Årsrapport Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité"

Transkript

1 Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

2 J.nr.: Dok. nr.: PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om effektiv administration i staten skete der en større omorganisering på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område pr. 1. marts Sekretariaterne for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité blev lagt sammen i en ny institution (Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité). Sammenlægningen af Sekretariaterne for (DER) og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) er effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni Årsrapport 2012 for Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité aflægges imidlertid efter den gamle hovedkontostruktur for FL 2012, idet sammenlægningen af sekretariaterne først er gældende regnskabsmæssigt fra 1. januar Afrapporteringen på faglige resultater samt økonomiske resultater følger dermed organiseringen før 1. marts 2012 dvs. afrapporteringen aflægges reelt for de tidligere institutioner. Det betyder, at: Nærværende årsrapport er opdelt i to dele én for det tidligere ( ) og én for den tidligere Den Nationale Videnskabsetiske Komité ( Den Nationale Videnskabsetiske Komité). Årsrapporternes placering: Første del: Anden del: Den Nationale Videnskabsetiske Komité /Den Nationale Videnskabsetiske Komité

3 Årsrapport

4 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING PRÆSENTATION AF DEN NATIONALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉ ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT OPGAVER OG RESSOURCER REDEGØRELSE FOR RESERVATION ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER FORVENTNINGER TIL MÅLRAPPORTERING UDDYBENDE BESKRIVELSE AF NOGLE SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER... 9 KONKLUSION: REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE TABEL 6: RESULTATOPGØRELSE BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING Udnyttelse af lånerammen OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKAB PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN NOTER Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Side 2 af 20

5 1. Beretning 1.1 Præsentation af er en uafhængig institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. blev nedsat i 1987 og fik i 2004 udvidet mandatet, som er følgende: etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer, samt øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket. Rådet består af 17 medlemmer, såvel lægfolk som fagfolk, der sidder i en periode på tre år med mulighed for genudpegning i yderligere én periode. Rådets medlemmer beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse. Ni medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende, fire medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse, og fire medlemmer udpeges af henholdsvis miljøministeren, fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren samt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Formanden for Rådet udnævnes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra Folketingets Udvalg vedrørende blandt de beskikkede medlemmer. Rådet vælger selv sin næstformand. Til Rådet i 2012 er knyttet et Sekretariat, der forestår planlægning og udførelse af Rådets aktiviteter. Sekretariatet består af syv akademiske medarbejdere, en administrativ medarbejder, en kommunikationskoordinator, en student, praktikanter og sekretariatschefen. Mission I henhold til loven er s mission at vurdere de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer, samt vurdere øvrige etiske spørgsmål der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologiskmedicinske forskning vedrørende mennesket. Hovedopgaver Rådets mission opfyldes ved varetagelsen af to hovedopgaver: 1. Rådgivning til Folketing, ministerier og offentlige myndigheder Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at følge udviklingen og udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet afholder også konferencer og debatdage for Folketinget og offentlige myndigheder. 2. Informations- og debatskabende aktiviteter Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske dilemmaer, problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Dette sker ved fx at afholde konferencer, debatdage og cafémøder for offentligheden, at udarbejde internetbaseret undervisningsmaterialer til unge, debatspil og debatfora, og ved foredragsvirksomhed. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Vision / strategisk fokus Det er Rådets vision, at arbejdet med de to hovedopgaver rådgivning (1) og information og debat (2) - er præget af grundighed og har som sikkert kendetegn at forsøge at udfolde alle de etiske vinkler indenfor det konkrete emne. Rådet ser det som sin opgave at komme til bunds i virksomhedsområdets Side 3 af 20

6 etiske dilemmaer og problematikker, der vedrører os alle borgere, politikere, pressen i dagens samfund. Samtidig ønsker Rådet i valget af emner til behandling at forberede samfundet til fremtiden, og Rådets aktiviteter er såvel relevante som synlige. Rådet bestræber sig således på at være på forkant med udviklingen og herved være ikke alene en væsentlig men også uundværlig aktør i samfundsdebatten. For at sikre opfyldelse af denne vision har Rådet i 2012 haft en omfattende arbejdsproces med det formål at afklare hvilke kommende emner, det vil være relevant at behandle. havde sin egen hovedkonto på finansloven. Der var tale om en driftsbevilling. Der indgik ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. Hovedkonto Navn Bevillingstype Driftsbevilling administrerer ikke tilskud eller andre lovbundne ordninger. 1.2 Årets faglige resultater har i 2012 haft følgende aktiviteter indenfor de to hovedopgaver: 1. Rådgivning til Folketing, ministerier og offentlige myndigheder: Rapport: Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden (10. maj 2012). Rapport foreligger tillige i engelsk version. Rapport: Genom-undersøgelser etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren (1. november 2012). Udtalelse om undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling (17. april 2012). Udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp (18. september 2012). Høring vedrørende regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet (2. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (27. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.) ( 7. marts 2012). Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om (21. marts 2012). Høring vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (11. april 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) (1. maj 2012). Høring vedrørende udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion (16. august 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) (22. august 2012). Høring vedrørende revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (10. oktober 2012). Side 4 af 20

7 Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning (18. oktober 2012). Høring vedrørende referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet (29. november 2012). Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, m.v.( 13. december 2012). 2. Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden: Rapport: Etik og sprogbrug fra vugge til grav (5. marts 2012). Udtalelse om tvang i psykiatrien (19. juni 2012). Udtalelse foreligger tillige i engelsk version Debat om bioenergi, fødevarer og etik, Aarhus Universitet (21. februar 2012). Workshop om psykiatri i samarbejde med Region Midtjylland, Viborg.( 28. februar 2012). Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer, Landstingssalen, Christiansborg (13. april 2012). Debatdag om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden, Fællessalen, Christiansborg (10. maj 2012). Debatarrangement med Politiken Plus: Hvem skal gå forrest, når krisen kradser? Debat om klima, fødevarer og etik, København (25. oktober 2012). Debatarrangement om genom-undersøgelser, Landstingssalen, Christiansborg (1. november 2012). Debatdag om etik og sprogbrug i sundhedssektoren, Testrup Højskole (6. november 2012). Lokale debatarrangementer i 2012 om etiske emner indenfor Rådets virksomhedsområde med tilskud fra Rådets tilskudsordning. Nyhedsbreve (6) med information om Rådets arbejde. Fem videoer om tvang i psykiatrien til undervisnings brug. Undervisning i Ungdomsbyen etik på speed: Løbende kurser i 2012, om etik for grundskolens klassetrin. Rådsmøder i 2012: o Rådsmøde nr. 262 (19. januar 2012) o Rådsmøde nr. 263 (23. februar 2012) o Rådsmøde nr. 264 (15. marts 2012) o Rådsmøde nr. 265 (19. april 2012) o Rådsmøde nr. 266 (internat) ( maj 2012) o Rådsmøde nr. 267 (21. juni 2012) o Rådsmøde nr. 268 (23. august 2012) o Rådsmøde nr. 269 (20. september 2012) o Rådsmøde nr. 270 (25. oktober 2012) o Rådsmøde nr. 271 (15. november 2012) o Rådsmøde nr. 272 (13. december 2012) Møde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget vedrørende, Christiansborg (25. oktober 2012) Deltagelse i internationale fora med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling om emner indenfor Rådets virksomhedsområde: o EC International Dialogue on Bioethics, København (19. juni 2012). o Møde med European Group on Ethics om bioenergi, København (20. juni 2012). Side 5 af 20

8 o European Group on Ethics, Roundtable on Energi Mix, Bruxelles (18. september 2012). o Møde i National Ethics Councils Forum, Cypern (3.-5. oktober 2012). Andet: o Udgivelse af årsberetning for 2011 (Marts 2012). o Udgivelse af årsrapport for 2011 (April 2012). o Juni 2012: Sammenlægning med Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, jf. lovændring. o Oktober 2012: Flytning fra Rentemestervej til Holbergsgade, København K.. Alle faglige aktiviteter indenfor de to hovedopgaver er løbende præsenteret på Rådets hjemmeside. Målsætningen om aktualitet og synlighed har fortsat kommunikation som grundlæggende fundament, og indsatsen har resulteret i, at rådsmedlemmer og medarbejdere i stigende omfang kontaktes for medvirken til interviews og debat i medierne om emner, som Rådet behandler eller har behandlet. Dette har medvirket til at øge offentlighedens interesse for og kendskabet til s arbejde. Besøgstallet på Rådets hjemmeside er igen i 2012 steget med 25%. På denne baggrund vurderes Rådets faglige resultater i 2012 til at være tilfredsstillende, jf. nærmere herom i afsnit 2. Side 6 af 20

9 1.3 Årets økonomiske resultat Tabel 1 Hovedtal (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster ÅRETS RESULTAT Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Låneramme Træk på Låneramme Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 19,3% 56,7% 54,8% Negativ udsvingsrate 11,2 9,8 8,0 Overskudsgrad -9,7% -2,7% -3,6% Bevillingsandel 100% 100% 100% Personaleoplysninger Antal årsværk 10,0 9,94 9,81 Årsværkspris 539,4 543,6 535,7 Lønomkostningsandel -68,3% -69,0% -68,2% Lønsumsloft Lønforbrug Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevillingen fra 2011 til Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr. som følge af korrektion af afskrivningsprofilen i relation til hjemmesiden. En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen. Side 7 af 20

10 Et fald i øvrige omkostninger på ca. 0,25 mio. kr. er relateret til diverse aktiviteter. Som det fremgår af regnskabet, er udnyttelsesgraden af lånerammen 54,8%. Dette skyldes, at der ikke er foretaget yderligere investeringer i 2012; en nedjustering i lånerammen fra 1,0 mio. kr. til 0,3 mio. kr. som følge af overførsel af låneramme til National Sundheds-IT på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 Der er sket et fald i den negative udsvingsrate i 2012, hvilket skal ses i lyset af det planlagte negative resultat for 2012, som dog er mindre end budgetteret. s aktiviteter i 2012 er udelukkende nettobevillingsfinansieret på finansloven, hvorfor bevillingsandelen er 100 %. 1.4 Opgaver og ressourcer Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for s hovedopgaver Hovedopgaver (beløb i mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets underskud 0. Generel ledelse og administration 3,1 3,3 0,2 1. Rådgivning af Folketing, ministerier og offentlig myndigheder 2,3 2,4 0,1 2. Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden 2,3 0,1 2,4 0,0 I alt 7,7 0,1 8,1 0,3 Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af Sekretariatets skema for tidsregistrering. Ad 0. Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at sammenlægningen af Sekretariatet for og Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komite til et fælles sekretariat samt flytningen til ny fælles lokalitet i Holbergsgade har trukket ekstraordinære ressourcer. 1.5 Redegørelse for reservation har ingen reservationer i Administrerede udgifter og indtægter administrerer ikke tilskudskonti. 1.7 Forventninger til det kommende år Rådet vil i det kommende år afslutte tre af de igangværende projekter: 1) Prioritering i Sundhedsvæsenet; planlagt til afslutning i forår ) Kommercialisering af Kroppen; planlagt til afslutning ultimo ) Etisk Forum for Unge om psykiatri: Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom ; undervisningsmateriale udsendes til grundskolens ældste klasser i maj Projektgruppernes arbejde følges løbende op på hjemmesiden. Side 8 af 20

11 Rådet har ved årsskiftet 2012/ års jubilæum, hvilket planlægges markeret på hjemmesiden med et interview med den første formand for Rådet. Lancering af to nye cases: Bioenergi og Genom-undersøgelser til undervisning på Etik & Livet, foråret Lancering af engelsk version af: Bioenergi, fødevarer og etik i en global verden samt Magt og afmagt i psykiatrien ; begge primo Rådet vil yderligere have fokus på følgende emner: o o o Antibiotika resistens. Fødevarespild. Neuroetik. Alle aktiviteter er igangsat af Rådet på eget initiativ, jf. lovens 5. De lokale debatarrangementer er for 2013 koblet direkte sammen med de emner, Rådet arbejder med. Et mindre beløb er afsat til at øge kendskabet til Rådets arbejde generelt. I 2013 skal der træffes beslutning om Rådets formands forlængelse for en ny periode. Ved udgangen af 2013 udløber medlemsperioden for en stor del af Rådets nuværende medlemmer. Størsteparten af disse vil kunne forlænges for endnu en periode. 2. Målrapportering 2.1 Indledende bemærkninger er ikke omfattet af ministeriets koncept for resultatkontrakter. udarbejder hvert år arbejdsplan for det kommende år. Der afrapporteres på denne plan. Som det vil fremgå af nedenstående analyse af de faglige resultater i 2012, har Rådet gennemført samtlige aktiviteter på årets aktivitetsplan. Det er den samlede vurdering, at på tilfredsstillende vis har gennemført de aktiviteter, som er forbundet med Rådets hovedopgaver om henholdsvis 1) Rådgivning af Folketing, ministerier og offentlig myndigheder samt 2) Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden. 2.2 Uddybende analyser og vurderinger af de faglige resultater 1. RÅDGIVNING TIL FOLKETINGET, MINISTERIER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER: Som anført i afsnit 1.2. udgør Rådets ene hovedopgave vedrørende rådgivning i 2012 følgende aktiviteter: Rapport: Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden (10. maj 2012). Rapport foreligger tillige i engelsk version. Rapport: Genom-undersøgelser etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren (1. november 2012). Udtalelse om undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling (17. april 2012). Udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp (18. september 2012). Side 9 af 20

12 Høring vedrørende regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet (2. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (27. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.) ( 7. marts 2012). Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om (21. marts 2012). Høring vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (11. april 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) (1. maj 2012). Høring vedrørende udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion (16. august 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) (22. august 2012). Høring vedrørende revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (10. oktober 2012). Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning (18. oktober 2012). Høring vedrørende referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet (29. november 2012). Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, m.v.( 13. december 2012). Arbejdsgrupperne er nedsat på Rådets eget initiativ. For så vidt angår udtalelsen om aktiv dødshjælp, september 2012, er denne udarbejdet på skriftlig anmodning fra ministeren for sundhed og forebyggelse. Der er tale om rådgivning indenfor emner af principiel etisk karakter, og emnerne er valgt dels ud fra visionen om at forberede samfundet til fremtiden dels for at rådgive Folketinget om aktuelle problematikker. Samlet set vurderes ressourceforbruget på 2,4 mio. kr. til løsningen af denne hovedopgave som passende i forhold til Rådets øvrige aktiviteter, se nedenfor. 2. INFORMATIONS- OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER Ligeledes for denne hovedopgave henvises til oversigten i afsnit 1.2, og aktiviteterne har været følgende: Rapport: Etik og sprogbrug fra vugge til grav (5. marts 2012.) Udtalelse om tvang i psykiatrien (19. juni 2012). Udtalelse foreligger tillige i engelsk version. Debat om bioenergi, fødevarer og etik, Aarhus Universitet (21. februar 2012). Workshop om psykiatri i samarbejde med Region Midtjylland, Viborg.( 28. februar 2012). Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer, Landstingssalen, Christiansborg (13. april 2012). Side 10 af 20

13 Debatdag om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden, Fællessalen, Christiansborg (10. maj 2012). Debatarrangement med Politiken Plus: Hvem skal gå forrest, når krisen kradser? Debat om klima, fødevarer og etik, København (25. oktober 2012). Debatarrangement om genom-undersøgelser, Landstingssalen, Christiansborg (1. november 2012). Debatdag om etik og sprogbrug i sundhedssektoren, Testrup Højskole (6. november 2012). Lokale debatarrangementer i 2012 om etiske emner indenfor Rådets virksomhedsområde med tilskud fra Rådets tilskudsordning. Nyhedsbreve (6) med information om Rådets arbejde. Fem videoer om tvang i psykiatrien til undervisnings brug. Undervisning i Ungdomsbyen etik på speed: Løbende kurser i 2012, om etik for grundskolens klassetrin. Rådsmøder i 2012: o Rådsmøde nr. 262 (19. januar 2012). o Rådsmøde nr. 263 (23. februar 2012). o Rådsmøde nr. 264 (15. marts 2012). o Rådsmøde nr. 265 (19. april 2012). o Rådsmøde nr. 266 (internat) ( maj 2012). o Rådsmøde nr. 267 (21. juni 2012). o Rådsmøde nr. 268 (23. august 2012). o Rådsmøde nr. 269 (20. september 2012). o Rådsmøde nr. 270 (25. oktober 2012). o Rådsmøde nr. 271 (15. november 2012). o Rådsmøde nr. 272 (13. december 2012). Møde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget vedrørende, Christiansborg (25. oktober 2012). Deltagelse i internationale fora med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling om emner indenfor Rådets virksomhedsområde: o EC International Dialogue on Bioethics, København (19. juni 2012). o Møde med European Group on Ethics om bioenergi, København (20. juni 2012). o European Group on Ethics, Roundtable on Energi Mix, Bruxelles (18. september 2012). o Møde i National Ethics Councils Forum, Cypern (3.-5. oktober 2012). Andet: o Udgivelse af årsberetning for 2011 (Marts 2012). o Udgivelse af årsrapport for 2011 (April 2012). o Juni 2012: Sammenlægning med Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, jf. lovændring. o Oktober 2012: Flytning fra Rentemestervej til Holbergsgade, København K. Samlet set vurderes ressourceforbruget på 2,4 mio. kr. til løsningen af denne hovedopgave som passende i forhold til Rådets øvrige aktiviteter. Side 11 af 20

14 Sammenfatning: Som det fremgår af ovenstående, er aktiviteter på aktivitetsplanen for 2012 indenfor de to hovedopgaver gennemført med tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er brugt mange administrative ressourcer på fusionen med komitéens sekretariat. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis s årsrapport er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter af 21. januar Regnskabet for 2012 er aflagt efter principperne for omkostningsbevillinger, jf. Regnskabsbekendtgørelse nr. 70 af 27. januar Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning. De data, der er anvendt i årsrapporten, er hentet fra SB, SKS og Navision Stat. 3.2 Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatopgørelse Note Beskrivelse (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0 0 Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser -31 Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion 4-23 Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Side 12 af 20

15 Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger ÅRETS RESULTAT Note: Da sekretariaterne for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité er sammenlagt med virkning på FL 2013 på ny hovedkonto , Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. Note: I årsrapporten for 2011er posten Resultat før finansielle poster fejlagtigt anført, dog uden betydning for årets resultat i Dette er rettet i årsrapporten for Det fremgår af resultatopgørelsen, at Rådet i 2012 fik et negativt resultat på 0,3 mio. kr., som er disponeret til overført underskud, jf. nedenfor i tabel 7. Årets negative resultat på 0,3 mio. kr. set i forhold til 2011 skyldes primært et fald i de ordinære driftsindtægter, da omkostningsniveauet for 2011 og 2012 er på niveau. Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevillingen fra 2011 til Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr., som følge af korrektion af afskrivningsprofilen i relation til hjemmesiden. En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen. Et fald i andre ordinære driftsomkostninger og andre driftsomkostninger på ca. 0,25 mio. kr. skyldes diverse aktiviteter. Tabel 7: Resultatdisponering Resultat disponering (1.000 kr.) Disponeret bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud Balancen Tabel 8: Balancen (1.000 kr.) AKTIVER PASSIVER Side 13 af 20

16 Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver - Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhverv. Konces. Pat. Lic.mv. - - Reserveret Egenkapital Udvik. projekter under opf. - Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Hensatte forpligtelser Infrastruktur Transportmateriel Langfristede gældsforpligtelser Produktionsanlæg og maskiner Prioritetsgæld an. Langfris. Gæld Inventar og IT-udstyr 43 9 FF4 Langfristet gæld Igangv. Arbej. for egen regning FF6 Bygge- og IT-kredit Materielle anlægsaktiver i alt 43 9 Donationer Finansielle anlægsaktiver Langfristede gældsforpligtelser i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver Kortfristede gældsforpligtelser Finansielle anlægsaktiver i alt Leverandører af varer og tjenesteyd Anlægsaktiver i alt Anden kortfristet gæld Omsætningsaktiver Skyldige feriepenge Varebeholdninger Reserveret bevilling - Igangv. Arbejd.Frem. Regn., forpligt. Tilgodehavender Værdipapirer Periodeafgræns. Post., forpligt Likvide beholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Gældsforpligtelser i alt Andre likvider (5) 0 Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver ialt Aktiver i alt Passiver i alt Note: I årsrapporten for 2011er posten Anden kortfristet gæld fejlagtigt anført, dog uden betydning for balancen i Dette er rettet i årsrapporten for Note: I årsrapporten for 2011er posten Periodeafgræns. Post., forpligt fejlagtigt anført, dog uden betydning for balancen i Dette er rettet i årsrapporten for Balancen er faldet med 0,7 mio. kr. fra 2011 til På aktivsiden skyldes faldet først og fremmest, at værdien af de færdiggjorte udviklingsprojekter falder i takt med, at hjemmesiden afskrives og at beholdningen på FF7 Finansieringskontoen er faldet. På passivsiden modsvares dette af et fald i egenkapitalen som følge af fald i såvel det overførte underskud som FF4 Langfristet gæld. De immaterielle aktiver udgør Rådets hjemmeside. 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Side 14 af 20

17 Egenkapitalforklaring (1.000 kr.) Egenkapital primo R-året Startkapital primo Ændring i startkapital - Startkapital ultimo Opskrivninger primo - - +Ændring i opskrivninger - - Opskrivninger - - Reserveret egenkapital primo - - +Ændring i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - - +Regulering af det overførte overskud - - +Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat - -Udbytte til staten Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Note: I årsrapporten for 2011er posten Overført overskud ultimo fejlagtigt anført, dog uden betydning for egenkapitalen i Dette er rettet i årsrapporten for Årets underskud i 2012 på 0,3 mio. kr. har medført, at det overførte underskud og den samlede egenkapital er faldet tilsvarende, således at egenkapitalen ultimo 2012 udgør i alt 1,4 mio. kr. 3.5 Udnyttelse af lånerammen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme (1.000 kr.) 2012 Sum af materielle og immaterielle aktiver 164 Låneramme på FL Udnyttelsesgrad i pct. 54,8% har overholdt lånerammen i Der er i 2012 ikke foretaget yderligere investeringer. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (mio.kr.) Lønsumsloft FL 4,7 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 4,6 Lønforbrug under lønsumsloft 5,3 Difference (merforbrug) 0,7 Akk. opsparing ult ,4 Akk. opsparing ult ,3 Side 15 af 20

18 Af tabellen fremgår det, at med et lønforbrug på 5,3 mio. kr. har haft et merforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf dækkes de 0,4 mio. kr. af den opsparede lønsum og de resterende 0,3 mio. kr. forudsættes udlignet i Bevillingsregnskabet Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) Mio. kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 2011 (FL+TB) Nettoudgiftsbevilling 7,8 7,7 7,7 0,0 Nettoforbrug af reservation Indtægter 0,1 0,0 0,1-0,1 Udgifter 8,2 7,7 8,1 0,4 Årets resultat 0,2 0,0 0,3 0,3 Note: Da sekretariaterne for og Den Nationale Videnskabsetiske Komite er sammenlagt med virkning på FL 2013 på ny hovedkonto , Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. Bevillingen på FL 2012 var 8,0 mio. kr., men på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 har Det Etiske Råd overført bevilling til Departementet i forbindelse med driftsaftaler. Årets resultat på -0,3 mio. kr. set i forhold til 2011 skyldes primært et fald i de ordinære driftsindtægter, da omkostningsniveauet for 2011 og 2012 er på niveau. Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevillingen fra 2011 til Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr., som følge af korrektion af afskrivningsprofilen i relation til hjemmesiden. En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen. Et fald i andre ordinære driftsomkostninger og andre driftsomkostninger på ca. 0,25 mio. kr. skyldes diverse aktiviteter. Side 16 af 20

19 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som, CVR-nr , er ansvarlig for: , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives herved, at: 1. - årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er fyldestgørende, 2. - de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. - der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten København, den 4. april 2013 København, den 9. april 2013 Pernille Seaton Konstitueret sekretariatschef Per Okkels Departementschef Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Side 17 af 20

20 5. Bilag til årsrapporten 5.1 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte koncessioner, udviklings- patenter, I alt projekter licenser mv. Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang - - Afgang - - Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr Side 18 af 20

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere