Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed"

Transkript

1 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for Frederiksberg Kommune

2 Titel: Sundhedsprofil for Frederiksberg Kommune Copyright: Forfattere: Forsidebillede: Udgiver: 4 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Cathrine Juel Lau Maj Bekker-Jeppesen Anne Helms Andreasen Charlotte Glümer Klaus Sletting Region Hovedstaden Center for Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Nordre Ringvej 57, bygning 84/85 6 Glostrup Telefon 86 6 Telefax Publikationen citeres således: Lau, CJ; Bekker-Jeppesen, M; Andreasen, AH; Glümer, C: Sundhedsprofil for Frederiksberg Kommune, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 4.

3 Indholdsfortegnelse Baggrund... 4 Demografi og sociale forhold Demografi Sociale forhold... Familier Sundhedsadfærd Rygning Alkohol..... Mad Bevægelse.... Overvægt Stress Unge Byrum Transport til og fra arbejde eller uddannelsessted Adgang til bevægelse i lokalområdet Fællesskaber Sociale relationer den strukturelle dimension Sociale relationer den funktionelle dimension Sociale relationers betydning for generelt helbred og sundhedsadfærd Sundhed for alle Selvvurderet helbred Fysisk og mentalt helbred Kroniske sygdomme Social ulighed i sundhed... 58

4 Baggrund Sundhedsprofil for Frederiksberg Kommune er et kommunalt supplement til Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner, som indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i samtlige 9 kommuner i Region Hovedstaden (). Formålet med denne kommunale sundhedsprofil er, at give et mere detaljeret overblik over Frederiksberg Kommunes resultater i forhold til en række nøgleindikatorer. De forskellige nøgleindikatorer i denne rapport er belyst ved hjælp af data indsamlet i spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det?. Spørgeskemaerne blev udsendt i januar til en tilfældig stikprøve af alle borgere på 6 år og derover i Region Hovedstaden i alt 95.5 borgere. Der blev udsendt 4.5 spørgeskemaer til Frederiksberg Kommune. Ud af de 4.5 borgere i Frederiksberg Kommune, som fik tilsendt spørgeskemaer, udfyldte 4,7 % skemaerne, svarende til.877 borgere. Der er forskel på de borgere, som har besvaret skemaet. Der er generelt flere kvinder end mænd, som har besvaret spørgeskemaet, ligesom andelen er større blandt borgere i alderen år end blandt de yngste og de ældste aldersgrupper. Ved analyse af spørgeskemadata er der derfor vægtet for nonrespons og stikprøvestørrelse, så resultaterne er repræsentative for Frederiksberg Kommune. Til at belyse udvikling over tid anvendes data fra spørgeskemaundersøgelserne Hvordan har du det? fra 7 og. Der beskrives statistisk signifikante ændringer fra til, alternativt fra 7 til hvor det er muligt. At en ændring er statistisk signifikant vil sige, at resultatet med 95 % sikkerhed er forskellig fra, hvilket betyder, at der er sket en ændring fra 7/ til. Ændringerne er dels baseret på tal, der ligger til grund for denne rapport og dels på tal fra Sundhedsprofil for region og kommuner. Den samlede udvikling for en given indikator i kommunen fra 7 til beskrives jf. kommunetidskortene i Sundhedsprofil for region og kommuner. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har stået for udarbejdelsen af Sundhedsprofil for region og kommuner, de tidligere sundhedsprofiler for Region Hovedstaden og Sundhedsprofil for Frederiksberg Kommune. Demografi og sociale forhold Sundhed og sygelighed er ikke fordelt tilfældigt. En lang række demografiske og socioøkonomiske forhold har betydning for borgernes sundhedstilstand og sundhedsadfærd (-4). En del af 4

5 forklaringen på de forskelle i sundhed, der ses mellem Frederiksberg Kommune og regionsgennemsnittet for de udvalgte nøgleindikatorer, kan forklares med forskelle i de demografiske og socioøkonomiske faktorer. I dette kapitel beskrives fordelingerne af borgerne i forhold til demografi og sociale forhold i Frederiksberg Kommune. Kapitlets oplysninger om køn, alder, uddannelse, erhvervstilknytning, etnisk baggrund og indkomst er baseret på oplysninger fra nationale registre, mens oplysninger om samlivsstatus stammer fra både register og spørgeskema. Et gennemgående fokus i profilen er social ulighed i sundhed. Det betyder, at der for udvalgte nøgleindikatorer vil være en beskrivelse af den sociale fordeling. Da uddannelse er et meget stabilt mål for social position, beskrives fordelingen af de udvalgte nøgleindikatorer i forhold til borgernes uddannelsesniveau. Derudover beskrives fordelingen af indikatorerne i forhold til køn og alder. Frederiksberg Kommune har. indbyggere, hvoraf de 85.8 på 6 år og derover udgør befolkningsgrundlaget for denne sundhedsprofil.. Demografi Demografi betyder befolkningsbeskrivelse og knytter sig til informationer om befolkningsforhold, befolkningsstørrelse, befolkningssammensætning og befolkningsudvikling (5). I dette afsnit beskrives aldersfordeling, samlivsforhold og etnisk baggrund for borgere i Frederiksberg Kommune... Alder Alder er den faktor, der er stærkest forbundet med udviklingen af kroniske sygdomme og andre helbredsfaktorer. Jo ældre man er, des større er risikoen for at have en kronisk sygdom (6). Befolkningens alderssammensætning er derfor vigtig at tage i betragtning i forhold til befolkningens helbred. I Frederiksberg Kommune er 8 % af borgerne på 6 år eller derover i den erhvervsaktive alder (6-64 år), svarende til 69. personer, mens 9 % af borgerne er 65 år eller derover, svarende til 6.6 personer. Tilsvarende billede ses i regionen som helhed (). Ved en sammenligning af andelene i de forskellige aldersgrupper i Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden ses dog visse variationer for mænd og kvinder. Andelen af 5-4 årige er eksempelvis større i Frederiksberg Kommune, mens andelen af årige er mindre sammenlignet med regionen som helhed (). I Frederiksberg Kommune ligner aldersfordelingen blandt mænd og kvinder hinanden meget, dog er andelen af kvinder på 8 år eller derover dobbelt så stor som for mænd (tabel.). 5

6 Tabel.. Aldersfordeling i Frederiksberg Mænd Kvinder % Personer % Personer 5 år år år år år år år år år. 6. % %.. Samlivsstatus I denne sundhedsprofil er samlivsstatus baseret på både register- og spørgeskemaoplysninger. Registeroplysninger benyttes til at definere om borgeren er samlevende (samlevende med fælles hjemmeboende børn, samboende uden børn, gift eller i registreret partnerskab) eller enlig. Registeroplysningerne er baseret på oplysninger om folkeregisteradresse og tager ikke hensyn til uformelle forhold som eksempelvis deleordninger for skilsmissebørn eller personer, som har folkeregisteradresse ét sted, men i praksis bor et andet sted. I dette afsnit er registeroplysningerne koblet med oplysning fra spørgeskemaet om man bor sammen med børn på 5 år og derunder. Borgerens samlivsstatus og de sociale relationer, der knytter sig hertil, kan have betydning for forekomsten af en række sygdomme og dødelighed og er derfor vigtig af tage i betragtning i forhold til befolkningens helbred. Blandt de 6-4 årige flytter mange hjemmefra for at etablere sig selv og mange har skiftende partnerskaber. Det er derfor ikke meningsfuldt at tale om betydning af samlivsstatus for sundheden i denne aldersgruppe på samme måde som i de øvrige aldersgrupper. De 6-4 årige indgår derfor ikke i opgørelserne af samlivsstatus i sundhedsprofilen. I Frederiksberg Kommune bor 56 % af mændene og 47 % af kvinderne på 5 år eller derover sammen med en partner. Andelene for mænd og kvinder er lavere end i regionen som helhed (). At færre kvinder end mænd bor sammen med en partner skyldes blandt andet, at flere ældre kvinder end mænd overlever deres partner og bliver alene. En mere end dobbelt så stor andel kvinder bor alene sammen med børn sammenlignet med mænd (tabel.). 6

7 Tabel. Samlivsstatus for borgere på 5 år eller derover i Frederiksberg Kommune Mænd Kvinder % Personer % Personer Samlevende med børn Samlevende uden børn Enlig med børn 7 5. Enlig uden børn % 4 6%.. Etnisk baggrund Etnisk baggrund kan have betydning for forekomsten af sygdomme som følge af forskelle i sundhedsadfærd eller forskelle i genetisk disposition for specifikke sygdomme. Etnisk baggrund opgøres i denne sundhedsprofil på baggrund af registeroplysninger om borgernes oprindelsesland defineret af Danmarks Statistik ud fra oplysninger om borgerens fødeland og statsborgerskabsland samt forældrenes fødeland og statsborgerskabsland. I Frederiksberg Kommune har omkring 8 % af befolkningen en dansk baggrund, mens 9 % har en anden vestlig baggrund end dansk, og omkring 9 % har en ikke-vestlig baggrund. I Frederiksberg Kommune er andelen af borgere med en anden vestlig baggrund lidt større end i regionen som helhed, mens andelen med en ikke-vestlig baggrund er lidt mindre (). Der er stort set ingen forskel på fordelingen af etnisk baggrund for mænd og kvinder i Frederiksberg Kommune (tabel.). Inddeling af etnisk baggrund Danmark Andre vestlige lande: 7 EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande inklusiv Kroatien, som først blev EU-land midt i

8 Tabel.. Etnisk baggrund for mænd og kvinder i Frederiksberg Kommune Mænd Kvinder % Personer % Personer Danmark Andre vestlige lande Ikke vestlige lande % %. Sociale forhold I dette afsnit beskrives en række sociale forhold, som kan have betydning for sundhedsadfærd samt udviklingen af kroniske sygdomme. Faktorerne omfatter uddannelse, erhvervstilknytning samt gennemsnitlig bruttoindkomst for borgerne i Frederiksberg Kommune... Uddannelse Uddannelsesniveau er et udtryk for social position i samfundet. Det skyldes blandt andet, at uddannelse har indflydelse på muligheden for at få bestemte typer af jobs og dermed også på indkomstniveau og et givent niveau af materielle ressourcer. Samtidig kan uddannelsesniveauet være en indikator for borgerens evne til at finde relevant information og tilegne sig viden. Gennem uddannelse tilegner den enkelte sig kompetencer, som har betydning for personens tilbøjelighed til at træffe hensigtsmæssige beslutninger, også i forbindelse med egen sundhed. I denne sundhedsprofil er borgernes uddannelsesniveau kategoriseret ved brug af Danmarks Statistiks oplysninger om borgernes højest fuldførte uddannelse. Borgere, som er under uddannelse, er dog kategoriseret som værende under uddannelse, uanset deres højest fuldførte uddannelse. Denne gruppe indeholder borgere som er i gang med forskellige typer af ungdomsuddannelser, og som ender med at være på forskellige uddannelsesniveauer når de har færdiggjort deres uddannelse. Gruppen har ikke et samlet uddannelsesniveau og vil derfor med undtagelse af et par steder, ikke blive beskrevet i denne rapport. Resultaterne for borgere under uddannelse vises dog i tabellerne. Se bilag i Sundhedsprofil for region og kommuner for en uddybende beskrivelse af kategoriseringen af uddannelsesniveau.

9 I alt % af borgerne i Frederiksberg Kommune har en lang videregående uddannelse, svarende til 6.8 personer, mens % har en grundskole- eller gymnasial uddannelse, svarende til 7. personer (). I Frederiksberg Kommune er andelen af borgere med en lang videregående uddannelse større end i regionen som helhed, mens andelen med en grundskole- eller gymnasial uddannelse er mindre (). Tabel.4 Uddannelsesniveau for mænd og kvinder i Frederiksberg Kommune Mænd % Personer % Personer Kvinder Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg Lang videregående % % I Frederiksberg Kommune er der en større andel mænd end kvinder, som har en lang videregående uddannelse, mens en større andel kvinder end mænd har en kort eller mellemlang videregående uddannelse (tabel.8). Der er stort set ikke nogen kønsforskel i forhold til borgere med grundskole-eller gymnasial uddannelse og i forhold til borgere med erhvervsfaglig uddannelse. En større andel kvinder end mænd er under uddannelse... Erhvervstilknytning Et andet vigtigt mål for social position i samfundet er erhvervstilknytning. Erhvervstilknytning har blandt andet betydning for borgerens økonomi og er dermed knyttet til den enkeltes muligheder i relation til egen sundhed. Dertil kommer forbindelsen mellem erhvervstilknytning og helbred som følge af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er en klar sammenhæng mellem erhvervstilknytning og helbredsforhold. Eksklusion fra arbejdsmarkedet som følge af eksempelvis arbejdsløshed er en markant begivenhed, som kan føre til forringet helbred (7). Det skyldes ikke alene, at arbejdsløshed er forbundet med tab af indkomst og dermed reduceret økonomisk råderum. At være ekskluderet fra arbejdsmarkedet medfører tab af sociale relationer og struktur i hverdagen, som er faktorer, der spiller en væsentlig rolle for det fysiske og mentale helbred.

10 I denne sundhedsprofil anvendes betegnelsen Borgere i den erhvervsaktive alder, som er udenfor arbejdsmarkedet som en fællesbetegnelse for grupperne: Arbejdsløs, Langtidssyg, reval., orlov m.m. samt Førtidspensionist. I sundhedsprofilen kategoriseres borgerne efter deres tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik om borgernes væsentligste indkomstkilde. Se bilag i Sundhedsprofil for region og kommuner for en uddybende beskrivelse af kategoriseringen af erhvervstilknytning. Tabel.5 Erhvervstilknytning for borgere i Frederiksberg Kommune Mænd % Personer % Personer Kvinder I beskæftigelse Arbejdsløs 8 7 Langtidssyg, reval., orlov m.m Førtidspensionist Pensionist % 4 6 8% En større andel mænd er i beskæftigelse sammenlignet med kvinder, hvilket skyldes, at der er flere kvinder end mænd blandt de ældste i kommunen. Tilsvarende er en større andel af kvinder pensionister sammenlignet med mænd. Det ses desuden, at der ikke er væsentlige kønsforskelle i andelen af arbejdsløse, langtidssyge og førtidspensionister (tabel.). Tilsvarende billede ses i regionen som helhed (). I alt % af alle borgere i den erhvervsaktive alder i Frederiksberg Kommune har ingen erhvervstilknytning, svarende til 6. borgere ()... Bruttoindkomst Bruttoindkomsten er et udtryk for de materielle ressourcer, som den enkelte borger disponerer over. Bruttoindkomsten kan påvirke borgerens muligheder for at foretage sunde valg som eksempelvis køb af sunde fødevarer eller valg af bolig i trygge og rekreative omgivelser. Bruttoindkomsten er i denne sundhedsprofil defineret som gennemsnittet af de seneste 5 års husstandsindkomst per voksen i husstanden, og opgøres som den gennemsnitlige bruttoindkomst for borgerne i kommunen.

11 I tabel. ses fordelingen af forskellige bruttoindkomstintervaller blandt mænd og kvinder. Bruttoindkomstfordelingen blandt mænd og kvinder ligner hinanden meget, dog har en større andel mænd end kvinder en indkomst på 55. kr. og derover. De fleste borgere, der har en bruttoindkomst på under. kr. er studerende og vil typisk på grund af deres alder have en bedre sundhedsadfærd og lavere sygelighed sammenlignet med andre lavindkomstgrupper. Omkring en fjerdedel af kommunens borgere ses i indkomstintervallerne på.-<5. eller derunder. Tilsvarende billede ses i regionen som helhed (). Den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst er 9.4 for borgere i Frederiksberg Kommune Tabel.6 Årlig bruttoindkomst blandt borgerne i Frederiksberg Kommune Mænd Kvinder % Personer % Personer < < < < < % % 4

12 Familier Familielivet favner mange aspekter af sundhedsmæssig betydning for den enkelte og af betydning for familiens trivsel. I dette kapitel beskrives nogle af disse aspekter. Det være sig forskellige typer af sundhedsadfærd, heriblandt rygning, alkoholvaner, madvaner, bevægelse samt borgernes motivation til at ændre forskellige typer af sundhedsadfærd. Kapitlet vil herudover fokusere på overvægt, stress og unges brug af euforiserende stoffer samt seksuel adfærd og sexsygdomme.. Sundhedsadfærd Sundhedsadfærd er de handlinger, et menneske udfører for sig selv eller andre, som på længere sigt påvirker sundheden (;8). Forskning viser, at megen sundhedsadfærd grundlægges i den tidlige barndom, og at børns sundhedsadfærd og trivsel i høj grad påvirkes af deres forældres adfærd (9;). Sundhedsadfærd kan både være adfærd, som har en positiv effekt på sundheden og adfærd, som har en negativ effekt på sundheden. Eksempelvis fremmer moderat til hård fysisk aktivitet sundheden, mens rygning har en negativ effekt på sundheden. Sundhedsadfærd har stor betydning for muligheden for at bevare et godt helbred og undgå eller udsætte udviklingen af kroniske sygdomme. Det er derfor væsentligt at have kendskab til borgernes sundhedsadfærd, dels for at kunne forudsige borgernes behov for sociale og sundhedsmæssige ydelser i fremtiden og dels for at kunne fremme borgernes sundhed og forebygge kroniske sygdomme fremadrettet... Rygning... Dagligrygning Andelen af dagligrygere og andelen af borgere, som udsættes for daglig passiv rygning, har været støt faldende fra 7 til. I Danmark er udviklingen sket i kølvandet på stramninger i rygeloven i 7 i forhold til røgfri miljøer, tobakskampagner samt fokus på den kommunale tobaksforebyggende indsats. Faldet i andelen af dagligrygere kan dog også delvist skyldes, at rygning er blevet mindre socialt acceptabelt i samme periode, hvilket kan føre til en øget underrapportering af rygning (). Til støtte for den kommunale forebyggende indsats udgav Sundhedsstyrelsen i forebyggelsespakken Tobak (). Formålet med pakken er at give kommunerne anbefalinger til arbejdet med indsatser, der kan medvirke til at begrænse andelen af rygere. Dette tiltag samt stramninger af rygeloven 5

13 i må forventes at få betydning for, at andelen af rygere reduceres yderligere i de kommende år. Rygning er fortsat den vigtigste forebyggelige årsag til sygdom og for tidlig død i Danmark. Kræft, hjertekar- og lungesygdomme er de mest alvorlige følgesygdomme af rygning. Samtidig har rygere oftere et ringere helbred og dårligere selvoplyst livskvalitet (). Det er anslået, at der hvert år er ca. 4. dødsfald relateret til rygning i Danmark, og at rygere lever 8- år kortere end aldrigrygere (4;5). Samtidig dør ca. 9 danskere årligt som følge af passiv rygning. Disse følger af rygning og passiv rygning i form af øget sygelighed fører til, at rygning hvert år koster,5 mia. kr. i sundhedsvæsenet i nettoomkostninger (). For en gennemsnitskommune svarer dette til 9,8 mio. kr. årligt i medfinansiering. Derudover har de helbredsmæssige følger af rygning stor betydning for kommunerne, idet tal fra 6 viser at rygning er årsag til,5 mio. fraværsdage fra arbejde hvert år (5), og tal fra viser at rygning er skyld i.657 førtidspensioner (). Rygevaner blandt borgere i Frederiksberg Kommune Borgere, som ryger dagligt 6 % % Borgere, som ryger sjældnere end hver dag 7 % % Borgere, som tidligere har røget 9 % 9 % Borgere, som aldrig har røget 48 % 48 % I Frederiksberg Kommune ryger % af borgerne dagligt, svarende til. personer (tabel.). Forekomsten af dagligrygning er ikke væsentlig forskellig fra forekomsten i regionen som helhed. I Frederiksberg Kommune er der sket et statistisk signifikant fald i andelen af dagligrygere siden på procentpoint, og en tilsvarende stigning i andelen af borgere, som ryger sjældnere end hver dag. En del af forklaringen kan netop være, at en del af dagligrygerne er blevet lejlighedsrygere, men også at færre borgere debuterer som rygere samtidig med, at rygere generelt dør tidligere end ikkerygere. I perioden 7 til er der samlet set sket et fald i andelen af dagligrygere (). Køn og alder: Der er flere mænd end kvinder, som ryger dagligt i Frederiksberg Kommune. Andelen af dagligrygere stiger med alderen, især blandt borgere over 44 år. Uddannelse: Der ses en social gradient i forekomsten af dagligrygning. Jo lavere uddannelsesniveau, des større andel af borgerne ryger dagligt. Mens mere end hver fjerde borger, som har en grundskole-eller gymnasial uddannelse ryger dagligt, gælder dette kun for hver 4. borger, som har en lang videregående uddannelse. 6

14 Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket et statistisk signifikant fald på 5 procentpoint i andelen af kvinder, der ryger dagligt. De øvrige ændringer skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser. Tabel. Borgere, som ryger dagligt % Personer Ændring siden Region Hovedstaden Frederiksberg Kommune. Køn Mand Kvinde Alder 64 år 5 4 år år år år 65+ år Uddannelse Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg. Lang videregående % Statistisk signifikant ændring fra til... Ikkerygere I Frederiksberg Kommune er omkring hver anden borger aldrigryger, svarende til 4. personer, mens lidt mindre end hver tredje borger er tidligere ryger, svarende til 4. personer (tabel.). Ikkerygere omfatter personer, som aldrig har været rygere eller som tidligere har været rygere Forekomsten af både aldrigrygning og tidligere rygning er ikke væsentligt forskellig fra forekomsten i regionen som helhed. For Frederiksberg er andelen af aldrigrygere og andelen af tidligere rygere uændret siden. I perioden 7 til er der samlet set 7

15 sket en stigning i andelen af ikkerygere, mens der ingen ændring er sket for andelen af tidligere rygere (). Tabel. Borgere, som aldrig har røget, og borgere, som tidligere har røget Aldrig rygere Tidligere rygere Ændring Ændring % Personer siden % Personer siden siden siden Region Hovedstaden Frederiksberg Kommune Køn Mand Kvinde Alder 64 år 5 4 år år år år 65+ år Uddannelse Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg. Lang videregående % 4 5% Statistisk signifikant ændring fra til Køn og alder: Der er ingen væsentlig kønsforskel i andelen af borgere som aldrig har røget, og i andelen som tidligere har røget. Andelen af aldrigrygere er størst blandt de yngre borgere, og falder med stigende alder. Omvendt er andelen af tidligere rygere mindst blandt de yngste borgere, og stiger med stigende alder. Dette skyldes bl.a., at andelen af rygere er større blandt de 45+-årige, og er dermed ikke et udtryk for, at rygestop ikke er udbredt blandt de yngre rygere. Uddannelse: Der ses en social gradient i forhold til andelen af borgere, som aldrig har røget. Jo højere uddannelsesniveau, des større andel af borgerne har aldrig røget. Andelen af tidligere rygere er mindst blandt borgere under uddannelse og borgere med lang videregående uddannelse sammenlignet med de øvrige uddannelsesgrupper. 8

16 Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket et statistisk signifikant fald på procentpoint i andelen af borgere med grundskole-eller gymnasial uddannelse, som er aldrig rygere. Dette fald og de øvrige ændringer, både for aldrigrygere og tidlig rygere, skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser.... Daglig passiv rygning blandt ikkerygere I Frederiksberg Kommune udsættes 4,9 % af Ikkerygere defineres som aldrigrygere ikkerygerne for daglig passiv rygning, svarende eller tidligere rygere. Passiv rygning til. personer. Det er en lavere forekomst omfatter ikkerygere, som opholder sig end i regionen som helhed. Andelen af mindst ½ time om dagen i rum, hvor ikkerygere, som udsættes for daglig passiv der bliver røget, eller hvor der lugter af rygning, er faldet med procentpoint fra tobaksrøg. til (tabel.6). Faldet er statistisk signifikant. Dette betyder, at næsten 4 % færre ikkerygere er udsat for daglig passiv rygning i sammenlignet med. Den positive udvikling skyldes formodentlig dels, at andelen af dagligrygere er faldet i kommunen, dels at stramningerne i rygeloven i 7 har haft en betydelig effekt på, hvor der bliver røget. Spørgsmålet om passiv rygning i Hvordan har du det? er blevet udvidet til også at omfatte ophold i rum, hvor der lugter af røg. Faldet i andelen af ikkerygere, som udsættes for daglig passiv rygning på procentpoint fra til, er derfor højst sandsynlig undervurderet i forhold til det reelle fald. I perioden 7 til er der samlet set sket et fald i andelen af ikkerygere, som udsættes for daglig passiv rygning (). Køn og alder: Der er ingen væsentlig kønsforskel i andelen af ikkerygere, som udsættes for daglig passiv rygning. Andelen af ikkerygere, som udsættes for daglig passiv rygning, er to til fire gange større blandt de årige sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. Uddannelse: Andelen af ikkerygere, der udsættes for daglig passiv rygning er tre til fem gange større blandt borgere med grundskole-eller gymnasial uddannelse sammenlignet med borgere med en videregående uddannelse. Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket et statistisk signifikant fald på 6 procentpoint i andelen af ikkerygere mænd, som udsættes for daglig passiv rygning. Der ses desuden statistisk signifikante fald blandt de 6-4 årige og 9

17 de årige. De øvrige ændringer skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed på ændringerne grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser. Tabel. Ikkerygere, som er udsat for daglig passiv rygning % Personer Ændring siden Region Hovedstaden 7, Frederiksberg Kommune 4,9. Køn Mand Kvinde 5, 4, Alder 64 år 5 4 år 5, 4, år år år 65+ år,,7,8 6, Uddannelse Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg. Lang videregående 4,7, 7,5,, % Statistisk signifikant ændring fra til...4 Motivation for at ændre rygevaner I Frederiksberg Kommune ønsker 7 % af dagligrygerne at stoppe med at ryge, svarende til 7.8 personer. Blandt disse ønsker 8 % hjælp til rygestop, svarende til.9 personer. Andelen som ønsker at stoppe med at ryge og andelen som ønsker hjælp til rygestop er lavere i Frederiksberg Kommune end i regionen som helhed. I regionen som helhed ønsker 7 % af dagligrygerne at stoppe med at ryge, og 44 % ønsker hjælp til rygestop (). Grundet for få besvarelser blandt dagligrygere i Frederiksberg Kommune, som ønsker rygestop og som ønsker hjælp til rygestop er det ikke muligt at vise resultater fordelt på sociodemografiske grupper.

18 .. Alkohol Alkohol har stor indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er alkohol årsag til % af den samlede sygdomsbyrde og omkring 5 % af alle dødsfald, svarende til. dødsfald (5-7). Udover at alkohol kan være afhængighedsskabende (alkoholisme), øger alkohol risikoen for en lang række andre sygdomme, heriblandt kræftsygdomme, mave- og tarmsygdomme, hjertekarsygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk, angst og depression samt fosterskader (8-). Ofte hænger det sådan sammen, at jo større alkoholforbrug, des større risiko er der for udvikling af sygdom (). Drikkemønsteret har dog også betydning, idet det er forbundet med større risiko at drikke mange genstande ved samme lejlighed sammenlignet med at drikke det samme antal genstande jævnt fordelt over længere tid (;). Med et stort alkoholforbrug følger desuden andre alvorlige konsekvenser, heriblandt sociale konsekvenser i form af ødelagte parforhold, omsorgssvigt af børn, vold og kriminalitet, samt ulykker såsom trafikulykker, fald, drukneulykker og forgiftninger (9). Til trods for alkoholens skadelige virkninger på helbredet har alkohol historisk set ikke været et prioriteret forebyggelsesområde. En af grundene er måske, at overforbrug af alkohol har været og til dels stadig er et tabubelagt område (8). Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til alkohol blev i 6 beregnet til 597 mio. kr. (5). Beregninger fra viser, at det for en gennemsnitskommune svarer til årlige meromkostninger på mio. kr., fordelt på 4, mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, 8,7 mio. kr. til overførselsindkomster, 4,7 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp og 5,4 mio. kr. til hjælpeforanstaltninger til børn og unge (7). De seneste ti år har omdrejningspunktet for regeringens indsats på alkoholområdet været at nedbringe alkoholforbruget blandt unge, og helt at fjerne forbruget blandt børn (). Der er dog stadig mange børn og unge, der vokser op i hjem belastet af alkohol (). Med det seneste sundhedsudspil Mere borger, mindre patient har regeringen afsat mio. kroner i perioden 4-7 til forbedring af alkoholbehandlingen. Indsatsen skal hjælpe familier med alkoholproblemer og styrke den familieorienterede alkoholbehandling i kommunerne. Regeringens overordnede mål med indsatsen er at reducere ulighed i sundhed (4). Kommunerne har siden kommunalreformen i 7 haft det primære ansvar for både forebyggelse og behandling på alkoholområdet. Sundhedsstyrelsen udgav i en forebyggelsespakke på alkoholområdet, som skal understøtte kommunernes arbejde med at reducere alkoholforbruget blandt borgerne til lavrisikogrænsen, reducere de unges alkoholforbrug samt udskyde alkoholdebuten (8).

19 I dette afsnit beskrives borgernes alkoholadfærd i form af storforbrug, moderat forbrug, tegn på alkoholafhængighed og rusdrikkeri. Herefter beskrives risikabel alkoholadfærd i hjem med børn og risikabel alkoholadfærd blandt borgere, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. Alkoholvaner blandt borgere i Frederiksberg Kommune Borgere, som har drukket alkohol inden for det seneste år 9 % 9 % Borgere, som har et storforbrug af alkohol 6 % % Borgere, som har et moderat forbrug af alkohol 7 % 9 % Borgere, som har tegn på alkoholafhængighed % 9 % Borgere, som rusdrikker. 9 % Borgere, som har et risikabelt alkoholforbrug 8 % 4 %... Borgere, som har et storforbrug eller et moderat forbrug af alkohol I Frederiksberg Kommune har % af borgerne Storforbrug: Et ugentligt et storforbrug af alkohol, svarende til 8.5 alkoholforbrug, der overskrider personer, og 9 % af borgerne har et moderat Sundhedsstyrelsens højrisikogenstandsgrænse forbrug af alkohol, svarende til 5. personer. på 4 genstande for For storforbrug er forekomsten den samme som i kvinder og genstande for mænd. regionen som helhed, men for moderat forbrug er forekomsten i Frederiksberg Kommune højere Moderat forbrug: Et ugentligt end regionsgennemsnittet. Andelen af borgere alkoholforbrug, der overskrider med et storforbrug er faldet signifikant med 6 Sundhedsstyrelsens lavrisikogenstandsgrænse, procentpoint fra til (tabel.). men ligger under Faldet er statistisk signifikant. Der er dermed ca. højrisiko-genstandsgrænsen. Et moderat 7 % færre borgere med et storforbrug i forbrug defineres som 7-4 genstande sammenlignet med. for kvinder og 4- for mænd. Faldet fra til i Frederiksberg Kommune er større end faldet i regionen som helhed. Omvendt er andelen af borgere med et moderat forbrug af alkohol steget med procentpoint i perioden, hvilket er den modsatte tendens i forhold til faldet i regionen som helhed. En del af forklaringen kan være, at en del af borgerne med et storforbrug drikker mindre, og dermed er rykket til gruppen af borgere med et moderat forbrug af alkohol. Stigningen for moderat forbrug i Frederiksberg Kommune er dog ikke statistisk signifikant, og skal derfor tolkes med varsomhed.

20 Køn og alder: Der er ingen kønsforskel i forhold til storforbrug af alkohol. Omkring hver tiende kvinde og mand har et sådant forbrug (tabel.). Der er en større andel af kvinder, som har et moderat alkoholforbrug sammenlignet med mænd. Hver femte kvinde og hver sjette mand, har et moderat forbrug af alkohol. For storforbrug af alkohol er andelen størst blandt de 6-4 årige og de 55+ årige og mindst blandt de 5-44 årige. For moderat forbrug af alkohol er andelen størst blandt de 6-4 årige og mindst blandt de 5-44 årige og 65+ årige. Uddannelse: Der ses en social gradient i forekomsten af storforbrug. Jo lavere uddannelsesniveau, des større andel af borgerne har et storforbrug af alkohol. Andelen af borgere, som har et storforbrug, er næsten fire gange så stor blandt borgere, som har en grundskole- eller gymnasial uddannelse sammenlignet med borgere med lang videregående uddannelse. Hvad angår andelen af borgere med et moderat alkoholforbrug, er der kun lille forskel mellem uddannelsesgrupperne. Der er dog en lidt større andel af borgere med kortog mellemlang videregående uddannelse, der har et moderat alkoholforbrug sammenlignet med de øvrige uddannelsesgrupper. Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket statistisk signifikante fald blandt både mænd og kvinder, som har et storforbrug. Faldet blandt mænd er dobbelt så stort som blandt kvinder. Der ses desuden statistisk signifikante fald på 6 procentpoint blandt de 6-4 årige, og på 4-6 procentpoint blandt borgere med erhvervsfaglig uddannelse og borgere med lang videregående uddannelse. Hvad angår borgere med et moderat alkoholforbrug er der sket statistisk signifikante fald på 5-6 procentpoint blandt de 65+ årige og borgere med en lang videregående uddannelse. Blandt de 5-4 årige ses omvendt en statistisk signifikant stigning. De øvrige ændringer skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser.

21 Tabel.4 Borgere, som har et storforbrug eller et moderat forbrug af alkohol Storforbrug Moderat forbrug Ændring Ændring % Personer siden % Personer siden Region Hovedstaden. siden siden Frederiksberg Kommune Køn Mand Kvinde Alder 64 år 5 4 år 5 44 år år år 65+ år Uddannelse Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg. Lang videregående % Statistisk signifikant ændring fra til %... Borgere, som har tegn på alkoholafhængighed eller rusdrikker I Frederiksberg Kommune har 9 % af borgerne Tegn på alkoholafhængighed måles på tegn på alkoholafhængighed, svarende til 5.9 baggrund af CAGE-C spørgeskemaet, personer, og 9 % af borgerne rusdrikker, svarende som vist nedenfor. til 6. personer (tabel.6). Forekomsten af tegn på alkoholafhængighed og forekomsten af Rusdrikkeri omfatter indtagelse af 5 rusdrikkeri er højere i Frederiksberg Kommune genstande eller mere ved samme sammenlignet med regionen som helhed. I lejlighed mindst gang om ugen. Frederiksberg kommune er andelen af borgere med tegn på alkoholafhængighed faldet med procentpoint i perioden til. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, og skal dermed tolkes med varsomhed. Da der i perioden 7 til sås en lille stigning i andelen af borgere, som har tegn på alkoholafhængighed, er der samlet set i perioden 7 til ikke sket nogen ændring 4

22 (). Andelen af borgere, som rusdrikker er stort set uændret siden 7 (blandt 5-79 årige) (resultat ikke vist). Det er ikke muligt, at vise ændringer fra til for rusdrikkeri på grund af ændringer i spørgsmålsformuleringen. Tegn på alkoholafhængighed (CAGE-C) defineres ved mindst to positive svar i spørgsmål -6, eller ét positivt svar i spørgsmål -6, hvis der i spørgsmål er svaret 4 dage eller flere. Hvor mange dage om ugen drikker du alkohol?. Har du inden for de seneste måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug?. Er der nogen, inden for de seneste måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget? 4. Har du inden for de seneste måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? 5. Har du indenfor de seneste måneder jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændene kvit? 6. Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? Køn og alder: Andelen af borgere, som har tegn på alkoholafhængighed eller rusdrikker, er dobbelt så stor blandt mænd som blandt kvinder. Mens hver fjerde mand har tegn på alkoholafhængighed og rusdrikker, er det kun hver ottende kvinde. Rusdrikkeri er især udbredt i den yngre del af befolkningen, mens tegn på alkoholafhængighed især er udbredt i den ældre del af befolkningen. Mens hver fjerde borger på 45 år eller derover, har tegn på alkoholafhængighed er det kun hver syvende borger blandt de 6-44 årige. Andelen af borgere, som rusdrikker, er størst blandt de 6-4 årige og mindst blandt borgere på 65 år eller ældre. Mere end hver tredje borger i alderen 6-4 år rusdrikker. Uddannelse: Der ses ingen tydelig social gradient i forekomsten af tegn på alkoholafhængighed eller rusdrikkeri. Andelen af borgere med tegn på alkoholafhængighed ligger på omkring % uanset uddannelsesgruppe. For rusdrikkeri, er andelen højere blandt borgere med grundskole-og gymnasial uddannelse sammenlignet med de øvrige uddannelsesgrupper. 5

23 Tabel.5 Borgere, som har tegn på alkoholafhængighed eller rusdrikker Tegn på alkoholafhængighed Rusdrikkeri Ændring % Personer siden % Personer Region Hovedstaden siden 5 siden 98.8 Frederiksberg Kommune Køn Mand Kvinde Alder 64 år 5 4 år år år år 65+ år Uddannelse Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg. Lang videregående % 4% Statistisk signifikant ændring fra til Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Ændringerne i andelen af borgere med tegn på alkoholafhængighed skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser. 6

24 ... Risikabel alkoholadfærd i hjem med børn I Frederiksberg Kommune har 4 %, svarende til 9. personer, risikabel alkoholadfærd. Risikabel alkohol adfærd er opgjort anderledes end i Sundhedsprofilen, hvor rusdrikkeri også var inkluderet i risikabel alkoholadfærd. I Frederiksberg Kommune har % af borgere med børn i hjemmet en risikabel alkoholadfærd, svarende til.7 personer (tabel.9). Forekomsten er den samme som i regionen som helhed. Andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd, som bor sammen med børn, er faldet signifikant med 8 procentpoint fra til. Faldet er statistisk signifikant. Der er dermed 4 % færre borgere med børn i hjemmet Risikabel alkoholadfærd omfatter borgere, som har et storforbrug af alkohol, eller har tegn på alkoholafhængighed. Risikabel alkoholadfærd i hjem med børn, opgøres for borgere under 65 år, som bor sammen med mindst ét barn under 6 år. Det er ikke muligt at vise resultater for alder og uddannelse, grundet for få besvarelser blandt borgere med risikabel alkoholadfærd i kommunen, som bor sammen med børn. der har en risikabel alkoholadfærd i sammenlignet med. Faldet fra til i Frederiksberg Kommune er større end faldet i regionen som helhed. Det er ikke muligt at vise ændringer fra 7 til. Køn: Andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd, som bor sammen med børn, er næsten tre gange større blandt mænd sammenlignet med kvinder. Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket et statistisk signifikant fald på 8 procentpoint i andelen af kvinder med risikabel alkoholadfærd, som bor sammen med børn. Ændringen for mænd skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed på ændringerne grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser. 7

25 Tabel.6 Risikabel alkoholadfærd blandt borgere, som bor sammen med børn % Personer Ændring siden Region Hovedstaden.5 Frederiksberg Kommune.7 8 Køn Mand 9. 8 Kvinde % Statistisk signifikant ændring fra til...4 Motivation for at ændre alkoholvaner I Frederiksberg Kommune ønsker % af borgerne med en risikabel alkoholadfærd at nedsætte deres forbrug, svarende til 6. personer (tabel.). Forekomsten er den samme som i regionen som helhed. Samtidigt har 8 % af borgerne med en risikabel alkoholadfærd tidligere nedsat/forsøgt at nedsætte alkoholforbruget, svarende til 7. personer. Denne forekomst er ikke væsentlig forskellig fra forekomsten i regionen som helhed (). Andelen af borgere som ønsker at nedsætte alkoholforbruget er uændret i perioden til, mens andelen som tidligere har forsøgt at nedsætte forbruget er steget signifikant med 7 procentpoint i perioden. Stigningen er statistisk signifikant. Det er ikke muligt, at vise resultater for uddannelse, da der indgår for få personer i de enkelte uddannelsesgrupper, hvilket medfører stor usikkerhed på resultaterne. Bemærk at alder er inddelt i tre kategorier, i stedet for seks, grundet for få personer i nogle af grupperne. Køn og alder: Der er ingen væsentlig kønsforskel i andelen af borgere som ønsker at nedsætte alkoholforbruget eller i andelen som tidligere har forsøgt at nedsætte deres forbrug. Andelen af borgere, som ønsker at nedsætte forbruget er - gange større blandt de 6-65 årige sammenlignet med borgere over 65 år. Samme tendens ses for andelen af borgere, som tidligere har forsøgt at nedsætte forbruget. 8

26 Tabel.7 Borgere med risikabel alkoholadfærd, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug eller som tidligere har forsøgt at nedsætte deres alkoholforbrug Ønsker at nedsætte alkoholforbruget Har tidligere forsøgt at nedsætte alkoholforbruget Ændring Ændring % Personer siden % Personer siden Region Hovedstaden Frederiksberg Kommune Køn Mand Kvinde Alder 6 44 år år 65+ år % 4 6% Statistisk signifikant ændring fra til Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket en statistisk signifikant stigning på procentpoint i andelen af årige, som tidligere har forsøgt at nedsætte deres alkoholforbrug. De øvrige ændringer skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser... Mad Sunde madvaner har stor betydning for borgernes sundhed og trivsel. Sammen med fysisk aktivitet spiller sunde madvaner en vigtig rolle i opretholdelse og fremme af et godt helbred og i forebyggelse af overvægt, underernæring og en række livsstilssygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdomme, visse kræftformer og knogleskørhed (5-7). Undersøgelser viser, at indtag af for meget mættet fedt og for lidt frugt og grønt årligt er årsag til omkring 4.4 dødsfald i Danmark (5). WHO har desuden anslået at omkring % af alle nyopståede kræfttilfælde i den industrialiserede verden er relateret til kost (7). Regeringen ønsker at skabe rammer for, at borgerne lettere kan træffe sunde valg i hverdagen. Ét af indsatsområderne i det mad- og måltidspolitiske udspil Sund madglæde fra er netop, at det skal være let at vælge sunde fødevarer i hverdagen. Herudover har udspillet særligt fokus på sund mad til børn samt på dialogen med forbrugeren om sund mad og livsstil (8). Med Sund madglæde ønsker regeringen at skabe bedre balance 9

27 mellem sundhed og madglæde, og fokus i udspillet er derfor på nydelse, madglæde og det hele måltid. Kommunerne har en stor del af ansvaret for at skabe sunde rammer for borgerne. Dette arbejde understøttes af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke på mad- og måltidsområdet. Pakken skal hjælpe kommunerne i arbejdet med at gennemføre indsatser til fremme af sund mad og gode måltidsvaner for hele befolkningen (9). I sundhedsprofilen anvendes en kostscore inden for komponenterne frugt, grønt, fisk og fedt. Disse komponenter har vist sig at være gode indikatorer for generelle sunde eller usunde madvaner. Kostscoren er således et samlet mål for sundhedsgraden af de generelle madvaner. Kostscoren inddeler borgerne i tre kategorier. De tre kategorier er sat med henblik på at identificere personer, der samlet set har særligt sunde eller usunde madvaner: Sunde madvaner. Generelt sunde madvaner, herunder højt indtag af frugt, grønt og fisk samt lavt indtag af fedt og især mættet fedt. Middelsunde madvaner. Moderat indtag af frugt, grønt, fisk og fedt. Meget usunde madvaner. Generelt usunde madvaner på alle områder, herunder meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt højt indtag af fedt og især mættet fedt. I dette afsnit beskrives borgernes madvaner, primært med fokus på borgere, som har meget usunde madvaner. Da flere af spørgsmålene på madområdet ikke er helt identiske med spørgeskemaundersøgelserne i 7 og, er det for nogle af indikatorerne ikke muligt at vise udvikling over tid. Madvaner blandt borgere i Frederiksberg Kommune Borgere, som har meget usunde madvaner 8 % 6 % Borgere, som har sunde madvaner % 8 % Borgere, som ikke spiser seks stykker frugt og grønt om dagen 8 % 86 % Borgere, som ikke spiser 5 gram fisk om ugen 7 % 7 % Borgere, som spiser fastfood mindst én gang om ugen. 8 % Borgere, som drikker sodavand mindst tre gange om ugen 4 % 9 % Borgere som spiser slik/kager mindst fem gange om ugen % %... Meget usunde madvaner I Frederiksberg Kommune har 6 % af borgerne meget usunde madvaner, svarende til 5. personer. Det vil sige, at 5. borgere i kommunen har et meget lavt indtag af frugt, grønt og fisk samt et højt indtag af fedt og især mættet fedt. Forekomsten af usunde madvaner er

28 mindre i Frederiksberg Kommune sammenlignet med regionen som helhed. Andelen af borgere med usunde madvaner er faldet med procentpoint fra til. Faldet er dog ikke statistisk signifikant og skal derfor tolkes med varsomhed. Køn og alder: Andelen af borgere med meget usunde madvaner er mere end dobbelt så stor blandt mænd sammenlignet med kvinder. Andelen af borgere med meget usunde madvaner stiger med alderen og er størst blandt de ældste borgere. Tabel.8 Borgere, som har meget usunde madvaner % Personer Ændring siden Region Hovedstaden 9. Frederiksberg Kommune 6 5. Køn Mand Kvinde Alder 64 år 5 4 år år år år 65+ år Uddannelse Under uddannelse Grundskole og gymnasial Erhvervsfaglig Kort og mellemlang videreg. Lang videregående % Statistisk signifikant ændring fra til Uddannelse: Der ses en social gradient i forekomsten af meget usunde madvaner. Jo lavere uddannelsesniveau, des større andel af borgerne har meget usunde madvaner. Andelen af borgere med usunde madvaner er - gange større blandt borgere med grundskole-, gymnasial og erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med borgere med videregående uddannelser. Udvikling i sociodemografiske grupper fra -: Siden er der sket statistisk signifikante fald på procentpoint blandt kvinder, og på 5-7 procentpoint blandt de 6-4 årige og blandt borgere med grundskole- eller gymnasial uddannelse. De øvrige ændringer

29 skal tolkes med varsomhed, da der er stor usikkerhed grundet forholdsvis få spørgeskemabesvarelser...4 Bevægelse Manglende fysisk aktivitet påvirker borgernes sundhed og livskvalitet. Fysisk inaktivitet øger risikoen for udvikling af en lang række kroniske sygdomme som type -diabetes, hjertekarsygdomme, muskelskeletsygdomme, visse former for kræftsygdomme (eksempelvis bryst- og tyktarmskræft) og psykiske sygdomme (5;). Desuden øges risikoen for funktionsevnetab og demens hos ældre borgere (;). Videnskabelige studier viser en overbevisende sammenhæng mellem det at være fysisk inaktiv og sygelighed og dødelighed i alle aldre (). Hvert år dør knap 4.5 borgere af sygdomme relateret til fysisk inaktivitet, hvilket svarer til 7-8 % af alle dødsfald. Fysisk inaktive borgere dør i gennemsnit 5-6 år tidligere end fysisk aktive og kan forvente 8- færre leveår uden langvarig belastende sygdom (5). Fysisk inaktivitet koster ca.,5 mia. kr. om året for sundhedsvæsenet i nettoomkostninger. For en gennemsnitskommune svarer dette til 9,6 mio. kr. årligt i medfinansiering (). Samtidig kan, mio. ekstra fraværsdage og. tilfælde af førtidspension hvert år relateres til fysisk inaktivitet, hvilket yderligere har stor betydning for kommunernes økonomi (5). Forskning viser, at stillesiddende adfærd i forbindelse med at se TV, spille computer eller bilkørsel, er en selvstændig risikofaktor for hjertekarsygdomme, type--diabetes og visse cancertyper, uafhængigt af omfanget af fysisk aktivitet i øvrigt. Der er endnu ikke tilstrækkelig viden til at anbefale en maksimumsgrænse for omfanget af stillesiddende adfærd (). Bevægelse i dagligdagen omfatter alle aktiviteter, hvor man rører sine muskler og bruger sine kræfter. Det vil sige både ustrukturerede aktiviteter som eksempelvis rengøring, leg, gåture, cykling og mere målrettet fysisk aktivitet og træning (). I dette afsnit bliver borgernes bevægelsesvaner beskrevet. Først gives en samlet vurdering af, om borgerne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet i fritiden. Dernæst beskrives borgernes bevægelsesvaner ud fra stillesiddende adfærd i fritiden og på arbejdet. Fysisk aktivitet og stillesidning er målt ved hjælp af en skala, der kortlægger varighed og intensitet af fysisk aktivitet hele døgnet. Den opgør den samlede daglige eller ugentlige tid, som borgerne angiver at bruge på forskellige typer af fysisk aktivitet på arbejde og i fritiden samt stillesiddende arbejde og fritidsaktiviteter (4).

30 Bevægelses- og transportvaner blandt borgere i Frederiksberg Kommune Borgere, som ikke er moderat til hårdt fysisk aktive mindst minutter om dagen i fritiden Borgere, som ikke er hårdt fysisk aktive mindst 4 minutter om ugen i fritiden Borgere, som har stillesiddende aktiviteter i fritiden i mindst 4 timer dagligt Borgere, som har stillesiddende aktiviteter på arbejdet i mindst 6 timer dagligt Borgere, som hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessted 9 % 6 % 5 % 49 % 5 % 6 % 5 % 56 % 4 % %..4. Moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden mindre end minutter om dagen I Frederiksberg Kommune er 6 % af borgerne ikke moderat til hårdt fysisk aktive i deres fritid mindst minutter om dagen, svarende til.8 personer (tabel.9). Forekomsten af fysisk inaktivitet er lavere end i regionen som helhed. Andelen af fysisk aktive borgere er altså større i Frederiksberg Kommune. Andelen af borgere, der ikke dagligt er moderat til hårdt fysisk aktive, er faldet med procentpoint i perioden til (tabel.9). Det vil sige, at der er flere, der lever op til anbefalingen om fysisk aktivitet i end der var i. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, og skal derfor tolkes med varsomhed. I perioden 7 til er der samlet set sket et fald i andelen af borgere, der ikke er moderat til hårdt fysisk aktive i deres fritid mindst minutter om dagen (). Moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden - mindre end minutter om dagen omfatter borgere, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling for moderat til hård fysisk aktivitet. Den tid, som borgerne bruger på moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, opgøres som tid brugt på forskellige former for aktivitet i hverdagen. Udover organiseret sport og træning medregnes fritids- og motionsaktiviteter såsom havearbejde og aktiv transport. Køn og alder: Der er en større andel mænd end kvinder, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om moderat til hård fysisk aktivitet. Andelen af borgere, der ikke lever op til anbefalingen, stiger med alderen. Sammenlignet med den yngste aldersgruppe, er andelen af fysisk inaktive borgere omkring fire gange større i den ældste

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE Uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune er et uddrag af

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Høje-Taastrup Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Læs mere

Webtabel SR 5.1 Sundt kostmønster

Webtabel SR 5.1 Sundt kostmønster Webtabel SR 5.1 Sundt kostmønster Personer 13 10 Region Hovedstaden 2.0 Køn Mand Kvinde 1.500 3. Alder år 34 år 34 år år 5564 år 69 år 80+ år.700.100 50.100.500.0.000 10.700 Uddannelse Under uddannelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Bilag 1, Plejeboliganalyse. Hørsholm Kommune. 24. august

Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Bilag 1, Plejeboliganalyse. Hørsholm Kommune. 24. august Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Hørsholm Kommune 24. august 2018 Hørsholm Kommune Side 3 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Uddybning af baggrundsfaktorer...3 1.1 Sociale faktorer og levevilkår i Hørsholm Kommune...3

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010

Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil 2010 GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 16.03.2011 Bilag 3. Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil 2010 NOTAT Dato: 17.02.2011 Af: Annemette Bundgaard Gladsaxe Kommunes Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 13 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 13 sammenfatning Sammenfatning 1 Titel: Copyright: Forfattere:

Læs mere

Hvordan har du det? 2013

Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 UDVIKLINGEN 2006 ^ 2010 ^ 2013 Finn Breinholt Larsen, Karina Friis, Mathias Lasgaard, Marie Hauge Pedersen, Jes Bak Sørensen, Louise

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sundhedsprofil for Aarhus

Sundhedsprofil for Aarhus Sundhedsprofil for Aarhus Temaanalyse ældres sundhed Analyser lavet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom

Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Highlights fra Sundhedsprofilens resultater Status og udvikling i befolkningens trivsel, sundhed og sygdom Ved Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland Agenda 1.

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Hvordan har du det? Én undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Hørsholm Kommune

Hvordan har du det? Én undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Hørsholm Kommune Hvordan har du det? Én undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Hørsholm Kommune 2007 Udarbejdet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden December 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsprofil. Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil 17 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 17 Sundhedsadfærd og risikofaktorer (sammenfatning)

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil. for region og kommuner 2013 sammenfatning. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 13 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 13 sammenfatning Sammenfatning 1 Titel: Copyright: Forfattere:

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013.

Der har været en positiv udvikling i andelen af dagligrygere og storrygere siden 2010 dog ses en tendens til stagnation siden 2013. ET SPADESTIK DYBERE INTRODUKTION Dette er en uddybning af de grafikker og informationer der kan findes i SUND ODENSE Hvordan er sundheden i Odense 2017?. For hver indikator er vist udviklingen fra 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Sundhedsprofil 2017 Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Baggrund Sundhedsprofilen, 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsprofil for Furesø Kommune. Udvalgte sygdomsområder. Furesø Sundhedsprofil

Sundhedsprofil for Furesø Kommune. Udvalgte sygdomsområder. Furesø Sundhedsprofil Sundhedsprofil for Furesø Kommune Udvalgte sygdomsområder 2007 Udarbejdet af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Februar 2007 Furesø Sundhedsprofil Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Aalborg Kommune 2 Sådan står det til MED SUNDHEDEN i aalborg Kommune 2 Udgivet marts 211 af: Aalborg Kommune i samarbejde med Region Nordjylland Layout & tryk: HolstPLUS.dk

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus?

Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Temamøde om sundhed i udfordrede boligområder Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus? Finn Breinholt Larsen Martin Mejlby Jensen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010

Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010 Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2010 Titel: Copyright: Forfattere: Forekomsten og konsekvenser af muskelskeletsygdomme

Læs mere

Webtabel SR 4.1 Alkoholforbrug i det seneste år

Webtabel SR 4.1 Alkoholforbrug i det seneste år Webtabel SR 4.1 Alkoholforbrug i det seneste år Region Hovedstaden 1.4.0 Køn Mand Kvinde 6.0 6.0 Alder år år 44 år 45 54 år 55 64 år 65 år + år 3.500 5.0 1.0 4.600 7.500 7.0 54.600 Uddannelse Under uddannelse

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau, Center for Forebyggelse og Sundhed

Sundhedsprofil 2013. Kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau, Center for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom v/ Cathrine Juel Lau, Center for Forebyggelse og Sundhed Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard

Læs mere

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING HELBRED OG TRIVSEL TALPRÆSENTATION MED AFSÆT I UDVIKLINGEN Udviklingen 2010-2013-2017 indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING I HELBRED OG TRIVSEL Udfordringsbilledet

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Sundhedsadfærd... 4 2.1 Rygning... 4 2.2 Risikabel alkoholadfærd... 9 2.3 Mad... 11 2.4 Bevægelse... 13 2.5

Læs mere

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune

Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. Indhold Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme i Københavns Kommune 1. Indhold... 2 2. Sammenfatning... 3 4. Københavnernes sundhedsadfærd...

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer:

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 9. DE UNGES SUNDHED Sundhedsprofilen for unge beskriver sundhedsvaner blandt etnisk danske personer i aldersgruppen 16-24 år i Region Midtjylland. Fokus rettes

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 21 voksne Center for Folkesundhed hvordan har du det? 21 voksne Udarbejdet af: Finn Breinholt Larsen Pia Vedel Ankersen Stine Poulsen Dorte Søe Stinne Møller Christensen Center for

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Den Nationale Sundhedsprofil

Den Nationale Sundhedsprofil Den Nationale Sundhedsprofil 2017 www.danskernessundhed.dk Anne Illemann Christensen Forskningschef Statens Institut for Folkesundhed 7. juni 2018 Danskeres sundhed Spørgeskemaet Nationale undersøgelser

Læs mere

Sundhedsprofil for unge i Region Hovedstaden Cathrine Juel Lau Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed December 2015

Sundhedsprofil for unge i Region Hovedstaden Cathrine Juel Lau Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed December 2015 Sundhedsprofil for unge i Region Hovedstaden Cathrine Juel Lau Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed December 2015 Sundhedsprofil 2013 Indhold 1. Region Hovedstadens spørgeskema Rationalet for et

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Sundhedsadfærd og risikofaktorer

Sundhedsprofil. for Region Hovedstaden og kommuner 2017 Sundhedsadfærd og risikofaktorer Sundhedsprofil Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner Sundhedsadfærd og risikofaktorer Sundhedsprofil for

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage

Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage Webtabel SR 11.1 Meget generet af nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig samt ængstelse, nervøsitet, uro og angst inden for de seneste 14 dage Nedtrykthed deprimeret ulykkelig Ængstelse nervøsitet uro angst

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Mariagerfjord Kommune 213 Sådan står det til med sundheden mariagerfjord kommune 213 I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på at skabe rammer og vilkår for det gode liv,

Læs mere

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Forord Denne pjece er et sammendrag af udvalgte resultater fra undersøgelsen Hvordan har du det? 2017. Pjecen har til formål at give et kort indblik i nogle af de udfordringer

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Baggrund, formål og metode. Undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsprocessen. Rapportens struktur/læsevejledning

Baggrund, formål og metode. Undersøgelsesdesign. Dataindsamlingsprocessen. Rapportens struktur/læsevejledning Baggrund, formål og metode Undersøgelsesdesign Dataindsamlingsprocessen Rapportens struktur/læsevejledning Baggrund, formål og metode undersøgelsesdesign Det rumlige sundhedsbegreb Bygger på WHO s definition:

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere