Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.»lejer til ejer ordningen«landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. Landstingsforordning nr. 6 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. september 2002 om hvilke af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger, der ikke kan omdannes til ejerboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9. af 12. maj 2003 om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. Omdelt april 2007

2 Indholdsfortegnelse: 1. Resume Hvorfor lejer til ejer? Boligpolitik Overvejelser i forbindelse med lejer til ejer ordningen Renoveringsefterslæb i Hjemmestyrets boliger Øvrige støtteordninger på boligområdet Regelgrundlag og begreber Regelsæt Begreber Landstingets politiske behandling af den gældende lejer til ejer - ordning...15 A. Hovedforordningen: A.1 1 behandling A.2 2 behandling A.3 3. behandling B. Ændringsforordningen: B.1 1.behandling B.2 2. behandling B.3 3. behandling Landsstyrets politiske behandling af lejer til ejer ordningen Bekendtgørelse om hvilke boliger, der ikke kan omdannes: Bekendtgørelse om teknisk-økonomisk vurdering: Landsstyrebeslutning om salg af enfamiliehuse Salg af kommunale boliger Salg af kommunale boliger opført uden tilskud fra Grønlands Hjemmestyre Salg af kommunale boliger opført med tilskud fra Grønlands Hjemmestyre Nuup Kommuneas folder om lejer til ejer Salg af Hjemmestyreejede boliger Gennemførte salg Konjunkturpant Proceduren for salg Eksempel på sagsforløb Særlige anvisningsforhold Særligt om chefboliger i Nuuk Afslag meddelt i Nuuk Boligmarkedet i Nuuk Evaluering af ordningen Antal henvendelser Salg af enfamiliehuse Salg af flerfamiliehuse Markedsprisen og konjunkturpantet Sammenfatning Nyt forordningsforslag FM 2007/ FM 2007/ Salg af boliger i de større byer Salg af boliger i de mindre byer Eksempler til illustration af den nye ordning Sammenfatning...47

3 Bilag Bilag 1: Brev fra Landstingets Finansudvalg af den 11. maj 2004 Bilag 2: Svar af den 17. maj 2004 på brev fra Landstingets Finansudvalg Bilag 3: Brev fra Landstingets Finansudvalg af den 21. maj 2004 Bilag 4: Spørgsmål fra landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne, af den 7. marts 2007 Bilag 5: Svar af den 20. marts 2007 til landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne, Bilag 6: Oversigt over alle gennemførte salg pr Bilag 7: Oversigt over kommunale boliger opført med tilskud fra Grønlands Hjemmestyre, der er indstillet til salg

4

5 1. Resume Nærværende redegørelse beskæftiger sig med Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger, herunder om ordningen er administreret i henhold til de gældende regler samt de politiske intentioner og målsætninger. Det er konstateret, at salg af Hjemmestyrets udlejningsboliger er sket og sker i overensstemmelse med Landstingets og Landsstyrets politik og i henhold til gældende lovgivning og dermed er samtlige 80 gennemførte handler sket efter de gældende regler. Salg af udlejningsboliger til lejere, der er ansat i Grønlands Hjemmestyre, er sket og sker på samme grundlag som salg af udlejningsboliger til andre lejere. Salg af Hjemmestyrets udlejningsboliger til lejere, der er ansat i Grønlands Hjemmestyre er ikke sket til "vennepriser" eller på særligt fordelagtige vilkår. Det er Landstingets og Landsstyrets politik, at det private boligmarked skal styrkes og således at en større del af befolkningen kan få deres egen bolig. Denne politik gennemføres ved betydelige tilskud til opførelse af ejerboliger, andelsboliger, boligstøttehuse og selvbyggerhuse. Som led i denne politik har Landstinget også vedtaget, at lejere i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger kan købe deres udlejningsbolig. Landstinget har i Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger vedtaget de regler, Landsstyret følger, når Hjemmestyrets udlejningsboliger sælges til lejerne. Erfaringerne med den gældende ordning for salg af det offentliges udlejningsboliger har vist at ordningen på visse områder er uhensigtsmæssige. Dette gælder især for flerfamiliehuse, hvor kravet om 75% tilslutning har forhindret en række omdannelser. Kravet om 75% tilslutning har sat en definitiv stopper for at få gennemført en del af Landstingets og Landsstyrets boligpolitik. I Nuuk har der været 5 handler med enfamiliehuse, hvor konjunkturpantet har været på over 1,0 mio. kr. Dvs. at andre forhold end husets aktuelle stand, efter en ejendomsmæglers vurdering, har påvirket prisen med mere end 1,0 mio. kr. i opadgående virkning. Det nye forordningsforslag, der bliver fremlagt på FM2007/23, tager højde for disse uhensigtsmæssigheder. 5

6

7 2. Hvorfor lejer til ejer? Lejer til ejer - ordningen blev vedtaget i 2002 på baggrund af konkrete ønsker fra lejerne, kommunerne og Landstinget. Det fremgår bl.a. af Landsstyrets»Oplæg til strukturpolitisk Handlingsplan«fra september 2000, at Det grønlandske boligmarked er kendetegnet ved, at staten, Hjemmestyret og kommunerne har finansieret ca. 90% af boligmassen, helt eller delvist Der mangler det nødvendige antal tidssvarende boliger af forskellige typer som er nødvendige for at sikre tilstrækkelig mobilitet af arbejdskraft. Det er Landsstyrets intention, at der skal ske en gradvis nedprioritering af det offentlige boligbyggeri i takt med at de nødvendige rammer for et øget privat boligbyggeri skabes og videre En øget mulighed for omdannelse af offentligt udlejningsbyggeri til andelsboliger eller ejerlejligheder, skal analyseres. Specielt var Nuup Kommunea meget aktiv i processen for at få gennemført ordningen og havde interesse i at få gennemført en ordning om salg af boliger til lejerne, fordi kommunen siden 2000 ikke havde modtaget støtte fra Grønlands Hjemmestyre til opførelse af 60/40-boliger. Kommunen havde derfor en vision om, at indtægterne fra salg af boliger kunne anvendes til nyt boligbyggeri i kommunen. I februar 2001 udgav Nuup Kommunea folderen»fra lejer til ejer en god idé«. Af folderen fremgår bl.a.: Kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea ved budgetbehandlingen i november 2000 har truffet principbeslutning om, at kommunalt ejede boliger kan frasælges. Ved salg af kommunens boliger vil kommunen kunne få frigjort store millionbeløb, der kan bruges til nybyggeri samt renovering af den eksisterende boligmasse. Salget af kommunens boliger vil dermed være med til at løse op for den generelle boligmangel, de lange ventelister og de høje udlejningspriser på det private boligmarked. Der vil endvidere være store samfundsmæssige konsekvenser ved at normalisere boligmarkedet. Hver eneste dag uden boligreform i Grønland koster vækst og velfærd. Der anføres videre, at Der er i budgettet indarbejdet salg af 50 kommunalt ejede boliger i år 2001 og 100 boliger i år 2002, 2003 og Lejer til ejer - ordningen blev vedtaget i Forinden var der en debat i Landstinget om hele boligområdet. I 2000 blev der for Landstinget forelagt en handlingsplan for boligområdet. Handlingsplanen for boligområdet, der var inddelt i tre faser, blev fulgt op af konkrete lovgivningstiltag, der blev vedtaget. 2.1 Boligpolitik Første fase indeholdt en reform af huslejeberegningen, således at den del af huslejen i de offentlige udlejningsboliger der stammer fra drift, vedligehold og henlæggelser kom til at svare til 7

8 udgifterne på området. Samtidig blev det indkomstuafhængige boligbørnetilskud på 10% pr. barn fjernet og den offentlige støtte til driften af boligerne blev i det væsentlige fjernet. I stedet blev boligsikringsordningen stærkt forbedret, således at boligsikringen i højere grad kom til at tilgodese samfundets svageste grupper. Den del af huslejen, der vedrører kapitalafkastet, forblev fortsat på et kunstigt lavt niveau. Med huslejereformen blev de bedrestillede i højere grad tilskyndet til at skaffe sig en bolig på det private marked, eksempelvis ved opførelse af andelsboliger. Anden fase af boligreformen blev vedtaget af Landstinget i 2002, hvor Landstinget vedtog lejer til ejer - ordningen og en udvidelse af den såkaldte ordning. Ligeledes skete der en revision af andelsboliglovgivningen, så det blev lettere at opføre andelsboliger, og der skete en administrativ forenkling af ordningen i forbindelse med udbetaling af lån. Tredje fase af boligreformen består i, at det offentliges engagement i udlejningsboliger reduceres. Landsstyret og Landstinget har været enige om, at det offentliges engagement i udlejningsboligområdet hen over en årrække skulle reduceres væsentligt. Hermed skulle borgerne gives mulighed for at påtage sig et større ansvar for egne boligforhold, og som en væsentlig sidegevinst også få mulighed for at foretage en opsparing i egen bolig. Således fremgår det bl.a. af koalitionsaftalen mellem Siumut & Inuit Ataqatigiit af 8. december 2002, pkt. 21, at Landsstyrekoalitionen tilstræber at bekæmpe boligmangelen ved at etablere en bred vifte af tilbud for forskellige indkomstgruppers muligheder for selv at anskaffe en bolig. Det fremgår endvidere af koalitionsaftalen mellem Siumut og Inuit Ataqatigiit af den 13. september 2003, at koalitionen er ligeledes enige om at landsstyrekoalitionsaftalen af 8. december 2002 også skal ligge til grund for samarbejdet. Endeligt fremgår det af tillæg til Landsstyrekoalitionsaftalen af 12. januar 2005 mellem Siumut og Inuit Ataqatigiit, at Brugsretten til de offentligt ejede udlejningsboliger skal overdrages til lejerne. Det er en betingelse for overtagelse af brugsretten til en bolig, at man har haft bopæl i mindst 18 år i Grønland og har boet i lejeboligen i mindst 2 år. 1. Ophold i andre lande i uddannelsesøjemed eller p.g.a. sygdom fratrækkes ikke i opgørelsen af bopælsperioden. 2. Efter 2 års bopæl i boligen iværksættes et gradvist udbyggende medejerskab, hvor væksten af ejerskabet er indlagt i de månedlige betalinger, som er udregnet efter boligens værdi. 3. Lovgrundlaget skal udarbejdes i På baggrund af disse politiske målsætninger er der til FM 2007 fremsat et forslag til landstingsforordning, der erstatter den gældende landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme til ejerboliger. Forslaget er tilrettet i henhold til praktiske erfaringer på området, ligesom en række bestemmelser er udgået, for i stedet at være indføjet i anden lovgivning. 8

9 2.2 Overvejelser i forbindelse med lejer til ejer ordningen Som andre bærende elementer i forarbejderne til lejer til ejer - ordningen kan nævnes følgende: Landsstyret fandt i lighed med Nuup Kommunea, at bindingen mellem arbejdstager og arbejdsgiver i form af personaleboliger, udgør en unødig stavnsbinding, der bør fjernes. Som eksempel er der i Nuuk ca offentlige udlejningsboliger, hvoraf Hjemmestyret ejer ca og kommunen ejer ca Ud af disse boliger anvises som personaleboliger til henholdsvis Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre og Staten. Det var et væsentligt element i ordningen, at de eksisterende lejere skulle kunne overtage deres bolig, uden de af den grund fik en væsentlig økonomisk belastning. Det var væsentligt, at lejerne fik så mange og redelige informationer som muligt inden beslutning om køb blev foretaget, så lejeren kunne træffe beslutning om et eventuelt køb på grundlag af fuldstændig og objektiv information. Der måtte ikke være skyggen af tvivl, idet lejerens beslutning om køb er uigenkaldelig og lejeren ikke kan fortryde et køb på et senere tidspunkt. En beslutning om at købe en bolig kan ved arbejdsløshed eller arbejdsudygtighed få fatale konsekvenser for familiens økonomi og boligforhold. Der var også overvejelser om, hvorvidt boligen skulle sælges for»hvad den er værd«, altså den teknisk- økonomiske værdi, eller for»hvad ejeren kan få for den«, dvs. markedsprisen. Hvis boligerne blev solgt til en markedspris, der var højere end bygnings værdi (den teknisk økonomiske værdi), så ville det offentlige få en utilsigtet gevinst bl.a. på grund af en boligmangel, som det offentlige selv har været med til at skabe og fastholde, ved ikke at afsætte tilstrækkeligt med bevillinger til nybyggeri, som modsvarer efterspørgslen på boligmarkedet. Derfor blev købesummen i forordningen fastsat efter ejendommens teknisk- økonomiske værdi, når markedsprisen var højere. Derved blev det undgået, at en eventuel boligmangel ville få indflydelse på boligens pris. Endvidere var der opmærksomhed på, at i byer med boligmangel og høj efterspørgsel efter boliger, ville en prisfastsættelse efter markedsværdi betyde, at kun de færreste lejere ville have økonomi til at købe deres bolig. Geografiske forhold, herlighedsværdi og spekulationselementer blev dermed også taget ud af betragtningen. Hertil kom, at der altid vil være en risiko for prisfald på markedet for ejerboliger, når konjunkturen i samfundet går fra høj konjunktur til lav konjunktur. Det vil i den forbindelse være uhensigtsmæssigt, såfremt det offentlige i en situation med høj konjunktur, har været med til at skaffe sig en utilsigtet gevinst, baseret på højkonjunktur og en stærkt stigende boligefterspørgsel. Overvejelserne mundede ud i, at 60% af købesummen skulle betales kontant af lejeren/køberen, mens Landsstyret ydede 40% som et 15 årigt rente- og afdragsfrit lån. Denne finansieringsform sikrer, at boligudgiften ikke bliver urimeligt høj og ikke væsentligt overstiger huslejeniveauet i en offentlig udlejningsbolig. 9

10 Især blev det vægtet højt, at lejeren ved at blive ejer, ikke påtog sig en urimelig økonomisk risiko. Den offentlige boligmasse er nedslidt og lider for en stor dels vedkommende under årtiers manglende vedligehold. De lejere, der overtager deres udlejningsbolig som ejerbolig, overtager samtidig ansvaret for vedligeholdelsen. Dette var også et væsentligt aspekt, som prisen skulle afspejle og som ville gøre det økonomisk muligt for køberne efterfølgende at optage lån til istandsættelse og renovering. Der var enighed i Landstinget og Landstyret om, at denne forordning ville give de mest økonomisk velstillede lejere mulighed for at overtage deres lejebolig som ejerbolig, mens de lejere, der ikke ønsker at overtage deres lejebolig, fortsat sikres deres rettigheder som lejere. 2.3 Renoveringsefterslæb i Hjemmestyrets boliger Den manglende vedligeholdelse af Hjemmestyres etageejendomme blev i 2000 opgjort til 2,1 mia. kr. Hvis Hjemmestyret skal løse renoveringsefterslæbet inden for en overkommelige 10 årig periode, skal der dermed afsættes mere end 210 mio. kr. årligt til renovering af etageejendommene. En gennemsnitlig udlejningsbolig er på 67 kvadratmeter, hvilket svarer til et gennemsnitligt renoveringsefterslæb på mindst kr. pr. bolig i etageejendommene i 2000 priser. Indtil nu er der samlet årligt afsat mio. kr. til renovering af etageejendommene, hvilket svarer til, at renoveringsefterslæbet, der er registeret og prissat i 2000, er indhentet om 30 år. Ud over renoveringsefterslæbet til etageejendommene, hviler der yderligere et renoveringsefterslæb for enfamiliehuse og rækkehuse, som ikke er opgjort. Da der i tidligere år ikke er afsat særlige midler til renovering af enfamiliehuse og dobbelthuse, må det forventes, at renoveringsefterslæbet på disse huse er mindst lige så stort som på etageejendommene. Enfamiliehuse og dobbelthuse er på gennemsnit 97 kvadratmeter, og det betyder, at der i hver af disse boliger også kan påregnes et renoveringsefterslæb svarende til mindst kr. pr. bolig i 2000 priser. De afsatte midler til renovering af boligmassen er dermed ikke tilstrækkelig til at imødekomme behovet for renovering. Ved salg til lejerne overgår ansvaret for renovering af boligen fra Hjemmestyret til den nye ejer. Et af de store samfundsgevinster ved lejer til ejer - ordningen er således, at boliger, der for de flestes vedkommende lider af renoveringsefterslæb, bliver afhændet og lejeren istandsætter boligen og bringer den op til moderne standard. Der er således på en gang tale om at bevare de samfundsskabte værdier og at fritage Landskassen for en akkumuleret renoveringsbyrde. 2.4 Øvrige støtteordninger på boligområdet Lejer til ejer - ordningen er en af flere ordninger på boligområdet, hvor Hjemmestyret understøtter, at private boligforsyner sig selv. Fælles for ordningerne er, at de alle skal ses som et led i 10

11 Landsstyrets boligpolitiske mål om at flere skal boligforsyne sig selv. Et mål som er vedtaget af Landstinget og i disse år er under realisering. Til en andelsbolig yder det offentlige et rente- og afdragsfrit lån på op til kr. Til en 10/40/50 bolig yder det offentlige et 20 årigt rente- og afdragsfrit lån på op til kr. I en offentlig lejebolig opkræves 1,5% i kapitalafkast. Dette er 2,5%-point mindre end den rente Nationalbanken pt. udlåner til. Til et boligstøttehus yder Hjemmestyret hver måned et tilskud til ydelserne på 30%. Tilskuddet stiger for hvert hjemmeboende barn med 7,5%, dog maksimalt til 6 børn. Til et selvbyggerhus yder Hjemmestyret et rente- og afdragsfrit lån på 95% af byggesættets værdi, svarende til mellem og kr. Lejer til ejer ordningen er således en af flere boligpolitiske instrumenter, der anvendes til at styrke et privat boligmarked og til at sikre at flere boligforsyner sig selv. 11

12

13 3. Regelgrundlag og begreber 3.1 Regelsæt Følgende regelsæt er tilknyttet lejer til ejer-ordningen: Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. Landstingsforordning nr. 6 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. september 2002 om hvilke af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger, der ikke kan omdannes til ejerboliger. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9. af 12. maj 2003 om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. 3.2 Begreber Ved en lejers køb af sin udlejningsbolig efter lejer til ejer ordningen, vurderes boligens tekniskøkonomiske værdi og boligens markedspris. Lejeren køber udlejningsboligen til den billigste af de to priser. Viser det sig, at den teknisk- økonomiske værdi er den billigste skyldes dette ofte, at markedsprisen er påvirket af en boligmangel på lokaliteten. Boligmanglen kapitaliseres ikke i salgsprisen overfor lejeren. For at modvirke, at dette billigere køb kan føre til spekulation ved videresalg, registreres et konjunkturpant svarende til forskellen mellem købsprisen (=den tekniskøkonomiske værdi) og den vurderede markedspris. Nedenfor gengives de mest anvendte begreber i processen. Teknisk- Økonomisk værdi. Svarer til boligens genanskaffelsespris. Vurderingssummen, som fremkommer, er ikke en salgs- eller købspris, men alene en fastsættelse af en bygnings værdi ud fra dens alder og fysiske tilstand. En bygnings teknisk- økonomisk værdi bestemmes som: genanskaffelsesprisen, fratrukket manglende vedligeholdelse og afskrivninger. Forhold som beliggenhed, herlighed, eller markedsforhold og boligknaphed har ingen indflydelse på den tekniskøkonomisk værdi. Er en bygning under 50 år, forudsættes den at have en total levetid på 75 år. Er en bygning over 50 år, fastsættes den totale restlevetid ud fra en konkret vurdering, hvor den almindelige vedligeholdelsestilstand og evt. gennemførte hovedrenoveringer tages i betragtning. Markedsværdi. Svarer til den pris, som boligen, som den ser ud i dag, vil kunne handles for i fri handel under forudsætning af, at boligen er ubeboet. Markedsprisen kan være lavere end den teknisk- økonomiske værdi, den kan være på niveau med teknisk- økonomiske værdi eller den kan være højere end den teknisk- økonomiske værdi. F.eks. er en boligs markedsværdi i Nanortalik lavere end den teknisk- økonomiske værdi, en boligs markedsværdi i Qaqortoq på niveau med den teknisk- økonomiske værdi, og 13

14 en boligs markedsværdi i Nuuk højere end den teknisk- økonomiske værdi. Herlighedsværdi, er en del af markedsværdien og udgør den overpris eller merpris som f.eks. boligens beliggenhed eller udsigten fra boligen repræsenterer. Herlighed er en subjektiv og meget personlig individuel vurdering. Nogle sætter stor pris på at bo et bestemt sted, dvs. i et kvarter, hvor f.eks. nogle bestemte personer bor. Andre sætter særdeles stor pris på den udsigt, der er fra boligen, og om den placeret i umiddelbar tilknytning til naturen. Manglende herlighed, kan naturligvis også have indflydelse på prisen. Endvidere kan bortfald af herlighed have indflydelse på prisen. Således kan f.eks. et stort nybyggeri, der eksempelvis medfører øget trafik, øget støj, eller som skygger på udsigten fra boligen medføre, at den falder i markedsværdi. Transaktionsomkostninger, er de omkostninger, der dækker udgifter til teknisk- økonomiske vurderinger, markedsvurderinger, udfærdigelse af dokumenter, stempling mv. Dvs. omkostninger, der er forbundet med gennemførelse af salget af boligen. Salgsprisen efter»lejer til ejer«modellen. Såfremt den teknisk- økonomiske værdi er højere end markedsprisen, sælges boligen til markedsprisen med tillæg af transaktionsomkostningerne. Såfremt markedsprisen er højere end den teknisk- økonomiske værdi, sælges boligen til den teknisk- økonomiske værdi med tillæg af transaktionsomkostningerne. Der indsættes samtidig et konjunkturpant efter nedenstående retningslinjer. Konjunkturpant bruges i de tilfælde, hvor boligen sælges til den teknisk- økonomiske værdi, og hvor markedsprisen er mere end 5% højere end den teknisk- økonomiske værdi. Konjunkturpantet bruges for at modvirke en eventuel spekulation i forbindelse med en lejers erhvervelse af sin bolig. Tabel 1: 11 konkrete eksempler: Tekniskøkonomisk Markeds Konjunktur Kommune: B.nr.: vurdering: vurdering: Købesum: pant: Nanortalik B kr kr kr. ej konj. pant Qaqortoq B kr kr kr. ej konj. pant Narsaq B kr kr kr. ej konj. pant Paamiut B kr kr kr. ej konj. pant Nuuk B kr kr kr kr. Nuuk B kr kr kr kr. Nuuk B kr kr kr kr. Maniitsoq B kr kr kr kr. Sisimiut B kr kr kr kr. Ilulissat B kr kr kr kr. Ammassalik B7a+b+B kr kr kr. ej konj. pant Som det fremgår af ovenstående eksempler, er der geografisk en stor forskel på, hvilken markedspris en bolig kan have. Især i Nuuk er markedsprisen en del højere end boligens tekniskøkonomiske værdi. 14

15 4. Landstingets politiske behandling af den gældende lejer til ejer - ordning Landstinget har behandlet hovedforordningen og ændringsforordningen i henholdsvis 2002 og Nedenfor gengives i hovedtræk Landstingets behandling af forordningen. A. Hovedforordningen: Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. FM 2002/21. trådte i kraft d. 1. juli Formål, jf. forslagets almindelige bemærkninger: - Øge forsyningen af privatejede boliger. - Imødekomme kommunernes ønske om at kunne sælge deres udlejningsboliger, herunder successivt (salamimetoden), når initiativet kommer fra kommunen. A.1 1. behandling. Ordførerindlæg, 1. behandling, 12. april 2002: Siumut v/ Tommy Marø: Er glad for, at der åbnes op for at lejere af Hjemmestyrets og kommunernes boliger nu kan overtage deres boliger med dertilhørende forpligtigelser. Lægger vægt på, at tilbageblevne lejere i en omdannet ejendom beholder sine rettigheder som lejer, via Hjemmestyrets eller kommunens indtræden i ejerforeningen. Vigtigt, at den kommende køber forud for salget skal modtage forskellige oplysninger om ejendommens vedligeholdelsesstand. Tilfreds med, at det offentlige lån på 40% beregnes ud fra den teknisk- økonomiske vurdering, idet mellemindkomstgruppen derved tilgodeses. Ligeledes stor tilfredshed med at der registreres konjunkturpant for at undgå spekulation. Atassut v/ Godmand Rasmussen: Er positiv over for ordningen, der medfører, at flere får mulighed for at kunne boligforsyne sig selv. IA v/ Johan Lund Olsen: Grundlæggende støttes forslaget, men Infrastruktur og Boligudvalget bedes komme med en vurdering af følgende: - De boliger der er øremærket til Hjemmestyret eller en kommunalbestyrelse i forhold til forslagets anvendelsesområde Om lejen for en tilbagebleven lejer i en omdannet ejendom skal følge boligydelsen for en beboer i ejendommen, som har overtaget sin lejebolig som ejerbolig. Det bør tydeliggøres, at der ikke må være forskel på de to beboeres boligydelse. 15

16 - Under henvisning til afsluttende bemærkninger og overvejelser i forslagets almindelige bemærkninger; Udvalget skal tage med i sine overvejelser, om det ikke er de mindrebemidlede, som ender med at blive samlet i ghettoer, fordi ordningen automatisk kommer til at favoritvisere befolkningsgruppen, som har højere indtægter. Kandidatforbundet v/ Ove-Karl Evaldsen: Støtter forslaget fuldt ud, bl.a. fordi ejerskab af egen bolig automatisk skaber en større ansvarsfølelse i henseende til vedligeholdelse. Spørger, hvorvidt en køber af sin lejebolig får fuld råderet over boligen. Spørger, hvad der sker med tilbageværende lejere i tilfælde af, at ikke 100% af lejerne i flerfamiliehuse ønsker at overtage deres lejebolig som ejerbolig. Der skal skabes ordentlige vilkår for denne tilbageværende gruppe af lejere. Spørger, om der er kendskab til prisstigninger-/fald for hhv. nye og ældre ejerboliger på boligmarkedet. Spørger om der er mulighed for, at lejere med stor anciennitet som lejer i lejeboligen, kan opnå et prisnedslag ved et eventuelt køb. Per Berthelsen: Støtter forslaget uforbeholdent og fuldt ud, da det er meget fremadrettet. Landsstyremedlem Jørgen Wæver Johansen i samråd i Infrastruktur- og Boligudvalget d. 29. april 2002: Udvalget beder Landsstyremedlemmet tage stilling til 3 spørgsmål (medtaget i hovedtræk): 1) Eventuelle konflikter mellem hhv. en ejerforenings økonomiske og ikke-økonomiske dispositioner og dispositioner i en boligafdeling, hvor tilbageværende lejere i en omdannet ejendom, fortsat indgår i. Svar: a) En kommune bør ikke omdanne en udlejningsbolig, medmindre mindst halvdelen af lejerne støtter omdannelsen, idet kommunen kun har én stemme på generalforsamlingen, uanset ejerskabsantal. Men ønsket om brug af salamimetoden, stammer fra kommunerne, trods Landsstyrets anbefaling om at kræve ¾ flertal i alle omdannelser. b) Husordenregler, vedtaget af en ejerforening, gælder for samtlige boliger, der indgår i ejerforeningerne, herunder også dem, som kommunen er ejer af og som bebos af lejere, der ikke ønskede at overtage deres lejebolig som ejerbolig. c) Lejere i kommunens boliger, som indgår i en ejerforening, kan ikke øve selvstændig medbestemmelse i ejerforeningen. Derimod kan repræsentanter for lejerne drøfte spørgsmål vedrørende ejendommens drift med kommunen. 2) Præcisering og kritik af stemmereglerne på generalforsamlingen, hvorefter der ifølge forslaget stemmes i forhold til antal ejere, og ikke efter fordelingstal. Baggrunden er, at der potentielt kan skabes stor magt til få på generalforsamlingen. Svar: a) Besvaret under spm. 1a. 16

17 b) Underbygger, at Landsstyret bakker op omkring ordningen med ¾ flertal og at salamimetoden umiddelbart kan medføre nogle praktiske problemer. 3) Angivelse af den nærmere begrundelse for ikke altid at sælge ejendommene til markedsvurderingen, herunder inddragelse af herlighedsværdi, langsigtet spekulation samt fordel for de økonomisk velstillede. Svar: Baggrunden for forskel mellem teknisk- økonomisk værdi og markedsvurdering er knapheden på boliger, som er skabt af det offentlige via opkrævning af en kunstig lav husleje. Herlighedsværdi beror på en individuel opfattelse, som derfor ikke objektivt kan tillægges værdi. Det offentlige skal ikke tjene penge på boligsalg, ved at sælge dem for mere end de materielt er værd (teknisk- økonomisk værdi). Betænkning afgivet til 2. behandling af Infrastruktur- og Boligudvalget d. 8. maj 2002: Udvalget har i forbindelse med sit arbejde bl.a. haft møde med KANUKOKA. Udvalget ser positivt på forslaget og noterer sig med tilfredshed, at forslaget giver økonomisk velstillede lejere mulighed for at boligforsyne sig selv samtidig med, at øvrige lejere kan bevare deres status på uændrede vilkår. Glædeligt at kommunerne via salgsindtægter fra salg, får mulighed for at kunne opføre nye boliger. Et enigt udvalg er enig med Landsstyret i, at en kommune skal afholde sig fra at sælge en ejendom, såfremt der ikke er tilslutning fra minimum halvdelen af ejendommens lejere til at overtage lejeboligerne som ejerboliger. Et flertal af udvalgets medlemmer bestående af Siumut og Atassut indstiller vedtagelsen af forslaget i sin nuværende form. Et mindretal i udvalget bestående af IA, indstiller forslaget til forkastelse pga.: - Opfattelsen af hvad der forstås ved herlighedsværdi er ikke udelukkende individuelt, som anført af Landsstyremedlemmet i forbindelse med samråd. Herlighedsværdien bør derfor indregnes i prisfastsættelsen, sammen med den teknisk- økonomiske værdi. Et mindretal i udvalget bestående af Kandidatforbundet, fremkommer med følgende spørgsmål og bemærkninger (uddrag): - Hvad sker der med de kommuner, hvor der ikke kan opnås realkreditbelåning? - I modsætning om kravet om ¾ flertal, bør dette ændres til ½ flertal. Forslaget skal overgå til 2. behandling. Svarnotat d. 8. maj 2002: Landsstyremedlemmet takker for at flertallet i udvalget indstiller forslaget til 2. behandling i sin foreliggende form og laver en opsummering af forslagets indhold samtidig med, at mindretallets betragtninger kommenteres. Landsstyret indstiller at forslaget overgår til 3. behandling i sin foreliggende form. 17

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

boligområdet fra Staten i 1987 var oparbejdet et betydeligt renoveringsefterslæb i især den ældre del af boligmassen?

boligområdet fra Staten i 1987 var oparbejdet et betydeligt renoveringsefterslæb i især den ældre del af boligmassen? Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Inatsisartutmedlem

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. bkg_nr_09-2003_dk http://www.nanoq.gl/gh.gl-love/dk/2003/bkg/bkg_nr_09-2003_dk.htm Side 1 af 1 18-10-2003 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv De økonomiske konsekvenser af manglende huslejebetaling Åbenlyse for lejerne Afsmittende virkning på boligafdelingernes økonomi og dermed huslejeniveauet

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007

6. marts 2007 FM 2007/23. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 6. marts 2007 FM 2007/23 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af d. 8. januar 2007 Forslag til Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 9. August 2007 EM 2007/46 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget erstatter den gældende landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

12. september 2006 EM2006/45. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

12. september 2006 EM2006/45. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 12. september 2006 EM2006/45 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Ændringsforslag. til. Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. 25. november 2008 EM 2008/73 Ændringsforslag Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til Fremsat af Landsstyret til 3. behandling. Til 1

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere