Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt , Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 , \),, TAKSATIONSKOMMISSIONEN _ VEDRØRENDE NATURFREDNING ~) ADRESSE: SLOTSMARKEN HØRSHOLM TLF REG. NR. I Sag nr Frdning af t skræntaral vd SØndrhav rastplads. Kndls: (Mddlt dn 6. oktobr 1988) Ovrfrdningsnævnts afgørls om rstatning i anldning af frdningn af t skræntaral vd SØndrhav rastplads i Bov kommun, SØndrjyllands amt r påklagt til taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning af jrn af matr.nr. 24 HØnsnap, HolbØl, Ptr Klindt. Taksationskommissionn har dn 22. sptmbr 1988 bsigtigt dn frdd jndom. Hrundr var jrn, som var forhindrt i at vær prsonligt til std, rpræsntrt af gårdjr Richard Jørgnsn, SØndrhav. Ejrns rpræsntant har gjort gældnd, at dr bør Fu 02 35

4 '1\ 2. fastsætts n rstatning i anldning af frdningsbstmmlsn om bvarls af dt stor lmtræ vd dt nordvstlig hjørn af garagbygningn vd rastpladsn. Træt har - som dt umiddlbart kan konstatrs vd bsigtigls - allrd forvoldt n dl skad på murværkt, og når træt ikk må fælds, må dt bfrygts, at ydrligr skad vil opstå, hvis dr ikk fortags n sikring af murn. Ejrn ndlæggr ikk n bstmt formulrt rstatningspåstand, mn ftr dt oplyst skal n ntrprnør hav tilbudt at udfør rparation og sikringsforanstaltningr for kr. I Taksationskommissionn findr - på linj md dt, ovrfrdningsnævnt har anført i rstatningsafgørlsn for så vidt angår matriklnumrn 19 og 35, HØnsnap - at dr ikk bør tillæggs d af frdningsnævnt omtalt aftalr af 1964 rstatningsbgrænsnd btydning. Hrftr og undr hnsyn til dt vd bsigtiglsn konstatrd findr kommissionn, at dr bør tillæggs Ptr Klindt n rstatning, som i mangl af nærmr dokumntation for størrlsn af udgiftrn vd rparation og sikring af garagmurn skønsmæssigt fastsætts til kr. Hrftr bstmms: Dr tillæggs jrn af matr.nr. 24 HØnsnap, HolbØl,

5 3 Ptr Klindt, n frdningsrstatning på kr. BlØbt forrnts fra dn l. oktobr 1986 (daton for frdningsnævnts afgørls) md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn til nhvr tid af Danmarks Nationalbank fastsatt diskonto. Jns LunØ Karl Nilsn Jns Ptr Jnsn ~ I

6 OVER FREDNINGSNÆVNET>

7 REG. NR Ovrfrdningsnævnts afgørls af 17. fbruar 1988 " om frdning af t skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov Kommun, Søndrjyllands Amt (sag nr. 2691/86). Frdningsnævnt for Søndrjyllands Amts Sydlig Frdningskrds har dn l. oktobr 1986 trufft afgørls om frdning af t ca. 0,26 ha stort skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov Kommun. Frdningn indgår som ld i dn frdningsmæssig sikring af skræntaralr, dr sidn 1939 r fortagt langs nordsidn af Flnsborg Fjordvj på strækningn mllm Kohagn og Søndrhav. Formålt md frdningn r at bvar, gnskab og plj aralt md løvfældnd dansk trær og busk i varirnd størrls. Frdningn omfattr aral af 6 privat jndomm og Bov Kommun. Frdningssagn r rjst af Søndrjyllands Amtskommun i Frdningsnævnts afgørls r for så vidt angår frdningns indhold påklagt tilovrfrdningsnævnt af 4 privat jr, som har ønskt bstmmlsrn om bibholdls af ksistrnd træbvoksningr ændrt. Sålds har 2 jr modsat sig bstmmlsn om bibholdls af trær, hvis højd ovrstigr n sigtlini fra skræntovrkant~n til midtn af Flnsborg Fjordvj.

8 2 Søndrjyllands Amtskommun, Bov Kommun og Danmarks Naturfrdningsforning har all anbfalt, at frdningn gnnmførs som bstmt af Frdningsnævnt. I sagns bhandling har dltagt 8 af Ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: D aralr, dr omfatts af Frdningsnævnts afgørls, sluttr sig som t bvaringsværdigt ld til d øvrig skræntaralr på nordsidn af Flnsborg Fjordvj, som i mdfør af Ovrfrdningsnævnts kndls af 25. fbruar 1939 samt supplrnd afgørls af 16. april 1982 skal bvars md ksistrnd bvoksningr, dlvis md højstammd trær. Dt tiltræds drfor, at aralrn undrgivs frdning i dt gografisk omfang og i ralittn md d frdningsbstmmlsr, som Frdningsnævnt har fastsat. Idt Frdningsnævnts afgørls af l. oktobr 1986 ophævs, fastsætts frdningsbstmmlsrn for dt ca. 0,26 ha stor aral, som frmgår af frdningskortt og som omfattr d i jndomsfortgnlsn anført matriklnumr, hrftr sålds: l. Frdningns formål. Frdningn har til formål at bvar, gnskab og plj dt frdd aral som n træbvokst skrænt md løvfældnd, dansk busk og trær - dlvis højstammd. 2. Bbyggls m.v. Dr må ikk fortags ydrligr bbyggls,.og dr må ikk opstills skur, mastr og andr skæmmnd indrtningr.

9 3 3. Trrænændringr m.v. Dr må ikk fortags ændringr i trrænt, for ksmpl vd afgravning llr opfyldning. Dr må ikk hnlæggs affald llr fortags oplæg af nogn art., Tilplantning Frdningn 4. Bplantning. og fjrnls af trær og busk må aln sk som ld i aralts plj. r ikk til hindr for, at ksistrnd havr bvars indn for drs nuværnd afgrænsning, mn hvis anvndlsn til hav ophørr, vil aralrn vær omfattt af d almindlig pljbstmmlsr i Naturplj. Til opfyldls af frdningns formål har Søndrjyllands Amtskommun rt til at fortag pljforanstaltningr på grundlag af n samlt plan, som udarbjds af Amtskommunn. Pljforanstaltningrn kan bstå i udtynding af bvoksningr, oprydning, hrundr fjrnls af ksistrnd nåltrær, samt i plantning og frmm af opvækst af ny løvbærnd, dansk trær og busk. Eksistrnd højstammd trær skal søgs bvart som ld i aralts plj. Trærn kan om fornødnt fornys md trær, dr kan voks op i samm højd. Søndrjyllands Amtskommun dragr omsorg for, at dn øvrig skræntbvoksning ikk ovrstigr n sigtlini fra skræntovrkantn til midtn af Flnsborg Fjordvj. Amtskommunns plj skr udn udgift for dn pågældnd jr, og

10 4 dt r n btingls, at n plj foranstaltning r tiltrådt af jrn llr godkndt af Frdningsnævnt. 6. Dispnsation. En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-5 kan mddls, hvis dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål På, ~;;~ Ovrfrdningsnævnts vgn ~. Fiskr fung.formand

11 5 FORTEGNELSE ovr matriklnumr, dr hlt llr dlvis r omfattt af Ovrfrdningsnævnts afgørls af 17. fbruar 1988 om frdning af t skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov Kommun, Søndrjyllands Amt. (sag nr. 2691/86) Hønsnap, Holbøl: Matr.nr. 19, 24, 35, 59, 174, 200 og 315 /bop

12 ".., REG. NR. 112-/9;88 Ovrfrdningsnævnts afgørls om af 17. fbruar 1988 rstatning i anldning af frdningn af t skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov Kommun, Søndrjyllands Amt (sag nr. 2691/86). Frdningsnævnt for Søndrjyllands Amts Sydlig Frdningskrds har dn l. oktobr 1986 trufft afgørls om frdning af t skræntaral på ca. 0,26 ha vd Søndrhav rastplads i Bov Kommun. Nævnt har ikk tilkndt d brørt jr rstatning i anldning af frdningn, i- dt jrn som følg af allrd ksistrnd bgrænsningr i drs jrrådn ikk finds at hav lidt nogt tab vd frdningn. Frdningsnævnt har hrvd bl.a. hnvist til aftalr, dr i 1964 blv indgåt om bl.a. bvarlsn af d stor trær på skræntn. Frdningsnævnts afgørls vdr. rstatningrn r påklagt til Ovrfrdningsnævnt af 4 af jrn, hvoraf l jr dog snr har frafaldt ankn. 2 af jrn, Richard Jørgnsn og Hinz Goy, har påståt sig tilkndt rstatning md hnholdsvis og kr., idt bstmmlsn om bibholdls af højstammd trær anss for stærkt værdiforringnd. l jr, Ptr Klint, har ønskt rstatning for

13 2 ulmpr vd, at t højstammt træ vd dn pågældnd s garag skal bibholds, mn har snr frafaldt ønskt om, at træt blivr fældt. I sagns bhandling har 8 mdlmmr af Ovrfrdningsnævnt dltagt. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Vd andn afgørls af d.d. har Ovr frdningsnævnt tiltrådt ralittn i d frdningsbstmmlsr, som Frdningsnævnt har fastsat. Ovr frdningsnævnt kan hrftr tiltræd, at dr ikk vd frdningns almindlig bstmmlsr påførs jrn indskrænkningr i drs jrrådn, som kan bgrund, at dr tilknds dm rstatning i anldning af frdningn. For så vidt angår d aralr, som tilhørr Richard Jørgnsn og Hinz Goy, må bstmmlsn om, at højstammd trær skal bvars, imidlrtid anss for at kunn mdfør n vis ndgang i jndommns handlsværdi, og Ovr frdningsnævnt har ikk kunnt tillægg d af frdningsnævnt omtalt aftalr af 1964 rstatningsbgrænsnd btydning. Dr tilknds hrftr d 2 nævnt jr n rstatning på hvr kr. hvorvd thvrt tab vd frdningn må anss for dækkt. D tilkndt rstatningsbløb forrnts fra dn l. oktobr 1986 (daton for frdningsnævnts afgørls) md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn til nhvr tid af Danmarks Nationalbank fastsatt diskonto. D samld rstatningsbløb på kr. md rntr udrds ftr hovdrgln i naturfrdningslovns 24 md 75 % af statn og 25 % af Søndrjyllands Amtskommun. Ovrfrdningsnævnts afgørls af rstatningsspørgsmåln kan ftr rglrn i naturfrdningslovns 30 påklags til Taksationskommissionn vdrørnd Naturfrdning (adrss: Slotsmarkn 13, 2970 Hørs-

14 q, holm). Afgørlsn kan påklags af d anknd jr samt af Miljøministrit og Søndrjyllands Amtskommun. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, Ovrfrdningsnævnts afgørls r mddlt d pågældnd. På Ovrfrdningsnævnts vgn ~lid.s, I. fiskr fung.formand /bop

15 4- / parkr ing " ' ' ~ ----~, Kruså Fjordvjn Søndrborg - /~ / / j/ / Ij j / ontvldo jl 11/ II / I / j Ij I II, I. B'm \ I" I I j I I \ I j I, I I I I I j \ j \. II I )1 I, I I I \ "- ".::: " '\ /' - - '\ \ -----,,\ \ I I "...II I I...,o;U\', ~:Stor Oksø \ I l ) \ I I l/j " /Ol I (, III I 1/ '~,,\ // I / / Lll Oksq.. _ ",- /... I I I \' _.- - ~:. _ I 1-- "'----/ -=- --- =--- =:.-=:.. OVERSIGTSKORT. Udsnit af kortbla~, 1211'IV Sø og 1211 I SV.' flag? F3 1:25000 E3 E3 S IGNATURFORKLAR ING: Frdn ingsgræns. Tidligr frdt FREDNINGSKORT OVERFREDNINGSNÆVNETS frdningsafgørls 1988i sag nr. 2691/86 af FEB. B'gn' I Rnl SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE 1:500 AHA 5 m O 20 m IIJ TEKNISK FORVALTNING PLAN OG FREDNINGSVÆSENET TGS ' Afa FREDNING AF AREALER VED Frdning Tgn flt RASTEPLADSEN I SØNDERHAV Hønsnap, Holbøl. J n' Bov kommun MAI 1:500 og 1:25000 OalO Dcmbr 1987

16 OVER FREDNINGSNÆVNET>

17 OVERFREDNINGSNÆVNET SEKRETARIATET 77~( REG. NR. Slotsmarkn 15 JF/BOP 2970 Hørsholm Tlfon Frdningsrgistrt Slotsmarkn Hørsholm Dn 4. marts 1988 J.nr. 2691/86 Vdr. frdnning af t skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov Kommun, Søndrjyllands Amt. På dt kort, som hørr tilovrfrdningsnævnts afgørls af 17. fbruar 1988 om frdning af ovnnævnt aral, r i frdningns nordgræns på matr.nr. 19 Hønsnap, Holbøl md prik vist t "stort træ". Ovr frdningsnævnt skal for n tydlighds skyld gør opmærksom på, at dtt y. træ, som på vdlagt kortudsnit r vist vd n pil, ikk hørr til d trær som skal bvars i mdfør af 5 i frdningsafgørlsn. ~v~:: tf. Fiskr ksp.skr.

18 ~ SlndrhavvJ parkring parkrir ~--...,--- Fjordvjn ' I ; I.' 1"-...I, ",-- '-" REb. HR ".~.'':': =-..., ",., -, I~ \ I.,'. "" -'.. \ \.il... 8j' ',,\... \1 I - I.,,") 'IIbla, 'I~\ tor ()k.m~ I " III,.,,"y I, I. "...', I ( /II I I.'~I \ \... I:: '.. " \ "", : I '/f \.;1.. 0"... _. ".. ~" I I,.".-'- "-'-._ I SIGNATURFORKLAR ING: ~~Ød Frdningsgræns. S~~::}~:~~~\~~ :::S: T Idllgr frdt FREDNINGSKORT OVERSIGTSKORT. Udsnit i1f kortblad. 1211' IV Sø og 1211 J SV.'... PAAA OVERFREONINGSNÆVNETS trdnlngsafgrls If FEB I sag nr. 2691/86

19 FREDNINGSNÆVNET>

20 Vaturfrdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds Dommrkontort i Tøndr Nørrgad Tøndr- Tlf ~ ~('~8<f) REG.NR. 776-; Ar 1986, dn 1. oktobr traf Frdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdni~gskrds følgnd a f g ø r l s : i sag nr. 41/85 om frdning af t ca. 0,26 stort skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov kommun, Søndrjyllands amt. t) 140 I I Vd skrivls af 15. marts 1985 rjst Søndrjyllands amtsråd sag om frdning af t ca. 0,26 ha stort skræntaral bliggnd vd Søndrhav rastplads i Bov kommun. Bkndtgørls af sagns rjsning skt dn 17. april 1985 i Statstidnd, og dn 9. og 11. april 1985 i Vstkystn og Jydsk Tidnd. Om bskrivlsn af områdt og bagrundn for sagns rjsning hddr dt i frdningsforslagt: Aralt udgør n dl af dn gaml træbvoksd kystskrænt bliggnd landværts fjordvjn vd Søndrhav Rastplads og md bliggnhhd, som nærmr frmgår af sagns kortbilag. Vd fjordvjns bygning i 1930'rn blv aralrn landværts og søværts fjordvjn frdt, (jfr. frdningskndls af 25. fbruar 1939) md dt formål at bvar.udsigtr og træbvoksningr, samt forhindr/rgulr bbyggls, sålds at d stor landskablig værdir som fandts i områdt blv bsvart. Imidlrti~ ~lv nævnt dl af s~ræntn, n strækning på m md t aral på ca. 0,26 ha, ikk frdt, mns dn øvrig dl af skræntn r omfattt af frdningn fra 30'rn. '::\>..lft~~i'lj(~t(;'lrit J. nr. F \50~/~-bq

21 \, I maj 1964 forsøgt man på foranldning af dt daværnd Aabnraa amtsvj væsn at frd nævnt dl a~ ~kræntn. Frdningsnævnt indgik, på foranldning af Aabnraa Amts vjvæsn, sparat aftalr md d nklt lodsjr om bvarls af d stor trær, tilplantning af dl af skråningrn, udsigts- ~. linir, hgn og lågr. Dt blv ndvidr bstmt, at d aftalt bstmmlsr skull tinglyss som dklarationr på d nklt jndommn, og at dklarationrn skull tidsbgrænss til 20 år, hvorftr d vill kunn udsltts af tingbogn, mdmindr dr forindn var rjst ny frdningssag. Dklarationrn blv imidlrtid aldrig tinglyst, hvorfor ny jr ikk har vært klar ovr aftalrns ksistns, og d aftalt bplantningsbstmmlsr r aldrig blvt fulgt op. Amtsvjvæsnt har umiddlbart ftr aftalrns indgåls tablrt hgn md lågr som aftalt. Amtsrådt findr undr hnsyn til d landskablig forhold i områdt og intntionrn md frdningn/aftalrn fra 1964, at skræntn langs rastpladsn i princippt bør sikrs som n træbvokst skrænt i lighd md d øvrig frdd skovbvoksd skræningr i områdt, dr ntop r md til at giv fjordvjn btgnlsn n af Danmarks smukkst vj. Områdt ønsks frdt md dt formll at ~var, gnskab og plj skræntn som n træbvokst skrænt bvokst md løvfældnd dansk trær og busk i varirnd størrls. For at opnå dtt ønsks dr fastsat bstmmlsr om, at dr ikk må fortags ydrligr bbyggls, opstills skur, mastr og lignnd, at dr ikk må fortags ændringr i trrænt vd afgravning llr opfyldning,

22 -3- at oplæg af nhvr art og hnlæggls af affald ikk r tilladt, og at dr fortsætts drifts- og pljbstmmlsr for aralt. Nævnt har bsigtigt områdt og holdt mødr på stdt dn 21. juni 1985 og dn 16. januar 1986 md jr, myndighdr og andr intrssrd. D flst af d brørt lodsjr har i hovdsagn md nklt spcillr forhold for nogl lodsjr, kunnt tiltræd frdningsforslagt, mn har all vært unig md Søndrjyllands amtsråd om bplantningns højd. Amtsrådt har undr sagn ndlagt påstand om, at bplantningn må gå op til n sigtlinihøjd på mindst 1,25 m ovr skræntns ovrkant, og rgnt mod amtsvj ns midt, mdns lodsjrn har ndlagt påstand om, at bplantningn ikk må gå op ovr skræntovrkantn, idt sigtlinin brgns hrfra mod amtsvjns midt. Dr r nighd om, hvad dr forstås vd skræntovrkantn. En lodsjr har modsat sig frdningn af principill grund. Bov kommun har tiltrådt frdningn og støttt lodsjrns påstand om bplantningns højd. Frdningsnævnt skal udtal: Dt af frdningsforslagt omfattd~ områd, t ca. 0,26 ha stort skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov kommun, finds frdningsværdigt, jfr. frdningskndlsn af 25. fbruar 1939 vdrørnd naboskræntaralrn. Frdningns aralmæssig omfang fastlæggs i ovrnsstmmls md dt i frdningsforslagt anført, jfr. dt til frdnings- \, nævnts afgørls hørnd kort (frdningskortt). på ovnnævnt baggrund fastsættr nævnt følgnd frdnings-

23 -4- bstmmlsr for områdt, idt frdningsnævnt tagr lodsjrns påstand vdrørnd sigtlinin til følg: \, 1. Frdningns formål. Frdningn har til formål at bvar, gnskab og plj skræntn som n træbvokst skrænt, bvokst md løvfældnd dansk trær og busk i varirnd størrlsr. 2. Bbyggls m.v. Dr må ikk fortags ydrligr bbyggls, opstills '. skur, mastr og lignnd., I! 3. Trrænændringr m.v. Dr må ikk fortags ændringr i trrænt vd afgravning llr påfyldning, ligsom oplæg af nhvr art og hnlæggls af affald ikk r tilladt. 4. Drift og plj. a. Eksistrnd løvtrær og busk må kun fjrns som n dl af n plj af aralt. b. Tilplantning af aralt må kun fortags md løvfældnd dansk trær og busk og som n dl af n plj af aralt. c. Eksistrnd nåltrær skal fjrns og afløss af løvfældnd trær og busk. d. Eksistrnd havanlæg kan bvars i drs nuværnd omfang. Såfrmt havrn ikk bnytts som hav længr, skal d tilplants md løvfældnd trær og busk.. D ksistrnd højstammd trær på skræntn skal bvars frmovr. Fornyls af diss skal sk md trær, dr kan voks op i samm højd. Dn øvrig bplantning må ikk vær til hindr for dn fri udsigt fra jndommn ovr Flnsborg Fjord og må drfor i fuld udvoksning ikk ovrstig sigtlinin brgnt fra skræntovrkant til amtsvjns midt, jfr. vdhæftd tgning, idt dt r dn ndrst lini, bvoksningn ikk må

24 -5- ovrstig. f. Amtsrådt, som pljmyndighd, udarbjdr'og forstår n hugst- og tilplantningsplan for områdt, som skal forlæggs,, { lodsjrn, og i tilfæld af unighd mllm amtsrådt og lodsjrn, godknds af, frdningsnævnt. Kort ovr bplantningsplan vdhæfts afgørlsn. 5. Særlig bstmmlsr Vdrørnd dn dl af matr. nr. 24 Hønsnap, Holbøl, dr r omfattt af frdningn bstmms, at havn kan bplants på samm måd som dn øvrig skrænt, dr r omfattt af frdningn, hvis og når havn opgivs som hav. Dt tillads jrn af matr.nr. 19 Hønsnap, Holbøl, på sin gn grund ud mod parkringspladsn at opsætt t ikk-skæmmnd skilt md hnvisning til salg af grøntsagr m.v. fra jndommn. Hrftr b s t m m s : D aralr, dr r vist på frdningskortt, og som omfattr d på vdhæftd fortgnls anført matriklnumr hlt llr dlvist frds som foran ~mt. 1f~ t~ansnkst. "'Afgørlsn kan indn 4- ugr fra dns modta,js indklags for Ovrfrdningsnlllvnl, Amaligad 13, 1268 Kabnhavn K. al an~ søgrn og forskllill myndighødr. Først når dt ftr klag~ fristns udlab r konstatrt, at alllurlsn ikk r indbragt lor OvrlrdningsDævnl, kan dispnsationn udnytts.

25 ....'. ~ Tværprofil, matr. 35, snit A-A -..;::::::-~-- ::::::-- ---:::: ~ "..."." ' ~ -14 ~ 1,25 ~ QI... 'O E 'Qj' > ""'- Tværprofi l, mat 19" snit B-B :::= -::::::-- _7 -::::::-... ;:::...- -::::- -, :::- ---::: :::: "'- i SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE TEKNISK FORVALTNING PLAN- OG MILJ0ADMINISTRATIONEN ti,,~.nl IGB~' AREALER VED RASTEPLADSEN IAtd Frdning Rt.:lt Tgn "' I S0NDERHAV Sigtlini vdr bplantningshjd. Jm Hnsnap HolbGl vo Mål Bov kommun. 1:200 Dato Oktobr 1985.

26 " < r " _ r Hnsnap, HoIb.1 N r Ed El Ed SOm O 1: m 1:25000 f*3 - H SOOm O Hm SJGNATURFORKLARJNG: Frdningsgræns Lodsjrnummr II I0EII.IYLLAIIO. A.. T.ICO... UIlE TEKNISK FORVALTNING PLAN OG MILJ0ADMINISTRATIDNEN...,'..,'" F~dnlng N 68 AREALER VED RASTEPLADSEN I S0NDERHAV H.nsnap, Holbl - r----- JN I Bov kommun , om Oktobr 1984

27 ,. FORTEGNELSE ovr jndomm, dr hlt llr dlvist r omfattt af Frdnings- nævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds' afgørls af 1. oktobr 1986 om frdning af t ca ha stort skræntaral vd Søndrhav Rastplads i Bov kommun, Søndrjyllands amt. Matr.nr. 19, 35, 315, 200, 174, 59 og 24 all Hønsnap, HolbØI.

28 Vaturfrdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds Dommrkontort i Tøndr Nørrgad Tøndr - Tlf REG.NR. 01/ I I,,j " '4,,j 1 ;,! I l, i,j. l li. \ Ar 1986 dn 1. oktobr traf Frdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds følgnd a f g ø r l s om rstatning i anldning af frdning af t ca. 0,26 ha stort skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov kommun, Søndrjyllands amt (sag nr. 41/85): Frdningsnævnt har vd andn afgørls af dags dato bstmt, at t ca. 0,26 ha stort skræntaral vd Søndrhav rastplads i Bov kommun skal undrgivs frdning md nærmr angivn frdningsbstmmlsr. I forbindls md frdningsnævnts bhandling af sagn og snst vd mødt dn 16. januar 1986 r jrn af d brørt jndomm blvt opfordrt til at frmsætt rstatningskrav. Richard Jørgnsn,dr r jr af matr.nr. 19 Hønsnap, HolbØI, har frmsat t krav på kr. for forringt udsigt ovr Flnsborg Fjord som følg af, at d højtstammd trær, dr finds på n dl af hans grund, og som omfatts af dt frdd aral, ifølg frdningsnævnts afgørls skal bvars frmovr. Han planlæggr n omlægning af gårdns drift og vil i dnn forbindls hold mulighdn åbn for salg af n bygggrund, hvor dri ftsbygn ingrn,nu liggr. Bygggrundns værdi v il vær væsnt ligt forringt som følg af, at d højtstammd trær skal bvars.

29 I I t (. I ~ 'l 1.. Erstatningskravt r udrgnt sålds:' Bygggrundns størrls 1125 m 2 til n pris af 180 kr. pr. m kr. værdiforringls 50 % kr. Erstatningskrav kr. Hinz Goy, dr jr matr.nr. 35 Hønsnap, Holbøl, har frmsat t rstatningskra~' på kr. for værdiforringls af bygning og grund. Lornz P. Schmidt har som jr af matr.nr. 315 Hønsnap, Holbøl, frmsat rstatningskrav på kr. for værdiforringls vd udførls af n ændring af anlægsplann for havn, samt godtgørls af kloakafgift for dn dl af grundn, dr frds. Ptr Klindt, dr jr matr.nr. 24 Hønsnap, Holbøl, har frmsat rstatningskrav på kr. for værdi forringls og ulmp. D øvrig lodsjr har ntn ikk frmsat rstatningskrav llr frafaldt rstatning som følg af frdningn. 2 af frdningsnævnts mdlmmr udtalr: Når hns s til frdningssagns forhistori, hrundr at dr i 1964 md d daværnd lodsjr har vært indgåt aftalr om bvarls af d stor trær og tilplantning af dl af skrå- '\"1' ningrn, mnr frdningsnævnt ikk, at dr for lodsjrn r,o, -2- skt nogn rl ændring vd dn nu gnnmført frdning. På dnn baggrund finds d lodsjr, dr har, 'frmsat rstatningskrav, ikk at hav godtgjort, at d har lidt nogt tab vd frdningn, hvorfor dr ikk tilknds dm nogn rstatning. Et mdlm af fr.dningsnævnt udtalr: Dt må ftr alt dt forliggnd anss for godtgjort, at Richard Jørgnsn og Hinz Goy vd dn gnnmført frdning har lidt t tab, dr skønsmæssigt kan fastsætts sålds, at Richard

30 -3- ~ Jørgnsn tilknds kr. og Hinz Goy kr. Erstatningsbløbn.forrnts fra frdningsnævnts afgørls, og indtil bløbt kan hævs, md n årlig rnt, dr r 1% højr nd Danmarks Nationalbanks til nhvr tid fastsatt diskonto. Frdningn finds ikk at mdfør forringls af pantsikkrhdn, og d anført rstatningsbløb kan drfor udbtals til jrn. Statn btalr 75 % og Søndrjyllands amtsråd 25 % af rstatningsbløbn md påløbn rntr. Hrftr b s t ro ro s: Dr tilknds ikk lodsjrn rstatning i anldning af dn gnnmført frdning. ~. ~ Torbn J hansn ē Afgørls~ kan indn 4 ugr fr dns modtagls indklags for Ovrtrdnlnpnll!Vnt, Amalillad 18, H/56 Købnhavn K. af an- ~grn og fol'8khia myndighdr. f.rst nir dt ftr klagfristns udløb r konstatrt, at allir Isn ikk r indbragt I Ovrtrdningsnævnt, kan dispnsationn udnytts. or,,.. { I

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

07412.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00. Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg. Domme. la ksations kom miss ionen.

07412.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00. Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg. Domme. la ksations kom miss ionen. 07412.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00 Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-09-1981 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 05700.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00,. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-12-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere