Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Fonden Åstedet Erholmvej Aarup Side 1 af 34

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 13 til 23 år (angst, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, andet socialt problem) 13 til 23 år (omsorgssvigt) 13 til 23 år (personlighedsforstyrrelse) 13 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse) 13 til 23 år (flygtning) 13 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 13 til 23 år (indadreagerende adfærd) 13 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder) 13 til 23 år (stressbelastning) 13 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse) Side 2 af 34

3 13 til 23 år (ikke-personfarlig kriminalitet) 13 til 23 år (misbrug af cannabis, stofmisbrug) 13 til 23 år (seksuelt overgreb) 13 til 23 år (andet socialt problem) 13 til 23 år (selvskadende adfærd) Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Jytte-Maria Haahr (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Godkendt Side 3 af 34

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 34

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Erholmvej 4, 5560 Aarup (Anmeldt) : Erholmvej 4, 5560 Aarup (Uanmeldt) Jytte-Maria Haahr Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Temaerne: uddannelse, beskæftigelse selvstændighed og sociale relationer Målgruppe ledelse og organisation kompetencer. Side 5 af 34

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 34

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Tilbuddets målgruppe er borgere er kendetegnet ved ofte, at have vanskeligt ved at begå sig såvel socialt som fagligt, og i mange tilfælde har de problemfyldte skoleforløb bag sig. Derudover kan de indskrevne unge have begyndende misbrugsproblemer samt psykiske problemer samt problemstillinger der knytter sig til at have status af anden etnisk herkomst/flygtning. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet bør have øget fokus på at opstille konkrete mål ift. borgernes uddannelse/beskæftigelse, samt systematisk opfølgning heraf. Socialtilsynet anbefaler videre, at tilbuddet i forhold til at opstille konkrete mål, tydeliggøre dette i statusbeskrivelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte i forhold til skolegang/beskæftigelse ud fra borgernes individuelle forudsætninger, behov og ønsker. Tilbuddet har et tæt samarbejde med borgernes skoletilbud og det vurderes, at tilbuddets indsats har stor betydning for, at samarbejdet med skolerne fungere godt samt at borgerne har et stabilt fremmøde i skolen. Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet aktuelt har Side 7 af 34

8 fokus på at opkvalificere indsatsen. Tilbuddet deltager blandt andet aktivt i 2 årigt landsdækkende projekt, " Styrket indsats" hvor formålet er at belyse kompleksiteten samt belyse hvilke forhold og metoder og tilgange der kan have betydning for at borgernes oplever sig motiveret til stabilt fremmøde i skole og beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet konstaterer udfra den seneste tilsynsrapport, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen, arbejder relevant og aktivt i forhold til borgernes skolegang/uddannelse. Socialtilsynet konstaterer at der samarbejdes med de skoler, som borgerne går i, men samtidigt at tilbuddet til tider er udfordret i at få borgerne stabilt af sted til skole. I forhold til at sikre stabilt fremmøde i skole og beskæftigelse kan socialtilsynet konstatere at tilbuddet har valgt at fokusere på udfordringerne i at få borgerne stabilt i skole og beskæftigelse. Tilbuddet er således aktuelt aktivt deltagende i projekt "styrket indsats" som er et landsdækkende projekt hvor 15 botilbud deltager og som evalueres og afsluttes efteråret Projektets mål er, at generere viden og ideer og metoder på landsplan som kan styrke indsatsen på området samlet set og i samarbejde med skoler og beskæftigelse. Socialtilsynet kan konstatere at tilbuddet har inviteret den lokale skole(specialskole) og samarbejdspartner til at deltage i projektet for at styrke samarbejdet mellem skole og bosted. Socialtilsynet kan konstatere at projektet har lavet undersøgelser på Åstedet hvor borgere og forældre/pårørende er blevet inddraget ved interview. Disse interviews havde til formål at komme nærmere hvad der kan have betydning for at borgerne motiveres til at komme i skole- og i beskæftigelse. Resultatet af undersøgelsen viste at borgere og pårørende på Åstedet tillægger det stor værdi at morgnerne tilrettelægges med stor omhu i forhold til kost og nærvær således at de unge på den måde motiveres til at stå op Side 8 af 34

9 om morgenen. Derudover tillægges det stor værdi at skole og opholdssted snakker sammen løbende. I undersøgelsen konstateres samtidig at borgerne oplever det som ikke motiverende og som en belastning at blive stemplet i lokalsamfundet, fordi de bor på et opholdssted og fordi de evt. går på en specialskole. De unge oplever også at det kan være en ulempe, at skole og opholdssted snakker sammen idet de så aldrig oplever at have "fri" i fritiden. Socialtilsynet konstaterer samtidig udfra den seneste tilsynsrapport at tilbuddet bør have øget fokus på at opstille konkrete mål i forhold til borgenes skolegang/uddannelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder 4 (i Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren i indikatoren er uændret siden seneste tilsyn. I bedømmelsen er vægtet den tidligere tilsynsrapport hvoraf det fremgår at såvel ledelsen som medarbejder redegør for, hvordan der er mål for borgernes skolegang. Der lægges i samme forbindelse vægt på, at der løbende følges op på målene sammen med borgeren og anbringende kommune. Ved bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at der ved to statusbeskrivelser, som Socialtilsynet har gennemgået, ikke fremgår at være opstillet konkrete mål for borgernes skolegang og uddannelse. Indikatoren er ikke nærmere belyst i det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikator er uændret siden sidste tilsyn.i bedømmelsen er vægtet at der i den tidligere tilsynsrapport oplyses at både ledelsen og medarbejder bekræfter, at samtlige borgere er tilknyttet undervisnings - eller beskæftigelsestilbud. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsynsbesøg. Der er samtidige lagt vægt på at der fra leder på det aktuelle uanmeldte tilsyn oplyses at ud af 4 indskrevne borgere er 3 i undervisningstilbud og 1 i beskæftigelsestilbud. Side 9 af 34

10 opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes med vægt på at der fra ledelsen og medarbejdere på det aktuelle uanmeldte tilsyn oplyses, at tilbuddet fortsat er udfordret i forhold til at øge borgernes stabilitet til skole og beskæftigelse. Indikatoren er også vurderet udfra samtale med en borger på det aktuelle uanmeldte tilsyn som oplever at Åstedet gør meget for at motivere pågældende til at komme i skole og at det har en positiv effekt. Pågældende oplyser at han har afsluttet 10. klasse og nu er i gang med videregående ungdomsuddannelse. Medarbejdernes metoder beskrives af borger som værende meget vedholdende i forhold til morgenvækning og til lektielæsning samt at tilbuddet samarbejder med skole- og beskæftigelsestilbud ift. at sikre at borgerne har et stabilt fremmøde i skole. Leder oplyser på det uanmeldte tilsyn at Åstedet er ét blandt 15 botilbud i landet der er med i et projekt: "styrket indsats" som arbejder på at styrke indsatsen i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer samtidig denne indikator udfra det oplyste i den tidligere tilsynsrapport i forhold til den skriftlige dokumentation. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med, og har fokus på udviklingen af de unges selvstændighed og sociale kompetencer på en faglig Side 10 af 34

11 forsvarlig måde. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, inddrager det relevante netværk de unge har, og at tilbuddet har fokus på, at imødekomme de unges individuelle ønsker og behov. Tilbuddet arbejder, hvor det er muligt, kontinuerligt med at bevare kontakt til forældre, venner og andet netværk samt at inkludere de unge i fritidsinteresser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet kan konkludere at tilbuddet arbejder målrettet på at styrke borgernes sociale - selvstændige kompetencer hvilket oplyses fra både borgere, ledelse, medarbejdere og ved overlap på det uanmeldte tilsyn. Socialtilsynet kan konkludere, at borgerne generelt støtter op om borgernes deltagelse i aktiviteter udenfor tilbuddet både økonomisk og med motiverende samtaler. Socialtilsynet konkluderer positivt, at tilbuddet inviterer forældre til at deltage i samtaler mindst 1 gang om ugen. Hvorvidt der gennemføres samtaler afhænger af forældrenes ønsker og ressourcer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsynsbesøg, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Side 11 af 34

12 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund I bedømmelse af indikatoren er vægtet at borger på det aktuelle uanmeldte tilsyn oplyser at have fået meget støtte til at vedligeholde kontakter til venner. Pågældende oplever eksempelvis at Åstedet støtter op om at venner kan overnatte. Der støttes ifølge borger også op om fritidsinteresser både med samtaler, økonomi og til transport til og fra idrætsaktiviteter. Pågældende oplever at have mange venner både fra skolen og fra sport. Pågældende borger oplyser samtidig at borgerne på tilbuddet er meget forskellige i forhold til at skabe sociale fællesskaber. I bedømmelsen er også positivt vægtet, at det oplyses fra leder på det aktuelle uanmeldte tilsyn, at 2 borgere er på besøg ved henholdsvis venner og familie Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 4 (i I bedømmelse af indikator er samtidig vægtet oplysninger fra den tidligere tilsynsrapport. På det aktuelle uanmeldte tilsyn oplyses fra borger, at medarbejderne støtter meget op omkring kontakt til forældre og familie både i forhold til samtaler og transport og samarbejde med øvrige relevante samarbejdspartnere. I bedømmelsen er ligeledes vægtet at leder på det aktuelle uanmeldte tilsyn oplyser at forældre inviteres til forældresamtale 1 gang om ugen sammen med borger ligesom det er vægtet at tilbuddet har inddraget forældre i interview i forbindelse med tilbuddets deltagelse i projekt "styrket indsats". Det er ligeledes i bedømmelse vægtet at leder oplyser, at der er 2 forældre der har valgt de ugentlige samtaler fra. I bedømmelsen er ligeledes vægtet oplysninger fra den tidligere tilsynsrappport. I bedømmelsen er vægtet oplysninger fra borger på det aktuelle uanmeldte tilsyn der fortæller at han deltager i faste fritidsaktiviteter og oplever at få meget støtte til at deltage både økonomisk og ved samtaler I bedømmelsen er tillige vægtet den tidligere tilsynsrapport Side 12 af 34

13 Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet I bedømmelsen er vægtet det oplyste i den tidligere tilsynsrapport. Det er samtidig vægtet at en borger på det uanmeldte tilsyn oplyser at han har mange venner og at medarbejderne støtter op om venskaber ligesom det vægtes at 2 af de øvrige borgere d.d. er på weekendbesøg hos venner/familie og at dette er aftalt med medarbejderne. Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 3 (i middel grad I bedømmelsen er positivt vægtet at tilsynet overværede overlap på det uanmeldte tilsyn og at medarbejderne der på faglig vis drøftede forskellige måder hvorpå både borgernes ønske om at have venner på besøg kunne imødekommes. Samtidig drøftedes hvordan man samtidig kan forsøge at støtte den enkelte i at afsætte tid til at medarbejderne støtter borgerne i eksempelvis lektielæsning. I bedømmelsen er vægtet tidligere tilsynsrapporter samt en borgers udtalelse om at pågældende oplever at kunne have fortrolige samtaler med samtlige medarbejdere om meget personlige ting. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse I bedømmelsen er samtidig vægtet at medarbejderne oplever at det både fagligt og i forhold til tidsmæssige ressourcer kan være en udfordring at få en fortrolig kontakt til alle borgerne. Det oplyses at det med enkelte borgere kan være svært at motivere til fællesskabet og til alenetid sammen med en medarbejder. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder udfra en klar og tydelig målgruppebeskrivelse. Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet arbejder udfra en fælles faglig forståelse og tilgang til borgerne, og med afsæt i metoder, der er relevante for målgruppen. Socialtilsynet bemærker fra tidligere tilsyn at tilbuddet har iværksat en ny form for resultatdokumentation. Formålet med dette er i højere grad at synliggøre Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet beskriver indsatsen i 107 tilbuddet nærmere. Side 13 af 34

14 dokumentation samt effekt og udvikling af indsatsen. Socialtilsynet vil følge udviklingen heraf. Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse, og at borgerne trives og udvikler sig på stedet. Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet forebygger magtanvendelse og overgreb i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet konstaterer ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, at tilbuddet har tilrettet målgruppen således at tilbuddet nu i højere grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Målgruppen indeholder et bredt spektrum af forskellige problemstillinger, som kalder på en særlig faglig indsats og viden hos medarbejderne. Socialtilsynet bemærker at det ved tidligere tilsyn vurderes, at tilbuddet er udfordret ved at have borgere indskrevet med misbrugsproblematikker. Tilbuddet er opmærksom på dette og forsøger via samarbejde med Misbrugscenter at bedre indsatsen for borgere med misbrugsproblematikker. Socialtilsynet konkluderer udfra data fra tidligere tilsynsrapport at der er en ny form for resultatdokumentation undervejs. Socialtilsynet vil følge op på implementering af dette ved det kommende tilsyn. Formålet er at synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder samt tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne. Socialtilsynet kan konstatere at der i forhold til 107 tilbud ikke er beskrivelser af tilbuddet og at der aktuelt ikke er indskrevet beboere i dette tilbud. Socialtilsynet konstaterer endeligt at tilbuddet samarbejder med relevante samarbejdspartnere. Side 14 af 34

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad I bedømmelsen er vægtet, at der i forhold til tidligere nu er en mere klar målgruppebeskrivelse. I bedømmelsen er ligeledes vægtet data fra tidligere tilsynsrapport,hvoraf det fremgår at tilbuddet oplever at være udfordret ift. borger med forbrug/misbrug og at tilbuddet er opmærksom på, hvilken faglig tilgang og metode dette fordrer. Tilbuddet henviser til støtte/sparring ved Misbrugscenter og misbrugskonsulent, som kommer på tilbuddet. I bedømmelsen er det vægtet at tilbuddets 107 tilbud jf. godkendelsen eksisterer ad hoc, og at der ses et behov for en tydeligere beskrivelse af indhold og rammer for tilbuddet. Leder forklarer, at tilbuddet udover 66stk. 1,5 tilbuddet yder støtte til enkelte borgere(aktuelt 1 borger - 5 timer ugentligt) i borgers eget hjem hvor borgerne har deres egen lejekontrakt. Tilsynet med denne type foranstaltning ligger uden for Socialtilsynets ansvarsområde. Der skal dog være en opmærksomhed på, at der ikke mistes ressourcer i 66 tilbuddet til denne type foranstaltninger. Samtidig er det i bedømmelsen vægtet, at en borger på det aktuelle uanmeldte tilsyn udtrykker, at de indskrevne borgere er meget forskellige både personligt og fagligt og hvad angår deres problemstillinger og at denne forskellighed betyder, at borgerne indbyrdes ikke har noget fælles at mødes om og oftest kun er sammen til aftensmåltidet og på fælles ferieture. I bedømmelse af indikator er ligeledes vægtet at medarbejderne beskriver, at der mangler psykiatrisk og udviklingsmæssig udredning på enkelte af de unge, og det bemærkes i den sammenhæng fra medarbejderne, at det derfor betragtes som en stor faglig udfordring, at tilrettelægge den rette faglige indsats i forhold til de borgere der mangler professionel udredning. Medarbejderne udtrykker at kontaktetablering med borgerne er en stor udfordring i forhold til enkelte borgere. Side 15 af 34

16 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen I bedømmelsen er ligeledes vægtet indsamlet data fra den seneste tilsynsrapport hvoraf det fremgår, at der er ny form for resultatdokumentation under udarbejdelse (dokumentation for dette er udleveret til tilsynet). Formået med dette er bl.a. at synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder, og tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Fra tidligere tilsyn fremgår det at tilbuddet kan beskrive og dokumentere, hvordan de arbejder ud fra konkrete og klare mål for borgerne, som også løbende bliver brugt til egen læring og bedring af indsatsen. Ved bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan samt udviklingsskema, som borgeren skal arbejde med, - i samarbejdet med tilbuddet, og at der løbende sker evaluering heraf og min. en gang om måneden. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 4 (i Som tidligere omtalt i indikator 3.a er tilbuddet i gang med at udarbejde en ny form for resultatdokumentation, som skal være med til at synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder, og tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne, samt synliggøre positive resultater. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Det fremgår fra det tidligere tilsyn at tilbuddet via statusbeskrivelser kan dokumenterer en sammenhæng og positive resultater ift. opfyldelsen af de mål, som anbringende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn hvorfor scoren bedømmes udfra det oplyste ved tidligere tilsyn i forhold til det oplyste omkring samarbejde med skoler, beskæftigelse, sagsbehandlere, sygehus, psykiatri- og misbrugsområdet mv. I bedømmelsen er således vægtet at både medarbejdere, borgere og ledelse på tidligere tilsyn har Side 16 af 34

17 oplyst, at samarbejde med eksterne aktører vægtes i. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet konstaterer at det aktuelle uanmeldte tilsyn afspejler oplysninger ved tidligere tilsyn om at tilbuddet fortsat understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og i hverdagen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Denne indikator vurderes udfra tidligere tilsynsrapport. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne fra tidligere rapport af den samt at ledelsen og medarbejder ved interview redegøre for, hvordan tilbuddet fortsat har meget fokus på at inddrage, anerkende, respektere og tager udgangspunkt i den enkelte borger. Da det ikke var muligt på dette tilsynsbesøg at tale med en borger om denne indikator, følges der op på dette ved næste tilsynsbesøg. Indikatoren bedømmes samtidig udfra samtale med borger ved det uanmeldte tilsyn hvor en borger beskrev for tilsynet at pågældende oplevede at blive hørt i forhold til egne individuelle ønsker. pågældende oplevede, at til trods for forskellighed borgerne imellem oplevede pågældende, at de indskrevne borgere og medarbejderne respekterede hinanden. Indikatoren bedømmes udfra tidligere tilsynsrapport. Det fremgår af seneste rapport, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og derved bedømmes indikatoren fortsat at være opfyldt i meget. Indikatoren bedømmes ligeledes udfra oplysninger fra borger ved interview på det aktuelle uanmeldte tilsyn. Borger oplyser at der holdes fællesmøde hver anden uge hvor borgerne er medbestemmende i forhold til at lave madplan, evt. ferieture og andre aktiviteter. Side 17 af 34

18 Borger oplyser også at enkelte borger har udtrykt utilfredshed med kosten men er usikker på hvad borgerne præcis var utilfreds med og om der er sket ændringer i kosten efterfølgende. Borger oplyser at man kan lave individuelle aftaler med medarbejderne om at indtage alkohol på værelset når man er 18 år og derover i forbindelse med samvær med andre unge. Borger oplyser at have indflydelse på egne forhold og mål for opholdet både personligt og fagligt og oplyser at målet nu er at flytte i egen bolig med bostøtte. Det fremgår af høringssvar fra tilbuddet og tilsynsbesøg d , hvor tilbuddets høringssvar er gennemgået med tilbuddet, at det ikke er tilladt at indtage alkohol på Åstedet uanset alder. Det er dog muligt at lave særlige aftaler i forbindelse med fest / gå i byen med venner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Dette Kriterium har ikke været belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn. Socialtilsynet kan udfra tidligere tilsyn konstatere at sociatilsynet tidligere har vurderet, at tilbuddet fortsat understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel og at ledelse og medarbedere er meget opmærksomme på borgernes generelle trivsel og sundhed. Side 18 af 34

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikatoren belyses udfra tidligere tilsyn hvoraf det fremgår at indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. indikatoren bedømmes ligeledes udfra det aktuelle uanmeldte tilsyn hvor en borger under interview fortæller at det er det 4 botilbud han er på og at det er det bedste tilbud han har haft. Årsagen er at han oplever botilbuddet som hans hjem hvor han kan have venner på besøg og hvor der kun er meget få konflikter mellem borgerne. Han tillægger det også en særlig positiv værdi at det er et lille tilbud fremfor et større institutionsagtigt tilbud. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn hvorfor indikatoren og scoren er vurderet udfra det oplyste ved det seneste tilsyn. Medarbejder og ledelse oplyser, at de støtter borgerne, hvis de har tid hos fx tandlæge, praktiserende læge, OUH, psykiater, psykolog og lign., og med borgerens samtykke, deltager tilbuddet gerne ved samtale/undersøgelse. Medarbejderne hjælper også gerne borgerne med at bestille tid, hvis der er behov for dette. Indikatoren er ikke nærmere belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Ved bedømmelsen på det tidligere tilsyn er der lagt vægt på, at tilbuddet tilkendegiver, at der i den pædagogiske indsats er fokus på borgerens fysiske sundhed, når borgeren udtrykker behov for dette. I forhold til den mentale sundhed, er der samtaler med borgeren om det der er aktuelt for den enkelte, både på individ og samfunds niveau. Ved interview tilkendegiver tilbuddet, at det er vigtigt, at tilbuddet i deres pædagogiske indsats er opmærksomme på borgerne mentale sundhed og trivsel, da dette bl.a. er afgørende for om de kan tage imod behandlingsindsatsen samt udvikle sig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet Dette Kriterium er ikke nærmere belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn. Fra tidligere tilsyn vurderes fortsat, at Side 19 af 34

20 forebygger og håndterer magtanvendelser tilbuddet i deres pædagogiske tilgang er bevidst om at forsøge at forebygge magtanvendelser ved at agerer konfliktnedtrappende, samt at anvise, at der er andre måder at håndterer konflikter. Tilbuddet har siden sidste rapport haft enkelte magtanvendelser og det vurderes at håndtering af disse magtanvendelser er behandlet efter gældende regler og på korrekt vis. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren i bedømmes udfra den seneste tilsynsrapport. Ved den seneste bedømmelse er der lagt vægt på, at tilbuddet er bevidst om at forsøge at forebygge magtanvendelser ved at agerer konfliktnedtrappende, samt at anvise, at der er andre måder at håndterer konflikter. Ved interview af ledelsen og medarbejder oplyses det, at der er konflikter i huset, men at det også er tilbuddets oplevelse, at der efterfølgende sker udvikling og læring af, at håndteringen af konflikterne. Ledelsen og medarbejder oplyste ved interview, at der er udarbejdet procedurebeskrivelse ift. magtanvendelse og at denne procedure står i personalemappen. Når ny medarbejder ansættes, bliver magtanvendelses bekendtgørelsen udleveret og skal læses. På personalemøder bliver magtanvendelses bekendtgørelsen med mellemrum genopfrisket. Det er ligeledes i bedømmelsen vægtet, at borger på det aktuelle uanmeldte tilsyn fortalte at der kun var meget få konflikter mellem borgerne og mellem borgere og medarbejdere og at disse blev løst ved dialogen mellem parterne. Det er også vægtet at nyansat vikar oplyser til tilsynet at pågældende har fået en meget grundig introduktion til arbejdet blandt andet i forhold til magtanvendelse. Indikatoren er ikke nærmere belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn hvorfor scoren i indikatoren bedømmes udfra den senest vurdering. Begrundelse for scores ses under indikator 06.a. Side 20 af 34

21 og forbedring af indsatsen Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Dette Kriterium har ikke været nærmere belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn. Fra tidligere tilsyn har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er opmærksomme på at forebygge overgreb blandt borgerene, og tilbuddet arbejder ud fra et "Bekymringsbarometer" ift. overgreb borgere imellem. Tilbuddet har dog ikke udarbejdet skriftlig procedure, hvori det beskrives, hvorledes overgreb håndteres og dokumenteres, såfremt der sker overgreb. Socialtilsynet vurderer fortsat, at det kan være udviklende for tilbuddet at italesætte i medarbejdergruppen, hvilke pædagogiske metoder og tilgange der vil være fokus på i forbindelse med forebyggelse af overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i Indikatoren er ikke nærmere belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren i indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Tilbuddet har tidligere redegjort for, at personalet i det daglige er tæt på borgerne og derved har en god fornemmelse af alle. Ledelsen oplyste ved interview, at der arbejdes ud fra et "Bekymringsbarometer" ift. overgreb borgere imellem. En medarbejder har desuden efteruddannelse ift. seksualitet og seksuelle overgreb og har derved skærpet fokus på dette ift. borgerne. Tilbuddet tilkendegiver, at der fokus på, at medarbejderne i tilbuddet via dialog vil forebygge, at en overgrebslignende situation mellem borgerne ikke udvikler sig. Indikatoren er ikke nærmer belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn hvor der blev lagt vægt på, at tilbuddet har nedskrevne procedure for, hvorledes beredskab i forbindelse med overgreb håndteres. Tilbuddet har i høringssvar gjort opmærksom på, at der er udviklet en beredskabsplan i forbindelse med høringssvar, og at denne er fremsendt til tilsynet i juni Side 21 af 34

22 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med den nye ledelse har en faglig kompetent ledelse samt en aktiv bestyrelse. Det er ligeledes vurderingen, at den daglige drift varetages på en kompetent og faglig forsvarlig måde, så der både er fokus på den daglige drift at tilbuddet, men samtidig også på kerneopgaven i forhold til varetagelsen af borgernes særlige behov, deres udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der både har fokus på driften af tilbuddet, på varetagelsen af de unges behov samt på udviklingen af en fælles faglighed. Ledelsen har siden sidste tilsyn iværksat ekstern supervision. Leder mangler at færdiggøre diplom i ledelse. Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent og aktiv bestyrelse, som ved interview redegør for strategier og visioner for tilbuddet. Side 22 af 34

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikatoren bedømmes udfra interview med leder på det aktuelle uanmeldte tilsyn hvor leder oplyser at hun startede som leder af tilbuddet 1. februar 2015 og at der i ledelsen desuden er ansat Stedfortræder som samlet set udgør ledelsen. Leder oplyser at hun er i gang med uddannelse i diplom som leder på university college Lillebælt og at hun mangler 4 moduler i at have den fulde uddannelse. Leder oplyser, at der er i det forløbne år er arbejdet på at stabilisere den samlede faste medarbejdergruppe på 4 medarbejdere og 4 faste vikarer. Leder oplyser at både leder og stedfortræder har vagter og indgår i vagtplanen ligesom de 4 faste vikarer benyttes i forhold til at sikre fleksibilitet i forhold til aktuel belægning. Leder oplyser at den største udskiftning i personalegruppen foregik i 2014 og at der kun har været 1 medarbejder der har sagt op i Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og Indikatoren bedømmes ligeledes udfra den tidligere tilsynsrapport som vurderer, med baggrund i fremsendt dokumentation for ledelsens uddannelse og kompetencer, samt ud fra interview med ledelsen, medarbejder og bestyrelsesformand, at ledelsesteamet har relevante kompetencer og erfaring i at lede tilbuddet. Ved interview med medarbejder oplyses det, at ledelsen er kompetente til at lede tilbuddet, at ledelsen altid er tilgængelig, tager ansvar og giver informationer videre, som er vigtige. Ved interview med bestyrelsesformanden tilkendegives det, at Åstedet ledes kompetent, ansvarligt og i tråd med bestyrelsens visioner, strategier og målsætning. Indikatoren er ikke nærmere belyst på det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret udfra at det deri tilkendegives at der ved interview, at tilbuddet (medarbejder og ledelse) modtager ekstern supervision ca. hver 8. uge. Såfremt der opstår yderligere behov for supervision (f.eks. i forbindelse med en voldsom situation) gøres der brug af en terapeut fra Odense. Side 23 af 34

24 medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret siden seneste tilsyn hvoraf det fremgår at bestyrelsen er en kompetent og aktiv bestyrelse, som er medinddraget ift. udfordringen omkring periodevis nedgang i indskrevet borgere i tilbuddet. Ved telefoninterview med bestyrelsesformanden tilkendegives hvilke strategier og visioner bestyrelsen har for tilbuddet, samt hvordan der arbejdes med dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet udfra tidligere tilsendte dokumenter og samtale med ledelsen, medarbejder og bestyrelsesformand, den daglige drift på tilbuddet varetages af en kompetent ledelse og fagligt velfungerende medarbejdergruppe. Af sidste tilsynsrapport fremgår, at det i forbindelse med uro i borgergruppen burde overvejes om der skal være to medarbejdere på arbejde i stedet for at have en bagvagt til rådighed i tidsrummer kl Tilbuddet har tilkendegivet, at der er to på arbejde i dette tidsrum, samt at der er en bagvagt som kan tilkaldes. Ved det uanmeldte tilsyn bemærkes at leder oplyser at der aktuelt er 2 medarbejdere på arbejde kl Der er som udgangspunkt 1 medarbejder i vagt i de øvrige timer i døgnet. Socialtilsynet konstaterer at der udtrykkes bekymring fra medarbejder om at det ofte er enkelte borgeres behov også at få støtte i nattetimerne hvilket giver bekymring i forhold til at medarbejder kan tilbyde optimal støtte ved manglende hviletid før den næste vagt. Side 24 af 34

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret siden seneste tilsyn. Socialtilsynet har i tidligere bedømmelse lagt vægt på, at personalet som er omkring borgerne, er uddannet personale som har de grundlæggende pædagogiske kompetencer samt anden relevant faglig uddannelse. Vikarer, som tilbuddet benytter, er alle pædagogisk uddannet og har været tilknyttet tilbuddet en årrække. Socialtilsynet vurderer indikatoren udfra leders oplysning om at der i 2015 har været 1 opsigelse i den samlede medarbejdergruppe, som ifølge leder ikke skyldes utilfredshed med ledelsen. Índikatoren bedømmes ligeledes udfra interview med medarbejdere som fortæller at de generelt er meget tilfredse med samarbejdet med kollegaer, borgerne og med ledelsen. Medarbejderne tilkendegiver dog en vis utilfredshed med tilrettelæggelse og planlægning af arbejdstid i forhold til meget kort varsling af arbejdsplaner samt indkaldelse i ekstra vagter samt hyppige vagtændringer. Medarbejderne savner i den forbindelse struktur og retningslinjer for planlægning af medarbejdernes arbejdstid for at sikre fastholdelse af medarbejderne på længere sigt. Fra medarbejder bemærkes endvidere at borgerne ofte har behov for kontakt og støttende samtaler med medarbejdere der er i sovende nattevagt. Medarbejder er bekymret for om de vågne nattevagter påvirker den faglige indsats på grund af manglende hviletid inden den næste vagt. Socialtilsynet vurderer, at der fremadrettet er behov for ledelsens bevågenhed i forhold til denne problematik. Socialtilsynet har ligeledes vurderet scoren udfra tidligere tilsynsrapport hvori det er vurderet at den nye ledelse har fokus på fastholdelse af medarbejdere. Ved bedømmelse tillægges det tillige vægt, at der i tilbuddet benyttes et fast vikar korps, som har været tilknyttet tilbuddet igennem en årrække. Side 25 af 34

26 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Socialtilsynet har ved tidligere bedømmelse lagt vægt på, at ledelsen og medarbejder oplyser samstemmende, at der er et meget lavt sygefravær på tilbuddet. Adspurgt oplyses det, at det er en arbejdsplads, som man ikke har lyst til at melde sig syg på samt at personale føler et stort ansvar pga. den samhørighed, som der er i medarbejdergruppen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant basis uddannelse og at personalets, viden og erfaring, til dels modsvarer målgruppens behov samt anvendelse af relevante metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i forhold til den ønskede målgruppe fortsat bør sikre at samtlige medarbejdere løbende kvalificeres til at håndtere de forskellige målgrupper særligt med fokus på misbrug, psykiatri og borgere med anden etnisk baggrund. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet lægger en plan for opkvalificering af medarbejdernes samlede kompetencer, særligt indenfor områderne misbrug, psykiatri og borgere med anden etnisk herkomst. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet konstaterer at, tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant basis uddannelse, viden og erfaring, der til dels modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilsynet konstaterer at personalegruppen er bredt repræsenteret med forskellige faggrupper og kompetencer i forhold til målgruppen. Socialtilsynet konstaterer endvidere, at tilbuddet har indsendt ønske til Socialtilsynet om ændringer af målgruppen. Samtidig konstateres det at medarbejderne udtrykker usikkerhed i forhold til om der anvendes de mest egnede Side 26 af 34

27 metoder i forhold til de problemstillinger borgerne har. I høringssvar og ved tilsyn d gør ledelsen og en af medarbejderne opmærksom på, at medarbejderne på dette punkt oplever sig misforstået af den tilsynsførende ved det uanmeldte tilsyn d Medarbejderen giver i høringssvaret og det efterfølgende tilsyn udtryk for, at der ikke opleves usikkerhed i forhold til de faglige metoder, men at man ofte mangler tilstrækkelig information ved indskrivning af borgeren, hvilket tilbuddet dog søger at tage højde for i indsatsen omkring den enkelte. Socialtilsynet konstaterer, at den samlede medarbejdergruppe har været på 1dags kursus i forhold til opkvalificering af kompetencer i forhold til at understøtte misbrugsbehandling hos borgere der er i behandling for deres misbrug. Ledelsen har efterfølgende i høringssvar orienteret om de kursus- og uddannelsesaktiviteter, tilbuddet har haft det seneste år. Disse oplysninger vil indgå i som grundlag for kommende tilsyn. Side 27 af 34

28 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes udfra oplysninger fra leder ved interview på det aktuelle uanmeldte tilsyn. Det oplyses fra leder, at den samlede personalegruppe har været på 1 dages hashseminar i september 2015 i forbindelse med at indskrevet borger har misbrugsproblematikker. Derudover har 1 medarbejder været på 2 dages kursus i reglerne omkring magtanvendelse og særligt i forhold til at arbejde med konfliktnedtrappende adfærd. Indikatoren bedømmes udfra indsendt ændring af målgruppebeskrivelsen hvoraf det fremgår at tilbuddet ønsker at kunne indskrive en bred målgruppe med mange forskellige problemstillinger. Indikatoren bedømmes udfra medarbejdernes beskrivelse af, at de i forhold til enkelte borgere kan være i tvivl om hvorvidt de håndterer borgernes problemstillinger med de mest velegnede og vidensbaserede metoder og tilgange. Dette kan ifølge medarbejderne dels hænge sammen med manglende viden om metoder til de forskellige målgrupper og dels hænge sammen med, at borgerne ikke er udredt i tilstrækkeligt omfang når de indskrives på tilbuddet. Indikatoren bedømmes samtidig udfra den tidligere tilsynsrapport hvor der udfra den fremsendte dokumentation og ud fra interview vurderes, at medarbejdergruppen samlet set har relevant pædagogisk uddannelse og i besidder viden og erfaring omkring målgruppen og tilbuddets anvendte metoder dog tilkendegives ved interview, at der har været mindre fokus på at blive opdateret på nyeste viden indenfor tilbuddets målgruppe og metoder, men at det er intentionen, at der i den kommende tid skal være mere fokus på dette samt at medarbejder skal af sted på flere kursus/temadage. Det oplyses endvidere fra tidligere tilsyn at tilbuddet er udfordret ift. borgere med begyndende misbrug/forbrug af hash og at tilbuddet derfor overvejer mere uddannelse på området som opkvalificering af faglig metode og tilgange til borgerne med misbrug i tilbuddet. Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren Side 28 af 34

29 medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse er uændret siden seneste tilsyn. Med henvisning til rapport af den er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at indikatoren bedømmes til i at være opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt, og at tilbuddet har tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i det kommende år. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Dette Kriterium er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn. Med baggrund i besvarelsen af indikatorerne i 11.a, 11.b samt 11.c vurderes det, at tilbuddets økonomi er bæredygtig. Tilbuddet har en god egenkapital og en tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i det kommende år. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at revisor ikke har anført noget forbehold i hverken årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren Side 29 af 34

30 forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget er uændret siden seneste tilsyn. Tilbuddet har i 2013 foretaget vedligeholdelse/ny-investeringer, Der er også i budget 2015 afsat midler hertil. Der er således et rimeligt forhold og indikator bedømmes derved til at være opfyldt i meget. Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret siden seneste tilsyn. Denne indikator bedømmes ved det tidligere tilsyn til at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets soliditetsgrad udgør 25,8. Der er således et rimeligt forhold jf. tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Med baggrund i besvarelsen af indikator 12.a vurderes det fortsat, at fonden er velkonsolideret og med en god økonomi, der giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Indikatoren er ikke nærmere belyst ved det aktuelle uanmeldte tilsyn, hvorfor scoren af indikatoren er uændret siden seneste tilsyn. Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i meget, idet der er i budget 2015 er afsat kr. til kompetenceudvikling. Side 30 af 34

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Skovsbovej 12-02-2016 Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 03-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere