INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til"

Transkript

1 Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger m.v. Alternativafkast Obligationerne udstedes uden beregning af De aktieindekserede obligationer oppebærer kurtage. Alle udgifter forbundet med obli- ingen kuponrente. Køber man som investor gationsudstedelsen er således indeholdt i i stedet en dansk statsobligation med en til- udstedelseskursen. omkost- svarende restløbetid, vil man kunne opnå en ninger andrager 6,0 % af hovedstolen. effektiv rente på ca. 4,37 % før skat (opgjort Omkostningsfordelingen fremgår af neden- pr. den 30. juli 2007). De samlede stående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro Eventuelt udbytte på de aktier, der indgår i anno. Den endelige fordeling afhænger af S&P Global Infrastructure Index, medgår ikke det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke i beregningen af indeksværdien. Historisk set er kendt før tegningsperioden er afslut- har dividendeudbetalingen ( dividend yield ) i tet. Nedenstående fordeling er beregnet på gennemsnit udgjort 3,05 % (2006). baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK 50 mio. Skat Investeres der for såkaldt frie midler Tegningsprovision til tegningssteder: ca. beskattes de aktieindekserede obligationer som kapitalindkomst efter lagerprincippet. 1,00 % Tegningsprovision til arrangøren: ca. 0,27 % Såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab indgår i beregningsgrundlaget og opgøres herunder én gang årligt. Eventuelle kursgevinster er bl.a. annoncering, brochurer og trykning skattepligtige og kurstab kan fratrækkes, af Informationsmateriale m.v.: ca. 0,15 % dog efter særlige regler, i anden kapitalind- komst hidrørende fra finansielle kontrakter. Markedsføringsomkostninger, Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs samt licenshonorar til indeks Sponsor m.v.: ca. 0,08 % I alt ca. 1,50 % Uudnyttede tab kan fremføres til efterfølgende skatteår. er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af KommuneKredit. Medlemmerne i KommuneKredit hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser inklusiv låneoptagelser. Udstedelsen af Infrastruktur 2007/2011 arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af omkring 60 lokale danske pengeinstitutter, og obligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest pengeinstitutterne udbudt i alt 61 garantiobligationer med en samlet tegningssum på godt 11 mia. kr. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på 4 år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på Københavns Fondsbørs og kan derfor Aktieindekseret obligation Det med småt... Infrastruktur 2007/2011 omsættes inden udløb. Ved salg før udløb vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af kursudviklingen i det underliggende aktieindeks samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Kurser kan løbende følges på Hvem er obligationerne interessante for? Infrastruktur 2007/2011 er en investeringsmulighed for den forsigtige investor, som sætter sikkerheden i højsædet. Obligationerne er især interessante for: Investeres der for pensionsmidler beskattes de aktieindekserede obligationer på lige fod med andre aktiver, det vil sige efter lagerprinteknisk set kan de aktieindekserede obliga- cippet og med 15 % af et eventuelt positivt tioner betragtes som værende sammensat nettoafkast. Private og selskaber, som nu investerer i obligationer, men som er villige til at sætte den årlige kuponrente på spil for at opnå et højere afkast. Aktieindekseret obligation knyttet til Private og selskaber, som nu har penge placeret på en kontantkonto, og som gerne vil kursudviklingen i internationale sel- opnå et højere afkast uden at gå på kompromis med sikkerheden. af en nulkuponobligation samt en call option på det Underliggende Aktieindeks. Baseret Investeres der via et selskab beskattes de på markedsvilkårene den 30. juli 2007, ville aktieindekserede obligationer på lige fod med værdien af nulkuponobligationen indikativt andre aktiver efter lagerprincippet. Midler der kunne opgøres til ca. 83,40 % mens værdien placeres under Virksomhedsordningen må af call optionen indikativt kunne opgøres til gerne anvendes til køb af de aktieindekserede Her får du mere at vide ca. 14,60 %. obligationer. Kontakt dit lokale Garanti Invest pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og INFRASTRUKTUR Pensionsinvestorer med minimum 4 år til pensionstidspunktet og som ønsker fuld sikkerhed for hovedstolen. tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den skaber, der alle er specialiseret inden for infrastruktur Notering på Københavns Fondsbørs 27. august til den 14. september Læs mere om Infrastruktur 2007/2011 og aktieindekserede obligationer på: % hovedstolsgaranti

2 Infrastruktur 2007/ aktieinvestering med hovedstolsgaranti Et af tidens aktuelle væksttemaer, som går på tværs af forskellige industrisektorer, er infrastruktur. Garantiobligationen Infrastruktur 2007/2011 er en ny aktieindekseret obligation, hvor afkastet relateres til kursudviklingen i en række aktieselskaber som er beskæftiget med forskellige former for infrastruktur. Afkastet på obligationerne afhænger således af den fremtidige kursudvikling i det internationale aktieindeks S&P Global Infrastructure Index. Jo mere kursen på aktieindekset måtte stige, des højere bliver indfrielseskursen, når obligationerne indfries ved udløb om 4 år. For at begrænse risikoen er garantiobligationerne forbundet med fuld hovedstolsgaranti, hvilket indebærer, at de som minimum vil blive indfriet til kurs 100 ved udløb. Også selvom det underliggende aktieindeks måtte være faldet. Garantiobligationerne Infrastruktur 2007/2011 giver dermed investorerne mulighed for at udnytte vækstpotentialet i et af tidens mest interessante investeringstemaer, samtidig med at risikoen for kurstab er yderst begrænset. Infrastruktur som væksttema En væsentlig forudsætning for et samfunds økonomiske udvikling og vækst er en velfungerende infrastruktur, det være sig i form af veje, lufthavne, el- og vandforsyning m.v. Ikke mindst i de kraftigt voksende nye økonomier, såsom Kina og Indien, foretages i disse år kolossale investeringer i forskellige former for infrastruktur. I Kina var der eksempelvis så sent som i 1998 ikke en eneste motorvej. Siden da har man bygget over km motorvej og dermed skabt verdens næststørste motorvejsnet efter USA! Infrastrukturinvesteringerne i udviklingslandene ventes at fortsætte i stor stil i de næste mange år som led i den igangværende industrialisering og urbanisering. Også Nordamerika og de etablerede industrilande i Europa står overfor ganske betydelige infrastrukturinvesteringer i de kommende år. Efter et boom i investeringerne i efterkrigsårene har en lang række infrastrukturområder været kendetegnet ved underinvestering i de seneste årtier. Vitale områder som eksempelvis kloak-, vej- og jernbanenet står således foran en omfattende renovering og udbygning i mange industrilande. En væsentlig årsag til underinvesteringen i infrastrukturprojekter er, at mange infrastrukturopgaver pr. tradition hviler på det offentlige. Budgetbegrænsninger i de fleste vestlige lande har således lagt en naturlig dæmper på investeringsevnen. Der er dog en stadigt stigende tendens til, at en række infrastrukturopgaver såsom drift af broer, motorveje og lufthavne m.v. helt eller delvist udbydes til private virksomheder. Dermed åbnes der op for at en række store infrastrukturinvesteringer, som ikke har kunnet finansieres i offentligt regi, kan blive en realitet via private investeringer. Vækstpotentialet for virksomheder beskæftiget med forskellige former for infrastrukturaktiviteter synes derfor ganske lovende. Denne brochure er en forenklet fremstilling af det af KommuneKredit offentliggjorte Informationsmateriale. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig, og investorer opfordres derfor til at rekvirere og gennemlæse Informationsmaterialet før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne vil beskrivelsen i Informationsmaterialet være gældende.

3 Selskaber, aktive inden for forskellige former for infrastruktur, har gode vækstvilkår og udviklingspotentiale, hvad enten det er i industrilandene eller udviklingslandene, synes ganske lovende. et af verdens førende selskaber inden for shipping. Udover transport omfatter de underliggende selskaber virksomheder, som er specialiseret inden for forsyningsvirksomhed og energi. Aktiekurserne på infrastrukturselskaber har da også udviklet sig særdeles positivt i de senere år, også ved sammenligning med andre industrisektorer. 200 KURSUDVIKLING Aktieindekset omfatter pt. 75 selskaber, hvoraf hovedparten, målt på markedsværdi, beskæftiger sig med transport (40 %) og forsyningsvirksomhed (40 %). Aktieindeksets sammensætning og vægtning tages op til revision af Standard & Poor s hvert år i november Forsyningsvirksomhed 39,7 % Energi 19,3% jun-02 sep-02 dec-02 mar-03 jun-03 sep-03 dec-03 mar-04 jun-04 sep-04 dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 S&P 500 Eurostoxx 50 TOPIX S&P Global Infrastructure Index dec-06 mar-07 jun-07 Transport 41,0% Grafen viser den indekserede kursudvikling de seneste 5 år på S&P Global Infrastructure indekset i forhold til det danske (OMXC20), det europæiske (DJ Euro STOXX 50) og det amerikanske (S&P 500) hovedindeks. Det underliggende aktieindeks Afkastet på obligationerne er relateret til kursudviklingen i aktieindekset S&P Global Infrastructure Index. Indekset sammensættes og beregnes af det internationalt anerkendte kreditvurderingsbureau Standard & Poor s og følger kursudviklingen i førende selskaber specialiseret inden for infrastruktur. Rent geografisk er de 75 selskaber spredt over det meste af verden. 15 selskaber er hjemmehørende i udviklingslande - heraf aktuelt 8 i Kina mens resten er hjemmehørende i fremfor alt Nordamerika og Europa. Værdien af aktieindekset beregnes alene på baggrund af aktiekursudviklingen i de pågældende selskaber. Eventuelle udbyttebetalinger blandt selskaberne indgår således ikke i beregningen af aktieindeksets værdi. Blandt de underliggende selskaber findes bl.a. det danske rederi D/S Torm, der er

4 Garanti Invest...for en sikkerheds skyld! Fakta om obligationerne De aktieindekserede obligationer udstedes af KommuneKredit, og såvel hovedstol som afkast afregnes i danske kroner. Obligationerne har en løbetid på 4 år og har fuld hovedstolsgaranti. Obligationerne indfries således som minimum til kurs 100 ved forfald i 2011 også selvom værdien af aktieindekset skulle være faldet yderligere. Obligationerne forventes udstedt til kurs 104,0* med en deltagelsesgrad på 100,0 %. INDFRIELSESKURS VED UDLØB Indfrielseskurs 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80, Indeksudvikling Ud over depotomkostninger er der ingen administrations- eller forvaltningsomkostninger i løbetiden. Grafen illustrerer obligationernes indfrielseskurs ved forskellige slutværdier på det underliggende aktieindeks Obligationerne noteres på Københavns Fondsbørs og kan frit omsættes. Fondskode: DK Mindste nominelle tegningsbeløb er kr. aktieindeks. En stigning i det underliggende aktieindeks på eksempelvis 50,0 %, vil således give en indfrielseskurs på 150 %. Omvendt vil indfrielseskursen som minimum udgøre kurs 100, også selvom aktieindekset skulle være faldet. Tegningsperiode: 27. august til 14. september Sådan opgøres afkastet Obligationerne oppebærer ingen kuponrente, men indfries ved forfald til en kurs, der reguleres i forhold til den mellemliggende kursudvikling i aktieindekset S&P Global Infrastructure Index. Obligationerne oppebærer ikke kupon, men indfries i stedet til en kurs, der afhænger af kursudviklingen i det underliggende aktieindeks i obligationernes løbetid. Indfrielseskursen beregnes som den fulde hovedstol, dvs. kurs 100, tillagt 100 % af en eventuel værdistigning i det underliggende AFKASTTABEL Indeks udvikling Indfrielseskurs Afkast Årlig rente (IRR) -20 % 100,0-3,85 % -0,98 % -10 % 100,0-3,85 % -0,98 % 0 % 100,0-3,85 % -0,98 % 10 % 110,0 5,77 % 1,41 % 20 % 120,0 15,38 % 3,64 % 30 % 130,0 25,00 % 5,74 % 40 % 140,0 34,62 % 7,71 % 50 % 150,0 44,23 % 9,59 % 60 % 160,0 53,85 % 11,37 % 70 % 170,0 63,46 % 13,07 % 80 % 180,0 73,08 % 14,70 % 90 % 190,0 82,69 % 16,26 % 100 % 200,0 92,31 % 17,76 % Årligt afkast er opgjort før skat men efter emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet depotomkostninger. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i en udstedelseskurs på 104,0. *) Baseret på markedsforholdene den 30. juli 2007 er den forventede udstedelseskurs opgjort til kurs 104,0. Den endelige udstedelseskurs vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 18. september 2007 og vil fremfor alt afhænge af det danske renteniveau samt volatiliteten på det underliggende aktieindeks. Udstedelseskursen kan dermed blive såvel højere som lavere end det opgivne niveau. Emissionen vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås en udstedelseskurs på højst 108,0.

5 Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger m.v. Alternativafkast Obligationerne udstedes uden beregning af De aktieindekserede obligationer oppebærer kurtage. Alle udgifter forbundet med obli- ingen kuponrente. Køber man som investor gationsudstedelsen er således indeholdt i i stedet en dansk statsobligation med en til- udstedelseskursen. omkost- svarende restløbetid, vil man kunne opnå en ninger andrager 6,0 % af hovedstolen. effektiv rente på ca. 4,37 % før skat (opgjort Omkostningsfordelingen fremgår af neden- pr. den 30. juli 2007). De samlede stående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro Eventuelt udbytte på de aktier, der indgår i anno. Den endelige fordeling afhænger af S&P Global Infrastructure Index, medgår ikke det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke i beregningen af indeksværdien. Historisk set er kendt før tegningsperioden er afslut- har dividendeudbetalingen ( dividend yield ) i tet. Nedenstående fordeling er beregnet på gennemsnit udgjort 3,05 % (2006). baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK 50 mio. Skat Investeres der for såkaldt frie midler Tegningsprovision til tegningssteder: ca. beskattes de aktieindekserede obligationer som kapitalindkomst efter lagerprincippet. 1,00 % Tegningsprovision til arrangøren: ca. 0,27 % Såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab indgår i beregningsgrundlaget og opgøres herunder én gang årligt. Eventuelle kursgevinster er bl.a. annoncering, brochurer og trykning skattepligtige og kurstab kan fratrækkes, af Informationsmateriale m.v.: ca. 0,15 % dog efter særlige regler, i anden kapitalind- komst hidrørende fra finansielle kontrakter. Markedsføringsomkostninger, Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs samt licenshonorar til indeks Sponsor m.v.: ca. 0,08 % I alt ca. 1,50 % Uudnyttede tab kan fremføres til efterfølgende skatteår. er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af KommuneKredit. Medlemmerne i KommuneKredit hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser inklusiv låneoptagelser. Udstedelsen af Infrastruktur 2007/2011 arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af omkring 60 lokale danske pengeinstitutter, og obligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest pengeinstitutterne udbudt i alt 61 garantiobligationer med en samlet tegningssum på godt 11 mia. kr. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på 4 år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på Københavns Fondsbørs og kan derfor Aktieindekseret obligation Det med småt... Infrastruktur 2007/2011 omsættes inden udløb. Ved salg før udløb vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af kursudviklingen i det underliggende aktieindeks samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Kurser kan løbende følges på Hvem er obligationerne interessante for? Infrastruktur 2007/2011 er en investeringsmulighed for den forsigtige investor, som sætter sikkerheden i højsædet. Obligationerne er især interessante for: Investeres der for pensionsmidler beskattes de aktieindekserede obligationer på lige fod med andre aktiver, det vil sige efter lagerprinteknisk set kan de aktieindekserede obliga- cippet og med 15 % af et eventuelt positivt tioner betragtes som værende sammensat nettoafkast. Private og selskaber, som nu investerer i obligationer, men som er villige til at sætte den årlige kuponrente på spil for at opnå et højere afkast. Aktieindekseret obligation knyttet til Private og selskaber, som nu har penge placeret på en kontantkonto, og som gerne vil kursudviklingen i internationale sel- opnå et højere afkast uden at gå på kompromis med sikkerheden. af en nulkuponobligation samt en call option på det Underliggende Aktieindeks. Baseret Investeres der via et selskab beskattes de på markedsvilkårene den 30. juli 2007, ville aktieindekserede obligationer på lige fod med værdien af nulkuponobligationen indikativt andre aktiver efter lagerprincippet. Midler der kunne opgøres til ca. 83,40 % mens værdien placeres under Virksomhedsordningen må af call optionen indikativt kunne opgøres til gerne anvendes til køb af de aktieindekserede Her får du mere at vide ca. 14,60 %. obligationer. Kontakt dit lokale Garanti Invest pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og INFRASTRUKTUR Pensionsinvestorer med minimum 4 år til pensionstidspunktet og som ønsker fuld sikkerhed for hovedstolen. tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den skaber, der alle er specialiseret inden for infrastruktur Notering på Københavns Fondsbørs 27. august til den 14. september Læs mere om Infrastruktur 2007/2011 og aktieindekserede obligationer på: % hovedstolsgaranti

6 Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger m.v. Alternativafkast Obligationerne udstedes uden beregning af De aktieindekserede obligationer oppebærer kurtage. Alle udgifter forbundet med obli- ingen kuponrente. Køber man som investor gationsudstedelsen er således indeholdt i i stedet en dansk statsobligation med en til- udstedelseskursen. omkost- svarende restløbetid, vil man kunne opnå en ninger andrager 6,0 % af hovedstolen. effektiv rente på ca. 4,37 % før skat (opgjort Omkostningsfordelingen fremgår af neden- pr. den 30. juli 2007). De samlede stående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro Eventuelt udbytte på de aktier, der indgår i anno. Den endelige fordeling afhænger af S&P Global Infrastructure Index, medgår ikke det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke i beregningen af indeksværdien. Historisk set er kendt før tegningsperioden er afslut- har dividendeudbetalingen ( dividend yield ) i tet. Nedenstående fordeling er beregnet på gennemsnit udgjort 3,05 % (2006). baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK 50 mio. Skat Investeres der for såkaldt frie midler Tegningsprovision til tegningssteder: ca. beskattes de aktieindekserede obligationer som kapitalindkomst efter lagerprincippet. 1,00 % Tegningsprovision til arrangøren: ca. 0,27 % Såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab indgår i beregningsgrundlaget og opgøres herunder én gang årligt. Eventuelle kursgevinster er bl.a. annoncering, brochurer og trykning skattepligtige og kurstab kan fratrækkes, af Informationsmateriale m.v.: ca. 0,15 % dog efter særlige regler, i anden kapitalind- komst hidrørende fra finansielle kontrakter. Markedsføringsomkostninger, Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs samt licenshonorar til indeks Sponsor m.v.: ca. 0,08 % I alt ca. 1,50 % Uudnyttede tab kan fremføres til efterfølgende skatteår. er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af KommuneKredit. Medlemmerne i KommuneKredit hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser inklusiv låneoptagelser. Udstedelsen af Infrastruktur 2007/2011 arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af omkring 60 lokale danske pengeinstitutter, og obligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest pengeinstitutterne udbudt i alt 61 garantiobligationer med en samlet tegningssum på godt 11 mia. kr. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på 4 år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på Københavns Fondsbørs og kan derfor Aktieindekseret obligation Det med småt... Infrastruktur 2007/2011 omsættes inden udløb. Ved salg før udløb vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af kursudviklingen i det underliggende aktieindeks samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Kurser kan løbende følges på Hvem er obligationerne interessante for? Infrastruktur 2007/2011 er en investeringsmulighed for den forsigtige investor, som sætter sikkerheden i højsædet. Obligationerne er især interessante for: Investeres der for pensionsmidler beskattes de aktieindekserede obligationer på lige fod med andre aktiver, det vil sige efter lagerprinteknisk set kan de aktieindekserede obliga- cippet og med 15 % af et eventuelt positivt tioner betragtes som værende sammensat nettoafkast. Private og selskaber, som nu investerer i obligationer, men som er villige til at sætte den årlige kuponrente på spil for at opnå et højere afkast. Aktieindekseret obligation knyttet til Private og selskaber, som nu har penge placeret på en kontantkonto, og som gerne vil kursudviklingen i internationale sel- opnå et højere afkast uden at gå på kompromis med sikkerheden. af en nulkuponobligation samt en call option på det Underliggende Aktieindeks. Baseret Investeres der via et selskab beskattes de på markedsvilkårene den 30. juli 2007, ville aktieindekserede obligationer på lige fod med værdien af nulkuponobligationen indikativt andre aktiver efter lagerprincippet. Midler der kunne opgøres til ca. 83,40 % mens værdien placeres under Virksomhedsordningen må af call optionen indikativt kunne opgøres til gerne anvendes til køb af de aktieindekserede Her får du mere at vide ca. 14,60 %. obligationer. Kontakt dit lokale Garanti Invest pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og INFRASTRUKTUR Pensionsinvestorer med minimum 4 år til pensionstidspunktet og som ønsker fuld sikkerhed for hovedstolen. tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den skaber, der alle er specialiseret inden for infrastruktur Notering på Københavns Fondsbørs 27. august til den 14. september Læs mere om Infrastruktur 2007/2011 og aktieindekserede obligationer på: % hovedstolsgaranti

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Finansanalytikerforeningen, 22. november 2005 Svend Jakobsen Institut for regnskab, finansiering og logistik Handelshøjskolen i Århus Indekseret obligation

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

KommuneKredit BRIK Plus 2011

KommuneKredit BRIK Plus 2011 KommuneKredit BRIK Plus 2011 En af de stærkeste trends de sidste år har været udflytning af produktionsopgaver fra vesten til udviklingslandene. BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) fremstår

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Få bedre råd. Korn 2009. invester i landbrugets råvarer

Få bedre råd. Korn 2009. invester i landbrugets råvarer Få bedre råd Korn 2009 invester i landbrugets råvarer Korn 2009 En del råvarer har i de seneste år oplevet kraftige prisstigninger. Det har imidlertid ikke helt været tilfældet med mange af landbrugets

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Om at investere. Om at investere

Om at investere. Om at investere Om at investere Om at investere Om at investere 12. udgave Redaktionen afsluttet oktober 2010 I serien er også udkommet: - Om ejerbolig - Om at planlægge sin økonomi - Om forsikring - Om tryghed og pension

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere