Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944 af Mogns Jørgnsn s 5 Rummr Hvidovr Kommun Bvaringsværdig Kulturmiljør af Poul Svrrild s 6 Hvidovr Kirkgård stadig n vrdn af historir af Poul Svrrild s 16 Fordragt d. 10. oktobr s 18 Kommnd arrangmntr s 22 Ny opgavr til Kulturistrn s 22 Lokalhistorisk Slskabs Bstyrls s 23 Udgivr: Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Ryttrskoln Hvidovr Kirkplads 1, 2650 Hvidovr Tlf mail. og Historins Hus Alarmpladsn 3, Avdørljrn, 2650 Hvidovr Tlf mail Ansvarshavnd rdaktør: Poul Svrrild Forsidfoto: Avdør Flyvplads i 1960-rn. Historins Hus. Hvor intt andt r anført, r billdrn fra Historins Hus. 2

2 Nyt fra Formandn Eftr n vllykkt Bfæstningsdag dn 25. sptmbr såvl vjrmæssigt som publikumsmæssigt afholdt Hvidovr Lokalhistorisk Slskab sæsonns først fordrag indndørs. Mandag dn 10. oktobr kl i Lill Frihdn sal 1 fortalt Poul Svrrild fra Historin Hus om nyt fra lokalhistorin i Hvidovr. Spcilt kom han ind på ind på d aflvringr, dr r tilgåt Historins Hus i dt snst år. Hr skal nævns dn 106 år gaml officrspavillon fra Avdørljrn, dr nu r vndt tilbag og fuglmalrir fra kunstnrn Victor Johansn. Dr læggs op til n snr udstilling md dnn kunstnrs malrir. Åbningstidn hvr torsdag kl på Ryttrskoln har vist sig at vær n god idé. Dr har vært adskillig, dr har vist intrss for at hør om Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og dt lokalhistorisk i almindlighd. Vi håbr, at ndnu flr vil bnytt sig af tilbuddt og samtidig s dn lill udstilling om n tidligr Hvidovrborgr md t spændnd liv nmlig Andrs Gung Nørball. Ryttrskoln r også åbn hvr mandag og tirsdag mllm kl Slskabts arrangmnt i novmbr vil handl om Vstvoldn og dns histori. For mang vil dt vær n kærkommn mulighd for ign at mød Avdørljrns tidligr kommandant nmlig K.A.Knudsn. Arrangmntt findr std dn 14. novmbr kl og attr i Lill Frihdn. Tilmlding forgår på Hvidovr Lokalhistorisk Slskabs automatisk tlfonsvarr Ol Asbjørn Ptrsn Husk at hold øj md vors aktivittr på hjmmsidrn: og 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils af Poul Svrrild Dn 4. maj i år var n smuk aftn md mildt forårsvj. Historins Hus og HvidovrBibliotkrn markrd i fællsskab 60-årt for Bfrilsn vd afholdls af t fordrag om Hvidovr undr Bsættlsn og vd gnnmførlsn af t fakkltog fra Hovdbibliotkt til mindstnn for Modstandskampns faldn vd Ryttrskoln. HvidovrBibliotkrn havd arrangrt flr aktivittr som ld i markringn, og blandt dm var n konkurrnc om rindringr fra bsættlsstidn. Skrivlystn har ikk vært ovrvældnd, mn dr r indkommt to bidrag, hvoraf vi bringr dt n ftrfølgnd. Har man lyst til at vid mr om Hvidovr undr Bsættlsn, skal vi hnvis til Hans Chr. Thomsns Hvidovrkompagnit og til 52 historir fra 4 Hvidovr som han har skrvt sammn md Poul Svrrild. Bgg bøgr kan låns på HvidovrBibliotkrn. Filmn Familin Hansn og Krign og Hlg Wis r også md til at tgn t nuancrt billd af bsættlsslivt i forstadn, og d kan også bgg låns gnnm bibliotkt llr købs i Historins Hus. Da dn smukk majaftn sluttd md n kop kaff på Ryttrskoln, var dt også afslutningn på rækkn af stor markringr, hvori dr dltog borgr, som slv havd spillt væsntlig rollr i bsættlsslivt. Om fm år r dr i ralittn kun børnrindringr om tidn, og så r dt godt, at vi har fåt samlt n dl rindringr ind undrvjs. Mang familir har slv drs fortællingr om d fm lang år, og d skal nok lv længr nd mands mind.

3 En lill brtning fra sptmbr 1944 Min far var politimand, tjnstgørnd på politistationn i Valby (Station 9). Han var så hldig ikk at vær på tjnst d. 19. sptmbr Han blv hurtigt klar ovr, hvad dr var skt, så i løbt af mindr nd to timr søgt vi væk fra vor bopæl og fik tag ovr hovdt hos nogl bkndt i Vanløs. Ignnm illgal kanalr rfard vi, at far kunn aflvr uniform og pistol på Hvidovr Kommunkontor samt få falsk lgitimationskort. Dt var dog nødvndigt at få n falsk adrss i Hvidovr Kommun (vi bod i Valby). Dn 20. sptmbr kørt far og jg på cykl ud til Hvidovrgad til dt gaml kommunkontor, far md pistoln og jg md hans uniform i n pakk på bagagbærrn. Dr var hr oprttt t illgalt dpot. Dt btød, at d aktiv sabotaggruppr kunn gør brug af diss gnstand. På kommunkontort fik far t falsk lgitimationskort, bhørigt udstyrt md dn opdigtd adrss, som var n fabrik på Landlystvj og slvfølglig md ægt plomb, for dt var jo udstdt af kommunn, og ingn kunn konstatr, at dt ikk var ægt md mindr, man gik ovr Folkrgistrt. Dt var jo nok årsagn til, at d illgal gruppr i mang tilfæld stjal llr ødlagd rgistrn. Dt må jo sigs at vær n fornm og dristig indsats af dt prsonal, som fortog diss transaktionr. Dr var jo nok adskillig modstandsfolk, som fik glæd af dnn virksomhd. Mogns Jørgnsn PS Eftr 60 år r dt muligt, at nklt dtaljr kan vær unøjagtig, mn i dt stor og hl r brtningn korrkt. 5 Rummr Hvidovr Kommun Bvaringsværdig Kulturmiljør? af Poul Svrrild Hvad r dt nu lig, t kulturmiljø r? Ifølg dn officill dfinition r dt t gografisk 6 afgrænsd områdr, dr vd drs frmtrædn afspjlr væsntlig træk af dn samfunds- Flyvpladsns bygningr r bygningsfrdt, og d åbn aralr r frdt som n dl af Vstvoldsfrdningn, mn dt samld flyvpladsaral r ikk sikrt som kulturmiljø.

4 En middlaldrkirk udn sin tilhørnd kirkgård r højst n bvaringsværdig bygning, mn ikk nogt bvaringsværdigt kulturmiljø. Dn sidst rst af ét af d mst spændnd kulturmiljør i Hvidovr. En capstan og n kanallignnd struktur r alt, hvad vi har tilbag af Hvidovrs århundrdgaml slæbstd, havnanlæg, lodsri og tidlig industriområd. Hr r dr ingn tvivl om, at historin brigr områdt, og r n forudsætning for at forstå dt. At dr r så lidt tilbag brttigr ikk til at ødlægg llr fjrn d få rstr. mæssig udvikling. Dn slags skull vi nok hav n dl af i Hvidovr, som jo r n hlt udbyggt kommun md tusindvis af bygningr og stor trafikanlæg. Md dn dfinition findr vi kulturmiljørn ovralt: En daginstitution md tilhørnd lgplads og parkringsforhold udgør t kulturmiljø, t industriområd md tilhørnd vjanlæg r t kulturmiljø. Dt samm gældr n kirk md tilhørnd kirkgård llr n lystbådhavn md all sin aralr og omgivnd vand. 7 Mn lidt sværr blivr dt, når dt hddr bvaringsværdig kulturmiljør, for så r dt vi lig skal ind og dfinr, hvad dt r, som r llr kan vær bvaringsværdigt. Indn vi sr mr på dt bvaringsværdig, skal vi lig kast t kort blik på dt andt rdskab, vi har til at markr d 8 bvaringsværdig bygningr, landskabr og jordfast fortidsmindr md: frdning. D frdd jordfast fortidsmindr r til at ovrs i Hvidovr. Vi har to, bronzaldrhøjn Simonshøj og Langhøj. Vi r så hldig, at Langhøj liggr i t parkområd og drfor frmtrædr naturligt og forståligt i

5 landskabt. Andrlds md Simonshøj, som md sin bliggnhd lig bag Frihdns Varmcntral båd r svær at få øj på og svær at idntificr som t mind fra bronzaldrn. Hvidovr har næstn ingn frdd bygningr. I Hvidovr landsby r Ryttrskoln fra 1722 frdt, og i Avdør r bygningrn på flyvpladsn frdt. Og dt r dt hl! I n by md indbyggr har vi kun to lokalittr, hvis bygningr r frdt. På landsplan har vi omkring frdd bygningr. Hvordan kan dt nu gå til, at vi ikk har flr bygningsværkr af højst værdi at byd vors borgr og vors gæstr på? Dt r statn, dr står for bygningsfrdningn, og som har udstukkt d kritrir, som vi bygningsfrdr ftr. Hrfra har man lagt sig fast på n rækk kritrir, som på forhånd stillr n kommun som Hvidovr dårligt. At dt ikk r tilfældigt, at Hvidovr har så få frdd bygningr kan ss af, at hllr ikk andr kommunr på dn købnhavnsk vstgn har rt mang frdd bygningr. Årsagn skal søgs i t samspil mllm d statsligt udmldt kritrir for bvaringsværdighd og dn samfundsudvikling, som Hvidovrs histori fortællr om. D kritrir vi frdr ftr tagr udgangspunkt i dt nstånd og dt oprindlig. Dt btydr, at frdd byggrir fra dt tyvnd århundrd i almindlighd r tgnt af brømt mænd. På dn måd kan man sig, at frdningspolitikkn r romantisk, fordi dn hyldr d nstånd mænds nkltstånd arbjdr. Md dn slags frdningr blivr dt svært at fortæll om d livsvilkår, som har vært gældnd for almindlig dødlig. Et godt ksmpl på dn problmatik r frdningn af n bnzintank. Hr valgt man at frd Arn Jacobsns bnzin- tank i stdt for ksmplvis at vælg n bnzintank på Roskildvj, hvor t utal af danskr har tankt op i 1960-rn på vj mod dt ny sommrhus i Odshrrd. På dn måd blv frdningn til n histori om n brømt arkitkt i stdt for at bliv til n fortælling om bilismn som massfænomn i dt 20. århundrd. Tilsvarnd har vi blot bvart t købnhavnsk baggårdsmiljø på Vstrbro, fordi dt var bbot af dn mondæn forfattr Tov Ditlvsn. Ign blivr frdningn ikk n illustration af lvvilkår for arbjdrbfolkningn undr industrialisringn, mn n illustration af t forfattrskab. Hvidovr blv gnnm forrig århundrd bfolkt af hlt almindlig danskr, som for d flsts vdkommnd har lvt hlt almindlig liv. Dt btydr for ksmpl, at boligmassn i villakvartrrn i høj grad bærr præg af at vær blvt til udn væsntlig arkitktmæssig bistand og da slt ikk rt mgt bistand fra brømyt arkitktr. Dt gør dnn bygningsmass mindr bvaringsværdig ud fra d frdningskritrir, som statn har mldt ud, mn dt frakndr også dn kultur, som vi rpræsntrr i Hvidovr, værdi. Borgrskabts bygnings og boligkultur, som vi findr så righoldigt rpræsntrt nord for Købnhavn, blivr bskyttt og bvart gnnm frdning af t utal af hus og komplksr. Hvis vi bar frdd af hnsyn til arkitkturhistorin vill dt vær hlt forsvarligt, mn da frdningn også skal vær kulturhistorisk, så blivr d gældnd princippr mr problmatisk. Lidt fornklt kan man sig, at frdningrn sigtr mod at bvar fortidns smukk, litær, nstånd og romantisk kulturspor. Dn Købnhavnsk Vstgn r ikk romantisk. Hr r fladt og md ring landskablig skøn- 9 10

6 Jrnbann - t langt kulturmiljø md forsvundn lmntr Til jrnbanns kulturmiljø hørr all d lmntr, som gnnm tidn har vært nødvndig for at få dn til at fungr som samfærdslsmiddl i samfundt. Øvrst Banhus 4, som lå vd Roskildbann i Hvidovr mllm Hvidovr og Rødovr Station. Hr bod jrnbanarbjdrfamilin, som naturligvis udnyttd banskråningn som græsning til drs gd. For lønnn var lav. Phønix-husn udgør t bvaringsværdigt kulturmiljø, som ikk bar bstår af husn slv, mn også af drs rytmisk placring på grundn. Dt blv forsøgt md n bvarnd lokalplan hr, mn forsøgt faldt blandt andt på argumntr om, at dr allrd var alt for mgt, dr var ændrt. Md dn slags argumntation sikrr vi os, at vi ikk får bvart nogt i Hvidovr, hvor kulturmiljørn r undr konstant bskydning. Dn ældst viadukt, som ført jrnbann ovr dn nuværnd Hvidovrvj r rvt nd for 50 år sidn, mn granitblokkn kan ss på Hvidovrvj syd for Vstkærs All som stngærd ind til n rækk villahavr. Kulturmiljør r også bærr af d forgangn historir som hr Vigrslvulykkn, dr faktisk skt i Hvidovr, mn fik navn ftr blokpostn i Vigrslv. hd, hr bor bfolkningn i folklig og almindlig bbygglsr, som lignr forstadsbbygglsr i dt øvrig land. Hvidovr og dn øvrig Vstgn r dominrt af kulturmiljør, som ikk lvr op til gældnd kritrir for frdningsværdi, og dt får mang til at mn, at så r d nok ikk bvaringsværdig Ud fra n dmokratisk tilgang til kulturhistorin, må vi mn, at all samfundsgruppr har rt til at få drs histori bvart i t forhold, som står i rimligt forhold til drs størrls. Så læng frdningrn først og frmmst fortællr om bøndr og borgrskab, om stor arkitktr llr andr brømthdr, så r dt svært for bfolkningsflrtallt at brug dn dl af

7 I Hvidovr r mang ting lidt andrlds. For ksmpl r nogl af vors mst spændnd kolonihavr slt ikk rigtig kolonihavr. Slv om d nu r bskyttt af kolonihavlovn, så liggr d udnfor kolonihavbvæglsns main-stram. Præstmosns kolonihavr blv i 1930-rn solgt undr mottot: Ej ikk lj. I dtt områd har vi t bvaringsværdigt kulturmiljø, som dt r n kommunal opgav at sikr d rtt rammr omkring, så vi båd bvarr og sikrr frmtidig udviklingsmulighdr. kulturhistorin som byggstn i n prsonlig dansk idntitt. Dt kan ikk vær sådan, at vi ikk bvarr ksmplr på dt almindlig, dt typisk, dt, som har vært ramm om flrtallts liv. Vd sidn af bygningsfrdningn har vi fåt t nyr instrumnt til at bvar vigtig dl af bygningsmassn. Kommunn kan rklær bygningr for bvaringsværdig, og så blivr d bskyttt mod ndrivning, mn ikk mod skæmmnd ombygning. Dt bdst rdskab, vi har fåt i hændrn til bygningsbvaringn r n bvarnd lokalplan. Md bvarnd lokalplanr kan kommunalbstyrlsn gå ud og sikr bvaringn af bygningr, 13 Grnhusn tgnt af arkitkt Esk Kristnsn r t byggri, som risikr at få sin oplagt bvaringsværdighd spolrt af virklighdn. Som ét af d tidligst planlagt og tgnd tæt-lav byggrir i Danmark, har Grnhusn høj værdi, mn byggmatrialr og konstruktionsmanglr risikrr at gnnmtving ændringr, som vil forring mulighdn for bvaring. trær og hl kulturmiljør, som dn mnr r væsntlig for almnvllt. Dt r t instrumnt, vi ikk brugr rt mgt, for dt gribr ind i borgrns handlfrihd. Bvarnd lokalplanr r til, for at vi skal kunn bvar særlig træk og værdir, som i kraft af 14 dn tid, dr r gåt, r kommt til at tilhør fællsskabt. Dt r n tank, som liggr mang fjrnt, nok mst fordi vi brugr dm sparsomt og i øvrigt ikk talr rt mgt om dn slags værdir hr i Hvidovr. Vi skal nok ikk rgn md hjælp fra statn i bvaringsarbjdt i Hvidovr Kommun.

8 Hvidovr Kirkgård - stadigvæk n vrdn af historir af Poul Svrrild Vi kan ikk skriv og fortæll nok om Hvidovr Kirkgård og opfordr til at bsøg dn og nyd dn rigdom af kulturhistorisk udtryk og informationr, dn stillr til rådighd. Som mang vil vid åbnd vi n ny hjmmsid om vors spændnd kirkgård på Historins Dag i maj Forud lå t stort arbjd md at saml historir sammn og formulr dm, dr skull fotografrs, og hjmmsidn skull konstrurs. Avdør Stationsbys bvaringsværdighd lillr ikk så mgt i, at d nklt bygningr r original og uændrd, som dn liggr i dn samld byplan. Forstålsn for Stationsbyns bvaringsværdighd r mr trut af vantænkning, som har vanskligt vd at forstå, at bton kan vær bvaringsværdig. Dt vil også i frmtidn bliv småt md frdningr, og sandsynlighdn for, at d kommr i Hvidovr r ikk stor. Dt r vors gt ansvar at pass på dt bvaringsværdig. Dt gældr dt højprofilrd, som dt gældr d still forandringr, som vi først sr, når dt r for snt. Nogl skal hold politikr og borgr i ørrn, hvis vi Cand.mag. Annika Baasch udført dt stor arbjd for mnighdsrådt, kirkgårdsbstyrlsn og Historins Hus som ét af vors Historin i Gadn projktr. ikk skal bliv vd md at mist adgangn til vors histori. Og d nogl r borgrn. Opgavn skal løfts, og Lokalhistorisk Slskab kunn find n opgav hr, hvor dr skal organisrs n folklig ramm for bvaringsarbjdt. 15 På slv Kirkgårdn r n rækk gravstdr markrt md t Bogtrykkr Rollfs bravstd hørr blandt d mr markant, og slv om dt måsk ikk r vrdnskunst, som smykkr gravmælt, så fortællr dt n histori. 16

9 Fordragt d. 10. oktobr lill mtalskilt md Historin i Gadns logo. Dt r signal om, at gravstdt r omtalt på hjmmsidn. af Poul Svrrild Hvidovr Kirkgård placrr sig fornmt blandt kirkgårdn i Købnhavns Amt. Blot Søllrød og Gladsax kirkgård har blr bvaringsværdig gravmælr og næpp nogn andn sjællandsk kirkgård rummr så flot og komplt gravmælsri, som Hvidovr Kirkgårds gravmæslr ftr familin til Søholmgård. På mdlmsmødt i oktobr fortalt jg om nogl af d afl- r adrssn, hvor I kan find hjmmsidn om Hvidovr Kirkgård. vringr, som Historins Hus har modtagt i dt forløbn år. I modsætning til forrig år havd jg kun udvalgt gansk få gnstand, som fordragt fortalt om. Som monumnt fortællr kirkgårdn dn usminkd histori. Som dt gældr frdningrn i dn foranstånd artikl, gældr dt bvaringrn på kirkgårdn: D fattig forsvindr først ud af historin. lr, mn i sin militær tid rummd portvagtn nogt mr skummlt bag sin mur. Ikk færr nd tr små cllr var placrt i dn lill bygning. På billdt ndrst forrig sid Officrspavillonn, som omtalts i forrig nummr af dtt blad fik sin lang histori gnnmgåt, mn drftr drjd dt sig om n andn bygning i Avdørljrn. Dn brudt søjl som symbol på dt brudt liv. En frihdskæmprgrav fortællr historin om n 18-årig, som valgt sid og btalt prisn. I dag r Avdørljrns Portvagt blvt til atlir og showroom for kunstmalrn Jo Møl17 18 Portvagtn i Avdørljrn st fra dn gaml kommandantbygning nu Cirkusmust.

10 anr man til højr undr træt dn mur, som omkransr dn gård, fangrn fik drs gårdtur i én gang om dagn. Invntart i fængslscllrn var sparsomt mn gdignt. Bord, bænk og briks. I dnn tid blivr bygningn rnovrt, og i dn forbindls r dr ikk længr plads til at bvar d gaml cllr. Drmd forsvindr ign n histori. Så Historins Hus har målt dn n af cllrn op og har gnnmfotografrt dn indn ndtagningn af udstyrt. Vi har fåt ovrdragt invntart som musumsgnstand, så på t snr tidspunkt, hvis dt blivr aktult kan gnskab clln llr i hvrt tilfæld kan giv t ralistisk indtryk af forholdn. Invntart omfattd n væghængt briks, som om dagn var slåt op og låst fast til væggn, så arrstantn ikk kunn kom til at lægg sig på dn i dagtimrn. En taburt, som var fastgjort til gulv og væg, så dr ikk kunn kasts md dn, og t bord, som liglds var naglt til gulv og væg. Til opbyggls og undrholdning havd arrstantn n bibl til rådighd, og gnnm dt lill tilgitrd vindu kunn dagslyst følgs. Dn opklappd briks var fastgjort til væggn md n hænglås. En andn musumsgnstand r nu vd at vær færdigbhandlt, så vi kan modtag dn. Dt Dørns farv r skrignd grøn, og jrnrammn om vindut r dannbrogsrød, så dt r n dør, som fortællr om glad sommrliv. drjr sig om n dør md tilhørnd grigt. Dn stammr fra t sommrhus på Lunagrvj 3. Før ndrivningn af hust var vi ud at fotografr hust og bsluttd at bvar dørn som t ksmpl på n hjmmgjort dør fra t hvidovr-sommrhus. Vi har fåt hjælp fra projktrn på Popplgårdn til arbjdt og rgnr md at kunn sætt musumsgnstandn på magasin hn ovr vintrn. Endlig var dr dn omfattnd og fantastisk aflvring til Historins Hus af skitsr, akvarllr og malrir af Victor Johansn. Hvidovr glimrr ikk i historin vd n særlig høj tæthd af kunstnr, mn n dl har dr jo vært fra d hlt stor som H.P.Pdrsn-Dan og Robrt Jacobsn til mindr kndt llr ukndt dltidskunstnr. Talnt og succs følgs som bkndt ikk altid ad. Så drfor Victor Johansn havd dt ikk fra frmmd. Hans far gjord også i tgning og malri. Pnntgning fra

11 Kommnd arrangmntr Ny opgavr til Kulturistrn kommr dt gntlig ikk bag på os, at dr gmmr sig mgt dygtig kunstnr i Hvidovrhistorin, som vi ikk ndnu vd så mgt om. Hans Christian Thomsn, som ikk mindst vil vær kndt for sit arbjd som historisk forfattr hr i kommunn, skaffd for få år sidn kontakt til Victor Johansns nic. Eftr løbnd kontakt ført dt til dn ovrvældnd aflvring, som Historins Hus modtog i forårt. D mang hundrd arbjdr afvntr nu, at Historins Hus får kontakt til n kunsthistorikr llr kunsthistorisk intrssrt, som vil påtag sig at arbjd md at skab n udstilling af Victor Johansns værkr og saml information sammn om kunstnrn som mnnsk og kunstnr. 14. oktobr. Lill Frihdn kl Obrstløjtnant K.-A.Knudsn fortællr om Vstvoldn som dl af Købnhavns Bfæstning. 4. dcmbr. Avdørljrn kl Julmarkd vd Historins Hus og Cirkusmust. Nærmr dtaljr følgr. 16. januar. Lill Frihdn kl Ol Asbjørn Ptrsn fortællr rindringr fra t langt Hvidovr-liv. 20. fbruar. Lill Frihdn kl Rnaissanc-årt indlds vd musumsinspktør Kristiansn. 6. marts. Lill Frihdn kl Gnralforsamling Kulturistrn har liggt lidt still gnnm dt snst halv år på grund af, at Historins Hus har vært bundt op af opgavr, som liggr lidt udnfor dn daglig drift. Nu lysnr dt ign, og fra dcmbr månd bgyndr kuituristrn ign. Kulturistrn mdvirkr til udsndlsn af dtt blad, d assistrr vd pasning af udstillingr på Ryttrskoln, arbjdr md Krudtcafn (når dn ikk r svamp-ramt) og hjælpr vd n rækk nklt-arrangmntr som Aronautisk Dag og Bfæstningsdagn. I år holdr Historins Hus for først gang Julmarkd iavdørljrn søndag d. 4. dcmbr, og hr blivr dr også opgavr. Har du lyst til at vær md, så kontakt Bnny Riisagr på tlf llr

12 Bstyrlsn for Hvidovr Lokalhistorisk Slskab 2005/06 Formand Ol Asbjørn Ptrsn Grnhusn 53 tlf mail: Næstfmd. Bnny Riisagr Østr Kvartrgad 11.st.tv. tlf mail: Kassrr Eigil Jørgnsn Hvidovrvj 98C tlf mail: Skrtær Dan Olsn Spurvhøjvj 17.st.tv. tlf mail: Rdaktør Pr E. Hansn Grnhusn 26 tlf mail: 2.suppl. Vagn Bachr Hvidovrgad 31B,1.tv tlf Rvisor Jns Chr. Nils Kløvrprisvj 26 tlf Rv.supl. Ing Larsn Brnrs Væng 7,.2.tv. tlf Forrtningsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Bnny Riisagr, Eigil Jørgnsn Arrangmntsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Jtt Randal-Lund, Vagn Bachr PR. udvalg : Bnny Riisagr, Pr E. Hansn, Dan Olsn Dt var klar sol på årts Bfæstningsdag, da mang gaml soldatr mødt op i Historins Hus til t glas øl og n snak om gaml dag i Avdørljrn. Dt blv til mang mr llr mindr vmodig gnsyn md dt forandrd tjnststd. Husts to studntrmdhjælpr, Lisbth Hollnsn og Hll Nystd Andrsn tog imod aflvringr og intrviwd uafbrudt i d timr, arrangmntt vard. Dagn gav mang aflvringr til samlingrn. KB-mdl. Allan Frdskov Svndbjrgvj 1A,1.mf. tlf mail: KB-mdl. Nils Ulsing Claus Ptrsns all 13.st.tv. tlf mail: Lok.hist. udvalg : Pr E. Hansn, Jtt Randal-Lund, Bnny Riisagr Bladrdaktion : Pr E.Hansn, Dan Olsn 1.suppl. Jtt Randal-Lund Ø.Kvartrgad 9. st.th. tlf mail: Ldrn af Historins Hus, Poul Svrrild dltagr i bstyrlssmødrn og i udvalgsarbjdr ftr nærmr aftal ISSN

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt Nordfalstrs Avis God png at spar på salært Brudkjol? Nørr Alslv Ejndomshandl Kig ind! www.dinbutik.nt Klik på Li sjør brudkjolr j Tidsbstilling nødvndig g j Vi Piil Mæglrn Din lokal avis på Nord- og Nordøstfalstr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere