Årsrapport Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité"

Transkript

1 Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

2 J.nr.: Dok. nr.: PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om effektiv administration i staten skete der en større omorganisering på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område pr. 1. marts Sekretariaterne for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité blev lagt sammen i en ny institution (Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité). Sammenlægningen af Sekretariaterne for (DER) og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK) er effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni Årsrapport 2012 for Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité aflægges imidlertid efter den gamle hovedkontostruktur for FL 2012, idet sammenlægningen af sekretariaterne først er gældende regnskabsmæssigt fra 1. januar Afrapporteringen på faglige resultater samt økonomiske resultater følger dermed organiseringen før 1. marts 2012 dvs. afrapporteringen aflægges reelt for de tidligere institutioner. Det betyder, at: Nærværende årsrapport er opdelt i to dele én for det tidligere ( ) og én for den tidligere Den Nationale Videnskabsetiske Komité ( Den Nationale Videnskabsetiske Komité). Årsrapporternes placering: Første del: Anden del: Den Nationale Videnskabsetiske Komité /Den Nationale Videnskabsetiske Komité

3 Årsrapport

4 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING PRÆSENTATION AF DEN NATIONALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉ ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT OPGAVER OG RESSOURCER REDEGØRELSE FOR RESERVATION ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER FORVENTNINGER TIL MÅLRAPPORTERING UDDYBENDE BESKRIVELSE AF NOGLE SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER... 9 KONKLUSION: REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE TABEL 6: RESULTATOPGØRELSE BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING Udnyttelse af lånerammen OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKAB PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN NOTER Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Side 2 af 20

5 1. Beretning 1.1 Præsentation af er en uafhængig institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. blev nedsat i 1987 og fik i 2004 udvidet mandatet, som er følgende: etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer, samt øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket. Rådet består af 17 medlemmer, såvel lægfolk som fagfolk, der sidder i en periode på tre år med mulighed for genudpegning i yderligere én periode. Rådets medlemmer beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse. Ni medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende, fire medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse, og fire medlemmer udpeges af henholdsvis miljøministeren, fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren samt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Formanden for Rådet udnævnes af ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra Folketingets Udvalg vedrørende blandt de beskikkede medlemmer. Rådet vælger selv sin næstformand. Til Rådet i 2012 er knyttet et Sekretariat, der forestår planlægning og udførelse af Rådets aktiviteter. Sekretariatet består af syv akademiske medarbejdere, en administrativ medarbejder, en kommunikationskoordinator, en student, praktikanter og sekretariatschefen. Mission I henhold til loven er s mission at vurdere de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer, samt vurdere øvrige etiske spørgsmål der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologiskmedicinske forskning vedrørende mennesket. Hovedopgaver Rådets mission opfyldes ved varetagelsen af to hovedopgaver: 1. Rådgivning til Folketing, ministerier og offentlige myndigheder Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at følge udviklingen og udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet afholder også konferencer og debatdage for Folketinget og offentlige myndigheder. 2. Informations- og debatskabende aktiviteter Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske dilemmaer, problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Dette sker ved fx at afholde konferencer, debatdage og cafémøder for offentligheden, at udarbejde internetbaseret undervisningsmaterialer til unge, debatspil og debatfora, og ved foredragsvirksomhed. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Vision / strategisk fokus Det er Rådets vision, at arbejdet med de to hovedopgaver rådgivning (1) og information og debat (2) - er præget af grundighed og har som sikkert kendetegn at forsøge at udfolde alle de etiske vinkler indenfor det konkrete emne. Rådet ser det som sin opgave at komme til bunds i virksomhedsområdets Side 3 af 20

6 etiske dilemmaer og problematikker, der vedrører os alle borgere, politikere, pressen i dagens samfund. Samtidig ønsker Rådet i valget af emner til behandling at forberede samfundet til fremtiden, og Rådets aktiviteter er såvel relevante som synlige. Rådet bestræber sig således på at være på forkant med udviklingen og herved være ikke alene en væsentlig men også uundværlig aktør i samfundsdebatten. For at sikre opfyldelse af denne vision har Rådet i 2012 haft en omfattende arbejdsproces med det formål at afklare hvilke kommende emner, det vil være relevant at behandle. havde sin egen hovedkonto på finansloven. Der var tale om en driftsbevilling. Der indgik ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. Hovedkonto Navn Bevillingstype Driftsbevilling administrerer ikke tilskud eller andre lovbundne ordninger. 1.2 Årets faglige resultater har i 2012 haft følgende aktiviteter indenfor de to hovedopgaver: 1. Rådgivning til Folketing, ministerier og offentlige myndigheder: Rapport: Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden (10. maj 2012). Rapport foreligger tillige i engelsk version. Rapport: Genom-undersøgelser etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren (1. november 2012). Udtalelse om undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling (17. april 2012). Udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp (18. september 2012). Høring vedrørende regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet (2. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (27. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.) ( 7. marts 2012). Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om (21. marts 2012). Høring vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (11. april 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) (1. maj 2012). Høring vedrørende udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion (16. august 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) (22. august 2012). Høring vedrørende revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (10. oktober 2012). Side 4 af 20

7 Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning (18. oktober 2012). Høring vedrørende referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet (29. november 2012). Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, m.v.( 13. december 2012). 2. Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden: Rapport: Etik og sprogbrug fra vugge til grav (5. marts 2012). Udtalelse om tvang i psykiatrien (19. juni 2012). Udtalelse foreligger tillige i engelsk version Debat om bioenergi, fødevarer og etik, Aarhus Universitet (21. februar 2012). Workshop om psykiatri i samarbejde med Region Midtjylland, Viborg.( 28. februar 2012). Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer, Landstingssalen, Christiansborg (13. april 2012). Debatdag om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden, Fællessalen, Christiansborg (10. maj 2012). Debatarrangement med Politiken Plus: Hvem skal gå forrest, når krisen kradser? Debat om klima, fødevarer og etik, København (25. oktober 2012). Debatarrangement om genom-undersøgelser, Landstingssalen, Christiansborg (1. november 2012). Debatdag om etik og sprogbrug i sundhedssektoren, Testrup Højskole (6. november 2012). Lokale debatarrangementer i 2012 om etiske emner indenfor Rådets virksomhedsområde med tilskud fra Rådets tilskudsordning. Nyhedsbreve (6) med information om Rådets arbejde. Fem videoer om tvang i psykiatrien til undervisnings brug. Undervisning i Ungdomsbyen etik på speed: Løbende kurser i 2012, om etik for grundskolens klassetrin. Rådsmøder i 2012: o Rådsmøde nr. 262 (19. januar 2012) o Rådsmøde nr. 263 (23. februar 2012) o Rådsmøde nr. 264 (15. marts 2012) o Rådsmøde nr. 265 (19. april 2012) o Rådsmøde nr. 266 (internat) ( maj 2012) o Rådsmøde nr. 267 (21. juni 2012) o Rådsmøde nr. 268 (23. august 2012) o Rådsmøde nr. 269 (20. september 2012) o Rådsmøde nr. 270 (25. oktober 2012) o Rådsmøde nr. 271 (15. november 2012) o Rådsmøde nr. 272 (13. december 2012) Møde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget vedrørende, Christiansborg (25. oktober 2012) Deltagelse i internationale fora med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling om emner indenfor Rådets virksomhedsområde: o EC International Dialogue on Bioethics, København (19. juni 2012). o Møde med European Group on Ethics om bioenergi, København (20. juni 2012). Side 5 af 20

8 o European Group on Ethics, Roundtable on Energi Mix, Bruxelles (18. september 2012). o Møde i National Ethics Councils Forum, Cypern (3.-5. oktober 2012). Andet: o Udgivelse af årsberetning for 2011 (Marts 2012). o Udgivelse af årsrapport for 2011 (April 2012). o Juni 2012: Sammenlægning med Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, jf. lovændring. o Oktober 2012: Flytning fra Rentemestervej til Holbergsgade, København K.. Alle faglige aktiviteter indenfor de to hovedopgaver er løbende præsenteret på Rådets hjemmeside. Målsætningen om aktualitet og synlighed har fortsat kommunikation som grundlæggende fundament, og indsatsen har resulteret i, at rådsmedlemmer og medarbejdere i stigende omfang kontaktes for medvirken til interviews og debat i medierne om emner, som Rådet behandler eller har behandlet. Dette har medvirket til at øge offentlighedens interesse for og kendskabet til s arbejde. Besøgstallet på Rådets hjemmeside er igen i 2012 steget med 25%. På denne baggrund vurderes Rådets faglige resultater i 2012 til at være tilfredsstillende, jf. nærmere herom i afsnit 2. Side 6 af 20

9 1.3 Årets økonomiske resultat Tabel 1 Hovedtal (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster ÅRETS RESULTAT Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Låneramme Træk på Låneramme Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 19,3% 56,7% 54,8% Negativ udsvingsrate 11,2 9,8 8,0 Overskudsgrad -9,7% -2,7% -3,6% Bevillingsandel 100% 100% 100% Personaleoplysninger Antal årsværk 10,0 9,94 9,81 Årsværkspris 539,4 543,6 535,7 Lønomkostningsandel -68,3% -69,0% -68,2% Lønsumsloft Lønforbrug Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevillingen fra 2011 til Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr. som følge af korrektion af afskrivningsprofilen i relation til hjemmesiden. En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen. Side 7 af 20

10 Et fald i øvrige omkostninger på ca. 0,25 mio. kr. er relateret til diverse aktiviteter. Som det fremgår af regnskabet, er udnyttelsesgraden af lånerammen 54,8%. Dette skyldes, at der ikke er foretaget yderligere investeringer i 2012; en nedjustering i lånerammen fra 1,0 mio. kr. til 0,3 mio. kr. som følge af overførsel af låneramme til National Sundheds-IT på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 Der er sket et fald i den negative udsvingsrate i 2012, hvilket skal ses i lyset af det planlagte negative resultat for 2012, som dog er mindre end budgetteret. s aktiviteter i 2012 er udelukkende nettobevillingsfinansieret på finansloven, hvorfor bevillingsandelen er 100 %. 1.4 Opgaver og ressourcer Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for s hovedopgaver Hovedopgaver (beløb i mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets underskud 0. Generel ledelse og administration 3,1 3,3 0,2 1. Rådgivning af Folketing, ministerier og offentlig myndigheder 2,3 2,4 0,1 2. Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden 2,3 0,1 2,4 0,0 I alt 7,7 0,1 8,1 0,3 Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af Sekretariatets skema for tidsregistrering. Ad 0. Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at sammenlægningen af Sekretariatet for og Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komite til et fælles sekretariat samt flytningen til ny fælles lokalitet i Holbergsgade har trukket ekstraordinære ressourcer. 1.5 Redegørelse for reservation har ingen reservationer i Administrerede udgifter og indtægter administrerer ikke tilskudskonti. 1.7 Forventninger til det kommende år Rådet vil i det kommende år afslutte tre af de igangværende projekter: 1) Prioritering i Sundhedsvæsenet; planlagt til afslutning i forår ) Kommercialisering af Kroppen; planlagt til afslutning ultimo ) Etisk Forum for Unge om psykiatri: Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom ; undervisningsmateriale udsendes til grundskolens ældste klasser i maj Projektgruppernes arbejde følges løbende op på hjemmesiden. Side 8 af 20

11 Rådet har ved årsskiftet 2012/ års jubilæum, hvilket planlægges markeret på hjemmesiden med et interview med den første formand for Rådet. Lancering af to nye cases: Bioenergi og Genom-undersøgelser til undervisning på Etik & Livet, foråret Lancering af engelsk version af: Bioenergi, fødevarer og etik i en global verden samt Magt og afmagt i psykiatrien ; begge primo Rådet vil yderligere have fokus på følgende emner: o o o Antibiotika resistens. Fødevarespild. Neuroetik. Alle aktiviteter er igangsat af Rådet på eget initiativ, jf. lovens 5. De lokale debatarrangementer er for 2013 koblet direkte sammen med de emner, Rådet arbejder med. Et mindre beløb er afsat til at øge kendskabet til Rådets arbejde generelt. I 2013 skal der træffes beslutning om Rådets formands forlængelse for en ny periode. Ved udgangen af 2013 udløber medlemsperioden for en stor del af Rådets nuværende medlemmer. Størsteparten af disse vil kunne forlænges for endnu en periode. 2. Målrapportering 2.1 Indledende bemærkninger er ikke omfattet af ministeriets koncept for resultatkontrakter. udarbejder hvert år arbejdsplan for det kommende år. Der afrapporteres på denne plan. Som det vil fremgå af nedenstående analyse af de faglige resultater i 2012, har Rådet gennemført samtlige aktiviteter på årets aktivitetsplan. Det er den samlede vurdering, at på tilfredsstillende vis har gennemført de aktiviteter, som er forbundet med Rådets hovedopgaver om henholdsvis 1) Rådgivning af Folketing, ministerier og offentlig myndigheder samt 2) Informations- og debatskabende aktiviteter i offentligheden. 2.2 Uddybende analyser og vurderinger af de faglige resultater 1. RÅDGIVNING TIL FOLKETINGET, MINISTERIER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER: Som anført i afsnit 1.2. udgør Rådets ene hovedopgave vedrørende rådgivning i 2012 følgende aktiviteter: Rapport: Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden (10. maj 2012). Rapport foreligger tillige i engelsk version. Rapport: Genom-undersøgelser etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren (1. november 2012). Udtalelse om undladelse og afbrydelse af livsforlængende behandling (17. april 2012). Udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp (18. september 2012). Side 9 af 20

12 Høring vedrørende regioners og kommuners adgang til indhentning og behandling af personoplysninger fra offentlige registre til brug for tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet (2. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (27. februar 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justeringer vedrørende planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.) ( 7. marts 2012). Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om (21. marts 2012). Høring vedrørende revideret udkast til bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (11. april 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) (1. maj 2012). Høring vedrørende udkast til vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion (16. august 2012). Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) (22. august 2012). Høring vedrørende revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (10. oktober 2012). Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning (18. oktober 2012). Høring vedrørende referencearkitektur for informationssikkerhed i sundhedsvæsenet (29. november 2012). Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, m.v.( 13. december 2012). Arbejdsgrupperne er nedsat på Rådets eget initiativ. For så vidt angår udtalelsen om aktiv dødshjælp, september 2012, er denne udarbejdet på skriftlig anmodning fra ministeren for sundhed og forebyggelse. Der er tale om rådgivning indenfor emner af principiel etisk karakter, og emnerne er valgt dels ud fra visionen om at forberede samfundet til fremtiden dels for at rådgive Folketinget om aktuelle problematikker. Samlet set vurderes ressourceforbruget på 2,4 mio. kr. til løsningen af denne hovedopgave som passende i forhold til Rådets øvrige aktiviteter, se nedenfor. 2. INFORMATIONS- OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER Ligeledes for denne hovedopgave henvises til oversigten i afsnit 1.2, og aktiviteterne har været følgende: Rapport: Etik og sprogbrug fra vugge til grav (5. marts 2012.) Udtalelse om tvang i psykiatrien (19. juni 2012). Udtalelse foreligger tillige i engelsk version. Debat om bioenergi, fødevarer og etik, Aarhus Universitet (21. februar 2012). Workshop om psykiatri i samarbejde med Region Midtjylland, Viborg.( 28. februar 2012). Magt og afmagt i psykiatrien - en debatdag om etiske dilemmaer, Landstingssalen, Christiansborg (13. april 2012). Side 10 af 20

13 Debatdag om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden, Fællessalen, Christiansborg (10. maj 2012). Debatarrangement med Politiken Plus: Hvem skal gå forrest, når krisen kradser? Debat om klima, fødevarer og etik, København (25. oktober 2012). Debatarrangement om genom-undersøgelser, Landstingssalen, Christiansborg (1. november 2012). Debatdag om etik og sprogbrug i sundhedssektoren, Testrup Højskole (6. november 2012). Lokale debatarrangementer i 2012 om etiske emner indenfor Rådets virksomhedsområde med tilskud fra Rådets tilskudsordning. Nyhedsbreve (6) med information om Rådets arbejde. Fem videoer om tvang i psykiatrien til undervisnings brug. Undervisning i Ungdomsbyen etik på speed: Løbende kurser i 2012, om etik for grundskolens klassetrin. Rådsmøder i 2012: o Rådsmøde nr. 262 (19. januar 2012). o Rådsmøde nr. 263 (23. februar 2012). o Rådsmøde nr. 264 (15. marts 2012). o Rådsmøde nr. 265 (19. april 2012). o Rådsmøde nr. 266 (internat) ( maj 2012). o Rådsmøde nr. 267 (21. juni 2012). o Rådsmøde nr. 268 (23. august 2012). o Rådsmøde nr. 269 (20. september 2012). o Rådsmøde nr. 270 (25. oktober 2012). o Rådsmøde nr. 271 (15. november 2012). o Rådsmøde nr. 272 (13. december 2012). Møde med Folketingets Sundhedsudvalg og Udvalget vedrørende, Christiansborg (25. oktober 2012). Deltagelse i internationale fora med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling om emner indenfor Rådets virksomhedsområde: o EC International Dialogue on Bioethics, København (19. juni 2012). o Møde med European Group on Ethics om bioenergi, København (20. juni 2012). o European Group on Ethics, Roundtable on Energi Mix, Bruxelles (18. september 2012). o Møde i National Ethics Councils Forum, Cypern (3.-5. oktober 2012). Andet: o Udgivelse af årsberetning for 2011 (Marts 2012). o Udgivelse af årsrapport for 2011 (April 2012). o Juni 2012: Sammenlægning med Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, jf. lovændring. o Oktober 2012: Flytning fra Rentemestervej til Holbergsgade, København K. Samlet set vurderes ressourceforbruget på 2,4 mio. kr. til løsningen af denne hovedopgave som passende i forhold til Rådets øvrige aktiviteter. Side 11 af 20

14 Sammenfatning: Som det fremgår af ovenstående, er aktiviteter på aktivitetsplanen for 2012 indenfor de to hovedopgaver gennemført med tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er brugt mange administrative ressourcer på fusionen med komitéens sekretariat. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis s årsrapport er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter af 21. januar Regnskabet for 2012 er aflagt efter principperne for omkostningsbevillinger, jf. Regnskabsbekendtgørelse nr. 70 af 27. januar Regnskabspraksis følger Økonomisk Administrativ Vejledning. De data, der er anvendt i årsrapporten, er hentet fra SB, SKS og Navision Stat. 3.2 Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatopgørelse Note Beskrivelse (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0 0 Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser -31 Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger Pension Lønrefusion 4-23 Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Side 12 af 20

15 Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger ÅRETS RESULTAT Note: Da sekretariaterne for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité er sammenlagt med virkning på FL 2013 på ny hovedkonto , Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. Note: I årsrapporten for 2011er posten Resultat før finansielle poster fejlagtigt anført, dog uden betydning for årets resultat i Dette er rettet i årsrapporten for Det fremgår af resultatopgørelsen, at Rådet i 2012 fik et negativt resultat på 0,3 mio. kr., som er disponeret til overført underskud, jf. nedenfor i tabel 7. Årets negative resultat på 0,3 mio. kr. set i forhold til 2011 skyldes primært et fald i de ordinære driftsindtægter, da omkostningsniveauet for 2011 og 2012 er på niveau. Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevillingen fra 2011 til Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr., som følge af korrektion af afskrivningsprofilen i relation til hjemmesiden. En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen. Et fald i andre ordinære driftsomkostninger og andre driftsomkostninger på ca. 0,25 mio. kr. skyldes diverse aktiviteter. Tabel 7: Resultatdisponering Resultat disponering (1.000 kr.) Disponeret bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud Balancen Tabel 8: Balancen (1.000 kr.) AKTIVER PASSIVER Side 13 af 20

16 Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver - Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhverv. Konces. Pat. Lic.mv. - - Reserveret Egenkapital Udvik. projekter under opf. - Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Hensatte forpligtelser Infrastruktur Transportmateriel Langfristede gældsforpligtelser Produktionsanlæg og maskiner Prioritetsgæld an. Langfris. Gæld Inventar og IT-udstyr 43 9 FF4 Langfristet gæld Igangv. Arbej. for egen regning FF6 Bygge- og IT-kredit Materielle anlægsaktiver i alt 43 9 Donationer Finansielle anlægsaktiver Langfristede gældsforpligtelser i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver Kortfristede gældsforpligtelser Finansielle anlægsaktiver i alt Leverandører af varer og tjenesteyd Anlægsaktiver i alt Anden kortfristet gæld Omsætningsaktiver Skyldige feriepenge Varebeholdninger Reserveret bevilling - Igangv. Arbejd.Frem. Regn., forpligt. Tilgodehavender Værdipapirer Periodeafgræns. Post., forpligt Likvide beholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Gældsforpligtelser i alt Andre likvider (5) 0 Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver ialt Aktiver i alt Passiver i alt Note: I årsrapporten for 2011er posten Anden kortfristet gæld fejlagtigt anført, dog uden betydning for balancen i Dette er rettet i årsrapporten for Note: I årsrapporten for 2011er posten Periodeafgræns. Post., forpligt fejlagtigt anført, dog uden betydning for balancen i Dette er rettet i årsrapporten for Balancen er faldet med 0,7 mio. kr. fra 2011 til På aktivsiden skyldes faldet først og fremmest, at værdien af de færdiggjorte udviklingsprojekter falder i takt med, at hjemmesiden afskrives og at beholdningen på FF7 Finansieringskontoen er faldet. På passivsiden modsvares dette af et fald i egenkapitalen som følge af fald i såvel det overførte underskud som FF4 Langfristet gæld. De immaterielle aktiver udgør Rådets hjemmeside. 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Side 14 af 20

17 Egenkapitalforklaring (1.000 kr.) Egenkapital primo R-året Startkapital primo Ændring i startkapital - Startkapital ultimo Opskrivninger primo - - +Ændring i opskrivninger - - Opskrivninger - - Reserveret egenkapital primo - - +Ændring i reserveret egenkapital - - Reserveret egenkapital ultimo Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - - +Regulering af det overførte overskud - - +Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat - -Udbytte til staten Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Note: I årsrapporten for 2011er posten Overført overskud ultimo fejlagtigt anført, dog uden betydning for egenkapitalen i Dette er rettet i årsrapporten for Årets underskud i 2012 på 0,3 mio. kr. har medført, at det overførte underskud og den samlede egenkapital er faldet tilsvarende, således at egenkapitalen ultimo 2012 udgør i alt 1,4 mio. kr. 3.5 Udnyttelse af lånerammen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme (1.000 kr.) 2012 Sum af materielle og immaterielle aktiver 164 Låneramme på FL Udnyttelsesgrad i pct. 54,8% har overholdt lånerammen i Der er i 2012 ikke foretaget yderligere investeringer. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (mio.kr.) Lønsumsloft FL 4,7 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 4,6 Lønforbrug under lønsumsloft 5,3 Difference (merforbrug) 0,7 Akk. opsparing ult ,4 Akk. opsparing ult ,3 Side 15 af 20

18 Af tabellen fremgår det, at med et lønforbrug på 5,3 mio. kr. har haft et merforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf dækkes de 0,4 mio. kr. af den opsparede lønsum og de resterende 0,3 mio. kr. forudsættes udlignet i Bevillingsregnskabet Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) Mio. kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 2011 (FL+TB) Nettoudgiftsbevilling 7,8 7,7 7,7 0,0 Nettoforbrug af reservation Indtægter 0,1 0,0 0,1-0,1 Udgifter 8,2 7,7 8,1 0,4 Årets resultat 0,2 0,0 0,3 0,3 Note: Da sekretariaterne for og Den Nationale Videnskabsetiske Komite er sammenlagt med virkning på FL 2013 på ny hovedkonto , Fællessekretariat for og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, effektueret ved Lov nr. 601 af 18. juni 2012, er budgettet for 2013 ikke udfyldt. Bevillingen på FL 2012 var 8,0 mio. kr., men på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 har Det Etiske Råd overført bevilling til Departementet i forbindelse med driftsaftaler. Årets resultat på -0,3 mio. kr. set i forhold til 2011 skyldes primært et fald i de ordinære driftsindtægter, da omkostningsniveauet for 2011 og 2012 er på niveau. Årets resultat på -0,3 mio. kr. skyldes såvel opadgående som nedadgående bevægelser: Et fald på de ordinære driftsindtægter på ca. 0,13 mio. kr., som primært skyldes et fald i bevillingen fra 2011 til Et fald i lønomkostningerne på 0,15 mio. kr. En stigning i årets afskrivninger på 0,20 mio. kr., som følge af korrektion af afskrivningsprofilen i relation til hjemmesiden. En stigning i huslejen på ca. 0,16 mio. kr. der skyldes, at flytning til Rentemestervej, Kort & Matrikelstyrelsen, inkluderede en driftsaftale i huslejen. Et fald i andre ordinære driftsomkostninger og andre driftsomkostninger på ca. 0,25 mio. kr. skyldes diverse aktiviteter. Side 16 af 20

19 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som, CVR-nr , er ansvarlig for: , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives herved, at: 1. - årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering i årsrapporten er fyldestgørende, 2. - de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. - der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten København, den 4. april 2013 København, den 9. april 2013 Pernille Seaton Konstitueret sekretariatschef Per Okkels Departementschef Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Side 17 af 20

20 5. Bilag til årsrapporten 5.1 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte koncessioner, udviklings- patenter, I alt projekter licenser mv. Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang - - Afgang - - Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr Side 18 af 20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere