Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen."

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls , ti Frdningsnævnt Citrt fuldt ud i OFN kndls af Kndlsr Dklarationr

2 OVERFREDNNGSNÆVNET>

3 !P" ", ;f_,,.;j 1~/3!E s~ REGo 5'37') læh-?7 UDSKRFT ( OVERFREDNNGSNÆVNETS af KENDELSESPROTOKOL 1\ følgnd Ar 1977, dn 12.sptmbr, afsagd ovrfrdningsnævnt tillægskndls i sag nr. 2095/71 om frdning af Drabæks Mølldam md omliggnd aralr m.v. i og vd Lundrskov alt af Skandrup sogn. ' r'.) Lundrskov kommunalbstyrls har vd skrivls af 25. maj 1977 anmodt om, at dr i forbindls md gnnmførlsn af t af kommunalbstyrlsn dn 16. maj 1977 vdtagt forslag tillokalplan nr. 1.1 for t boligområd vd Skolvj ovr for.lundrskov skol omfattnd n dl af matr.nr. 9 ~, Nagbøl og Dollrup byr, fortags n mindr just~ing af grænsn for dt vd ovrfrdningsnævnts kndls af 14. januar 1972 frdd områd. Frdningsplanudvalgt for Vjl amt har anbfalt, at kommunns ansøgning imødkomms undr hnvisning til, at frdningsgrænsn i sin tid langs sydsidn af mosn blv lagt i fast kot ud fra t målbordsblad og sålds ikk ubtingt ftr trrænformsforholdn og til, at lokalplan l. l indholdr n dfini.tiv og frdningsmæssigt bdr'c afgrænsning af bbygglsn langs mosns sydsid. Frdningsstyrlsn, miljøministrit, har udtalt intt at hav at indvnd mod forslagt tillokalplan nr. 1.1.

4 ~.,.'.'.) (-, - ~' H r f t r b s t m m s: Dt vd ovrfrdningsnævnts kndls af 14. januar 1972 om frdning af Drabæks Hølldam md omliggnd aralr m.v. i og vd Lundrskov, alt undr Skandrup sogn, frdd områd indskrænks i sin udstrækning mod sydøst, sålds at frdningsgrænsn blivr sammnfaldnd md områdgrænsnfor dt af L undrskov kommunalbstyrls dn 16. maj 1977 vdtagn forslag tillokalplan nr for t boligområd vd Skolvj ovr for Lundrskov skol. Udskriftns rigt ighd b kræ fts: ~>p(/u~ David Rhling. :J 1'(,', \ J ( (.) ic

5 REG. NR. 053,<3,oc o '% /<t,2..; U D S K R F T a f OVERFREDNNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL År 1972, dn 14. januar,afsagd Ovrfrdningsnævnt følgnd k n d l s i sagn nr. 2095/71 om frdning af Drabæks mølldam md omliggnd aralr D.V. i og vd Lundrskov, alt af Skandrup sogn. dn af frdningsnævnt for Rib frdningskrds dn 31. august 1970 afsagt kndls hddr dt:

6 il. : ii ~... '..) r" indrtningr ikk r tilladt. 3) at dr ikk må fortags afgravning llr opfyldning af ar- ", Vd brv af 16. januar 1970 til frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds rjst kommunalbstyrlsn for Lundrskov kommun frdningssag for t områd bliggnd omkring Drabæks mølldam i Lundrskov samt n dl af mosn mllm Dollrup og Lundrskov. bgæringn har kommunalbstyrlsn til støtt for sit andragnd om frdning nærmr anført: -,i r. o D Q o o o o o "Områdrn har på grund af drs naturskønhd og bliggnhd n v.æsntlig btydning for almnhdn og r for Lundrskov by af stor værdi som rkrativt områd. Områdrn r ikk omfattt af lovmæssig frdning og kan kun i bgrænst omfang sikrs gnnm byplan- og bygglovgivningn. "., l', l: " o o o o o o o Dr r i forbindls md sagns rjsning af kommunalbstyrlsn ndlagt frdningspåstand om: o i~ i ~,!; l j ~) at dr ikk må opførs bygningr llr fortags bplantning udn frdningsmyndighdrns godkndls. 2) at opsætning af skur, bodr, mastr llr andr skæmmnd 'i.1 l[liili<,,' \,. j ';" alrn, bortst fra hvad n vntul udbygning og anlæg af vj og stir nødvndiggør, ftr nærmr aftal md frdningsmyndighdrn. 4) at dr på aralrn ikk må opstills campingvogn, tlt llr lignnd. 5) at dr ikk må tablrs bilophugningspladsr, minkfarm og lignnd. 6) at aralrn ikk må bnytts til hnkastning af affald.

7 l ).' 'tt 7) at trærn langs Drabæks all, fra Lundrskov Fodrstofforning til Dræbæks møll, ikk må fælds, bskærs llr lignnd udn tilladls fra frdningsnævnt...,r r.: ~' 8) at vandovrfladn i Drabæks mølldam ikk vdvarnd må sænks undr øvrst flodmål bortst fra, hvad dr r hødvndigt for møllns drift og vdligholdls i h.t. d til mølldriftn rhvrvd rttighdr. o o o o ~ o o a, D o o o o o Endlig anmodd kommunalbstyrlsn frdningsnævnt om, at dr vd sagns bhandling md skyldig hnsyntagn til dn nødvndig udbygning af Lundrskov by og d privat intrssr i områdt skabs sikkrhd for, at dr ikk frmovr fortags nogt,dr kan strid imod d rkrativ intrssr og områdts landskablig værdi Sluttlig hnldt kommunalbstyrlsn opmærksomhdn på, at aralrn r bliggnd indnfor dt områd, dr r omfattt af n dispositionsplan, som r undr udarbjdls for Lundrskov by, hvorfor dr kan forkomm nklt ændringr i områdts udstrækning undr forhandling md boligministrits kom- ~} mittrd i byplansagr, på grund af hnsynt til andr almnnyttig formål. Frdningsforslagt omfattr hlt llr dlvis følgnd jndomm: Lb.nr. matr. nr. omtrntlig om- jr ". 2 fc 2 f 2 hv Skanl '.' Ob 2 l, Lundr) ' l.,,, skov og Glball byr, fattt aral i ha. 1,79 Fru Vilhlmin Marian Hansns Ejndommn dødsbo. r ftr sagns rjsning ovr-

8 t "( iii:l 1\ l i! t ).. fj!,,,i ';.~ (. ) Lb.nr. l ,'.-, matr. nr. omtrntlig omfattt aral i ha. drup sogn, 9 ad, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn. 2 fd, Lundrskov og Glball byr, Skandrup sogn. 2 gd, 9 k, Lundrskov og Glball byr, Skandrup Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, 13 bb sogn. 0,30 3,94 jr. tagt af Lundrskov kommun, Lundrskov. Gårdjr Andras Sandvj, Møllgad 25, Lundrskov. Lundrskov kommun, Lundrskov. 4. l_ 5. 2 kd, Lundrskov og Glball byr, Skandrup sogn. 9 a, Nagbøl og Dollrup byr, 1,14 9,40 Forstandr Aksl Grgrsn, Møllgad 23, Lundrskov. Landmand Svnd Ankr Baagø Jpsn, "Doll- Skandrup sogn. rupgaard",do11rup li, 6..,~~ 9 i, Lundrskov og 4,99 pr. Lundrskov. Mølljr Brnhard Glball byr, Nilsn, Drabæks ;, ) 13 n, 13 s, 13 t, Nagbøl og Dollrup byr, Skand- Møll, Lundrskov. l rup sogn.

9

10 '-.' (,. ' Lb.nr. matr. nr. omtrntlig omfattt aral i jr ha ag, smst 0,09 Maskinarbjdr Kaj 16. Prsson, Drabæks all l, Lundrskov. az 13,smst. 0,07 Møblsndkr Egon Aral ialt ca. 43,33 =================================== Juhl Christnsn, Drabæks all 3, Lundrskov. 1(- h,,j!!,' r i " f \ Bkndtgørls om dn rjst frdningssag blv indrykkt i "Statstidnd" for dn 21. januar 1970 samt, foranldigt af n trykfjl, liglds dn 30. januar 1970, ligsom dr skt bkndtgørls i dagbladn "Jyllands-Postn" og "Kolding Follwblad" for dn 21. januar Mddlls om frdningssagns rjsning blv dn 19. januar 1970 tilstillt lodsjrn vd anbfalt brv. Hrftr bhandlds sagn forbrdnd i t mød dn 16. marts 1970,hvortil samtlig af frdningspåstandn brørt lodsjr samt andr i frdningn rtligt intrssrd var indvarslt vd anbfalt brv af lo. fbruar 1970, ligsom dr vd annoncr i "Statstidnd" for dn 27. fbruar 1970 og "Lundrskov og Omgns Folkblad" for dn 5. marts 1970 blv givt mddlls om mødts afholdls. Undr dtt mød oplysts dt, at såvl dt lokal mdlm for Skandrup sogn som dnns supplant var dirkt intrssrd i sagn, hvorfor dr,ftr at gårdjr Svnning Grønbæk, Sandholm pr. Rorsholm, var udpgt som lokalt mdlm af nævnt, dn 20. april 1970

11 ( afholdts nyt mød, hvor dt samld nævn fortog n indgånd l_ :. bsigtigls af d af sagn omfattd aralr, ligsom dr fortogs forhandlingr md d mødt lodsjr samt andr intrs-- srd. Frdningsnævnt, dr undr dnn sag hrftr bstår af dommr Poul Buch, Vard, amtsrådsmdlm, gårdjr Erik Rosnstand, Lindbæksmind, Sdr. Elarup, og gårdjr Svnning Grønbæk, Sandholm pr. Korsvang, har drhos bhandlt sagn intrnt dn lo. august 1970, hvor supplantn for dt lokal mdlm, gård- jr Vagn Jnsn, Jordrup, dltog. Nævnt har undr sagn haft tknisk bistand af Frdnings- planudvalgt for Rib amt samt af landinspktør Gunnar Jss8n~ Vard. Undr sagns bhandling r dr ovrfor nævnt frms[r~ -, indsiglsr imod viss af d forslåd frdningsvilkår, ligsom dr r bsvart t stort antal forspørgslr fra d i sa gn intrssrd. Lodsjrn har som ndnfor anført påståt -,~ Slg tilkndt rstatning for forringls af drs jndomm i forbindls md frdningns gnnmførls. KommQningniør Bruun, Lundrskov, har i mødt dn 16. marts 1970, nærmr motivrt rjsningn af frdningssagn og har hrundr oplyst, at tankn hrom opstod undr forbrdls af n dispositionsplan for Lundrskov by. j Kommuningniørn gnnmgik i forbindls md sin omtal af sagn n rækk forliggnd planr til ny vjføringr i områdt, og omtalt drs btydning for frdningssagn. Han oplyst hrundr, at jndommn "Hvidkild", løbnr. l, r rhvrvt af kommunn til offntligt formål. Man har haft undr ovrvjls at søg frmmt n lukning af Drabæks all for autokørsl for at sikr dnn spcilt for cyklistr og fod-o f! ~,

12 ~ ~ lț : l!, '.' t ) ' gæng r, og i forbindls hrmd har man arbjdt md planr om tablring af nødvndig parkringspladsr. Vdrørnd spørgsmålt om adgangn til d påtænkt frd-o d områdr oplyst kommuningniørn, at dr r tilstræv.klig adgang til aralrn omkring mølldammn ad bstånd vj og stir. Dot kan måsk snr komm på tal at sikr for ftrtidn færdslsadgang på Skovskræptrn i nærhdn af mølldammn tilhørnd mølljr Nilsn. Mosaralt påtænks hnlagt som t naturområd, og dr r ikk indtil vidr planr om tablring af stir ud i dtt. D ksistrnd fiskdamm vd jndommn "Hvidkild", dr har historisk og kulturl btydning, vil bliv søgt bvart som sådann. Kommuningniørn omtalt ndlig viss spildvandsproblmr for Dollrup, hrundr, at dt kan bliv nødvndigt at tablr n pumpstation vntult ud i mosn på t std, hvor dr i forvjn finds t privat pumpanlæg. Et sådant anlæg kan placrs i nivau md jordsmonnt. Dr kan vntult opstå problmr md frmføring af lktricitt. Bor~mstr Holgr D. Skrydstrup, Lundrskov kommun,har liglds gjort rd for kommunalbstyrlsns ovrvjlsr i forbindls md sagns rjsning~ ngniør Walthr, Danmarks Naturfrdningsfornings lokalkomit, udtalt sin påskønnls af, at sognrådt har ønskt sagn rjst for frdningsnævnt. Hæl påpgd, at særligt grænsrn for frdning af mosaralt bør søgs nøj fastlagt. Såfrmt dtt mått frmbyd praktisk vansklighdr, kunn dt ovrvjs at lmp frdningsbstmmlsrn i grænsområdorn mllm d frdd aralr og d tilstødn.d jndomm, sålds at dr åbnds mulighd for n vis udnyttls af diss sidst f. ks. til tablring af sportsanlæg og lignnd, mn

13 " _l på dn andn sid sålds, at dr i hvrt fald gnnmførts forbud mod hnlæggls af affald, tablring af bilkirkgård samt forbud mod byggri og lignnd. Dt r ikk særlig påkrævt md offntlig adgang til mosaralt. Dr r i mosn og i mølldammn t værdifuldt dyrliv ikk mindst md mang forskllig slags fugl, og dr bør vd administrationn af d frdd områdr tags vidst muligt hnsyn hrtil. Dn travl 1-.',,- trafik bør lds udn om d frdd områdr, hrundr Drabæks all Kommuningniør Bruun oplyst, at dn forslåd græns for mosaralt r brgnt på grundlag af dn lavst højdkurv i trrænt. \.' {,', Borgmstr Skrydstrup oplyst, at kommunn har udfoldt flrårig bstræblsr for at køb frdningsgnd mosaralr op, og at kommunn har planor om tablring af t fuglrsrvat i t vandområd i mosn. Forstkandidat Pr Mikklsn, Frdningsplanudvalgt for - t Rib og Ringkøbing amtr, bmærkd, at udvalgt i høj grad værdsættr kommunns frdninssinitiativ. Dor må absolut v.ær t bhov for n frdning som dn forslåd i Lundrskov by undr hnsyn til dn udvikling, byn må forvnts at skull gnnmgå. Dt må vær rigtigt, at mosn ikk åbns for intnsiv trafik, sålds at man kan skån båd flora og fauna. Drimod bør dr vær viss mulighdr for, at særligt intrssrd, f. ks. fra skolr og andr undrvisningsanstaltr i områdt, kan anvnd d frdd områdr til kskursionr, vt. - ftr forud indhntt tilladls fra jrn. Endvidr bør dr givs publikum adgang til fra særligt gnd udsigtspunktr at iagttag fugllivt. Frdningsplanudvalgn r indstillt på at yd aktiv ~,l

14 - lo - bistand md hnsyn til plj af frdd områdr i forbindls md spørgsmål om stianlæg, opsætning af skilt, rådgivning md hnsyn til bgrænsning af opvækst m.v. }i'orstkandidat Bilmann, Frdningsplanudvalgt for Vjl amt,oplyst at Frdningsplanudvalgt for Vjl amt ndnu ikk ~~ftr d nyligt ovrståd kommunvalg r konstiturt, hvorfor han undr sagn aln udtalr sig på skrtariatts vgn ) og md forbhold af udvalgts vntull tilslutning. På grlffidlagaf n indgånd bsigtigls fortagt sammn md forstkandidat Mikklsn og kommuningniør Bruun vil dt ftr hans opfattls vær ønskligt at ovrvj n vis udvidls af frdningspåstandn for så vidt angår grænsrn t' i r i,, - for dt påtænkt frdd områd. Dr vill sålds kunn opnås n mor harmonisk frdningsgræns vd, at man fortog viss ændringr båd syd og nord. for mosn, og såfrmt nævnt mått hav intrss hri, vil t dtaljrt forslag hrtil kunn frmkomm i løbt af t par måndr. Dr vil vd n passnd arrondring af frdningsområdt vd mosn kunn opnås sikkrhd for, at d til mosaralt grænsnd dyrkd områdr ikk kompromi ttr,g vd grusgravning, uhnsigtsmæssig bplantning llr andn mindr hldig udnyttls. Endvidr bør dt ovrvjs, om dr ikk i forbindls md frdningssagn bør tablrs t passnd systm af stir i bgg d frdd områdr, ligsom frdningspåstandn ftr hans mning bør udvids til at omfatt forbud mod dræning af mospartiot. Endlig bør dr i forbindls md sagns bhandling træffs aftal mllm kommunn og nævnt om rtningslinirn for udny"~tlsn af d til frdningsområdt stødnd aralr, dr tænks anvndt til sportsanlæg.

15 Borgmstr Skrydstrup har hrtil bmærkt, at kommunalbstyrlsn ikk har tagt stilling til n vt. udvidls, mn grn vil ovrvj forslagt hrom, idt man dog også må hav for øj, at dr r økonomisk grænsr for, hvor mgt kommunn kan forsvar at udvid sagn. Linimstr Amstrup, Kolding Oplands Højspændingsforsy- i ging, har forspurgt, hvorvidt ksistrnd højspændingsmastr i mosaralt ftr frdningsforslagt kan forbliv stånd. Nævnts formand har hrtil oplyst, at bstånd anlæg ikk vil bliv krævt fjrnt, mn at tilladls til at opsætt ny mastr ikk kan forvnts givt. spurgt, hvorvidt offntlighdn, s.åfrmt frdningn gnnmfø- Fru Sign Sandv~ har for jrn af matr. nr. 2 fd, Lundrskov og Glball byr, Skandrup sogn, (løbnr. 2) forr rs, vil få adgang til jndommn, hvilkt kommunin~niør ;!?ruunhar bsvart bnægtnd undr hnvisning til, at dr allrd forfinds offntlig vj forbi jndommn. kd!orstandor Aksl Gr~rsn, matr. nr. 2,Lundrskov og _ Glball byr, Skandrup sogn, (løbnr. 4) har rsrvrt sig mulighd for udvidls af byggri til dt på jndommn værnd rkrationshjm. Han v.ar principilt absolut tilhængr af frdningn,mn har ndvidr rsrvrt sig indflydls på, hvorlds gånd færdsl ovr hans jndom skal rgulrs vd v'c.skiltning, stianlæg m.v. Endlig har han forslåt, at motorkørsl tillads på Drabæks all af hnsyn til turistr, dr grn vil nyd naturn fra drs kørtøjr. - B~rgmstr Skrydstrup har hrtil bmærkt, at sognrådt har forhandlt og fortsat vil drøft indgåls af n aftal md fc'_l:.3tandr GrgrsEm om færdsl på hans jndom og på kommunns tilstødndo jndom "Hvidkild", (løb nr. l)., :j f, \

16 Lapdm~d Svnd Ankr,Baa~ø J~sn, matr. nr. 9 a, Nagbøl -~ og Dollrup byr, Skandrup sogn, (løbnr. 5), har hnldt opffiærksomhdn på, at adgang til for skolr og lignnd at anvnd d påtænkt frdd aralr til kskursionsmål kan mdfør, at skolbørnn i vidr omfang nd hidtil færds på hans aralr også udnfor skoltidn. Konsulnt Vrnr Hansn, D jydsk landbo- og husmands- -) forningrs rådgivnd udvalg vdrørnd kspropriation m.v., Århus, har på samms vgn forspurgt, om dn planlagt ovrgang fra stmmrt til stmmpligt vt. kan bvirk, at vandstandn på viss vandlidnd aralr for frmtidn blivr højr. Han var btænklig vd udvidls af dt påståt frdd områd som forslåt, idt n gntlig frdning vil afskær lodsjr i tilgrænsnd områdr fra nognsind at kunn ud- t stykk til bbyggls, mdns spørgsmålt om bbyggls, hvis aralrn ikk frds, vil vær ovrladt til dn til nhvr tid siddnd kommunalbstyrsos afgørls~ Advokat Brnh. Rou, Koldin~, dr rpræsntrr mølljr Brnhard Nilsn, matr. nr. 9 i, Lundrskov og Glball byr samt tit 13 n, 13 s, og 13 t, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, (løbnr. 6), har forspurgt,hvorvidt frdningsforslagt vil vær.4t til hindr for bbyggls på dt som skov hnliggnd aral for ndn af sidvjn til Svalvj vst for dnn. Dr kan hr udstykks 3 grund, og jrn ønskr i hvrt fald at bbygg n af diss md n bolig til sig slv. Endvidr ønsks dt oplyst, hvorvidt dr i tilfæld af møllns afhændls vil vær mulighd for at opnå tilladls til udvidls af dt bstånd byggri på matr. nr. 13 n og 13 t Endlig ønsks dt oplyst, ~' hvorvidt dr på matr. nr. 9 i,s nordligst dl kan otablrs fiskdamm indn for frdningsområdt.

17 l (l ē,r, 13 - Frmdls ønsks bgrænsningn af adgang til motorkørsl på Drabæks all formulrt sålds, at man ikk udlukkr trafik til jndomm, dr stødr op til alln og til mølln. Kommuningniør Bruun bmærkd, at dr i sin tid r indgåt n aftal mllm mølljr Nilsn og kommunn om adgang for mølljrn til at bygg n bolig vd Svalvjs sidvj md adgang til dn drv.ærnd vndplads. Bbyggls af dnn parcl vil dog vær til gn for vt. gånd færdsl på skråningrn. Kommuningniørn var ikk i stand til på indværnd tidspunkt at udtal sig om kommunns stilling til vt. bbyggls vd mølln. Spørgsmålt om tablring af fiskdamm i nordspidsn af matr. nr. 9 i r t rnt frdningsspørgsmål, dr må afgørs af nævnt. Advokat Hou hnldt ndlig opmærksomhdn på, at n gnnmførls af frdningssagn må mdfør, at mølljr Nilsns rt til opstmning også blivr n pligt til opstmning for at bvar mølldamnln. Dirktør Lausn o~ advokat Hans Kristnsn, Kolding, har 4t for Karl Møllr A/S, matr. nr. 9 dv, Nagbøl og Dollrup byr, t -) Skandrup sogn, (løbnr. 9), forspurgt, hvorvidt dr, såfrmt dt ksistrnd vjprojkt for n vj mod nordvst fra "bun" ralisrs, vil bliv mulighd for bbyggls af dn nordøstlig dl af jndommn. Dr har v.ærtplanr om bbyggls af jndommn, som dog ikk r blvt ralisrt. Kommuningniør Bruun og Borgmstr Skrydstruv har hortil bmærkt, at dt omhandld vjprojkt ikk ndnu r godkndt af boligministrit, og at dt langt fra r givt, at dt vil bliv ralisrt. Skull dtt sk, vil dt v.ærnaturligt at tillad bbyggls på dn omhandld jndoms nordøstlig dl.

18 _:, r -, Gård,ir Jns Villmsn, "Lill Dollrupgaard", Dollrup, matr. nr. 10a, Nagbø1 og Dollrup byr, Skandrup sogn, (løbnr. lo), har i brv af 6. april 1970 bl.a. anført:"frdningn skal udfyld sin ordrtt btydning - Frdt. Dr må ikk anlæggs stir llr nogn form for passatr på matr. nr. 10a, og dr vil ikk bliv adgang for publikum på nogn måd. Jg, samt min familis færdn md vntult følg blivr fortsat på områdt, hvor jagt og fiskri stadig vil bliv dryt. D bstånd boringr til dambrugt skal kunn sætts i drift ign og ydrligr boring fortags straks md udvidls af brugt sænt rturpumpning fra søn til samm. Frdningn skal godtag almindlig dyrkning af jordn indn for landbrug -, plantskolo- og gartnriområdt, og bbyggls på dt høj aral syd for bækkn. Frdningn skal vær opsiglig md fm års varsl fra min sid. Skiltning af områdt skal fortags." ooilll o "' 0"&0 oo G ClOO o o Endlig har gårdjr Villmsn hnldt opmærksomhdn på, at tablring af t idrætsanlæg i nærhdn af dot undr opførls værndo pljhjm vil vær til gn på grund af støjulmpr. Konsulnt Vrnr Hansn, Århus, bmærkd for gårdjr Eivind Dmant Nilsn, matr. nr. 13 a og 13 c Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, (løb nr. 12), at dnn har solgt næstn hl matr. nr. 13 u til kommunn. En rstparcl på ca m 2 øn;::i~s anvndt til opførls af n bolig for gårdjrn. Vdrørnd matr. nr. 13 c forslår konsulntn, at frdningn hr

19 ... '1 ; bgrænss til at følg højdkotn og altså til kun at omfatt slv mosn sålds, at man undladr at mdtag dt tilgrænsnd højr bliggnd områd. Frmdls ønsks 5 fiskdamm, hvorignnm dn forslåd frdningslini r dragt, bvart til brug i samm omfang Som hidtil. Endlig har konsulntn rsrvrt gårdjr Nilson at kunn grav tørv i kristilfæld samt at kunn anvnd landbrugsbygningr på matr. nr.. 1 ~ J a til andt rimligt formål. Kommunin~niør Bruun har i forbindls hrmd oplyst, at gårdjr Nilsns tilbagværnd rstparcl af matr. nr. 13 a liggr indn for byzonn og for så vidt kan bbyggs.,autoforhandlr Aunsb.lr~ Nilsn. matr. nr. 13 P, 13 af, ak ao ( 13 og 13 Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, løbnr. ll~), bmærkd,at han r intrssrt i, at kommunn afkøbr ham aralrn matr. nr. 13 ao, 13 ak og 13 P, idt han r klar ovr, at dr ikk vil bliv tilladt bbyggls på diss aralr, og at n uskøn bbyggls på matr. nr. 13 P hrvd vil kunn fjrns. -- Vdrørnd forslag om frdning af matr. nr. 13 af, oplyst han, at han hr har n for sin virksomhds trivsl nødvndig bilophugningsplads, hvorfor han må protstr mod frdning af dnn. Han har fortagt boplantning omkring pladsn i forskønnssøjmd. Eftr ildgånd ovrvjlsr og intrn forhandlingr har nævnt nsstmmigt trufft bslutning om, at dn forslåd frdning bør gnnmførs i dt af Lundrskov kommun påstt:;j~ - \ d omfang, idt nævnt ikk findr, at n udvidls af.frd.-- ningn som forslåt af rpræsntantn for frdningsplanudv21- gt for Vjl amt, vil vær nødvndig for at tilgods dt l øjmd,dr søgs opnåt vd aralrns frdning.

20 Nævnt findr dt ndvidr påkrævt, at offntlighdn får adgang til d omhandld aralr ad bstånd stir i områdt. Nævnt har vd sin sålds trufn bslutning i ovrnsstmmls md-indholdt af naturfrdningslovns l lagt vægt på, at d frdd aralr r af n sådan gnart og indholdr så værdifuld lmntr af landskablig skønhd, at bvaring : i af diss må antags at hav btydning for n størr dl af gnns bfolkning. Hrudovr har nævnt vd sin afgørls lagt vægt på, at Drabæks møll og dn tilgrænsnd mølldam r af btydlig kulturhistorisk værdi. Md hnsyn til frdningns nærmr indhold fastsætts følgnd gnrll bstmmlsr:,1 r. l. Dr må ikk opførs bygningr llr fortags bplantning udn frdnirlgsnævnots godkndls. 2. 1\ l- _: Opsætning af skur, bodr, mastr llr andr skcp.llll1lnd indrtningr r ikk tilladt. 3. Dr må ikk fortags afgravning llr opfyldning af aralrn, bortst fra hvad n vntul udbygning og anlæg af vj og stir nødvndiggør, og da ftr godkndls af frdningsnævnt. 4. Opsætning af campingvogn, tlt llr lignnd r ikk tilladt. 5. ttf Etablring af hilophugningspladsr, minkfarm, lossopladsr og lignnd r ikk tilladt.

21 " Trærn langs Dnabæks all, fra Lundrskov fodrstofforning til Drabæks møll, må ikk fælds, bskærs llr i l',.!i (' lignnd udn tilladls fra frdningsnævnt, ligsom nyplantning skal sk i fornødnt omfang. 7. Vandovrfladn i Drabæks mølldam må ikk vdvarnd sænks undr øvrst flodmål bortst fra, hvad dr r nødvndigt for møllns drift og vdligholdls i hnhold til d til mølldriftn rhvrvd rttighdr, jfr. ndnfor undr d spcill bstmmlsrs post b). 8. " ".', ' ~ ~ f Dr tillæggs almnhdn adgang til gånd færdsl ad d ovr matr. nr. 9 i, 9 k, 2 gd, 2 kd, 2 hv, 2 fc, 2 f, Lundrskov og Glball byr og 13 n, 13 s, 13 t, 9 ad N~gbøl og Dollrup byr, alt af Skandrup sogn, førnd privat vj og stir, sålds som dt frmgår af dt kndlsn villlæftd kort. ) ~, ~" l" Dt pålæggs Lundrskov kommun at fortag rnholdls samt nødvndig rparationr af d ornhandld vj og stir, ligsom dr vd frdningsplanudvalgts foranstaltning vil v,ær at fortag skiltning i fornødnt omfang. 9. Dt skal vær tilladt for skolklassr og andr studigruppc~r ftr forudgånd anmldls til jrn at færds på lnatr. nr. 9 a, 9 bn, 9 cy, 9 dv, 10a, lod, 13 a, 13 c, 13 af Nagbøl ~ 'l. ~ ' J,1':'1' :~ l -\ a; Dollorup byr, Skandrup sogn. 10. Ejndommn matr. nr. 13 P, 13 ak og 13 ao Nagbøl og Doll- 'Up byr, Skandrup sogn, vil vær at afstå til Lundrskov kommun.

22 tt\ For viss af d intrssrd jndomm gældr følgnd særbstmmlsr: il. Matr. nr. 9 i Lundrskov og Glball byr, Skandrup sogn: På aralts nordlig dl kan tablrs fiskdamm ftr nærmr t~lladls af frdningsnævnt. aralts sydlig dl kan udstykks n grund, hvorpå dr kan fortags bbyggls md t nfamilihus. Dt r n ( af dn mllm matr. nr. 9 aq og 9 ag ibd. tilstdværnd vj,og at frdningsnævnts godkndls af tgningr, byggmatrialr, btingls hrfor, at don nævnt bbyggls skr i nærhdn ~: bliggnhdsplan m.v. indhnts forindn byggrits iværksættlsg. Såfrmt byggrit mdførr afskæring af dn ksistrnd sti, skal jrn tål,at stin førs øst om bbygglsn langs skl til Svalvjs sidvj. b. Dn på matr. nr.o 9 i, Lundrskov og Glball byr, 13 n, _.l 13 s Nagbøl og Dollrup byr, all af Skandrup sogn, bliggnd mølldam skal i ovrnsstmmls md d gnrll bstmmlsrs post 7 bvars i sin nuværnd tilstand. Foranstaltningr, dr varigt vil ændr mølldammns karaktr,må ikk udførs,før dr r forløbt 3 måndr fra mølljrns mddlls hrom til Lundrskov kommun og Frdningsnævnt, hvorftr særskilt sag hrom kan rjss for nævnt llr landvæsnskommissionn. c. ) Såfrmt dr tablrs vj som cmgivt uf Lundrskov kommun ovr matr. nr. 9 dv Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup 1\ :, -. sogn, skal dt vær tilladt oftr nærmr forhandling md frdningsnævnt at fortag bbyggls på dt nordøst for vjn bliggnd aral. Dt r dog n forudsætning, at dn for frd-

23 tf) ning af aralt udbtalt rstatning tilbagbtals dt offntlig md rntr som i dnn kndls fastsat, jfr. naturfrdningslovns Tilbagbtalingn skr snst i forbindls md dn først udstykning. d. På matr. nr. 10a, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, må fortags boring ftr vand, såfrmt dr ikk opførs bygværkr ollr lignnd mr nd n mtr ovr omgivlsrns nivau.. på btingls0 af, at anlæggt dækks md bplantning i_, ~ f tor nævnts bstmmls.. På dn nord for offntlig bivj nr. 17 bliggnd dl a af matr. nr. 13, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, i [ :~ ~ l, l' li, ) ~ :1 1 d " ' 'i må opførs t nfamilihus ftr frdningsnævnts forudgånd godkndls af bygningstgningr md bliggnhdsplan, byggmatrialr m.v. f. Dn på dn af frdningn omfattd dl af matr. nr. 13 af, Nagbøl og Dollcrup byor, Skandrup sogn, bliggnd bilophugningsplads må ikko udvidos ydrligr. Md hnsyn til afskærmning af bilophugningspladsn, dr skønns særlig påkrævt vd frdningns gnnmførls, hnviss til naturfrdningslovns 43. Mod d foran anført bgrænsningr har jrn af d af sagn omfattd jondomm rt til at udnytt diss i samm omfang som hidtil. Undr forhandlingrn md lodsjrn har forlig ikk kun- t- :! l nt opnås,og dr r hrftor rjst følgnd rstatningskrav ovrfor nævnt;

24 D undr l - 3 skitsrd rstatningst Lb. nr. l. ngn rstatningskrav. 2. Fhv. gårdjr illdras Sandvoj, Møllgad 25, J~up.drskov, h8.r krævt ,- kr. i rstatning. 3. ngn rstatningskrav. 4. ngn rstatningskrav. 5. JLandml1nq.Svnd ;Bao.p;ø'.T-psn.Dollrupgaard, Lun -, l drskqy, h2r knævt ,- kr. i rstatning, hvorhos konsulnt Vrnr Hansn, D jydsk landbo- og husmandsforningrs rådgivnd udvalg vdrørnd kspropriation m.v., Arhus, dr har rpræsntrt jrn, har ndlo.gt påstand om mødso.lær. '" 6. Advokat Brnh. Hou, Koldin~, hllr på jrns vgn i brv af 14. april 1970 ndlagt følgnd r- statningskrav:.=~. w l:i." o... ww... u u u g.g. Dgg C." o 1i id " l. Dn gntlig mølldam so.mt tilstødnd arj nlr, dr ikk i øj blikkt udnytts økonomisk, og som ikk i nærmst frmtid tænks udnyttt, ialt ca m 2, o.nsætts til 2,- kr. pr. m 2 2. Dl o.f matr. nr. 9i bliggnd op til Gl. Møllvoj-kvartcrt, og som r dlvist byggmodn, ca. 7, 2 l k l~ 2 ~ooo m a ~r. 7,00 pr. m 3. Dl af :GlD.tr.nr. 9i bliggnd ndnfor skramtn, og som kan anvnds til bygggrund, mn ikk byggmodn, ca m : 2 a' L-,oo kr. pr. m 2

25 " ', i'l",! : l bløb r ansat undr forudsætning af, at n :f'rffitidig økonomisk udnyttls af aralrn vd frdning udc'lu}i:kc~3. 4. Dn nordlig do l [tf matr. nr. 9i, co m 2 1\ r~ i~,, '\ J " i,, l, li \ '. l j, forudsætts trods frdning at kunn anvnds til fiskdmnmo, ligsom. 5. to ksistrnd fiskdamm fortsat kan anvnds. Følgnd aktivr forudsætts ubrørt af frdningn: 6. Opstomningsrttn. 7. All ksistrnd bygningr. 8. Mulighdn for sammnlægning af matr. nr. 13g og 131 md hnblik på udvidls af møllribygningr." ø 0'\ Lb. nr. 7. ngn orstatningskrav. 8. ngn rstatningskrav. 9. Advokat Hans Kristnsn, Koldinp;, har på jrns vgn i brv af 16. juni 1970 ndlagt følgnd rstn.tningskrav:., 0'00 Cl 0& "Såfrmt hl j<::mdommon inddrags undr frdningn ndlæggs påstr:md om n rst:1tning på kr../ ,- hvilkt bløb frmkommr sålds: ca LJ O. 000 m 2 a' kr. 10,- llr kr ,)00 ca m 2 a' kr. o~55 llr kr ,00 kr ,00 Såfrmt kun d vst for dn projktrd vj lig- ~ gnd m~ inddrags undr frdningsplann

26 ndlæggs påstand om n rstatning på kr ,00 undr forudsætning af, at dn rstrnd dl af :\ r - ard.lt kan udnytts til udstykning og bbyggls. Ovnnævnt c') kv8.dratmtorpris på kr. 0,55 svarr til 1+ gnng grundværdin, og når dr ikk frmsætts krav på højr rstatning, skylds dt at bobyggls på dnn dl af 3.rRlt?tikk hidtil har vært o J-. l p8. vr c, og at on sådan vil forudsætt afvandingsforanstnltningr. En kvadratmtrpris på kr. 10,00 svarr nognlund til handlsprisn omna dn liggr i undrkantn af dnn. Don pågældf.mdc dl 0...1' aralt vil kunn bbyggs.".a.qoc:..o 00 co o vlo O DO OOOCl'Ooo.o Lb.nr. 10. Gårdo.lr Jns i!!illomsn,"lill Dollrupgaard", Dollrup pr. Lundrskov, har i forbindls md sin ovnfor citrd rdgørls af 6. april 1970 forslåt nævnt, at all bstånd og kommnd - jndomsskattr på hrms jndo:lbortfaldr som rstatning,såfrmt dr ikk gørs størr indgrb i l ll. hans jndom nd af ham forslåt. løvrigt ingn rstatningskr:1.v. ngn rstatnin;skr~'lv. J,,' 12. Fornævnt konsulnt Vrnr lbnsn, Århus, har på jrns vgn i brv af lo. april 197o ndlagt følgnd r,statning.spåstand: l~ '.~ o o o o l) Cl' C o ~ Q C o o o o D o Cl' Cl' l) o o o o o o o o o o o o "ErstntningsJ\:ri1vot r opgj art undr forudsætning af at l. bbyggls nf rstaral, cn Dl, af 138 tillados,

27 ~- :.' at dn højrliggnd dl af mat n nr. 13c ikk mdtags i frdningn, 3.nt 5 fiskdamm fortsat må anvnds til drs formål og Ll-. at dt vil vær tilladt at grav tørv i mosn i n krissituation. Endvidr r rstatningn opgjort udfra dn ',, forudsætning, at gårdns bygningr mod tilhørnd hav kn.n udnytts til andr formål nd landbrug, såfrmt dt vill bliv aktult at ndlægg j ndommn som landbrugsj f.mdom. Vd afslag fra frdningsnævnt på om-, tilog; nybygnin(; i dtt omr~lcl,forbholdr gdr. Nilsn sig at rjs ydrligr rstatningskrav. Drftr vil rstatningskravt andrag kr. for frdning af mosarcnlt. 1f oo.llo.oo.00 oo. oooo o (loo.ooo.o. olto,_., Lb.nr Udgår. Automobilforhandlr Nils Aunsb.irp;Nilsn, Storp;ad 49, Lundrskov, har i brv nf 6. april 1970 frmsat følgnd rstatningskrav: o o 0.0 o. o o o.ooo lt o 00 01» o 00." 000 "Vdr. frdning af matr. nr. 13 Al!': Dtt aral r rhvrvt for at kunn fortag ophugning og oplagring af brugt bilr og divrs(; rsrvdl, dt r t ld i min forrtning som bli vor mr og mr aktult, ftc;rhåndol1.som slv forsikringsslskabrn krævr anvnd so af brugt rsrvdl. Jog kan naturligvis som all andr s dt uskønn

28 11!: \1-2L~ - i n sådan ophugningsplads, jg r slv n stor naturlskr, mn min forrtning må komm i først rækk og jg bklagr at jg på dt kraftigst må protstr mod frdningn. Vil man alligvl frd aralt vil mit rstatningskrav vær kr ,00." t 00 Cl 00 OG o o o o o 00 o 00. o o o o o o 0 o o o o C. 00 o og o o o OGO Cl o 0000 ".G "angånd matr. nr. 13 P, 13 AK og 13AO. Som anført af mig vil jg for at muliggør n ffktiv frdning Rf dtt naturskønn områd forc;slå, at kommunn købr dtt aral og ndrivor dn dr bliggnd skæmmndc og uskønn bygning. Jg r af n privat købor tilbu~kr ,00 og tilbydr hrvd kommunn at køb til samm pris. Såfrmt man ikk kml accptr ovnnævnt, må jg kræv rstatning for 3 bygggrund samt for frdning iøvrigt. Endvidr må jg forbhold l l' ~ " Llig rt til at udbygg og forskønn omtalt bygning." o o LD.nr.. ngn rstatningskrav. 16. ngn rstatningskrav. Undr hnsyn til dt sålds anført og til samtlig i, l ~)~~:ragtningkommnd omstændighdr fastsættr nævnt, 3. ij dr vil Yc'2rat udrd orstatningr for dn gnnmført fr8c1ning p~ ~ølgnd måd:

29 (~ Jøbonr " l - l. Undr hnsyn til, at jndommn r rhvrvt af Lundrskov kommun og dr ftr dt oplyst ikk vd frdningns gnnmførls læggs kommunns dispositionr ovr jndommn hindringr i vjn, svnros dr ingn rstatning, 2. Ejndommn, dr r bbyggt md n villajndom, antags ikk vd dn gnnmført frdning at bliv nævnværdigt forringt i værdi,.hvorfor dr vil vær at tilknd jrn n rstatnihg på 1.000,- kr. for ulmpr m.v. 3. For frdning af jndommn, dr js af Lundrskov kommun, svaros dr, undr hnsyn til, at områdt dls hnliggr som park dls som skråning og drfor r udn praktisk udnyttlssværdi, ingn rstatning. 4. Ejndommn, dr r bbyggt md t rkrationshjm, antags ikk vd dn gnnonlført frdning at bliv nævnværdigt forringt i værdi, hvorfor dr vil vær at tilknd jrn n rstatning på 2.000,- kr. for ulmpr m.v. i forbindls md dn offntlighdn indrømmd færdslsrt 5. Dn frdd dl af jndommn hnliggr hovdsaglig som vandlidnd aralr. Dr vil mbr at svar rstatning ftr 1.000,- kr. pr. ha., og 6a dn frdd dl udgør 9,40 ha,tilknds dr j-- rn 9.400,- kr. Dr tillæggs konsulnt Vrnor Hansn, Århus, 200,- kr. for dn til jrn ydd fornødn sagkyndig bistand. \\ \~ j'

30 '\ l Løbnr Dn frdd dl af jndommn r bbyggt md møllbygningr m.v. og hnliggr iøvrigt som skov og mølldam. Erstatning vil vær at udrd sålds, idt bmærks, at dr ikk vd d gnorll bstmmlsrs post l r ndlagt forbud mod byggri i forbindls md do nuværnd bygningr, Qt dr - a, r givt tilladls til udstykning og bbyggso af n grund på matr. nr. 9 i, Lundrskov og Glbn.llo byr, Sk::mdrup sogn, og at dr kan tablors fiskdamm på dn nordlig dl 8f nævnt matr. nr.: l. Dn gntlig mølldam og hrtil stødnd,- aralr ftr 1.000,- kr. pr. ha, og da områdt udgør ca. 4,5 ha,tilkonds dr jrn 4.500,- kr. 2. Omkring 3000 m 2 af matr. nr. 9 i, Lundrskov - og Glball byr, Skandrup sogn, ndnfor skræntn r ftr dt for nævnt oplyst ikk i sin nuværnd tilstand gnt til bbyggls, mon vil formntlig kun md btydlig omkostningr kunn anvnds til bygggrund, hvorfor dr for dtt aroal vil vær at tilknd jrn n rstatning på 4.500,- kr. '.l 3.For dn almnhdn tillagt fatdslsrt svaros 5.000,- kr. i rstatning. ',_ 7. Dr tillæggs hrftr jrn n rstatning på inlt ,- kr. Dt frdd aral hnliggr som landbrugsjord. Dr vil vær at svar rstatning ftr 1.000,- kr.

31 ' pr. ha,og da dn frdd dl udgør 0,23 ha, tilknds dr jrn 230,- kr. Løbnr. 8. Dt frdd aral hnliggr til dls som lnndbrugsjord. Ejndommn r bbyggt ndnfor dt frdd aral. Dr vil ~r at svar rstatning ftr 1.000,- kr. pr. ha,og da dn frdd dl udgør 1,12 ha, tilknds dr jrn 1.120,- kr. 9. Ejndommn, dr r ubbyggt, hnliggr til dls '- l som ng. Mulighdrn for byggri skønns at vær ring mod d nuværnd vjforhold, ligsom jndommn hnliggr i landzon. Dr vil vær at svar rstqtning ftr 1.000,- kr. pr. ha,og da dt frdd aral udgør 6,5 ha, tilknds dr jrn 6.500,- kr. 10. Dn frdd dl "li jndommn hnliggr som ng ' ll. og r bliggnd i landzon. Dr vil vær at svar rstatning ftr 1.000,- kr. pr. ha,og da dt frdd aral udgør 5,85 ha, tilknds dr jrn 5.850,- kr. Dbn frdd dl af jndommn hnliggr som ng. \ ' ' Dr vil vær at svar rstatning ftr 1.000, - l:;:~~~" pr. ha,og da dt frdd aral udgør 0,4 ha, tilknds dr jrn 400,- kr. 12. Dn sydlig dl af dot frdd områd hnliggr som ng,ddns dn nordlig dl r bbyggt md landbrugsbygningr. Undr hnvisning til, at dr vd særbostmmlsrns post o) r åbnt mulighod for opførls af t nfamilihus på dn -- nordlig dl af matr. nr. l3 a, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, og at udnyttls af \-

32 l l Løbmr , landbrugsbygningrno til andr formål nd landbrugsdrift ikk forhindrs vd nærværnd kndls, finds rstatningn at burd fastsætts ftr 1.000,- kr. pr. ha, og da dn frdd dl udgør 5,33 ha,tilknds dr jrn 5.330,- kr., idt bdærks,at d på jndommns sydlig dl bstånd 5 fiskdamm,kan nnvnds i samm omfang som hidtil. Udgår. Matr. nr. 13 ao, Nagbøl og Dollrup byr, Sk8.J.'1 drup sogn, og matr. nr. 13 ak ibd. r ubbygg-' d, mdns dr på nlo.tr.nr. 13 P, ibd. r op ført n mindr bbolssbygning. For jndommn matr. nr. 13 P,.,,1 " 13 Ccl\. o fi: \ - ~ 13 ao, Nagbøl og Dollrup byr, Sk,mdcrup sorsn~ dr afstås til Lundrskov kommun, vil dt' '/132,'2(" at yd jrn n rstatning på ,- kr. Dnn rstatning vil vær at udbtal, når dr r tinglyst anmærkningsfri adkomst for kommunn,og når dn på matr. nr. 13P ibd. værnd bygning r fjrnt vd jrns foranstaltning idt bnærks, at ndbrydningsmatrialrn til.. faldr jrn. F o dt o lor sa Vl angar matr. nr. 13af. " lb Q. ~ brgns rstatningn ftr 1.000,- kr. pr. ha~ idt nævnt r gåt ud fra, at n udvidls af, dn på jndommn værnd autoophugningsp1ads vill udkræv godkndls ftr såvl lands bygg lovn som naturfrdningslovn, hvilkn godkndls formntlig vanskligt kuill1opnås. i i l \ \ '

33 r_ :.' Da dn frdd dl af jndommn udgør 0,85 ha, tilknds dr jrn 850,- kr. for dnn jndom. lat vil dr sålds vær at udrd kr ,- til jrn. Løbnr. 15. Ejndommn, dr r bbyggt nd n villajndom, antags ikk vd dn gnnmført frdning at bliv nævnværdigt forringt i værdi, hvorfor dr vil vær at tilknd jrn n rstatning på 500,- kr. for ulmpr m.v. 16 Ejndommn, dr r bbyggt md n villajndom, antags ikk vd dn gnnmført frdning at bliv nævnværdigt forringt i værdi, hvorfor dr vil vær at tilknd jrn n rstatning på 500,- kr. for ulmpr m.v. lat udgør d tilkndt rstatningr ,- kr. Dt bmærks, at rstatningrn r udrgnt på grundlag af dt frmlagt kort ovr d af sagn omfattd aralr. Erstatningrn vil vær at forrnt fra kndsns afti sigs md 19b ovr dn af Danmarks Nationalbank fastsatt r, r, ( ~ l - diskonto pr. dato. Da ingn i øvrigt i jndommn brttigd har fordrt sig tillagt rstatning, vil d tilkndt rstatningr vær at udbtal til d foran anført jr. l mdfør af naturfrdningslovns 33, stk. 3, bstmms,at Lundrskov kommun vil hav at udrd ,- kr. af dn rstatning, dr tilkommr dn tidligr jr af matr. nr. l3p, l3 ak, 13[10,Nagbøl og Dollorup by0r, Skandrup sogn. Erstatningrn udrds iøvrigt som ndnfor bstmt. Kndlsn vil vær at tinglys md prioritt forud for pantgæld på d ndnnævnt jndomm.

34 \ j ẹ 1 '.'.' Påtalrt tillæggs Frdningsnæ\mt for Vjl amtsrådskrds og Frdningsplanudvalgt for Vjl amt. T h i b s t m m s:. fc fd f gd hv 2ib EJndommn matr. nr. 2,2,2,2, 2,, kd i k 2, g, g, Lundrskov og Glball byr, Skandrup sogn, ga gad gbn gcy gdv 10a lod l3 a l3 c l3n l3p l3 s,,,,,,,,,,,, l3 t, l3 af, l3 ag, l3 ak, l3 ao, l3 az, l3 bb, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, frds som ovnfor bstmt. rstatning udbtals d ovnfor fastsatt bløb, ialt ,- kr. md rntr 1% ovr dn af Danmarks Nationalbank fastsatt diskonto pr. dato. Af rstatningn udrds ,- kr. af Lundrskov kommun,og af dt rstrnd rstatningsbløb udrds tr fjrdodl af statskassn,mdns dn sidst fjrddl udrds af Vjl amtsfoncl. Kndlsn kan indanks for Ovrfrdningsnævnt, adrss Nyropsgad 22, 1602 Købnhavn V, indn 4 ugr fra kndlsns forkyndls. Erik Rosnstand. Vagn Jnsn. Udskriftns rigtighd bkræfts. Svnning Grønbæk. Poul Buch. / Lif Hislbrg skr. Frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds, Vard, dn 31. aug.197o.,\ P. n. v. (- Poul Buch. /mn

35 (tt) Dnn kndls r forlagt Ovrfrdningsnævnt i mdfør af 19, stk. 3, i lovbkndtgørls nr. 194 af 16. juni 1961, hvorhos dn r ankt af d undr lb.nr. 2, 6, 9 og lo nævnt jr. Undr ankn r i dt væsntlig ndlagt samm påstand som for frdningsnævnt, d.v.s. højr rstatningr samt for lb.nr. 6 og lo's vdkommnd tillig indsigls mod flr af frdningsbstmmlsrn. Ovrfrdningsnævnt har dn 22. marts 1971 fortagt bsig- ẹ ' l parkområd, dr vd trrænforholdn på naturlig måd r afgrænst mod dn omliggnd bbyggls, mdns dt sydlig,åbn frdningsområd,i dt væsntlig udgør t lavtliggnd af n~vaukurvn afgrænst mosområd, bortst fra t lidt højr aral af ring størrls tigls af d frdd aralr, hvoraf dt nordlig frmtrædr som t l ;, 0..; i mosområdts østlig nd. bsigtiglsn og dt ftrfølgnd mød dltog d anknd lodsjr og disss advokatr samt rpræsntantr for Lundrskov komkun, Vjl amtsråd, frdningsnævnt, frdningsplanudvalgt for Vjl amt, Danmarks Naturfrdningsforning og ndvidr amtsvandinspktørn og formandn for dt lokal landvæsnsnævn. Dt oplysts af amtsvandinspktørn, at mulighdn for aftt vanding af mosaralrn var ring, og at opgivls af opstmningn vd møll dammn (78 cm) kun vill mdfør n vandstandssænkning i mosn på ca. 25 cm. Advokat Brnhard Hou gjord på mølljr Brnhard Nilsns " (, vgn (lb.nr. 6) bl.a. spcilt indsigls imod srvitutbstmmlsrn pkt. b om bvaring af mølldammns nuværnd vandstand. Han oplyst, at opstmningn ikk rgulrs automatisk, mn vd vandts anvnds i møllvirksomhdn, hvorfor møllns jr vd virksomhdns vntull ophør ikk kunn vær pligtig til at oprthold opstmnin- (,.,

36 " " :' (411 gn. Skull vandstandn i så fald bvars, mått opstmningspligtn ovrtags af andr, vntult kommunn, hvilkt borgmstrn på kommunns vgn stilld sig imødkommnd ovrfor. Dt tilkndgavs af Ovrfrdningsnævnt, at bstmmlsrn i pkt. b kun bindr mølljrn til at oprthold opstmningn i 3 måndr ftr, at han har mddlt, at han ønskr at opgiv dn, og ftr dnn tilkndgivs kunn indsiglsn mod bstmmlsn frafalds. Advokat Ptr Buh oplyst, at hans klint, Karl Møllr Nag- ', ) 'i ~ ~ t t- ' ' l,, f -- bøl A/S (lb.nr. 9) tidligr havd haft planr om udstykning af dn højtliggnd dl af mosområdt, samt protstrd mod, at dr for dtt aral var ydt samm rstatning som for lavtliggnd aralr. Dt ;blv på mødt - undr n forspørgsl om rækkviddn af dn i l indholdt bstmmls om bbyggls, bplantning m.v. - tilkndgivt af Ovrfrdningsnævnt, at plantskol- og gartnrivirksomhd r omfattt af dt i bstmmlsn indholdt forbud, samt at tilladls til opførls af ny bygningr på dt frdd ikk kan forvnts givt. Fra amtsrådts sid blv gjort indsigls mod dn i frdningsnævnts kndls bstmt fordling af rstatningsudgiftrn undr hnsyn til Lundrskov kommuns hlt ovrvjnd intrss i frdningns gnnmførls. Ovrfrdningsnævnt har ftr omstændighdrn bsluttt at godknd dn vd dn indankd kndls gnnmført frdning md følgnd bmærkningr og ændringr: f l Frdningns omfang. t t L; j Ovrfrdningsnævnt tiltrædr fuldt ud d for dt nordlig frdningsområd bstmt frdningsgrænsr, mdns afgrænsningn for ',' ~

37 \ \~ '-i :. ~ li, _ -- l dt sydlig områds vdkommnd ikk finds hlt idl, idt mdtagning af nklt tilstødnd højr aralr samt forbindls til offntlig vjadgang havd vært ønsklig. Vd Ovrfrdningsnævnts bslutning om dsuagtt at godknd frdningn af dt sydlig områd i dn forlagt form md kun ring ændring af grænsn, jfr. dt følgnd, har nævnt bl.a. tillagt dt btydning, a t kommunn ifølg d for omr"ådt udarbjdd bbygglssplanr har til hnsigt at anlægg stir fra offntlig vj ud til mosn og langs dnn og vntult ovr mosn i forbindls md byggplanrn for aralrn langs frdningsgrænsrn. Ud fra nævnt synspunkt har Ovrfrdningsnævnt bsluttt at udvid mosfrdningn mod nord og vst til dn på kortt vist byvj md aralr af matr.nr. 13 Q og 13 ~, Nagbøl og Dollrup byr, på tilsammn ca. 2 ha, sålds at frdningsgrænsn ovr diss jndomm følgr byvjn. Dt r på dn andn sid vdtagt i frdningns sydøstlig hjørn at udtag t lidt højrliggnd aral på 3,92 ha, bstånd af matr.nr. 9 cy og dn sydøstlig dl af matr.nr. 9 dv, bgg Nagbøl og Dollrup byr, sålds at frdningsgrænsn hrftr følgr østskllt af matr.nr. 9 bn og hrfra n rt lini ~~ - l 1- til vstligst spids af ~~tr.nr. 9 g&. Frdningns indhold. Til d gnrll frdningsbstmmlsr tilføjs som ll~ afvanding af d frdd aralr r ikk tilladt.!\ li i (!, Vdrørnd nklt jndomm. Lb.rr. 6. Dn af frdningsnævnt mddlt tilladls til opførls af t nfamilihus på matr.nr. 9 1 ophævs. Lb.~r. 9. Dn ovnfor pag. 18 c indholdt bstlliuls om

38 ~) vntul frigivls af dl af matr.nr. 9 dv Nagbøl og Dollrup byr ophævs. Lb.nr. 14. Ejndommn matr.nr. 13 ]2, 13 ak, 13 ;aq Nagbøl og Dollrup byr afstås til Lundrskov kommun, jfr. naturfrdningslovns 19, på d i frdningsnævnts kndls angivn vilkår. Erstatning. - 1,- i princippt kunnt tiltræd dt af frdningsnævnt anvndt rstat- ningsnivau, som Ovrfrdningsnævnt findr passnd, dog at rstatningrn vdrørnd lb.nr. 2 og lb.nr. 6 r t:ilbudt forhøjt til ~ hnholdsvis kr. og kr. Tr af d anknd lodsjr - lb.nr. 6, 9 og lo - har ikk Ovrfrdningsnævnt ha.r for dn sålds vdtagn frdning ønskt at accptr d af Ovrfrdningsnævnt frmsatt tilbud, hvorfor man har anmodt dn i naturfrdningslovns 5 omhandld taksafo( tionskommission om at vill fastsætt rstatningrn vdrørnd diss jndomm. Vd n dn 13. sptmbr 1971 afsagt taksationskndls r '.1,,,. rstatningsbløbn fastsat sålds~ Lb.nr. 6: Mølljr Brnhard Nilsn, af hvilkt bløb kr. udgør rstatning for gnr vd offntlig færdsl og kr. rstatning for mistt udnyttls af n bygggrund 'på matr.nr. 9 i. Frdt aral ialt 4,99 ha: Lb. nr. 9: Karl V[øllrNagbøl A/S Frdt aral 3,7 ha. Lb.nr.lo: Gårdjr Jns Villmsn Frdt aral 5,85 ha kr " -; '..1' r:,,,

39 ~.. (~. '\ Omkostningr ~, Dr tillæggs advokat Brnhard Hou, Kolding, og advokat Ptr Buch, Hadrslv, for ydt assistanc vdrørnd jndommn l tf )1 lb.nr. 6 og 9 t omkostningsbløb på hnholdsvis kr. og 400 kr. Drimod kan t af advokat Ptr Buch frmsat krav om dækning afafholdt udgiftr til landinspktør undr sagn ikk imødkomms, da d omhandld udgiftr ikk skønns at hav vært påkrævt. løvrigt vil dn indankd kndls vær at stadfæst, hrundr også for så vidt angår dn af frdningsnævnt bstmt rstatningsfordling. Et kort nr. Rib. 125 udvisnd grænsrn for dt frdd aral, dr udgør 41,41 ha, hvoraf 2,18 ha r offntligt rhvrvt,,a r vdhæftt nærværnd kndls. k T h i b s t D D s~ Dn af frdningsnævnt for Rib frdningskrds dn 31. august ' i~ t l ~' t:' 1970 afsagt kndls vdrørnd frdning af ar2lr bliggnd omkring Drabæks møll dam i Lundrskov samt ngaralr bliggnd syd hrfor stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr. Lb.nr. rstatning Matr.nr. all af Skandrup sogn. udbtals: l fc, 2 f, 2 hv, 2 iq, Lundrskov og Glball byr. 9 ad, Nagbøl og Dollrup byr, 2 g2, 9 is, Lundrskov og Glball byr, 13 bb, N8gbøl og Dollrup byr. Navn Lundrskov Lundrskov. kommun, Erstatning kr. o

40 r Lb.nr. vj.atr.nr. all af Skandrup sogn Navn Erstatning kr fd, Lundrskov og Glball byr. Andras Sandvj, Lundrskov l{r, 4. 2 kd, Lundrskov og Glball byr. Aksl Lundr- Forstandr Grgrsn, skov " i _, l), " Nagbøl og Dollrup byr. 9 i, Lundrskov og-glball byr, 13 n, 13 s, 13 t, Nagbøl og-doll= rup byr. Lo.ndmand Svnd Ankr Ba8gø Jpsn, "Dollrupgaard", Lundrskov. Mølljr Brnhard Nilsn, "Drabæks Møll",Lundrskov " bn, Nap;bøl og Dollrup' byr. Fru Rigmor Nilsin Friis, LundEH"skov Udgåt. ~J 9. 9 dv, Nagbøl og Dollrup byr. Karl Møllr Nagbøl A/S, Lundrskov ,' 10. ll , san~stds. 10 9,., sammstds. 13 " 13 Q" sammstds. 13 Q, 13 af, 13 ak, 13 :Q, sammstds. Gårdjr Jns Villmsn "Lill Dollrupgaard",Lundrskov. Fabrikant Boi Buch, Lundrskov. Gårdjr Ejvind Dmant Nilsn, Drabæks Møllgaard, Lundrskov. Automobilforhandlr Nils Aunsbjrg Ni'lsn, Lundrskov for afståls:: 'r ~'l 15. for frdning: 13 a/o;,sammstds. lvbskinarbjdr Kaj Prsson, Lundrskov l

41 ,- Lb.nr. lvlatr.nr. all af Skandru-p sogn Navn Erstatning kr. l'" az, Nagbøl Møblsndkr Egon og Dollrup byr. Juhl Christnsn, Lundrskov kr. lalt~ kr. Omkostningr: (.., ~ j Advokat Brnhard Hou, Kolding. Advokat Ptr Buch, Hadrslv kr. 400 " lat: kr. ======================== Erstatningsbløbn forrnts, bortst fra omkostningsbløbn, md 10 % p.a..fr& dn 31. august 1970 til udbtalingn, dr har fundt std dn 8. juni 1971 til samtlig rstatningsbrttigd md '~ \-? undtagls af,d undr lb.nr. 6, 9 og 10 anført bløb samt omkostningsbløbn. Af d samld rstatningsudgiftr har Lundrskov kommun udrdt kr., mdns rstn udrds md 3/4 af statskassn og (l \ 1/4 af Vjl amtsfond. Nærværnd kndls vil vær at tinglys på d foran pag. 30 anført matr.nr., bortst fra matr.nr. 9 ~, Nagbøl og Dollrup byr, Skandrup sogn, som r udgåt af frdningn. Kndlsn vil ndvidr vær at tinglys som adkomst for L.undrskov kommun til jndommn matr. nr. 13,:2, 13 ak, 13 flq., Nagbø1 og Dollrup byr, Skandrup sogn, idt dr md hnsyn til d jndommn påhvilnd byrdr og srvituttr hnviss til jndommns blad 1 l., 1.,1';, " ' l,-'/; i'!}, all i tingbogn. kh. Udskriftns rigtighd bkræfts. /'-\ ~-; "'.. J.'.r;..' i'...,...f.. / ': /'.. /".r...1." L Z."1...!. \.1:: " { ' ~:>'/i.-'/(:..t.~t"1..4'''1_ G t.i Hrmann. /

42 ';; 'ti. / \ ~.0/' \~ Trræn af. /.:1!l,94x ~' NlljJoo"G Oj ljotlra;o oj!r LwuLrsÆol/ Oj ot.1jatl Ojtr) SAClArLrlLjJ sty~-, 8/lst hrrd 7 ln./;, a.mt t1j) rj tltijærtl{;t i /lol/tmor 1.97/ ~O~4 Lo.NiiAsfJ.Ætir fvldfbraottt :+'~()O // /-/ x, ~/ 13 _ /-~ /,/'/// / / c al 13b.!i,,/ / ~ // r,' :-- ~,/// _ //!- / ~~. frdning8fjrælz.5 t'/ (, ~< '" - Z~i' ff m a ~~~. --Øi;;:.:J~~~,{ff[f_J 1.'1 JØ~~ fi~. ~.iø '/////_~'/~.//.. ' J, -.?i! ff'd -c " ~ "'&'.$""'". <</..'/,..9* -' \ \C. ~,,{). \~.,- \~ \ "-.'.p.cf... _.-.-. so/brqiatutsr Naturfrdningskonsulntns Købnhavn d. ' By: lf!zdr6hjtj Sogn:'Skandrup Plan nr. Rib 125 kontor REG. NR. O 5 :,., O). O o D J.V: GS'/J.P7J

43 FREDNNGSNÆVNET>

44 :~,~,,, - l - REG. NR. $3J" 3~ M 1, L(O~ l '~,i'l " '(\,. ~ 1- 'r ~, '," Ml'" ':, \ ~ -' ",,' CTERET FULDT UD OFN K AF 14/ U d s k r i f t af forhandlingsprotokolln for frdnings~t for Rib amtsrådskrds. \ li 1\ l' (_",- r': V, t f! li År 1970 dn 31. august blv i ~--ooooo--- Frdning ". af aralr bliggnd omkring Drabæks mølldam i Lundrskov samt ngaralr bliggnd syd hrfor,;". '. ( ~ afsagt sålydnd KENDELSE " ~-

45 o (') n ltl o ~ an o "ll:t o 0\ n l' C"l O ~ O co n O') ~ '- M n O ~ (') o t s- : Q) c: "t:j O t».- (1) Q) A o::: C- ~ ~ w ~ Q) z o s- : (1) t- - O - n.- r:... ns n (1) ti) z S- : w & Q) a- t» C- n t- o "- <C ti).- C

46 ,.m' l., Matr. nr.: 13 n Nagbøl og Dollrup, Skandrup ~_981 REG. NR. S S7; Anmldr: FREDNNGSNÆVNET FOR VEJLE AMTS SYDLGE FREDNNGSKREDS, Domhust, 6000 Kolding. t mød dn 16. marts 1981 tillod nævnt, at dr vd Drabæks møll, matr. nr. 13 n Nagbøl og Dollrup, Skandrup, "..-.._-.uo...,.._.., ',... ~... L_,_... _, opførs 3 silor bl.a. på btingls af, at silorn fjrns, når dr ikk r brug for dm længr og/llr møllrit på jndommn ndlæggs. Foranstånd btinglsr bgærs tinglyst på dn nævnt jndom, jfr. naturfr~.~ns 64. JLE AMTS, d ~~,' - Tinglysningskontort. n.jr..-' '.' -..'...," -'.., i~ ") s:or l.( n l",.j' 'g U"")", ~:,)l.!~.)..:::j. S \...<.1 i C ivj li',~~, t'::' '!'! 13. MAJ 1981 lyst iti'"-'s bd.: <?/'7;;./ :J /71 Difr Skab f nr. t'.7a L ",.~,~,' i, '1l-... ~oj ø 1!oJ!" 'H't'log l /. /Y/j. - F\/r(\8..nr,..,??-:;r;~/)

47 ~ " Frdningsnævnt "~t. tor Vjl,,- amts sydlig trdningskrds,, Skrt::a_ialt, DOmtlust.6000 Kolding (l Tlfon: (05) (lokal 343) r L Lundrskov Kommun, Kommunalbstyrlsn, 6640 Lundrskov. BA/MW Kolding. d. 2 o. l 2 l FVAS.J. nr. 151/1 985, 537;.. Til frdnlngsrglstrt til orintringw. l/-tb...( M Q~~~~-j~~~~-~~~~!~~~!,- Ovrfor frdningsnævnt r dr alsøgt om tilladls til på jndommn matr. nr. 2 gd Lundrskov b}, Skandrup, at fortag udvidls af t ksistrnd tnnisanlæg (ban) md ydrli- gr n ban i dt grønn anlæg. Aralt r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 14. januar 1972 om frdning af Drabæks mølldam md omliggnd aralr m.v. i og vd Lundrskov. skrivls fra Vjl Amtskommun af ll. novmbr 1985 hddr dt bl.a.: "En udvidls af bananlæggt som ansøgt vil mdfør fældning af n dl skov i dt kommunal, grønn områd, dr udgør dn østligst dl af dt frdd områd. Aralt liggr som n "lomm" ind i Lundrskov by. Af frdningskndlsn frmgår dt, at hnsigtn md frdningn r at skab sikkrhd for, at dr ikk frmovr, fortags nogt, dr kan strid imod d rkrativ in- trssr og områdts landskablig værdi. En udvidls af tnnisanlæggt syns ikk at vær i ovrnsstmmls md frdningskndlsns intntionr. Dt bmærks, at dr ikk finds omklædningsrum llr andr srvicfacilittr vd dn ksistrnd tnnisban og n vntul tilladls kan få dn uhldig konskvnsvirkning, at vntull ønskr om srvicfunktion vil bliv påtrængnd." Danmarks Naturfrdningsforning har hnholdt sig til amtskommunns skrivls. Dr r fortagt bsigtigls. Nævnt skal udtal: r" Da projktt aln brør n mindr dl af dt frdd om- råd, og da dr r tal om udvidls af t ksistrnd sportsanlæg.,.' /vj.

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere