Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 - OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 111~ 1[[ NV REG. NR. 0'/C. UDSKRIFT a f,1 I.~ OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1968 g dn 31. dcmbr, afsagd Ovrfrdningsnævnt følgnd k n d "l s i sagn nr. 1955/67 vdrørnd frdning af aralr i Myrthu vd Ho bugt i Hostrup sogn. I dn af frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds dn 1. dcmbr 1967 afsagt kndls hddr dt:

4 1-2- "Vd brv af 12. dcmbr 1966 anmodd Danmarks Naturfrdningsforning frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds om at rjs frdningssag for t ca. 127,6 ha stort aral syd for Vard å's udløb i Ho bugt. Områdt afgrænss mod nord og vst af Ro bugt, mod syd og sydøst af Marbæk plantag, tilhørnd Esbjrg kommun, og mod nordøst af d vd Oyrfrdningsnævnts kndls af 16. fbruar 1967 frdd aralr. Som bgrundls for frdningn har naturfrdningsfornintt' gn i brv af 8. fbruar 1967 ~~r~er anført: ~... "Områdt, som ønsks frdt, r dn nordlig dl af n m høj bakkknud, som udgør dn nordvstligst pynt af Esbjrg Bakkø. Fra stdt r n smuk udsigt mod nord ovr Ho Bugt og Vard Å til randbbygglsr vd Kjlst og Tarp. Bakkn opskærs af n udjævnt slugt, dr løbr fra nord midt ind i områdt. ~ Mod vst ndr bakkn i n stjl kystklint, som dlvis r tilskrdt. Foran klintn mod havt finds n m brd, stnt s~d- ~ strand. I nord afløss forstrandn af n 300 m brd,strandng md II' n strandvold og n digrst ydrst vd vandt. En sandvad, som ~) r tør vd normal daglig lavvand, strækkr sig fra forstrandn m ud mod dn dybr rnd i Ro bugt. Bakkn r, som nævnt, dt nordvstlig hjørn af Esbjrg Bakkø, dr r n gltschrafljring fra næstsidst istid. Hvis man sr bort fra kystklintn, har vind og vjr udjævnt rlifft på n måd, som r karaktristisk for bakkør, og d jævn bakkprofilr dmonstrrs fint. Morænmatrialt i topjordn r lidt spcilt for Vard~~Esbjrg gnn vd at vær sandt og mgt stnt; man findr mang vind slbn stn, som vidnr om arktisk storm i tidligr kvartærpriodr. Kystklintn r forskningsmæssig vigtig af to grund, dls frmvisr dn d gologisk og jordbundsmæssig lag, dls r dn

5 3. n dl af n sjældn kysttyp. Do gologisk lag, som ss i klintn r ovrvjnd kvartær, mn også tortiær lag spors; af dnn grund hørr dn naturligt sammon md d andr kystklintr vd Marbæk-Hjrting og øst for Esbjrg. Jordbundsprofilrn i klin- " tns top r varird og lærrig; man kan bl.a. iagttag flrdobblt muldhorisontr på grund af jordfygning, samt forskllig podsolringsgradr. Klintn r n aktiv kystklint i t gntligt tidvandsområd, og dnn kysttyp finds kun omkring Esbjrg og nord for Højr i Tøndr amt. Kystn r mgt intrssant, fordi man indn for kort afstand har mang lmntr: i vst - n dybr tidvandsrnd, sandvad, grust forstrand og n dlvis nøgn klint, mod nord - r klintn tilgrot, forstrandn blivr til n dlvis kunstig strandvold, og bag vd dn liggr n marskagtig tilgroningsflad. Aldrn af dn tilgrod kyst og samspillt mllm åvandt fra øst og havvandt fra vst rummr intrssant forskningsopgavr. Fromhævs skal ndvidr8, at d pågældnd aralr sammn md d tilstødnd områdr, som Esbjrg kommun har rhvrvt, og d aralr, som r sikrt i hnhold tilovrfrdningsnævnts kndls, udgør n landskablig hlhd, hvortil dr knyttr sig btydlig rkrativ intrssr, hvorfor thvrt indgrb, såsom bbyggls, vil vær ovrordntlig uhldigt. ri c _ ~ ~ o o ~ Naturfrdningsforningns påstand går i hovdtræk ud på, r L np~ ~~~ viss bgrænsningr ikk må fortagps ydrligr b~

6 -4- byggls indn for hl områdt, hvorhos dr påstås indført n rækk rgulrnd bstmmolsr for bnyttlsn af d pågældnd aralr. Frdningsforslagt omfattr hlt llr dlvis følgnd jndomm i Myrthu, Hostrup sogn: Lb.nr. matr.nr. omtrntlig omfat- jr. tt aral i kl, r J.. l. l 2, l b, 67,7 Gårdjr Nils P. Pdrsn, Myrthu pr. Vard 2. l c, l d, 50,2 Gårdjr Thøgr Jørgn Thøgorsn, 2 Myrthu pr. Vard 3. l o, l f, 1,2 Frivilligt Drngforbunds først Esbjrg krds v/pastor S. Ivrsn, Skjoldsgad 2, Esbjrg , l i 2,7 K.F.U.M.-spjdrn v/dirktør l m, Tag Sørnsn, Baldursgad 23, " (I.,- 5. l h, 0,7 Esbjrg Thomas Christian Pdrsn iflg. tingbogn. Ifølg amtstucms oplysning nu udcllr Nils P. Pdrsn, Roust brugsforning, Roust pr. Vard. 6. l n, l o, 5,1 Arkitkt J4 Sottrup-Jnsn, I alt ca. 127,6 ha,,,,,,,, p,,,,,,,,,,,,, Frodsgnd 110 a, Esbjrg Dt bomærks, at dt undr sagns bhandling r oplyst for nævnt, at jrn undr lb. nr. 2. gårdjr Thøgr Jørgn Thøgrsn, vd utinglyst slutsddl har solgt t aral, stort 1,4 ha af matr. nr. l c, til dn undr lb. nr. 6 anført arki-

7 -5- tkt J. Sottrup-Jnsn. Da udstykningn ikk r 'skt, og ovrdraglsn ikk r tinglyst, har nævnt vd rstatningsbrgningn hnrgnt parclln til gårdjr Thøgrsns jndom. Af t af Frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr udarbjdt dtaillrt ovrsigtskort frmgår bl.a., at ca. 23,9 ha af d af påstandn omfattd 127,6 ha r bliggnd indn for dn i naturfrdningslovns 25, stk. l omhandld af-,.j. " stand fra dn for græsvækst blottd strandbrd, samt at ca. 33 ha r skovbvokst. Dn dtaillrd frdningspåstand for områdt r sålydnd: o G "Bbyggls skal ikk vær tilladt, bortst fra bygningr dr r nødvndig for driftn af allrd ksistrnd landbrugsjndomm. Campingpladsr må kun tablrs md d'påtalbrttigds tilladls. Opstilling af bodr, skur, mastr llr andr skæmmnd " indrtningr skal ikk vær tilladt. Ilnkastning af affald på d frodd områdr må ikk find std. må ikk tablrs. Trrænformrn må ikk ændrs vd afgravning llr opfyldning. Frdningn skal dog ikk vær til hindr for dn på stdt allrd v~rnd grusgrav. Udnfor d aralr, dr nu r træbvokst, må tilplantning md løv- llr nåltrær ikk find std. Offntlighdn skal hav adgang til at færds på d i gnnm områdt allrd ksistrnd stir og vj, samt skal hav rt til at tag ophold på strandaralt." 00 4."

8 -6-4t Sngn hnr af frdningsnævnt voort forlngt for Naturfrdningsrddt, dr i brv nf 29. marts 1967 bl.a. udtalr følgnd: lidt områd, som omf'"1.ttsaf dn aktull frdningspåstand, liggr, som dt fy'mgår af sngn, imllm dt allrd frdqc områd langs dn søndr brd nf Vard å's udløb og nogl Esbjrg kommun tilhørnd aralr md plant~gr og lyngbakkr og d2nnr '" sålds n værdifuld forbindls drimllm. Slv på bsigtiglssdagn, som vl v~r on sønd~g, mn n barsk og stormfuld dag, var dr mang mnnoskr, som færdds i d tilstødnd områdr, sålds at hl gnn må sigs at v~r af stor btydning for friluftslivt, ikk mindst for Esbjrg og Vard. Rådt kan sålds fuldt ud støtt frdningspåstandn, sålds som dn nærmr r motivrt af Danmarks Naturfrdningsforning. Idt bmærks, at dr i frdningspåstandn indholdts t almindligt forbud mod afgravning og opfyldning, mn dog givs frihd til fortsættls md gravning i don allrd ksistrnd grusgrav, kunn man hnstill, hvorvidt dr mått voor anldning til at fastsætt n aralmæssig bgrænsning for grusgravsudvidlsn."... " " 00 0 &. Sagn har liglds vært forlagt Frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr, dr i brv af 10. april 1967 bl.a. udtalr:... <:.6 ~Oc: O O... o li at udvalgt undr hnsyn til, at dt pågældnd områd må anss for t mgt btydningsfuldt, frmtidigt rkrativt områd for byhfolkningn i Esbjrg, og undr hnsyn til, at dt landskabsæsttisk vil vær mgt ønskligt at hold områdt fri for bbyggls, kan anbfal, at dn forslåd frdning nydr frmin." o.. ~.. b

9 t" -7- Frdningsnævnt, dr undr bhandlingn af dnn sag b- Poul står af dommr/euch, Vard, amtsrådsmdlm, sognrådsformand Alfrd Jppsn, Ølgod, og gårdjr Hnry Christnsn, Torrup pr. Guldagr, har bhandlt sagn på bhørigt indvarsld mødr dn 22. maj og 18. sptmbr 1967, hvortil var indkaldt samtlig lodsjr og andr intrssrd, og hvor tillig rpræsntantr for Danmarks Naturfrdningaforning, Frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr, Alslv-Hostrup kommun og Esbjrg kommun var mødt. Nævnt har drhos bhandlt sagn intrnt dn 30. oktobr og dn 13. novmbr 1967 og har fortagt indgånd bsigtiglsr af d intrssrd aralr. N~~t har undr sagns bhandling haft tknisk bistand ~f landinspktor Grt Alstd, frdningsplanudvalgt, Ringkobing, 0g landinspktor Gunnar Jssn, Vard. Undr sagns bhandling r dr ovr for nævnt frmsat nrotostr imod, at dr fortags frdning i dt af naturfrdnings-. forningn anfort omfang. Såfrmt frdningn gnnmfors i dt forslåd omfang, har lodsjrn og to grusgravningsbrttigd (. ~ påståt sig tilkndt rstatningr som ndnfor nærmr omtalt. ~dministratio~sc~f Sun Ebbsnhar for naturfrdningsforningn særligt frmhævt d ~tydlig gografisk og golo~ gisk intrssr, dr knyttr sig til d af påst~ndn omfattd aralr. Hrudovr r dr mgt btydlig rkrativ intrssr i områdt, og dt r naturligt at sog dtt frdt for at opnå n afrunding af og n sammnhæng md d frdd aralr vd V3rd å's udlob i Ho bugt og Esbjrg kommuns arnl(~. Målt r at bvar områdt, som dt frmtrædr i dag, hvorfor frdningn ikk skal vær til hindr for landbrugsvirksomhd som hidtil, ligsom dr hllr ikk ndlæggs påstand om, at dn igangværnd grus-

10 " -8- gravning brings til ophor. Drimod onskr forningn ikk ny grusljr åond, ligsom man ansr dt for ønskligt, at nhvr form for frmtidig bbyggls forhindrs. Ekspditionskrtær Sarn Mathi~ har på Esbjrg kom- "lunsvgn tilsluttt sig frdningspåst~mdn. Sopnrådsformand Marinus Kristnsn, Alslv-Hostrup kommun~ h~r hnldt opmærksomhdn på, at vt. adgang for offntlighdn til bstånd vj og stir må forvnts at bliv til btydlig gn for landbrugt, sålds at dr på dnn måd alligvl skr indgrb i dn landbrugsnæssig udnyttls af onrådt, hvis påstandn tags til folg. Advokat Duholm, Vard, har for gårdjrn Nils P. Pdrsn og Thogr Thogrsn oplyst, at diss ikk vil protstr mod frdningn som sådan, mn driood må gor indsigls imod offntlighdns adgang til at færds ad ksistrnd vj og stir. Diss r af n sådan bskaffnhd, at d ikk kan bær offntlig færdsl, og adgang for offntlighdn vil i dt hl vær umulig at administrr, bl.a. fordi dr i stort omfang anv~nds losdrift på g&rdn. Fordln vd at tilstd offntlighdn adgang står sålds ikk i rimligt forhold til d ulmpr, dr vil bliv pålagt lodsjrn hrvd. Gårdjr Thogrsn har ifolg ovrnskomst, tinglyst dn,25. oktobr 1965 og snr, mddlt ntrprnor Alfrd Ptrsn, Frodsgad 148, Esbjrg, og ingnior Åg Jo~~sn, Jyllandsgad 139 Esbjrg, rt til indn for t tidsrum af 15 år fra dn 10. sptmbr 1965 at opgrav, harp og bortkor grus og sand på t nærmr angivt aral af matr.nr. l c Myrthu, hvilkt grusog sandlj r åbnt. I ovrnskomstn r dr indholdt bstmmls om, at d brttigd skal fortag fornodn planring, sålds at aralt kan bplants, når dr r mulighd for at fortag n samlt planring af t aral på l tdr. land, ligsom dr skal

11 -9- sk ndlig planring, når arbjdt indstills fuldt ud af d b - rttigod. D s~ brttigd har ifolg ovrnskomst af 7. fbruar 1966, tinglyst dn 12. fbruar 1966 rhvrvt rt til indn for t tidsrur~af 10 år at udvind sand- og grusforkonstr på matr. nr. l a, Myrthu, tilhorond gårdjr Nils p. Pdrsn. Dnn udvinding var ikk påbgyndt vd frdningssagns rjsning. Landsrtssagforr J. G. Bodkr, Esbjrg, har frnhævt, at arkitkt J. Sottrup-Jnsn har rhvrvt d han tilhornd aralr md hnblik på opforls af t sommrhus llr n hlårs bbols. Udstykningssagn har i sin tid, idt man oplyst, at udstykningn var n forbrdls til bbyggls, vært forlagt for frdningsplan-udv21gt, dr i 1962 mddlt landbrugsministrit, at udstykningn kunn tiltræds. Ejrn må drfor protstr i- mod, at dr vd vt. frdning ndlæggs forbud mod opforls af t nklt hl~rshus, dr vil kunn placrs i bvokst områd, sålds at byggrit ikk blivr synligt llr til gn for omgivlsrn. Arkitkt J. Sottxup-Jnsn h~r prsonlig anfort, at dn påtænkt bobyggls md rortag på natr. nr. l n, Myrthu, dr r skovbvokst, vil gor mindst muligt indgrb i hlhdn, dls fordi tagts farv vil fald sannn md omgivlsrn, og dls fordi dn ovrst dl af tagt ikk vil nå mr nd 2 ro ovr dn nuværnd hojd for trætoppn. Han har ndvidr frohævot, at t hus Dd rortag svarr til dn bdst dl af dn lokal bbyggls i Sydvst jyllands kystområdr. Pastor S. Ivrsn har for Frivilligt Drngforbunds forst Esbjrg krds protstrt imod vt. forbud imod bbyggls. Krdsn kan ikk udnytt aralt, såfrmt dr ikk nå opfors n hytt llr fortags tltslagning på dtt. Dirktor Tag Sornsn ha~ for K.F.U.M.-spjdrn ikk vil-

12 -10- tt lt nodsætt sig frdning nod n passnd rstatning. Han har dog forbholdt sig rt til at udvid dt bstånd byggri på natr. nr. l n, Myrthu, idt korpsts ndlnstal r nangdoblt sidn husts opforls. Landinspktor Alstd, frdningsplanudvalgt, har til brug for nævnt udarbjdt t forslag til t stianlæg langs kystn, Ovrfor dtt forslag har arkitkt Sottrup-Jnsn rojst indsigls, idt han har forslåt, ontn ~t stin fors lig ost OD hans aralr, llr at stin i dt hl tablrs længr ind i l~ndt, s21ds at dr anlæggs hrfra udgånd tværstir ud til kystn udmundnd i udsigtspunktr. Obrstlojtnant Ol Hansn har for Forsvarts By[~ingstjnst gjort opnærkson på, at d pågældnd aroalr lojlighdsvis anvnds af artillrit til opstillingsoixråd undr skydning nod Kallsnærk hd, og at Dan rgnr nd, at forsvarts virksonhd i områdt kan fortsætt, når dr ftr hvr skydopstilling i on-~ rådt fortags rtablring af trrænt. Dot bcnærkos, at Ministrit for Kulturol1a Anliggondr - vd brv af ll. juni 1963 hnr TIoddlt dispnsation til bibholaf fristn for husts fjrnls kunn ikk forvntos, og hust, ~ dlso af dt på matr.nr. l, Myrthugård, i strid nd bosto- Dlsrn OD strandbygglinin opfort hus for t tidsrum af ydrligr 3 år indtil dn ll. juni En ydrligr forlængls dr anvndtos som ljr- og wkndhytt, r nu fjrnt. Endvidr at dr dn 10. oarts 1967 r godkndt partil byudviklingsplan nr. l for dn vstlig dl af Rib ~t, omfattnd bl.a. Alslv-Hostrup kommun. Dn 30. oktobr d.å. har nævnt forhandlt md ingnior Åg JohLsD og dnns advok~t, landsrtssagforr Jargon Magnusson om særlig problmr vdrornd grusgravning i områdt. Ingnior Åg Johnsn har hrundr oplyst, at hans Dodintrssnt,

13 -llgrusntrprnor Alfrd Ptrsn, i prsonlig har fortagt provboringr på gårdjr Nils p. Pdrsns aralr i t onråd ca. 35 n fra stellt nod Marbæk plantag vst for dn ignnn onrådt fornd grusvj. Dr r ialt fortagt 70 boringr, og dtt arbjd har vart ca. 4 måndr. Eftr indgånd ovrvjlsr har nævnt nstnuig trufft bslutning OD, at dn forslåd frdning gnnofors i dt af naturfrdningsforningn påståd onfang. Fra frdningn undtags dog d aralr nf r~13.tr.nr. l a og l c, Myrthu, hvorpå ksistrnd landbrugsbygningr r bliggnd, saot disss næro8st angivlsr? llr i alt 2,6 ha. Mod vst og nord afgrænss frdningn af Ha bugt, ood ost af d vd Ovrfrdningsnævnts kndls af 16. fbruar 1967 frdd aralr sant grænsn ood jrlavt Marbækgårds jordr. Mod syd afgrænss aralt af jrlavsgrænsn nlln Myrthugårds jordr og Marbækgårds jordr. V1 frdningsnævnts sålds trufn bslutning r dt i OVGrnsst~ls md indholdt af naturfrdningslovns l i forst rækk lagt til grund, at dt Då vær af dn storst ~tydning at sikr d pågældnd aralr, idt dr hrvd i forbindls nd d forn&vnt frdd aralr vd Vard å's udlob og Marbæk Plantag tablrs t saqtinhængnd særligt for Sydvstjyllunds storr bysaofund iloordifuldt rkrativt områd. Endvidr har D~ villt tilsikr alonhdn adgang til gånd færdsl på aralr L~ngs Ho bugt, dr frmbydr usædvanlig soukk og afvkslnd landskabsbilldr Bd storslåd udsigtr fra d hojt bliggnd klintr. Nævnt har ndlig tagt i btragtning, at dt ftr dt oplyst også af naturvidnskablig og undrvisningsmæssig grund nå iloorovrordntlig btydningsfuldt at bvar diss aralr_

14 -12- ~ Md hnsyn til frodningns indhold fasts&tts folgnd l. ODr~dt nå ikk ydrligr rbyggs. 2. Bodr, skur, nastr og andro skslmnd indrtningr n~ ikk opforos. Dt r dog tilladt udn nc;vnts godkndlb at indrtt lfuslcurog nalkstnld til brug for Qllrd kbistrnlo landbrug. 3. TGrr~nforwrn nå ikk wndrs vod afgravning llr opfyldning. Dt sk~l dog v~r tilludt i tidn indtil dn l. oktobr 1980 at udnytt do i dn ksistrnd grusgrav på natr.nr. l c, Myrthu, vcarndo grus- og sandforkonstr indn for dt på vdhæftd kort vist onråd. ~ 4. Dt r i onrådt ikk tilladt at indrtt losspladsr llr opl':lgspladsr for brugt au:tooobilor llr lignnd. C 5. Dot r udn frodningsnwvnts saqtykk ikk till~dt ~t anvnd d frdd aralr til ljr- cnnping- llor p~rkrings- o~ Udn for d ~rnlr, dr nu r D2 tilplnntning nd lov- llr nålotrwr ikk find std. Undtngot horfr~ r dog skråningrn Dod Ho bugt og do ~rulor, dor DC~ nnvndo til grus- og snndudv~nding. 7. Dr til18ggs ~ldnhdon rt til g~nd f~rdsol Qd dn på vdh.."ftdkort vist sti og ad d liglds vist rlarkvjo, idt bo8rks, at dor vd stins anlæg skal tags vidst nuligt hnsyn til jordbundsforhold og træbvoksningn. 8. Dor tillæggs alonhdn rt til opho~d på og badning fr~ strandnralt vst for ontr.nr. 2, Myrthu. 9. liiardslpå skræntrn r forbud t., bstwdlsr skal ikk voor til hindr for forsvnrts fortsntt bnyttls nf ay3d1irn SOD opstillingsonrqd

15 -14.J 2 rstatninc på 50 nr pr. n Dt hddr i ndvokatns brv vidr:... Co c. "Dr r vd blobts fastsættls t8.gt hn...s syn til, ~t Ovrfrdningsnævnt fornylig vd frdning Jf d tilstodnd arnlr har tilkndt n rstatning på 30 or pr. m 2, hvilkt blob forhojs undr hnsyn til, at dr ftr frdningsp1standn sk~l givs almnhdn rt til færdsl ad ksistrnd vj og stir ionrådt sadt på strnndnrnlt, idt dnn fffirdsldls vilodlægg aralrns btydning som jagtaralr, dls vil vold gnr nd hnsyn til åbning og lukning af ksistrnd ld til indhgningr o.lign. DGr r vd fornnst~ndo gåt ~d fra, at dn ksistrnd grusgravningsrt på catr.nr. l Q fortsætts, og at dn tinglyst grusgravninsrt for n 10-årig priod fra fbruar 1966 p& natr. nr. l Q:. kan oprtholds." Il1. I brv af 20. sptmbr 1967 frn advok~t DuoholD r dr ydrligr ndlngt påstand om: * ~ " at dr tilknds rntor af rstatningsblobt nd 6% p.a. fra kndlsns dato, ligson jg påstår nin klintr tilkndt t passond blot til dækning af o~ostningr vd advokatbistand. Forsåvidt dn ksistrnd grusgravningsrt på matr.nr. In ikk kan oprtholds, påstås dr hrfor tilkndt N.P.Pdrsn n ydrligr rstatning stor kr., jfr. grusgravningskontrnktns nngivls o.f årligt vdrlag."

16 -15- ~.I'''. Cl O OLO " 5000 Lb. nr. 3~ Frivilligt Drng8forbunds forst Esbjrg krds v/pastor S. Ivrsn har ikk frnsat nogt rstatningskrav Lb. nr. 4~ K.F.U.M.-spjdrn v/dirktar T~g Sarnsn har i brv nf 18. sptnbr 1967 ndlagt påstand on tilkndls af n rstatning på 60 ar pr. n 2 Dt hddr i brvt bl.a.:...~.. " vi r son falg af dn stork vækst i antallt af spjdr ngt intrssrt i ad år at klli"uludvid "Jns Gr::ms Hus" på QJ.tr.nr. l n. Vi r villig til at rducr rstatningskravt, /' såfrdt dt kan stills i udgigt, at n udvidls vil kunn fortags ftr nmrnr forhandling Dod frdningsnmvnt." Lb. nr. 5~ Lb. nr. 6: 0' ti.~, c... o~ o Cl". '" øo Intt rstatningskrav. Lnndsrtssagfarr J. G. Badkr har for ~rkitkt J. Sottrup-Jnsn i brv af 8. sptobr 1967 ndlagt folgnd påstand:, "l. Frdning af aralt Dd stiforbindls på dn c ostlig sid af aralt og Dd tilladls til opfarls af n bbols i ovrnsstnnls Dd dt frl21sndt forslag: Intt rstatningskrav. 2. Stiforbindls so:o.angivt på forslag I s~lds at stin gnnofars på dn vstlig sid af aralt Dn Dd tilladls til at opfar bbo ls SOD nævnt undr punkt l: Erstatning kr ,00.

17 -16- Motivringn for n rstatning r, at n stiforbindls på dn vstlig sid nf arnlot i hoj grnd vil v~r til gn for jrn nf dt pågældnd arnl. 3. Frdning af dt pågældnd arnl udn tillndls til at opfor bbols son undr punkt l anfort: ti Erstatning kr ,00. nnfor Til bgrundls for dnn rstatning skal jg folgnd: Aralt tilhornd arkitkt J. Sottrup-Jnsn 2 udgor n og r rhvrvt ovr n længr priod nd hnblik på- :1t opfor n bbols til rkrativt foroål. D f~rst Qralrhvrvlsr har fundt std i Da dt forst aral blv rhvrvt, blv udstykningsplann, hvori r nnfort, ~t aralt skull anvnds til bbyggls, godkndt af Frdningsplnnudvalgt, og liglds nf d ovrig instnnsr son bhnndld udstykningssngn, hrundr ogs~ Rib nl1tsråd.... For sa vidt dtt arnl nu blivr frdt, udn n.t dr blivr givt tilladls til 'J.topfl_'rcdn oohnndld bbols, sk~l arkitkt Sottrup-Jnsn forsog nt find t tilsvarnd arnl p~ VJstkystn, ntn på Fano, llr Holos12nds Klit, idt dr ikk Dig bkndt finds nr21r bliggnd ud til kystn i oor~dt Blåv2nd-Vjors- 2 Hnn-Grærup. Prisn pr. TI for t 'J.ral2f tilsv~rnd bliggnhd og stand~rd r id~g p~ oindst kr. 5,00 pr. 0 2, hvilkt for t 2r~1 p~

18 -17- blivr c~. kr ,00. Et rst~tning8kr~v ~f dnn stcrrls vill for sl vidt vær rioligt at frosætt, ~n i btr2gtning nf ~rkitkt Sottrup-Jnsns kostpris p~ ca. kr ,00, ndsotts r8t~tningskravt til fornævnt blob pu. kr ,00, hvilkt sv~rr tl'l k C2. r., pr. D Undr pnvisning til dt tidligr i frd ningssagn pnssrd, skal jg tillad Dig at anfor, at dr fra nrkiteijt Sottrup-Jnsns sid fortsat noors onsk 00 at få tilladls til at opfr ~n oohandld bbols, uanst an stiforbindlsn blivr p~ dn ostlig llr vstlig dl nf aralrn, Dn SOD for2n anf~rt læggar arkitktn stor V&gt på, at stin i dt 00- fang dn labr ignnd dt pågældnd aronl placrs pl dn ostlig sid." Landsrtssngforr Jor3n Mngnussn har for ing0nir Åg Johnsn og ontrprnor Alfrd Ptrson i brv nf 5. sptobr 1967 ndl~gt påstand 00:... 0 _ "... nt dr i forbindls Dd frdningn tilknds n rstatning p2 kr ,00 tillig od rntr snot t rioligt blob til afholdls nf ndvokntudgiftr undr sagn. Ifolg kontrakt nf 8. fbruar 1966,. har vor klintr rt til grnvning nf grus og sand p~ Datr. nr. l 2 Myrthu, tilhornd g~rdjor Nils

19 -18- Pdr Pdrsn, Myrthu, Alslv pr. Vurd, idt rttighdrn dog kun kan udnytts i ti år, nlts~ til 8. fbrunr Gr~vningsrttn h~r ndnu ikk vært udnyttt, nn fort2gn provboringr h~r vist, at snndgravning næpp kan fortags Dd akonodisk gvinst af ē btydning, odns grusgravning vil kunn vær særdls lannnd. I priodn indtil gravrttns udlob vil dr son minioun kunn opgr~vs grus. Erst~tningskravt opgors hrftr san folgr~ Salgspris for grus 3 kr. 1-5,00 pr. n. kr ,- folg Vdrlag til jndocrons jr for opgravning, jævnfor kontr~ktn ~.... kr ,- Onkostningr iovrigt i- rfaringsontrial blandt andt fra oatr. nr. l c Myrthu kr. 6,00 pr. 3 n _-_=:.12=.;0~.L.:. O~O~O~'I.-- "';;;'-'-;=~~~ Tabt fortjnst..... kr ,- ================ Lnndsrtssngforr Magnussn har ndvidr i brv nf 9. novgnbr 1967 oplyst, nt d grnvningsbrttigod har fortagt invstringr i dn på nntr.nr. l c, Myrthu, værnd grusgrav for i nit n kr., og nt odkostningrn vd d på oatr.nr. l n, snst., fortjgno provboringr anslås til n kr.

20 -19- Undr hnsyn til dt sålds anfort og til santlig i ovrigt i btragtning konond onstwndighdr f~stsætt8r frdningsnævnt, nt rst~tningrn for d frdd aralr skal brgns på folgnd nåd: For aralr bliggnd DllD hnvt og dn i naturfrdningslovns 25, stk. l, fastsatt strnndbygglini r dr ikk fasts"',tsærskilt rst~tning, da lods jrn ftr gældnd pr~ksis ikk kan forvnt at opnå dispnsation til byggri. For all ovrig aralr indn for dt frdd odråd, hrundr for aralr bliggnd indn for dn i naturfrdningslovns 25, stk. 2 onh~ndld Qfst~nd af 300 n fra skov, nn bortst fra dt på vdhæftd kort vist grusgravningsaral p~ D~tr. nr. l c, Myrthu, har nævnt fastsat n aralpris på kr. pr. ha, varirnd ftr aralrns ~nvndls og udnyttls. Endvidr h~r nævnt fasts~t særlig rstatningr for u- lc~pgr i ~ldning nf Qb~Gnhdns rt til ophold på strandn og -, færdsl ad stir og narkvj. Hrftr tilknds dr lodsjrn o d gravninsbrttigd folgnd rst~tningblob:

21 _nr. matr. nr. i Myrthu omtrn"åig fr_ Jlraf omfatdt ar~ i ha. tt af 25, stk. l. tilkndt rsutn1~ l. 66,2 Gaardjr Nils P. Pdrsn. l. Aralrstatning for 59,4 ha 148,500 kr. 2. Ulmprstatning Erstatning i h.t. ovrnskomst tinglyst 12/ Omkostningr til advokatbistand ,- kr. f\)... o? l c, l d 49,1 8,5 Gårdjr Thøgr Thøgrsn. 2, l. Ara1rstatning for I 39,1 ha kr. 2. Ulmprstatning Omkostningr til advokatbistand ,- 3. l, l f l,2 1,2 Frivilligt Drngforbunds først }~sbjrg Krds Erstatning for rådighdsindskrænkning, særligt m.h.t. tltslagning samt i anldning af almnhdns adgang til ophold på strandn 3.000,-

22 _' nr.,matr. nr. omtr.-rig fr.---hraf o~fati Myrthu.dt allal i h~ tt af 25, stk. l. tilkndt rstatni~ 4. l g, l i 2,7 2,7 lm p K.F.U.M.-spjdrn, Esbjrg. Erstatning for rådighdsindskrænkning, særligt md hnsyn til tltslagning samt i anldning af almnhdns adgang til ophold på strandn. Dt bmærks, at forningn disponrr ovr n bbyggls på aralt ,- kr.. 5. l h, ,1 4,0 Thomas Christian Ulmprstatning Arkitkt J. Pdrsn. Sottrup-Jnsn. 750,- I f\) I-' I l. Aralrstatning for 1,1 ha kr. Dt bmærks hrvd, at nævnt vd ftrsyn af tingbogn har konstatrt, at d pågældnd a- ralr, hvis ko~tpris sammn md t for kr. Snr indkøbt tillægsaral (jfr. foran pag. 4)

23 matr. nr. o~ntli~ri Myrthu. d"aral "ha praf.omfattt af 25, stk. l. tilkndt rs~~ing- af arkitktn r anslåt til ca.6uooo,- kr-, i r rhvrvt for n pris af ialt ,- kr. 2. Ulmprstatning 5.000,- kr. 3. Erstatning i anldning af, at jrn ikk kan gnnmfør planlagt byggri ,- Dt bmærks hrvd, at nævnt må vær af dn opfattls, at jrn har haft nogn føj til at gå ud fra, at matr. nr. ln kunn bbyggs. 4. Omkostningr til advokatbistand 400, ,- kr. I f\) f\) I 125,0 ha 23,1 ha

24 nr~ matr. nr. omt~ntlig ji~i hraf omfat- < Myrthu.d~ral i~a. tt af 25, stk. l. tilkndt ~S~ning 7. Ingniør Åg Johnsn og ntrprnør Alfrd Ptrsn. l. Erstatning for udgiftr vd prøvboringr på matr. nr. l a og indskrænkning i rttn til gravning på matr. nr. l c lo~oooi~ kr. 2. Omkostningr til advokatbistand 3004: I (\) ,- kr. ~ I alt ,- kr

25 -24- Dt bnærks, at rstntningrn r udrgnt på grundl~g af dt foran ofltalt ovrsigtskort ovr d ~f sagn onfnttd aralr. Erstatningrn, dr forrnts Dd 6% &rlig fra kndlsns dnto, udbtals t~l d foran nnfort jr og gr~vningsbrottigd, dn ikk andr i jndonon intrssrd har frnsnt krav undr sagns bhandling. Erstatningrn udrds son ndnfor bstnt. Kndlsn vil vær at tinglys på d ndnnævnt jndono Dd prioritt forud for ni p2ntgæld. Påt21rt tilkonr~r frdningsnævnt for Rib nntsrådskrods. T h i b s t Q n s: E jndoru::18no ontr. nr. ID., 11, l, Id, l, lf, 19, Ih, li, 1I:.1, In, 10 og 2 Myrthu, Hostrup sogn, frds SOD ovnfor bstdt og son nfgrmnst på vdhæftd kort. I rst~tning udttals d ovnfor ODvut.blob, i nit ,- kr., nd rntr 6 % årlig fra kndisns dato. Af rstatningn udrds tr fjrddl af stntsknssn. Dn sidst fjrddl udrds nf Rib notsfond og af d i antsrådskrdsn bliggnd kobstndkonounr ftr folktnl i hnhold til dn snst offntliggjort folktmiling. Kndlsn kan indnnks for Ovrfrdningsnævnt, adrss: Nyropsgnd 22, Kobnhnvn V., indn 4 ugr fra kndisns afsigls llr forkyndls."

26 hnsyn til områdts særlig bliggnhd - sammnhængn md andr frdd aralr og offntligt jd plantagr - har Ovrfrdningsnævnt dog vd n flrtalsbslutning vdtagt at godknd frdning af hl dt af nævnskndlsn omfattd områd. Et mdlm har dissntirt, idt mdlmmt findr,at btydlig dl af d bagvd liggnd aralr mod Marbæk Plantag bør udtags af frdningn, da d ikk finds frdningsværdig, og mdlmmt r tillig af dn opfattls, at dr i forvjn gnnm frdningr og offntligt jd aralr r sikrt tilstrækkligt stor aralr i områdt. Dn indankd kndls stadfæsts hrftr md følgnd ændringr og tilføjlsr: Frdningns indhold. ~~-g~~g~~~!~g~ Såfrmt n udvidls af dt af kontraktn vdrørnd matr. nr. l ~ omfattd gravar~al - bortst fra d 25 m nærmst skræntovrkant - mått bliv påkrævt indn gravpriodns udløb i 1980, skal dt vær tilladt at fortsætt gravningn ydrligr 25 m - svarnd til m 2 - ind mod land ftr forudgånd mddlls hrom til frdningsnævnt. ~~_l~~_g~~_j,matr. nr. l ~ og l f, - F.D.F., Esbjrg, - ~~_1~~_~~~_1, matr nr. l~, l! og l ~ - K.F.U.M.,Esbjrg: Dt skal, sålæng d nuværnd jr bnyttr jndommn til friluftsformål, vær tilladt at tlt og parkr som hidtil samt for så vidt angår lb. nr. 4 md nævnts forudgånd godkndls at udvid dn ksistrnd ljrbbyggls undr iagttagls af naturfrdningslovns 25, stk. l.

27 Erstatning. Eftr Ovrfrdningsnævnts opfattls har for så vidt angår d to størr landbrugsaralr dt af frdningsnævnt anvndt rstatningsnivau vært for højt undr hnsyn bl. a. til diss områdrs mr almindlig karaktr, dt påhvilnd ydrzonbånd samt dt tilstødnd skovbryn af Marbæk Plantag, som Ovrfrdningsnævnt ikk hlt har mnt at burd borts fra. Md hnvisning hrtil har Ovrfrdningsnævnt frmsat ndnnævnt rstatningstilbud, dr r blvt accptrd:!~~_ge~_!,matr. nr. l ~, l b, Myrthu, gårdjr Nils P. Pdrsn, t samlt bløb på kr. hvorvd r tagt hnsyn til dt vd grusgravningsforbud lidt tab.!~~_ge~_~,matr. nr. l E, l ~, 2, Myrthu, gårdjr Thøgr Jørgn Thøgrsn, i alt kr. Endvidr har!~~_ge~_i,ingniør Aag Johnsn og ntrprnør Alfrd Ptrsn, accptrt dn dm af Ovrfrdningsnævnt tilbudt rstatning, i alt kr. for tab som følg af forgævs afholdt borudgiftr samt gnr m. v. vd ikk at kunn udnytt gravrttn på ovnnævnt matr. nr. l ~ i fortsættls af dn på nabojndommn igangværnd gravning. I ovnnævnt tilbud r includrt omkostningr til advokatbistand. Erstatning til!~~_~e~_1,matr. nr. l ~, l ~, l ~, K.F.U.M.spjdrn i Esbjrg, som Ovrfrdningsnævnt undr hnsyn til lmplsrn i frdningsbstmmlsrn ikk har mnt at kunn tilbyd nogn rstatning, r ftr jrns ønsk afgjort vd taksation. Vd forrtning fortagt dn 13. novmbr 1968 r rstatningn fastsat til kr. Et kort, nr. Rib. 119, udvisnd d frdd aralr,

28 dr andragr 125 ha~ r vdhæftt nærværnd kndls. T h i b s t m m s Dn af frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds dn l. dcmbr 1967 afsagt kndls stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr. I rstatning udbtals:... lb. nr. l, gårdjr Nils P. Pdrsn, kr. " " " 2, gårdjr Thøgr Jørgn Thøgrsn~ " 3, Frivilligt Drngforbund, først Esbjrg krds, " \..' 'i " " 4, K.F.U.M.spjdrn, Esbjrg, " " tt 5, hr.' Thomas Christian Pdrsn ~ " tt " 6, arkitkt J. Sottrup-Jnsn~ " " " 7, ingniør Aag Johnsn og ntrprnør Alfrd Ptrsn "... I alt kr. Af rstatningsudgiftrn md rntr 6 % p. a. fra nævnskndlsns dato, l. dcmbr 1967, at rgn udrds 3/4 af statskassn, mdns dn rstrnd 1/4 udrds af Rib amtsfond og d i amtsrådskrdsn bliggnd købstadkommunr ftr folktal i hnhold til dn snst offntliggjort folktælling. Udskriftns rigtighd

29 \... \".. " N. HO BUGT. '! " C=I o 1DØ 1/lUI/II Frrhri1llJS9I'tJUJs.... (DOm. hfntj~lin%. Stiy. Ma.Uo;hold 1: I ~ Naturfrdningskonsulntns kontor Købnhavn d. 2/- /1-68. By: Sogn: Myrthu. Hostrup. Plan nr. Rib. 119.

30 FREDNINGSNÆVNET>

31 REG. NR. ys?o ~J.~J~ b 7 I ~ Vd brv af 12. dcmbr 1966 anmodd Danmarks Naturfrdningsforning frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds om at rjs frdningssag for t ca. 127,6 ha stort aral syd for Vard å's udløb i Ho bugt. Områdt afgrænss mod nord og vst af Ho bugt, mod syd og sydøst af Marbæk plantag, tilhørnd Esbjrg kommun, og mod nordøst af d vd Ovrfrdningsnævnts kndls af 16. fbruar 1967 frdd aralr. Som bgrundls for frdningn har naturfrdningsforningn i brv af 8. fbruar 1967 nærmr anført: o ø o o o o... "Områdt, som ønsks frdt, r dn nordlig dl af n m høj bakkknud, som udgør dn nordvstligst pynt af Esbjrg Bakkø. Fra stdt r n smuk udsigt mod nord ovr Ho Bugt t. og Vard Å til randbbygglsr vd Kjlst og Tarp. Bakkn opskærs af n udjævnt slugt, dr løbr fra nord midt ind i områdt. 4t Mod vst ndr bakkn i n stjl kystklint, som dlvis r tilskrdt. Foran klintn mod havt finds n m brd, stnt sandstrand. I nord afløss forstrandn af n 300 m brd strandng mc n strandvold og n digrst ydrst vd vandt. En sandvad, som r tør vd normal daglig lavvand, strækkr sig fra forstrandn m ud mod dn dybr rnd i Ho bugt. Bakkn r, som nævnt, dt nordvstlig hjørn af Esbjrg Bakkø, dr r n gltschrafljring fra næstsidst istid. Hvis man sr bort fra kystklintn, har vind og vjr udjævnt rlifft

32 HO BUGT I 5,1 * OVERSIGTSKORT I FREDNINGSGRÆNSE ' <} " II " "I MARREBÆK G.aRD TERRÆN AF MYRTHUE GARDS JORDER HOSTRUP SOGN, RIBE AMT 1:10000

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Appendiks A Punktkilder fordelt på oplande (status primo 2015) Høj prioritet Mellem prioritet

Appendiks A Punktkilder fordelt på oplande (status primo 2015) Høj prioritet Mellem prioritet Appndiks A Punktkildr fordlt på opland ( primo 2015) Høj prioritt Mllm prioritt Kildskovn Flux, klorrd stoffr (g/) -nr Adrss, aralanvndls Prioritring i fht risiko Kritisk stoffr Til sand2 Til primært magasin

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere