontraktfrihed: Inden for vide grænser kan flere personer, og, for aktieselskabernes og anpartsselskabernes vedkommende også enkeltpersoner, drive virksomhed, således at de retlige rammer for virksomheden fastlægges af de pågældende selv. 1 Såvel offentlige myndigheder som private, kreditorer og 1. Werlauff har tidligere (Selskabsret 3. udg. p. 22) gjort gældende,»at tidligere tiders gældende aftalefrihed i realiteten ikke længere består, men at der er en typebundethed, som i virkeligheden indebærer, at man må vælge mellem et antal kendte konstruktioner, hvis man ønsker at drive virksomhed«. Imod denne opfattelse bl.a. Mette Neville i Nye tendenser i skandinavisk selskabsret, 1995 p. 157 f og Carsten Fode og Noe Munck, Valg af selskabsform, 3. udg De sidstnævnte forfattere anbefaler, at erhvervslivet, i højere grad end tilfældet er, anvender andre selskabsformer end aktie- og anpartsselskaber. En generel forudsætning for denne anbefaling er, at der er selskabsretlig aftalefrihed. Afgørende er, hvad den enkelte forfatter præcis mener med ordet selskabsretlig kontraktfrihed. I den traditionelle teori har udtrykket næppe været anvendt på helt samme måde, jf. ovenfor i teksten. Som den mest dækkende sammenfatning vedrørende adgangen til at vælge selskabsform og til at fastlægge de nærmere regler om selskabets struktur er det efter min opfattelse stadig relevant at have det traditionelle udgangspunkt, jf. herved også Gomard, Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber, 6. udg. 2011, p. 32 f, Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber, 3. udg p. 34, jf. samme, Kommentar, 2012 p. 97 f, og Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1, 3. udg p. 45 f. De sidstnævnte forfattere lægger vægt på, at en forudsætning for at anerkende»hjemmelavede«selskabsformer må være, at selskabskonstruktionen fremtræder med tilstrækkelig klarhed for selskabets medkontrahenter. Dette er utvivlsomt rigtigt. Sml. også den kortfattede bemærkning i betænkning 1498/2008 p. 31, som anfører, at hverken loven om visse erhvervsdrivende virksomheder eller aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven indeholder regler, der forbyder selskaber at etablere sig i en anden form end den, som er omtalt i lovene, men at denne adgang dog ikke kan bruges til at undgå lovgivningens præceptive regler. De citerede bemærkninger flugter fint med indførel- 17

18 Kapitel 1. Indledning andre, der kommer i berøring med virksomheden, må som udgangspunkt respektere de bestemmelser, som selskabsstifterne har truffet. Den selskabsretlige frihed er større i Danmark end i mange andre lande. Det skyldes, at Danmark ikke har lovgivning om alle selskabsformer. Der er således både frihed til at vælge selskabsformer blandt de traditionelt kendte og til at variere eller kombinere forskellige elementer fra de kendte former. Udviklingen er dog i en årrække gået i retning af øget lovgivning om selskabsforhold, både i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabstyper udbygges, og i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabsforhold undergives lovregulering. I international sammenhæng har Danmark dog en relativ enkel selskabslovgivning. Titlerne på de to selskabsretlige betænkninger, henholdsvis nr. 1229:1992, Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene, og nr. 1251:1993, Forenkling af anpartsselskabsloven, var således en reaktion mod en (for) vidtdreven detailregulering inden for aktie- og anpartsselskabsretten. Betænkningerne faldt i tråd med en (international) tendens til deregulering, som tog sin begyndelse i denne periode, og som er videreført med forøget styrke med de senere reformer af selskabslovene, senest selskabsloven af 2009, jf. nærmere nedenfor i afsnit 1.3. For tiden findes lovgivning om aktieselskaber og anpartsselskaber i selskabsloven, lovbekg. nr. 322 af med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber. Vedrørende partrederier har der fra gammel tid været regler i søloven, se nu sølovens kap. 5. Lovgivning om fonde blev gennemført ved lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger (nu lovbkg. nr. 698 af 11. august 1992 med senere ændringer) samt lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde (nu lovbekg. nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer). Forslag til lovgivning om kommanditselskaber og om andelsselskaber blev fremsat i betænkningerne nr. 937:1981, hhv. nr. 1071:1986, men lovforslag blev ikke fremsat. Betænkningernes forslag må nu anses for forældede. 2 Betænkning 1498/2008 om modernisering af selskabssen af iværksætterselskabet ved den nylige revision af selskabsloven og forbuddet mod at stifte nye selskaber med begrænset ansvar (SMBA) omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. ovenfor i teksten. 2. En debat om lovgivning om andelsselskaber har været ført i snart et århundrede, jf. senest Hørlyck, Andelsret, 2000 p. 25 f. Loven om visse erhvervsdrivende virksomheder indeholder en række bestemmelser af betydning for andelsselskaberne, jf. ovenfor i teksten. Retsstillingen vedrørende de forskellige andelsretlige spørgsmål er i øvrigt i det store og hele afklaret af teori og praksis, jf. således Hørlyck a.st. p. 29. Nye diskussioner bl.a. om Corporate governance, jf. herom nedenfor i kap. 2, kan muligt ændre i behovet for regulering. 18

19 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed retten indeholder alene overvejelser og forslag til regulering af aktie- og anpartsselskaber (i betænkningen og i selskabslovens 1 samlet betegnet kapitalselskaber). Stramninger af reglerne vedrørende bestemte selskabsformer er en af de faktorer, der kan bidrage til at øge behovet for lovgivning også om andre selskabsformer, såfremt der kan ske en flugt over i mindre regulerede selskabsformer. En tilskyndelse til lovregulering kan også ligge i, at udbygning af offentlig indsigt i og kontrol med selskaber, gennemførelse af medarbejderindflydelse m.v. lettest kan ske i forhold til lovregulerede og registrerede selskaber. Den nyeste tendens er imidlertid som nævnt, at reguleringstrykket er på vej nedad. Omvendt kan det anføres, at EU-harmonisering på selskabsområdet vanskeligt lader sig gennemføre for selskabsformer, der ikke har et lovmæssigt fundament. Dette er givetvis en af forklaringerne på, at den selskabsretlige EU-regulering indtil den allerseneste tid alene har omfattet aktie- og anpartsselskaber, jf. nærmere nedenfor i afsnit En nødvendighed for lovregulering vil foreligge, i det omfang EU tager hul på en selskabsretlig harmonisering på andre områder end aktie- og anpartsselskabsretten. En begyndelse til en almindelig lovgivning om andre selskabsformer blev taget ved lov om erhvervsdrivende virksomheder, nu lovbkg. nr. 651 af 15. juni 2006 om visse erhvervsdrivende virksomheder med senere ændringer. Denne lov afløste den tidligere firmalov, men indeholder i forhold til denne mere vidtgående bestemmelse. Således skal alle virksomheder med begrænset ansvar anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen for at opnå retsevne, jf. lovens kap. 3. Dansk ret kender og anerkender de samme selskabstyper, som genfindes i de fleste europæiske lande. Foruden aktieselskaberne og anpartsselskaberne, som denne bog handler om, kan som almindeligt forekommende selskabstyper nævnes interessentskaber og kommanditselskaber, partrederier og andelsselskaber. I nyere tid er også fonde kommet i fokus som retlig organisationsform for besiddelse og/eller udøvelse af erhvervsvirksomhed. En lang række af de største danske virksomheder (selskaber) som f.eks. Danfoss, Carlsberg og Novo Nordisk er således fondsejede. 3 Undertiden driver fon- 3. Det udbredte fondseje er i et internationalt perspektiv særegent for ejerstrukturen i dansk erhvervsliv, se herved Erhvervsministeriet m.fl. Debatoplæg om aktivt ejerskab, 1999 p. 51 f. Det nævnes bl.a. p. 72, at 57 af de 500 største koncerner i Danmark er fondsejede. Ejerskabsstrukturen er en væsentlig faktor i corporate governance-diskussionen, se herved Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov, Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv, Magtudredningen 2002 samt nedenfor i kap

20 Kapitel 1. Indledning dene selv erhvervsvirksomhed, men hyppigere ses, at fondene er koblet til den erhvervsdrivende virksomhed på den måde, at selve virksomheden drives i aktie- eller anpartsselskabsform, mens fonden alene fungerer som kapitalbesidder ved indehavelse af en større eller mindre del af aktierne/anparterne i selskabet. Reglerne om erhvervsdrivende fonde omtales kort nedenfor i kap For alle de ikke-lovregulerede selskabstypers vedkommende gælder som nævnt, at der ikke findes selskabsretlige regler, som binder organisationen til at vælge bestemte mønstre i opbygningen eller bestemte hæftelsesformer. Traditionelt har man inddelt selskaberne på grundlag af et enkelt kriterium, nemlig hæftelsen i forhold til kreditorerne. I nyere tid har man erkendt, at dette er en ufuldstændig løsning. En opdeling retlig kvalifikation må naturligvis bero på, hvilket formål den skal tjene. En opdeling af selskaberne har ikke kun akademisk interesse, men har også stor praktisk betydning. Lovgivningen indeholder talrige steder regler, der gælder for visse selskaber, men ikke for andre. Skattereglerne indeholder eksempelvis regler om selskabsbeskatning der forudsætter en retlig kvalifikation af forskellige selskabsformer, jf. SEL 1. Denne kvalifikation beror efter skatteretlig praksis på en bredere bedømmelse af det enkelte selskabs karakteristika. 4 Nogle lovregler om bestemte selskaber anses af virksomhederne for byrdefulde, andre for fordelagtige. Forskellige myndigheder og domstolene må tage stilling til, om man uden videre vil acceptere den etiket, som selskabsstifterne selv har sat på selskabet, med de retlige konsekvenser, der er en følge heraf. Selv om der som udgangspunkt er selskabsretlig kontraktfrihed, følger det ikke heraf, at retsordenen ubetinget skal respektere den selskabsretlige kvalifikation, som parterne har valgt, uanset det nærmere indhold af den konkrete selskabsopbygning, som fremgår af selskabsdokumenterne m.v. Afgrænsningsspørgsmål forekommer både i forholdet mellem de ulovregulerede selskabstyper indbyrdes og i forholdet mellem disse og de registreringspligtige aktie- og anpartsselskaber. De sidstnævnte spørgsmål omtales nedenfor i næste afsnit. Nogle afgørelser vedrørende andre selskabsformer omtales straks i det følgende. 4. Se således Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat 14. udg p. 759 ff, jf. hertil Aage Michelsen i NTS 1999:1 p. 91 f, Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, 2013 p. 340 ff. 20

21 1.2. Selskabslovens anvendelsesområde Der foreligger fra de senere år en række domstolsafgørelser, der tilsidesætter den kvalifikation, som selskabsstifterne har valgt, jf. således U H, hvor Højesteret ud fra en samlet vurdering af formålet med en fonds oprettelse (fonden var oprettet før fondsloven), det spinkle og usikre kapitalgrundlag og beslutningsmyndigheden i fondens anliggender ikke anså fonden for at være retsgyldigt kommet til eksistens. Se videre U ØL vedrørende et»andelsselskab«omtalt nedenfor i note 9. 5 En række domme har taget stilling til, om et såkaldt AMBA et selskab med begrænset ansvar kunne anerkendes. Denne problemstilling er ikke aktuel i fremtiden. På baggrund af et stigende brug af AMBA er, en højere konkurs- og tvangsopløsningsrate blandt disse selskaber og dermed en formodning om, at disse selskaber i hvert fald i et vist omfang bliver misbrugt, er loven om visse erhvervsdrivende virksomheder blevet ændret, således at sådanne selskaber ikke mere kan oprettes. Til gengæld indfører selskabsloven en ny variant af anpartsselskabet, det såkaldte iværksætterselskab, som kan stiftes med blot en krone i kapital, jf. nærmere i det følgende Selskabslovens anvendelsesområde 1.2. Selskabslovens anvendelsesområde Selskabslovens 1 bestemmer, hvilke selskaber lovene finder anvendelse på. Bestemmelsen er i sin nuværende udformning indholdsmæssig tom, idet den blot siger, at loven finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber). 6 Aktie- og anpartsselskabers karakter angives traditionelt også ved hæftelsesformen og ved kapitalkravet. Dette gælder stadig. Efter lovens 1, stk. 2, hæfter aktionærerne og anpartshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser, men alene med deres indskud, og efter 4 opretholdes kravet om en bestemt minimumskapital såvel i aktieselskaber som i anpartsselskaber, jf. nærmere herom straks nedenfor. Denne afgrænsning er ikke udelukkende. Den opfyldes af aktie- og anpartsselskaber, men også af andre selskabstyper. Den vigtigste af disse var tidligere udtrykkeligt holdt uden for selskabslovenes område ved undtagelsesbestemmelserne om andelsselskaberne i den gamle aktieselskabslovs 1, stk. 4, jf. herom straks nedenfor. Tilbage bliver, at der findes andre selskaber, som opfylder de nævnte grundtræk i selskabsloven, men i øvrigt fraviger selskabslovens regler i for- 5. Sml. herved bl.a. Mette Neville a.st. p. 164 f samt Jens Valdemar Krenchel og Søren Friis Hansen, Dansk selskabsret 3, Interessentskaber p. 53 f. 6. Herunder også partnerselskaber, jf. lovens

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere