Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet"

Transkript

1 Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5 4. OPLANDSANALYSENS RESULTATER 6 5. ERHVERVSKLYNGE NEXØ HAVNS PROFIL Værdikæder Nexø Havns styrkepositioner ERHVERVSKLYNGE NEXØ HAVNS FORRETNINGSOMRÅDER 13 BILAG 1: TABELMATERIALE NEXØ HAVN 15 BILAG 2: OPLANDSANALYSENS HOVEDRESULTATER 16 3

4 1. Indledning Nexø Havn A/S spiller en betydelig rolle for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i Nexø by og den østlige del af Bornholm. Nexø Havn er også Bornholms fiskerihavn og spiller derigennem en betydelig rolle for fiskeriet i Østersøen. Oplandsanalysen afdækker den økonomiske betydning, som havnen har for lokalsamfund og opland. I analysen betragtes Nexø Havn som en sammenhængende erhvervsklynge, der består af en række selvstændige økonomiske virksomheder og enheder. Erhvervsklyngen består også af en række økonomiske værdikæder og faglige kompetencer med rodfæste i de virksomheder, der er samlet omkring havnen. 2. Resumé Oplandsanalysen viser, at Nexø Havn er centrum for erhvervsaktiviteten og værdiskabelsen i og omkring Nexø by samt den østlige del af Bornholm. Nexø Havn er derudover Bornholms fiskerihavn, med omkring 75 procent af de samlede landinger til Bornholm. Nexø Havn har derudover en central rolle som adgangshavn og indfaldsport for trafik til den østlige del af Bornholms Kommune. Erhvervsklynge Nexø Havn er i dag ramme om fire centrale værdikæder. Den ene værdikæde er samlet omkring fiskeri og køb/salg og transport. Den anden værdikæde er samlet omkring fiskeri, forarbejdning og råmaterialer til dyrefoder. Den tredje værdikæde er samlet omkring den palet af servicevirksomheder der er tilknyttet fiskeriaktiviteten. Den fjerde værdikæde er samlet omkring færgetrafik og turisme på Nexø Havn og Nexø by. Nexø Havn er central for Nexø by og Bornholm Kommune fordi: Erhvervsklyngen Nexø Havn indeholder og er grundlag for næsten 300 private arbejdspladser, og indkomstgrundlaget fra klyngen svarer til næsten 3 pct. af beskatningsgrundlaget på Bornholm og til ca. 20 procent, hvis der tages udgangspunkt i Nexø by s skattegrundlag. Nexø Havn er den centrale fiskerihavn på Bornholm og landingshavn for en stor del af landingerne fra Østersøens fiskeri. Erhvervsklyngen Nexø Havn indeholder en række økonomiske aktiviteter og faglige kompetencer som i udgangspunktet var knyttet til fiskeriet, men som i dag også servicere nye områder. Erhvervsklynge Nexø Havn er samlingspunkt for en række aktiviteter relateret til færgeaktivitet og turisme. Alle elementer der samlet set har stor betydning for Nexø by og opland. Erhvervsklyngen Nexø Havn giver via sine kompetencer og aktiviteter muligheden for udviklingen af nye forretningsområder, der kan underbygge og udvikle Nexø by og opland. 4

5 3. Fremgangsmåde Den gennemførte oplandsanalyse er udført af GEMBA Seafood Consulting A/S og tager afsæt i en økonomisk model udviklet af Syddansk Universitet (SDU) og Danske Havne. De økonomiske beregninger i analysen er udført i et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og GEMBA Seafood Consulting A/S. Modellen afvejer på et videnskabeligt og objektivt grundlag Nexø Havns økonomiske betydning lokalt og/eller regionalt. Det er dermed muligt at måle havnens beskæftigelsesmæssige og økonomiske betydning isoleret set, såvel som den videre økonomiske effekt. Oplandsanalysen er derved et økonomisk øjebliksbillede af havnens betydning for oplandet. Dertil kommer en vurdering af havnens profil og styrkepositioner. Oplandsanalysen for Nexø Havn indeholder tre overordnede analysemoduler: Desk-research vedrørende Nexø Havn. Dataindsamling og beregninger, som danner grundlag for den økonomiske oplandsanalyse af Nexø Havns betydning for oplandet. Interviewrunde blandt udvalgte virksomheder med henblik på identifikation af Nexø Havns styrkepositioner og profil ud fra forskellige interessenters virke i havnen. Desuden danner interviewene grundlag for udvælgelsen af 4-5 cases, som giver en profil af havnens erhvervsliv. I løbet af undersøgelsesperioden er der sendt spørgeskemaer ud til knap 60 virksomheder med tilknytning til havnen, og 45 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Derudover er der i januar måned gennemført interviews med 10 repræsentanter fra virksomheder, der har væsentlig betydning for Nexø Havn. 5

6 4. Oplandsanalysens resultater Oplandsanalysen af Nexø Havn viser, at næsten 300 personer har deres beskæftigelse direkte eller indirekte ved virksomheder, der er beliggende ved Nexø Havn. Dertil kommer den afledte beskæftigelse, som disse arbejdspladser giver i lokalområdet. På baggrund af oplandsanalysen kan den samlede bruttoeffekt i beskæftigelse af erhvervsklyngen omkring Nexø Havn opgøres til 340 personer i privat beskæftigelse. Tabel 1: Beskæftigelse, Antal Personer Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte Indirekte Inducerede Total Oplandsanalysen viser også, at den samlede omsætning eller produktionsværdi i Erhvervsklynge Nexø Havn kan opgøres til mere end 360 mio. kr., når den indirekte og afledte effekt vurderes. Tabel 2: Produktionsværdi, Mio. kr. Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 255,8 255,8 Indirekte 65,0 65,0 Inducerede 40,3 40,3 Total 320,9 40,3 361,2 Oplandsanalysen viser, at Erhvervsklyngen Nexø Havn skaber en direkte og indirekte indkomst på næsten 120 mio. kr. og at den inducerede værdi af havnens aktiviteter er 22 mio. kr. Sammenlagt er det en indkomstskabelse på nærved 140 mio. kr. i Tabel 3: Indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) Mio. kr. Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 85,4 85,4 Indirekte 31,3 31,3 Inducerede 22,0 22,0 Total 116,7 22,0 138,7 Derved svarer indkomstskabelsen fra Nexø Havn til ca. 20 procent af det samlede beskatningsgrundlag i Nexø by. I forhold til Bornholms Regions kommune svarer beskatningsgrundlaget fra Nexø Havn til ca. 3 pct. af det samlede beskatningsgrundlag. 6

7 Oplandsanalysen viser, at de samlede direkte, indirekte og afledte skatter fra Erhvervsklyngen omkring Nexø Havn kan opgøres til 41 mio. kr. i Tabel 4: Skatter, Mio. kr Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 25,0 25,0 Indirekte 9,2 9,2 Inducerede 6,8 6,8 Total 34,2 6,8 41,0 Nexø Havns samlede produktionsværdi, betragtet som erhvervsklynge kunne i 2007 opgøres til 361 mio. kr. Sammenholdes antallet af ansatte personer på havnen med produktionsværdien kan omsætningen pr. ansat på Nexø Havn opgøres til 1,1 mio. kr. i Nexø Havns Beddingsanlæg 2007: 7

8 5. Erhvervsklynge Nexø Havns profil Nedenfor er der en gennemgang af erhvervsklyngen Nexø Havns værdikæder samt en identifikation af havnens styrkepositioner. Værdikæder betragtes i denne forbindelse som økonomisk forbundne led, der er samlet om bestemte økonomiske aktiviteter. 5.1 Værdikæder Nexø Havn var allerede i 1660 en anløbsplads bestående af enkelte moler, mens en egentlig havn først blev etableret i Den er siden blevet udbygget med en trafikhavn og ydermoler samt en udvidelse af fiskerihavn i starten af 1960erne. Nexø Havn blev etableret som aktieselskab i 2004 og fungerer i dag som centrum for fiskeriet i Østersøen med landinger fra alle lande omkring Østersøen. Nexø Havns centrale funktion er at virke som landingshavn for fiskerifartøjer primært i Østersøen. Der landes fisk i havnen fra samtlige østersølande, og den samlede værdi af landingerne udgjorde næsten 90 mio. kr. i Fiskerierhvervet og landing af fisk er havnens første og hidtil vigtigste værdikæde: Værdikæde: Fiskeri Nexø Havn Fisk Fiskeri Havn Køb Salg Transport af ferske konsumfisk Værdikæden består af to hovedkomponenter, henholdsvis opkøb primært af konsumfisk til videresalg, forarbejdning og efterfølgende transport til fastlandet/ Sjælland. Den anden værdikæde er samlet omkring industrifisk og produktion af dyrefoder. Anden værdikæde består af forarbejdning af fisk og de dertil knyttede aktiviteter. Nexø Havns første og anden værdikæde er meget tæt forbundne med hinanden og begge baseret på at der foregår landinger af fiks til havnen af både danske og udenlandske fartøjer. Værdikæde: Nexø Havn Forarbejdning af fisk Fisk Fiskeri Havn Forarbejdning Dyrefoder Som det fremgår af oversigten ovenfor udgør forarbejdning af brisling og fiske afskær en forudsætning for en væsentlig del af produktionen af fiskepulp til dyrefoder. 8

9 De to hovedkomponenter henholdsvis konsum- og industrifiskeri har hver især deres egen værdikæde, men er tæt knyttet til hinanden og hinandens forudsætninger. Nexø Havn er Bornholms fiskerihavn nummer et, hvilket over tid har affødt udviklingen af gode serviceforhold såsom et moderne beddingsanlæg. Nexø Havn kan derved som det eneste sted på Bornholm udbyde en helstøbt servicering af fiskeriet. En position som ikke mange andre havne i Østersø området kan tilbyde. Konsekvensen er dog også at mange udefrakommende danske og udenlandske fiskerfartøjer søger Nexø Havn i forbindelse med service. Disse serviceaktiviteter udgør kernen i Nexø Havns tredje værdikæde. Værdikæde: Service til fiskeriet Nexø Havn salg af redskaber/udstyr m.v. Fiskeri Havn Servicefag bedding reparation af fartøj Som nævnt ovenfor er Nexø Havn i dag den eneste havn på Bornholm der kan tilbyde en samlet servicepakke til fiskefartøjer. Derudover virker servicevirksomhederne i Nexø selvsagt som leverandører af service til den resterende del af fiskeriet på Bornholm. Derudover er der sket en orientering mod landsiden som har bevirket at virksomhederne har kunnet opretholde deres placering på Nexø Havn. Nexø Havn er udover fiskeriet også ramme om en turisme dimension, havnens fjerde værdikæde. Værdikæde: Turisme Nexø Havn Turisme Havn Færgetrafik til Polen Krydstogtsskibe og lystbåde Den fjerde værdikæde er samlet omkring turisme. Turismeaktiviteterne er i nogen grad tilknyttet færgetrafikken med en sommer rute til Polen. Ruten er den korteste forbindelse mellem Polen og Bornholm. Den korte sejltid betyder at der kan opnås flere timer i land for de besøgende en-dagsturister. De tre første værdikæder er meget sammenflettede og indbyrdes afhængige. Sammen med turismekæden indgår de alle i et fællesskab omkring havnens aktiviteter, der tilsammen danner rygraden i den erhvervsklynge, der er opbygget omkring Nexø Havn. 9

10 Derudover har Nexø Havn som en betydende aktivitet udlejning af arealer til ikkehavnerelateret formål. En kilde til indtægter der de seneste år har været stigende og fået en betydelig vægt i havnens økonomi. Værdikæde: Udlejning til ikke-havnerelaterede aktiviteter Nexø Havn Havn Arealer Udlejning Erhvervsaktivitet på havnen Udlejningen af arealer til ikke-havnerelaterede formål udgør i dag en aktivitet der medvirker til at skabe forøget erhvervsaktivitet på havnen. Andre elementer af betydning for Erhvervsklyngen er opbevaring af foderstof på havnen samt anløb af mindre fragtskibe. Nexø Havn er derved Nexø bys centrum for en række forskelligartede erhvervsaktiviteter som er med til at fremme udviklingen af både by og opland i økonomisk og erhvervsmæssigt retning. Figur 5.1 viser på en skematisk måde grundstrukturen i Nexø Havns Erhvervsklynge. Figur 5.1: Skematisk fremstilling af Nexø Havns økonomiske grundstruktur Fiskeri Udlejning Nexø Havn Forarbejdning og salg Turisme, transport og færgedrift Service 10

11 5.2 Nexø Havns styrkepositioner Ud over de karakteristika der giver sig til udtryk i erhvervsklynge Nexø Havn og de fire relaterede værdikæder, kan der identificeres en række styrkepositioner for Nexø Havn. Styrkepositionerne er afgørende for, at Nexø Havn kan differentiere sig fra andre havne og bibeholde sine styrkepositioner på sigt. For at identificere disse er der gennemført en række interviews med repræsentanter fra virksomheder, der har væsentlig betydning for Nexø Havn. Formålet er at give et signalement af havnens nuværende styrkepositioner. På baggrund af udsagn fra interviewene er fire kendetegn ved Nexø Havn blevet identificeret: Bornholms fiskerihavn Nexø er den største og mest aktive fiskerihavn på Bornholm og fortsat centrum for fiskeriet i Østersøen. Havnen har ca. 40 hjemhørende fartøjer, som lander deres fisk primært i Nexø havn. Udenlandske fartøjer fra Tyskland, Sverige, Finland, Polen, Rusland og de Baltiske lande er også hyppige brugere af havnen og lander både konsum og industrifisk i Nexø Havn. Nexø Havn er placeret udfor et farvand med relativt stor fiskerigdom, hvad angår brislingebestanden. Havnen er her optimalt placeret i forhold til fiskeri felterne. Halvdelen af Bornholms fiskere er tilknyttet Nexø havn og ca. 50 registrerede erhvervsfiskere er hjemhørende på havnen. I 2007 kom ca. 70 procent af landingerne i værdi fra hjemhørende fartøjer, men dette tal er dog faldende, idet fartøjer søger til Polen efter de højere priser på specielt torsk. Beliggenhed og fiskeri Nexø Havns placering på Bornholms østlige side giver havnen en optimal anløbsbeliggenhed for fiskerifartøjer i Østersøen. Nexø Havn er af denne grund modtager af den største mængde torskelandinger i Østersøen, og en af de største landingssteder for torsk i Danmark målt i mængde. Dens geografisk centrale placering i forhold til Østersøen, gør det attraktivt for fartøjer fra andre lande såsom Polen, Tyskland, Sverige og de Baltiske lande at lande fisk. Samtidig danner dette grundlag for havnens gode udbud af serviceydelser. Dette giver grobund og indtægtskilder for den serviceerhvervsstruktur, som er tilknyttet havnen. Nexø Havn er den havn på Bornholm, som ligger tættest på Polen. Denne beliggenhed betyder, at transporttid for færgepassagerer er relativt kort. Mulighederne for en forøget færgesæson er dermed gode og det kan åbne op for en stigning i antallet af turister, som kommer til Bornholm via Nexø havn. 11

12 Indsejlingen til havnen kan foregå i alt slags vejr og dermed ringe sandsynlighed for aflysninger af færgeafgange. Nexø havn er også et godt indsejlingspunkt for de krydstogtsskibe, som grundet dårlige vejrforhold ikke kan lægge til i Rønne Havn. Serviceudbud - beddingsanlæg Servicevirksomhederne på Nexø Havn er ophav til et varieret og omfattende udbud af service til fiskerifartøjer og andre fartøjer. Udbuddet omfatter blandt andet reparation af motorer, skibselektronik og vodbinderi og bygger på et stærkt netværk og udbud af håndværkere. Denne fulde palet af servicevirksomheder gør havnen unik på Bornholm. Få havne i Østersøregionen kan tilbyde samme serviceniveau til fiskeriet. Adskillige fartøjer besøger havnen for primært at gøre brug af dette udbud. Serviceudbuddet fungerer i denne henseende som en magnet for fiskerfartøjer i Østersøregionen og er således en vigtig styrkeposition for havnen og medvirkende årsag til store udenlandske landinger. Havnen har et af Nordeuropas mest moderne beddingsanlæg som yderligere er medvirkende til at tiltrække kunder, som ønsker at gøre brug af havnens serviceudbud. Beddingen kan tage skibe op til 650 tons. De fleste servicevirksomheder har diversificeret deres aktiviteter, så en yderligere nedgang i fiskeriet kan imødegås ved at løse opgaver indenfor andre områder. Servicestrukturen er i dag fuldt udbygget på Nexø Havn. Turisme og færgeaktivitet Der er meget liv på Nexø Havn grundet det hyppige anlæg af fartøjer, plads til lystfiskerbåde og omfattende trawl- og servicevirksomhed samt forarbejdning tilknyttet fiskeriet. Dette gør havnen til et attraktivt område for turister at færdes. Erhvervsaktiviteter som eksempelvis Glaspusteriet Bülow kan medvirke til at øge havnens tiltrækningskraft for turister. Havnens placering tæt på Polen udgør grundlaget for færgeaktivitet grundet den korte sejltid. Færgeruten fra maj til oktober medfører en tilgang af turister fra Polen. I løbet af sommeren 2007 udgjorde antallet af passagerer personer på trods af dårligt vejr. Gennemføres planerne om en fast rute gennem hele året vil det betyde yderligere tilstrømning af turister gennem havnen. 12

13 6. Erhvervsklynge Nexø Havns forretningsområder Havnens forretningsområder kan samles om hovedaktiviteterne fiskeri, fiskeforarbejdning, service, færgeliner, turisme, og gods. Disse forretningsområder har gennem tiden medvirket til at opbygge og skabe erhvervsklyngen omkring Nexø Havn. Nedenfor gives der fire profiler på virksomheder i erhvervsklyngen Nexø Havn. Den største virksomhed i Nexø Havn er A. Espersen A/S, som opkøber fisk på havnen til videre forarbejdning. Virksomheden er således tilknyttet den anden værdikæde bestående af forarbejdning af fisk. A. Espersen A/S Virksomheden blev etableret i 1937 med det formål at udnytte den store torskebestand i Østersøen. Firmaet ejes i dag af en fond. Virksomheden er en af Danmarks største fiskeindustrier inden for produktion af fiskefødevarer med mere en ansatte i Danmark, Polen og Litauen og en årlig omsætning på mere end 1 mia. kr. Virksomheden har hovedsæde i Rønne og indkøber store mængder fisk på Nexø Havn. Fisken fra Nexø Havn videresendes bl. a. til forarbejdning på Espersens fabrikker. Virksomheden Sea Pro A/S. er også en af de større virksomheder på Nexø Havn. Bornholm Sea Protein A/S Virksomheden opkøber fisk i Nexø, hovedparten er brisling der produceres til fiskeensilage samt som indfrysning i blokke til minkfoder. Endvidere produceres brisling til konsumanvendelse, agn m.v. Fersk fisk som torsk og laks videresælges i uforarbejdet tilstand. Virksomheden modtager fisk fra omkring 50 fartøjer, heraf er omkring 45 udenlandske der leverer omkring tons og 5 danske der leverer omkring tons. Virksomheden beskæftiger på årsbasis omkring 10 medarbejdere. Et eksempel på en servicevirksomhed er Nexø Vodbinderi, som er meget direkte tilknyttet fiskeriaktiviteterne på Nexø havn. Virksomheden været i stand til at udvide sine virksomheder til at dække en række forskellige aktiviteter på trods af reduktionerne i fiskeriet. 13

14 Nexø Vodbinderi ApS Nexø Vodbinderi blev etableret i 1993 og er en familieejet virksomhed. Firmaets største kunde er fiskeriet. Firmaet producerer trawl og garn samt forhandler wire, tovværk, sjækler og andet udstyr til kommercielt fiskeri hovedsageligt i Østersøen. En stor del af produktionen eksporteres til de lande, som grænser op til Østersøen. Firmaet beskæftiger sig udover vodbinderiet med en række andre aktiviteter såsom eftersyn af løftegrej, kuttermontering ved syning af presseninger og andre materialer samt salg af gulvtæpper. Firmaet ejer butikken Tjeck-Point Marine som også er beliggende på Nexø Havn og en lystfiskerkutter til servicering af turister. Firmaet har 10 ansatte. En anden service-relateret virksomhed på Nexø Havn er Bornholms Skibsradio. Bornholms Skibsradio ApS Bornholms Skibsradio beskæftiger sig med installation og reparation af elektronik hovedsageligt inden for den maritime sektor. Firmaet er ikke kun tilknyttet fartøjer på Nexø Havn, men arbejder også i andre havne på Bornholm. Firmaets landmæssige aktiviteter er i stigning og udgør en stor del af firmaets aktiviteter. Firmaet blev grundlagt i 1966, men blev købt af den nuværende ejer i Firmaet beskæftiger 3 ansatte. Intersoft Nexø A/S er et eksempel på en virksomhed der via sit udspring i fiskeriet har udviklet sig til at have fokus på nye områder. Intersoft Nexø A/S Firmaet blev etableret i 1985 og var oprindeligt beskæftiget med udvikling og salg af måleudstyr til erhvervsfiskeriet (autotrawlsystemer). Nedgang i fiskeriet og forespørgsler fra en truckproducent i 1996 igangsatte en udvidelse af produktprogrammet til også at omfatte vejesystemer til gaffeltrucks Selskabets hovedbeskæftigelse udgøres i dag af mobile vejesystemer til truckbranchen. Firmaets specialviden omfatter nu også truckbranchen som serviceres over hele Europa. Indenfor de seneste to år har virksomheden åbnet selvstændige selskaber i Sverige, England og Spanien. Virksomheden beskæftiger 12 ansatte. 14

15 Bilag 1: Tabelmateriale Nexø Havn Tabel 5: Samlede landinger til Nexø Havn fordelt på danske og udenlandske fartøjer, 2007: Nexø Havn: Værdi (mio. kr.) Landet af danske fartøjer 43,8 Landet af udenlandske fartøjer 43,1 Samlede landinger til Nexø Havn 2007: 86,9 Kilde: Fiskeridirektoratet og GEMBA beregninger Tabel 6: Landinger til Nexø Havn fordelt på arter, 2007: Landinger fordelt på arter: Værdi (mio. kr.) Mængde (tons) Torsk Brisling Laks Rødspætte Anden fisk Total Kilde: Fiskeridirektoratet og GEMBA beregninger Tabel 7: Hjemhørende fiskeri med tilhørsforhold til Nexø Havn (2007): Nexø Havns hjemhørende fiskeri: Antal: Registrerede erhvervsfiskere: 52 Fartøjer 20 29,9 meter: 4 Fartøjer 10 19,9 meter: 21 Fartøjer under 9,9 meter: 9 Kilde: Fiskeridirektoratet Tabel 8: Færgefart: Færgeruter til/fra Nexø Total antal passagerer for de to ruter i 2007: Nexø Kolobrzeg Nexø- Darlowo Kilde: Nexø Havn 15

16 Bilag 2: Oplandsanalysens hovedresultater Oplandsanalysen viser, at den samlede bruttoeffekt i beskæftigelse af Erhvervsklynge Nexø Havn kan opgøres til 338 personer i privat beskæftigelse. Tabel 1: Beskæftigelse, Antal Personer Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte Indirekte Inducerede Total Den samlede omsætning eller produktionsværdi i erhvervsklyngen Nexø Havn kan opgøres til 361 mio. kr., når de indirekte og afledte effekter medregnes. Tabel 2: Produktionsværdi, Mio. kr. Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 255,8 255,8 Indirekte 65,0 65,0 Inducerede 40,3 40,3 Total 320,9 40,3 361,2 Erhvervsklyngen Nexø Havn har sammenlagt en indkomstskabelse på 138,7 mio. kr. i Tabel 3: Indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) Mio. kr. Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 85,4 85,4 Indirekte 31,3 31,3 Inducerede 22,0 22,0 Total 116,7 22,0 138,7 De samlede direkte, indirekte og afledte skatter fra Nexø Havn kan opgøres til 41 mio. kr. i Tabel 4: Skatter, Mio. kr Drift Havnerelateret aktivitet Husholdningers forbrug Total Direkte 25,0 25,0 Indirekte 9,2 9,2 Inducerede 6,8 6,8 Total 34,2 6,8 41,0 Omsætningen pr. beskæftiget i erhvervsklynge Nexø Havn kan i 2007 opgøres til kr kr. 16

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Oplandsanalyse Lemvig Havn

Oplandsanalyse Lemvig Havn Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn

Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Oplandsanalyse Nykøbing Mors Havn Nykøbing Mors Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller

Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller Udarbejdet for Danske Havne af GEMBA Seafood Consulting A/S - Juni

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn

Logistics Optimisation for Ports. Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Årsmøde i Norsk Havneforening 11. - 12. september 2013 Logistics Optimisation for Ports Erfaringer og oplandsanalyser fra Bodø og Drammen Havn Partner Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood Consulting A/S www.gemba.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Nærværende ansøgning omhandler et 1-årig forprojekt til udviklingsprojektet Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Perspektiv for udbud af dansk produceret træ-baseret biomasse

Perspektiv for udbud af dansk produceret træ-baseret biomasse Perspektiv for udbud af dansk produceret træ-baseret biomasse Divisionsdirektør Steen Riber HedeDanmark a/s 16-03-2010 Hovedbudskaber (hvis jeg mister den røde tråd) Der er ingen sikre tal på potentialet

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Tværforbindelsen - En vej til vækst på Sjælland v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Formål At analysere og beregne hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Hirtshals Havn. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S Hirtshals Havn Hirtshals Havns position som

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: +45 56 64 62 60 E-mail: info@koegehavn.dk Hjemmeside: www.koegehavn.dk KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk

Økonomisk analyse. Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk Økonomisk analyse 7. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk Ved hjælp af input-output modellering

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU AALBORG HAVN Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU Oplandsanalysen er udarbejdet for Danske Havne af Syddansk Universitet og Center for Regional- og

Læs mere

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is Abstrakt Denne rapport har til formål at give et overblik over Islands fiskerisektor, herunder størrelse og betydning for landets økonomiske balance. Den viser samtidig den nuværende status og hvilke udviklinger,

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Hanstholm Havn fra vision til virkelighed

Hanstholm Havn fra vision til virkelighed Trafikudvalget 2010-11 (Omtryk - Nyt bilag tilføjet) TRU alm. del Bilag 285 Offentligt Hanstholm Havn fra vision til virkelighed Foretræde for Folketingets Trafikudvalg 28. april 2011 Delegation: Lene

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Resultatkontrakt. Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Resultatkontrakt Vedrørende: Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Kontraktperiode: 01.01.2008 31.08.2009 Journalnummer: 1-33-76-92-07 Kontraktens

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere