Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR., ri. U D S K E I F T a f OVERFREDNINGSNÆJTIETS KENDELSESPROTOKOL År dn 9. fbruar afsagd ovrfrdningsnævnt på I grundlag af skriftlig og mundtlig votring følgnd k n d l s i sagn 1512/61 vdrørnd frdning af jndommn matr. nr. la og 6 a 1 Østrgård~ Viv sogny kaldt "Nybrogaard". I dn af frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds dn 27. marts 1962 afsagt kndls hddr dt~ "Vd slutsddl af l). januar 1961 købt gårdjr Holgr Ptrsn, Bjørnstrup pr. Kalundborg 9 af gårdjr Hans Pdrsn 1 Viv, landbrugsjndommn, matr. nr. la og 6~ Østrgård, Viv sogn, "Nybrogård" kaldt, for n pris af kr. til ovr--, tagls dn 15. fbruar 1961 md udstykning til sommrhusgrund for øj. I bgyndlsn af samm månd lod Holgr Ptrs~ indrykk n annonc i Brlingsk Tidnd, hvori han udbød til salg t lst priorittspantbrv, stort kr. På dnn annonc rflktrd dirktør Egon Jnsn 1 Søborg 1 og dn 8. S.B. opnåds nighd om pantbrvts formulring og kurs. Dt blv blandt andt b stmt, at dt skull udstd s til landsrtssag:z'ø-- I rr Lænkholm, Købnhavn. Drftr udstdts dt dn 25. S.ll. -'~i'::j8- ~ _

4 - 2 - lyst skød til Holgr Ptrsn. Dt hddr hri blandt andt~ at Holgr Ptrsn kontant har btalt kr. mdns d rstrnd kr. vd skødts undrskrift dponrds ftr (. nærmr aftal. Af købsummn angivs ca kr. at vær :drlag for mdfulgt løsør. Samtidig hrmd udstdt Holgr ē Ptrsn pantbrv til landsrtssagførr Lænkholm md lst prioritt i jndommn~ tinglyst samm dag som skødt~ hvilkt pantbrv S.d. blv transportrt til ovnnævnt dirktør Egon Jnsn~ dr ovrtog pantbrvt til kurs 68~ sålds at Holgr Ptrsn skull hav udbtalt kr. Han modtog straks kr.? idt rstbløbt? kr.? først skull btals når udstykningsplann var i ordn. D først afdrag? hnholdsvis kr. og kr.~ forfaldt til btaling hnholdsvis dn 15. fbruar 1962 og 15. fbruar Holgr Ptrsn havd allrd i fbruar 1961 sat sig i forbindls md Hadsund kommun? dr straks udfærdigd t udkast til dklaration ftr at hav forkastt n af Holgr Ptrsn forlagt udstykningsplan. Dn lo. marts indgik Holgr Ptrsn md dt svnsk A/S Hj~ltvad Industri ovrnskomst om lvring af 170 stk. sommrhus. Af ovrnskomstn skal citrs følgnd: "3. Hj~ltvad forpligtr sig til? så snart d nødvndig tilladlsr fra myndighdrn forliggr, at påbgynd opstillingn af husn, sålds at dr snst 15/ skal vær opstillt mindst 60 hus? og snst 15/ ydrligr 60 hus samt snst 15/ d rstrnd 50 hus... Prisn pr. hus andragr d. kr. 12.6oo?-, hvilk dansk kronr... brigtig s drvd? at Ptrsn til Hj~ltvad udstdr i hvr nklt grund~ ftrhåndn som dnn forliggr bhørigt udstykkt og bbyggt? pantbrv~ stort kr ~- Palltbrvt? dr fra krditors sid indtr,l- _

5 - 3 - står uopsigligt fra jr til jr i indtil lo år ftr dts udstdls~ og på hvilkt dr vd hvrt jrskift rlæggs t kstraordinært afdrag på kr., bortst fra l. jrskift~ skal stds rspktr foranstånd pridrittr på tilsammn maksimum kr ~- til ikk ovr 7% årlig rnt. Såfrmt dr vd prioritring af dn pågældnd bbyggd parcl opnås størr offntlig lån nd nominlt kr ~-~ skal Hj~ltvads pantbrv rspktr hl dt llr d offntlig lån~ mod at dn dl af -ti nttoprovnut~ dr frmkommr vd, at dt offntlig lån r mr nd kr. stort~ afdrags kstraordinært på Hj~ltvads pantbrv. I I j Såfrmt d offntlig lån som nævnt blivr størr nd kr ?-, skal dr for hvr kr. 80.-, dr btals til Hj~ltvad, afskrivs kr. 100,- på Hj~ltvads pantbrv.!,\ lvringsforpligtlsr l f I, I., 4. Dn r fra Hj~ltvads sid n forudsætning, at dr til d pågældnd aralr indn opstillingn r anlagt n farbar vj. Såfrmt dtt ikk r skt snst 15/4 1961, udskyds Hj~ltvads tilsvarnd." 115. Hj!!ltvad har krav på snst indn 2~ månd ftr lvringn af hvr nklt hus at få ovrlvrt t i parclln tinglyst pantbrv md ovnnævnt vilkår, og Hj~ltvad r på intt tidspunkt pligtig til at hav opstillt mr nd 20 hus~ dr ikk r solgt og prioritrt som ovnfor nævnt. Nærværnd pantbrv ska11vrs anmærkningsfrit. 6. Til sikkrhd for Hj~ltvad til nhvr tid i jndommn værnd tilgodhavnd for hus~ i hvilk dr ikk forliggr udstdt særskilt pantbrv til Hj~ltvad, ovrdragr Ptrsn til Hj~lt-.. vad i håndpant jrpantbrv~ stort kr til rnt 6 %

6 _ - 4- p.a. og md 14 dags opsiglssvarsl. Dt pågældnd jrpantbrv skal til nhvr tid rspktr foranstånd pantbrv på nominlt maksimum kr Ejrpantbrvt skal omfatt all usolgt parcllr og stamparcllr. fi Formandn for frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds, dr var gjort bkndt md d påtænkt udstykningsplanr? fortog dn 14. marts n bsigtigls af jndommn og tilskrv dn 22. s.m naturfrdningsrådt? idt dr vdlagds n af landinspktør Bøgholt-Laursn for Holgr Ptrsn omarbjdt plan omfattnd ca. 180 sommrhusgrund. Nævnt omtalt i dnn forbindls, at n dl af jndommn formntlig var omfattt af naturfrdningslovns 25? stk. 2? (300 mtr fra skov) og bad rådt 9 af hnsyn til d stor økonomisk intrssr? dr tilsynladnd var knyttt til udstykningsplann, om n udtalls snarst. Undr 13. april tilskrv Hadsund kommun Holgr Ptrsn sålydnd:" I skrivls af 20. marts d.å. har landinspktør L. Bøgholt-Laursn, Trndrup på Drs vgn ansøgt sognrådt om godkndls af n udstykningsplan for jndommn matr. nr. la og 6~ 0strgård? Viv sogn, Hadsund kommun? hvorftr dr agts udstykkt ca. 182 parcllr til sommrhusbbyggls a ca 1200 m 2. Sålds foranldigt skal man hrvd anbfal udstykningn dog på følgnd btinglsr: l) l plann kan godknds af frdningsmyndighdrn, hvorvd bmærks 9 at sagn af formandn for frdningsnævnt for Ålborg amt r ovrsndt til naturfrdningsrådt.

7 - 5-2) at plann kan godknds af boligministrits kommittrd i byplansagr, dr ftr anmodning har fåt sagn til udtalls lo. april s.å. 3) at vjanlæg udførs i hnhold til vjvdtægt for områdr af Hadsund kommun~ hvorvd bmærks, at vjvdtægtn r ansøgt udvidt til også at gæld for "Nybrogård" ID.V. - 4) at vjtilslutningn til landvj nr. 11 Hobro-Hadsund kan godknds af Ålborg amtsråd. 5) at spildvandsanlæg for områdt kan godknds af sundhdskommissionn for Hadsund kommun. 6) at områdts vandforsyning kan godknds af sundhdskommissionn for Hadsund kommun. 7) at sommrhus og bygningr opførs i hnhold til bygningsrglmnt for købstædr og landt af ) at dr tinglyss dklaration på samtlig fra jndommn udstykkd parcllr forud for al pantgæld.dt frmsndt dklarationsudkast må ændrs på nklt punktr~ hvorom sognrådt r villig til forhandling vntult still forslag." Dn 26. april tilskrv nævnt vd anbfalt brv Holgr -I Ptrsn sålds:" I anldning af Drs rhvrvls af Nybrogård, ma nr. l~ og 6a Østrgård, Viv sogn, undladr nævnt ikk at hnlds Drs opmærksomhd på dn omstændighd, at dr kan rjss dt spørgsmål, at i hvrt fald n dl af jndommn vntult omfatts af naturfrdningslovn. løvrigt hnviss til tlfonsamtal d.d. md landsrtssagførr Lænkholm, Købnhavn." Nævnsformandn havd nmlig samm dag undr n tlfonsamtal md landsrtssagførrn, dr på dtt tidspunkt rpræsntrd Holgr Ptrsn, gjort dnn bkndt md, at n frdningssag

8 - 6 - vntult vill bliv rjst9 når forhandling hrom var blvt tilndbragt md myndighdrn9 og at dr muligvis kunn bliv af spørgsmål om9 at n dl af jndommn var omfattt/naturfrdningslovns 259 stk. 2. Samm dag9 altså dn 26. apri19 blv dr på jndommn tinglyst t jrpantbrv stort kr. formntlig til dt - svnsk aktislskab 9 dr sl;::ulllvr sommrhusn. Boligministrits kommittrd i byplansagr tilskrv undr 4. maj naturfrdningsrådt sålydnd:"eftr hnvndls til Hadsund kommun har dn kommittrd modtagt n plan udarbjdt af landinspktør L. Bøgholt-Laursn9 Trndrup9 datrt marts dr visr forslag til udstykning af forløbig ca. 182 parcllr._kommunn har samtidig oplyst9 at sagn r forlagt frdningsnævnt for Ålborg amt 9 som har frmsndt dn til naturfrdningsrådt9 samt, at sognrådt ikk vil modsætt sig oprttls af fribyn9 mn på dn andn sid ønskr sagn løst på n i all hnsndr absolut forsvarlig måd." "Få dt forliggnd grundlag skal man ikk hrfra på nærværnd tidspunkt tag stilling til slv tankn om at oprtt n friby på dtt std9 spcilt da d naturfrdningsmæssig forhold ikk r afklart." "Man skal drimod oplys, at man findr udstykningsforslagt ovrordntlig uhldigt9 idt dr slt ikk r gjort forsøg på at indarbjd parcllrn og bbygglsn i trrænt og drvd udnytt områdts naturværdir til fælls fordl for bborn." "Såfrmt udstykning til sommrhusbbyggls llr lignnd i dt hl tagt bør gnnmførs, bør dt ftr dn kommittrds opfattls ikk sk på grundlag af dn forliggnd udstykningsplan, mn n hlt omarbjdt plan må tilvjbrings, hvorvd d

9 - 7 - foran anført hnsyn r tilgodst. i! Naturfrdningsrådts svarskrivls af 5. maj til frdningsnævnt r sålydnd: li skal naturfrdningsrådt... ftr fortagn bsigtigls og ftr at sagn har vært bhandlt vd rådts mød dn 4. ds. udtal~ Eftr naturfrdningsrådts opfattls drjr dt sig om t særdls naturskønt c6 frdningsværdigt områd, og man. - fra må fra rådts sid fraråd at dr, såfrmt dr krævs dispnsation bstmmlsrn vdrørnd skovbygglini, givs tilladls til dn forslåd bbyggls, ligsom man fra rådts sid vil anbfal, at dr om fornødnt rjss frdningssag til hindring af planns gnnmførls... i! Naturfrdningsrådt skal sluttlig bmærk, at man må find Mariagr fjords kystområdr af n så btydlig værdi i landskablig hnsnd, at man må find dt mgt btænkligt, at dr fortags isolrd udstykningr som dn i nærværnd sag påtænkt. Man skal hnstill, at dr søgs tilvjbragt n samlt plan for hl Mariagr fjord, sålds at vntull udstykningr til sommrhus o.l. kan indpasss i n hlhdsordning." Dn 17. maj blv dr for t bløb af ca kr. fortagt og tinglyst udlæg i jndommn ftr bgæring af gårdjr tt> 0rndrup, Hssldalgård pr. Rørvig og tømrrmstr Ernst Nilsn, Tåstrup. Undr 30. s.m. indkaldt nævnt d i jndommn brttigd til t åstdsmød dn 16. juni til drøftls af vntul frdning, og til blysning af spørgsmålt om, hvorvidt naturfrdningslovns 25, stk. 2, for n dl omfattd jndommn.

10 I f. 1! I Undr nævnt mød~ hvor jndommn påny blv bsigtigt~ og hvor bl.a. Danmarks naturfrdningsforning og naturfrdningsrådt var rpræsntrt vd ~øjstrtssagførr Bondo Svan~ Købnhavn~ blv dt tilkndgivt Holgr Ptrsns bfuldmægtigd~ landinspktør Bøgholt-Laursn~ at frdningssag vill bliv rjst i nær frmtid. ē Dn 22. s.m. tilskrv Hadsund kommun højstrtssagførr Bondo Svan sålds:"... man ovr for Holgr Ptrsn har krævt~ at sommrhus og bygningr på jndommn skal opførs i ovrnsstmmls md kravn i bygningsrglmnt' for købstædrn og landt af Rglmntt af 1961 T ndnu ikk trådt i kraft for kommunn~ mn om fornødnt kan dt hurtigt ordns~ hurtigt ligsom man vntult/kan lad rglmntt fra 1940 udvid md bstmmlsr om sommrhusbyggri svarnd til bstmmlsrn i rglmntt af H "Md hnsyn til vjvdtægtn bmærks~ at man for tidn søgr dns gyldighdsområd udvidt til at omfatt ydrligr t områd af Viv sogn~ hvorvd hl "Nybrogård" kommr ind undr vdtægtns områd. Ålborg amtsråd har dn 17. maj d.å. vd påtgning på ansøgning om udvidls udtalt~ at dt vil vær sindt at giv godkndls." Undr 23. B.m. fortog landsrtssagførr Lgo Andrsn~ Købnhavn for dirktør Egon Jnsn udlæg i "Nybrogård"~ dr samtidig blv tagt til bruglig pant~ og 28. s. ffi. indgav han politianmldls mod Holgr Ptrsn for at hav "c:l-iklædt II jndommn l" hr. for invntar~ bsætning og afgrød. Frmsndlssskrivlsn til politir sluttr sålds:" Da min klint indgik på at financir Holgr Ptrsn, var han gansk indforståt md~ at han løb n vis risiko."

11 - 9 - "Mn dt tab han nu lidr? skylds i dt væsntligst hr. Holgr Ptrsns ulovlig adfærd - hans salg af bsætning m.v.? undladls af at hold gårdn i drift m.v." "Undr fogdforrtningn blv jndommn md dt forfun6.:l inve-- tar vurdrt til kr. 13o.ooo?-." I skrivls af 14. juli 1961 til nævnt bgærde: DanmaTJ:s " naturfrdningsforning frdningssag rjst? og i tilslutning hr-- til lod nævnt undr hnvisning til naturfrdningslovns lo indrykk bkndtgørls hrom i Statstidnd fnr dn 24. juli 05 i lokal blad fæ dn 23. s.m. På tvangsauktion dn 13. sptmbr blv "NybTogård" ovrtagt af ntrprnør Nils Larsson? Julius Blomsgad 9? K0bnb~vn som ufyldstgjort panthavr, idt han havd fåt tiltransportr~ dirktør Egon Jnsns pantbrv på d kr. Larsson hu:d nmlig kort forindn solgt n størr jndom i Tåstrup til Egon Jnsn, dr som t ld i Købsumrnns brigtigls transportrd dt hrornhandld pantbrv til Larsson~ dr ovrtog dt for kr. Undr 31. oktobr 1961 indgik Larsson ovrnskomst md Holgr Ptrsn. Dt omtals hri blandt andt? at PtrsE:~s prsonlig skyld til Larsson ifølg pantbrvt blv ansat Gi~ kr. Dt hddr vidr i ovrnskomstn~" Såfrmt LaTsson vd dn rjst frdningssag får tilkndt rstatning? dt andra~r mr nd kr ,00 ndskrivs Larssons pr.sonlig fordring p~ Ptrsn md dt ovrskydnd bløb 1arsson afgivr rklæring om, at han frafaldr at gør ansvar gældnd ~od Ptrsn i anldning af påståt gårdafklædning vdr. ovnnævnt,::: jndorn.ii Eftr udløbt af ankfristn vdrørnd tv2ngsauktion indkaldt nævnt til dt først gntlig frdni~gsmod, dr i

12 - lo - ovrnsstmmls hrmd afholdts dn 6. novmbr Danmarks naturfrdningsforning~ dr påny var rpræsntrt af hø jgstrtssagførr Bondo Svan ~ ndlagd påstand på~ at j:'1 dommn blv frdt~ "sålds at dn fortsat skal hnligg som landbrugsaral~ idt dt dog skal vær tilladt på områdt at opfør d for landbrugt fornødn bygningr og forny diss - samt fortag rimlig udvillls af d ksistrnd bygningr.;i "Dr må ikk udn nævnts samtykk opstills bodr nast::c' llr andr lignnd indrtningr. Endvidr må dr ikk fortags træplantning på d nu træfri aralr~ og trre?nformrn ~~ ikk ændrs." Nils Larsson og Holgr Ptrsnj dr var rpræsntrt af hnholdsvis højstrtssagførr Sandagr og landsrtssagførr Harald Qvist~ protstrd mod frdning og frmsatt subsidiær rstatningskrav. Undr dtt mød~ hvor sagn~ hrundr rstatningsspørgsmålt blv procdrt~ var dr nighd om at udsætt sagn~ for at giv d mødnd ljlighd til blandt andt at producr nogl supplrnd~ oplysningr. Ef t mødt bsigtigd nævnt jndommn. Vd skrivls af 21. dcmbr fra højstrtssagførr Bondo Svan md påtgningr af 22. og 23. s.m. fra d to andr ~ undr sagn mødnd advokatr blv frmsndt nogl afskriftr af ovrfrdningsnævnts afgørlsr vdrørnd naturfrdningslovns 25~ stk. 2. Vd skrivls af 2. januar 1962 tilskrv nævnt d lignævnt 3 advokatr? at sagn hrftr mått kunn optags til kndls j mn vd skrivls af lo. s.m. mddlt nævnt d sa~~ advokatr j at n vurdring af jndommn først burd find std og forslog som vurdring~~ænd formandn for amtsskyldrådt

13 M. Lundby 9 Storvord og konsulnt Norup, Langholt, hvilkt aqvokatrn tiltrådt. Vurdringsforrtningn blv fortagt dn 24. fbruar 1962 og udskrift hraf blv tilsndt nævnt dn l. marts s.å. Sagn blv optagt til kndls i t mød dn 24. marts Nævnt skal forløbig bmærk følgnd: ē flnybrogård" r bliggnd på nordsidn af Mariagr fjord, ca. 4 km vst for Hadsund dlvis på n halvø. Fjordn har hr n brdd af ca. 1,5 km. Fra Hadsund til Mariagr går på sydsidn af fjordn n landvj, dr på stor strækningr passrr tæt ud til fjordn 9 sålds at dr hrfra havs n særdls god udsigt ud ovr fjordn, og d nord for dnn liggnd omtrnt ubbyggd kyststrækningr, hrundr også "Nybrogårds" ca. 70 ha. stor aral. På sydsidn af fjordn r bliggnd cmntfabrikkn "Dania ll i rlativ kort afstand sydvst for f1nybrogård" 9 sålds at røgn og cmntpartiklr hrfra i tilfæld af sydvstligt vind lt førs ind ovr dt hr til sommrhusbbyggls udst~ aral, dr fra nordøst skrånr jævnt nd mod fjordn. Undr ]1 bsigtigls dn 8. marts konstatrds, at dr på trær og busk samt græsst, dls vd dn sydlig oldtidshøj og dls vd brandtomtn af dn ældr "Nybrogård" forfandts t hvidt lag som kridt llr lignnd. Dn vstlig halvdl af jndommn, på hvilkn dns ca. 12 år gaml landbrugsbygningr liggr 9 r llr har indtil. Holgr Ptrsns jrtid vært undr plov, hvorimod dn østlig halvdl hnliggr udyrkt (bortst fra n dl mod nord og øst) og r t sjældnt smukt kuprt græsaral ~d forsklligt vildtvoksnd trær og busk, dog nklt stdr afbrudt af mindr plantagr. På dnn østlig balvdl r bliggnd to

14 ē oldtidshøj (Nationalmusts nr. 44 og 46) i n indbyrds afstand af 180 mtr og ca. 200 mtr fra skllt ind mod nabojndommn mod øst 9 Dalsgaard Hovdgaard. Fra dn nordligst af diss (nr. 46) havs n ndog særdls smuk udsigt til all sidr. Mdns dn sydlig høj r fritliggnd mod vst 9 r dr båd nordøst og syd for dn hn til østskllt n dl bvoksning bstånd hnholdsvis af plantag md mindr nåltrær og af vildtvoksnd løvtrær. På jndommn IIThygslund" ca. 400 mtr øst for dtt øs±skl finds n ca. 113 ha stor skov. Hrfra strækkr sig hn mod "Nybrogård" forskllig plantagr 9 størr og mindr bvoksningr 9 sammnhængnd llr dlvist sammnhængnd 9 idt mllmrummn r udfyldt md mindr markr llr græsaralr 9 på hvilk ign finds sprdtvoksnd busk og mindr samlingr af trær. Mod syd og i n afstand af ca. 200 mtr fra dn for græsvækst blottd strandbrd og paralllt md dnn strækkr sig n træbvoksning lig fra "Thygslund" til ca. 120 mtr ind på "Nybrogårds ll jordr. Dnn træbvoksning 9 dr på d sidst mtr 9 rgnt fra dns vstspids 9 voksr på n skråning og som st fra fjordn og dn ovnnævnt landvj har udsnd som t skovbryn 9 bstår ovrvjnd af løvtræ. Mod øst (på fldalsgård"s jordr) bstår dn af størr bøg 9 dr ifølg n til sagn indhntt rklæring af 4. sptmbr 1961 fra statns tilsynsførnd md d privat skov i Ålborg amt r blagt md frdskovspligt~ mdns dns vstlig d1 9 hvor dn blivr smallr. bstår af forsømt og urglmæssig bvoksning af rodskudtrær og skovbusk md sprdt størr trær blandt andt g imllm. Nævnts spørgsmål om dn hromhandld bræmm 9 dr ind på "Nybrogård"s jord kun har n brdd af ca. 25 mtr 9 har skovkaraktr 9 har dn ovnnævnt tilsynsførnd i rklæringn bsvart

15 bkræftnd. Dt hddr iøvrigt blandt andt i rklæringn~ "..... Dr r næpp tvivl oml at dn vstlig dl af bræmmn r rstr af jævngod skov, som r blvt vanrøgtt og som på grund af sit ring aral ikk r mdtagt som frdskovspligtigt aral vd dn sidst almindlig frdskovskonstatring i Ålborg amt... " Dn hromhandld bvoksning vil i sagn bliv btgnt som "bræmmn". På ovnnævnt nabojndom~ "Dalsgård hovdgård", finds på højd md dn nordligst af "Nybrogårdlls to oldtidshøj n højgrupp (Nationalmusts ,42 og 43), bstånd af tr 01dtidshøj 9 dr liggr lo - 15 mtr fra skllt indtil "Nybrogård". Dnn højgrupp r bliggnd i n ældr nåltræsplantag~ dr mod syd går ovr i n langs skllt værnd nyplantning af nåltrær, dr afgrænss mod øst af plantag af ældr nåltrær, ca. 80 mtr fra skllt. Holgr Ptrsn, dr principalt har protstrt mod frdning, har subsidiært påståt sig tilkndt n nærmr spcifi- crt rstatning for tabt fortjnst på hnholdsvis kr. og kr. Holgr Ptrsn har til støtt for sit krav om rstatning blandt andt anført følgnd~ Indn for d snr år har han opkøbt flr størr landjndomm md hnblik på udstykning til sommrhusbbyggls, hvorfor han havd rfaringr på dtt områd, da han i bgyl1dlsn af 1961 købt r1nybrogård" udn kndskab til dn ny naturfrdningslov, dr først blv vdtagt og trådt i kraft 4 måndr ftr købt. Dt må drfor vær d almindlig undr dn dagældnd naturfrdningslov anvndt rstatningsrglr, dr må komm til anvndls på nærværnd sag, dr

16 formlt først r rjst 9 ftr at dn ny naturfrdningslov r trådt i kraft. Dnn lov syns vl at indfør nogl bgrænsningr md hnsyn til rstatningsbrgning for d forhold 9 dr omfatts af dns 22 9 nmlig blandt andt md hnsyn til splnllationsgvinstr, mn nærværnd sag omfatts kun af lovns 1 9 hvor d almindlig rstatningsrglr gældr. Han vil iøvrigt ikk bstrid, at han r spkulant, mn anførr, at han kun r n sådan, dr - vd at frmm gn intrssr - tillig gavnr samfundt, nmlig vd at skab mulighd for folk til at rhvrv grund md sommrhus til rimlig p~isr på smukt bliggnd stdr. Dt r - ftr Holgr Ptrsns vidr anbringnd - udlukknd frdningsmjmdighdrns indgribn i forårt 1961 md dn drpå følgnd frdningssag, dr r årsag til, at han ikk har st sig i stand til at gnnmfør projktt. D btinglsr Hadsund kommun havd stillt, vill han udn vansklighd kunn hav opfyldt, og han har på intt tidspunkt af økonomisk grund vært hindrt hri. Han har i så hnsnd hnvist til d for ham særdls favorabl afdragsvilkår i pantbrvt på d kr. i forhindis md dn god ovrnskomst md dt svnsk aktislskab. Han har ikk vært insolvnt, da han købt "Nybrogård" og i tidn hrftr, nn drimod vært mindr likvid. Dt af gårdjr 0rndrup dn 17. maj 1961 lyst udlæg på d ca kr., skyldts t forlig, basrt på t rt indviklt forhold, som nu skal søgs udrdt - vntult vd domstoln. Han har ndlig bstridt, at dr forliggr gårdafklædning, i hvrt fald har Larsson vd dn mlln dm i oktobr 1961 indgåd ovrnskomst afståt fra at gør dtt gældnd.

17 Danmarks naturfrdningsforning har hrovrfor blandt andt gjort gældnd? at dt udlukknd skylds Holgr Ptrsns økonomisk forhold? at han ikk har st sig i stand til at gnnmfør sin planr? og har i dnn forbindls navnlig pgt på dt af 0rndrup fortagn udlæg? dr bvirkd? at harl ikk kunn giv dt svnsk slskab dn af dtt ønskd sikkrhd. Dsudn har han ikk på grund af sin dårlig økonomisk forhold vært i stand til at opfyld d af Hadsund kommun stilld krav 7 hvortil kommr dt vd dn ny naturfrdningslovs 22 ydrligr opstilld krav. Dt må vær d vd dnn lovs indført princippr om rstatning jfr. lovns 42 7 dr skal komm til anvndls hr undr dnn sag. Dt r oplyst 9 ~t Holgr Ptrsn indn for d snr år har opkøbt tr land jndomm til sonmrhusbbyggls 7 at~.ovnnævnt gårdjr 0rndrup9 md hvm Holgr Ptrsn tidligr har ståt i forrtningsforbindls 9 også vdrørnd diss jndomm har fortagt udlæg på ca kr.? og at jndommn hrftr i Holgr Ptrsns jrtid 9 og indn planrn om sommrhusbbygglsn var ralisrt? r blvt bortsolgt vd tvangsauktion. Larsson 9 hvm dr undr 27. fbruar 1962 r mddlt fogdudlægsskød, har 7 ligsom Holgr Ptrsn? protstrt mod frdning og har subsidiært påståt sig tilkndt rstatning for dn ndgang i jndommns værdi, som må bliv følgn af n frdning. Han har til støtt for sin påstand nærmr blandt andt anført følgnd:

18 - 16- Eftr at frdningssagn var rjst, har han i handln md Egon Jnsn rhvrvt dt undr sagn omhandld pantbrv, stort kr., for n pris af kr. Vd ovrtaglsn af "Nybrogård" har han som ufyldstgjort panthavr måttt udrd d i forbindls hrmd forbundn omkostningr, sålds at jndommn i hvrt fald står ham i ca kr. Han, dr har råd til at gnnmfør dt af Holgr Ptrsn påtænkt sommrhusprojkt, må -- bliv stillt økonomisk sålds, som om ingn frdning forlå. som nhvr andn rhvrvr af jndommn vær brttigt til at Dr bør drfor - ftr hans vidr opfattls - tillæggs ham rstatning, ikk blot for dt tab han mått lid vd at projktt ikk kan gnnmførs, mn også rstatning for dn ndgang i jndommns værdi, som iøvrigt mått vær følgn af n frdning. - Dn omstændighd at han vd rhvrvlsn af pantbrvt og snr af jndommn var vidnd om dn rjst frdningssag, skal ikk forring hans rt til nævnt rstatning. Vd brgningn af dnn almindlig har han ligsom Holgr Ptrsn gjort gældnd, at dt må vær d rstatningsrglr, sålds som d md støtt i naturfrdningslovns l hidtil r praktisrt, dr brings til anvndls og ikk d vntult strngr til dn ny naturfrdningslovs ~ 22 knyttd bstmmlsr. Han har ikk villt bstrid, at dr kan forligg omstændighdr, dr - uafhængigt af frdningssagn - kan mdfør n forringls af handlsværdin, såsom tilstdværls af kystfrdningslini, oldtidshøj og skov, mn han bstridr, at dr på slv jndommn llr på Dalsgård Hovdgårds jordr finds skov, dr bvirkr, at naturfrdningslovns 25, stk. 2, kan brinl' gs til anvndls på "Nybrogård". Danmarks naturfrdningsforning, dr ikk har bstridt,

19 at Larsson r.j.uligvisr sålo..søkonomisl~ s-;;illt?a"t.,.anhar kunnt gr-nmfør sommrhusprojktt? har - bortst hrfra gjort d sath~ synspunktr gældnd son ovnfor vdrrnd Holgr Ptrsn. Larssan r - ftr fo~ni~gns opfattls - ligsom Holgr Ptrsn spkulant? dl~ ndog vd sin rhvrvls VDr vidnl om frdningss2-gn? :r'ilo:,for c"-rikk bor tilknds ham nogn rs~uatning? da dr fot' larsson i:jr,.k ~mn bliv to.l om nogn brttigt forvnt:jing? som vd n frdning bii vl' skufft. Nævnt r nig all, alj hl cjndomnn f1hybrogstrd::i ndm'lævnt omfang bør undrkasts frdning i br.hold til naturfrdningslovns l på grund af jndoffions sk~bd og bliggnhd. En bbyggls af sommrhus hr m~ antags i høj grad at vill virk forstyrtnd og skæmmnd.? st fra le forontal t på sydsidn af f jordn førnd landv8 j? dr n,vnlig i sommrhalvårt bfars af mang trafiksntr. :Da ';Nybrogåri:'.,:?GL tidligr anført? r dlvist bliggnd på n halvø, vil :1 friholdls for bbyggls vær af stor skønhdsbvarnc værdi st fra slv Mariagr fjord, Frdningn går ud på, at jndommn - TI'..d ndn..~ævnt ~ bgrænsningr - ingnsind må bbyggs llr bplants ~d udsigtshindrnd bvoksning. O~sætning af skur, mastr og andr skæmmno. indrtningr r forbudt, ligsom ~ablring af campingpladsr og lignnd ikk r tj,lladt. Oi fn'cligr.dn har ingn adgang til jndommn uc ovr,!lvad jrn m~tt tillad. Bortst fra d på vdhæftd kort md rødt C3 blåt markrd områdr m& jndommn fortsat drivs som laedbrug. Hvor driftn hraf mått nødvndiggø:r opførls af b:rgningr,. sk31 do "t

20 vær tilladt, dog sålds at diss bygningr opførs i umiddlbar tilslutning til d nuværnd landbrugsbygningr. Nævnt skal dog vær brttigt til at pålægg jrn 9 at diss bygningr llr bygningr 9 dr trædr i stdt for d nuværnd, frmtrædr i diskrt farvr. Opførls af andr landbrugsbygningr indn for landbrugsområdt iøvrigt skal kunn tillads md skriftlig - samtykk af bgg d ndilfor omtalt påtalbrttigd. TI md rødt på kortt markrd aralr må oprtholds og drivs som hav llr plantag, sålds at nyplantning hr r tilladt., TInåltræsplantningr dr finds indn for n afstand af 40 mtr fra fodn af dn sydligst af oldtidshøjn ( ) må for- bliv indtil dn l. januar Hvad dr indn dnn frist ikk, r fjrnt hraf, skal vd nævnts foranstaltning kunn fælds,.> udn udgift for jrn og udn ansvar for nævnt. Md hnsyn til d md blåt markrd aralr skal b~ærks, at d stds skal hnligg i naturtilstand. Oldtidshøjn og n zon på 2 mtr fra højfod skal sålds stds hnligg i græs, l~g og lignnd. For at bsky~t højn, blandt andt nod kratur- ~ bskadigls, skal jrn vær pligtig til at opsætt ffktivt trådhgn 2 mtr fra højfod og tål, at nævnt i tilfæld af undladls hraf - på hans bkostning ladr dt i så hnsnd fornødn udfør. Slvsåt træ- llr buskbvoksning, dr hindrr udsigtn mod højn, og som ikk omfatts af bvoksningn indn for "rød aralr", skal af nævnt - udn udgift for jrn - kunn fjrns. TIt samm gældr bvoksning på slv højn. Skovning indn for dt md blåt markrd områd, hvor skovbræmmn mod syd finds, skal naturligvis vær jrn tilladt 9 blot at tt dtt områds karaktr af sprdt skov og kratbvoksning ikk ændrs væsntligt.

21 Såfrmt jrn mått ønsk at udvid d til hav og plantning forbholdt områdr (d IIrød ll ), skal dtt kunn tillads md bgg d påtalbrttigds skriftlig samtykk. D md hjmml i nærværnd kndls af d påtalbrttigd mddlt tilladlsr skal nævnt af hnsyn til kontrolln drag omsorg for frmtrædr som n ovrnskomst, dr udn udgift - for jrn tinglyss, idt dt dog påhvilr jrn at foranldig, at n sådan ovrnskomst kan tinglyss md sama prioritt som nærværnd kndls. Påtalrt tillæggs i fællsskab Danmarks naturfrdningsforning og frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds. Slvom dt vd afgørlsn af rstatningsspørgsmålt, jfr. ndnfor, ikk tillæggs slvstændig btydning, i hvilkt omfang jndomnn mått vær omfattt af naturfrdningslovns 25, stk. 2, skal dt dog anførs, at nævnt r af dn opfattls, at d på "Dalsgårds" jordr vd dtts skl ind mod "Nybrogård" llr i nærhdn hraf værnd ældr plantagr samt t bræmmn mod syd - også i dn udstrækning, dn r bliggnd ind på "Nybrogård " - hjmlr dn i nævnt lovbstmmls omtalt bgrænsning i rttn til at bygg, sålds at dn østlig halvdl af jndommn i dt væsntlig dækks af bstmmlsn, samt indn for samm områd tillig i nogn grad af lovns 2. Såfrmt frdningssag j var rjst og andragnd om dispnsation fra nævnt to bstmmlsr var frmsat, må dt antags, at nævnt vl vill hav mddlt n sådan dispnsation om nd kun i mindr omfang, udn at dt anss fornødnt nærmr at præcisr dtt.

22 Nævnt skal nd hnsyn til Holgr Ptrsn bmærk følgnd~ Eftr dt forliggnd har Holgr Ptrsn til n ovrpris i forhold til dns værdi son landbrugsjndom købt dn hromhandld jndom i fbruar 1961 i tillid til? at han kunn opnå n særlig fortjnst vd at udstykk dn til grund md sonmrhus? såfrmt han blandt andt fik myndighdrns til ē lad31s til at ndlægg dn som landbrugsjndom 1 hvilkn tilladls ondnu ikk ss nddlt. Han vidst llr burd vid 1 at købt vill rumn n ikk ring risiko for? at han ikk ikk blovopnåd n sådan fortjnst? mn også, at d afholdt udgiftr, i hvrt fald i dt omfang d ovrstg jndonmns værdi som landbrugsjndom, ikk kunn forvnts dækkt gnnm jndommns vidrcsalg 1 såfrm~ dn påtænkt udstykning md sommrhuæ ikk lod sig gnnmfør, ntn dtt nu skyldts økonomisk, byplanmæssig? frdningsmæssig llr andr grund. På t tidspunkt, hvor frdningssag ndnu ikk var rjst llr stillt i udsigt, mn hvor frdningsnævnts hnvndls ~ til ham udlukknd indskrænkd sig til at gør ham bkndt md, at også dn dagældnd naturfrdningslovs 25 1 stk. 2 1 vntult kunn komm til anvndls, blv dt ovnfor omtalt udlæg Qn 17. maj 1961 tinglyst, hvilkt ftr alt forliggnd må antags at hav umuliggjort projktts gnnmførls; dr r i hvrt fald tilvjbragt n ovrvjnd sandsynlighd hrfor, i hvilkn hnsnd blandt andt hnviss til dt ovn anført vdrørnd d tr af Holgr Ptrsn i samm øjmd indkøbt jndomm. Md diss bmærkningr findr nævnt, at dt udlukknd skylds Holgr Ptrsns gn, ikk blot økonomisk forhold 1 at projktt ikk har kunnt gnnmfors. Dr vil allrd af dnn

23 _. 21 _. - grund hrftr ikk vær at tillægg ham rstatning. Md hnsyn til Larsson skal bmærks følgnd: Dt r ubstridt, at dn nugældnd naturfrdn::.:j.gslov,lov nr. 194 af 16. juni 1961, dr trådt i kraft dn 30. s.m. kommr til anvndls vd bhandlingn af nærværnd sag. I forhold til dn tidligr lovgivning på dtt oditåd r lovns 22 n nydannls. Ifølg~ motivrn hrtil slrull dr alm~ndligvis ikk vær hj mml til at rstatt mulig sylmlatioe3- gvinstr. I så hnsnd skal fra motivrn, SOD r- a~ :lr i samm rtning gånd udtallsr, Cl, trs folktirrgstidnd for dn 9. junt 1961 spaltrn 4424 og 25. hvori dt blandt andt hddr: li Md hnsyn til rstatningsbstmmlsn i lovns 22, stk. 2, r dr nlghd OTI, 2t dr i stdt for dn billighdsrstatning, dr blv ind fø jt vd 10vfo:"2!.:' :st,g andn bhandling skal yds n rstatning for dn ndgang i jndommns almindlig handlsværdi, dr konstat~s son følg, af t af frdningsmyndighdrn ndlagt byggforbud. Dt r dog n udtrykklig aftal; at dr kun kan yds rstatning til jrn af vdkommnd landjndom for dt tab, han mått lid vd ikk at kunn udstykk. Drimod kan dr ikk yds rstatning til dn, dr rhvrvr n jndoillmd udstykning og obyggls for øj, slvom han yåbråbr sig at lrunn opnå n størr llr mindr fortjnst, såfrmt byggforbudt ikk var ndlagt... n Dt må antags, at dtt citat har rlation til såda~n udstykningr, dr bfindr sig i områdr, hvortil dn almind-- lig udvikling ndnu ikk r nåt, hvilkt ftr d forliggnd oplysningr ikk ss at vær tilfældt md hnsyn til "Nybrogård" og nabogrund:i..,i hvrt fald forligg::, lntt

24 dokumntrt om n sådan al~indlig udvikling. 22 vdrørr andragnd om såvl nklt bbyggls som flr bbygglsr og går ud på7 at nævnt kan forbyd sådan bbyggls mod,at dr vntult yds jrn n rstatning ftr lig nævnt rtningslinir. Nævnt findr~ at diss rtningslinir md så mgt størr vægt også må følgs~ hvor dt som hr undr sagn - drjr sig om rstatningsspørgsmål i hnhold til lovns l (jfr. 14)~ idt d md hjnml i 22 tablrd frdningr kan vis sig kun at vær midlrtidig frdningr~ ftrsom t nævn llr vdkommnd anknævn altid snr, når forholdn har ændrt sig~ kan ophæv d~7 mdns d på l støttd frdningr r prnannt. Md diss bmærkningr finds Larssons påstand~ i dt.. omfang dn har rlation til d tab7 dr vd frdningn skal vær forvoldt ham, og som skylds~ at han ikk opnår dn vd spkulation forvntd fortjnst7 ikk at kunn tags til følg 7 jfr. ndnfor vdrørnd post 4 og ovnfor vd omtaln af naturfrdningslovns 25, stk. 2. Vdrørnd hans påstand iøvrigt skal bmærks~ Dt r oplyst 7 at "Nybrogård ti har t samlt ar al på m 2 (hraf vj 8410 m 2 ). Ifølg vurdring~ og skattattst r dn pr. l. sptmbr 1960 vurdrt til kr., hvoraf grundværdin andragr kr. Matr. nr. l~ 0strgård r skyldsat for hartkorn /4. Matr. nr. 6a for hartkorn Udskrift af ovnnævnt vurdringsforrtning af 24. fbruar 1962 r sålydnd~ "Samlt værdi for fast jndom og It' løsør kr. fordlt sålds~

25 l. værdi af bygningr og løsør kr. 2. jordns landbrugsmæssig værdi " 3. jndommns hrlighdsværdi incl. jagt m.m. libhavrikøb G " 4. værdi af mulighdr for salg af sommrhusgrund. o o o o o GI o o o " kr. Spcifikation af jordns værdi. ad post ha undr plov= landbrugsaralt... 6 ha ng j ord.. o o o o o o o lo ha strandaral divrs aralr o ad post 4. udstykningsværdi kr " " II " kr. Udskriftn r undrskrvt af bgg vurdringsmænd og har sålydnd af skyldsrådsformand M. Lundby dn l. marts s.å. undrskrvt tilføjls: "Dt skal tilføjs~ at bygningrn r af passnd størrls i forhold til jndommns landbrugsmæssig aralr." Sidstnævnt vurdringmand har ovr for nævnt oplyst følgnd~1i Ad post 3. Værdiansættlsn hvilr bl.a. på dn opfattls? at jagtrttn må kunn udljs for kr. årligt. Antal af køb af lystjndomm vd Mariagr fjord har i d snr år vært stignd."

26 flad post 4. Vurdringsmændn har - da d jo r udn kndskab til~ om naturfrdningslovns 25~ stk. 2~ kommr til,) anvndls~ og i bkræftnd fald i hvilkt omfang - rgnt md, at n købr mått vær indstillt på, at bstmmlsn i vist omfang brings til anvndls~ mn dog kun i n sådan udstrækning, at dr på dt udyrkd områd vill vær plads for ca sommrhusgrund j dr md fradrag af udgift til kloak m.v. vill giv n nttoindtægt på kr." Vurdringn har rlation til tidspunktt for afholdls af tvangsauktion. (Sptmbr 1961). Nævnt skal hrftr md hnblik på d nklt postr i vurdringsforrtningn bmærk følgnd: Dr finds at burd tillægg Larsson rstatning for dn vd frdningn forvoldt ndgang i jndommns værdi i ndnnævnt omfang; Da frdningn ikk læggr hindringr i vjn for dn fortsatt drift af jndommn, og da landbrugsbygningrn skønns at vær passnd i størrls i forhold hrtil, vil dr ikk vær at tillægg rstatning vdrørnd post l. Md hnsyn til post 2~ værdiansættls af jordn kr., findr nævnt at burd lægg dnn til grund vd ~statningsbrgningn. Da dr ikk kan bortss fra, at frdningn, i tilfæld af snig af jndo~~n vil kunn mdfør n ndgang i værdinj brgns rstatningn hrfor sålds: Dt "blå lf aral, på hvilkt brælll1nr bliggnd, udgør ca. 3 ha og hnfizrs af vurdringsmændn til "divrs aralr" (ca. 530 kr. pr. ha.) Da dtt aral r blagt md fuldstændig frdning, vil rstathing hrfor vær at udrd md 1~.6oo kr. D rstrnd aralr r vurdrt til

27 kr. md fradrag af nævnt kr. llr kr. Da lig omtalt ndgang i værdin antags højst at andrag 15 %, vil dr ydrligr vær at btal kr. llr for post 2 ialt kr. Vdrørnd post 3, kr' 1 r oplyst, at vurdringsmændn r gåt ud fra 1 at jagtrttn må kunn udljs for ca kr. årlig (slvom dr på jndommn opsætts so~elrhus). Da værdin af dnn jagtlj i hvrt fald ikk forrings vd, at frdningn hindrr opførlsn af nævnt sommrhus, vil dr ikk vær at tillægg rstatning hrfor 1 sålds at dn kapitalisrd værdi, ca kr., vil vær at fradrag d nævnt kr. Hrftr blivr tilbag af dnn post dn værdi? dr mått vær knyttt til salg af jndommn som lystgård. En frdning må antags næpp at vill forring jndommns værdi i så hnsnd. Da nævnt dog ikk gansk kan borts fra 1 at n købr sandsynligvis vil bnytt n frdning til at trykk prisn 1 finqr nævnt at burd tag t vist hnsyn hrtil, sålds at dn samld rstatning for post 2 og 3 ansætts til ialt kr. Md diss bmærkningr og idt tilføjs 1 at dr ikk, jfr. ovnfor, vil vær at tillægg rstatning for post 4, vil dr hrftr vær at tillægg Larsson i rstatning nævnt kr. som ndnfor nærmr bstmt. Nærværnd kndls vil vær at tinglys på d af kndlsn omfattd to matr. nr. md prioritt forud for panthæftlsr og byrdr. Om påtalrttn hnviss til

28 Konklusionn r sålydnd: aejndomm.n~ natr. nr. l~ og 6a 0strg2.rd, Vivo sogn, bør undrkasts naturfrdning i ovn for ffilgivn omfang jfr. ydhæf~cc. kort, md Danmarks naturfr9dningsforning og frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds som i fællskab påtalbrttigd. D~ udrds i~u8n rstatning til Holgr Ptrsn. rstatning k~. tilli TId rntr hraf 5 % årlig frs dn 6. novnbr 1961, ~ndtil btaljng skr, S~TIt til dæl~ing ai udgifg til advokatasststanc kr., dr alt udrds md 3/4 af statskassn og 1/4 af Ålborg amtsfond og d i antt værnd købstadsl,:oiiillunr i ovrn3stc:mmls md bstnmlsn i naturfrdningslovns 17, stk. 1, indn 15 dag ftr at dnn kndls r ndlig." K ndlsn r j ndankt for ovrfrdningsnævnt af j:1- dommns jr, ntrprnør Nils Larsson, Købnhavn. Ovrfrdningsnævnt har dn 16. sptmbr 1962 bsictigt d pågældnd aralr og forhandlt md j8rn og C811- ns advokat, højstrtssagførr Erik Sandagro Hrundr ni - lagd dnn principalt påstand om frdningns ophævls; sub~sidiært ndlsgds påstand om n højr rstatning borgnt i forhold til dn so~ fø~g af frdningssrvituttn indtrådt ndgang i jndo~ns værdi ~a udgangspunkt i dn i næ-vnts kndls c landld vurd~jngsf0~rtning af 24, fbruar :L962~ Dt bl-v i dnn :.':~orb:'nc:.ls gjort gælc.nd, at 2rstatn-i.ngn ikk burd fastsætts un.r l1'?nsyntap-rmtij.. 22 i natur:rd - ningslovn~ som EGl'lr.:l.l't vac. lov af }.6., juni 1961, id "?t d-c

29 r drjd sig om n frdning i mdfør af 1, samt at sagn mått anss for rjst indn ikrafttrædlsn af lovn af 16. juni Bndvidr ndlagds dr påstand om ophævls af dn i kndlsn, pag~ 16 forskrvn fligt til indhgning af oldtidshøjn samt om rt til indvinding af ral fra strand-- ngn md adgang til frmførsl af l-ldningr og opsætning af skur i t vntult gravområd. Bgg diss påstand har ovrfrdningsnævnt imødkommt, dog md hnsyn til ralindvinding sålds, at mastr og skur indn opsætningn skal godknds af frdningsnævnt og skal fjrns vd gravningns ophør Md hnsyn til spørgsmålt om karaktrn af d på jndommn værnd træbvoksningr bmærks, at ovrfrdningsnævnt kun btragtr dn langs strandn værnd "bræmm" som t skovbryn, mn at dtt spørgsmål ikk influrr på '. rstatningn, da ovrfrdningsnævnt i givt fald ikk vill håndhæv skovbrynsgrænsn for d bagvd højr liggnd aralrs vdkommnd. Md bmærkning at bdømmlsn af rstatningn brgnt som i dn ndlagt påstand ftr ovrfrdningsnævnts opfattls vil bliv dn SalTImi dn forliggnd sag, hvad ntn lovbkndtgørls nr. 106 af 21. marts 1959 llr lovbkndtgøris nrø 194 af 16. juni 1961 læggs til grund, og uanst om man i sidstnævnt tilfæld læggr vægt på lovns 22 llr j, r dr hrftr ovrfor jrn frmsat tilbud om n rstatning på kr, hvilkt dnn har akcptrt.

30 Da ovrfrdningsnævnt iøvrigt kan tiltræd dt i,. kndlsn anført, vil dnn vær at stadfæst md d af dt foranstånd følgnd ændringr. Et kort nr.ål 109 udvisnd grænsrn for dt frdd områd r vdhæftt nærværnd kndls. D i kndlsn som hnholdsvis rødt og blåt markrt bskrvn aralr r på I kortt angivt md forskllig signatur _ jfr. kortts angivls"~. T h i b s t m m s : Dn af frdningsnævnt for Ålborg amtsrådskrds dn 27. marts 1962 afsagt kndls vdrørnd frdning af jndommn, matr. nr. l~ og 6a af Østrgård, Viv sogn, stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr vd-.. rørnd hgnspligt vd oldtidshøjn og indvinding af ral I rstatning tillæggs dr ntrprnør Nils Larr"son, Købnhavn... o kr. samt som i nævnts kndls til dækning af advokatudgiftr " kr md rntr 5% p.a. af kr. fra dn 6. novmbr 1961 at rgn til btaling skr. Erstatningn udrds md 3/4 af statskassn og 1/4 af Ålborg amtsfond og d i amtt værnd købstadskommunr ftr folktal i hnhold til dn snst offntliggjort folktælling. Udskriftns rigtighd bkræfts: Q /~;r~cl. S--14:4 Kaas-Ptrsn ~ /--!:.L4-?

31 f, I 1/ t ), ' '.., 6'1 I I / " J / I 1/ II 1 I 1 I 1/ II 1/ II 1/ II // 1/ /1 /1 /1 /1 /1 // l/i II l} l} II II II 1/ II ( I ( I l' l' I( I I I I I I /I 1/ I "6~ II - l II II II II l[ ". Ol FOR F'R E. OE.DE ARE E=\LER. AREALE.R DER SV\AL HENLIGGE I NATUR" \\..~TA\"'\ O. UO\.AGT -rll HA"IE ELLE.R PL.AN1"AGE. \ ' 4000 I '~::, _ '!:."'_...'l~':... ';,. j ~ 1, 1~1.. 'E"~l nc"":'-'kr "t'l.),'tf'j Jl " ~!\,'. n' {'r :1,~' 2'2: i:'''3 ~ J~Ø-5T ir'g'a-ar~-e "..~ ~.., ~ St);"T V IV E. i r-i~-:"'-'''t\-[~\ O q--.-.~.- -"--4 -, ~-':"'~-- '::.~ i'''':~''''-'.-r...- _"'--'-cr.u_~

32 FREDNINGSNÆVNET>

33 I "" Afsagt dn 27. marts Fr. 79/61 K E N D E L S E: Vd slutsddl af lo. januar 1961 købt gårdjr Holgr Ptrsn, B3Ørnstrup pr. Kalundborg, af gårdjr Hans Pdrsn, Viv, landbrugsjndommn, matro nr. l~ og 6Q østrgaard, Viv sogn, "Nybrogaard" kaldt, for n pris af kr. til ovrtagls dn 150 fbruar 1961 md udstykning til sommrhusgrund f'or Øj~ I bgyndlsi i Br1ingskl pantbrv, l CITERET FULDT UD I OFN K AF 9/ \ ~drykk n annonc I lst priori tts- ktrd dirktør Egon Jnsn d om pantbr- vts formul( tmt, at dt skull udste nhavn. Drftr udstdts dt dn 25. s. m. tinglyst skød til Holgr Ptrsn. Dt hddr hri blandt andt, at Holgr Ptrsn kontant har btalt 5000 kr. mdns d rstrnd kr. vd skødts undrskrift dponrs ftr nærmr aftal. Af købsummn angivs ca kr~ at vær vdrlag f'or mdfulgt løsør. Samtidig hrmd udstdt F0:.- gr Ptrsn pantbrvt til landsrtssagførr Lænkholm md ls~ prioritt i jndommn, tinglyst samm dag som skødt, hvilkt pantbrv s. d. blv transportrt til ovnnævnt dirktør Egon Jnsn, dr ovrtog pantbrvt til kurs 68, sålds at "Holgr Ptrsn skull hav u&btalt kr. Han modtog straks kr.,idt rstbløbt, kr.,først skull btals når udstykningsplann var i ordn. D først afdrag, hnholdsvis kr. og kr., forfaldt til btaling hnholdsvis dn 15. fbruar 1962 og ~ 15. fbruar Holgr Ptrsn havd allrd i fbruar 1961 sat sig i forbindls md Hadsund Kommun, dr straks udf'ærdi0d

34 KORT>

35

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere