Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>

3 Frdning Fyns amt. 7..,';7. o o Lokalitt: -Kommun: Sogn Frdmosn Sydlangland :Maglby RQ. nr.: / -- r, :' i 1/! j ~.-.- " l / o".' " i \ i,~-, t \ -,: r- 1: \ i Ejr liaral :Privat :65 ha Frdt :FN 16/ OFN 30/ Formål :Bvaring af btydlig ornitologisk intrssr, samt bvaring af n særprægt plantvækst, dr knyttr sig til mosn. ndhold :Områdt skal hnligg i dts nuværnd tilstand og sålds at dn karaktristisk flora og fauna ikk ændrs. Forbud mod afvanding llr dræning, forbud mod opdyrkning af hidtil udyrkd aralr og tilplantning md løv~ og nåltrær. Forbud mod ændring af trrænformr, opførls af bygningr m.v., camping og hnlæggls af affald. 187

4 Frdningsnævnts afgørls kan af nhvr drtil brttigt indbrings for Ovrfrdningsnævnt indn 4 ugr, jfr. naturfrdningslovns 24 stk.2 jfr. 22 stk.2. Frdningskndlsn vil vær at tinglys vd frdningsnævnts foranstaltning på d brørt jndomm md forprioritt i hnhold til naturfrdningslovns 64. Jul. Paulsn. Hans Larsn. Jørgn Rasmussn. '. Gnpartns rigtighd bkræfts Frdningsnævnt for Fyns Amts sydlig frdningskrds, dn 16. nov ( ' OVERFREDNNGSNÆVNET Dn 30. dcmbr 1983 Sag nr. 2507/81 Eftr påklag stadfæsts frdningsnævnts ovnstånd afgørls md dn ændring, at frdningsbstmmlsrns punkt 4 og 8 udgår. a..~p o v Bndt Andrsn ovrfrdningsnævnts formand

5 ..) }lo R 1~/j REG. HR.?Y3 7 Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30. dcmbr 1983 om rstatning i anldning af frdningn af Frdmosn vd Sædball, Syd1angland kommun (sag nr. 2507/81). Frdningsnævnt for Fyns amts sydlig frdningskrds har dn 16. novmbr 1981 trufft afgørls om rstatning i anldning af dn samtidig bsluttd frdning af Frdmosn vd Sædball, Sydlangland kommun, ialt ca. 66 ha. Erstatning r tilkndt Frdmosdigts landvindingslaug og d af frdningn brørt 6 lodsjr md ialt kr., hvoraf kr. udgør rstatning for påbud om tablring af viss rnsningsforansta1tningr. Eftr at Fyns amtsråd har påklagt frd~ingsnævnts afgørls, har ovr frdningsnævnt dags dato stac7æstt frdningskndlsn md navnlig dn ændring, at bstm~lsrn om spildvand, hrundr d nævnt påbud, udgår. Dt følgr hraf, at frdningsnævnts bslutnlng om tilkndls af rstatning i anldning af diss påbud, må ophævs. dt frdningsnævnts rstatningsfastsættlsr iøvrigt kan tiltræds, stadfæsts hrvd frdningsnævnts rstatningsafgørls md følgnd ændrlngr: -

6 2 Arn Jnsn som jr af matr.nr. 60 m.fl., Nord~nD~o By, Maglby kr. Els Mari og Dan Paludan som nuværnd jr af matr.nr. 75 ~, sstd kr. Samtlig rstatningsbløb forrnts ifølg naturfrdningslovns 19, stk. 4, l. punktum, fra dn 16. novmbr 1981 (daton for frdningsnævnts afgørls) md n årlig rnt, dr r 1% højr nd dn til nhvr tid af Danmarks ~ationalbank fastsatt diskonto. Dt samld rstatningsbløb på kr. md rntr udrds af statn md 75% og Fyns amtsråd md 25% / p o v Bndt Ancrsn ovrirdr.jn~sn2vnats formand -

7 FREDNNGSNÆVNET>

8 7r }Jrl, kort /3// -- T K E N D E L S E om REG. NR. 7 '- ~ 7 ~-/o, 8/ frdning af Frdmosn, ~'d~ Sædball, Sydlangland.. t:y~j' cu--'h ~~1'- Frdningssagns rjsning. Nævnts Danmarks Naturfrdningsforning har vd skrivls af 27/ rjst sag om frdning af dn ca. 49 ha. stor mos, Frdmosn vd Sædball, md omgivlsr ca. 16 ha. Frdningspåstandn går i hovdsagn ud på bvarls af dn nuværnd tilstand, hvilkt Ønsks opnåt vd forbud mod afvanding llr dræning, forbud mod opdyrkning af hidtil udyrkd aralr og tilplantning md Øv- og nåltrær, forbud mod anvndls af kmisk plant- llr insktdræbnd midlr, mod ændring af trrænformr, opførls af bygningr m.v., campring og hnlæggls af affald. Endvidr Ønsks forbud mod tilldning af spildvand, hvilkt - som dt frmgår af dt ndnfor rfrrd - for så vidt r n ændring af dn bstånd tilstand, idt dr nu i vidt omfang lds spildvand og andn forurnt vand til mosn. Baggrundn for frdningspåstandn r d btydlig ornitologisk intrssr kombinrt md t hnsyn til bvaring af n særprægt plantvækst, som r knyttt til mosn, og hvorom dr forliggr nærmr rdgørls i bilag til rjsningsskrivlsn fra Dansk Ornitologisk Forning, LandbohØjskolns botanisk nstitut m. fl. bhandling: Frdningsnævnt har fortagt d forskrvn bkndtgørlsr om frdningssagns rjsning, og har indhntt rklæringr fra d intrssrd myndighdr og institutionr. Nævnt har afholdt 2 offntlig mødr,nmlig dn 12/ og dn 3/ samt tillig mødr md tknisk sagkyndig m.fl. dn 14/3 og 12/ og 3/ Undr sagns gang r dr frmkommt protstr fra lodsjrn særlig mod bygningsbstmmlsrn og forbud mod anvndls af kmisk inskt- og ukrudtsdræbnd midlr. Sydlanglands kommun har stort st anbfalt frdningn, mn har protstrt mod forbud mod tilldning af spildvand og mod anvn-

9 \ dls af kmikalir på landbrugsjord. Endvidr har kommunn mnt, at dt bør vær tilladt at omog tilbygg ksistrnd landbrugsbygningr i t sådant omfang, at d til nhvr tid r rationll til landbrugsdrift. Fyns amtskommun har anbfalt frdningn undr forudsætning af, at dn kan gnnmførs udn væsntlig udgiftr for amtskommunn, i hvilkn forbindls man har påpgt, at viss af d forslåd indgrb i forvjn r forhindrt gnnm by- og landzonlovn. Dansk Ornitologisk forning anmodd undr sagns gang om, at dr mått bliv indføjt bstmmlsr om forbud mod færdsl i mosn og jagt indn for dt frdd områd i fuglns yngltid, d.v.s. fra 1/3 til 15/7. t indlæg af 30/ anmodd Naturfrdningsforningn om, at dr mått bliv optagt n bstmmls om, at rørskær kun mått find std fra 1/1 til 1/3, og at dr højst skærs halvdln af mosns samld røraral. Endvidr skal dr omkring åbnt vand ftrlads rørbræmmr af mindst 20 m's brdd. Drimod vill forningn ftr brvvksling md Naturfrdningsrådt ikk fasthold påstandn om forbud mod normal, forsvarlig anvndls af psticidr på d nu opdyrkd aralr. Frdningsplanudvalgt tilsluttr sig dn ændrd påstand Undr mødrn frmkom indlæg fra "Frdmosdigts Landvindingslag", hvis intrssr i sagn nævnt ikk gnnm rjsningsskrivlsn llr undr dn indldnd høringsprocdur var gjort opmærksom på. All aralr omkring digt op til kot 2,0 r tilsluttt landvindingslagt ifølg landvæsnskommissionskndls fra 1943 og drmd også Frdmosområdt. Formålt md landvindingslagt r at blokr for havts indtrængn~vd højvand og at kunn afvand aralrn gnnm T~grndn vd lavvand. D sålds frmkomn oplysningr gav anldning til n o~fattnd brvvksling og forhandling mllm amtsrådts vandvæsnssagkyndig, Sydlanglands kommun og Naturfrdningsrådt, idt problmt md at forhindr n ud fra frdningns formål uønskt tilldning af forurnt vand fra Tangrndn og dnns til-

10 løb, kaldt Mjrirndn, dr var rt forurnt, synts vanskligt at løs. Landvindingslagt ndlagd hrundr påstand om rstatning md kr. og om, at havdigt md undrvandsslus i sin hlhd skal ovrtags og frmtidig vdligholds af d i frdningn intrssrd undr amtsrådts tilsyn. Også Naturfrdningsrådt blv dlagtiggjort i d opståd problmr. Rådt udtalt hrundr, at mosns karaktr af rørsump md rør af artn Hvas Avnknipp næpp vill bliv skadt af n vis saltpåvirkning, dr muligt kunn mdvirk til, at hæmm tilgroningn af mosn md pilkrat, hvilkt r uønskt ud fra naturvidnskablig intrssr. Dr kan drfor ikk ud fra frdningsmæssig intrssr vær bhov for n ydrligr sikring af havdigt. Drimod mått rådt lægg mgn vægt på, at dr skr afvikling af d bstånd spildvandstilldningr. på dn sålds givn anldning søgt nævnt md bistand af amtskommunns vand- og miljøafdling at opnå n kortlægning af spildvandstilldningrn, hvilkt også lykkds, for så vidt som amtt kunn opgiv dt omtrntlig antal husstand, dr udldr hus spildvand til Mjrirndn, Skovrndn llr Tangrndn, nmlig ca. 33, hvoraf d flst dog har sptictank. Dr r ca. 8 jndomm, som udldr spildvand dirkt til mosn, hvoraf d flst har sptictank og tillig sivbrønd. Dt blv ndvidr oplyst, at Frdmosn ikk vill få tilført spildvand i samm omfang, som hidtil, hvis Tangrndn havd vært oprnst. Dt blv snr~d~gns gang fra kommunn oplyst, at ndlægglsn af ~~ Mjri havd bvirkt mindr tilstrømning af forurnt vand gnnm Mjrirndn, mn på dn andn sid også, at Mjrirndn drftr mst førr drænsvand, som man skal vær varsom md at afskær, idt dr drmd vil bliv tilført mosn så lidt vand, at tilgroningn kan frmms. Undr t snr mød, hvorundr d snst frmkomn oplysningr blv forlagt d intrssrd, fastholdt Danmarks Naturfrdningsforning frdningspåstandn og lagd vægt på, at dr blv fastsat n tidsfrist for tablring af btryggnd spildvandsforhold, altså sålds, at dr indn n vis frist skull tablrs n afskærnd ldning, som førr spildvandt udn om mosn. Landvindingslagt forhøjd rstatningspåstandn undr hnsyn td dn sidn dnførst bhandling i sagn skt stigning i bygprisn,og fra kommunns sid blv dt oplyst, at man af Økonomisk grund mått afstå fra indn for n ovrskulig frmtid at bkost anlæg af rnsnlngsforanstaltningr md hnsyn til spildvandt i Mjri- og Tangrndn.

11 4 Nævnts mdlmmr var nu nig om, at søg frdningspåstandn frmmt på dt forliggnd grundlag md dn intntion, at man skull forsøg.på at undgå tilldning af spildvand til mosn fra d nævnt vandløb, mn undr udarbjdlsn af kndlsn blv formandn opmærksom på, at man i virklighdn savnd nogl oplysningr om nivau og kotr, for at man kunn fastslå, om intntionn lod sig ralisr~ vd blot - som dt havd vært tankn - at sætt n slus llr t stigbord vd Frdmosns udløb til Tangrndn. Formandn anmodd drfor amtsrådts sagkyndig om at undrsøg diss spørgsmål nærmr. Dn 23.dcmbr 1976 frmkom n indgånd rdgørls fra Vand- og MiljØafdlingn. Dt frmgår hraf, at dr mllm Frdmosn og Tangrndn r n trrænkot på + 0,22, bundkotn vd mosns udløb r ~ 0,47 og bundn vd Tangrndns udløb vd havslusn r~ 0,59, dt vil sig, at dr r næstn vandrt bundløb fra Frdmosn til havslusn. Hraf følgr vidr, at når vandspjlt vd størr afstrømningr kommr op o~r kot + 0,22 - og n kot på + 0,40 r ftr"d lokal bbors udsagn ikk ualmindlig - vil vandspjlt samtidig dækk såvl Frdmosn som Tangrndns omgivlsr. D sålds frmkomn oplysningr vil btyd, at n virkliggørls af nævnts oprindlig hnsigtr, næst at kræv t indgånd nivllmnt af hl områdt, antaglig vil kræv anlæg af klapslus og tablring af dig mllm mosn og Tangrndn llr vt. afskærnd ldning og muligvis n pumpstation, alt til mgt vanskligt brgnlig, mn formntlig btydlig omkostningr. Dt anførs vidr i rdgørlsn, at omkostningrn næpp kan pålæggs lods~ jrn undr landvindingslagt, idt diss ikk r n om at tilfør spildvand til områdt. RdgØrlsn har følgnd konklusion: "Dt kan slutningsvis oplyss, at Frdmosn i hnhold til dn af Fyns amtsråd i mdfør af miljølovns 61 udarbjdd rcipintkvalittsplan r forslåt anvndt som værnd gnt som rfrncområd for naturvidnskablig studir samt værnd gnt som fiskvand til lyst- og / llr rhvrvsfiskri. Sydlanglands kommun har tiltrådt dnn målsætning for Frdmosn Dnn målsætning skull mdfør, at Frdmosn frmovr skal søgs friholdt for uønskt tilldning af ltndbrydlig organisk stoffr, næringssalt, slam llr andt, som kan forstyrr dnn målsætning.

12 Af hnsyn til mosns vandudskiftning forkommr dt ikk umiddlbart at vær n fordl at afskær f.ks. Mjrirndns vandføring fra mosn. Hr må, målsætningn formntlig 'gå i rtning af fornødn rnsning af spildvand indn dt tilførs Mjrirndn. " ndlæggt gav anldning til fornyt brvvksling md intrssrd myndighdr m.fl. idt man fra nævnts sid påpgd, at dn oprindligt påtænkt opførls af n lav dæmning md slus som trdningsvilkår rjst adskillig problmr, hrundr især hvm man kunn pålægg t sådant arbjd, og om dttikk vill gå udnfor, hvad dr r hjmml til ftr naturfrdningslovns 23, forudn at dr kan bliv spørgsmål om vanskligt brgnlig omkostningr. Dt andt altrnativ vill vær at gnnmfør frdningn iøvrigt udn at rør vd afløbsproblmrn og hnstill til amtskommunn og Sydlanglands kommun snarst muligt og bdst muligt at løs områdts spildvandsproblmr uafhængigt af frdningssagn. Frdningsplanudvalgt gik ind for dn sidstnævnt løsning, dr også fandt støtt fra Naturfrdningsrådt og Sydlanglands kommun. Vd frdningsplanudvalgts høringssvar blv nævnt bkndt md t notat fra MiljØministrit, som konkludrr i, at dt ikk r sandsynliggjort, at dn rstrnd rt bskdn tilførsl af hus spildvand trur d konkrt frdningsintrssr.på n så afgørnd måd, at dr r grund til at grib ind i d kommunal myndighdrs spildvandsplanlægning. Danmarks Naturfrdningsfornihg fastholdt drimod, at dr bør opførs n lav dæmning ud mod Tangrndn md slus, og at kildrn til forurningn af mosn bør løss indn for ca.3 år. Frdningsnævnts ovrvjlsr: ) Nævnt har fundt at mått træff valgt mllm ntn at udsætt frdningssagn i længr tid ndnu på vansklig og indgånd undrsøglsr af tknisk art, llr at frmm sagn så langt man kan komm på dt forliggnd grundlag, alt sålds, at dr forløbig ikk træffs bstmmls om afspærring af mosn fra Tangrndn og dnns tilløb, mn md n hnstilling til d komptnt myndighdr om, at n forsvarlig løsning af spildvandsproblmrn frmms mst muligt. Nævnt går ud fra, at pligt til oprnsning og vdligholdls af privat vandløb påss ovrholdt. Drimod har nævnt mnt dt ovrkommligt at hindr dirkt udldning af hus- og staldspildvand fra d få

13 6 jndomm _ syd og sydøst for mosn, hvorfra dr nu udlds spildvand dirkt til mosn. Erstatningsproblmrn i forbindls md fastsættlsn af rstatningsbløb til diss lodsjr har dog også vært btydlig, jfr. hrom rstatningsafsnittt. på dt sålds forliggnd grundlag har nævnt fundt, at mosn bør frds i alt væsntligt i ovrnsstmmls md dn ndlagt påstand md viss modifikationr. Dr hnss hrvd til d tilvjbragt oplysningr om plant- og dyrlivt i områdt, og dt tags i btragtning, at dr r tal om t særprægt landskab md sø-, mos og sumpområd md omgivnd karaktristisk hatformd bakkr af dn spcill langlandsk typ. Dr bør ikk find nogn indskrænkning std af aralts omfang. Nævnt findr ikk, at dr r hlt tilstrækklig grund til at indføj andr bygningsbstmmlsr nd, at bbyggls kun1kan sk tilknytning til d ksistrnd bygningr og kun til landbrugsformål. Ensilagbholdr og silor må dog kun opførs md trdningsnævnts godkndls. Eftr d ændrd påstand indskrænks forbuddt mod anvndls af u- krudts- og insktmidlr til udyrkd aralr, hvor d iøvfornuft~gyis 'l b' d D f l d 'd k k', rlgt næpp Vl lv anvn t. ors a ln s ræn nlngr l adgangn til at driv jagt i områdt må skønns ovrflødig, da jagt udn for d forslåd tidsrum i forvjn stort st r forbudt ifølg jagtlovn. Nævnt findr at mått fastslå, at adgangn til rørskær ikk hidtil syns at hav mdført nævnværdig ulmpr for dyrlivt. Da dr nu vd bstmmlsn i 43 stk. 3, som formulrt vd lov 219 af 24/5 1978, jfr. lovbkg. 435 af 1/9 1979, r indført t gnrlt forbud mod rørskær i priodn 1/3 til 1/11 findr nævnt ikk grundlag for andr indskrænkningr i rørskærsrttn. Sådann indskrænkningr vill iøvrigt udløs rstatning til mosns jr. Nævnt r hrvd opmærksom på, at for kraftig rstriktionr md hnsyn til rør skær lt kan frmm n uønskt tilgroning af mosn. Dn af frdningsnævnt an tagn tknisk sagkyndig har påpgt, at t antal jndomm Øst og sydøst for mosn udldr spildvand til dnn, som kun rnss vd at passr _ primitiv rnsningsanlæg. En ffktiv rnsning vil kræv opsamling. Antallt af bholdr vil mdfør ikk uvæsntlig omkostningr. Da diss jndomm ikk r omfattt af frdningspåstandn, og da nævnt grn sr, at sagn nu tilndbrings, har man ikk tagt skridt til inddragls af ydrligr aralr i sagn.

14 Dr fortags ndn for n tydliggørls af påstandn i rjsningsskrivlsn md snr ændringr, mn udn at ralittsændringr ud ovr d foran rfrrd r tilsigtt. Hrftr bstmms: Mosn Frdmosn, Nordnbrogård, Hovdgård, Maglby sogn, Sydlanglands kommun indn for dt på vdføjd kortbilag afgrænsd områd, nmlig Matr.nr. 3-d Aral ftr matrikln 5359 m 2 Grafisk brgnt Ejr aral Nordnbrogård vi Ulrik Bndikt grv Ahlfldt-Laurvig do. 1-x loddr do gdr. Arn Jnsn, Frdmosvj 23, Humbl. dl af 2-a ca.2,10 ha Maglby Præstmbd. 2-p gdr. Arn Jnsn, Frdmosvj 23, Humbl. dl af 11-a og af 11-b ca. 11,3 ha. gdr. Knud Tunbjrg Rasmussn, Sædballvj 19, Humbl. 76-c malrmstr Viggo Clm-' mnsn, Nordnbro, Humbl. dl af 78-b ca. 1,7 ha. gdr. Arn Jnsn, Frdmosvj 23, Humbl Hans Christnsn, Frdmosvj 21, Humbl. undrkasts frdning, sålds at områdt skal hnligg i dts nuværnd tilstand og sålds at dn karaktristisk flora og fauna ikk ændrs. Dt skal sålds ikk vær tilladt 1) at opfør bygningr (hrundr skur, bodr og transformatorstationr) llr at opstill mastr og andr skæmmnd indrtningr, og områdt må ikk anvnds til campn~ng. Dt skal dog vær tilladt at opfør bygningr, dr r nødvndig til landbrugsdrift, mn kun i umiddlbar tilknytning til bstånd landbrugsbygningr. Ombygning af bstånd bygningr kan sk undr tilsvarnd btinglsr. Silor og nsilagbholdr må dog kun opførs md frdningsnævnts godkndls. 7

15 8 2) at fortag trrænændringr vd afgravning llr opfyldning, anlæg af anddamm, sportsanlæg, væddløbsbanr og lignnd, 3) at fortag ændringr af mosns vandstand, hrundr at indvind vand fra mosn. såfrmt dt skull vis sig nødvndigt at tilfør mosn ydrligr vandmængdr fra d nærliggnd vandløb, rspktiv forhindr tilførsl, kan frdningsnævnt ftr forhandling md primær- og amtskommunal myndighdr søg tablrt hnsigtsmæssig foranstaltningr md hnblik hrpå, 4) at anvnd stoffr, dr kan før til forurning af områdt. Dt r sålds kun tilladt at anvnd inskt- llr ukrudtsbmæmpnd midlr på dyrkd aralr, ikk på udyrkd aralr llr sådann, som hnliggr til vdvarnd græsning. Drnst spildvand må ikk tilførs mosn, udovr vand, dr mått siv ind i mosn fra Tangrndn og andr ksistrnd vandløb. Ny tilløb må ikk tablrs. Dt pålæggs følgnd lodsjr at tablr rnsningsforanstaltningr, trixtank, mod rstatning: Ejrn af matr.nr.75-a, Frdmosvj 21, Hans Christnsn' (hlt ny afløbsinstallation), jrn af matr.nr.60, Frdmosvj 23, Arn Jnsn (tablring af trixtank og støbning vd møddingsplads), 5) at hnkast affald og at hnstill udrangrd bilr, maskinr og lignnd, og 6) at opdyrk udyrkd aralr llr at fortag tilplantning md nål- llr løvtrær. 7) Frdningn skal ikk vær til hindr for, at frdningsmyndighdrn, llr dn som drtil bmyndigs, iværksættr passnd pljforanstaltningr for at oprthold dn Ønskd naturtilstand. 8) Statsskovdistriktt anmods om at lad fortag markring af dt frdd områd vd anbringls af pæl llr lignnd. 9) Dr skal ftr forudgånd mddlls til jrn vær adgang ad bstånd vj llr stir til dt frdd områd i sri- Øst, vidnskabligt Øjmd. 10) Dt pålæggs Frdmosdigts Landvindingslag at hold dn nuværnd udløbskot for lavvandstandn i Frdmosdigt på - - 0,59 og at vdlighold dæmning og slus, alt md hnblik på, at saltvand ikk i størr omfang nd nu strømmr fra havt ind i Tangrndn. Da d samld rstatningsbløb ikk ovrskridr kr., skr dr ikk automatisk forlæggls for Ovrfrdningsnævnt i mdfør at naturfrdningslovns 25.

16 Frdningsnævnts afgørls kan af nhvr drtil brttigt indbrings for Ovrfrdningsnævnt indn 4 ugr, jfr. naturfrdningslovns 24 stk.2 jfr. 22 stk.2. Frdningskndlsn vil vær at tinglys vd frdningsnævnts foranstaltning på d brørt jndomm md forprioritt i hnhold til naturfrdningslovns 64. Jul. Paulsn. Hans Larsn. JØrgn Rasmussn. Gnpartns rigtighd bkræfts Frdningsnævnt for Fyns Amts sydlig frqningskrds, dn 16. nov

17 Erstatningsafgørls. 10 Vd nævnts kndls af d.d. r dr trufft bstmmls om frdning af Frdmosn, Sædball, Maglby sogn, Sydlanglands kommun, md omgivlsr. Vd kndlsn læggs kun bskdn bånd på sø- og landbrugsaralr, idt vidrgånd bånd r opgivt, og dr træffs ikk - som oprindligt planlagt - bstmmlsr om foranstaltningr til at hindr vand fra Tangrndn i at strømm ind i mosn. Godsjr Ulrik grv Ahlfldt-Laurvig har ndlagt påstand om rstatning for værdiforringls ftr frdningsnævnt s skøn. D øvrig lodsjr har ikk ndlagt bstmt rstatningspåstand. Frdmosdigts landvindingslag har ndlagt påstand om rstatning md kr., mn har snr forhøjt påstandn til t skønsmæssigt anslåt højr bløb i anldning af bygprisns stigning. ErstatningsblØbn fastsætts undr hnsyntagn til d forholdsvis bskdn bånd, som ftr nævnts holdning læggs på landvindingslagt, mosns jr og d nklt lodsjr. Dr vil sålds ikk kunn tillæggs landvindingslagt rstatning som påståt for mistd udnyttlssmulighdr af landbrugs jord, mn aln n skønsmæssigt fastsat rstatning for påbudt om til stadighd at vdl~ghold digt og oprthold dn vandstand i afvandingsområdt, som almindligvis holds nu. BlØbt fastsætts til kr. Nævnt findr ikk anldning til at skln mllm højr og lavr liggnd aralr, mn fastsættr n nhdspris på 850 kr. pr. ha. som udgangspunkt, dog at dr ikk bør sætts nogt lavr rstatningsbløb nd kr. til dn nklt lodsjr. Særlig for så vidt angår slv mosn bmærks, at dr ikk skr nogn indskrænkning i jrns adgang til rørskær i forhold til lovns ordning, jfr. naturfrdningslovns 4'3 atkt. 3.. Dt r oplyst, at ngaralrn omkring mosn, dr r udljt til græsning, udgør ca. 4 ha. Da frdningsbåndt på slv mosn aln kommr til at bstå af t forbud mod afvanding af mosn, hvilkt iøvrigt ftr Naturfrdningslovns. 43 stk'.1kunvill kunn sk md amtsrådts samtykk, sætts rstatningn til godsjr Ulrik grv Ahlfldt-Laurvig til kr. VdrØrnd rstatningn for tablring af rnsningsanlæg bmærks, at nævnts formand ftr at sagn i og for sig var klargjort til afsigls af kndls ftr dt sidst mød i sagn dn 14/ i hnhold til drtil mddlt bmyndigls ntrrd først md n autorisrt kloakmstr, og drftr md n andn for at opnå n udtalls om størrlsn af omkostningrn vd tablring af trixtank. Da man ikk modtog nogt svar, antog nævnt ingniør Ov EngstrØm, dr r anrkndt spcialist md hnsyn til

18 kloakarbjdr og almindligt anvndt af domstoln på gnn som skønsmand, til at afgiv rklæring. Eftr bsigtigls sammn md kommuningniørn og nævnsformandn har han rdgjort for hvilk jndomm, dr bør pålæggs at forbdr rnsningsforanstaltningr og om bkostningn hrvd. Dnn rdgørls læggs til grund vd rstatningsbrgningn. Hrftr tillæggs dr følgnd ydrligr rstatningsbløb: Gdr. Arn Jnsn som jr af matr.nr.60, 2-p og 78-b ialt 6 ha m 2 brgnt i forhold til aralt trixtank støbning vd møddingsplads Maglby Præstmbd som jr af matr.2-a, 2,1 ha. gdr. Knud Tunbjrg Rasmussn som jr af matr.nr. ~11-a og 11-b ialt 11,3 ha Viggo Clmmnsn som jr af matr.nr.76-c, ialt 1070 m 2 minimumsrstatning Hans Christnsn som jr af matr.nr.75-a ialt 1550 m 2 minimumsrstatning afløbsinstallation md- trixtank Samlt rstatning hrftr: Landvindingslagt godsjr Ulrik grv Ahlfldt-Laurvig gårdjr Arn Jnsn tit Præstmbdt gårdjr Knud Tunbjrg Rasmussn tlwiggo Clmmnsn Hans Christnsn ialt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1 1 BlØbn for aralrstatning m.v. vil kunn udbtals, når frdningskndlsn r ndlig og vil kunn udbtals dirkt til lodsjrn, ikk til panthavrn. For såvidt angår rstatning for trixtank m.v. dponr s bløbn i t pnginstitut på bundn konto, hvorfra bløbn vil kunn frigivs til vdkommnd håndværkr llr til jrn, når dt vd bygningsattst fra Sydlanglands kommuns tknisk forvaltning godtgørs, at anlæggt r synt og godkndt. ErstatningsblØbn udrds md 3/4 af statskassn og md 1/4 af Fyns Amtsråd, jfr. naturf~dningslovns 24. Jul. Paulsn. Hans La!>'(rsn. Jørgn Rasmussn.

19 KORT>

20

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere