Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR., ri. U D S K E I F T a f OVERFREDNINGSNÆJTIETS KENDELSESPROTOKOL År dn 9. fbruar afsagd ovrfrdningsnævnt på I grundlag af skriftlig og mundtlig votring følgnd k n d l s i sagn 1512/61 vdrørnd frdning af jndommn matr. nr. la og 6 a 1 Østrgård~ Viv sogny kaldt "Nybrogaard". I dn af frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds dn 27. marts 1962 afsagt kndls hddr dt~ "Vd slutsddl af l). januar 1961 købt gårdjr Holgr Ptrsn, Bjørnstrup pr. Kalundborg 9 af gårdjr Hans Pdrsn 1 Viv, landbrugsjndommn, matr. nr. la og 6~ Østrgård, Viv sogn, "Nybrogård" kaldt, for n pris af kr. til ovr--, tagls dn 15. fbruar 1961 md udstykning til sommrhusgrund for øj. I bgyndlsn af samm månd lod Holgr Ptrs~ indrykk n annonc i Brlingsk Tidnd, hvori han udbød til salg t lst priorittspantbrv, stort kr. På dnn annonc rflktrd dirktør Egon Jnsn 1 Søborg 1 og dn 8. S.B. opnåds nighd om pantbrvts formulring og kurs. Dt blv blandt andt b stmt, at dt skull udstd s til landsrtssag:z'ø-- I rr Lænkholm, Købnhavn. Drftr udstdts dt dn 25. S.ll. -'~i'::j8- ~ _

4 - 2 - lyst skød til Holgr Ptrsn. Dt hddr hri blandt andt~ at Holgr Ptrsn kontant har btalt kr. mdns d rstrnd kr. vd skødts undrskrift dponrds ftr (. nærmr aftal. Af købsummn angivs ca kr. at vær :drlag for mdfulgt løsør. Samtidig hrmd udstdt Holgr ē Ptrsn pantbrv til landsrtssagførr Lænkholm md lst prioritt i jndommn~ tinglyst samm dag som skødt~ hvilkt pantbrv S.d. blv transportrt til ovnnævnt dirktør Egon Jnsn~ dr ovrtog pantbrvt til kurs 68~ sålds at Holgr Ptrsn skull hav udbtalt kr. Han modtog straks kr.? idt rstbløbt? kr.? først skull btals når udstykningsplann var i ordn. D først afdrag? hnholdsvis kr. og kr.~ forfaldt til btaling hnholdsvis dn 15. fbruar 1962 og 15. fbruar Holgr Ptrsn havd allrd i fbruar 1961 sat sig i forbindls md Hadsund kommun? dr straks udfærdigd t udkast til dklaration ftr at hav forkastt n af Holgr Ptrsn forlagt udstykningsplan. Dn lo. marts indgik Holgr Ptrsn md dt svnsk A/S Hj~ltvad Industri ovrnskomst om lvring af 170 stk. sommrhus. Af ovrnskomstn skal citrs følgnd: "3. Hj~ltvad forpligtr sig til? så snart d nødvndig tilladlsr fra myndighdrn forliggr, at påbgynd opstillingn af husn, sålds at dr snst 15/ skal vær opstillt mindst 60 hus? og snst 15/ ydrligr 60 hus samt snst 15/ d rstrnd 50 hus... Prisn pr. hus andragr d. kr. 12.6oo?-, hvilk dansk kronr... brigtig s drvd? at Ptrsn til Hj~ltvad udstdr i hvr nklt grund~ ftrhåndn som dnn forliggr bhørigt udstykkt og bbyggt? pantbrv~ stort kr ~- Palltbrvt? dr fra krditors sid indtr,l- _

5 - 3 - står uopsigligt fra jr til jr i indtil lo år ftr dts udstdls~ og på hvilkt dr vd hvrt jrskift rlæggs t kstraordinært afdrag på kr., bortst fra l. jrskift~ skal stds rspktr foranstånd pridrittr på tilsammn maksimum kr ~- til ikk ovr 7% årlig rnt. Såfrmt dr vd prioritring af dn pågældnd bbyggd parcl opnås størr offntlig lån nd nominlt kr ~-~ skal Hj~ltvads pantbrv rspktr hl dt llr d offntlig lån~ mod at dn dl af -ti nttoprovnut~ dr frmkommr vd, at dt offntlig lån r mr nd kr. stort~ afdrags kstraordinært på Hj~ltvads pantbrv. I I j Såfrmt d offntlig lån som nævnt blivr størr nd kr ?-, skal dr for hvr kr. 80.-, dr btals til Hj~ltvad, afskrivs kr. 100,- på Hj~ltvads pantbrv.!,\ lvringsforpligtlsr l f I, I., 4. Dn r fra Hj~ltvads sid n forudsætning, at dr til d pågældnd aralr indn opstillingn r anlagt n farbar vj. Såfrmt dtt ikk r skt snst 15/4 1961, udskyds Hj~ltvads tilsvarnd." 115. Hj!!ltvad har krav på snst indn 2~ månd ftr lvringn af hvr nklt hus at få ovrlvrt t i parclln tinglyst pantbrv md ovnnævnt vilkår, og Hj~ltvad r på intt tidspunkt pligtig til at hav opstillt mr nd 20 hus~ dr ikk r solgt og prioritrt som ovnfor nævnt. Nærværnd pantbrv ska11vrs anmærkningsfrit. 6. Til sikkrhd for Hj~ltvad til nhvr tid i jndommn værnd tilgodhavnd for hus~ i hvilk dr ikk forliggr udstdt særskilt pantbrv til Hj~ltvad, ovrdragr Ptrsn til Hj~lt-.. vad i håndpant jrpantbrv~ stort kr til rnt 6 %

6 _ - 4- p.a. og md 14 dags opsiglssvarsl. Dt pågældnd jrpantbrv skal til nhvr tid rspktr foranstånd pantbrv på nominlt maksimum kr Ejrpantbrvt skal omfatt all usolgt parcllr og stamparcllr. fi Formandn for frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds, dr var gjort bkndt md d påtænkt udstykningsplanr? fortog dn 14. marts n bsigtigls af jndommn og tilskrv dn 22. s.m naturfrdningsrådt? idt dr vdlagds n af landinspktør Bøgholt-Laursn for Holgr Ptrsn omarbjdt plan omfattnd ca. 180 sommrhusgrund. Nævnt omtalt i dnn forbindls, at n dl af jndommn formntlig var omfattt af naturfrdningslovns 25? stk. 2? (300 mtr fra skov) og bad rådt 9 af hnsyn til d stor økonomisk intrssr? dr tilsynladnd var knyttt til udstykningsplann, om n udtalls snarst. Undr 13. april tilskrv Hadsund kommun Holgr Ptrsn sålydnd:" I skrivls af 20. marts d.å. har landinspktør L. Bøgholt-Laursn, Trndrup på Drs vgn ansøgt sognrådt om godkndls af n udstykningsplan for jndommn matr. nr. la og 6~ 0strgård? Viv sogn, Hadsund kommun? hvorftr dr agts udstykkt ca. 182 parcllr til sommrhusbbyggls a ca 1200 m 2. Sålds foranldigt skal man hrvd anbfal udstykningn dog på følgnd btinglsr: l) l plann kan godknds af frdningsmyndighdrn, hvorvd bmærks 9 at sagn af formandn for frdningsnævnt for Ålborg amt r ovrsndt til naturfrdningsrådt.

7 - 5-2) at plann kan godknds af boligministrits kommittrd i byplansagr, dr ftr anmodning har fåt sagn til udtalls lo. april s.å. 3) at vjanlæg udførs i hnhold til vjvdtægt for områdr af Hadsund kommun~ hvorvd bmærks, at vjvdtægtn r ansøgt udvidt til også at gæld for "Nybrogård" ID.V. - 4) at vjtilslutningn til landvj nr. 11 Hobro-Hadsund kan godknds af Ålborg amtsråd. 5) at spildvandsanlæg for områdt kan godknds af sundhdskommissionn for Hadsund kommun. 6) at områdts vandforsyning kan godknds af sundhdskommissionn for Hadsund kommun. 7) at sommrhus og bygningr opførs i hnhold til bygningsrglmnt for købstædr og landt af ) at dr tinglyss dklaration på samtlig fra jndommn udstykkd parcllr forud for al pantgæld.dt frmsndt dklarationsudkast må ændrs på nklt punktr~ hvorom sognrådt r villig til forhandling vntult still forslag." Dn 26. april tilskrv nævnt vd anbfalt brv Holgr -I Ptrsn sålds:" I anldning af Drs rhvrvls af Nybrogård, ma nr. l~ og 6a Østrgård, Viv sogn, undladr nævnt ikk at hnlds Drs opmærksomhd på dn omstændighd, at dr kan rjss dt spørgsmål, at i hvrt fald n dl af jndommn vntult omfatts af naturfrdningslovn. løvrigt hnviss til tlfonsamtal d.d. md landsrtssagførr Lænkholm, Købnhavn." Nævnsformandn havd nmlig samm dag undr n tlfonsamtal md landsrtssagførrn, dr på dtt tidspunkt rpræsntrd Holgr Ptrsn, gjort dnn bkndt md, at n frdningssag

8 - 6 - vntult vill bliv rjst9 når forhandling hrom var blvt tilndbragt md myndighdrn9 og at dr muligvis kunn bliv af spørgsmål om9 at n dl af jndommn var omfattt/naturfrdningslovns 259 stk. 2. Samm dag9 altså dn 26. apri19 blv dr på jndommn tinglyst t jrpantbrv stort kr. formntlig til dt - svnsk aktislskab 9 dr sl;::ulllvr sommrhusn. Boligministrits kommittrd i byplansagr tilskrv undr 4. maj naturfrdningsrådt sålydnd:"eftr hnvndls til Hadsund kommun har dn kommittrd modtagt n plan udarbjdt af landinspktør L. Bøgholt-Laursn9 Trndrup9 datrt marts dr visr forslag til udstykning af forløbig ca. 182 parcllr._kommunn har samtidig oplyst9 at sagn r forlagt frdningsnævnt for Ålborg amt 9 som har frmsndt dn til naturfrdningsrådt9 samt, at sognrådt ikk vil modsætt sig oprttls af fribyn9 mn på dn andn sid ønskr sagn løst på n i all hnsndr absolut forsvarlig måd." "Få dt forliggnd grundlag skal man ikk hrfra på nærværnd tidspunkt tag stilling til slv tankn om at oprtt n friby på dtt std9 spcilt da d naturfrdningsmæssig forhold ikk r afklart." "Man skal drimod oplys, at man findr udstykningsforslagt ovrordntlig uhldigt9 idt dr slt ikk r gjort forsøg på at indarbjd parcllrn og bbygglsn i trrænt og drvd udnytt områdts naturværdir til fælls fordl for bborn." "Såfrmt udstykning til sommrhusbbyggls llr lignnd i dt hl tagt bør gnnmførs, bør dt ftr dn kommittrds opfattls ikk sk på grundlag af dn forliggnd udstykningsplan, mn n hlt omarbjdt plan må tilvjbrings, hvorvd d

9 - 7 - foran anført hnsyn r tilgodst. i! Naturfrdningsrådts svarskrivls af 5. maj til frdningsnævnt r sålydnd: li skal naturfrdningsrådt... ftr fortagn bsigtigls og ftr at sagn har vært bhandlt vd rådts mød dn 4. ds. udtal~ Eftr naturfrdningsrådts opfattls drjr dt sig om t særdls naturskønt c6 frdningsværdigt områd, og man. - fra må fra rådts sid fraråd at dr, såfrmt dr krævs dispnsation bstmmlsrn vdrørnd skovbygglini, givs tilladls til dn forslåd bbyggls, ligsom man fra rådts sid vil anbfal, at dr om fornødnt rjss frdningssag til hindring af planns gnnmførls... i! Naturfrdningsrådt skal sluttlig bmærk, at man må find Mariagr fjords kystområdr af n så btydlig værdi i landskablig hnsnd, at man må find dt mgt btænkligt, at dr fortags isolrd udstykningr som dn i nærværnd sag påtænkt. Man skal hnstill, at dr søgs tilvjbragt n samlt plan for hl Mariagr fjord, sålds at vntull udstykningr til sommrhus o.l. kan indpasss i n hlhdsordning." Dn 17. maj blv dr for t bløb af ca kr. fortagt og tinglyst udlæg i jndommn ftr bgæring af gårdjr tt> 0rndrup, Hssldalgård pr. Rørvig og tømrrmstr Ernst Nilsn, Tåstrup. Undr 30. s.m. indkaldt nævnt d i jndommn brttigd til t åstdsmød dn 16. juni til drøftls af vntul frdning, og til blysning af spørgsmålt om, hvorvidt naturfrdningslovns 25, stk. 2, for n dl omfattd jndommn.

10 I f. 1! I Undr nævnt mød~ hvor jndommn påny blv bsigtigt~ og hvor bl.a. Danmarks naturfrdningsforning og naturfrdningsrådt var rpræsntrt vd ~øjstrtssagførr Bondo Svan~ Købnhavn~ blv dt tilkndgivt Holgr Ptrsns bfuldmægtigd~ landinspktør Bøgholt-Laursn~ at frdningssag vill bliv rjst i nær frmtid. ē Dn 22. s.m. tilskrv Hadsund kommun højstrtssagførr Bondo Svan sålds:"... man ovr for Holgr Ptrsn har krævt~ at sommrhus og bygningr på jndommn skal opførs i ovrnsstmmls md kravn i bygningsrglmnt' for købstædrn og landt af Rglmntt af 1961 T ndnu ikk trådt i kraft for kommunn~ mn om fornødnt kan dt hurtigt ordns~ hurtigt ligsom man vntult/kan lad rglmntt fra 1940 udvid md bstmmlsr om sommrhusbyggri svarnd til bstmmlsrn i rglmntt af H "Md hnsyn til vjvdtægtn bmærks~ at man for tidn søgr dns gyldighdsområd udvidt til at omfatt ydrligr t områd af Viv sogn~ hvorvd hl "Nybrogård" kommr ind undr vdtægtns områd. Ålborg amtsråd har dn 17. maj d.å. vd påtgning på ansøgning om udvidls udtalt~ at dt vil vær sindt at giv godkndls." Undr 23. B.m. fortog landsrtssagførr Lgo Andrsn~ Købnhavn for dirktør Egon Jnsn udlæg i "Nybrogård"~ dr samtidig blv tagt til bruglig pant~ og 28. s. ffi. indgav han politianmldls mod Holgr Ptrsn for at hav "c:l-iklædt II jndommn l" hr. for invntar~ bsætning og afgrød. Frmsndlssskrivlsn til politir sluttr sålds:" Da min klint indgik på at financir Holgr Ptrsn, var han gansk indforståt md~ at han løb n vis risiko."

11 - 9 - "Mn dt tab han nu lidr? skylds i dt væsntligst hr. Holgr Ptrsns ulovlig adfærd - hans salg af bsætning m.v.? undladls af at hold gårdn i drift m.v." "Undr fogdforrtningn blv jndommn md dt forfun6.:l inve-- tar vurdrt til kr. 13o.ooo?-." I skrivls af 14. juli 1961 til nævnt bgærde: DanmaTJ:s " naturfrdningsforning frdningssag rjst? og i tilslutning hr-- til lod nævnt undr hnvisning til naturfrdningslovns lo indrykk bkndtgørls hrom i Statstidnd fnr dn 24. juli 05 i lokal blad fæ dn 23. s.m. På tvangsauktion dn 13. sptmbr blv "NybTogård" ovrtagt af ntrprnør Nils Larsson? Julius Blomsgad 9? K0bnb~vn som ufyldstgjort panthavr, idt han havd fåt tiltransportr~ dirktør Egon Jnsns pantbrv på d kr. Larsson hu:d nmlig kort forindn solgt n størr jndom i Tåstrup til Egon Jnsn, dr som t ld i Købsumrnns brigtigls transportrd dt hrornhandld pantbrv til Larsson~ dr ovrtog dt for kr. Undr 31. oktobr 1961 indgik Larsson ovrnskomst md Holgr Ptrsn. Dt omtals hri blandt andt? at PtrsE:~s prsonlig skyld til Larsson ifølg pantbrvt blv ansat Gi~ kr. Dt hddr vidr i ovrnskomstn~" Såfrmt LaTsson vd dn rjst frdningssag får tilkndt rstatning? dt andra~r mr nd kr ,00 ndskrivs Larssons pr.sonlig fordring p~ Ptrsn md dt ovrskydnd bløb 1arsson afgivr rklæring om, at han frafaldr at gør ansvar gældnd ~od Ptrsn i anldning af påståt gårdafklædning vdr. ovnnævnt,::: jndorn.ii Eftr udløbt af ankfristn vdrørnd tv2ngsauktion indkaldt nævnt til dt først gntlig frdni~gsmod, dr i

12 - lo - ovrnsstmmls hrmd afholdts dn 6. novmbr Danmarks naturfrdningsforning~ dr påny var rpræsntrt af hø jgstrtssagførr Bondo Svan ~ ndlagd påstand på~ at j:'1 dommn blv frdt~ "sålds at dn fortsat skal hnligg som landbrugsaral~ idt dt dog skal vær tilladt på områdt at opfør d for landbrugt fornødn bygningr og forny diss - samt fortag rimlig udvillls af d ksistrnd bygningr.;i "Dr må ikk udn nævnts samtykk opstills bodr nast::c' llr andr lignnd indrtningr. Endvidr må dr ikk fortags træplantning på d nu træfri aralr~ og trre?nformrn ~~ ikk ændrs." Nils Larsson og Holgr Ptrsnj dr var rpræsntrt af hnholdsvis højstrtssagførr Sandagr og landsrtssagførr Harald Qvist~ protstrd mod frdning og frmsatt subsidiær rstatningskrav. Undr dtt mød~ hvor sagn~ hrundr rstatningsspørgsmålt blv procdrt~ var dr nighd om at udsætt sagn~ for at giv d mødnd ljlighd til blandt andt at producr nogl supplrnd~ oplysningr. Ef t mødt bsigtigd nævnt jndommn. Vd skrivls af 21. dcmbr fra højstrtssagførr Bondo Svan md påtgningr af 22. og 23. s.m. fra d to andr ~ undr sagn mødnd advokatr blv frmsndt nogl afskriftr af ovrfrdningsnævnts afgørlsr vdrørnd naturfrdningslovns 25~ stk. 2. Vd skrivls af 2. januar 1962 tilskrv nævnt d lignævnt 3 advokatr? at sagn hrftr mått kunn optags til kndls j mn vd skrivls af lo. s.m. mddlt nævnt d sa~~ advokatr j at n vurdring af jndommn først burd find std og forslog som vurdring~~ænd formandn for amtsskyldrådt

13 M. Lundby 9 Storvord og konsulnt Norup, Langholt, hvilkt aqvokatrn tiltrådt. Vurdringsforrtningn blv fortagt dn 24. fbruar 1962 og udskrift hraf blv tilsndt nævnt dn l. marts s.å. Sagn blv optagt til kndls i t mød dn 24. marts Nævnt skal forløbig bmærk følgnd: ē flnybrogård" r bliggnd på nordsidn af Mariagr fjord, ca. 4 km vst for Hadsund dlvis på n halvø. Fjordn har hr n brdd af ca. 1,5 km. Fra Hadsund til Mariagr går på sydsidn af fjordn n landvj, dr på stor strækningr passrr tæt ud til fjordn 9 sålds at dr hrfra havs n særdls god udsigt ud ovr fjordn, og d nord for dnn liggnd omtrnt ubbyggd kyststrækningr, hrundr også "Nybrogårds" ca. 70 ha. stor aral. På sydsidn af fjordn r bliggnd cmntfabrikkn "Dania ll i rlativ kort afstand sydvst for f1nybrogård" 9 sålds at røgn og cmntpartiklr hrfra i tilfæld af sydvstligt vind lt førs ind ovr dt hr til sommrhusbbyggls udst~ aral, dr fra nordøst skrånr jævnt nd mod fjordn. Undr ]1 bsigtigls dn 8. marts konstatrds, at dr på trær og busk samt græsst, dls vd dn sydlig oldtidshøj og dls vd brandtomtn af dn ældr "Nybrogård" forfandts t hvidt lag som kridt llr lignnd. Dn vstlig halvdl af jndommn, på hvilkn dns ca. 12 år gaml landbrugsbygningr liggr 9 r llr har indtil. Holgr Ptrsns jrtid vært undr plov, hvorimod dn østlig halvdl hnliggr udyrkt (bortst fra n dl mod nord og øst) og r t sjældnt smukt kuprt græsaral ~d forsklligt vildtvoksnd trær og busk, dog nklt stdr afbrudt af mindr plantagr. På dnn østlig balvdl r bliggnd to

14 ē oldtidshøj (Nationalmusts nr. 44 og 46) i n indbyrds afstand af 180 mtr og ca. 200 mtr fra skllt ind mod nabojndommn mod øst 9 Dalsgaard Hovdgaard. Fra dn nordligst af diss (nr. 46) havs n ndog særdls smuk udsigt til all sidr. Mdns dn sydlig høj r fritliggnd mod vst 9 r dr båd nordøst og syd for dn hn til østskllt n dl bvoksning bstånd hnholdsvis af plantag md mindr nåltrær og af vildtvoksnd løvtrær. På jndommn IIThygslund" ca. 400 mtr øst for dtt øs±skl finds n ca. 113 ha stor skov. Hrfra strækkr sig hn mod "Nybrogård" forskllig plantagr 9 størr og mindr bvoksningr 9 sammnhængnd llr dlvist sammnhængnd 9 idt mllmrummn r udfyldt md mindr markr llr græsaralr 9 på hvilk ign finds sprdtvoksnd busk og mindr samlingr af trær. Mod syd og i n afstand af ca. 200 mtr fra dn for græsvækst blottd strandbrd og paralllt md dnn strækkr sig n træbvoksning lig fra "Thygslund" til ca. 120 mtr ind på "Nybrogårds ll jordr. Dnn træbvoksning 9 dr på d sidst mtr 9 rgnt fra dns vstspids 9 voksr på n skråning og som st fra fjordn og dn ovnnævnt landvj har udsnd som t skovbryn 9 bstår ovrvjnd af løvtræ. Mod øst (på fldalsgård"s jordr) bstår dn af størr bøg 9 dr ifølg n til sagn indhntt rklæring af 4. sptmbr 1961 fra statns tilsynsførnd md d privat skov i Ålborg amt r blagt md frdskovspligt~ mdns dns vstlig d1 9 hvor dn blivr smallr. bstår af forsømt og urglmæssig bvoksning af rodskudtrær og skovbusk md sprdt størr trær blandt andt g imllm. Nævnts spørgsmål om dn hromhandld bræmm 9 dr ind på "Nybrogård"s jord kun har n brdd af ca. 25 mtr 9 har skovkaraktr 9 har dn ovnnævnt tilsynsførnd i rklæringn bsvart

15 bkræftnd. Dt hddr iøvrigt blandt andt i rklæringn~ "..... Dr r næpp tvivl oml at dn vstlig dl af bræmmn r rstr af jævngod skov, som r blvt vanrøgtt og som på grund af sit ring aral ikk r mdtagt som frdskovspligtigt aral vd dn sidst almindlig frdskovskonstatring i Ålborg amt... " Dn hromhandld bvoksning vil i sagn bliv btgnt som "bræmmn". På ovnnævnt nabojndom~ "Dalsgård hovdgård", finds på højd md dn nordligst af "Nybrogårdlls to oldtidshøj n højgrupp (Nationalmusts ,42 og 43), bstånd af tr 01dtidshøj 9 dr liggr lo - 15 mtr fra skllt indtil "Nybrogård". Dnn højgrupp r bliggnd i n ældr nåltræsplantag~ dr mod syd går ovr i n langs skllt værnd nyplantning af nåltrær, dr afgrænss mod øst af plantag af ældr nåltrær, ca. 80 mtr fra skllt. Holgr Ptrsn, dr principalt har protstrt mod frdning, har subsidiært påståt sig tilkndt n nærmr spcifi- crt rstatning for tabt fortjnst på hnholdsvis kr. og kr. Holgr Ptrsn har til støtt for sit krav om rstatning blandt andt anført følgnd~ Indn for d snr år har han opkøbt flr størr landjndomm md hnblik på udstykning til sommrhusbbyggls, hvorfor han havd rfaringr på dtt områd, da han i bgyl1dlsn af 1961 købt r1nybrogård" udn kndskab til dn ny naturfrdningslov, dr først blv vdtagt og trådt i kraft 4 måndr ftr købt. Dt må drfor vær d almindlig undr dn dagældnd naturfrdningslov anvndt rstatningsrglr, dr må komm til anvndls på nærværnd sag, dr

16 formlt først r rjst 9 ftr at dn ny naturfrdningslov r trådt i kraft. Dnn lov syns vl at indfør nogl bgrænsningr md hnsyn til rstatningsbrgning for d forhold 9 dr omfatts af dns 22 9 nmlig blandt andt md hnsyn til splnllationsgvinstr, mn nærværnd sag omfatts kun af lovns 1 9 hvor d almindlig rstatningsrglr gældr. Han vil iøvrigt ikk bstrid, at han r spkulant, mn anførr, at han kun r n sådan, dr - vd at frmm gn intrssr - tillig gavnr samfundt, nmlig vd at skab mulighd for folk til at rhvrv grund md sommrhus til rimlig p~isr på smukt bliggnd stdr. Dt r - ftr Holgr Ptrsns vidr anbringnd - udlukknd frdningsmjmdighdrns indgribn i forårt 1961 md dn drpå følgnd frdningssag, dr r årsag til, at han ikk har st sig i stand til at gnnmfør projktt. D btinglsr Hadsund kommun havd stillt, vill han udn vansklighd kunn hav opfyldt, og han har på intt tidspunkt af økonomisk grund vært hindrt hri. Han har i så hnsnd hnvist til d for ham særdls favorabl afdragsvilkår i pantbrvt på d kr. i forhindis md dn god ovrnskomst md dt svnsk aktislskab. Han har ikk vært insolvnt, da han købt "Nybrogård" og i tidn hrftr, nn drimod vært mindr likvid. Dt af gårdjr 0rndrup dn 17. maj 1961 lyst udlæg på d ca kr., skyldts t forlig, basrt på t rt indviklt forhold, som nu skal søgs udrdt - vntult vd domstoln. Han har ndlig bstridt, at dr forliggr gårdafklædning, i hvrt fald har Larsson vd dn mlln dm i oktobr 1961 indgåd ovrnskomst afståt fra at gør dtt gældnd.

17 Danmarks naturfrdningsforning har hrovrfor blandt andt gjort gældnd? at dt udlukknd skylds Holgr Ptrsns økonomisk forhold? at han ikk har st sig i stand til at gnnmfør sin planr? og har i dnn forbindls navnlig pgt på dt af 0rndrup fortagn udlæg? dr bvirkd? at harl ikk kunn giv dt svnsk slskab dn af dtt ønskd sikkrhd. Dsudn har han ikk på grund af sin dårlig økonomisk forhold vært i stand til at opfyld d af Hadsund kommun stilld krav 7 hvortil kommr dt vd dn ny naturfrdningslovs 22 ydrligr opstilld krav. Dt må vær d vd dnn lovs indført princippr om rstatning jfr. lovns 42 7 dr skal komm til anvndls hr undr dnn sag. Dt r oplyst 9 ~t Holgr Ptrsn indn for d snr år har opkøbt tr land jndomm til sonmrhusbbyggls 7 at~.ovnnævnt gårdjr 0rndrup9 md hvm Holgr Ptrsn tidligr har ståt i forrtningsforbindls 9 også vdrørnd diss jndomm har fortagt udlæg på ca kr.? og at jndommn hrftr i Holgr Ptrsns jrtid 9 og indn planrn om sommrhusbbygglsn var ralisrt? r blvt bortsolgt vd tvangsauktion. Larsson 9 hvm dr undr 27. fbruar 1962 r mddlt fogdudlægsskød, har 7 ligsom Holgr Ptrsn? protstrt mod frdning og har subsidiært påståt sig tilkndt rstatning for dn ndgang i jndommns værdi, som må bliv følgn af n frdning. Han har til støtt for sin påstand nærmr blandt andt anført følgnd:

18 - 16- Eftr at frdningssagn var rjst, har han i handln md Egon Jnsn rhvrvt dt undr sagn omhandld pantbrv, stort kr., for n pris af kr. Vd ovrtaglsn af "Nybrogård" har han som ufyldstgjort panthavr måttt udrd d i forbindls hrmd forbundn omkostningr, sålds at jndommn i hvrt fald står ham i ca kr. Han, dr har råd til at gnnmfør dt af Holgr Ptrsn påtænkt sommrhusprojkt, må -- bliv stillt økonomisk sålds, som om ingn frdning forlå. som nhvr andn rhvrvr af jndommn vær brttigt til at Dr bør drfor - ftr hans vidr opfattls - tillæggs ham rstatning, ikk blot for dt tab han mått lid vd at projktt ikk kan gnnmførs, mn også rstatning for dn ndgang i jndommns værdi, som iøvrigt mått vær følgn af n frdning. - Dn omstændighd at han vd rhvrvlsn af pantbrvt og snr af jndommn var vidnd om dn rjst frdningssag, skal ikk forring hans rt til nævnt rstatning. Vd brgningn af dnn almindlig har han ligsom Holgr Ptrsn gjort gældnd, at dt må vær d rstatningsrglr, sålds som d md støtt i naturfrdningslovns l hidtil r praktisrt, dr brings til anvndls og ikk d vntult strngr til dn ny naturfrdningslovs ~ 22 knyttd bstmmlsr. Han har ikk villt bstrid, at dr kan forligg omstændighdr, dr - uafhængigt af frdningssagn - kan mdfør n forringls af handlsværdin, såsom tilstdværls af kystfrdningslini, oldtidshøj og skov, mn han bstridr, at dr på slv jndommn llr på Dalsgård Hovdgårds jordr finds skov, dr bvirkr, at naturfrdningslovns 25, stk. 2, kan brinl' gs til anvndls på "Nybrogård". Danmarks naturfrdningsforning, dr ikk har bstridt,

19 at Larsson r.j.uligvisr sålo..søkonomisl~ s-;;illt?a"t.,.anhar kunnt gr-nmfør sommrhusprojktt? har - bortst hrfra gjort d sath~ synspunktr gældnd son ovnfor vdrrnd Holgr Ptrsn. Larssan r - ftr fo~ni~gns opfattls - ligsom Holgr Ptrsn spkulant? dl~ ndog vd sin rhvrvls VDr vidnl om frdningss2-gn? :r'ilo:,for c"-rikk bor tilknds ham nogn rs~uatning? da dr fot' larsson i:jr,.k ~mn bliv to.l om nogn brttigt forvnt:jing? som vd n frdning bii vl' skufft. Nævnt r nig all, alj hl cjndomnn f1hybrogstrd::i ndm'lævnt omfang bør undrkasts frdning i br.hold til naturfrdningslovns l på grund af jndoffions sk~bd og bliggnhd. En bbyggls af sommrhus hr m~ antags i høj grad at vill virk forstyrtnd og skæmmnd.? st fra le forontal t på sydsidn af f jordn førnd landv8 j? dr n,vnlig i sommrhalvårt bfars af mang trafiksntr. :Da ';Nybrogåri:'.,:?GL tidligr anført? r dlvist bliggnd på n halvø, vil :1 friholdls for bbyggls vær af stor skønhdsbvarnc værdi st fra slv Mariagr fjord, Frdningn går ud på, at jndommn - TI'..d ndn..~ævnt ~ bgrænsningr - ingnsind må bbyggs llr bplants ~d udsigtshindrnd bvoksning. O~sætning af skur, mastr og andr skæmmno. indrtningr r forbudt, ligsom ~ablring af campingpladsr og lignnd ikk r tj,lladt. Oi fn'cligr.dn har ingn adgang til jndommn uc ovr,!lvad jrn m~tt tillad. Bortst fra d på vdhæftd kort md rødt C3 blåt markrd områdr m& jndommn fortsat drivs som laedbrug. Hvor driftn hraf mått nødvndiggø:r opførls af b:rgningr,. sk31 do "t

20 vær tilladt, dog sålds at diss bygningr opførs i umiddlbar tilslutning til d nuværnd landbrugsbygningr. Nævnt skal dog vær brttigt til at pålægg jrn 9 at diss bygningr llr bygningr 9 dr trædr i stdt for d nuværnd, frmtrædr i diskrt farvr. Opførls af andr landbrugsbygningr indn for landbrugsområdt iøvrigt skal kunn tillads md skriftlig - samtykk af bgg d ndilfor omtalt påtalbrttigd. TI md rødt på kortt markrd aralr må oprtholds og drivs som hav llr plantag, sålds at nyplantning hr r tilladt., TInåltræsplantningr dr finds indn for n afstand af 40 mtr fra fodn af dn sydligst af oldtidshøjn ( ) må for- bliv indtil dn l. januar Hvad dr indn dnn frist ikk, r fjrnt hraf, skal vd nævnts foranstaltning kunn fælds,.> udn udgift for jrn og udn ansvar for nævnt. Md hnsyn til d md blåt markrd aralr skal b~ærks, at d stds skal hnligg i naturtilstand. Oldtidshøjn og n zon på 2 mtr fra højfod skal sålds stds hnligg i græs, l~g og lignnd. For at bsky~t højn, blandt andt nod kratur- ~ bskadigls, skal jrn vær pligtig til at opsætt ffktivt trådhgn 2 mtr fra højfod og tål, at nævnt i tilfæld af undladls hraf - på hans bkostning ladr dt i så hnsnd fornødn udfør. Slvsåt træ- llr buskbvoksning, dr hindrr udsigtn mod højn, og som ikk omfatts af bvoksningn indn for "rød aralr", skal af nævnt - udn udgift for jrn - kunn fjrns. TIt samm gældr bvoksning på slv højn. Skovning indn for dt md blåt markrd områd, hvor skovbræmmn mod syd finds, skal naturligvis vær jrn tilladt 9 blot at tt dtt områds karaktr af sprdt skov og kratbvoksning ikk ændrs væsntligt.

21 Såfrmt jrn mått ønsk at udvid d til hav og plantning forbholdt områdr (d IIrød ll ), skal dtt kunn tillads md bgg d påtalbrttigds skriftlig samtykk. D md hjmml i nærværnd kndls af d påtalbrttigd mddlt tilladlsr skal nævnt af hnsyn til kontrolln drag omsorg for frmtrædr som n ovrnskomst, dr udn udgift - for jrn tinglyss, idt dt dog påhvilr jrn at foranldig, at n sådan ovrnskomst kan tinglyss md sama prioritt som nærværnd kndls. Påtalrt tillæggs i fællsskab Danmarks naturfrdningsforning og frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds. Slvom dt vd afgørlsn af rstatningsspørgsmålt, jfr. ndnfor, ikk tillæggs slvstændig btydning, i hvilkt omfang jndomnn mått vær omfattt af naturfrdningslovns 25, stk. 2, skal dt dog anførs, at nævnt r af dn opfattls, at d på "Dalsgårds" jordr vd dtts skl ind mod "Nybrogård" llr i nærhdn hraf værnd ældr plantagr samt t bræmmn mod syd - også i dn udstrækning, dn r bliggnd ind på "Nybrogård " - hjmlr dn i nævnt lovbstmmls omtalt bgrænsning i rttn til at bygg, sålds at dn østlig halvdl af jndommn i dt væsntlig dækks af bstmmlsn, samt indn for samm områd tillig i nogn grad af lovns 2. Såfrmt frdningssag j var rjst og andragnd om dispnsation fra nævnt to bstmmlsr var frmsat, må dt antags, at nævnt vl vill hav mddlt n sådan dispnsation om nd kun i mindr omfang, udn at dt anss fornødnt nærmr at præcisr dtt.

22 Nævnt skal nd hnsyn til Holgr Ptrsn bmærk følgnd~ Eftr dt forliggnd har Holgr Ptrsn til n ovrpris i forhold til dns værdi son landbrugsjndom købt dn hromhandld jndom i fbruar 1961 i tillid til? at han kunn opnå n særlig fortjnst vd at udstykk dn til grund md sonmrhus? såfrmt han blandt andt fik myndighdrns til ē lad31s til at ndlægg dn som landbrugsjndom 1 hvilkn tilladls ondnu ikk ss nddlt. Han vidst llr burd vid 1 at købt vill rumn n ikk ring risiko for? at han ikk ikk blovopnåd n sådan fortjnst? mn også, at d afholdt udgiftr, i hvrt fald i dt omfang d ovrstg jndonmns værdi som landbrugsjndom, ikk kunn forvnts dækkt gnnm jndommns vidrcsalg 1 såfrm~ dn påtænkt udstykning md sommrhuæ ikk lod sig gnnmfør, ntn dtt nu skyldts økonomisk, byplanmæssig? frdningsmæssig llr andr grund. På t tidspunkt, hvor frdningssag ndnu ikk var rjst llr stillt i udsigt, mn hvor frdningsnævnts hnvndls ~ til ham udlukknd indskrænkd sig til at gør ham bkndt md, at også dn dagældnd naturfrdningslovs 25 1 stk. 2 1 vntult kunn komm til anvndls, blv dt ovnfor omtalt udlæg Qn 17. maj 1961 tinglyst, hvilkt ftr alt forliggnd må antags at hav umuliggjort projktts gnnmførls; dr r i hvrt fald tilvjbragt n ovrvjnd sandsynlighd hrfor, i hvilkn hnsnd blandt andt hnviss til dt ovn anført vdrørnd d tr af Holgr Ptrsn i samm øjmd indkøbt jndomm. Md diss bmærkningr findr nævnt, at dt udlukknd skylds Holgr Ptrsns gn, ikk blot økonomisk forhold 1 at projktt ikk har kunnt gnnmfors. Dr vil allrd af dnn

23 _. 21 _. - grund hrftr ikk vær at tillægg ham rstatning. Md hnsyn til Larsson skal bmærks følgnd: Dt r ubstridt, at dn nugældnd naturfrdn::.:j.gslov,lov nr. 194 af 16. juni 1961, dr trådt i kraft dn 30. s.m. kommr til anvndls vd bhandlingn af nærværnd sag. I forhold til dn tidligr lovgivning på dtt oditåd r lovns 22 n nydannls. Ifølg~ motivrn hrtil slrull dr alm~ndligvis ikk vær hj mml til at rstatt mulig sylmlatioe3- gvinstr. I så hnsnd skal fra motivrn, SOD r- a~ :lr i samm rtning gånd udtallsr, Cl, trs folktirrgstidnd for dn 9. junt 1961 spaltrn 4424 og 25. hvori dt blandt andt hddr: li Md hnsyn til rstatningsbstmmlsn i lovns 22, stk. 2, r dr nlghd OTI, 2t dr i stdt for dn billighdsrstatning, dr blv ind fø jt vd 10vfo:"2!.:' :st,g andn bhandling skal yds n rstatning for dn ndgang i jndommns almindlig handlsværdi, dr konstat~s son følg, af t af frdningsmyndighdrn ndlagt byggforbud. Dt r dog n udtrykklig aftal; at dr kun kan yds rstatning til jrn af vdkommnd landjndom for dt tab, han mått lid vd ikk at kunn udstykk. Drimod kan dr ikk yds rstatning til dn, dr rhvrvr n jndoillmd udstykning og obyggls for øj, slvom han yåbråbr sig at lrunn opnå n størr llr mindr fortjnst, såfrmt byggforbudt ikk var ndlagt... n Dt må antags, at dtt citat har rlation til såda~n udstykningr, dr bfindr sig i områdr, hvortil dn almind-- lig udvikling ndnu ikk r nåt, hvilkt ftr d forliggnd oplysningr ikk ss at vær tilfældt md hnsyn til "Nybrogård" og nabogrund:i..,i hvrt fald forligg::, lntt

24 dokumntrt om n sådan al~indlig udvikling. 22 vdrørr andragnd om såvl nklt bbyggls som flr bbygglsr og går ud på7 at nævnt kan forbyd sådan bbyggls mod,at dr vntult yds jrn n rstatning ftr lig nævnt rtningslinir. Nævnt findr~ at diss rtningslinir md så mgt størr vægt også må følgs~ hvor dt som hr undr sagn - drjr sig om rstatningsspørgsmål i hnhold til lovns l (jfr. 14)~ idt d md hjnml i 22 tablrd frdningr kan vis sig kun at vær midlrtidig frdningr~ ftrsom t nævn llr vdkommnd anknævn altid snr, når forholdn har ændrt sig~ kan ophæv d~7 mdns d på l støttd frdningr r prnannt. Md diss bmærkningr finds Larssons påstand~ i dt.. omfang dn har rlation til d tab7 dr vd frdningn skal vær forvoldt ham, og som skylds~ at han ikk opnår dn vd spkulation forvntd fortjnst7 ikk at kunn tags til følg 7 jfr. ndnfor vdrørnd post 4 og ovnfor vd omtaln af naturfrdningslovns 25, stk. 2. Vdrørnd hans påstand iøvrigt skal bmærks~ Dt r oplyst 7 at "Nybrogård ti har t samlt ar al på m 2 (hraf vj 8410 m 2 ). Ifølg vurdring~ og skattattst r dn pr. l. sptmbr 1960 vurdrt til kr., hvoraf grundværdin andragr kr. Matr. nr. l~ 0strgård r skyldsat for hartkorn /4. Matr. nr. 6a for hartkorn Udskrift af ovnnævnt vurdringsforrtning af 24. fbruar 1962 r sålydnd~ "Samlt værdi for fast jndom og It' løsør kr. fordlt sålds~

25 l. værdi af bygningr og løsør kr. 2. jordns landbrugsmæssig værdi " 3. jndommns hrlighdsværdi incl. jagt m.m. libhavrikøb G " 4. værdi af mulighdr for salg af sommrhusgrund. o o o o o GI o o o " kr. Spcifikation af jordns værdi. ad post ha undr plov= landbrugsaralt... 6 ha ng j ord.. o o o o o o o lo ha strandaral divrs aralr o ad post 4. udstykningsværdi kr " " II " kr. Udskriftn r undrskrvt af bgg vurdringsmænd og har sålydnd af skyldsrådsformand M. Lundby dn l. marts s.å. undrskrvt tilføjls: "Dt skal tilføjs~ at bygningrn r af passnd størrls i forhold til jndommns landbrugsmæssig aralr." Sidstnævnt vurdringmand har ovr for nævnt oplyst følgnd~1i Ad post 3. Værdiansættlsn hvilr bl.a. på dn opfattls? at jagtrttn må kunn udljs for kr. årligt. Antal af køb af lystjndomm vd Mariagr fjord har i d snr år vært stignd."

26 flad post 4. Vurdringsmændn har - da d jo r udn kndskab til~ om naturfrdningslovns 25~ stk. 2~ kommr til,) anvndls~ og i bkræftnd fald i hvilkt omfang - rgnt md, at n købr mått vær indstillt på, at bstmmlsn i vist omfang brings til anvndls~ mn dog kun i n sådan udstrækning, at dr på dt udyrkd områd vill vær plads for ca sommrhusgrund j dr md fradrag af udgift til kloak m.v. vill giv n nttoindtægt på kr." Vurdringn har rlation til tidspunktt for afholdls af tvangsauktion. (Sptmbr 1961). Nævnt skal hrftr md hnblik på d nklt postr i vurdringsforrtningn bmærk følgnd: Dr finds at burd tillægg Larsson rstatning for dn vd frdningn forvoldt ndgang i jndommns værdi i ndnnævnt omfang; Da frdningn ikk læggr hindringr i vjn for dn fortsatt drift af jndommn, og da landbrugsbygningrn skønns at vær passnd i størrls i forhold hrtil, vil dr ikk vær at tillægg rstatning vdrørnd post l. Md hnsyn til post 2~ værdiansættls af jordn kr., findr nævnt at burd lægg dnn til grund vd ~statningsbrgningn. Da dr ikk kan bortss fra, at frdningn, i tilfæld af snig af jndo~~n vil kunn mdfør n ndgang i værdinj brgns rstatningn hrfor sålds: Dt "blå lf aral, på hvilkt brælll1nr bliggnd, udgør ca. 3 ha og hnfizrs af vurdringsmændn til "divrs aralr" (ca. 530 kr. pr. ha.) Da dtt aral r blagt md fuldstændig frdning, vil rstathing hrfor vær at udrd md 1~.6oo kr. D rstrnd aralr r vurdrt til

27 kr. md fradrag af nævnt kr. llr kr. Da lig omtalt ndgang i værdin antags højst at andrag 15 %, vil dr ydrligr vær at btal kr. llr for post 2 ialt kr. Vdrørnd post 3, kr' 1 r oplyst, at vurdringsmændn r gåt ud fra 1 at jagtrttn må kunn udljs for ca kr. årlig (slvom dr på jndommn opsætts so~elrhus). Da værdin af dnn jagtlj i hvrt fald ikk forrings vd, at frdningn hindrr opførlsn af nævnt sommrhus, vil dr ikk vær at tillægg rstatning hrfor 1 sålds at dn kapitalisrd værdi, ca kr., vil vær at fradrag d nævnt kr. Hrftr blivr tilbag af dnn post dn værdi? dr mått vær knyttt til salg af jndommn som lystgård. En frdning må antags næpp at vill forring jndommns værdi i så hnsnd. Da nævnt dog ikk gansk kan borts fra 1 at n købr sandsynligvis vil bnytt n frdning til at trykk prisn 1 finqr nævnt at burd tag t vist hnsyn hrtil, sålds at dn samld rstatning for post 2 og 3 ansætts til ialt kr. Md diss bmærkningr og idt tilføjs 1 at dr ikk, jfr. ovnfor, vil vær at tillægg rstatning for post 4, vil dr hrftr vær at tillægg Larsson i rstatning nævnt kr. som ndnfor nærmr bstmt. Nærværnd kndls vil vær at tinglys på d af kndlsn omfattd to matr. nr. md prioritt forud for panthæftlsr og byrdr. Om påtalrttn hnviss til

28 Konklusionn r sålydnd: aejndomm.n~ natr. nr. l~ og 6a 0strg2.rd, Vivo sogn, bør undrkasts naturfrdning i ovn for ffilgivn omfang jfr. ydhæf~cc. kort, md Danmarks naturfr9dningsforning og frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds som i fællskab påtalbrttigd. D~ udrds i~u8n rstatning til Holgr Ptrsn. rstatning k~. tilli TId rntr hraf 5 % årlig frs dn 6. novnbr 1961, ~ndtil btaljng skr, S~TIt til dæl~ing ai udgifg til advokatasststanc kr., dr alt udrds md 3/4 af statskassn og 1/4 af Ålborg amtsfond og d i antt værnd købstadsl,:oiiillunr i ovrn3stc:mmls md bstnmlsn i naturfrdningslovns 17, stk. 1, indn 15 dag ftr at dnn kndls r ndlig." K ndlsn r j ndankt for ovrfrdningsnævnt af j:1- dommns jr, ntrprnør Nils Larsson, Købnhavn. Ovrfrdningsnævnt har dn 16. sptmbr 1962 bsictigt d pågældnd aralr og forhandlt md j8rn og C811- ns advokat, højstrtssagførr Erik Sandagro Hrundr ni - lagd dnn principalt påstand om frdningns ophævls; sub~sidiært ndlsgds påstand om n højr rstatning borgnt i forhold til dn so~ fø~g af frdningssrvituttn indtrådt ndgang i jndo~ns værdi ~a udgangspunkt i dn i næ-vnts kndls c landld vurd~jngsf0~rtning af 24, fbruar :L962~ Dt bl-v i dnn :.':~orb:'nc:.ls gjort gælc.nd, at 2rstatn-i.ngn ikk burd fastsætts un.r l1'?nsyntap-rmtij.. 22 i natur:rd - ningslovn~ som EGl'lr.:l.l't vac. lov af }.6., juni 1961, id "?t d-c

29 r drjd sig om n frdning i mdfør af 1, samt at sagn mått anss for rjst indn ikrafttrædlsn af lovn af 16. juni Bndvidr ndlagds dr påstand om ophævls af dn i kndlsn, pag~ 16 forskrvn fligt til indhgning af oldtidshøjn samt om rt til indvinding af ral fra strand-- ngn md adgang til frmførsl af l-ldningr og opsætning af skur i t vntult gravområd. Bgg diss påstand har ovrfrdningsnævnt imødkommt, dog md hnsyn til ralindvinding sålds, at mastr og skur indn opsætningn skal godknds af frdningsnævnt og skal fjrns vd gravningns ophør Md hnsyn til spørgsmålt om karaktrn af d på jndommn værnd træbvoksningr bmærks, at ovrfrdningsnævnt kun btragtr dn langs strandn værnd "bræmm" som t skovbryn, mn at dtt spørgsmål ikk influrr på '. rstatningn, da ovrfrdningsnævnt i givt fald ikk vill håndhæv skovbrynsgrænsn for d bagvd højr liggnd aralrs vdkommnd. Md bmærkning at bdømmlsn af rstatningn brgnt som i dn ndlagt påstand ftr ovrfrdningsnævnts opfattls vil bliv dn SalTImi dn forliggnd sag, hvad ntn lovbkndtgørls nr. 106 af 21. marts 1959 llr lovbkndtgøris nrø 194 af 16. juni 1961 læggs til grund, og uanst om man i sidstnævnt tilfæld læggr vægt på lovns 22 llr j, r dr hrftr ovrfor jrn frmsat tilbud om n rstatning på kr, hvilkt dnn har akcptrt.

30 Da ovrfrdningsnævnt iøvrigt kan tiltræd dt i,. kndlsn anført, vil dnn vær at stadfæst md d af dt foranstånd følgnd ændringr. Et kort nr.ål 109 udvisnd grænsrn for dt frdd områd r vdhæftt nærværnd kndls. D i kndlsn som hnholdsvis rødt og blåt markrt bskrvn aralr r på I kortt angivt md forskllig signatur _ jfr. kortts angivls"~. T h i b s t m m s : Dn af frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds dn 27. marts 1962 afsagt kndls vdrørnd frdning af jndommn, matr. nr. l~ og 6a af Østrgård, Viv sogn, stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr vd-.. rørnd hgnspligt vd oldtidshøjn og indvinding af ral I rstatning tillæggs dr ntrprnør Nils Larr"son, Købnhavn... o kr. samt som i nævnts kndls til dækning af advokatudgiftr " kr md rntr 5% p.a. af kr. fra dn 6. novmbr 1961 at rgn til btaling skr. Erstatningn udrds md 3/4 af statskassn og 1/4 af Ålborg amtsfond og d i amtt værnd købstadskommunr ftr folktal i hnhold til dn snst offntliggjort folktælling. Udskriftns rigtighd bkræfts: Q /~;r~cl. S--14:4 Kaas-Ptrsn ~ /--!:.L4-?

31 f, I 1/ t ), ' '.., 6'1 I I / " J / I 1/ II 1 I 1 I 1/ II 1/ II 1/ II // 1/ /1 /1 /1 /1 /1 // l/i II l} l} II II II 1/ II ( I ( I l' l' I( I I I I I I /I 1/ I "6~ II - l II II II II l[ ". Ol FOR F'R E. OE.DE ARE E=\LER. AREALE.R DER SV\AL HENLIGGE I NATUR" \\..~TA\"'\ O. UO\.AGT -rll HA"IE ELLE.R PL.AN1"AGE. \ ' 4000 I '~::, _ '!:."'_...'l~':... ';,. j ~ 1, 1~1.. 'E"~l nc"":'-'kr "t'l.),'tf'j Jl " ~!\,'. n' {'r :1,~' 2'2: i:'''3 ~ J~Ø-5T ir'g'a-ar~-e "..~ ~.., ~ St);"T V IV E. i r-i~-:"'-'''t\-[~\ O q--.-.~.- -"--4 -, ~-':"'~-- '::.~ i'''':~''''-'.-r...- _"'--'-cr.u_~

32 FREDNINGSNÆVNET>

33 I "" Afsagt dn 27. marts Fr. 79/61 K E N D E L S E: Vd slutsddl af lo. januar 1961 købt gårdjr Holgr Ptrsn, B3Ørnstrup pr. Kalundborg, af gårdjr Hans Pdrsn, Viv, landbrugsjndommn, matro nr. l~ og 6Q østrgaard, Viv sogn, "Nybrogaard" kaldt, for n pris af kr. til ovrtagls dn 150 fbruar 1961 md udstykning til sommrhusgrund f'or Øj~ I bgyndlsi i Br1ingskl pantbrv, l CITERET FULDT UD I OFN K AF 9/ \ ~drykk n annonc I lst priori tts- ktrd dirktør Egon Jnsn d om pantbr- vts formul( tmt, at dt skull udste nhavn. Drftr udstdts dt dn 25. s. m. tinglyst skød til Holgr Ptrsn. Dt hddr hri blandt andt, at Holgr Ptrsn kontant har btalt 5000 kr. mdns d rstrnd kr. vd skødts undrskrift dponrs ftr nærmr aftal. Af købsummn angivs ca kr~ at vær vdrlag f'or mdfulgt løsør. Samtidig hrmd udstdt F0:.- gr Ptrsn pantbrvt til landsrtssagførr Lænkholm md ls~ prioritt i jndommn, tinglyst samm dag som skødt, hvilkt pantbrv s. d. blv transportrt til ovnnævnt dirktør Egon Jnsn, dr ovrtog pantbrvt til kurs 68, sålds at "Holgr Ptrsn skull hav u&btalt kr. Han modtog straks kr.,idt rstbløbt, kr.,først skull btals når udstykningsplann var i ordn. D først afdrag, hnholdsvis kr. og kr., forfaldt til btaling hnholdsvis dn 15. fbruar 1962 og ~ 15. fbruar Holgr Ptrsn havd allrd i fbruar 1961 sat sig i forbindls md Hadsund Kommun, dr straks udf'ærdi0d

34 KORT>

35

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere