Aktie-og anpartsselskabsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktie-og anpartsselskabsret"

Transkript

1 PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Aktie- og anpartsselskabsret

3 Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. Reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

4 Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 11. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed Selskabslovens anvendelsesområde Nogle træk af selskabslovgivningens historie De første love. AL AL Selskabslovene af 1973, Anpartsselskabsloven af EU-harmoniseringen Modernisering af de danske selskabslove Aktieselskaberne og anpartsselskaberne er de dominerende selskabsformer Fremstillingens systematik Kapitel 2. Aktieselskabsrettens (kapitalselskabsrettens) mål og midler De beskyttede interesser Den klassiske aktieselskabsret Indflydelsen fra den økonomiske teori: Et selskabsretligt paradigmeskifte Indledning Corporate Governance Principal/agent-teorien Om aktionærindflydelsen i danske selskaber Shareholder/stakeholder value A Market for Corporate Control Selskabers kapitalstruktur Midlerne Normativ- og publicitetssystemet Regulering eller deregulering Børsens anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark

6 Indholdsfortegnelse 2.4. Registrering og kontrol Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn Børsmyndigheder og Finanstilsyn Økonomisk effektivitet og bekæmpelse af misbrug Kapitel 3. Selskabslovene omfatter forskellige selskabstyper Funktionsdelingen mellem aktieselskaberne og anpartsselskaberne Børsnoterede selskaber m.v Reguleringen De materielle børsregler Regulerede markeder og alternative markedspladser En-mands- og hovedaktionærselskaber Koncerner Statslige og kommunale selskaber Selskaber undergivet særlig lovgivning eller koncession Særligt om erhvervsdrivende fonde Kapitel 4. International selskabsret Erhvervslivet og selskabsretten internationaliseres Regler om internationalt lovvalg Registrerings- og hovedsædeteorien Hvilke spørgsmål afgøres efter selskabsstatuttet? Samarbejde over landegrænserne og flytning EUs etableringsregler Regler om selskabers primære etablering og flytning, grænseoverskridende fusion og spaltning Forordningen om Det europæiske aktieselskab (SE) Filialer Selskabslovens internationale rækkevidde Kapitel 5. Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber Stiftelsesreglernes formål og stiftelsesproceduren Stiftelsesdokumentet Kravene til stifterne Stiftelsesdokumentets indhold

7 Indholdsfortegnelse Selskabets vedtægter Selskabets navn Hjemsted (hovedkontor) Formål Ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster) Tegning og indbetaling af kapitalen Tegningen Indbetaling af kapitalen Anmeldelsen af selskabet Selskabets registrering Om skuffeselskaber On-line registrering Kapitel 6. Om kapitalandele (aktier og anparter) Kapitalandele er den fælles betegnelse for aktier og anparter Udstedelse og indhold Kapitalandele med forskellig retsstilling Kapitalejernes legitimation over for selskabet Offentlighed om ejerforholdene ejerregister og meddelelse om betydelige kapitalposter Aktier og anparter som værdipapirer Begrænsninger i rådigheden over kapitalandele Kapitel 7. Selskabets finansiering Indledning Kapitalforhøjelser Forhøjelse ved indbetaling Særligt om forhøjelse i forbindelse med børsintroduktion/børsemission Konvertering Fondsandele Fortegningsretten Mellemformer Konvertible obligationer Udbyttegivende gældsbreve Warrants og andre mellemformer

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 8. Beskyttelsen af selskabets kapital Indledning Kapitalnedsættelse Almindelige regler Nedskrivning til dækning af underskud Amortisation Kapitaltab tomme selskaber Egne aktier og anparter (egne kapitalandele) Fra forbud til liberalisering Formålene med køb og salg af egne aktier og anparter Ændring af kapitaldirektivet Den danske implementering Fuld liberalisering Selskabslovens kap Omfang og betingelser Kravet om bemyndigelse Undtagelsesregler Øvrige regler der videreføres Virkningen af besiddelse af egne kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele Børsretlige problemer Gennemførelsen af køb og salg af egne kapitalandele Vil liberaliseringen give anledning til misbrug? Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler Indledning Bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. (aktionærlån) Låneforbudets omfang Den omfattede personkreds Selvfinansiering Konsekvenserne Kontrollen med reglernes overholdelse Udbytte og konsolidering Hvilke beløb kan uddeles som udbytte? Konsolideringspligten Maskeret udbytte/udlodning Følgerne af ulovlig udbetaling fra selskabet

9 Indholdsfortegnelse Kapitel 9. Selskabets organisation Den traditionelle organisation Nye ledelsesmodeller Selskabets ledelse Sammensætning og funktion Bestyrelsen Direktionen Tilsynsrådets opgaver og funktion Ledelsens opgaver og pligter Repræsentation og tegningsret Interessekonflikter mellem ledelse og selskab: Ledelsens loyalitetspligt Inhabilitet Spekulation med selskabets aktier insiderhandel- og kursmanipulation Økonomisk bistand (»Aktionærlån«) Overtagelsestilbud Tavshedspligt Ledelsens aflønning Kapitel 10. Medarbejderne og selskabet Forskellige regelsæt regulerer medarbejdernes stilling Repræsentation i det øverste ledelsesorgan Formålet: kommunikation og indflydelse på øverste ledelsesniveau Repræsentationen Medarbejdernes ret til indsigt, hvis der ikke er repræsentation Medarbejderrepræsentanternes retlige stilling Medarbejdernes indflydelse som kapitalejer udbyttedeling og aktieløn Kapitel 11. Generalforsamlingen Indledning Kapitalejernes indflydelse i selskabet udøves på generalforsamlinger Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger Generalforsamlingens afholdelse Indkaldelsen Dagsorden

10 Indholdsfortegnelse Adgang til generalforsamlingen Stemmeret Dirigenten Afstemninger Spørgsmålsretten Elektronisk kommunikation og it-generalforsamlinger Indledning Elektroniske generalforsamlinger Elektroniske bestyrelsesmøder Elektronisk kommunikation Kapitel 12. Minoritetsbeskyttelse Oversigt og hovedprincipper Individualrettigheder enstemmighedsreglerne Reglerne om kvalificeret flertal Vedtægtsændringer SL 107, stk Vedtægtsbestemmelser om udbytte og om forskydning af retsforholdet mellem kapitalklasserne Begrænsninger i stemmeretten. Stemmeloft Indløsningsret som følge af vedtægtsændringer. SL Generalklausulen Minoritetsbeføjelser Retsvirkninger af mangler ved generalforsamlingens afholdelse og beslutninger Kapitel 13. Regnskab og revision Årsrapporten Årsregnskabslovgivningen i perspektiv Årsrapportens funktioner Årsrapportens opbygning og bestanddele Et retvisende billede kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger Indregning og måling (værdiansættelsesregler) Virksomhedssammenslutninger Offentliggørelse og kontrol Årsregnskabsloven og selskabsretten

11 Indholdsfortegnelse Revision Lovgrundlaget Fra to revisorlove til én lov Loven omfatter kun visse erklæringsopgaver Kravene til revisor revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant Revisionens formål og omfang Lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder Revisionsudvalg Revisoransvar Granskning Kapitel 14. Erstatnings- og strafansvar Erstatningsansvar Hvem kan blive erstatningsansvarlig? Ansvar i forbindelse med stiftelsen Selskabsledelsens ansvar Almindeligt om ansvaret Ansvaret over for selskabet eller dettes bo Særligt om ansvar over for individuelle kapitalejere Særligt om ansvaret over for enkelte kreditorer Kapitalejernes ansvar Beslutningen om at gøre ansvar gældende Straf og andre retsfølger Kapitel 15. Koncerner Koncerner: Enhed og flerhed Koncernbegrebet Hvorledes konstateres koncerndannelse? Om moderselskabets ledelsesret af koncernen Forholdet til datterselskabets kreditorer Ansvar, ansvarsgennembrud og identifikation Forholdet til minoritetsaktionærer i datterselskabet Forholdet til koncernens arbejdstagere Reglerne om koncernregnskaber m.v

12 Indholdsfortegnelse Kapitel 16. Ophør og strukturændringer Ophør ctr. strukturændring Opløsning af aktie- og anpartsselskaber ved betalingserklæring Konkurs eller solvent likvidation? Ved afviklingens påbegyndelse Senere overgang til konkurs Konkurs Solvent likvidation Likvidationsreglernes formål Beslutningen om likvidation pligtmæssig og frivillig likvidation Valg af likvidator Likvidationens begyndelsestidspunkt Likvidationens gennemførelse Likvidators almindelige stilling Regnskaber Afviklingen af gælden Realisering af aktiverne Udlodning og udbytte Den tidligere ledelses eventuelle erstatningsansvar Likvidators ansvar Likvidationens indflydelse på selskabets retsforhold Boets slutning Genoptagelse af virksomheden Reassumption Tvangsopløsning Fusion Almindelig orientering Fusionsgrundlaget Fusionsbeslutningen Fusionen som universalsuccession Beskyttelse af aktionærers og kreditorers interesser Spaltning Indledning Definition og spaltningsformer Spaltningsproceduren Fravigelser vedrørende anpartsselskaber

13 Indholdsfortegnelse Sikring af kapitalejere og kreditorer Hvornår er spaltningen gennemført? Grænseoverskridende fusion og spaltning Majoritetsoverdragelse og overtagelsestilbud Tilbudspligt efter Vphl Tilbudsdokument. Pligtmæssige og frivillige tilbud Ledelsens pligter i forbindelse med fremsættelse af overtagelsestilbud Aftaler om bonus m.v Omdannelse Litteraturfortegnelse Netadresser Forkortelser Domsregister Stikordsregister

14

15 Forord Forord 10. udgave af denne bog udkom i Siden er imidlertid vedtaget en ny lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven), Lov nr. 470 af 12. juni Denne lov er resultatet af det arbejde, der blev udført i Udvalget til Modernisering af Selskabsretten. Udvalgets anbefalinger og lovforslag blev fremlagt i betænkning 1498/2008. Redaktionelt er der tale om en fuldstændig gennemskrivning af de hidtidige love om aktieselskaber og anpartsselskaber. De to love er nu samlet i én lov. Indholdsmæssigt har målet være at skabe en lov, der giver fleksibilitet i forhold til den enkelte virksomheds behov og herunder undgå overimplementering af EU s selskabsdirektiver. Loven indeholder således også en række materielle ændringer. Selskabsloven trådte i kraft 1. marts 2010, bortset fra de dele af loven, som kræver (yderligere) it-tilpasninger, jf ikraftrædelsesbekendtgørelse nr. 172 af 22. februar EØS har udgivet en omfattende vejledning om lovens ikrafttræden. Videnskabelig assistent cand.merc.jur. Martin Poulsen og cand.merc.jur. Peter Krüger Andersen har ydet mig værdifuld bistand med denne udgave. Herfor takker jeg begge. Institutsekretær Linda Andersen har med stor omhu renskrevet manuskriptet. Også dette takker jeg for. Eksisterende selskabsretlige fremstillinger, heriblandt 10. udgave af denne bog, er med den nye lov blevet retshistorie. Der er behov for nye fremstillinger, der systematiserer, analyserer og fortolker den nye selskabslov. Denne 11. udgave af aktie- og anpartsselskabsretten bidrager til at opfylde dette behov. Århus, juni 2010 Paul Krüger Andersen 15

16

17 KAPITEL 1 Indledning Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed Dansk selskabsret har i lang tid hvilet på en grundsætning om selskabsretlig kontraktfrihed: Inden for vide grænser kan flere personer, og, for aktieselskabernes og anpartsselskabernes vedkommende også enkeltpersoner, drive virksomhed, således at de retlige rammer for virksomheden fastlægges af de pågældende selv. 1 Såvel offentlige myndigheder som private, kreditorer og 1. Werlauff har tidligere (Selskabsret 3. udg. p. 22) gjort gældende,»at tidligere tiders gældende aftalefrihed i realiteten ikke længere består, men at der er en typebundethed, som i virkeligheden indebærer, at man må vælge mellem et antal kendte konstruktioner, hvis man ønsker at drive virksomhed«. Udsagnet er ikke gentaget i senere udgaver af Selskabsretten, men opretholdes formentlig i Werlauffs Selskabsskatteret 2009/10 p. 82. Imod denne opfattelse bl.a. Mette Neville i Nye tendenser i skandinavisk selskabsret, 1995 p. 157 f og Carsten Fode og Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udg De sidstnævnte forfattere anbefaler, at erhvervslivet, i højere grad end tilfældet er, anvender andre selskabsformer end aktie- og anpartsselskaber. En generel forudsætning for denne anbefaling er, at der er selskabsretlig aftalefrihed. Afgørende er, hvad den enkelte forfatter præcis mener med ordet selskabsretlig kontraktfrihed. I den traditionelle teori har udtrykket næppe været anvendt på helt samme måde, jf. ovenfor i teksten. Som den mest dækkende sammenfatning vedrørende adgangen til at vælge selskabsform og til at fastlægge de nærmere regler om selskabets struktur er det efter min opfattelse stadig relevant at have det traditionelle udgangspunkt, jf. herved også Gomard, Aktie- og anpartsselskaber, 5. udg p. 24 f, samme, Selskabsretten, 1999 p. 29 f, Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber, 3. udg p. 34 f og Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1, 2. udg p. 58 f. De sidstnævnte forfattere lægger vægt på, at en forudsætning for at anerkende»hjemmelavede«selskabsformer må være, at selskabskonstruktionen fremtræder med tilstrækkelig klarhed for selskabets medkontrahenter. Dette er utvivlsomt rigtigt. Sml. også den kortfattede bemærkning i betænkning 1498/2008 p. 31, som anfører, at hverken loven om visse erhvervsdrivende virksomheder eller aktieselskabsloven henholdsvis anpartsselskabsloven indeholder regler, der forbyder selskaber at etablere sig i en anden form 17

18 Kapitel 1. Indledning andre, der kommer i berøring med virksomheden, må som udgangspunkt respektere de bestemmelser, som selskabsstifterne har truffet. Den selskabsretlige frihed er større i Danmark end i mange andre lande. Det skyldes, at Danmark ikke har lovgivning om alle selskabsformer. Der er således både frihed til at vælge selskabsformer blandt de traditionelt kendte og til at variere eller kombinere forskellige elementer fra de kendte former. Udviklingen er dog i en årrække gået i retning af øget lovgivning om selskabsforhold, både i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabstyper udbygges, og i den forstand, at reglerne om de enkelte selskabsforhold undergives lovregulering. I international sammenhæng har Danmark dog en relativ enkel selskabslovgivning. Titlerne på de to selskabsretlige betænkninger, henholdsvis nr. 1229:1992, Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene, og nr. 1251:1993, Forenkling af anpartsselskabsloven, var således en reaktion mod en (for) vidtdreven detailregulering inden for aktie- og anpartsselskabsretten. Betænkningerne faldt i tråd med en (international) tendens til deregulering, som tog sin begyndelse i denne periode, og som er videreført med forøget styrke med de senere reformer af selskabslovene og nu senest selskabsloven af 2009, jf. nærmere nedenfor i afsnit 1.3. For tiden findes lovgivning om aktieselskaber og anpartsselskaber i selskabsloven, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber. Vedrørende partrederier har der fra gammel tid været regler i søloven, se nu sølovens kap. 5. Lovgivning om fonde blev gennemført ved lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger (nu lovbkg. nr. 698 af 11. august 1992 med senere ændringer) samt lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde (nu lovbekg. nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer). Forslag til lovgivning om kommanditselskaber og om andelsselskaber blev fremsat i betænkningerne nr. 937:1981, hhv. nr. 1071:1986, men lovforslag blev ikke fremsat. Betænkningernes forslag må nu anses for forældede. 2 Betænkning 1498/2008 om modernisering af selskabsretten indeholder alene overvejelser end den, som er omtalt i lovene, men at denne adgang dog ikke kan bruges til at undgå lovgivningens præceptive regler, jf. om det sidstnævnte nærmere ovenfor i teksten. 2. En debat om lovgivning om andelsselskaber har været ført i snart et århundrede, jf. senest Hørlyck, Andelsret, 2000 p. 25 f. Loven om visse erhvervsdrivende virksomheder indeholder en række bestemmelser af betydning for andelsselskaberne, jf. ovenfor i teksten. Retsstillingen vedrørende de forskellige andelsretlige spørgsmål er i øvrigt i det store og hele afklaret af teori og praksis, jf. således Hørlyck a.st. p. 29. Nye diskussioner bl.a. om Corporate governance, jf. herom nedenfor i kap. 2, kan muligt ændre i behovet for regulering. 18

19 1.1. Forskellige selskabstyper den selskabsretlige frihed og forslag til regulering af aktie- og anpartsselskaber (i betænkningen og i selskabslovens 1 samlet betegnet kapitalselskaber). Stramninger af reglerne vedrørende bestemte selskabsformer er en af de faktorer, der kan bidrage til at øge behovet for lovgivning også om andre selskabsformer, såfremt der kan ske en flugt over i mindre regulerede selskabsformer. En tilskyndelse til lovregulering kan også ligge i, at udbygning af offentlig indsigt i og kontrol med selskaber, gennemførelse af medarbejderindflydelse m.v. lettest kan ske i forhold til lovregulerede og registrerede selskaber. Den nyeste tendens er imidlertid som nævnt, at reguleringstrykket er på vej nedad. Omvendt kan det anføres, at EU-harmonisering på selskabsområdet vanskeligt lader sig gennemføre for selskabsformer, der ikke har et lovmæssigt fundament. Dette er givetvis en af forklaringerne på, at den selskabsretlige EU-regulering indtil den allerseneste tid alene har omfattet aktie- og anpartsselskaber, jf. nærmere nedenfor i afsnit En nødvendighed for lovregulering vil foreligge, hvis EU tager hul på en selskabsretlig harmonisering på andre områder end aktie- og anpartsselskabsretten. En begyndelse til en almindelig lovgivning om andre selskabsformer blev taget ved lov om erhvervsdrivende virksomheder, nu lovbkg. nr. 651 af 15. juni 2006 om visse erhvervsdrivende virksomheder med senere ændringer. Denne lov afløste den tidligere firmalov, men indeholder i forhold til denne mere vidtgående bestemmelser. Således skal alle virksomheder med begrænset ansvar anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at opnå retsevne, jf. lovens kap. 3. Dansk ret kender og anerkender de samme selskabstyper, som genfindes i de fleste europæiske lande. Foruden aktieselskaberne og anpartsselskaberne, som denne bog handler om, kan som almindeligt forekommende selskabstyper nævnes interessentskaber og kommanditselskaber, partrederier og andelsselskaber. I nyere tid er også fonde kommet i fokus som retlig organisationsform for besiddelse og/eller udøvelse af erhvervsvirksomhed. En lang række af de største danske virksomheder (selskaber) som f.eks. Danfoss, Carlsberg og Novo Nordisk er således fondsejede. 3 Undertiden driver fondene selv erhvervsvirksomhed, men hyppigere ses, at fondene er koblet til 3. Det udbredte fondseje er i et internationalt perspektiv særegent for ejerstrukturen i dansk erhvervsliv, se herved Erhvervsministeriet m.fl. Debatoplæg om aktivt ejerskab, 1999 p. 51 f. Det nævnes bl.a. p. 72, at 57 af de 500 største koncerner i Danmark er fondsejede. Ejerskabsstrukturen er en væsentlig faktor i corporate governancediskussionen, se herved Steen Thomsen, Torben Pedersen og Jesper Strandskov, Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv, Magtudredningen 2002 samt nedenfor i kap

20 Kapitel 1. Indledning den erhvervsdrivende virksomhed på den måde, at selve virksomheden drives i aktie- eller anpartsselskabsform, mens fonden alene fungerer som kapitalbesidder ved indehavelse af en større eller mindre del af aktierne/anparterne i selskabet. Reglerne om erhvervsdrivende fonde omtales kort nedenfor i kap For alle de ikke-lovregulerede selskabstypers vedkommende gælder som nævnt, at der ikke findes selskabsretlige regler, som binder organisationen til at vælge bestemte mønstre i opbygningen eller bestemte hæftelsesformer. Traditionelt har man inddelt selskaberne på grundlag af et enkelt kriterium, nemlig hæftelsen i forhold til kreditorerne. I nyere tid har man erkendt, at dette er en ufuldstændig løsning. En opdeling retlig kvalifikation må naturligvis bero på, hvilket formål den skal tjene. En opdeling af selskaberne har ikke kun akademisk interesse, men har også stor praktisk betydning. Lovgivningen indeholder talrige steder regler, der gælder for visse selskaber, men ikke for andre. Skattereglerne indeholder eksempelvis regler om selskabsbeskatning der forudsætter en retlig kvalifikation af forskellige selskabsformer, jf. SEL 1. Denne kvalifikation beror efter skatteretlig praksis på en bredere bedømmelse af det enkelte selskabs karakteristika. 4 Nogle lovregler om bestemte selskaber anses af virksomhederne for byrdefulde, andre for fordelagtige. Forskellige myndigheder og domstolene må tage stilling til, om man uden videre vil acceptere den etiket, som selskabsstifterne selv har sat på selskabet, med de retlige konsekvenser, der er en følge heraf. Selv om der som udgangspunkt er selskabsretlig kontraktfrihed, følger det ikke heraf, at retsordenen ubetinget skal respektere den selskabsretlige kvalifikation, som parterne har valgt, uanset det nærmere indhold af den konkrete selskabsopbygning, som fremgår af selskabsdokumenterne m.v. Afgrænsningsspørgsmål forekommer både i forholdet mellem de ulovregulerede selskabstyper indbyrdes og i forholdet mellem disse og de registreringspligtige aktie- og anpartsselskaber. De sidstnævnte spørgsmål omtales nedenfor i næste afsnit. Nogle afgørelser vedrørende andre selskabsformer omtales straks i det følgende. Der foreligger fra de senere år en række domstolsafgørelser, der tilsidesætter den kvalifikation, som selskabsstifterne har valgt, jf. således U Se således Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat 13. udg p. 753 ff, 733 f, jf. hertil Aage Michelsen i NTS 1999:1 p. 91 f, Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, 4. udg p. 288 ff, 301 f, Henrik Dam m.fl., Skatteret Almen del 2008 p. 545 ff samt Werlauff, Selskabsskatteret 2009/10 p. 76 ff. 20

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret 7. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper - den selskabsretlige frihed 1 1.2. Aktieselskabslovens

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave Selskabsformerne 7. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN

INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN jesper lau hansen INTRO DUKTION TIL SELSKABSRETTEN OG KAPITALMARKEDS RETTEN jurist- og økonomforbundets forlag Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Jesper Lau Hansen Introduktion til

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere