Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt , Kndlsr Dklarationr

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 02 35 TAKSATIONSKOM MISSIONEN VEDRØRENDE NATURFREDNING aldresse:.maliegade 13,1256 KØBENHAVN K TLF.OI REG. NR. I~ yg Sag nr. 206 B. Frdning af Stubtykk skov. Kndls: (Mddlt dn 21. maj 1985) Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30. novmbr 1984 om rstatning i anldning af frdningn af Stubtykk skov i Ravnsborg kommun, Storstrøms amt, r påklagt til taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning af samtlig jr, dr undr taksationn har vært rpræsntrt af konsulnt Pr Sørig, Landskontort for Landbort, og skovridr Nils Bang, Lolland- Falstrs Skovdyrkrforning Taksationskommissionn har dn 19. april 1985 afholdt mød md lodsjrn, dr md n nklt undtagls var prsonligt til std, og drs rpræsntantr og har drftr fortagt bsigtigls af d frdd skovaralr. For taksationskommissionn har jrn påståt d af ovr frdningsnævnt fastsatt rstatningr forhøjt til kr. pr. ha svarnd til ca. halvdln af aralrns handlsværdi. D har hnvist til dn argumntation, d frmført for ovr frdningsnævnt, og som r gngivt i ovrfrdningsnævnts af-

4 2. gøris. D har navnlig anført, at dr vd frdningn skr n mgt væsntlig indskrænkning i d udnyttlssmulighdr, dr havd forliggt, hvis frdning ikk var skt, hvorfor dn fastsatt rstatning på kr. pr. ha langtfra dækkr d lidt tab. Dr havd i hvrt fald vært mulighd for at dyrk pyntgrønt llr jultrær i to omdriftr. Også mulighdn for at ændr vgtationn til højskov forlå og mått btragts som n nærliggnd driftsform i btragtning af d stignd prisr på oli og andr nrgikildr. I dt hl bstridr jrn rigtighdn af dt, ovr frdningsnævnt har anført som bgrundls for at s bort fra jrns brgning af tabt. Dn omstændighd, at dr r tal om mang små parcllr md hvr sin jr, bhøvr ikk at vanskliggør n rationl drift. Man har god rfaringr andr stdr fra på lolland og Falstr md hnsyn til fælls drift af sådann skov. løvrigt kan dr ikk ss bort fra, at dr kunn vær opnåt tilladls fra landbrugsministrit til at frastykk skovparcllrn for at fortag sammnlægning til n samlt skovjndom. Ejrn gør ikk gældnd, at frdningsindgrbt virkr hårdr på dn bgrænsd dl af dt frdd, som ikk r notrt som frdskovpligtigt aral, nd på dn øvrig dl af dt frdd. Taksationskommissionns bmærkningr: Vd fastsættlsn af rstatningrn kan dr ikk ss bort fra, at d frdd aralr, dr som nævnt i ovr frdningsnævnts afgørls r udloddr af n størrls mllm 0,15 og 1,64 ha, gnnm n årrækk før frdningssagns rjsning ikk har vært søgt udnyttt økonomisk på andn måd nd til jrns forsyning md brænd og andr mindr skovffktr, og at parcllrn ftr dt oplyst ikk llr kun i uvæsntligt omfang har vært handlt mllm jndommns jr. Dt må på

5 3. dnn baggrund ftr taksationskommissionns opfattls hav formodningn imod sig, at udbytttabt - og drmd ndgangn i jndommns handlsværdi - kan vær af n størrls som hævdt af jrn. Kommissionn findr ikk i d frmkomn oplysningr blæg for størrlsn af dn hævdd handlsværdi og især ikk for, at frdningn skull rducr handl sværdin til dt halv. Dt må læggs til grund, at dr uanst frdningn kun vill hav vært mulighd for i bgrænst omfang at nyttiggør aralrn vd dyrkning af jultrær og pyntgrønt, og kommissionn r uanst dt af jrn anført nig md ovrfrdningsnævnt i, at dn omstændighd, at aralt r opdlt i adskillig små loddr md hvr sin jr, må antags at vill vanskliggør n rationl drift. Mulighdn af, at loddrn kunn vær tilladt frastykkt som ld i tablringn af n samlt skovjndom, ladr sig vl ikk afvis, mn d praktisk vansklighdr vd at gnnmfør nogt sådant vill ftr kommissionns skøn vær så btydlig, at dr vd rstatningsfastsættlsn kan ss bort hrfra. Hrtil kommr, at bsiddlsn undr n landbrugsjndom af slv n lill skovparcl rpræsntrr n "hrlighdsværdi" llr tillægsværdi til landbrugsjndommn, som ikk r lavr nd dn dirkt frastykningsværdi. Dt r hrftr kommissionns opfattls, at fuldstændig rstatning for dt af frdningn flydnd tab r ydt, når rstatningrn fastsætts ftr n takst på kr. pr. ha. Kommissionn stadfæstr drfor ovr frdningsnævnts afgørls. Hrftr bstmms: Dr fastsætts følgnd rstatningr til jrn af frdd

6 4. aralr i stubtykk skov: Lb.nr. l, Carl Svndsn for 0,50 ha kr. Lb.nr. 2, Hans A. Ptrsn for 1,64 ha kr. Lb.nr. 3, Ib Villadsn for 1,41 ha kr. Lb.nr. 4, Hans Hnning Jørgnsn og Birgit Jørgnsn til lig dling for 1,43 ha kr. Lb.nr. 5, Asgr Larsn for 1,54 ha kr., Lb.nr. 6, Mads Christiansn for 1,39 ha kr. Lb.nr. 7, Arn H. Hansn for 1,46 ha kr. Lb.nr. 8, Knud Hartvig Pdrsn for 0,15 ha kr. Bløbn forrnts som bstmt vd ovrfrdningsnævnts afgørls af 30. novmbr For sagkyndig bistand undr taksationn tillæggs dr jrn af aralr i Stubtykk skov kr. Bløbt kan udbtals dirkt til Landskontort for Landbort. J. Lunø Karl Nilsn Hlg Richardt

7 OVER FREDNINGSNÆVNET>

8 REG. NR. 0'7 ~Vg !tt-lo,gy Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30. novmbr 1984 om frdning af,stubtykk skov og n dl af Køblv skov i Ravnsborg kommun, Storstrøms amt (sagrn nr. 2551/82 og 2554/83). Frdningsnævnt for Storstrøms amts sydlig frdningskrds har vd afgørlsr af 20. dcmbr 1982 bstmt frdning af Stubtykk skov på hnvd 10 ha og af ca. S ha af Køblv skov. Frdningn tilsigtr at oprthold skovn som stævningsskov, sålds at dn draf følgnd bundvgtation kan bvars. Frdningrn omfattr 14 jndomm hlt llr dlvis. Frdningssagrn r rjst af Danmarks Naturfrdn~ngsforning. Frdningsnævnts afgørls vdrørnd Stubtykk skov r i hnhold til naturfrdningslovns 25 forlagt ovrfrdningsnævnt til ftrprøvis. Bgg afgørlsr r tillig påklagt tilovrfrdningsnævnt af Storstrøms amtsråd for så vidt angår.frdningsbstmmlsrns indhold og af såvl amtsrådt som samtlig jr for så vidt angår rstatningsfastsættlsn. Amtsrådt har for ovrfrdningsnævnt anbfalt frdningrn, mn ønskt n mindr ænd~ing i bstmmlsrn om amtsrådts rt til at fortag pljforanstaltningr til sikring af n rglmæssig stævningsdrift. Amtsrådt har ndvidr mnt, at aralrn bør afstås til dt offntlig, mdmindr d tilkndt frdningsrstatningr ndsætts væsntligt. l

9 -, ~~ Ejrn har nævnt har kr. lig. 2 rklært sig indforståt md d frdningsbstmmlsr, som frdningsfastsat. Hvis rstatningsbløbn imidlrtid ikk forhøjs til pr. ha, vil jrn fortrækk, at aralrn afstås til dt offnt- I sagns bhandling har dltagt 7 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Dt tiltræds, at d omhandld skovaralr pålæggs frdningsbstmmlsr md dt angivn sigt. Dr finds imidlrtid ikk grundlag for som ld i frdningn at bstmm, at aralrn skal ovrtags af dt offntlig. Ralittn i d af frdningsnævnt fastsatt frdningsbstmmlsr tiltræds, idt dt dog finds rigtigst at ændr frdningsbstmmlsrn om, undr hvilk btinglsr gavntræ tilfaldr vdkommnd jr, når pljforanstaltningr r udført af amtskommunn. "l Idt frdningsnævnts afgørlsr af 20. dcmbr 1982 ophævs, fastsætts hrftr følgnd frdningsbstmmlsr for d ca. 15 ha, som r afgrænst på kortn, dr hørr tilovrfrdningsnævnts afgørls (frdningskortn): Frdningns formål. Frdningn tilsigtr ud fra båd botanisk og kulturhistorisk hnsyn at oprthold aralrns karaktr af stævningsskov md dn draf følgnd artsrig bundvgtation. Bvaring af aralrns nuværnd tilstand. D frdd aralr skal bvars i dn nuværnd tilstand, mdmindr frdningns formål tilsigr, at dr fortags ændringr. Dr må sålds bl.a. ikk opførs bygningr llr fortags rydningr, tilplantning md nåltrær, trrænændringr llr ændringr af dn hidtidig anvndls af aralrn, mdmindr sådann ændringr af dn nuværnd tilstand r tilladt llr påbudt i d følgnd bstmmlsr llr tillads vd n dispnsation ftr 8. Trrænændringr. Dr må som nævnt i 2 ikk fortags trrænændringr. Dr må sålds ikk sk udnyttls af forkomstr i jordn, og dr må ikk fortags opfyldning, planring llr afgravning.

10 3 " Aralrns drift. Grundvandstandn må ikk sænks, og dr må ikk lds spildvand til aralrn. Aralrn skal drivs som stævningsskov md ovrstandr af løvtrær. Stævning skal sk rglmæssigt. Skovbvoksningn må kun foryngs vd slvsåning llr stævning. Hugst i ovrstandrn skal sk vd plukhugst. Dr må ikk sprøjts md psticidr llr gødsks. Til sikring af, at driftn forgår i ovrnsstmmls md bstmmlsrn i stk. 2, udarbjdr Storstrøms amtsråd ftr drøftls md jrn n flrårig fælls driftsplan for all d frdd aralr og dragr omsorg for, at dr til nhvr tid forliggr n sådan plan. Hvis dr ikk opnås nighd md jrn om planns indhold, afgørs spørgsmålt af frdningsnævnt. Hvis n jr ikk fortagr stævning llr hugst i ovrnsstmmls md dn fælls driftsplan, har amtsrådt rt til at lad arbjdrn udfør. Træt tilfaldr da amtskommunn i dt omfang, dt r nødvndigt til dækning af omkostningrn vd skovningn brgnt ftr lavst akkordsats. Amtsrådt har iøvrigt rt til at fortag pljforanstaltningr, når dt skr udn udgift for og på forhånd r mddlt til jrn. Forurning af naturn. Dr må ikk hnkasts affald llr hnstills udrangrd bilr, maskinr o.lign. Bbyggls m.v. Dt følgr af 2, at dr ikk må opførs ny bbyggls, hrundr skur o.lign. Frdningn r dog ikk til hindr for kortvarig opstil~ ling af arbjdsskur, dr r nødvndig for skovdriftn. Frdningn r hllr ikk til hindr for, at dr opsætts løs volirr og fodringsautomatr. Dr må ikk anbrings campingvogn o.lign., og tltslagning må ikk find std.

11 4 Andr konstruktionr og anlæg. Dt følgr liglds af 2, at dr ikk må tablrs andr fast konstruktionr og anlæg nd bygningr. Eksmplvis må dr ikk anbrings tårn og mastr, og dr må ikk fortags vjarb~jdr bortst fra d for land- og skovbrugsdrift nødvndig. Dr må hllr ikk førs luftldningr ovr d frdd aralr. Dispnsation..., En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-7 kan mddls ftr rglrn i naturfrdningslovns 34, hvis dt ansøgt ikk vil komm i strid md froningns formål. / / På ovrfrdningsnævnts vgn / // L- \~_.c:>c,~(~c ~{ L_<- L -L -{ / Bndt Andrsn ovrfrdningsnæ'm~s iorrnand..<

12 F o R T E G N E L S E ovr jndomm, dr r hlt llr dlvis omfattt af ovr frdningsnævnts afgørls af om frdning af Stubtykk skov (2554/83) og n dl af Køblv skov (2551/82) i Ravnsborg kommun, Storstrøms amt. Stubtykk skov: Kastagr By, Uttrslv. Matriklnumrn 2 Q, dl af 3 Q og 7 i, 6 Q, 7 ~, 8 Q, 9 Q, 10 b. Endvidr 13 Q, 15~, 23 Q og 53 b nu udgåt af matrikln og indgåt som dl af 13 a. Dl af Køblv skov: Køblv skov, Køblv. Matriklnumrn: Dl af 44, 46 ~, 46 Q, 47 ~, 48~, 90~, 91 a og 52 a.

13 '_ Stubtykk il af ;:astagr By, Uttrslv ~avnsborg kommun,)torstrøms amtskoilli,lun,. Kastagr Hag T, FREDNINGSKORT Ovrfrdningsnævnts afgørls om frdning af 30/ i sag nr. 2554/82 \~ '8 5ignaclJT'fork lot'ing: ~ Frdningsgræn8 Lb. nr.. c:::j Skov.. o SOOm f Km 1, Ovrszgt.sko7"C, udsnzt af korlblad Udarbjdt af Storstrøms amtskommun til brug vd frdningssagr særtryk md godætisk instituts tilladls (A83) 1lrtf TIl NØ, 15 Q!! Matriklnumr 13Q, 15~, 23Q og 53Q r udgåt af matrikln og indgåt som dl af matr.nr. 13~ (lb.nr. l). f:if.ooo Udfærdzgl af Slo7"scrøms amtskommun I amcsfrdm.ng.sznspkloroc.l dc ~K~:~~r~tt~lsr og tilføjl~8r ~~ :radningsstyrlsn nov. lj8~

14 '! REG. NR.?~'6 3 ftl-n8 Y Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30. novmbr 1984 om rstatning i anldning af frdningn af Stubtykk skov og n dl af Køblv skov i Ravnsborg kommun, Storstrøms amt (sagrn nr. 2551/82 og 2554/83). Frdningsnævnt for Storstrøms amts sydlig frdningskrds har dn 20. dcmbr 1982 trufft afgørlsr om rstatningn i anldning af d samtidig bstmt frdningr af Stubtykk skov og n dl af Køblv skov i Ravnsborg kommun, ialt ca. 15 ha. Erstatning blv tilkndt d 14 jr, hvis jndomm hlt llr dlvis r omfattt af frdningrn, md ialt kr. md rntr. Dt frmgår af afgørlsrn, at rstatning r tilkndt jrn md kr. pr. ha undr frdningn. Frdningsnævnts afgørls vdrørnd Stubtykk skov r i hnhold til naturfrdningslovns 25 forlagt ovrfrdningsnævnt til ftrprøvls. Erstatningsfastsættlsn i bgg afgørlsr r påklagt tilovrfrdningsnævnt af samtlig jr og af Storstrøms amtsråd. Amtsrådt har påståt n væsntlig ndsættls af rstatningrn. Amtsrådt har hrvd hnvist til, at aralrns kontantværdi vd dn snst jndomsvurdring r ansat til typisk kr. og ikk ovr kr. pr. ha, og at handlsværdin af væsntligt bdr skovaralr på lolland og Falstr udgør kr. pr. ha.

15 2 Ejrn har påståt rstatningn forhøjt til kr. pr. ha. D har hrvd hnvist til, at dr vd n nylig kspropriation til vjanlæg i nærhdn r tilkndt rstatning md 3,50 kr. pr. m 2 for almindlig god landbrugsjord, at handlsprisn for landbrugsjord på Lolland nu r ca kr. pr. ha, og at dr i årn r solgt skovaralr på Lolland og Falstr for mllm ca kr. og ca kr. pr. ha. Ejrn har gjort gældnd, at d fastsatt frdningsbstmmlsr fratagr dm næstn nhvr driftsøkonomisk nytt af aralrn, og at rstatningn drfor må ligg tæt op ad aralrns handlsværdi. Ejrn har ndvidr hnvist til dn skovøkonomisk tabsbrgning, som blv forlagt frdningsnævnt, hvorftr frdningsbstmmlsrn vil frmkald t årligt tab for jrn på ca kr. pr. ha. Dn forlagt tabsbrgning byggr bl.a. på dn forudsætning, at halvdln af aralrn kunn tilplants md jultræskulturr, og at 60 % af d plantd trær vill udvikl sig til salgbar trær. Slvom sådann brgningr altid r tortisk, vil d dog blys rstatningsnivaut. 'I I I sagns bhandling har dltagt 7 mdlmmr af ovrfrdningsnævnt. Ovr frdningsnævnt skal udtal: Ovr frdningsnævnt har vd andn afgørls af d.d. tiltrådt frdningn af Stubtykk skov og n dl af Køblv skov md n nklt ralittsændring af frdningsbstmmlsrn. Frdningsrstatningn må fastsætts til dt bløb, hvormd frdningn kan antags at ndsætt dn pågældnd jndoms handlsværdi vd kontant btaling. Bortst fra t aral på mindr nd m 2 r all aralrn undr frdningn dl af landbrugsjndomm. D udgør udloddr af n størrls mllm 0,15 og 1,64 ha, og dr kan ikk forvnts opnåt tilladls fra landbrugsministrit til aralrns frastykning. Praktisk tagt samtlig aralr r tillig undr frdskovspligt. Dt frmgår af udtallsr til frdningsnævnt fra Lolland-Falstr statsskovdistrikt, at ovrgang til vdvarnd jultræsdyrkning på 50 % af n skovs aral ikk vill vær blvt tilladt i hnhold til skovlovn, mn at dr i forbindls md n ændring af d hromhandld skov fra stævningsskov til højstammt skov kunn vær forvntt tilladls til n llr højst to omdriftr af jultrær som n mllmbnyttls.

16 3 Dn ring størrls af d nklt loddr bvirkr, at n ffktiv skovbrugsmæssig udnyttls kun vill vær mulig, hvis all jrn indgik n fælls aftal om båd produktion og salg. Af d nævnt grund kan dr vd rstatningsfastsættlsn ikk læggs vægt hvrkn på d frmkomn oplysningr om handlsprisr for skov og rstatning for kspropriation af almindlig landbrugsjord llr på dn tabsbrgning, dr blv forlagt frdningsnævnt. Et flrtal på 4 mdlmmr findr hrftr, at dr yds jrn fuld rstatning for dt tab, som frdningn påførr dm, når rstatningn fastsætts til kr. pr. ha. Mindrtallt har stmt for at fastsætt rstatningn til t væsntligt størr bløb pr. ha. Erstatning i anldning af frdningn tilknds hrftr sålds: Stubtykk skov: Lb.nr. l, Carl Svndsn for 0,50 ha kr. Lb.nr. 2, Hans A. Ptrsn for 1,64 ha kr. Lb.nr. 3, Ib Villadsn for 1,41 ha kr. Lb.nr. 4, Hans Hnning Jørgnsn og Birgit Jørgnsn til lig dling for 1,43 ha kr. Lb.nr. 5, Asgr Larsn for 1,54 ha kr. Lb.nr. 6, Mads Christiansn som nuværnd jr for 1,39 ha kr. Lb.nr. 7, Arn H. Hansn for 1,46 ha kr. Lb.nr. 8, Knud Hartvig Pdrsn for 0,15 ha kr. Køblv skov: Lb.nr. l, Kurt Rasmussn som nuværnd jr for 1,32 ha kr. Lb.nr. 2, Ejnar Marcussn for 0,80 ha kr. Lb.nr. 3, Viktor Andrsn for 1,20 ha kr. Lb.nr. 4, Emili Juliussn for 0,19 ha kr. Lb.nr. 5, Nils Rahbæk Andrsn for 0,92 ha kr. Lb.nr. 6, John Krøyr for 0,48 ha kr.

17 4 Erstatningsbløbn forrnts ftr naturfrdningslovns 19, stk. 4, l.punktum, fra dn 20. dcmbr 1982 (daton for frdningsnævnts afgørls) md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn af Danmarks Nationalbank til nhvr tid fastsatt diskonto. Frdningsnævnt har tillagt jrn godtgørlsr for sagkyndig bistand undr sagrns bhandling for frdningsnævnt md ialt kr. I godtgørls for sagkyndig bistand undr sagns bhandling for ovr frdningsnævnt tillæggs dr jrn kr. Bløbt udbtals dirkt til Landskontort for Landbort, dr har rpræsntrt samtlig jr. Dn samld frdningsrstatning på kr. md rntr og d tilkndt omkostningsbløb på ialt kr. udrds md 75 % af statn og 25 % af Storstrøms amtskommun. Ovrfrdningsnævnts afgørls af rstatningsspørgsmåln i sagn kan påklags til Taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning, Amaligad 13, Købnhavn K, af jrn, miljøministrit og Storstrøms amtsråd. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, ovrfrdningsnævnts afgørls r mddlt dn pågældnd. 4' - / L På ovrfrdning~ts vgn /'. / ;:""f' /' /' L,-/ L?<..- C r <.. 'L c' - <-."- I..-- L... _ Bndt Andrsn ovrfrdningsnævnts formand

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 KoII" t" \4 II ISl NØ REG.NR. oi5~8.ooo 201\ 2.. \0]82. U D S K R I F T af FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL for FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS F.S. 132/1979 trufft følgnd År 1982 dn 20. dcmbr blv i Frdning af Stubtykk Skov A F G ø R E L S E

20 l - Undr nærværnd sag har Danmarks Naturfrdningsforning vd skrivls af 8. oktobr 1979 bgært rjst frdningssag for Stubtykk Skov ialt ca. 9,52 ha. Frdningspåstandn går i dt væsntlig ud på at sikr, at stævningsskovn som driftsform og dn draf følgnd rig bundflora bvars, dls vd forbud mod gnnmførls af n rækk foranstaltningr dls vd aktiv landskabsplj. Frdningspåstandn omfattr følgnd aralr: Lb.nr. Ejrnavn Postadrss Matr.nr. ca.ha ant.lod L Carl Svndsn 13 b 0,1 l Kastagrgård Kastagr by BØgtvj 153 Uttrs1v -_ 4913 Horslund IS 0,1 l 23 E og 0,1 l 53 E smst. 0,2 l - 2. Hans A.Ptrsn 10 b smst. 1,64 2 V.NybØ11gård Husmandsvj Horslund, Ib Villadsn 9 b smst. 1,41 2 Skalknæsvj Nakskov 4. Hans Hnning 7 b srnst. 1,43 l Jørgnsn og hustru Birgit Jørgnsn, Stnsgård, BØgtvj 156 Horslund 5. Asgr Larsn 8 b smst. 1,54 2 Katringård BØgtvj Horslund 6. Orla Christiansn 2 b smst. 1,39 2 Biskop Svansvj 44, 3460 BirkrØd 7 Arn H. Hansn 6 b smst. 1,46 1 BØgtvj 145, 4913 Hors1und 8. Knud Hartvig dl af 3 b 0,07 Ptrsn, og l Madsvjn 45, 7 d smst. 0, Horslund. l ra1t 9,52 ===================

21 2 - L I f t, Danmarks Naturfrdningsforning har i bgæringn om rjsning af frdningssagn bl.a. anført, at områdt, dr ønsks frdt, r n såkaldt stævningsskov. D flst hjmmhørnd dansk træartr skydr ign fra stubbn llr fra rodn, når d skærs nd, og hvis d ovrlads til sig slv, kommr d md tidn til at dann t flrstammt træ. Når ndskæringn gntags md rglmæssig mllmrum og md dt hovdformål at opnå gnvækst, talr man om stævning. En stævningsskov r sålds n skov llr t stykk af n skov, dr ovrvjnd bstår af stævnd trær. Bgrbt "stævningsskov" r sikkrt ukndt for d flst nulvnd mnnskr, mn stævningsdriftn var før udskiftningn i forbindls md landborformrn i slutningn af l700-tallt n vigtig dl af bøndrns udnyttls af mang skovaralr, hrundr særligt d fugtig. Mang stævningsskov forsvandt allrd indn udskiftningn i forbindls md skovns tilbaggang, og d flst af d rstrnd forsvandt som følg af udskiftningn. Driftsformn r nu næstn fuldstændig ophørt, mn dr kan ndnu finds spor af dn flr stdrlog på Lolland r Stubtykk Skov og n dl af KØblv Skov, dr samtidig r påståt frdt, d bdst ksmplr på dn gaml driftsform. Dt r t særknd vd stævningsskovn, at dns flora frmtrædr md mgt stor variation og vd n artssammnsætning, dr r usædvanlig for dn jævn lollandsk morænlrflad. Danmarks Naturfrdningsforning har tilføjt, at E.WorsØ, dr r spcialist i stævningsskov, i 1965 har fundt ikk mindr nd 128 artr af trær, busk og urtrl hvilkt r dt højst artsantal, han har fundt i nogn stævningsskov. Skovhistorisk Slskab har afgivt n udtalls af 25. maj 1979 om Stubtykk Skov og har hri bl.a. anført, at skovn r t smukt ksmpl på skovparcllr, hvor bøndrn har udviklt n brugsskov. Skovn bør bvars som t kulturhistorisk og skovhistorisk mindsmærk ovr n nu sjældn skovtyp og driftsform, dr kunn skaff jrn gærdsll brændsl og gavntræ. Amtsfrdningsinspktoratt har v~d skrivls af 13. juli 1979 udtalt sig til støtt for frdningns gnnmførls, idt man bl.a. har anført, at man findr, at skovn r særdls frdningsværdig, og Storstrøms Amtsråd har dn 19. dcmbr 1979 vdtagt at anbfal frdningn. Bkndtgørls i hnhold til naturfrdningslovns 15 stk. l har vært indrykkt i d lokal avisr og Statstidnd for

22 , I \ ~ 3 - l, hnholdsvis dn 29. og 30. oktobr Lodsjrn blv samtidig undrrttt pr. brv. Nævnt har afholdt bsigtigls og mød i sagn i hnhold til naturfrdningslovns 17 stk. l dn 30. novmbr 1979, hvortil all intrssrd var indvarslt, ligsom mødt var bkndtgjort sammn md bkndtgørlsn i hnhold til naturfrdningslovns 15 stk. l. Lodsjrn, dr undr sagn all har vært rpræsntrt af D Samvirknd Lolland-Falstrsk Landboforningr, har ikk villt protstr mod frdningns gnnmførls, mn har påståt sig tilkndt rstatning. Frdningsnævnt skal hrftr udtal:. Eftr dt oplyst findr nævnt, at Stubtykk Skov udgør t særprægt og værdifuldt landskabslmnt af navnlig kulturhistorisk og skovhistorisk intrss, dr bør frds md hnblik på bvarls af t ksmpl på n nu næstn hlt forsvundn skovdriftsform og bvarls af områdts usædvanlig biologi. Frdningn får hrftr følgnd indhold: l. Skovn skal bvars som stævningsskov, sålds at dnn særlig driftsform og områdts usædvanlig biologi bvars og udbyggs., 2. Bbyggls, hrundr opstilling af campingvogn, bodr, skur llr andr skæmmnd indrtningr må ikk find std. Kortvarig opstilling af arbjdsskur, dr r nødvndig i forbindls md skovdriftn r dog tilladt. 3. Etablring af plsdyr- og fjrkræfarm, fasanrir samt drivhusgartnrir må ikk find std. Dog r dt tilladt at opsætt løs volirr og fodringsautomatr. 4. Dr må ikk opstills mastr og transformatorstationr llr førs luftldningr hn ovr områdt. 5. Aralrn skal drivs som stævningsskov md ovrstandr af løvtrær. 6. Skovn må kun foryng s vd slvsåning llr stævning. Eksistrnd løvtræsbvoksningr må sålds ikk rstatts md nåltræsbvoksningr. Hugst i ovr standrn skal sk vd plukhugst. 7. Ændringr i trrænt llr trrænforrnrn, hrundr udnyttls af forkomstr i jordn samt opfyldning og planring r ikk.- tilladt. 8. Hnkastning af affald må ikk find std, og dr må ikk hnstills udrangrd bilr, maskinr o. lign.

23 4 - -, 9. Vjanlæg- og rgulringr, bortst fra d for land- og skovbrugsdriftn nødvndig vj, som følgr dt naturlig trræn, må ikk fortags. 10. Spildvandstilldning må ikk find std. ll. Aralrn må ikk ydrligr afvands, og vd rnovring af dræn og vd grøftrns oprnsning må vandstandn i områdt ikk ydrligr sænks. 12. Sprøjtning md psticidr samt gødskning må ikk find std udn tilladls fra Frdningsnævnt. Amtsrådt udarbjdr ftr forudgånd samråd md lodsjrn n driftsplan l dr skal sikr n rglmæssig stævningsdrift i ovrnsstmmls md frdningns formål. Amtsrådt har rt til ftr forudgånd undrrtning af jrn at fortag pljforanstaltningr i ovrnsstmmls md driftplann. Vdmassn, dr frmkommr i forbindls md skovdrift og pljforanstaltningr tilfaldr vdrlagsfrit jrn, såfrmt han afhntr vdmassn indn n af amtsrådt mddlt frist. matr.nr.: AfgØrlsn vil vær at tinglys som srvitut på følgnd 13 b. 15, 23 bi 53 b, 10 b, 7 b, 8 b, 2 b, 6 b, 3 b og 7 d ~ Kastagr byi Uttrslv. Nærværnd afgørls vil i mdfør af naturfrdningslovns 25 vær at forlægg Ovrfrdningsnævnt til ftrprøvis. Afgørlsn kan påklags tilovrfrdningsnævnt, Amaligad 7, 1256 KØbnhavn K. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn pågældnd. Knud Boysn Kjld Grav K. W. Kofod

24 5tubtykk Dl af Koslogr by I VltnsZ"V sogn Ro-vnsborg k.ommun jlot'sl rørns omlskommljn 'n Kastagr Hag, FREDNINGSKORT hørnd lz l ft'dm..ngsnæjlnl for 5lorslrøma amls sydlig frdmng5k"ds I l<ndl.s of 20 dcmb,.. 19BZ SignollJT'fork loring: '~ \& M/Æ ~ Sko"V Frdningsgræn8 Lb. nr. o 500 m **" 1: Ovrsiglskorl. udsnit af korl blad 14ft TIl NØ, særtryk md GodætiSk Inslzluls tilladls (fl MO/76). Copyright. 15 ~ 8 g 2JO (00.0IC:&II:::&=:E;;;;c;:Jæ=C~!!!!!!!!~====..::::JOOm Ed {:4.000 ljdfærdzgl of Storslrøms omlskommzm, amlslrdningdinspkloroll dc. 1982

25 NØ 20/\2. \0)82, U D S K R I F T af FORHANDLINGS- OG KENDELSESPROTOKOL for FREDNINGSNÆVNET FOR STORSTRØMS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS År 1982 dn 20. dcmbr blv i F.S. 132/1979 Frdning af Stubtykk Skov (Erstatningsspørgsmålt) trufft følgnd A F G ø R E L S E

26 l - Vd n samtidig hrmd trufft afgørls bstmt, at Stubtykk Skov skal frds. Frdningn omfattr følgnd aralr: har Frdningsnævnt Lb.nr. Ejrnavn Postadrss Matr.nr. Ejrlav og sogn Ca. ha Ant.lod. l. Carl Svndsn Kastagrgård BØgtvj Horslund 13 b Kastagr by Uttrslv b og 53 b smst. 0,1 l 0,1 0,1 0,2 l l l 2. Hans A.Ptrsn V.Nybøllgård Husmandsvj 41, 4913 Horslund 3. Ib Villadsn Skalknæsvj 6, 4900 Nakskov 10 b smst. 9 b smst. 1,64 2 1,41 2, Hans Hnning Jørgnsn og hustru Birgit Jørgnsn, Stnsgård, BØgtvj 156, 4913 Horslund 5. 7 b smst. Asgr Larsn 8 b smst. Katringård, BØgtvj 166, 4913 Horslund Orla Christiansn, 2 b smst. Biskop Svansvj 44, 3460 BirkrØd 1,43 l 1,54 2 1, Arn H. Hansn, BØgtvj 145, 4913 Horslund 6 b smst. 1,46 l 8. Knud Hartvig Ptrsn Madsvjn Horslund dl af 3 b og 7 d smst. lait ca. 9,52 ================== 0,07 l 0,08 1

27 2 - Lodsjrn, dr undr sagn all har vært rpræsntrt af D Samvirknd Lolland-Falstrsk Landboforningr, har oprindlig påståt sig tilkndt n rstatning på ,- kr. pr. ha. ErstatningsblØbt var fastsat på baggrund af brgningr fortagt af skovridr Nils Bang, Lolland-Falstrs Skovdyrkrforning, ovr d indtægtr, som lodsjrn kunn opnå vd anlæg af jultrækultur på 50 % af aralrn. D af skovridr Nils Bang fortagn brgningr har af nævnt vært forlagt for Statns Tilsyn md Privat Skov, Arntsfrdningsinspktoratt og rgnskabskontort hos Lolland-Falstrs Familibrug til udtalls. Dt frmgår af d afgivn udtallsr, at man ikk md sikkrhd har kunnt anfægt skovridr Nils Bangs brgningr på afgørnd punktr. Undr t mød dn 20. august 1982 har lodsjrn som drs ndlig påstand påståt sig tilkndt n rstatning på kr. pr. ha samt t bløb til dækning af udgiftrn vd sagkyndig bistand. Lodsjrn har til støtt for drs ndlig rstatningspåstand navnlig anført, at handlsværdin for aralrn må antags at udgør mindst kr. pr. ha, idt dr i 1982 r blvt ydt n rstatning af dnn størrls pr. ha for d landbrugsaralr, dr blv afståt vd kspropriation i forbindls md tablringn af Tårsvjn på Vstlolland. Ulmprstatningrn i nærværnd sag bør fastsætts i samm størrlssordn som n rstatning i forbindls md afståls, da frdningn afskærr lodsjrn fra n rationl udnyttls af aralrn, ntn som landbrugsjord llr vd dyrkning af jultrækultur, dr ifølg skovridr Nils Bangs brgningr kunn hav indbårt n btydlig indtjning. Lodsjrn har ndlig anført, at prisn for landbrugsjord i områdt bør vær vjldnd vd vurdringn af, hvad d omhandld skovloddr r værd, da skovl oddr af dn forliggnd størrls typisk aldrig vil bliv afhændt særskilt, mn vil bliv solgt sammn md t langt størr landbrugsaral, udn at dr blivr fastsat n særskilt pris for skovloddn. Til d anført rstatningskrav skal nævnt bmærk: Lodsjrns oplysningr om aralrns handlsværdi som landbrugsjord og størrlsn af d indtægtstab, som d lidr vd, at d afskærs fra n rationl udnyttls af aralrn - dr ftr dt oplyst r af god bonitt - f.ks. vd tablring af jultrækultur, finds ikk på afgørnd punktr at kunn anfægts.

28 3 -, tt Eftr dt forliggnd, hrundr dn omstændighd, at lodsjrn bvarr jndomsrttn ovr aralrn, at diss i n mgt lang årrækk har vært drvt som stævningsskov, og at vdmassn, som aralrn afkastr, fortsat vil tilfald lodsjrn, findr nævnt dog, at rstatningn, dr udbtals kontant, skønsmæssigt bør fastsætts til kr. pr. ha. Hrudovr findr nævnt, at dr undr hnsyn til sagns karaktr bør yds lodsjrn t samlt bløb på kr. til sagkyndig bistand fra D Samvirknd Lolland-Falstrsk Landboforningr. Erstatningrn opgørs hrftr sålds: lb. nr. l Carl Svndsn 0,50 ha a kr. lb. nr. 2 Hans A. Ptrsn 1,64 ha a kr. lb. nr. 3 Ib Villadsn 1,41 ha a kr. lb. nr. 4 Hans Hnning Jørgnsn og Birgit Jørgnsn kr kr kr. 1,43 ha a kr kr. lb. nr. 5 Asgr Larsn 1,54 ha a kr. lb. nr. 6 Orla Christiansn 1,39 ha a kr. lb. nr. 7 Arn H. Hansn 1,46 ha a kr. lb. nr. 8 Knud Hartvig Pdrsn 0,15 ha a kr. D Samvirknd Lolland-Falstrsk Landboforningr for sagkyndig bistand kr kr kr kr kr. Erstatningr iålt kr. ================= Erstatningrn forrnts fra afgørisns dato md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn af Nationalbankn til nhvr tid fastsatt diskonto jfr. naturfrdningslovns 19 stk. 4. Dn samld rstatning md rntr og omkostningr udrds ftr naturfrdningslovns 24 stk. l af statn md 75 % og af Storstrøms Amtsråd md 25 %. Nærværnd afgørls vil i mdfør af naturfrdningslovns

29 4-25 vær at forlægg Ovrfrdningsnævnt til ftrprøvls. AfgØrlsn kan påklags tilovrfrdningsnævnt, Amaligad 7, 1256 KØbnhavn K. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn pågældnd. Knud Boysn Kjld Grav K. W. Kofod,

30 FREDNINGSNÆVNET>

31 Modtagt I Skov- og Naturstyrlsn U D S K R I F T A F FORHANDLINGSPROTOKOL FOR FREDNINGSNÆYNET I STORSTRØMS AMT l År 1995, dn 18. august kl holdt frdningsnævnt mød i Stubtykk Skov. Til std var nævnts formand, dommr Ulf Andrsn, dt amtskommunal mdlm, Vrnr Larsn og dt lokalvalgt mdlm, Børg Stoutrup Rasmussn. Dr fortogs fr.s. 11/95 Sag om frdning af dl af matr. Mødt var ndvidr: nr. 3 b Kastagr by, Uttrslv. jrn Knud Hartvig Ptrsn, for rkvirntn, Storstrøms Amt, Natur- og plankontort, Jns Birk-Møllr, for Danmarks Naturfrdningsfornings lokalkomit, Hnning Nilsn..' Dr frmlagds: 1. Rjsningsskrivls af 19/ md bilag fra Storstrøms Amt, Natur- og plankontort Udklip af Lolland-Falstrs Folktidnd fra dn 9/6 og af Statstidnd fra dn 13/ angånd bkndtgørls af rjsning af frdningssag og om afholdls af mødt. 4. Kopi af bkndtgørls af frdningsforslagt og indkaldls til mødt sndt til myndighdr m.fl. 5. Ændringsforslag fra rkvirntn til rstatning for 1-2 i Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30/ Kopi af brv af 27/1 1995, j.nr. FS , fra Skovog Naturstyrlsn. Formandn bmærkd I at indkaldls ndvidr r sndt til Falstr Statsskovdistrikt. \ 2. \\ /5-0'038- Dt omhandld aral bsigtigds. a...-

32 '. " Dt oplysts, at j rn omkring' 1941 fik dispnsation fra frdskovpligtn til at fæld skovn på aralt for at skaff brænd. Dr frmkom ikk indvndingr mod forslagt. Ejrn frmsatt t rstatningskrav på kr. Dr var nighd om vd rstatningsfastsættlsn at lægg til grund, at aralt udgør ca m2. Nævnts mdlmmr var nig om at frd aralt i ovrnsstmmls md frdningsforslagt og ændringsforslagt, dog sålds at frdningn bgrænss til dn dl af jndommn, dr ikk allrd r frdt og at ordn "nd bygningr" i Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30/ udgår og at 3-8 ændrs til 2-7. Ændringsforslagt skylds, at aralt, i modsætning til d aralr dr r frdt vd Ovrfrdningsnævnts afgørls, ikk p.t. r bvokst md trær. Dr var nighd om at tilknd jrn n rstatning på kr. Nævnt traf straks afgørls. Nævnts mdlmmr undrskrv særskilt dokumnt hrom. Ulf Andrsn /pn Frdningsnævnts afgørls om frdningssagns gnnmførls og dns indhold og afgrænsning samt om rstatningn kan påklags til Naturklagnævnt. Klagbrttigt r jrn m.fl., som nærmr bskrvt i naturbskyttlsslovns 43, stk. l. Klagfristn r 4 ugr fra dn dag afgørlsn r offntliggjort. Klagn skal vær skriftlig og snds dirkt til Naturklagnævnt, vrmundsgad 38 B, 2100 Købnhavn ø. Søgsmålsfristn til prøvls af afgørlsn r 6 måndr ftr bkndtgørlsn, jfr. naturbskyttlsslovns 88. Påklags afgørlsn oprtholds frdningsforslagts rtsvirkning indtil Naturklagnævnt har trufft afgørls, jfr. naturbskyttlsslovns 41, stk. 2.

33 ".' Frmsnds, idt udskriftns rigtighd bkræfts. Frdningsnævnt for Strostrøms Amt Vordingborg, dn 5. sptmbr ~~ fmd. Udskriftn vdlagt frdningsafgørlsn r sndt til: Storstrøms Amt, Natur- og plankontort, Parkvj 37, 4800 Nykøbing F. Knud Hartvig Ptrsn, Madvjn 45, 4913 Horslund \ Dt lokal valgt mdlm af frdningsnævnt, Børg Stoutrup Rasmussn, Mjrivj 12, 4900 Nakskov Dt amtsrådsvalgt mdlm, Vrnr Larsn, Bundgarnt 18, 4780 Stg Ravnsborg kommun, Stationsvj 4, 4913 Horslund Skov- og Naturstyrlsn, Haraldsgad 53, 2100 Købnhavn ø Naturbskyttlssrådt, Haraldsgad 53, 2100 Købnhavn ø Danmarks Naturfrdningsforning, Nørrgad 2, 1165 Købnhavn K. Lokalkomi tn for Danmarks Naturfrdningsforning, v/prbn Jørgnsn, Toldmstrvj 4 A, 4943 Torrig Friluftsrådt, v/amtsformand Trkl Jakobsn, Pilvængt 2, 4930 Maribo Dansk Ornitologisk Forning, Vstrb~ogad 140, 1620 Købnhavn V. Dansk Ornitologisk Fornings lokalafdling for Storstrøms Amt, v/ Jns Mortnsn, Skovfogdvj IS, Vjlø, 4700 Næstvd Falstr Statsskovdistrikt, Eghus, Hannnovvj 22, Tingstd, 4800 Nykøbing F. O. Kaabr, Skt. Mikkls All 69, 2730 Tåstrup Dt lokal Frdningsrgistr, c/o Skov- og Naturstyrlsn, Haraldsgad 53, 2100 Købnhavn ø. Naturklagnævnt, Vrmundsgad 38 B, 2100 Købnhavn ø.

34 ", Afgørls om frdning af dl af Stubtykk skov, dl af matr. nr. 3 b Kastagr by, Uttrslv, Ravnsborg kommun, Storstrøms Amt. Fr.s. 11/95 Dn 19. maj 1995 rjst Storstrøms Amt, Natur- og plankontort frdningssag vdr. t aral på ca. 1,30 ha. af dn frdskovspligtig parcl, matr. nr. 3 b Kastagr by, Uttrslv, dr js af Knud Hartvig Ptrsn, Madvjn 45, 4913 Horslund. Dn øvrig dl af Stubtykk skov, hrundr rstn af matr. nr. 3 b Kastagr by, Uttrslv, r sammn md n dl af Køblv skov frdt vd Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30. novmbr 1984 (sagrn 2551/82 og 2554/83). Frdningsforslagt har i hnhold til naturbskyttlsslovns 37, stk. l vært bkndtgjort i Statstidnd dn 13. juni 1995 og i Lolland-Falstrs Folktidnd dn 9. juni 1995 og særskilt undrrtning r blvt sndt til statslig og kommunal myndighdr m.fl. r'.- I mdfør af naturbskyttlsslovns 37, stk. 3 har dr vært afholdt offntligt mød dn 18. august Indkaldls til mødt skt sammn md bkndtgørls og undrrtning om sagns rjsning. Ingn har udtalt sig mod, at parclln frds, og frdningsnævnt findr nstmmigt, at frdningn bør gnnmførs i ovrnsstmmls md Ovrfrdningsnævnts afgørls af 30~ novmbr 1984, dog md d ændringr, dr følgr af, at aralt hidtil i n lang årrækk har vært dyrkt. Dr fastsætts hrvd følgnd frdningsbstmmlsr for dt på vdhæftd kort vist 1,3O ha. stor aral af matr. nr. 3 b Kastagr by, Uttrslv: 1. Frdningns formål. Frdningn har til formål at bring dn nuværnd landbrugsdrift til ophør og at lad aralt spring i skov udn nogn form for mnnsklig indgribn. "I Dr må sålds ikk fortags nogn form for landbrugsmæssig udnyttls, skovtilplantning, trræn-

35 ændringr, opførs bbyggls llr andt i strid md frdningns formål. Når aralt r skovbvokst skal dt drivs som stævningsskov i lighd md dn omkringliggnd skov. 2. Trrænændringr. Dr må som nævnt i 1 ikk fortags trrænændringr. Dr må sålds ikk sk udnyttls af forkomstr i jordn, og dr må ikk fortags opfyldning, planring llr afgravning. 3. Aralts drift. Grundvandstandn må ikk sænks, og dr må ikk lds spildvand til aralt. Aralt skal drivs som stævningsskov md ovrstandr af løvtrær. Stævning skal sk rglmæssigt. Skovbvoksningn må kun foryngs vd slvsåning llr stævning. Hugst i ovrstandrn skal sk vd plukhungst. Dr må ikk sprøjts md psticidr llr gødsks. Til sikring af, at driftn forgår i ovrnsstmmls md bstmmlsrn i stk. 2, udarbjdr Storstrøms amtsråd ftr drøftls md jrn n flrårig fælls driftsplan for all d frdd aralr og dragr omsorg for, at dr til nhvr tid forliggr n sådan plan. Hvis, dr ikk opnås nighd md jrn om planns indhold, afgørs spørgsmålt af frdningsnævnt. Hvis n jr ikk fortagr stævning llr hugst i ovrnsstmmls md dn fælls driftsplan, har amtsrådt rt til at lad arbjdrn udfør. Træt tilfaldr da amtskommunn i dt omfang, dt r nødvndigt til dækning af omkostningrn vd skovningn brgnt ftr lavst akkordsats. Amtsrådt har iøvrigt rt til at fortag pljforanstaltningr, når dt skr udn udgift for og på forhånd r mddlt til jrn. 4. Forurning af naturn.

36 Dr må ikk hnkasts affald llr hnstills udrangrd bilr, maskinr o.lign. 5. Bbyggls m.v. Dt følgr af l, at dr ikk må opførs ny bbyggls, hrundr skur o.lign. Frdningn r dog ikk til hindr for kortvarig opstilling af arbj dsskur, dr r nødvndig for skovdriftn. Frdningn r hllr ikk til hindr for, at dr opsætts løs volirr og fodringsautomatr. Dr må ikk anbrings campingvogn o.lign., og tltslagning må ikk find std. 6. Andr konstruktionr og anlæg. Dt følgr liglds af l, at dr ikk må tablrs andr fast konstruktionr og anlæg. Eksmplvis må dr ikk anbrings tårn og mastr, og dr må ikk fortags vjarbjdr bortst fra d for land- og skovbrugsdrift nødvndig. Dr må hllr ikk førs luftldningr ovr d frdd aralr. 7. Dispnsation. En dispnsation fra bstmmlsrn i 1-6 kan mddls ft~ rglrn i naturbskyttlsslovns 50, stk. l hvis dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål. Erstatningn til jrn, Knud Hartvig Ptrsn, fastsætts til ,00 kr. og forrnt s fra afgørlsns dato md n årlig rnt, dr svarr til Danmarks Nationalbanks diskonto. Statn v/miljøministrit udrd r tr fjrddl og Storstrøms Amt n fjrddl af rstatningn. Børg Stoutrup Rasmussn Ulf Andrsn fmd. Vrnr Larsn

37 Dl af sn WKoslogr by I Vllr,s l v sogn Ravnsborg kommun Storstrøms amtskommljn FREDNINGSKORT hørnd iii frdningsnævnt for storstrøms amts knd1.sf!.af._.,lv Madr ot:"&» Kastagrgard, < ~1 <~ Stsnsgard t..::}:/:...c.;--", ~I I SignaClJrrork laring: ~ FrdningsgrænfJ - Lb.nr..c:=:J Skov o E+i 500 m fkm j 1:25000 Ovr.5~gt.5l<orl. udsnit af korlblod 1411 TIl NØ, særct'.!jk md CodæhSk Insr.zluls UllodZs (R 400/76). Copyright. Ny frdningsgræns (j_i \.... " bj? Frdm"ngsgræns ophævs zo ::;..---Ny frdnil7gsgræns o {OO Fa F3 F3 E3 Ed f trooo Udfær dzgt. af Storstrøms omlskommun, omlsfrdmng8lnspkloral.l dc. 198:3 'Rvidrt af storstrøms amt 1 Natur - og plankonlort maf 1995.

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere