vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter"

Transkript

1 CVR-nr B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes placering. Du har således fuld indflydelse på, hvordan dine midler investeres, og dermed hvordan de forrentes. Selv om det er dig, der bestemmer, hvor du vil placere dine investeringer, har vestjyskbank en række tilbud om investeringsrådgivning og service, når opsparingen skal placeres. Tilbuddene dækker fra det ene yderpunkt - hvor du beslutter det hele - til det andet yderpunkt, hvor du får en konkret anbefaling fra os om en given transaktion. Umiddelbart skulle man tro, at det blot gælder om at investere efter det højest mulige afkast og for eksempel købe aktier for hele opsparingen. I realiteten er tingene dog ikke så enkle, da et højt afkast bliver fulgt af høj risiko. Med høj risiko menes i denne sammenhæng, at kursen (værdien) på værdipapirerne kan svinge meget fra år til år. Det er derfor vigtigt, at afpasse investeringerne efter personlige forhold. Det er blandt andet efter det tidspunkt, du forventer at skulle bruge pengene(f.eks. pensionstidspunktet), og efter hvor stor risiko, der ønskes på investeringerne. Investering for lånte midler Det er muligt at investere i værdipapirer for lånte penge - det kaldes en gearet investering. Gearede investeringer kan forøge muligheden for at få et højere afkast, men omvendt er gearede investeringer også mere risikofyldte. Dette skyldes, at man risikerer både at tabe sit eget indskud samt det lånte beløb. I en situation med tab på investeringen straffes man således dobbelt, idet man skal betale rente på hele lånet og samtidig har tabt penge på investeringen. Jo højere renten er, des lavere er fordelen ved at investere for lånte penge. AKTIER Generel beskrivelse af aktier En aktie er et ejerbevis til en andel af et aktieselskab. Når du investerer i aktier, bliver du derfor medejer af selskabet og får således andel i det pågældende selskabs indtjening. Investorernes forventninger til selskabets indtjeningsevne kan således have stor betydning for udviklingen i kursen på aktien. Den investor, der forventer øget indtjening, vil betale en højere pris for aktien end den, der forventer en lavere indtjening. På den måde afspejler kursværdien aktiemarkedets forventning til selskabets fremtidige indtjeningsevne. Netop dette tætte forhold mellem selskabets indtjeningsmuligheder og dine muligheder for kursstigning er karakteristisk for investering i aktier. Det er vigtigt at huske, når du skal forsøge at forstå de risikofaktorer, der generelt knytter sig til investering i aktier. Det forhold, at afkastet af aktien primært afhænger af, hvor dygtigt markedet vurderer selskabet at være til at tjene penge, bevirker, at kursen på aktier generelt svinger meget. Aktieinvesteringer egner sig derfor bedst til langsigtede investeringer. Det skyldes, at kursen på aktier som sagt kan svinge kraftigt, men at man på lang sigt må forvente, at virksomhedernegiver en bedre forrentning end de mere sikre investeringer. Det er f.eks. investeringer i obligationer, idet en investor skal kompenseres for den ekstra risiko, han påtager sig. Man kan også tjene penge ved at få udbetalt udbytte fra aktien. Et udbytte er en andel af selskabets resultat. Det bliver typisk udloddet til aktieejerne en gang om året, og udbyttets størrelse bliver bestemt på selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen kan dog også bestemme, at der ikke skal udbetales udbytte. Der er således ingen garanti for at få et løbende, kontant udbytte fra aktieinvesteringer. Risici ved aktier Risikoen ved at investere i aktier er, at kursen falder til et niveau under den kurs, du købte til. Da kursen på aktier bl.a. bestemmes ud fra selskabets fremtidige indtjeningsevne, er der adskillige faktorer, der med forskellig grad af usikkerhed kan udløse et kurssving. Det kunne f.eks. være ændringer i den enkelte virksomheds interne forhold. Er der tale om aktier i noterede selskaber, vil disse løbende offentliggøre oplysninger om interne forhold, som kan have betydning for kursdannelsen. Målt ud fra mængden af den information som selskabet offentliggør, er der således generelt mindre information om unoterede selskaber til rådighed, hvorfor risikoen ved unoterede aktier generelt anses for større end ved noterede aktier. Derudover er alle aktier undergivet den markedsmæssige risiko, hvor ændringer i konjunktur, oliepris, inflation, rente, politisk situation, krig, fred, forskning/opdagelser og andre skift i virksomhedernes ydre verden spiller ind på aktiernes kurs i positiv eller negativ retning. Grundlæggende er der således to faktorer, der bestemmer kursen på en aktie: virksomhedens vilkår og samfundets vilkår. Alt afhængig af hvilken branche selskabet tilhører, vil selskabets aktiekurs reagere forskelligt på konkrete begivenheder. Nogle selskaber er måske afhængige af prisen på olie, og aktiekursen vil derfor reagere på politiske beslutninger, der påvirker olieprisen. I teorien kan du derfor minimere risikoen fra udefra kommende begivenheder ved at sprede dine aktieinvesteringer. Generelt er det derfor vores anbefaling, at du spreder dine aktieinvesteringer på flere selskaber, brancher og lande. I praksis bør der mindst investeres i 10 forskellige aktier. Er der ikke penge nok på kontoen til at foretage den nødvendige spredning af investeringerne, kan det i stedet anbefales at købe investeringsforeningsbeviser, hvor man automatisk får andel i en meget spredt aktieportefølje. Da aktier som nævnt udtrykker en ejerandel af det pågældende selskab, kan aktien reelt set blive værdiløs, hvis selskabet går konkurs. Du kan dog aldrig tabe mere end den pris, du har betalt for aktien. Hvis du har udenlandske aktier og dermed investerer i en fremmed valuta, løber du tillige en valutakursrisiko, i forhold til danske kroner. har aktier risikomærket gul. Du kan læse mere om risikomærkningen Beskatning af aktier Aktieudbytter og aktieavancer beskattes ens. På den måde er det principielt uden betydning, om afkastet udbetales direkte som aktieudbytte eller indirekte som en stigning i aktiekursen. Unoterede aktier Unoterede aktier er komplekse instrumenter, som du skal godkendes for at kunne investere i. Noterede aktier betragtes derimod som simple instrumenter, som du kan købe og sælge uden nogen godkendelse af hensigtsmæssigheden af handlerne (best execution). Der er ofte lille omsætning i unoterede aktier, og de kan derfor være svære at handle. Skattereglerne og reglerne for unoterede aktier i pensionsdepoter afskiller sig desuden fra reglerne for noterede aktier, og vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver, inden du begynder at handle denne type aktier. har unoterede aktier risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningeni vestjyskbanks information om risikomærkning

2 OBLIGATIONER Generel beskrivelse af obligationer En obligation er et gældsbevis, som udstedes af f.eks. et realkreditinstitut eller den danske stat. Den udstedende myndighed forpligter sig til at betale obligationsgælden tilbage til investor ud fra en på forhånd aftalt plan. Det beløb, du investerer i en obligation, kan således sammenlignes med, at du yder et lån til den, der har udstedt obligationen. Obligationsudstederen får således stillet kapital til rådighed svarendetil det beløb, du har købt obligationer for. For denne tjeneste betaler obligationsudstederen dig en løbende rente. Afkastet på en obligation falder således i form af rente og en eventuel kursgevinst. Obligationer har forskellige effektive renter, der er afhængige af bl.a. løbetiden, den pålydende rente og udsteder. Oftest er renten højest på de længst løbende obligationer og lavest på de helt korte, og som regel er renten højere på en virksomhedsobligation end på en sikker statsobligation. Men en række andre faktorer spiller ind på prisdannelsen på obligationer, ligesom der kan udregnes en række nøgletal på de enkelte obligationsserier. For dig som investor er særligt tre typer af obligationer interessante: Statsobligation: Obligationer udstedt af en stat - oftest for at finansiere et underskud på statsfinanserne. Afkastet består af de løbende rentebetalinger samt eventuelt kursgevinster. Statsobligationer kan ikke indfries før tid, da de typisk er stående lån. Løbetiden kan ligge i intervallet fra 1 år til 30 år, og renten kan enten være fast eller variabel. er statsobligationer typisk risikomærket grøn. Du kan læse mere om risikomærkningen i vestjyskbanks information om risikomærkning Realkreditobligation: Obligationer udstedt af et realkreditinstitut. Sikkerheden består i realkreditinstituttets reserver og pant i fast ejendom. Afkastet består af de løbende rentebetalinger og en eventuel kursgevinst. Obligationens udløbsdato fremgår af obligationen og kendes således på forhånd. Det er dog ikke altid, du kan regne med obligationens løbetid, da visse obligationer kan indløses til kurs 100 før tid. Dette sker ofte i forbindelse med konverteringer af realkreditlån. I dag udstedes mange forskellige typer realkreditobligationer, og sandsynligheden for, at en obligation udtrækkes, afhænger bl.a. af obligationstypen og renteudviklingen. Løbetiden kan ligge i intervallet fra 1 år til 30 år, og renten kan enten være fast eller variabel. På visse typer obligationer er der mulighed for afdragsfrihed i en del af obligationens løbetid. På disse obligationer er kursen som regel højere end på lignende obligationer, hvor der afdrages i hele løbetiden. er realkreditobligationer typisk risikomærket grøn. Du kan læse mere om risikomærkningen i vestjyskbanks information om risikomærkning Virksomhedsobligation: Store virksomheder anvender obligationsmarkedet som et supplement til traditionelle banklån, da de herved får adgang til en langt større investorkreds. Der stilles sædvanligvis ikke sikkerhed for virksomhedsobligationerne. Afkastet består også her af de løbende rentebetalinger og en eventuel kursgevinst. Virksomhedsobligationer udstedes typisk som stående lån med en løbetid fra 1 år til 30 år, og renten kan enten være fast eller variabel. er virksomhedsobligationer typisk risikomærket gul. Du kan læse mere om risikomærkningen i vestjyskbanks information om risikomærkning Risici ved obligationer Der er grundlæggende tre risici ved investering i obligationer; - Kreditrisiko - Kursrisiko - Konverteringsrisiko. Kreditrisikoen er risikoen for, at realkreditinstituttet, staten eller erhvervsvirksomheden går konkurs. Det er muligt, men absolut usandsynligt, at den danske stat går konkurs, mens et realkreditinstitut har en lidt større risiko. Risikoen er dog stadig teoretisk, da staten og andre realkreditinstitutter sandsynligvis vil træde hjælpende til. Som ved al investering er købet dog stadig ikke risikofrit. Virksomhedsobligationerhar derimod en langt større risiko, da det er en reel fare, at virksomheden, der har udstedt obligationer, efterfølgende kan gå fallit. Kursrisikoen opstår, når den effektive rente - omtalt i flæng som renten - ændrer sig. Matematikken bag beregningen betyder, at de obligationer, der løber i lang tid, ændrer mere drastisk kurs end de obligationer, der løber i kort tid. Derfor er risikoen for, at de købte obligationer falder i kurs, større for de lange obligationer end for de korte. Men hvis obligationerne beholdes til udløb, vil der ikke blive realiseret kurstab/gevinst, man vil få obligationen udtrukket til kurs 100. Konverteringsrisikoen gælder for de obligationer, der kan konverteres af låntagerne. Risikoen for de ofte meget langt løbende realkreditobligationer opstår, når renteniveauet falder, dermed stiger obligationerne i kurs. Når de kommer op over kurs 100, vil obligationen blive konverteringstruet. Det vil sige, at nogle af de låntagere, der har finansieret deres boliger med disse obligationer, vil opsige lånene til kurs 100 for at finansiere sig i nye lån/obligationer med en lavere pålydende rente. Det betyder, at obligationsejerne vil opleve store ekstraordinære udtrækninger til kurs 100, samtidig med at obligationerne i markedet vil kunne sælges til over kurs 100. Disse store ekstraordinære udtrækninger betyder, at investorerne skal ud og købe nye obligationer til en højere kurs/lavere forrentning, hvilket totalt set vil give en dårligere samlet forrentning af formuen, end hvis der ikke var sket konverteringer af obligationen. Risikoen ved at investere i en obligation beskrives ofte ved et matematisk nøgletal kaldet "varighed". At man ikke nødvendigvis kan bruge obligationens restløbetid skyldes bl.a., at obligationen kan udtrækkes før den udløber. Samtidig vil ens investering påvirkes i to retninger af f.eks. en stigende rente. Den første effekt er, at kursen på obligationerne falder, når renten stiger. Da obligationer giver et løbende afkast i form af dividendebetaling samt eventuelle udtrækninger, kan disse løbende udbetalinger dog investeres til en højere rente end tidligere. Obligationens varighed tager højde for disse ting og giver derfor en ide om investeringens reelle løbetid. Varigheden fortæller samtidig, i hvor mange år man kan forvente, at ens investering giver et afkast svarende til den effektive rente, der fremgår af kurslisten på købstidspunktet. Man kan derfor se varigheden som et mål, der bl.a. afvejer kursrisikoen og konverteringsrisikoen. Generelt kan siges, at personer der vælger obligationer med en varighed på - over seks betragtes som meget risikovillige - en varighed på mellem tre - seks er medium risikovillige - mindre end tre er de forsigtige, der ikke vil løbe nogen risiko

3 Obligationer med en varighed på under tre er typisk statsobligationer med meget kort løbetid. Beskatning af obligationer Den løbende rentebetaling og kursgevinster fra obligationer er skattepligtig. STRUKTUREREDE PRODUKTER Generel beskrivelse af strukturerede produkter Strukturerede produkter er en betegnelse for finansielle produkter, som typisk kombinerer en obligation med en option, som giver ejeren en ret til på et tidspunkt i fremtiden at købe et underliggende aktiv til en på forhånd fastsat pris. Hvor stor en andel optionen udgør af værdien af det strukturerede produkt, er primært bestemt af løbetiden på produktet. Risici ved de strukturerede produkter Den obligation, der indgår i det strukturerede produkt, indfries typisk til kurs 100, når perioden udløber. Du får altså kurs 100 for obligationen, når perioden udløber, selv hvis investeringen ikke i øvrigt har givet noget afkast. Der findes dog også strukturerede produkter, hvor den garanterede mindsteudbetaling er lavere end kurs 100. Dette vil altid fremgå af produktet. Risikoen ved strukturerede produkter afhænger i overvejende grad af risikoen på det underliggende aktiv. Er markedsprisen på det underliggende aktiv ved udløbstidspunktet højere end den aftalte pris, har optionen en positiv værdi. Det er fordi det underliggende aktiv kan købes til den aftalte pris og sælges til den aktuelle markedspris. Du får med andre ord en gevinst. Er optionen imidlertid faldet til under markedsprisen, er optionen værdiløs, og du får således intet afkast på din investering. Du får derforheller ikke den forrentning, du kunne have fået ved at placere pengene et helt andet sted i den pågældende periode, eksempelvis kuponrenten på en statsobligation. Stiger det underlæggende aktiv ikke i værdi, får man således sit indskud tilbage, minus de omkostninger, der har været ved investeringen. Strukturerede produkter regnes som komplekse produkter, og det betyder, at du skal godkendes for at kunne handle disse. er investeringsbeviser risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningeni vestjyskbanks information om risikomærkning INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Generel beskrivelse af investeringsforeningsbeviser Med et investeringsforeningsbevis får du en ejerandel i en forening, der investerer i værdipapirer efter nogle fastsatte regler, som dels er bestemt af foreningen selv, dels reguleret af lovgivningen. Investeringsforeninger fungerer sådan, at foreningen modtager penge fra salg af investeringsforeningsbeviser. Disse penge bruges til at købe værdipapirer. Ejerskab af en investeringsforening er således et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Fordelen er, at selv om man vælger kun at investere et lille beløb, så vil investeringsforeningenalt i alt have et forholdsvis stort beløb at investere for. Det giver mulighed for at sprede din investering over mange værdipapirer og dermed sprede risikoen for den enkelte. Endvidere får du en løbende og professionel overvågning af dine investeringer. Du kan vælge mellem et stort antal forskellige investeringsforeninger, som adskiller sig fra hinanden ved deres investeringsfokus. De fleste investeringsforeninger har så mange forskellige afdelinger, at investeringsvalget kan gøres meget nuanceret. Der kan således vælges mellem korte og lange obligationer, danske og udenlandske aktier eller f.eks. aktier inden for en bestemt branche, for eksempel bioteknologi eller en forening specielt beregnet for pensionsmidler, såkaldte PAL-afdelinger. Investeringsforeningen og dennes eksperter bestemmer, hvilke værdipapirer der købes i de enkelte afdelinger. Afkastet på investeringsbevisernebestår af værdistigningen på de beviser, der er købt, og for det meste også af et årligt udbetalt udbytte til medlemmerne. Risici ved investeringsbeviser Da investeringsforeningerne typisk investerer i enten aktier eller obligationer, er det de samme risikoelementer, du skal forholde dig til ved investering i investeringsbeviser, som når du køber af aktier eller obligationer. Når du køber investeringsbeviser, er risikoen dog lavere, end hvis du investerer direkte i enkelte aktier eller obligationer. Investeringsforeningen spreder nemlig investeringerne på mange forskellige værdipapirer. Som hovedregel er obligationsafdelinger i en investeringsforening mere stabile end i aktieafdelinger. Den reelle risiko på en andel afhænger af, hvilken strategi den enkelte afdeling investerer efter. Så før du investerer, må du vurdere din risikoprofil og tidshorisont og derudfra vælge de afdelinger, der passer til dine behov. er investeringsbeviser risikomærket gul. Du kan læse mere om risikomærkningeni vestjyskbanks information om risikomærkning Specielle investeringsforeninger De fleste investeringsforeninger investerer kun i aktier og obligationer for det beløb, som aktionærerne har indskudt i foreningen. Der findes imidlertid også investeringsforeninger, der optager lån og derved gearer foreningens investeringer. På den måde øges det potentielle afkast, men også risikoen ved investeringen, da foreningen påtager sig en renterisiko. Andre investeringsforeninger kombinerer aktier og obligationer med investeringer i futures og optioner (se herunder for en nærmere beskrivelser heraf). Fælles for disse typer investeringsforeninger er, at de regnes for komplekse instrumenter, og du skal derfor godkendesfor at kunne investere i disse. EXCHANGE TRADED FUNDS Generel beskrivelse Exchange Traded Funds (ETF) har ingen fastsat udløbsdato og kan dagligt købes og sælges i markedet på samme vis som børsnoterede aktier. En ETF er karakteriseret ved, at afkastet følger udviklingen i et underliggendeaktiv, typisk et indeks - for eksempel aktieindeks som S&P 500 og Eurostoxx50, men en ETF kan også følge mindre indeks og andre aktiver såsom råvarer, valuta eller ejendomme. ETF'er kan enten følge et indeks ved at holde de underliggende værdipapirer, såkaldt fysisk baseret, eller alternativt holde et derivat en såkaldt syntetisk ETF. Fysisk baserede ETF'er holder alle eller store dele af indekset, hvorimod en swapbaseret ETF indgår en swapaftale eller derivataftaler med modparter. Modparten modtager rente fra sikkerhedskurven mod til gengæld at levere afkastet på det aftalte aktiv.

4 Afkast Dit afkast består af kursudviklingen på det underliggende aktiv fratrukket omkostninger. For langt størstedelen af ETF'erne foretages der ingen aktiv forvaltning på porteføljen eller individuel vurdering og stillingtagen til kurspotentialet. ETF'erne er passivt forvaltede på den måde, at de udelukkende har til hensigt, at følge en referenceportefølje så tæt som muligt, uden at forsøge at outperforme det. Det lykkedes dog ikke altid helt, hvorfor der kan opstå en tracking error, der kan resultere i lidt højere eller lidt lavere afkast end den faktiske udvikling i det underliggende aktiv. ETF med gearing og Inverse ETF ETF findes også som gearede og inverse ETF-udstedelser, hvor gearede ETF'er flerdobler afkastet med gearingsfaktoren på det underliggende aktiv, mens Inverse ETF forsøger at opnå et afkast, der varierer omvendt med afkastet på det underliggende aktiv. Sidstnævnte kan være interessant, hvis du ønsker at spekulere eller afdække dig over for faldende markeder. Inverse ETF'er kan også indeholde gearing, og benævnes i den forbindelse ofte "ultra-short" fonde. Risici ved ETF Der er forskellige risici forbundet med investering i forskellige ETF-udstedelser, afhængig af det enkelte papirs struktur. Sikkerheden bag ETF'er med fysisk underliggende aktiver er på højde med investeringsforeninger, mens syntetiske ETF-udstedelser er mere risikable på grund af modpartsrisiko. Hvis sikkerhedskurven er investeret er placeret i bankindskud eller statsobligationer kan værdien falde i tilfælde af bankfallit eller statsbankerot, og der er modpartsrisiko på swapmodparten, der måske ikke er i stand til at levere det lovede afkast. Hovedparten af ETF'er reguleres af EU-direktivet UCITS, som er det fælleseuropæiske regelsæt for investeringsforeninger. Efter bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter er disse ETF'er risikomærket gul. Øvrige ETF'er er risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkning i vestjyskbanks information om risikomærkning EXCHANGE TRADED NOTES Generel beskrivelse Exchange Traded Notes (ETN) er en gældsforpligtigelse, hvor du som investor låner penge til en bank uden sikkerhed. Afkastet på en ETN er baseret på udviklingen i et underliggende aktiv, typisk et indeks, en valuta, en råvare eller en strategi. Udstederen er ikke forpligtet til at besidde de underliggende bestanddele i modsætning til en ExchangeTraded Fund (ETF). ETN kan handles dagligt på børsen, men der kan være stor forskel mellem bud- og udbudsprisen alt afhængig af omsætningen. ETN har altid en fast udløbsdato, hvor værdien udbetales af udsteder, men ETN kan handles i hele perioden fra udstedelse til udløb. Afkast I modsætning til de fleste gældsforpligtigelser betaler ETN ikke løbende kupon, men består i stedet typisk af en nulkuponobligation med et tilknyttet afkastelement. Udstederen af en ETN er forpligtet til at levere et afkast svarende til den nøjagtige udvikling i det underliggende aktiv minus omkostninger. Realisering af gevinster og tab kan ske ved salg i markedet eller ved indløsning af andele hos udsteder. Sidstnævnte er ofte betinget af en minimumsmængde. ETN kan være kombineret med ekstra belåning (gearing) der øger både risiko og afkastpotentiale, da afkastet multipliceres med gearingsfaktoren uanset om kursudviklingen er positiv eller negativ. Risici ved ETN De største risici ved investering i ETN er kreditrisikoen på det udstedende selskab. En ETN har typisk ingen hovedstolsgaranti, hvilket gør kreditværdigheden hos udstederen afgørende for markedsværdien. En nedgradering af udstederen kan derfor få værdien af en ETN til at falde markant, selvom der ikke er sket nogen ændring i det underliggende aktiv. Derudover er der en likviditetsrisiko forbundet med investering i en ETN, da den cirkulerende mængde kan være begrænset. ETN'er er heller ikke underlagt de samme krav til investorbeskyttelse som investeringsbeviser og ETF'er, hvilket gør investeringen mere risikofyldt. er ETN'er risikomærket gul, hvis det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Hvis der kan tabes mere end det investerede beløb er produktet risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkning CERTIFIKATER Generel beskrivelse af certifikater Et certifikat er et værdipapir og er karakteriseret ved at kursudviklingen er afhængig af udviklingen i et underliggende aktiv, typisk et indeks, en aktie, en valuta eller en råvare. Værdien af certifikatet relaterer sig således til værdien af et underliggende aktiv. Nogle certifikater er børsnoterede, mens andre handles OTC (Over the Counter). Der kan være stor forskel mellem bud- og udbudsprisen ved handel med certifikater, alt afhængig af omsætningen i de underliggende aktiver. Af øvrige markedsfaktorer, der indgår i prisfastsættelsen af certifikatet er for eksempel valutakurser, forventet udbytte og finansieringsrente. Certifikater har normalt en fast udløbsdato, hvor værdien udbetales af udsteder, men certifikater kan også handles i hele perioden fra udstedelse til udløb. Afkast Afkastprofilen på certifikater kan variere alt efter typen af certifikat. For eksempel gælder det for Long (Bull) certifikater, at der skabes et positivt afkast i forholdet 1:1, når det underliggende aktiv stiger, mens der for Short (Bear) certifikater skabes et positivt afkast i forholdet 1:-1 når det underliggende aktiv falder i kurs. Man har således mulighed for at investere, afhængigt af om man forventer, at det underliggende aktiv vil stige eller falde. Gearing af certifikater Nogle certifikater tilknyttes yderligere en gearingsfaktor, hvilket øger risikoen på investeringen, fordi afkastet på investeringen flerdobles med gearingsfaktoren - uanset om kursudviklingen bevæger sig i positiv eller negativ retning. Gearingsfaktoren opnås ved, at der er indbygget en lånefinansiering i certifikatet. Hvis et long (bull) certifikat eksempelvis har en gearingsfaktor på fire, svarer det til, at du selv indskyder 100 kr., låner 300 kr. og investerer alle 400 kr. i det underliggende aktiv. Stiger det underliggende aktiv med 10 procent, vil afkastet på certifikatet, alt andet lige, være ca. 40 procent, mens afkastetved et fald på 10 procent, alt andet lige vil være på ca. minus 40 procent. I takt med, at det underliggende aktiv stiger og falder i værdi, stiger og falder den gearingsfaktor, der er tilknyttet certifikatet. For at opretholde konstant gearing i certifikatet foretages en daglig justering af certifikatets eksponering i det underliggende aktiv. Ses der på udviklingen, inden for dagen, vil gearingen kunne afvige. Ejer du et gearet certifikat over en længere periode, kan du derfor opleve, at den samlede effekt af gearingen igennem perioden kan være højere eller lavere end den givne faktor. For at begrænse tabet på gearede certifikater, aftales der et stop loss niveau, så positionen sælges ud på et forudbestemt kursniveau. Stop loss niveauet bestemmes ud fra finansieringsniveauet, som er dynamisk forstået på den måde, at det ændres hver dag med den finansieringsomkostning, der tilskrives for at opretholde en konstant gearingsfaktor.

5 Risici ved certifikater På grund af gearingen i mange certifikater er der større risiko ved at investere i certifikater end ved at investere direkte i det underliggende aktiv. For at begrænse tabet på gearede certifikater kan de være udstedt med et stop loss niveau, som fungerer på den måde, at hvis kursen på det underliggende aktiv rammer stop loss niveauet, vil certifikatet automatisk blive lukket, og du vil under normale omstændighederfå restværdien tilbage. Dog kan der kan opstå situationer, hvor du kan risikere, at tabe hele eller mere end det investerede beløb selvom der er aftalt et stop loss niveau. Disse situationer kan typisk opstå, hvis certifikatet ikke kan lukkes på grund af manglende omsætning i det underliggende aktiv eller på grund af voldsomme kursændringer. For at begrænse tabet i en situation, hvor udbyder af certifikatet ikke kan nå at lukke forretningen i tide, udstedes nogle certifikater med garanteret stop loss, der er en garanti for, at du som investor ikke kan tabe mere end det beløb du har indskudt. Hvis det underliggende aktiv er opgjort i en anden valuta end danske kroner, så påvirkes værdien af certifikatet også af valutakursen på den valuta, som det underliggende aktiv opgøres i. Stiger værdien af det underliggende aktiv eksempelvis, mens den valuta, som det underliggende aktiv opgøres i, falder, vil de to faktorer påvirke certifikatet i henholdsvis positiv og negativ retning, hvorved den samlede værdi kan være både positiv og negativ. Som investor påtager du dig også en modpartsrisiko på udstederen af certifikatet. Ved betalingsstandsning fra udsteders side, sidestilles investorer med øvrige simple kreditorer. er certifikater risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen FUTURES Generel beskrivelse af futures En future er en aftale om køb eller salg af f.eks. en aktie, eller et andet underliggende aktiv til en fast kurs på et fremtidigt tidspunkt. Både køber og sælger er i modsætning til ved optionshandel forpligtet til at handle det underliggende aktiv på dette tidspunkt. En future fungerer altså ligesom en aktiehandel, hvor køber og sælger begge har pligt til henholdsvis at købe og sælge aktien. Når man indgår en aktiehandel, leveres aktien som standard tre valørdage efter til den kurs, aktien handles til ved indgåelsen af handelen. Ved en futurehandel aftales derimod, at levering skal ske længere ude i tiden - f.eks. om en måned - til den kurs, aktien handles til i dag. Kursen på en futures følger det underliggendeaktiv, så hvis du har købt en future, og det underliggende aktiv stiger, så tjener du penge og omvendt, hvis kursen falder. Du kan køb og sælge futures helt indtil udløbsdagen, og du kan på den måde realisere gevinst eller tab før udløbsdatoen. Der er daglig afregning på aktier og aktieindeks, hvilket betyder at de investorer der har tab på handler, hver dag betaler dette til dem der har tjent på handler. Afregningen afhænger dog af det underliggende aktiv, og finder i andre tilfælde først sted ved udløb af kontrakten. For at handle futures, skal der først foreligge en kreditbevilling, da vestjyskbank stiller krav om marginstillelse for at kunne dække de daglige reguleringer. Risici ved futures Køb af en future er et alternativ til at købe det underliggende aktiv. Kursrisikoen er derfor den samme som ved en investering i det underliggende aktiv og Jo mere eksotisk det underliggende aktiv er jo større er risikoen. er futures risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen OPTIONER Generel beskrivelse af optioner En option er en finansiel kontrakt, der giver den ene part (køber) en ret, men ikke en pligt, til at købe (eller sælge) et givet aktiv, f.eks. en aktie, til en bestemt pris (aftalekursen), på eller før et bestemt tidspunkt i fremtiden (udløbsdatoen). For denne ret betales en optionspræmie til den anden part (sælger eller udsteder), der således forpligter sig til at handle aktivet til den aftalte kurs, hvis køber ønsker det, uanset hvad spotkursen må være på udnyttelsestidspunktet. En options værdi afhænger af værdien af det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er ikke begrænset til værdipapirer men kan være alt, der kan handles, f.eks. valuta, et aktieindeks (dvs. en gennemsnitskursfor et antal aktier), ædelmetaller, råvarer eller færdigvarer. Optionspræmien er den pris, køberen skal betale udstederen for at påtage sig forpligtelsen. Præmien for en option er, udover udbud og efterspørgsel, afhængig af afstanden mellem den aktuelle kurs, optionens aftalekurs (strike-kursen) og optionens løbetid. Derudover kan store svingninger på de finansielle markeder, og dermed usikkerhed om de fremtidige kurser, påvirke optionspriserne, ligesom ændringer i pengemarkedsrenten kan influere på prisen. På udløbstidspunktet sker der enten differenceafregning eller fysisk levering af det underliggende aktiv hvis optionen bliver effektueret, hvorfor der afvikles en fondshandel - enten købs- eller salgsnota alt afhængig af hvilken option, der er tale om. Optioner kan også tilbagehandles inden udløb. Risici ved optioner Ved køb af en option erhverves retten, men ikke pligten, til at købe et givent antal aktiver (call-optioner) eller sælge et antal aktiver (put-optioner) til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. På udløbsdagen er en call-option derfor kun noget værd, hvis den giver ret til at købe det underliggende aktiv billigere, end det kan købes på markedet. Køberens tab kan maksimalt udgøre den betalte præmie plus handelsomkostninger, hvorimod gevinstmulighederne i teorien er ubegrænsede. Hvis aktiekursen stiger, vil værdien af en call-option (købsoption) stige, mens værdien på en put-option (salgsoption) vil falde. Hvis aktiekursen derimod falder, så vil call-optionen falde og put-optionen stige i værdi. En call-option med lavere aftalekurs er altid mere værd end en call-option med en højere aftalekurs, da det er bedre at have retten til at købe et aktiv til en lavere pris end til en højere. Tilsvarende vil en put-option med en højere aftalekurs altid være mere værd, end en put-option med en lavere aftalekurs. Ved salg (udstedelse) af en option forpligter udstederen sig til at levere eller aftage (put/call) et aktiv til en på forhånd aftalt pris på et aftalt tidspunkt. Udstederens gevinst kan maksimalt udgøre den modtagne præmie minus handelsomkostninger, hvorimod tabet i teorien kan være ubegrænset. vestjyskbank stiller derfor krav om marginstillelse, hvis du ønsker at kunne udstede optioner. Da optionernes værdi er afhængig af de underliggende aktiver, henviser vi i øvrigt til afsnittet "Risici ved aktier" for en supplerende beskrivelse af den risiko, der er forbundet med optionshandel.

6 er optioner risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen Beskatning af futures og optioner Beskatning af future- og optionsgevinster vil følge reglerne for beskatning af aktieavancer, hvis - kontrakten har resulteret i levering af de underliggende aktier - kontrakten ikke er solgt inden udløb - og der ikke er indgået modgående kontrakter i den oprindelige kontrakts løbetid. Er blot en af de nævnte betingelser ikke opfyldt, så vil beskatningen ske efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Beskatningsreglerne for futures og optioner er komplicerede, og den ovenstående beskrivelse skal ikke opfattes som fyldestgørende. vestjyskbank opfordrer dig til at konsultere en revisor eller anden professionel rådgiver for afklaring af skattespørgsmål i forbindelse med future- og optionshandel. VALUTATERMINSFORRETNINGER Generel beskrivelse af valutaterminsforretninger En valutaterminsforretning er en bindende aftale mellem to parter om køb eller salg af et bestemt valutabeløb, til en bestemt kurs, til levering på et aftalt tidspunkt, minimum tre internationale bankdage frem i tiden. Valutaterminsforretningen er et af de instrumenter, du kan bruge til at kurssikre dine mellemværender i udenlandsk valuta. Det kan være køb og/eller salg af varer, hvor der faktureres i udenlandsk valuta. Som tidligere nævnt er en valutaterminsforretning en bindende aftale. Dette medfører ikke nødvendigvis, at de aftalte valutabeløb skal leveres, men det betyder, at de to parter skal stilles økonomisk, som om beløbene leveres til de aftalte kurser. Rent likviditetsmæssigt bliver du ikke belastet af en valutaterminsforretning, idet du intet skal betale, når forretningen indgås. Først to internationale bankdage før den aftalte dato afregnes valutaterminsforretningen til den aftalte kurs. Hvis du ikke kender den nøjagtige dato, hvor du har brug for at disponere over beløbet, kan du vælge, at valutaterminsforretningen skal udløbe i en periode (f.eks. en bestemt uge) i stedet for på en bestemt dato. Du kan så inden for den aftalte periode afvikle terminsforretningen til den aftalte kurs. Risiko ved handel med valutaterminsforretninger Der er grundlæggende to risici ved handel med valutaterminsforretninger og valutaoptioner; kursrisiko og renterisiko. Kursrisikoen består i, at værdien af den købte valuta kan falde i forhold til værdien af den solgte valuta. Denne bevægelse i kursen vil medføre, at forretningens værdi forringes, eventuelt med tab til følge. Valutamarkedet er et højrisikomarked, og valutakurserne bevæger sig meget (nogle valutaer er mere volatile, dvs. mere flygtige end andre). Derfor er kursrisikoen en meget betydelig risiko. Renterisikoen opstår når renten på henholdsvis den købte og/eller den solgte valuta ændrer sig. En stigning i renten på den købte valuta vil isoleret set medføre, at markedsværdien af forretningen forringes. Ligeledes vil et fald i renten på den solgte valuta isoleret set medføre, at markedsværdien af forretningen forringes. Desuden kan ændringer i renten medføre at valutakursen ændrer sig. er valutaterminsforretninger risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen i vestjyskbanks information om risikomærkning OBLIGATIONSTERMINSFORRETNINGER Generel beskrivelse af Obligationsterminsforretning En obligationsterminsforretning kan indgås med forskellige typer af obligationer for eksempel realkreditobligationer, statsobligationer eller erhvervsobligationer. Værdien af obligationsterminsforretningen er afhængig af kursudviklingen på den underliggende obligation. Kursudviklingen i obligationer afhænger af udviklingen i renteniveauet. Ved forretningens udløb kan gevinst/tab opgøres i forhold til den aktuelle markedspris på obligationen. Obligationsterminsforretningen kan benyttes til sikring imod ændringer i renteniveauet samt spekulation heri. Obligationsterminsforretninger benyttes typisk i forbindelse med kurssikring af realkreditlån i forbindelse med en bolighandel, og kaldes ofte en kurskontrakt eller en fastkursaftale. Risici ved obligationsterminsforretning Risiciene ved obligationsterminsforretninger består overvejende af prisudviklingen på det underliggende aktiv. Er prisen på det underliggende aktiv forskellig fra terminskursen på leveringstidspunktet opnås en gevinst eller et tab svarende til forskellen mellem terminskursen og spotkursen på leveringstidspunktet. er obligationsterminsforretningerrisikomærket grøn eller gul alt efter typen af obligation. Du kan læse mere om risikomærkningen i vestjyskbanks information om risikomærkning AKTIETERMINSFORRETNINGER Generel beskrivelse af aktieterminsforretning En aktietermin er en bindende aftale mellem to parter om køb eller salg af et givet antal af en bestemt aktie eller indeks, til en aftalt kurs, på en given fremtidig dato. En termin med en aktie som underliggende aktiv har ikke daglig afregning, og ved udløb sker der levering af den underliggende aktie. En termin med et aktieindeks som underliggende aktiv har ikke daglig afregning og ved udløb sker der differenceafregning mellem den aktuelle kurs og den aftalte kurs på aktieterminen. Risici ved handel med aktieterminsforretning Risikoen på en aktieterminsforretning er i korte træk, at kursen på den underliggende aktie opfører sig modsat af, hvad du forventede, da du indgik kontrakten. Ved indgåelse af en aktieterminsforretning kan du blive udsat for selskabsrisiko, som er en risiko tilknyttet det specifikke selskab. Derudover har du en markedsrisiko, som er en udefrakommende risiko som rammer alle selskaber, der beskæftiger sig med samme område. Det kan for eksempel være konjunkturbevægelser, renteudvikling og politiske faktorer. er en aktieterminsforretning risikomærket gul eller rød alt efter den underliggendeaktie. Du kan læse mere om risikomærkningen i vestjyskbanks information om risikomærkning Lemvig, 22. marts 2016

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser, Ordreudførselspolitik & Beskrivelse af finansielle instrumenter

Almindelige forretningsbetingelser, Ordreudførselspolitik & Beskrivelse af finansielle instrumenter Almindelige forretningsbetingelser, Ordreudførselspolitik & Beskrivelse af finansielle instrumenter for Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Opdateret d. 3 marts 2016 Betingelsernes anvendelsesområde

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer D00PDFXVPINVEST/1.0 1. Indledning I Djurslands Bank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har - en Finansafdeling, hvor specialister servicerer

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI Januar 2018 1 Indledning 2 Aktier og aktiebaserede værdipapirer Beskrivelsen af karakteristika og risici ved finansielle instrumenter

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Om at investere. Om at investere

Om at investere. Om at investere Om at investere Om at investere Om at investere 12. udgave Redaktionen afsluttet oktober 2010 I serien er også udkommet: - Om ejerbolig - Om at planlægge sin økonomi - Om forsikring - Om tryghed og pension

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Investeringsforeningsbeviser

Investeringsforeningsbeviser Investeringsforeningsbeviser Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174OPL 2017.10 I det følgende giver vi dig en række vigtige informationer, som vi enten er forpligtet til at give dig, inden du investerer,

Læs mere

Retningslinjer. for investering og administration af midler i. Lokal Puljeinvest i Fynske Bank. Gældende fra 1. juli 2016

Retningslinjer. for investering og administration af midler i. Lokal Puljeinvest i Fynske Bank. Gældende fra 1. juli 2016 Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Fynske Bank Gældende fra 1. juli 2016 Generelt om puljeinvestering hos Fynske Bank Fynske Bank (i det følgende benævnt pengeinstituttet)

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere