Elitesportsmiljøet i Danmark 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elitesportsmiljøet i Danmark 2012"

Transkript

1 Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Analyse af det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Rasmus K. Storm og Lau Tofft-Jørgensen Idrættens Analyseinstitut April 2013

2 Titel Elitesportsmiljøet i Danmark Analyse af det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen Sport Policy Factors Leading to Sporting Success (SPLISS) Hovedforfattere Rasmus K. Storm og Lau Tofft-Jørgensen Øvrige bidragydere til rapporten Peter Forsberg, Nynne Mortensen, Morten Kätow og Frederik Thomsen Omslagslayout Agnethe Pedersen Øvrig grafik, opsætning og korrektur Idrættens Analyseinstitut Forsidefoto Das Buro for Team Danmark Print PrinfoDigital Udgave 1. udgave, København, april 2013 Pris Rapporten kan bestilles i trykt udgave hos Idrættens Analyseinstitut, pris kr. 250,00 inklusive moms, eksklusive forsendelse. Rapporten kan downloades gratis i vidensbanken på idan.dk. ISBN (elektronisk) Udgiver Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 4 A 1437 København K T: E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. 2

3 Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Analyse af det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) 3

4 Indhold Indledning... 6 Resume og perspektiver... 7 Metodiske spørgsmål angående spørgeskema-undersøgelserne Spørgeskemaundersøgelsernes tilrettelæggelse og gennemførsel Gennemførelse, svarprocent og frafald Dansk elitesport set fra udøvernes synsvinkel Elitens profil og atletundersøgelsens parametre Uddannelsesniveau, beskæftigelsesmæssig situation og indkomst Søjle 1: Finansiering og økonomiske forhold Søjle 2: Forvaltning (Governance), kommunikation og involvering Søjle 4: Talentudvikling Søjle 5: Elitekarrieren og tiden efter Søjle 6: Træningsforhold og -betingelser Søjle 7: Trænerekspertise Søjle 8: Konkurrencebetingelser Søjle 9: Forskning og innovation Søjle 10: Mediedækning Hvad er forudsætningen for sportslig succes, og hvilke forbedringsbehov har dansk eliteidræt Dansk eliteidræt set fra trænernes synsvinkel Trænernes profil Søjle 1: Økonomiske forhold Søjle 2: Forvaltning (Governance), kommunikation og involvering Søjle 4: Talentudvikling Søjle 5: Elitekarrieren og støtten efter karrierestop Søjle 6: Træningsforhold og betingelser Søjle 7: Trænernes forhold og udviklingsmuligheder Søjle 8: Konkurrencebetingelser Søjle 9: Forskning og innovation Søjle 10: Mediedækning Hvad er forudsætningen for sportslig succes, og hvilke forbedringsbehov har dansk eliteidræt?. 131 Dansk elitesport set fra sportschefernes perspektiv Indledning Sportschefernes profil Søjle 1: Økonomiske forhold og finansiering Søjle 2: Forvaltning (Governance), kommunikation og involvering Søjle 4: Talentidentifikation og -udvikling Søjle 5: Elitekarrieren og støtten efter karrierestop Kvaliteten af fagpersoner Søjle 6: Træningsforhold og betingelser Søjle 7: Trænernes forhold og udviklingsmuligheder Søjle 8: Konkurrencebetingelser Søjle 9: Forskning og innovation Søjle 10: Mediedækning

5 Hvad er forudsætningen for sportslig succes og hvilke forbedringsbehov har dansk eliteidræt?. 158 Sammenfattende konklusion Eliteatleterne Trænere Sportscheferne Litteraturreferencer

6 Indledning Rapportens indhold Denne rapport indeholder den danske afrapportering af det internationalt initierede forskningsprojekt SPLISS. Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success søger at afdække særlige karakteristika ved internationale elitesportsmodeller med henblik på at afdække faktorer, der giver sportslige konkurrencefordele. Spørgsmålet er, hvordan forskellige nationale elitesportsmodeller griber elitearbejdet an, og hvad der gør en forskel for international sportslig succes eller fiasko i disse modeller. 16 lande deltager i projektet, der koordineres af et forskningskonsortium på Vrije Universiteit, Brussel, Belgien. De overordnede målsætninger for SPLISS-samarbejdet er: At udvikle og koordinere ekspertise i eliteidrætsforskning på det politiske og strategiske niveau. At dele ekspertise med beslutningstagere og forskere over hele verden. At udvikle teorier, metoder og strategier til at måle og sammenligne nationale elitesportspolitikker samt at sammenligne de deltagende lande med andre elitesportsnationer. At skabe et forum for komparativ forskning og analyse af eliteidrætsstrategier. Denne rapport tegner på baggrund af SPLISS-metodikken et aktuelt billede af den danske eliteidrætsmodel, der i fremtidige udgivelser vil blive sammenlignet med de øvrige lande i SPLISSprojektet: Australien, Belgien (henholdsvis Flandern, Vallonien), Brasilien, Canada, Estland, Finland, Frankrig, Japan, Holland, Nordirland, Portugal, Singapore, Sydkorea, Spanien og Schweiz. Denne rapport er skrevet af senioranalytiker Rasmus K. Storm og analytiker Lau Tofft-Jørgensen. Data er indhentet af analytiker Peter Forsberg og studentermedarbejder Nynne Mortensen. Studentermedarbejder Frederik Thomsen har stået for dataforberedelsen og assisteret på en række datakørsler samt forestået grafisk tilpasning af en stor del af rapportens tabeller. Praktikant Morten Kätow har ligeledes bistået med delanalyser. Finansiering Projektet er fortrinsvis finansieret gennem Idrættens Analyseinstituts grundbevilling fra Kulturministeriet samt af en bevilling på kr. fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Team Danmark har desuden ydet kr. i publiceringsstøtte til denne rapport og bidraget med kontaktoplysninger på respondenterne i de forskellige spørgeskemaundersøgelser og diverse relevante oplysninger. Tak til DIF og Team Danmark for støtte og øvrigt bistand til undersøgelsen. 6

7 Resume og perspektiver Hovedresultater Rapporten viser, at der isoleret set er tilfredshed med elitesportsmiljøet i Danmark, og at eliteidrættens vilkår er og organisering er velfungerende på en række områder. Blandt andet finder både eliteatleter, trænere og sportschefer, at informationen og kommunikationen med de centrale aktører, Team Danmark, DIF og specialforbund (for eliteatleter og træneres vedkommende) er god. Sportscheferne peger dog på, at der er for meget administration forbundet med deres arbejde, ligesom undersøgelsen viser, at eliteatleter og trænere godt kunne inddrages mere i udarbejdelsen og evalueringen af de nationale elitesportsstrategier og -politikker. Men overordnet synes resultaterne at pege på et organisatorisk ganske velfungerende nationalt system. Desuden finder atleterne, at de facilitetsmæssige forhold til træning og konkurrence er gode. Niveauet og hyppigheden af nationale konkurrencer samt muligheden for at deltage i internationale konkurrencer er også gode. På disse områder er trænerne nogenlunde på linje med atleterne, mens sportscheferne til gengæld er mere pessimistiske i forhold til elitefaciliteterne. Til gengæld mener sportscheferne i vid udstrækning, at mulighederne for at deltage i internationale konkurrencer i forhold til eliteudøvernes respektive niveau er rimelige. Dette gælder dog i lidt mindre udstrækning for unge talenter. Eliteatleterne peger på, at såvel deres respektive klubber, specialforbund og Team Danmark har bidraget positivt til deres præstationer. I tråd hermed giver trænerne i en overordnet vurdering udtryk for, at de finder støtteforanstaltningerne herhjemme gode, tilstrækkelige eller rimelige. Det gælder også talentudviklingen. For eliteatleternes vedkommende er der tilfredshed med talentstøtten fra Team Danmark, specialforbund og klubber, ligesom talenttrænernes ekspertise vurderes som god. Det samme mener trænerne generelt. Der er ligeledes udpræget tilfredshed med den ekspertbistand, atleterne har adgang til. Sportscheferne mener dog ikke, at kvaliteten af træningen er i top sammenlignet med de mest succesfulde lande. 40 pct. mener dog, at kvaliteten er nogenlunde den samme. Set isoleret i forhold til eliteatleterne tyder meget i overensstemmelse med resultater fra tidligere undersøgelser på, at danske eliteatleter er godt uddannede eller på vej til at blive det. Dette viser, at hjørnestenen i den danske elitelov om, at støtten til eliteidræt skal tilrettelægges på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, imødekommes i stor udstrækning af det danske elitesportssystem. Dog peger såvel eliteatleterne som trænerne på, at atleterne kunne være bedre informeret og forberedt på tiden efter karrierestop. Det er ligeledes klart, at eliteudøverne oplever en tidspresset dagligdag, ligesom de generelt ikke har en høj indkomst. Datamaterialet skal tages med forbehold i forhold til eliteatleternes økonomiske forhold, det synes dog at være tilfældet, at en stor del af eliteatleterne i Danmark indkomstmæssigt ligger i den lave ende i forhold til normalbefolkningens indtægtsniveau for tilsvarende aldersgrupper. 7

8 Tidsmæssigt er eliteatleterne i gang i mange timer hen over ugen med job/uddannelse og sportslige aktiviteter i alt 56 timer i gennemsnit. Selvom det er vanskeligt at foretage præcise sammenligninger med tidligere undersøgelser, da disse er foretaget med anderledes sammensatte respondentgrupper, tyder resultaterne dog på, at danske eliteatleter i dag bruger mere tid på deres sportslige aktiviteter end udøverne i tidligere danske undersøgelser. Dette kan tolkes som et stigende pres på atleterne, om end de samtidig bruger lidt mindre på tid på job/uddannelsesmæssige aktiviteter end udøverne i tidligere danske undersøgelser. Dette kan være en naturlig følge af det øgede sportslige tidsforbrug. Problemstillinger Selvom det danske elitesportsmiljø på mange områder forekommer at fungere tilfredsstillende, viser undersøgelsen, at såvel eliteatleter som trænere og sportschefer på en række områder oplever reelle problemstillinger. Overordnet mener et mindretal af alle de tre respondentgrupper dog, at elitesportsmiljøet ligefrem er utilstrækkeligt eller dårligt i forhold til at præstere på højeste niveau. Det gælder for 30 pct. af eliteatleterne hvor især de ældste eliteatleter er relativt pessimistiske samt for 40 pct. af trænerne og 46 pct. af sportscheferne. Desuden gælder det for trænernes vedkommende, at godt 30 pct. mener, at talentstøtten er utilstrækkelig, ligesom lidt over halvdelen af trænerne ikke mener, de er i stand til at tilbyde deres talentfulde atleter nok opmærksomhed. Mere generelt for eliteatleterne som sådan, mener trænerne heller ikke, at de kan bruge nok tid sammen med atleterne. Dette skyldes manglende tidsmæssige og økonomiske ressourcer. En tredjedel af trænerne mener heller ikke, deres respektive eliteatleter har mulighed for at deltage i nok internationale konkurrencer. Majoriteten af trænerne er desuden uenige i, at strategiske beslutningstagere konsulterer trænerne i forhold til deres specifikke behov. Trænernes er heller ikke tilfredse med deres egne vilkår og opfatter ikke den anerkendelse, de får, som voldsomt stor. Sportscheferne udtrykker en tvetydighed i forhold til elitetrænernes niveau og øvrige forhold. Blot en lille majoritet mener, at trænerne i dansk eliteidræt er på internationalt niveau. En tredjedel erklærer sig i varierende udstrækning uenige i samme forhold. Heller ikke karriereudviklingsmulighederne for trænerne er gode nok, finder sportscheferne. Derudover finder sportscheferne ikke, at de nationale konkurrencebetingelser for hverken talenter eller senior elite er gode. Dette gælder både i forhold til hyppighed og niveau. Direkte adspurgt mener en lille majoritet, at det danske konkurrenceniveau er under gennemsnittet eller lavere i forhold til resten af verden. Forbedringsbehov Foruden påpegningen af de overordnede problemstillinger ovenfor gennem projektets omfattende spørgeskemaundersøgelse er de tre respondentgrupper blevet bedt om at rangere de centrale faktorer for international sportslig succes, ligesom de er blevet bedt om at vurdere, hvilke faktorer der er mest behov for at arbejde på at forbedre herhjemme. 8

9 På tværs af alle tre respondentgrupper er der enighed om, at en god finansiering er den vigtigste faktor for international sportslig succes. Det er også det område, alle tre grupper af respondenter enslydende prioriterer som den vigtigste faktor at forbedre herhjemme. Desuden peger såvel eliteatleter som trænere på, at træningsfaciliteter både er blandt de vigtigste for international sportslig succes og vigtige at forbedre. Dette område rangeres næsthøjest af begge disse respondentgrupper. Sportscheferne anser en forbedring af de nationale og internationale konkurrencebetingelser som den næst vigtigste faktor for international sportslig succes og samtidig som den næst vigtigste faktor at forbedre herhjemme. På tredjepladsen nævnes trænerrekruttering og -udvikling af såvel eliteatleter og trænerne selv som værende blandt de vigtige områder, hvad angår såvel betydning for international sportslig succes, som hvad der er vigtigst at forbedre. Sportscheferne peger desuden på, at de ikke mener, at trænernes niveau eller forhold er tilstrækkeligt gode. Mere generelt betragtet er trænerspørgsmålet hvis man ser bort fra de generelle forbedringsspørgsmål nævnt ovenfor det område, der på tværs af de tre surveys træder mest frem som relevant at kigge nærmere på, når resultaterne sammenstilles. Alle respondentgrupper peger således på, at forholdene for trænerne enten ikke er gode nok, eller at trænernes ekspertise ikke er helt på internationalt niveau, eller at antallet af elitetrænere ikke er stort nok. Præcist hvilke dele af trænernes forhold, der skal forbedres, vil dog kræve en nærmere analyse, men rekruttering, udvikling og fastholdelse er centralt i den sammenhæng. Selvom man på allerhøjeste niveau kan ansætte udenlandske trænere, er det altid relevant at have et højt niveau blandt de danske elitetrænere, der trods alt vil udgøre grundstammen i trænerstaben. Perspektiver Trods ovenstående problemstillinger uddestillerer rapporten ikke entydigt områder, der kan siges at have presserende behov for forbedring. Set i lyset af de senere års styrkede internationale resultater blandt de danske eliteatleter, virker det danske elitesportsmiljø på det generelle plan til at være velfungerende. Det betyder på den anden side ikke, at der ikke bør arbejdes med alle dele af de berørte områder på længere sigt. Den internationale konkurrence vil næppe blive mindre i fremtiden, og er det erklærede mål, at Danmark som minimum skal fastholde sin nuværende position eller vinde flere internationale medaljer i fremtiden, er det klart, at alle dele af elitesportsmiljøet herhjemme løbende skal justeres og optimeres i forhold til den internationale konkurrencesituation. Hvad angår finansieringen af elitesporten, er det ikke overraskende, at alle tre respondentgrupper mener, dette forhold er vigtigst for international sportslig succes og ligeledes det, der er mest behov for at forbedre herhjemme. Finansiering er vigtig for international sportslig succes, og set i lyset af den store indsats, alle parter, eliteatleter, trænere og sportschefer, lægger i deres respektive satsninger, er det klart, at der altid kan bruges flere ressourcer. Spørgsmålet om øgning i ressourcemængden til eliteidræt er imidlertid et politisk spørgsmål, og det ligger ikke inde for rammerne af denne rapport at vurdere nærmere, om ressourcerne på området er tilstrækkelige, eller om elite- 9

10 idrætten i højere grad selv kan generere flere økonomiske ressourcer i fremtiden. Man kan som udgangspunkt sige, at det i bund og grund ikke er givet, at Danmark skal vinde stadigt flere medaljer. Der kan anlægges en mindre ambitiøs tilgang, selvom det ikke ligger i elitesportens logik at sætte overliggeren ned. Uanset, hvad kan der altid arbejdes med struktur og kvalitativt indhold inden for de givne rammer. Selvom dette også kræver ressourcer, viser ovenstående, at der er områder, hvor man kan sætte ind for at forbedre indsatsen. Omprioriteringer i ressourcefordelingen kan komme på tale i den sammenhæng. Først når resultaterne af den internationale SPLISS-analyse foreligger i , hvor resultaterne af den danske undersøgelse kan blive sammenholdt med resultaterne fra de øvrige deltagende lande, bliver det for alvor muligt at vurdere styrken af den danske eliteidrætsmodel i relation til sådanne spørgsmål. I den sammenhæng bliver det muligt at vurdere betydningen for det internationale sportslige niveau af de enkeltfaktorer, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen blandt danske eliteaktive, landstrænere og sportschefer har forbedringspotentiale. Samlet vil det give et bedre grundlag for at vurdere eventuelle fremtidige indsatsområder end denne rapport isoleret set giver mulighed for. 10

11 Metodiske spørgsmål angående spørgeskemaundersøgelserne Undersøgelsesdesignet for den komparative undersøgelse, herunder de spørgeskemaundersøgelser der afrapporteres i denne rapport, er udarbejdet af SPLISS-projektets videnskabelige styregruppe med professor Veerle De Bosscher, Vrije Universiteit Brussel, i spidsen. Ud over Veerle De Bosscher har professor Maarten Van Bottenburg, Universiteit Utrecht, og forskningschef Simon Shibli, Sheffield Hallam University, medvirket ved den overordnede tilrettelæggelse af SPLISS-projektet. Nationale eksperter fra de deltagende lande har derudover deltaget med sparring på konkrete delområder. Det overordnede design af forskningsprojektet er omfattende og dækker en lang række delområder, der vil blive gennemgået nærmere i det følgende. Ud over selve spørgeskemaundersøgelserne vil det fremgå, at en række dybdegående redegørelser udarbejdet af forskerhold i de deltagende lande ligeledes indgår i undersøgelsen som baggrundsmateriale. Som spørgeskemaundersøgelserne er dette materiale udarbejdet således, at det i stor udstrækning kan sammenlignes på tværs af nationer. Den tværgående sammenligningsmulighed er såvel en styrke som en svaghed. Styrken består netop i sammenligningen med andre lande, men svagheden består omvendt i, at det f.eks. er vanskeligt at identificere udviklinger i de danske eliteudøveres forhold, der tidligere er blevet undersøgt herhjemme og med metodedesigns, der mere eller mindre direkte muliggør sammenligninger af de danske forhold over tid (se fx: Nielsen, Nielsen, & Storm, 2000; Nielsen, Nielsen, Christensen, & Storm, 2002; Storm & Almlund, 2006; KPMG Consulting, 2002; Hansen, 1995). Dette skyldes, at spørgemåde og operationalisering af undersøgelsestemaer i denne undersøgelse er forskellig fra de tidligere danske undersøgelser på området og til dels anderledes vinklet end dette internationale projekt. I det omfang der foretages sammenligninger med tidligere danske undersøgelser på området, sker det derfor ud fra mere kvalitative vurderinger, og der må tages visse forbehold for de forskellige undersøgelsesdesign (f.eks. forskelle i undersøgelsespopulationens sammensætning, spørgsmålsformuleringer etc.). Afrapporteringen af spørgeskemaerne følger som de øvrige gennemførte studier i det samlede projekt de søjler, såkaldte pillars, der ligger bag undersøgelsesdesignet, og som søger at afdække delelementer af de enkelte landes elitemodeller. Ikke alle søjler er berørt lige meget i de enkelte surveys. Samlet danner de enkelte søjler et sammenligneligt grundlag for at vurdere landenes elitesportsmodeller i relation til hinanden. Opdelingen i de enkelte søjler er teoretisk set udviklet gennem et pilot-studie gennemført i Canada, Norge, Italien, Holland, England og Belgien (se: De Bosscher, 2007; De Bosscher, Bingham, Shibli, Von Bottenburg, & De Knop, 2008). SPLISS-projektet er tilpasset på baggrund af erfaringerne fra dette studie samt efterfølgende forskning. Der indgår følgende søjler i undersøgelsen, der tematisk 11

12 under hver overskrift forsøger at afdække, hvad de pågældende faktorer mere konkret betyder i forhold til at opnå succes i international elitesport: 1) Finansiering (Financial support) 2) Forvaltning (Governance), kommunikation og involvering 3) Generelt (bredde-)deltagelsesniveau samt kvaliteten af skole- og klubtilbud 4) Talentudvikling (Talent Development) 5) Elitekarrieren og tiden efter (Athletic career and post career support) 6) Sportslig infrastruktur og træningsfaciliteter 7) Trænerekspertise og udvikling heraf (Coaches provision and development/expertise of coaches) 8) Konkurrencebetingelser 9) Forskning og innovation 10) Mediedækning Hvad angår finansiering (søjle 1), handler undersøgelsen om at kortlægge og vurdere, hvorledes de enkelte landes elitestøttesystemer er finansieret samt hvor mange ressourcer, der er allokeret og bruges på støtte til udviklingen af elitesport på forskellige niveauer. Ud over at dette set i forhold den internationale sammenligning er meget vanskeligt præcist at indkredse, forholder denne nationale afrapportering sig ikke direkte til spørgsmålet om ressourcer og resultater. Rapporten søger ikke at give en vurdering af, om elitesportsmiljøet får nok ud af pengene herhjemme. Det har ikke været opgaven. I stedet overlades en sådan vurdering af effektiviteten i forhold til de andre lande til den senere komparative internationale SPLISS-rapport, der har til formål blandt andet at sammenholde de deltagende landes elitebudgetter med landenes tilsvarende sportslige resultater og score på en række andre af de nedenstående parametre. I denne sammenhæng afrapporteres udelukkende eliteatleterne, trænerne og sportschefers holdning til blandt andet dette spørgsmål, men der fældes i den forstand ikke en direkte dom over effektiviteten af systemet. Søjlen om forvaltning (governance), kommunikation og involvering af forskellige aktører (søjle 2) søger at afdække, hvor godt elitesystemet er organiseret, hvordan kommunikationskanalerne er, og i hvilken udstrækning og hvordan atleterne er involveret i udviklingen af dansk eliteidræt. Det tredje element (søjle 3) om breddedeltagelse berøres kun i sporadisk omfang i denne rapport, da det generelle deltagelsesniveaus betydning for de sportslige resultater kun giver mening at sammenligne komparativt mellem landene. Desuden er dette spørgsmål stort set ikke behandlet i forbindelse med de gennemførte surveys, da breddedeltagelsesniveauet i de forskellige sportsgrene er faktaoplysninger, der kan trækkes fra andre kilder, og som eliteudøvere, trænere eller sportschefer ikke nødvendigvis har nogen grundlæggende indsigt i. 1 1 Der spørges dog i alle spørgeskemaer (udsendt til atleter, trænere og sportschefer) til holdninger til, hvad et højt medlemsniveau i klubber og foreninger betyder for international sportslig succes, samt om der er behov for at forbedre dette niveau i Danmark. Disse spørgsmål afrapporteres. 12

13 Søjlen om talentudvikling søger at afdække de danske vilkår for talentudvikling med henblik på at vurdere kvaliteten. Spørgsmålet om forholdet mellem elitekarrieren og tiden efter, søges afdækket i søjle 5, og i søjle 6 vurderes det, om faciliteter og sportslig infrastruktur er tidssvarende eller lever op til elitens krav. I søjle 7 undersøges trænerkvaliteten samt udviklingen heraf, mens søjle 8 lidt bredere kigger på de konkurrencebetingelser, som udøverne arbejder under. Har de f.eks. mulighed for at deltage i et tilstrækkeligt antal internationale turneringer, eller afholdes der internationale turneringer i atleternes hjemland, så atleterne har mulighed for at optjene erfaring og rutine med at optimere deres præstationer ved de vigtigste slutrunder eller events? Søjle 9 søger at afdække, hvorledes forskning anvendes i elitearbejdet. Er der tilstrækkelig adgang til eksperter og forskningsresultater, der kan hjælpe eliteudøverne til at forbedre deres træning og konkurrenceevne. Kan forskningen anvendes, og hvordan er kvaliteten? Søjle 10 om mediedækningen er medtaget i undersøgelsen for at danne et billede af, hvordan eliteatleterne opfatter dækningen af deres sportsgren. Man kan sige, at dette ikke har en direkte indflydelse på elitepræstationen, men medieopmærksomheden er alligevel en faktor i eliteatleternes tilværelse og derfor relevant at få viden om. I denne rapport afrapporteres alene de danske spørgeskemaundersøgelser, og der henvises til fremtidige studier for en mere generel analyse af den danske elitemodel set i forhold til andre af de deltagende nationer. Afrapporteringen er selektiv i forhold til data og kommer ikke lige meget omkring alle søjler. Desuden har rapporten et primært deskriptivt sigte, da de ressourcemæssige rammer for analysen har været begrænsede. I fremtiden er der mulighed for at kombinere data fra SPLISS-undersøgelsen med andre relevante forskningsresultater og derigennem få et endnu skarpere billede af styrker, svagheder og udfordringer ved den danske eliteidrætsmodel. Spørgeskemaundersøgelsernes tilrettelæggelse og gennemførsel Der er gennemført i alt tre særskilte spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med den danske del af SPLISS-projektet. Én udsendt til danske eliteatleter, én udsendt til danske elitetrænere og én udsendt til sportschefer i de danske specialforbund med OL-discipliner. Definitionen af eliteatleter er fastslået i undersøgelsens design: 1. 'An elite athlete should be regarded as an (able bodied) athlete who, whether as an individual, or as part of a team, is ranked in the world top 16 for his or her discipline, or in the top 12 of any equivalent Continental ranking system, or: 2. An athlete who receives direct or indirect funding and/or other services via a support programme funded and/or organized on a national (or regional) basis for the purpose of achieving success at least one of the following levels: the Olympic Games; the senior World Championships; and the senior Continental Championships in his or her sport (European, Asian, Pan American etc.). 13

14 I praksis er denne tilgang operationaliseret til, at spørgeskemaet er udsendt til de atleter i OLdisciplinerne, der i Team Danmark-regi karakteriseres som verdensklasseatleter, eliteatleter, og Team Danmark-atleter. 2 I forhold til træner-surveyen er trænerne udvalgt efter nedenstående definition: An elite coach is defined as a coach who trains elite athletes (as defined above) or talented youths in a national/regional trainings centre. Definitionen omfatter trænere, der træner atleterne beskrevet ovenfor. Med udgangspunkt i en af Team Danmark fremsendt liste med kontaktoplysninger er der udvalgt personer, der passer på kriterierne. Disse udgør gruppen af respondenter, som træner-surveyen er udsendt til. Dog er spørgeskemaet af ressourcemæssige årsager ikke udsendt til trænere med udenlandsk baggrund, hvilket er en mulig svaghed. Dog drejer det sig om et begrænset antal respondenter, der i betragtning af frafaldet blandt undersøgelsespopulationen øvrige respondenter (se mere om svarprocenten nedenfor) formentlig ikke ville have svaret i et omfang, der ville påvirke resultaterne. Hvad angår sportschefer (performance directors), er der tale om ansatte i specialforbund med OLdiscipliner, der har en ledende rolle i arbejdet med at tilrettelægge og udmønte elitearbejdet. SPLISS-definitionen lyder: In the elite sport climate survey, the performance director is the head of the elite sport department of a National Governing Body (or National Sport Organisation/federation), who manages elite sport development for a particular sport. På denne baggrund er der med udgangspunkt i en fra Team Danmark fremsendt adresseliste udvalgt personer, der falder inden for denne definition i de enkelte specialforbund. Enkelte specialforbund har fået repræsentation af flere personer, hvis det er vurderet, at disse har haft et ledende ansvar i forhold til elitesport. Nedenfor gennemgås kort, hvordan gennemførelsen af de enkelte surveys er foregået, herunder hvad svarprocenten er, ligesom der reflekteres over spørgeskemaundersøgelsernes frafald. Gennemførelse, svarprocent og frafald Eliteatlet-survey Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen til eliteatleterne har ikke været uden udfordringer. For det første er spørgeskemaet oversat fra engelsk til dansk, hvilket i sig selv giver visse vanskeligheder i forhold til præcisionen af spørgemåden. Problemet hermed vurderes dog som værende begrænset. 2 I praksis har Team Danmark fremsendt en liste med kontaktoplysninger på støttede eliteatleter (bruttogruppen). Herud fra er respondenterne udvalgt i forhold til ovenstående definition. En enkelt atlet, der kører BMX, og som fremgik af listen, har dog ved en fejl ikke fået tilsendt spørgeskemaet. 14

15 For det andet er spørgeskemaet meget langt, hvilket altid giver problemer med svarprocenten. Det har også været tilfældet i denne undersøgelse. På trods af hele syv rykkerrunder, hvor eliteudøverne er blevet bedt om at besvare spørgeskemaerne, lykkedes det ikke at opnå en voldsomt høj svarprocent. Ud af de i alt 634 respondenter, som spørgeskemaet er udsendt til, påbegyndte 286 respondenter (45 pct.) besvarelsen, der skulle tilgås via et udsendt internetlink i en personligt rettet med brugernavn og password. Imidlertid var der en del respondenter, der ikke fuldendte spørgeskemaet, men afbrød besvarelsen efter få spørgsmål. Disse ufuldstændige besvarelser er forinden dataanalysen renset ud af datasættet, da de ikke kan bruges til noget meningsfuldt i analysen. I alt ender det fulde antal respondenter på 231 fordelt på 21 idrætsgrene, svarende til en samlet svarprocent på i alt 36,4 pct. 3 Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan besvarelserne fordeler sig. Tabel 1: Undersøgelsens population fordelt på idrætsgrene 4 Frekvens Pct. Svømning 33 14,3 % Roning 27 11,7 % Håndbold 26 11,3 % Badminton 20 8,7 % Cykling 19 8,2 % Sejlads 13 5,6 % Atletik 12 5,2 % Skydning 11 4,8 % Fodbold 10 4,3 % Triatlon 9 3,9 % Bueskydning 8 3, Curling 8 3, Gymnastik 7 3, Ishockey 7 3, Kajak 6 2,6 % Tennis 5 2,2 % Bordtennis 3 1,3 % Ridning 3 1,3 % Beachvolley 2 0,9 % Taekwondo 1 0,4 % Brydning 1 0,4 % Total , 3 Der er et par forhold, der er værd at bemærke i forhold til de frafaldende besvarelser. Gruppen af atleterne der ikke har besvaret spørgeskemaet er en smule yngre end dem der har svaret. Kvindelige atleter har generelt også svaret oftere end deres mandlige modpart. Generelt falder svarprocenten i takt med, at atleternes sportslige niveau stiger eliteatleter inden for specialforbundene med OL-discipliner angiver, at de ikke selv dyrker en OL-disciplin. Disse atleter er dog medtaget i den danske afrapportering for at opnå en så høj svarprocent som muligt. Det følger ikke SPLISS-definitionen, men i praksis vurderes det, at disse atleter ligner de øvrige eliteatleter, idet de dyrker elitesport på højt plan, og dermed også bidrager til at give indsigter i det danske elitesportsmiljø. 15

16 Det er ikke helt tilfredsstillende, at mange eliteatleter enten har undladt at svare eller kun besvaret en lille del af spørgeskemaet, men svarprocenten er stadig rimelig. Generelt må man sige, at selvom gruppen af eliteatleter omfatter engagerede mennesker, er det personer med et presset tidsskema, der i øvrigt er genstand for opmærksomhed i mange sammenhænge, og som derfor må formodes ofte at møde forespørgsler om forskellige aspekter i deres liv. Dette medvirker formentlig også til at nedsætte svarprocenten i denne type af undersøgelser. På trods af frafaldet må besvarelserne dog betragtes som rimeligt repræsentative for hele populationen af udøvere, som spørgeskemaet er udsendt til. Det fremgår af nedenstående figur, hvor det ses, at set i forhold til specialforbundstilknytning er stort set alle eliteatleter nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af hele populationen, spørgeskemaet er udsendt til og de, der har svaret på spørgeskemaet. 5 Figur 1: TD-population versus besvarelser (N Population =622, N SPLISS =231) TD SPLISS Data 16 % 14 % 12 % 8 % 6 % 4 % 2 % To idrætsgrene stikker dog ud. Det er fodboldspillerne (Danmarks Boldspil-Union) og ishockeyspillerne (Danmarks Ishockey Union), der begge er underrepræsenteret. Endvidere skal det nævnes, at badmintonspillerne (Badminton Danmark) samt roerne (Dansk Forening for Rosport) er en anelse overrepræsenteret i besvarelserne. 5 Selvom der er besvarelser fra udøvere fra 21 specialforbund, var der oprindeligt udsendt spørgeskemaer til udøverne repræsenteret i 23 specialforbund. To specialforbund har ikke udøvere repræsenteret med besvarelser selvom der er udsendt spørgeskemaer til dem. Det drejer sig om Danmarks Bokse-Union og Danmarks Skiforbund. 16

17 Frafaldet af fodboldspillere og ishockeyspillere påvirker kønsfordelingen på tværs af hele populationen, som spørgeskemaet er udsendt til, og de, der har svaret på spørgeskemaet. Det fremgår af nedenstående tabel, hvor det kan ses, at kønsfordelingen er lidt højere i kvindernes favør i populationen, der har besvaret spørgeskemaet, end i forhold til den samlede populationen af eliteudøvere, der fik spørgeskemaet tilsendt. Tabel 2: Fordelingen af atleter i forhold til hele populationen af eliteatleter og besvarelser Køn Atlet population (udsendte) : 6 mænd 3 kvinder SPLISS datasæt (besvarede): 5 mænd 4 kvinder Alder 22,6 år 23,7 år Sportsligt niveau TD-atleter: 51 % Elite-atleter: 3 Verdensklasse: 19 % TD-atleter: 61 % Elite-atleter: 31 % Verdensklasse: 8 % Aldersmæssigt er gennemsnitalderen næsten den samme, mens der i forhold til fordelingen på sportsligt niveau er en forskel at spore. Nærmere test viser dog, at forskellene, hvad angår køn og sportsligt niveau, ikke er så store, at det går ud over repræsentativiteten for gruppen som helhed. 6 Træner-survey Populationen af trænere, der er udvalgt til undersøgelsen, er bestemt med udgangspunkt i, at de træner eliteatleterne. Det er altså de i undersøgelsen inddragede eliteatleters trænere, der er udsendt spørgeskemaer til. I alt blev der udsendt 131 spørgeskemaer og foretaget tre rykkerrunder, der resulterede i 88 besvarelser, hvoraf 72 var rimeligt konsistente. 7 Det giver en samlet svarprocent på 54,5 hvilket er rimeligt tilfredsstillende. Selvom der i forhold til nogle specialforbund er forskelle i andele i forhold til, hvem spørgeskemaet er udsendt til, og de der har svaret ligesom visse specialforbund ikke er repræsenteret med svarafgivelser er repræsentativiteten stor nok til, at man må antage, at der ikke er forskel på hele populationen og de trænere, der har svaret. Tester man for forskelle i forhold til repræsentativitet er der ikke signifikante forskelle mellem svarpopulationen og gruppen af trænere, som spørgeskemaet er udsendt til. Kønsfordelingen er heller ikke forskellig. I nedenstående tabel kan det ganske vist ses, at opdelt på specialforbundstilknytning er der forskelle at se, men forskellene er som nævnt ikke store nok til, at respondentgruppen ikke kan siges at repræsentere hele populationen i rimelig grad. 6 Det må dog bemærkes, at det er i den absolutte top, der er frafald. Derfor tjekkes der i analyserne for forskelle på tværs af niveau, med henblik på at se, om topeliten svarer forskelligt på de forskellige spørgsmål. Det samme gælder i forhold til køn. 7 Trænere, der har besvaret mindre end 44 af de 125 spørgsmål, er taget ud af datasættet. 17

18 Tabel 3: Andel af udsendte spørgeskemaer i totalpopulation i forhold til andele i svarpopulation 8 Forbund Udsendte Svar Dansk Forening for Rosport 18,6 % 22,2 % Dansk Atletik Forbund 11,9 % 18,1 % Dansk Svømmeunion 8, 12, Dansk Håndbold Forbund 9,6 % 9,7 % Dansk Kano og Kajak Forbund 6,2 % 9,7 % Dansk Sejlunion 7,9 % 5,6 % Badminton Danmark 5,1 % 4,2 % Danmarks Gymnastik Forbund 2,3 % 4,2 % Dansk Boldspil-Union 5,7 % 2,8 % Dansk Ride Forbund 3,4 % 2,8 % Dansk Taekwondo Forbund 1,1 % 2,8 % Dansk Bueskytteforbund 3,4 % 1,4 % Dansk Skytte Union 4, 1,4 % Dansk Tennis Forbund 1,7 % 1,4 % Dansk Volleyball Forbund 0,6 % 1,4 % Danmarks Brydeforbund 1,1 % 0, Danmarks Cykle Union 2,8 % 0, Danmarks Ishockey Union 0,6 % 0, Danmarks Skiforbund 0,6 % 0, Dansk Bordtennis Union 1,7 % 0, Dansk Curling Forbund 1,7 % 0, Dansk Triatlon Forbund 1,7 % 0, Grundet det numerisk set lave antal respondenter i trænermaterialet har vi fravalgt at opdele trænerne på mere detaljerede parametergrupper, da svarfordelingerne på de fleste spørgsmål ville blive meget små i de pågældende svarkategorier. Afrapporteringen af træner-surveyen sker således relativt simpelt ved at gennemgå svarfordelingerne og udlede de mest relevante pointer. Dog er der isoleret set den problemstilling, at trænere inden for individuelle idrætsgrene som atletik, roning og svømning dominerer billedet af trænere, der har svaret. Trænere inden for disse tre områder udgør i alt 51 pct. 9 af den samlede respondentgruppe. Årsagen er, at trænerpopulationen som udgangspunkt er skævt sammensat med mange trænere inden for visse specialforbund og få inden for andre. Dette er et forhold, der er vanskeligt at ændre, hvorfor problemet mest består i, at idrætsgrensspecifikke forskelle kan komme til at påvirke de samlede svarafgivelser. 8 Seks trænere angiver, at de ikke træner atleter i OL-disciplinerne. Selvom det ikke helt følger SPLISSdefinitionen, er disse træneres svar medtaget i den danske afrapportering, da de som i tilfældet med eliteatleterne ligner de andre elitetrænere og kan give indsigter i eliteidrætsmiljøet. 9 Pga. afrunding opnås kun 51,4 % og ikke 53 % som man ville få ved at summere i tabellen. 18

19 Denne problemstilling løses ved løbende at tjekke for forskelle mellem disse dominerende grupper af trænere og de øvrige grupper. Hvis der er iøjnefaldende forskelle i svarfordelingerne, der kan bidrage til at gøre forbehold for de generelle konklusioner, bemærkes dette i afrapporteringen. Gennemgående viser analyserne dog, at der kun på meget få spørgsmål er forskelle mellem de dominerende grupper og resten af respondenternes svar. Problemet med de dominerende gruppers besvarelser er således lille. Spørgeskemaet til trænerne er ligeledes meget langt. I forhold til selve afrapporteringen af surveyresultaterne er der fokuseret på at afrapportere et smallere batteri af de væsentligste spørgsmål fra spørgeskemaet. Af ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt at gå alle spørgsmålene systematisk igennem i denne rapport. Sportschef-survey Spørgeskemaet til sportscheferne blev i overensstemmelse med SPLISS-definitionen udsendt til 54 respondenter fra 30 specialforbund. Der blev rykket tre gange med det resultat, at 34 besvarelser kom tilbage. Det svarer til en svarprocent på knapt 63 pct. Desværre var ni af disse besvarelser ikke konsistente i den forstand, at de pågældende sportschefer kun havde svaret på en meget lille del af spørgsmålene. Disse betragtes derfor også som frafald i det følgende. Dog indgår deres svar på spørgsmål, hvor de reelt har svaret. I praksis betyder de ni inkonsistente besvarelser dog, at den reelle svarprocent målt på respondenter ligger en del lavere end de 63 pct. på de fleste spørgsmål omkring 46 pct. Besvarelserne repræsenterer 19 specialforbund. Herunder skal det nævnes, at fire af besvarelserne er fra specialforbund, der ikke er repræsenteret med besvarelser i hverken træner- eller atletsurveyen. Dette er ikke helt stringent, og man kunne have valgt at undlade dem af afrapporteringen. Når det alligevel er valgt at holde dem inde i afrapporteringen, skyldes det dels et ønske om at få så mange besvarelser med som muligt for at tegne et så bredt billede af elitesportsmiljøet som muligt, dels et ønske om at følge undersøgelsesdefinitionen, hvad angår sportscheferne, så godt som muligt. Da svarene fra de fire sportschefer, der ikke er repræsenteret med svar i atlet- og trænersurveyen, samtidig ikke afviger systematisk fra de øvrige sportschefers svar på de forskellige spørgsmål, er problemet lille. Kun i forhold til enkelte spørgsmål svarer sportscheferne fra disse fire specialforbund mere negativt. 10 Af nedenstående figur kan det ses, hvilke specialforbund der er repræsenteret i besvarelserne med angivelse af antallet af respondenter fra de enkelte specialforbund. 10 Det nævnes i forbindelse med afrapporteringen, hvilke spørgsmål der er tale om. 19

20 Figur 2: Antallet af respondenter opdelt på specialforbund (N=25) Badminton Danmark Danmarks Bokse-Union Danmarks Brydeforbund Danmarks Cykle Union Danmarks Gymnastik Forbund Danmarks Ishockey Union Danmarks Moderne Femkampforbund Danmarks Skiforbund Dansk Atletik Forbund Dansk Basketball Forbund Dansk Boldspil-Union Dansk Bordtennis Union Dansk Bueskytteforbund Dansk Curling Forbund Dansk Forening for Rosport Dansk Fægte-Forbund Dansk Hockey Union Dansk Håndbold Forbund Dansk Judo og Ju-Jitsu Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Ride Forbund Dansk Sejlunion Dansk Skytte Union Dansk Skøjte Union Dansk Svømmeunion Dansk Taekwondo Forbund Dansk Tennis Forbund Dansk Triathlon Forbund Dansk Volleyball Forbund Dansk Vægtløftnings-Forbund Set i lyset af, at 63 pct. af specialforbundene er repræsenteret med respondenter i surveyen er det rimeligt at antage, at besvarelserne er repræsentative for gruppen som helhed, selvom det ikke kan afvises, at der kan være forskelle i holdninger til centrale problemstillinger på tværs af de respondenter, der har svaret og de, der ikke har. Det har imidlertid ikke været muligt at afdække dette nærmere. 20

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Tilskud til eliteidrætsanalytiker (SPLISS)

Tilskud til eliteidrætsanalytiker (SPLISS) Tilskud til eliteidrætsanalytiker (SPLISS) Ansøgning til Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund om tilskud til ansættelse af fast eliteidrætsanalytiker og dansk deltagelse i det internationale SPLISS-samarbejde.

Læs mere

Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Dansk eliteidræt i international sammenligning foreløbige resultater

Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Dansk eliteidræt i international sammenligning foreløbige resultater Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Dansk eliteidræt i international sammenligning foreløbige resultater Rasmus K. Storm og Lau Tofft-Jørgensen Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Rapport / November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Steffen Rask og Ulrik Holskov Rekvirent

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016

Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 Undersøgelsesrapport / december 2016 AARHUS AU UNIVERSITET AU ELITESPORT Sportslige toppræstationer hos danske student-athletes i 2016 1.

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Den danske juniorelite klarer sig bedre end seniorerne. Det viser en gennemgang af resultaterne i 2008. Selvom man ikke skal tillægge et enkelt års gode resultater

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Eliteidrættens behov for faciliteter

Eliteidrættens behov for faciliteter Eliteidrættens behov for faciliteter Parallelsession, spor 2 Senioranalytiker, Ph.d.-stipendiat Rasmus K. Storm Idrættens rum og rammer, d. 25. februar 2009, Frederikshavn Dagens præsentation 1 Våbenkapløbet:

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Det internationale medaljekapløb. Dansk idræt i international sammenhæng

Det internationale medaljekapløb. Dansk idræt i international sammenhæng Det internationale medaljekapløb. Dansk idræt i international sammenhæng Idrættens analyseinstituts konference: Idrættens største udfordringer III 4. 5. september 2013 Klaus Nielsen Birkbeck, University

Læs mere

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Danmarks top 8-placeringer ved VM i svømning i OL-discipliner rank Country 2003 rank(2015) Country 2015 1 United States 38 2 China 25 3 Great Britain

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

DANSKE ELITE- RESULTATER 2014

DANSKE ELITE- RESULTATER 2014 DANSKE ELITE- RESULTATER 2014 Danmark fastholder historisk høj konkurrenceevne i international elitesport Rasmus K. Storm & Klaus Nielsen Notat / Juni 2015 Titel Danske eliteresultater 2014: Danmark fastholder

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23%

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23% Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Pigefodbold Roskilde Tennis Klub Roskilde Roklub Roskilde Svømning Badminton Roskilde KFUMs Boldblub Roskilde BMX Roskilde Håndbold Roskilde

Læs mere

Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 Team Danmarks Støttekoncept 2017-2020 Støttekonceptet er et dokument der sætter rammen for Team Danmarks daglige arbejde. Støttekonceptet tager udgangspunkt i Lov om eliteidræt og indeholder både centrale

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 Analyse af Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 OM ANALYSEN:... 2 RESULTATER KORT SAMMENFATNING AF DE ENKELTE OMRÅDER:... 3 ANALYSE:... 5 EKSPERTOMRÅDERNE KVALITET, TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Plejefamiliernes baggrundskarakteristika

Plejefamiliernes baggrundskarakteristika Ankestyrelsens undersøgelse på plejefamilieområdet. Delrapport 1. Plejefamiliernes baggrundskarakteristika September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 2 Plejefamiliernes

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Dashboard afrapportering Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen & Ulrik Holskov Idrættens Analyseinstitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere