Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 ~\ TAKSATIONSKOMMISSION EN VEDRØRENDE NATURFREDNING ADRESSE: SLOTSMARKEN HØRSHOLM TLF REG.NIt 'I' ".00 I Sag nr Frdning af ngaralr vd NØrholm, Alborg kommun. Kndls: (Mddlt dn 13. august 1990) - Ovrfrdningsnævnts afgørls af 28. marts 1990 om rstatning i anldning af frdning af ngaralr vd NØrholm i Alborg kommun, Nordjyllands amt r påklagt til Taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning af sagns lb.nr. l, Asgr Prbn SØrnsn, lb.nr. 2, Jns Kjær, lb.nr. 3, Lars Christian Christnsn, og Ib nr. 4, Andrs Ejvind Bundgaard Kjær. Taksationskommissionn har dn 25. juni 1990 bsigtigt d frdd aralr og forhandlt md jrn, idt Asgr Prbn SØrnsn var rpræsntrt af Jns Kjær. Undr taksationn var Nordjyllands amtskommun rpræsntrt vd landinspktør Lis Hnriksn, Landskabskontort og Alborg kommun vd afdlingsingniør Knud Jansn. Af oplysningrn fra Nordjyllands amtskommun frmgår, at t størr aral vd NØrholm, dr også omfattr d frdd jndomm, r udpgt som miljøfølsomt områd, hvortil dr kan givs tilskud i mdfør af kapitl 7a i lov om støtt Fu 02 35

4 2 til forbdring af strukturn og ffktivittn i jordbrugt. Tilskud til aralr, dr ftr aftal md amtt skal hnligg som vdvarnd græs, dr må gødsks i hidtidigt omfang, og som skal holds md afgræsning llr høslt, givs md t bløb på 400 kr. pr. ha om årt i n priod på 5 år. Eftr Landbrugsministrits bkndtgørls nr. 564 af 21. august 1989 kan tilskud imidlrtid ikk givs til at indfør llr oprthold n tilstand, dr i hnhold til bl.a. frdning allrd r påbudt. Klagrn har hnvist til, at Ovrfrdningsnævnts udmåling af frdningsrstatningrn står i misforhold til d tilskud til landbrugsdriftn i miljøfølsomm områdr, dr givs til jrn af d ikk-frdd aralr i områdt, som vd aftal r pålagt samm forpligtlsr som d frdd jndomm, hvorfor rstatningsbløbn må forhøjs for at udlign dtt misforhold. Taksationskommissionns bmærkningr:, Eftr bsigtiglsn og dt iøvrigt oplyst findr taksationskommissionn, at fuld rstatning for d tab, som frdningn mdførr for d 4 jndomm, r ydt, når rstatningsbløbn fastsætts som bstmt og bgrundt af Ovrfrdningsnævnt. Hrftr, og da dr ikk finds grundlag for at forhøj rstatningsudmålingrn i ovrnsstmmls md d synspunktr, som r frmført af klagrn, stadfæstr kommissionn Ovrfrdningsnævnts rstatningsafgørls. Hrftr bstmms: Erstatningrn til ndnnævnt jr fastsætts sålds:

5 3. Lb.nr. l, Asgr Prbn SØrnsn kr. Lb.nr. 2, Jns Kjær kr. Lb.nr. 3, Lars Christian Christnsn kr. Lb.nr. 4. Andrs Ejvind Bundgaard Kjær kr. ErstatningsblØbn forrnt s som bstmt vd ovr frdningsnævnts afgørls af 28. marts Ol Nicolaisn Karl Nilsn Arn SØrnsn,

6 OVER FREDNINGSNÆVNET>

7 REG.Hl o.,7')6/jo/ Ovrfrdningsnævnts afgørls af 28. marts 1990 om frdning af ngaralr vd Nørholm i Ålborg Kommun, Nordjyllands Amt (sag nr. 2755/89). Frdningsnævnt for Nordjyllands Amts Sydlig Frdningskrds har dn 6. april 1989 trufft afgørls om frdning af ngaralr vd Nørholm i Ålborg Kommun. Frdningn omfattr ca. 22 ha fordlt på 4 jndomm. Frdningn har til formål at bvar og vd pljforanstaltningr sikr d naturvidnskablig intrssr i frdningsområdt og hrundr i særlig grad områdts botanisk artsrigdom. Frdningssagn r rjst af Danmarks Naturfrdningsforning i 1984 for t nogt størr aral på ca. 32 ha. Frdningsnævnts afgørls r forlagt Ovrfrdningsnævnt til ftrprøvis i mdfør af naturfrdningslovns 25. Afgørlsn r tillig påklagt af Nordjyllands Amt Frdningsområdt liggr i landzon og dlvist indn for strandbskyttlsszonn i mdfør af naturfrdningslovns 46. Områdt r tillig i sin hlhd omfattt af naturfrdningslovns 43 b om bskyttls af strandng. I rgionplann for Nordjyllands Amt r områdt udlagt som rgionalt naturområd, og i kommunplann r dt udlagt som naturområd, hvilkt indbærr, at dr skal sikrs dn bdst mulig vartagls af

8 2 naturbskyttlss- og bvaringsintrssrn samt dn friluftsrnæssig udnyttls. Områdt r tilig udpgt som bskyttlssområd ftr båd Ramsar-konvntionn og EF's dirktiv om fuglbskyttls. Frdningsområdt bstår af lavtliggnd, uopdyrkd, uafvandd strandng bliggnd ud til sydsidn af Limfjordn vd Gjøl Brdning. Ar- alrn anvnds hovdsaglig til kraturgræsning, hvilkt i forbindls md tilstdværlsn af flr væld bvirkr, at ngn rummr mgt gunstig lvbtinglsr for sjældn botanisk artr, dr r knyttt til dn naturtyp, som btgns som kstrmrigkær. Særligt kan orkidartn Pukkllæb (Hrminiurn monorhis) frmhævs. Naturfrdningsrådt har ovr for frdningsnævnt anbfalt frdningn. Aralt rpræsntrr n strandngstyp, som tidligr har vært almindlig langs dn sydlig dl af Limfjordn, mn som nu på grund af intnsivringn af landbrugsdriftn r vd at vær n sjældnhd. Dn særlig kvalitt vd ntop dt omhandld aral r d vældområdr, dr btingr tilstdværlsn af kærområdr af kstrmrigkær-typr, karaktrisrt vd sin rigdom på artr af urtr, dr på n gang r btingt af frmvældnd grundvand og højt kalkindhold i jordn. Dt høj kalkindhold i jordn bindr til n vis grad fosfor, så dt ikk kan optags af plantr i nævnværdig grad. Ekstrmrigkær r drfor fosforfattig lokalittr, og plantrn r tilpasst diss kær. Tilførsl af fosfor vil frmm andr højtvoksnd og gødningskrævnd artr, dr på få år vil fortræng kstrmrigkærfloran. En frdning bør drfor idlt st indhold bstmmlsr om forbud mod gødningsudbringis, hvis dn ikk skal vis sig nyttløs. Samtidig r t vist græsningstryk n forudsætning for vgtationns nuværnd sammnsætning og forkomst. Frdningsnævnt, dr har mnt, at d almindlig bstmmlsr i naturfrdningslovn ikk r tilstrækklig til at bskytt og bvar d naturvidnskablig værdir i områdt, har drfor vd sin afgørls fast-

9 sat n rækk ydrligr bstmmlsr, dr supplrr d gnrll bskyttlssbstmmlsr i lovgivningn. Frdningsnævnt har sålds bl.a. bstmt, at aralrn ikk må omlæggs llr ftrsås, og at d ikk må gødsks llr sprøjts. Endvidr r dr givt Nordjyllands Amt rt til at udfør naturplj i frdningsområdt. 3 Ejrn Nordjyllands Amt har udtalt, at frdningsbstmmlsrn r tilfrdsstillnd, mn har påklagt rstatningsfastsættlsn har accptrt frdningn undr dn forudsætning, at rstatningn ikk ndsætts. Ejrn har dog samtidig udtalt, at d grn sr n lmpls af gødskningsforbudt af hnsyn til drs mulighdr for at oprthold n rntabl kraturafgræsning på områdt. Danmarks Naturfrdningsforning har hnstillt, at oplæg af båd og windsurfr på strandn ikk bør vær tilladt, fordi t sådant forbud vil giv mindr forstyrrls i områdt og sålds mdvirk til, at områdts flora blivr bdr bskyttt. Forningn har ndvidr hnstillt, at dr indføjs n bstmmls om, at opgravt matrial for dn almindlig vdligholdls af ksistrnd grøftr ikk må anbrings i d særlig kstrmrigkærområdr, samt at dn tilladt bkæmpls af insktangrb på husdyr vd sprøjtning skal forgå på dyrn (vtrinært). Naturfrdningsrådt har undr Ovrfrdningsnævnts bhandling af sagn udtalt, at dr af hnsyn til formålt md frdningn bør læggs særlig vægt på at sikr, at frdningsområdt fortsat blivr afgræsst, og at græsningstrykkt så vidt muligt ikk formindsks. Hvis dt r nødvndigt for at kunn oprthold n kraturafgræsning, dr r rntabl for jrn, vil Naturfrdningsrådt drfor ikk modsætt sig, at dr skr n modrrat gødskning af områdt i hidtidigt omfang. I sagns bhandling har dltagt 9 af Ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Dt tiltræds, at dt omhandld områd md dn af frdningsnævnt b-

10 stmt afgrænsning pålæggs frdningsbstmmlsr ftr naturfrdningslovns kapitl III til bskyttls af d botanisk værdir i områdt. 4 Om frdningns indhold bmærks: Frdningns formål bør udvids til også at omfatt bvaring af landskabts særlig karaktr af åbnt ubrørt kystlandskab. Af hnsyn til, at dt også ud fra frdningns formål r ønskligt, at aralrn afgræsss som hidtil, bør bstmmlsn om gødskning og sprøjtning ændrs sålds, at modrat gødskning i hidtidigt omfang tillads, og at sprøjtning md kmisk bkæmplssmidlr kan sk md amtts forudgånd tilladls, mn kun af hnsyn til bkæmpls af tidslr og brændnældr. Lmplsn af gødskningsforbudt skal dog ikk gæld for t mindr aral af særlig botanisk intrss i områdts sydlig dl som særligt vist på frdningskortt. Dt ksistrnd fiskrdskabshus vd strandn tillads bibholdt, sålæng dn nuværnd fiskr r jr og brugr af hust. Dt tillads samtidig, at fiskrn må land sin båd på kystn ud for hust. Oplæg af båd iøvrigt samt windsurfr ud for dt frdd områd skal ikk vær tilladt Dt bstmms ndvidr, at opgravt matrial fra oprnsning af ksistrnd grøftr ikk må hnlæggs længr væk nd 5 m fra grøftkant. Dt r ikk nødvndigt, at amtt på forhånd skal spørg jrn, indn dr mddls tilladls til at færds i dt frdd områd. Dt bstmms drfor, at amtt blot skal undrrtt jrn om, hvm dr har fåt tilladls. løvrigt tiltræds ralittn ~ d frdningsbstmmlsr, Som frdningsnævnt har fastsat. Idt frdningsnævnts afgørls af 6. april 1989 ophævs, fastsætts

11 hrftr følgnd frdningsbstmmlsr for dt ca. 22 ha stor områd, som r afgrænst på kortt, dr hørr tilovrfrdningsnævnts afgørls, og som omfattr matr.nr. 18 k samt dl af matr.nr. I a og 2 c all af Nørholm By, Nørholm, samt vntull tilvækstaralr: 5 I. Frdningns formål. Frdningn har til formål at bvar og vd pljforanstaltningr at sikr d naturvidnskablig intrssr i frdningsområdt og hrundr i særlig grad områdts botanisk artsrigdom. Frdningn har ndvidr til formål at bvar områdts karaktr af åbnt, ubrørt kystlandskab. 2. Bvaring af områdt. D frdd aralr skal bvars i drs nuværnd tilstand. Dr må sålds bl.a. ikk fortags trrænændringr llr ændringr i dn hidtidig anvndls af aralrn, mdmindr ændringr i tilstandn r tilladt i d følgnd bstmmlsr llr skr md hjmml i 9 om naturplj llr tillads vd n dispnsation ftr Områdts anvndls. Aralrn må kun anvnds til græsning og græshøstning. 4. Afvanding og vandindvinding. Vandstandn i områdt må ikk sænks vd pumpning llr dræning, og ksistrnd grøftr må ikk uddybs llr rgulrs. Eksistrnd grøftr kan dog oprnss og vdligholds, mn opgravt matrial må ikk hnlæggs længr væk nd 5 m fra grøftkant. Forbudt i stk. I r ikk til hindr for, at dr fortags oppumpning af drikkvand til d græssnd dyr.

12 6 5. Aralrns drift iøvrigt. Aralrn må ikk omlæggs llr ftrsås. Indn for dt områd, dr r vist md særlig signatur på frdningskortt, må dr ikk gødsks llr sprøjts. Nordjyllands Amt afmærkr dtt områd i trrænt. Bortst fra dtt særlig områd må d frdd aralr gødsks i modrat omfang som hidtil. Sprøjtning md kmisk bkæmplssmidlr må kun sk, når dt r nødvndigt til bkæmpls af tidslr og brændnældr og kun ftr forudgånd tilladls fra Nordjyllands Amt. Vd akutt insktangrb på dyr kan dr dog fortags sprøjtning md insktbkæmplssmidlr. 6. Bbyggls og andr konstruktionr. Dr må ikk opstills mastr på llr førs luftldningr ovr dt frdd områdo Dr må hllr ikk opstills campingvogn llr tlt. Frdningn r ikk til hindr for, at dr opsætts sædvanlig. kraturhgn, llr at dr ftr forud indhntt godkndls fra Nordjyllands Amt opsætts læskur for d græssnd dyr. Dt ksistrnd fiskrdskabshus vd strandn tillads bibholdt, sålæng dn nuværnd fiskr r jr og brugr af hust. Dt tillads samtidig fiskrn at land sin båd på strandn ud for hust. 7. Vild plantr. Opgravning llr plukning af vild plantr r ikk tilladt.

13 7 8. Færdsl. Offntlighdn har kun rt til færdsl og ophold i ovrnsstmmls md rglrn i naturfrdningslovns 54 om færdsl og ophold på strandbrddr. Oplæg af båd og windsurfr ud for dt frdd områd r dog ikk tilladt. Nordjyllands Amt kan mddl særlig intrssrd skriftlig tilladls til i vidnskabligt llr undrvisningsmæssigt øjmd at færds i dt frdd områd. Amtt skal undrrtt jrn om, hvm dr har fåt tilladls til at færds i områdt, og tilladlsn skal mdbrings og på forlangnd hrom forviss jrn. 9. Naturplj. Til opfyldls af frdningns formål har Nordjyllands Amt rt til udn udgift for vdkommnd jr at lad udfør naturplj i frdningsområdt f.ks. vd slåning llr afgræsning af områdt. Amtt kan i dn forbindls træff bstmmls om formindskls llr forøgls af græsningstrykkt. Enhvr sådan pljforanstaltning krævr dog samtykk fra jrn llr - hvis samtykk ikk opnås - tilladls fra frdningsnævnt. 10. En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-8 kan mddls, når dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål, jf. naturfrdningslovns 34. på Ovrfrdningsnævnts vgn (Id~t~~ Bnt J o sn vicf rmand ic

14 8 F O R T E G N E L S E ovr aralr, dr hlt llr dlvis r omfattt af Ovrfrdningsnævnts afgørls af 28. marts 1990 om frdning af ngaralr vd Nørholm i Ålborg Kommun, Nordjyllands Amt. Af Nørholm By, Nørholm: Matr.nr. 2 ~, 2 i, 18 ~ og 55 a. ē

15 I -----;;;-1\ I / '-- / / / I 5 / / I - -:: /' / N Ovrsigt,skort Udsnit af 4-cm kort 1217 II Sø og 1216 I NØ»Grundmatnal Godætisk Inslltut ( A 86) COPYright Supplrnd tmatisk information r, md Instltuttts tilladls, påført af Nordjyllands Amt, forvaltningn for tknik og miljø" 1:~5.000 HE3F3FdFd 1000m 500 O lkm ~ Omtrntlig placrlng af vandrblok cntrum for kstrmrlgkær l områdt 1:4.000 HRHAR' 100m 50 O m Signatur: ~ Frdningsgræns Kystlini indlagt ftr luftfoto, sptmbr Strandbygglini (naturfrdningslovns 46) Nørholm By, Nørholm Aalborg kommun Nordjyllands Amt Udfærdigt af NordjJUands Amt, Landskabskontort i fb på grundlag af matriklkort ajourført 20. fb I FREDNINGSKORT OVERFREDNINGSNÆVNETS frdnmgsafgørls af Marts 1990i sag nr 2755/89 Engaralr vd Nørholm

16 Ovrfrdningsnævnts afgørls af 28. marts 1990 om rstatning i anldning af frdning af ngaralr vd NØrholm i Ålborg Kommun, Nordjyllands Amt (sag nr. 2755/89). Frdningsnævnt for Nordjyllands Amts Sydlig Frdningskrds har dn 6. april 1989 trufft afgørls om frdning af ngaralr vd Nørholm i Ålborg Kommun og har i anldning af frdningn tilkndt jrn af d fir jndomm, som brørs af frdningn, t samlt bløb på kr. i rstatning. Erstatningn r brgnt på grundlag af n skønsmæssig fastsat nhdstakst på kr./ha. Frdningsnævnts afgørls r påklagt tilovrfrdningsnævnt af Nordjyllands Amtsråd md påstand om, at rstatningn bør ndsætts, idt dn anvndt nhdstakst, undr hnsyn til at hl dt frdd områd r omfattt af bstmmlsn i naturfrdningslovns 43 b om strandng, forkommr usædvanlig høj. Ejrn har accptrt frdningn undr dn forudsætning, at rstatningn ikk ndsætts.

17 2 I sagns bhandling har dltagt 9 af Ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovrfrdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Vd andn afgørls af dags dato har Ovrfrdningsnævnt tiltrådt dn omhandld frdning md viss ændringr, hrundr n væsntlig lmpls af frdningns forbud mod gødskning og sprøjtning. Størstdln af aralt vil hrftr fortsat kunn gødsks i modrat omfang som hidtil, ligsom dr r åbnt mulighd for at sprøjt md kmisk bkæmplssmidlr mod tidslr og brændnældr. Lmplsrn r bsluttt for i t vist omfang at imødkomm jrns primær ønsk om at kunn udnytt aralrn bdst muligt til kraturgræsning, hvilkt også r ønskligt ud fra frdningns formål. Ovrfrdningsnævnt findr på dnn baggrund, at dr ikk r grundlag for at tilknd så høj n rstatning, som dn frdningsnævnt undr andr forudsætningr har fundt at burd tilknd. Da d øvrig frdningsbstmmlsr for områdt må anss for lidt tyngnd, og da områdt i forvjn r omfattt af d gnrll bstmmlsr i naturfrdningslovns 43 b om bskyttls af strandng, findr Ovrfrdningsnævnt, at dr vil vær ydt jrn fuld rstatning for dn forringls af aralrns handlsværdi, som r n følg af frdningn, når dr yds jrn n rstatning på kr. pr. ha, hvortil kommr t tillæg på kr. pr. ha bgrundt i, at aralrn har vært omfattt af gødskningsforbudt, mdns frdningssagn har vrsrt. Til d to jr, hvis aralr brørs af dt særlig gødskningsforbud, dr oprtholds for t mindr aral af særlig botanisk intrss vd frdningns sydgræns, tilknds ydrligr t særligt tillæg svarnd til kr. pr. ha. Erstatning i anldning af frdningn tilknds hrftr sålds, idt bløbn oprunds:

18 3 Lb.nr. l. Asgr Prbn Sørnsn: 5,87 ha a kr kr. Lb.nr. 2. Jns Kjær: 4,07 ha a kr kr. Lb.nr. Lb.nr. 3. Lars Christian Christnsn: 3,36 ha a kr. Særligt tillæg 4. Andrs Ejvind Bundgaard Kjær: 8,22 ha a kr. Særligt tillæg Erstatning ialt kr kr kr kr kr kr kr. ========== Erstatningsbløbn forrnt s ftr naturfrdningslovns 19, stk. 4, l. pkt., fra dn 6. april 1989 (daton for frdningsnævnts afgørls) md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn til nhvr tid fastsatt diskonto. Dn samld rstatning på kr. md rntr udrds md 75 % af statn og 25 % af Nordjyllands Amt. Ovrfrdningsnævnts afgørls om rstatningsspørgsmåln kan påklags til Taksationskommissionn vdrørnd Naturfrdning (adr.: Slotsmarkn 13, 2970 Hørsholm) af jrn, idt rstatningn r ndsat, samt af Miljøministrn og Nordjyllands Amt. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, Ovrfrdningsnævnts afgørls r mddlt dn klagbrttigd. på Ovrfrdningsnævnts vgn ~/' ~//--I{ / 1- ~r!~.!fiu.[/~fa Bnt J~ObSn I' vicformand ic

19 FREDNINGSNÆVNET>

20 REG. NR. o 777' Frdningsnævnt for Nordjyllands amts sydlig frdningskrds har dn 6. april 1989 trufft følgnd Afgørls i sag nr. 22/1904 frdning af ngaral vd Nørholm, Aalborg kommun, Nordjyllands amt. I: Frdningssagns rjsning og bgrundls. - Vd skrivls af 9. fbruar 1984 har Danmarks Naturfrdningsforning rjst sag om frdning af t ngaral bliggnd vd Limfjordn ud for landsbyn Nørholm. Frdningsforslagt indholdr n nærmr bskrivls af områdt, dts anvndls og vgtation samt bgrundls for dn ønskd frdning. Dt frmgår sålds af forslagt og indhntd botanisk oplysningr, at dt forslåd frdningsområd bstår af t aral på n ca. 32 ha lav, uopdyrkd og uafvandd strandng, dr hovdsaglig bnytts til græsning for kraturr, hvilkt i forbindls md tilstdværlsn af flr væld har bvirkt, at ngn r mgt gunstig for sjældn botanisk artr, dr knyttr sig til kstrmrigkær og r blvt hjmstd for sjældn og halvsjældn plantr. Tilstdværlsn hraf må anss stærkt trut, såfrmt bnyt-

21 - 2 - tlsn af ngn intnsivrs vd gødskning llr sprøjtning md kmisk bkæmplssmidlr llr vd at ngn - i lighd md omkringliggnd aralr - dræns og opdyrks. II: Frdningsområdts status. Dt forslåd frdningsområd liggr i landzon, og dlvist indnfor dn i naturfrdningslovns 46 omhandld strandbskyttlsszon samt r - ifølg oplysning fra Nordjyllands amt - i sin hlhd omfattt af naturfrdningslovns 43 b om strandng. Områdt r i rgionplan udpgt som rgionalt naturområd og i kommunplan udpgt som naturområd og r tillig omfattt af Ramsarkonvntionn og EF's dirktiv om fuglbskyttls. Dt forslåd frdningsområd r n dl af n vrsrnd jordfordlingssag. Loddrn indnfor frdningsområdt r afsat i markn og ovrtagt af d ny lodsjr. Ifølg oplysning fra jordbrugsdirktoratt afvntr dn ndlig kndls aln brigtigls i matrikln og tinglysning på d brørt jndomm. III: Sagns bhandling. Frdningsnævnts bkndtgørls af 4. april 1984 om sagns rjsning og md indkaldls til bsigtiglssog forhandlingsmød dn 10. maj 1984 har vært indrykkt i Statstidnd og Aalborg Stiftstidnd dn 6. april Særskilt indkaldls r tilsndt samtlig intrssrd dn 4. april Undr bsigtiglsn konstatrds dt, at dt forslåd frdningsområd var ubbyggt bortst fra, at dr vd strandkantn på matr.nr. 1 a Nørholm by var opstillt t fiskrdskabsskur, dr ifølg oplysning fra skurts jr, Hans Jørgn Andrsn,

22 - 3 - Nørholm Bygad 34, Nørholm, var opført i 1965 md tilladls fra dn daværnd Nørholm kommun og som fortsat bnytts af ham og hans fadr, samt at dr på matr.nr. 18 l Nørholm by fandts t lill fritidshus og t skur tilhørnd parcllns jr, Rasmus Stig Nilsn og Kristian Stig Nilsn, dr oplyst, at d havd købt parclln i 1981 og at hust var opført i 1983 som rstatning for 2 skur opført i midtn af trssrn. På dn sydlig dl af parclln r fortagt n bplantning md nåltrær og birktrær, mdns dn øvrig dl af parclln hnliggr ubnyttt og tilgrot md siv, stargræssr m.m. På forhandlingsmødt protstrd lodsjrn mod frdningn og gansk særligt mod dt forslåd forbud mod sprøjtning o~ gødskning, hvilkt forbud ftr disss opfattls vill gør aralrn uanvndlig til græsning. Endvidr protstrd mnighdsrådt, præstgårdsforpagtrn, og borgrforningn for Nørholm og Omgn mod frdning af dn forslåd dl af præstgårdsjordn matr.nr. 18 a Nørholm, hvoraf ca. 1/2 td. land langs kystn sidn omkring 1940 har vært friholdt for dyrkning og bnyttt af offntlighdn til friluftsaktivittr. Sagn har vært forlagt Naturfrdningsrådt, dr i skrivls af 22. juli 1985 har udtalt: "Naturfrdningsrådt ansr d angivn ngaralr nord for Nørholm for frdningsværdig i høj grad. Aralt rpræsntrr n strandngstyp, som tidligr har vært almindlig langs dn sydlig dl af Limfjordn, mn som nu, på grund af intnsivring af landbrugsdriftn, r vd at vær n sjældnhd, idt områdrn nu for størstdln r drænd og lagt undr plov. Dn særlig kvalitt vd ntop dt

23 - 4 - omha~dld aral, r d vældområdr, dr btingr tilstdværlsn af kær-områdr af dn såkaldt kstrmrigkær-typ, karaktrisrt vd sin rigdom på artr af urtr, dr på n gang r btingt af frmvældnd grundvand og højt kalkindhold i jordn. Dt høj kalkindhold i jordn fastlæggr til n vis grad fosfor, så dt ikk kan optags af plantr i nævnværdig grad. Ekstrmrigkær r drfor fosforfattig lokalittr, og plantartrn r tilpasst diss kår. En tilførsl af fosfor, som dt skr vd udbringning af gødning vil drfor favorisr andr højtvoksnd og gødningskrævnd artr, dr på få år vil fortræng kstrmrigkærfloran undr d ny konkurrncforhold. En frdning af lokalittn vil drfor kunn vis sig nyttløs ftr nogl få år, hvis frdningn ikk indholdr bstmmls om forbud mod gødningsudbringis. Samtidig r t græsningstryk n forudsætning for vgtationns nuværnd sammnsætning og forkomst. Anvndls af psticidr, spcilt hrbicidr, må ikk find std, idt stoffr dr udryddr f.ks. Brændnæld og Tidslr samtidig dræbr all to-kimbladd kstrmrigkærartr. På baggrund af ovnstånd skal Naturfrdningsrådt hrftr indstill: - at dr skr frdning af dt angivn strandngaral vd Nørholm, - at frdningn omfattr t forbud mod anvndls af psticidr, - at frdningn omfattr t forbud mod gødningsudbringning, - at dr oprtholds t græsningstryk af samm størrls som i øjblikkt, - at dr udarbjds n pljplan, dr sikrr fortsat afgræsning af områdt."

24 - 5 - IV: Frdningsnævnts ovrvjlsr. Eftr d forliggnd vidnskablig oplysningr - og idt frdningsnævnt ikk findr, at d i naturfrdningslovn indholdt almindlig bstmmlsr r tilstrækklig til at bskytt og bvar d af frdningns formål omfattd naturvidnskablig værdir - findr frdningsnævnt, at btinglsrn for frdning ftr naturfrdningslovns 1 r opfyldt. I ovrnsstmmls md n af Nordjyllands amtsråds udvalg for tknik og miljø dn 12. sptmbr 1988 afgivt udtalls findr frdningsnævnt undr hnsyntagn til tilstandn på og anvndlsn af aralrn på matr.nr. 17 a, 18 a og 18 l Nørholm og til at plantrns artsrigdom, vældn og tusystmrn hovdsaglig bror på matr.nr. la, 2 c og 18 k at kunn bgræns frdningn hrtil. Amtt har i fornævnt skrivls af 12. sptmbr 1988 hnstillt til nævnt at tag stilling til fiskrdskabsskurts forblivn, uagtt dr angivligt ikk tidligr r mddlt dispnsation fra bstmmlsn i naturfrdningslovns 46. Frdningsnævnt findr undr hnsyntagn til, at skurt har hnliggt upåtalt i ca. 20 år og til at dts tilstdværls ikk skønns at vær i strid md frdningns formål at kunn tillad skurts fortsatt forblivn, sålæng dtt js og bnytts af dts nuværnd jr, Hans Jørgn Andrsn, på btingls af, at skurt drftr fjrns og grundn ryddliggørs. Da matr.nr. 18 l som foran nævnt r udgåt af frdningn findr frdningsnævnt ikk mulighd for at tag stilling til spørgsmålt om hust, skurts

25 - 6 - llr bplantningns fortsatt tilstdværls. V: Frdningsnævnts afgørls. Da hl frdningsområdt - som nævnt - r omfattt af bstmmlsn om strandng i naturfrdningslovns 43 b, hvorftr aralrn ikk må opdyrks, tilplants llr på andn måd ændrs udn tilladls fra amtsrådt, findr frdningsnævnt dt unødvndigt i d ndnfor anført frdningsbstmmlsr at mdtag bstmmlsr, dr allrd følgr af dn nævnt lovbstmmls. Frdningsnævnt fastsættr hrftr følgnd frdningsbstmmlsr 1: Frdningns formål. Frdningn har til formål at bvar og vd pljforanstaltningr at sikr d naturvidnskablig intrssr i frdningsområdt og hrundr i særlig grad områdts botanisk artsrigdom. 2: Frdningsområdt. Frdningn omfattr - som vist på vdhæftd kort - hlt llr dlvist matr.nr. 18 k, 1 a -og 2 c Nørholm by, Nørholm og vntull tilvækstaralr. 3: Områdts anvndls. Dt frdd områd må kun anvnds til græsning og græshøstning.

26 - 7-4: Afvanding og vandindvinding. I I t ~, l Vandstandn i områdt må ikk sænks vd pumpning llr dræning og ksistrnd grøftr må ikk rgulrs. Dtt forbud r dog ikk til hindr for, at dr fortags oppumpning af drikkvand til d græssnd dyr llr at dr skr almindlig vdligholdls af ksistrnd grøftr på btingls af, at dt oprnsd matrial sprds. 5: Aralrns drift iøvrigt. Dt frdd aral må ikk omlæggs llr ftrsås. Dr må ikk gødsks llr sprøjts md kmisk bkæmplssmidlr. Vd insktangrb på dyr kan dr dog fortags sprøjtning md insktbkæmplssmidlr. 6: Opsætning af luftldningr, hgn m.m. Dr må ikk førs luftldningr ovr dt frdd områd llr opstills campingvogn llr tlt. Frdningn r ikk til hindr for, at dr opsætts sædvanlig hgn for hst, kraturr, får llr gdr llr at dr ftr forud indhntt tilladls fra Nordjyllands amt opsætts læskur for d græssnd dyr. 7: Vild plantr. Opgravning af vild plantr r ikk tilladt. 8: Færdsl. Offntlighdn har kun rt til færdsl og ophold i ovrnsstmmls md bstmmlsn i naturfrdningslovns 54 om færdsl og ophold på strand-

27 - 8 - brddr. Nordjyllands amt kan dog - ftr forud indhntt udtalls fra jrn - mddl særlig intrssrd skriftlig tilladls til i vidnskabligt llr undrvisningsmæssigt øjmd at færds i dt frdd områd. Tilladlsn skal mdbrings og på forlangnd hrom forviss jrn. 9: Naturplj. Til opfyldls af frdningns formål har Nordjyllands amtsråd rt til udn udgift for vdkommnd jr at lad udfør naturplj i frdningsområdt og hrundr bl.a. træff bstmmls om formindskls llr forøgls af græsningstrykkt. Enhvr sådan pljforanstaltning krævr dog samtykk fra jrn llr - hvis samtykk ikk opnås - tilladls af frdningsnævnt. 10: Dispnsation. En dispnsation fra bstmmlsrn i dnn frdningsafgørls kan mddls af frdningsnævnt, når dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål, jfr. naturfrdningslovns : Afslutningsbstmmlsr. Nærværnd afgørls vil vær at tinglys som srvitut på d 2 nævnt jndomm. Frdningsbstmmlsrn r ftr naturfrdningslovns 22 stk. 1 bindnd for jr og indhavr af andr rttighdr ovr jndommn udn hnsyn til, hvornår rttn r stiftt.

28 - 9 - Sagns rstatningsspørgsrnål r afgjort vd n samtidig hrmd trufft afgørls, hvorvd dr r tillagt lodsjrn rstatningr ialt kr ,- og vil hrftr vær at forlægg Ovrfrdningsnævnt til ftrprøvis, jfr. naturfrdningslovns 25. Frdningsnævnts afgørls kan ftr naturfrdningslovns 26 påklags tilovrfrdningsnævnt, Slotsmarkn 15, 2970 Hørsholm,såvl af lodsjrn som af forskllig myndighdr indn 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt. fd~ Holgr L. Holm!~h~~~ E. Bruun d Nr~ard

29 - REG. NR. o 77? b.0 o IJ '). Frdningsnævnt for Nordjyllands Amts sydlig frdningskrds har dn 6. april 1989 trufft følgnd Afgørls om rstatning i sag nr. 22/1984 om frdning af ngaral vd Nørholm, Aalborg kommun, Nordjyllands Amt. Md dt formål at bvar og vd pljforanstaltningr at sikr d naturvidnskablig intrssr og hrundr i særlig grad områdts botanisk artsrigdom har frdningsnævnt samtidig hrmd afsagt frdningsafgørls til hvis nærmr indhold, dr hnviss. Frdningn omfattr hlt llr dlvist matr. nr. 18 k, 1 a og 2 c Nørholm by, Nørholm. Hl dt frdd aral indgår i n ikk afsluttt jordfordlingssag. D frmtidig loddr r opmålt i markn og ovrtagt af d frmtidig jr, samt vurdrt sammn md disss bstånd landbrugsjndomm. Ifølg oplysning fra Nordjyllands amts landskabskontor udgør dt frdd aral ftr matrikln ialt 23,77 ha, dr på grund af afgnavning af kystn r rducrt til t faktisk aral på 21,48 ha. Frdningsnævnts rstatningsbrgningr r fortagt på grundlag af dt faktisk aral og ftr størrlsn af ~ I. \

30 d loddr, dr ftr jordfordlingn nu tilhørr d nklt lodsjr. D Hl dt frdd aral bstår af n nsartt og sammnhængnd strandng, dr ifølg oplysning fra Nordjyllands amt i sin hlhd r omfattt af naturfrdningslovns 43 b om strandng og ca. halvdln af aralt r tillig omfattt af bstmmlsn i naturfrdningslovns 46 om strandbskyttlsslini. frdd strandng har hidtil vært og skal ftr frdningn fortsat bnytts til græsning og græshøstning. Eftr indholdt af d i naturfrdningslovns 43 b og 46 fastsatt gnrll frdningsbstmmlsr sammnholdt md d fastsatt frdningsbstmmlsr findr frdningsnævnt kun grundlag for at fastsætt rstatning for dt i frdningsafgørlsns 5 fastsatt forbud mod gødskning og sprøjtning md kmisk bkæmplssmidlr og findr, at rstatningrn for d nklt lodsjr bør sk ftr samm takst. Frdningsnævnt har vd fastsættls af rstatningns størrls lagt til grund, at jordfordlingssagn var påbgyndt og d frdd loddr ovrtagt af lodsjrn indn frdningssagns rjsning. Frdningsnævnt har tagt hnsyn til at lodsjrn, hvis gård all liggr i landsbyn og hvis jordr hidtil havd vært sprdt, havd n særlig intrss i vd jordfordlingn at rhvrv d nu frdd loddr, idt d hrvd fik gårdnær græsningsaralr, hvorfra d kunn driv drs malkkvæg hjm til malkning og tilskudsfodring i staldn og ~ lodsjrn vd forbudt mod gødskning og sprøjtning r påført tab vd, at dr ikk ftr frdningn kan græss samm antal kraturr som før md dn følg, at d ntn må rducr bsætningrn llr forøg tilskudsfodringn.

31 Som følg hraf fastsættr nævnt n nhdstakst, dr skønsmæssigt fastsætts til kr./ha. Hrftr fastsætts følgnd afrundd rstatningsbløb: 1: Asgr Prbn Sørnsn, Nørholm Bygad 56, 9240 Nib, Frdning af 5,87 ha kr ,- 2: Jns Kjær, Nørholm Bygad 36, 9240 Nib, Frdning af 4,07 ha kr ,- 3: Lars Christian Christnsn, Nørholm Bygad 16, 9240 Nib, Frdning af 3,36 ha kr ,- 4: Andrs Ejvind Bundgaard Kjær, Djgaardsvj 5, Nørholm, 9240 Nib, Frdning af 8,18 ha kr ,- ē Dr r ikk undr sagn frmsat krav fra brugr llr andr indhavr af rttighdr ovr d af frdningsafgørlsn brørt jndomm. Frdningsnævnt findr ikk, at dr vd frdningn r skt forringls af pantsikkrhdn i nogl af d brørt jndomm. D tillagt rstatningsbløb ialt kr ,- forrnts ftr naturfrdningslovns 19 stk. 4 fra daton for frdningsnævnts afgørls md n årlig rnt, dr r 1 % højr nd Danmarks Nationalbanks til nhvr tids fatsatt diskonto. Ifølg naturfrdningslovns 24 stk. 1 udrds d tillagt rstatningsbløb af statn md 3/4 og af

32 Nordjyllands amt md 1/4. Nærværnd rstatningsopgørls kan aln llr sammn md dn samtidig hrmd afsagt frdningsafgørls påklags tilovrfrdningsnævnt, Slotsmarkn 15, 2970 Hørsholm, ftr d i Naturfrdningslovns 26 fastsatt rglr. Klagfristn r 4 ugr fra d~ dag, afgørls~ r mddlt dn pågældnd. /~' Holgr L. Holm iii#-{ le. Bruun d Nrga~ ~,.4~,uh-'/. I ~ 1

33 KORT>

34

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSDAGSORDEN KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 22-06-2000 Møddato: 22-06-2000 Mødtidspunkt: kl. 15.00 - Mødstd: B249 Fraværnd: # 91093/21-06-2000 22-06-2000 Bilags- og indholdsfortgnls

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere