A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014

2 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Sammenfatning Side 2 1 Orientering Side Generelt 1.2 Administrative oplysninger 1.3 Ejendomsoplysninger 2 Bygningsgennemgang Side 4 3 Skadesklassificering Side 5 4 sbeskrivelser Side 6 Fundamenter (12)1.1 Fundamenter og sokkel Side 7 Dæk og etageadskillelser (13)1.1 Terrændæk Side 8 (23)2.1 Etageadskillelser Side 9 (23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri Side 10 Ydervægge (21)1.1 Kælderydervægge Side 11 (21)3.1 Ydervægge / facader Side 12 (21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne Side 13 (31)1.1 Udvendige kælderdøre Side 14 (31)3.1 Porte Side 15 (31)4.1 Vinduer og altandøre Side 16 (31)4.2 Yderdøre Side 17 (31)6.1 Sålbænke Side 18 (31)7.1 Fuger omkring døre og vinduer Side 19 (41)3.1 Ydervægge, overflader - gårdfacader Side 20 Indervægge (22)1.1 Kælderindervægge Side 21 (22)2.1 Indervægge Side 22 (22)3.1 Skorsten i kældre Side 23 Trapper (24)1.1 Udvendige kældertrapper Side 24 (24)2.1 Udvendige trapper fra lejligheder Side 25 (24)3.1 Hovedtrapper - Bergthorasgade Side 26 (24)3.2 Hovedtrapper - Leifgade Side 27 (24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade Side 28 (24)3.4 Hovedtrapper - Artillerivej Side 29 (24)3.5 Bagtrapper - generelt Side 30 Tag (27)1.1 Tagværk Side 31 (37)1.1 Kviste Side 32 (37)2.1 Ovenlys og tagvinduer Side 33 (37)7.1 Skorstene Side 34 (37)7.2 Brandkamme Side 35 (37)7.3 Tagrygninger og -grater Side 36 (37)8.1 Taghætter og afkast Side 37

3 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 (37)8.2 Zinktage og -platter samt flunker og skotrender Side 38 Terræn (40)2.1 Terræn, belægninger Side 39 (40)7.1 Arealer for beplantning Side 40 VVS-installationer (52)1.1 Afløb & Kloak Side 41 (52)3.1 Faldstammer Side 42 (52)4.1 Tagrender og nedløb Side 43 (53)1.1 Vandinstallation - koldt vand Side 44 (53)1.2 Vandinstallation - varmt vand Side 45 (56)1.1 Varmecentral Side 46 (56)2.1 Varmeinstallation Side 47 (58)2.1 Sæbedoseringsanlæg Side 48 El-installationer og IT (63)1.1 El-installationer Side 49 (63)1.2 El-installationer - stofledninger Side 50 (63)5.1 Udvendig fællesbelysning Side 51 (63)5.2 Indvendig fællesbelysning Side 52 (64)2.1 IT-anlæg Side 53 Diverse (99)1.1 Diverse, loftsrum Side 54 (99)1.2 Diverse - Brandsikring Side 55 (99)1.3 Diverse - Tagboliger Side 56 (99)1.5 Diverse - Lifte og stilladser Side 57 (99)1.6 Diverse - paraboler og antenner på tag Side 58 5 Økonomi, Bygning Side års budget Side 60 Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Fotoregistrering af skader, som dels anbefales udbedret med det samme dels anbefales udbedret inden for en ti-årig periode. Tilbud på tv-inspektion af kloakker Bar-anvisning vedr. vaskeri - sæbedosering samt AT-vejledning C.1.3

4 Afsnit: Sammenfatning Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 2 Sammenfatning Andelsboligforeningens ejendom fremstår generelt i god stand. Fællesarealer: For så vidt angår fællesarealerne i ejendommen; for- og bagtrapper, kældre, loftsrum, facader, tage mv. så må det konstateres, at det overordnet set er en sund ejendom, hvor der dog er skader, som skal udbedres inden for de første par år. Det har vist sig, at specielt enkelte områder på taget og zinken på taget skal gennemgås og udbedres samt rygningsog gratsten og skorstene skal flere steder kigges efter med det samme, da de ligger løst. Brandforholdene specielt i kælderen skal udbedres for at undgå evt. brandsmitte, dette gælder nåde kabelgennemføringer, loftbeklædninger samt puds som er slået af og dermed ikke opfylder kravene til klasse 1 beklædninger. Det anbefales at der udføres en tv-inspektion af kloakkerne for at se hvordan de har det - før man evt. tager fat i udbedring af opstigende grundfugt i bl.a. kældervægge. Under Pizzaria på hjørnet af Leifsgade / Gunlægsgade skal der etableres fedtudskiller, for at undgå at kloakken stopper til og stiger op i kælderen. Under vaskeriet skal der i sæbedosseringsrummet udbedres lidt omkring kar til kemikalier samt øjenskyl mv. Lejlighederne: I forbindelse med registreringen blev der givet adgang til 8 lejligheder for at registrere vandinstallationer i lejlighederne, stigstrengsinstallationer samt faldstammer. Det skal pointeres, at der i lejligherderne på nuværende tidspunkt er konstateret kondens på koldtvandsrørene der hvor der ikke er isolerede rør, og at dette er medtaget i nærværende rapport. faldstammerne var generelt inddækkede, så deres tilstand var ikke til at se. De få steder de var tilgængelige var faldstammernes tilstand god uden tæringer. Andelsboligforeningen anbefales også, at udarbejde retninglinjer for renovering/ombygning af tagboliger, korrekt anvendelse af loftrum, evt. udskiftning af stofledninger i lejlighederne ved fraflytning samt afprøvning af HFPI afbryder. I nærværende rapport er der anført bemærkninger og forbedringsforslag til de bygningsdele, som behøver vedligeholdelse eller udskiftning. Der er ved beskrivelse og registrering kun taget stilling til bygningsdele som vedligeholdes af andelsboligforeningen, det vil sige fællesarealer samt tag og fag og lodrette installationer. Alle angivne priser er inkl. Moms. Bolette Marott Ib Stejlborg bolette marott, arkitekt maa Strunge Jensen A/S

5 Afsnit: Orientering Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 3 1 Orientering 1.1 Generelt Nærværende drift- og vedligeholdelsesplan er baseret på en visuel gennemgang af ejendommenes bygningsdele. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af bygningsdele i forbindelse med gennemgangen. Bygningsgennemgangen har omfattet alle ind- og udvendige fællesarealer samt gennemgang af 8 lejligheder fordelt rundt i ejendommen. Udover bygningsgennemgangen har et sparsomt sæt eksisterende tegninger ligget til grund for vurderingen af ejendommen (en ikke opdateret loftsplan, en ikke opdateret normaletageplan samt en ikke opdateret kælderplan) På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet tilstandsvurderinger og overslagspriser for vedligeholdelse / 5genopretning af de enkelte bygningsdele. Det samlede vedligeholdelsesbudget er opstillet og prioriteret således, at vedligeholdelsesarbejder med indbyrdes afhængighed, udføres i rationel rækkefølge. 10-årsbudgettets formål er, at danne et langsigtet styringsgrundlag for den fremtidige vedligeholdelse. Endvidere er der taget udgangspunkt i registrering af taget udvendigt fra lift. 1.2 Administrative oplysninger Andelsboligforeningen Rådgiver, arkitekt: bolette marott, arkitekt maa Svanemosegårdsvej 9a 1967 frederiksberg c Att.: bolette marott Rådgiver, ingeniør: Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I Solrød Center 29, 2 sal 2680 Solrød Strand Att.: Ib Stejlborg 1.3 Ejendomsoplysninger Beliggenhed: Bergthorasgade 37-53, Leifsgade 9-11, Gunløgsgade 44-62, Artillerivej Matr. nr. 180, Amagerbros Kvarter Opførelsesår: 1913 Ca m 2 pr etage

6 Afsnit: Bygningsgennemgang Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 4 2 Bygningsgennemgang Generelt Efterfølgende gennemgang af bygningsdele er opbygget i skemaform og indeholder for hver bygningsdel følgende rubrikker: Nummerering og navngivning af bygningsdelen - overføres til økonomiark Lokalisering Angivelse af bygningsdelens placering i bygningen. sbeskrivelse Beskrivelse af den enkelte bygningsdel. Materialespecifikation Beskrivelse af anvendte materialer. Tilstandsvurdering Beskrivelse af evt. konstaterede skader med en samlet vurdering af bygningsdelen. Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Beskrivelse af evt. nødvendige tiltag for genopretning af bygningsdelen, samt nødvendig vedligeholdelse for at bevare bygningsdelen intakt. Eftersynsinterval Angivelse af anbefalet tidsinterval for eftersyn af bygningsdelen. Vedligeholdelsesinterval Angivelse af anslået interval mellem vedligeholdelsarbejder på bygningsdelen - overføres til økonomiark Antal Angivelse af antallet / omfanget af den pågældende bygningsdel i den samlede bygning. Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Angivelse af den forventede levetid for bygningsdelen. Hvis der ovenfor i skemaet er anbefalet en evt. genopretning, er levetiden angivet som restlevetiden for bygningsdelen, såfremt genopretning undlades. Vedligeholdelsesoverslag Økonomisk overslag vedr. evt. nødvendig vedligehold / genopretning for den enkelte bygningsdel inkl. moms. De økonomiske overslag på hvert enkelt bygningsdelskort svarer til pris pr. gang arbejdet skal udføres - overføres til økonomiark

7 Afsnit: Skadesklassificering Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 5 3 Skadesklassificering Genopretnings- vedligeholdelsesarbejderne er opdelt i 5 skadesklassificeringer: S1. Beskadigede bygningsdele som skal udbedres nu for at undgå yderligere skader på andre bygningsdele eller skader på installationer, som kan føre til funktionssvigt. S2. e som skal ændres/ vedligeholdes for at undgå skader på bygningsdelen med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. S3. e som skal genoprettes for at undgå yderligere nedbrydning, men som i øvrigt ikke giver følgeskader på andre bygningsdele, hvis genopretning undlades. Ændringer der medfører drifsbesparelser. S4. e som bør vedligeholdes for at bevare sin gode stand. S5. Forbedringer, ny-istandsatte bygningsdele. e som ingen vedligeholdelse kræver Energi - E ved aktivitetsbeskrivelse angiver energibesparende foranstaltninger, også foranstaltninger til reduktion af direkte driftsudgifter. e, som genoprettes, udføres så vedligeholdelsesniveauet svarer til det oprindelige. e, som forbedres, udføres efter nugældende normkrav.

8 Afsnit: sbeskrivelser Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 6 4 sbeskrivelser

9 Afsnit: Fundamenter og sokkel Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 7 (12)1.1 Fundamenter og sokkel Lokalisering Under alle ydervægge samt alle øvrige indvendige bærende vægge i hele ejendommen. sbeskrivelse Fundamenter er ikke synlige og derfor ikke besigtiget Materialespecifikation Fundament Formodentlig grundmurede af teglsten Tilstandsvurdering Generelt er fundamenterne ikke til at se, da de ligger under kældergulvsniveau. Der er flere steder specielt ved hjørnerne i ejendommen opstigende grundfugt i kælder. Fugten trænger med op i kældervæggene og enkelte steder op i trappeopgangsvæggene og portrumsvæggene. Grunden til at det er specielt udbredt i hjørnerne er, at kælderrummene her ligger dybere og dermed ligger fundamenterne tilsvarende dybere og får dermed lige akkurat den nederste del af fundamentet til at fange grundvandsspejlet, hvorfor dette hermed suges op i murværket. Umiddelbart ses der ikke revner fra fundamenterne Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Den opstigende grundfugt fra fundamenterne vurderes ikke at ændres uden en aktiv handling. Muligheden for at forhindre fugten i at stige op i murværket, er at skære stålplader ind, hvor der vurderes behov for dette. Jf. bygningsdelskort (21)1.1 for prissætning af indskæring af stålplader Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval ingen år 0 år Indbygningsår Antal 1913 Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 100 år Ingen vedligeholdelse kr. 0 Skadesklassificering S5

10 Afsnit: Terrændæk Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 8 (13)1.1 Terrændæk Lokalisering Terrændæk i kældre ligger generelt ca. 1 m under terrænniveau Terrændækket ligger i de fire hjørner ca. 500 mm lavere end resten af ejendommens terrændæk. Terrændæk er ført tæt til kældervægge. sbeskrivelse Terrændæk er udført i beton. Det må formodes at der ikke er isoleret eller lagt kapilarbrydende lag under det støbte dæk. Materialespecifikation Betongulv Tilstandsvurdering Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Gulvet i barnebognsrummet bør repareres. Huller og lunker skal gennemgås og udstøbes. De resterende gulve behøver ingen reparation. Dog skal gulvet i barnevognsrummet undersøges om der evt. løber en kloakledning under gulvet som kan være defekt og give problemer med fugt under dette gulv. Lukning af hul i gulv under Bergthorasgade 47. Eftersynsinterval Indbygningsår Terrændækket er stort set alle steder uden huller af betydning, således er terrændækket tæt ift. opstigning af vand og fugt. Dog skal det siges, at gulvet i barnevognsrum mod Artellerivej har en del lunker og huller, hvor det virker som om der kan være udfordringer med fugt. Endvidere er der enkelte af de dybtliggende terrændæk der opfugtes lags kanterne via fundamenter og kældervægge Èt enkelt sted var der et hul i terrændæk (under Bergthorasgade 47) hvor det kan risikeres at komme rotter hvis afløbene er hullede. Vedligeholdelsesinterval 1 ingen Antal m 2 Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 80 år Gulvrenovering barnevognsrum 20 m 2 Kr Lukning af "rottehul" Kr. 500 Skadesklassificering S4

11 Afsnit: Etageadskillelser Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 9 (23)2.1 Etageadskillelser Lokalisering alle etageadskillelser sbeskrivelse Over de dybtliggende kælderrum er der enkelte steder stålbjælker med støbte dæk i mellem (kappedæk) se bygningsdelskort (23)2.2 Øvrige etageadskillelser er træbjælkelag med lerindskud. Spredt forskalling og puds på strå som lofter og massive træbrædder som gulve. Bjælkerne spænder fra ydervæggene til bærende hovedskillevæg Materialespecifikation bjælker lofter gulve Formodentlig 6" bjælker med lerindskud på indskudsbrædder Brædder med rør og puds - malerbehandlede Bræddegulve - sømmet synligt Tilstandsvurdering Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Alle pudsede overflader på kælderlofter skal gennemgås og oppudses med hønsenet og puds Det er andelshavernes ansvar at vedligeholde gulve og lofter i lejlighederne Eftersynsinterval Indbygningsår Kælderlofterne er beklædt med spredt forskalling med rør og puds. Pudsen er flere steder forsvundet, således at de ikke opfylder klasse 1 beklædningskravet. Øvrige etageadskillelser er der intet at indvende mod Vedligeholdelsesinterval ingen år ingen Antal lejligheder i alt Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 80 år oppudsning af kælderlofter - 50 m 2 kr Ingen vedligeholdelse i lejlighederne Kr. 0 Skadesklassificering S3 S5

12 Afsnit: Etageadskillelser - dæk under vaskeri Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 10 (23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri Lokalisering Etagedæk under vaskeri og terrændæk i kælder under vaskeri - hjørnet af Bergthorasgade og Artillerivej sbeskrivelse Under vaskeriet er etageadskillelsen mellem kælder og stue-etagen afstivet i det område, hvor vaskemaskinerne er placeret i vaskeriet. Dækket er et "kappedæk", hvor der er lagt et HEB-profil på tværs af kappedækkets bjælker. På denne måde understøttes kappedækket. Mellem HEB-profil og kappedæk er lagt lejeplader af stål. HEB-profilet er båret af to lodrette IPE-stolper på fodplader af stål. Fodpladerne er klodset op på gule plastikkiler. Der ses en del huller i lofterne langs væggene og nogle enkelte rør- og kabelgennemføringer. Materialespecifikation Kappedæk Stålprofiler med støbte vælvede felter HEB-profiler HEB 150 Gule plastikkiler "knudsenkilen" Tilstandsvurdering Kappedækkets stålbjælker er rustne, men ikke tærede. Det er kun overfladerust. HEB-profilerne, som er af noget nyere dato er løbet en smule an, men intet nævneværdigt. Opklodsningen med knudsen kilerne under fodpladerne til HEB-stolperne kan ikke forventes at tage hele trykket fra de resterende konstruktioner. hvis de skrider, vil konstruktionerne sætte sig. Der er flere steder huller langs lofterne ved kabelgennemføringer - det er brandmæssigt ikke lovligt. Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Kappedækkets stålbjælker skal afrenses til ren bund og smøres med rustbeskyttelse for at stoppe den igangværende korrodering. Terrændækket er ikke umiddelbart stabilt og bæredygtigt til at tage trykket fra HEB-profilernes fodplader. Derfor anbefales det at udlægge en 600x600x10 trykudligningspladen under begge fodplader. Hulrummet mellem fodpladen og trykudligningspladen udfyldes med rustfrit pladeklip. Hullerne i vægge mv. skal lukkes og brandsikris Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 5 år 10 Indbygningsår Antal stk Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 50 år afrensning og rustbeskyttelse - kappedæk Kr Trykudligningsplader Kr Skadesklassificering Lukning af huller - brandsikring Kr S3

13 Afsnit: Kælderydervægge Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 11 (21)1.1 Kælderydervægge Lokalisering Alle kælderydervægge i hele ejendommen både gadeside og gårdside samt vægge mod portrum. sbeskrivelse Kælderydermurene er udført som massive teglstensvægge uden isolering. Kælderydermurene er afbrudt af vinduespartier og døråbninger (enkelte kælderdøre på gårdside) (kælderydervægge) er udført med sokkelpuds ved terræn Materialespecifikation Mursten Fuger: trykkede fuger Røde facadesten, blødstrøgne Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel) Tilstandsvurdering Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Hvis man skal fugtproblemerne til livs kræver det at man finder årsagen og ikke kun udbedrer området hvor fugten kan ses. Derfor kan det anbefales at skære stålplader ind i kældervæggene lige over kældergulv, således at man stopper en mulig opstigende grundfugt. Dette skal gøres i de dybereliggende kælderrum og i forbindelse med portrummene. Det skal gøres både ved yder- og indervægge i de nævnte rum. Udbedring med indskæring af stålplader kan sjælent stå alene, da det tit er en kombination af opstigende grundfugt og manglende dræn omkring bygningen der skaber fugtproblemerne. I nærværende rapport anbefales det at starte med indskæring af stålplader, da der ikke er umiddelbart problemer med fugt i de højereliggende kælderrum. Der indskæres fra indvendig side af kælderydervæg (dvs. fra kælderrummene). I den 16 mm skårede rille indlægges syrefaste rustfri stålplader inkl. udstøbning. I nærværende rapport regnes med indskæring i kælderydervægge i de lavestliggende rum = 60 lbm Der skal etableres ventilationsriste i kælderydervæggene, således at der ventileres med frisk luft. det anbefales ligeledes at åbne alle ventiler i de nye termovinduer, da de typisk er en del tættere end de gamle etlags vinduer. Eftersynsinterval Indbygningsår Kælderydervæggene står i en stand der er præget af, at der ikke er gjort meget med tiden. Sten fremstår i pæn stand, men bærer præg af at være af ældre dato. Fugerne er mange steder bløde og porøse. Der er steder specielt i de fire hjørner af ejendommen, hvor der er tegn på fugt i ydervæggene. Dette skyldes formodentlig opstigende grundfugt, da disse områder ligger dybere end resten af kældrene. Oprindelig kalk på indvendig side af væggene er mere eller mindre forsvundet og på udvendig side afsluttes kældervæggene i en "sokkel" med sokkelpuds og maling. Generelt mangler der ventilation i kældrene, flere af kældrene lugter lidt fugtige og med den rimeligt hårde belastning der er af opbevarede ting i kældrene bliver luften nemt dårlig.. Specielt under Gunlægsgade 62 virkede der mere fugtigt end andre steder. Vedligeholdelsesinterval ingen år 0 år Antal 1913 ca. 60 lbm kælderydervægge til udbedring Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag Indskæring af stålplader (ydervægge) Kr år Friskluftsriste i ydervægge Kr Rådgivning til stålplader Kr Skadesklassificering S2

14 Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 12 (21)3.1 Ydervægge / facader Lokalisering sbeskrivelse Ydermurene er massive og uden isolering. Ydermurene er dybest i stueetagen og snævrer ind op igennem etagerne. Facaden er afbrudt af vinduespartier, kanapper og døråbninger fra altaner og franske altaner. Materialespecifikation Gadefacader Fuger: trykkede fuger Gårdfacader Tilstandsvurdering Alle ydervægge i hele ejendommen, gadeside og gårdside. Røde facadesten, blødstrøgne - blank mur Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel) Pudsede gårdfacader med puds og malerbehandling Facaderne står i fin stand uden videre revnedannelser eller sætninger. Under vinduerne mod gadesiden kan anes revnedannelser af mindre karaktér samt opfugtning ag enkelte brystninger. Mod gårdsiden kan det enkelte steder ses at de betonstøbte sålbænke arbejder anderledes end det omkringliggende murede ydervægge. Dette giver mindre revnedannelser i murværket ved siderne af sålbænkene. Den nederste del af facaderne på gadesiden (fra terræn til UK vinduer på 1.sal) er fugerne omfuget med en mørtel der umiddelbart ligner en cementbaseret mørtel. Malede bånd ved. bla. karnapper på gadeside er opmalede i 2013 (fra terræn til UK vinduer på 1.sal). På murede partier på gadefacade over tagfod er murværket udvasket og brændhuden er ødelagt. Der er ingen angreb af skadedyr. Taggesimsen på gadesiden er i alle hjørner revnet de øverste ca. 3-4 skifter Der er i forbindelse med altanerne på hjørnerne af ejendommen enkelte steder hvor murværket er revnet under altanerne. Portrummene mod hhv. Bergthorasgade og Gulnløgsgade er for nyligt pudsede op med en cementbaseret mørtel til malerbehandling. Pudsen på den nederste del af gårdfacaden er flere steder slået fra pga. fugt. Der er flere steder hvor pudsen er opfugten omkring taggesimsen og hvor tagrender løber over på gårdfacaden. Flere steder står der beplantning direkte op ad facaderne med meget store stammer helt op ad facaderne.

15 Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 12 Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Ved en facadegennemgang skal der afsættes et beløb til udbedring af mindre sætningsrevner inkl. ilægning af mindre rundjern under bl.a. vinduer på både gade- og gårdfacader. De murede partier over tagfod på gadefacader skal omfuges og have udskiftet de mest ødelagte sten, da der ophobes en del vand i stenene, som dermed kan frostsprænge. Taggesimsen mod gadesiden skal gennemgås udkradses fuger, ilægges 6 mm rundjern af 60 cm samt fuges til igen, dette gøres fra lift. Hvis revnerne under altanerne udvikler sig skal bærejernene til altanerne undersæges for evt. rust som kan være årsag til at murværket arbejder, da jernet udvider sig når det ruster. Ved fremtidige reparationer af fuger skal der anvendes en kalkhydraulisk mørtel KKh 35/65/50 En senere tv-inspektion af kloakkerne vil vise om evt. fugt i facaderne ved terræn skyldes ødelagte kloakker. Ved flere killekunnerender sprøjter vandet op ad facaderne. Her skal udspyerne evt. forlænges, således at de går længere ned i renderne - jf. bygningsdelskort (52)4.1 Det må anbefales at beplantning på gadefacader fjernes inkl. rødder i jord - specielt hvis stammerne står meget tæt på kloakker eller tagbrønde, da rødderne fra beplantningen kan skade ledninger og brønde For at forhindrer en del af opfugtning på gårdfacaderne (da mange af bedene har bagfald mod facaderne) anbefales det, at alle bede langs facaden fjernes, således at der lægges en fast ikke sugende belægning helt op mod facaderne. Dette forventes gjort i forbindelse med gårdprojektet som gennemføres i 2014, og er derfor ikke medtaget som en del af nærværende rapport. For pris på lift - se bygningsdelskort (99)1.5 Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 5 år ingen og 10 år Indbygningsår Antal m 2 fordelt på spredte arbejder på alle facader Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag Sætningsrevner inkl jern m 2 Kr år ommuring af gadefacade - 50 m2 Kr Fjernelse af beplantning inkl. rødder Kr Skadesklassificering Omfugning m 2 Kr S1 Fjernelse af rødder Fugning inkl. jern af taggesims Kr S3 sten og ommuring

16 Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport (21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne Afskalning af maling pga. fugt i ydervæg Overgang fra zinktag til tegltag er ikke udført korrekt. Der skal etableres større overlap mellem de to tage. opfugtning i murværk som følge her af Endnu et eksempel på zink der ikke har rigtig overlæg til tegl og ydermur - opfugtning af murværk Pudsen revner og skaller af på fugt

17 Afsnit: Udvendige kælderdøre Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 14 (31)1.1 Udvendige kælderdøre Lokalisering Kælderdøre til varmecentral under Bergthorasgade 45 og toiletdør under Bergthorasgade 47 Alle øvrige yderdøre - se bygningsdelskort (24) - trapper. Franske altandøre - se bygningsdelskort (31)4 - vinduer sbeskrivelse Kælderdøre er træfyldingsdøre i trækarme Materialespecifikation Dørblad toilet Dørblad varmecentral Fyldningsdør Dobbeltdør - stål Tilstandsvurdering Dørblade til varmecentral er af stål. Den er generelt rustet langs kanterne og i særlig svær grad i bunden. Hængsler og beslag er rustne. Dørblad til toilet under Bergthorasgade 47 er udført af træ - som fyldingsdør Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Det anbefales at kælderdør til varmecentral udskiftes til en ny BD 30-dør (med pumpe) Kælderdør til toilet under Berthorasgade 47 er i fin stand, men skal malerbehandles hvert 8. år. Ny dør til varmecentral skal malervedligeholdes hvert 8. år. Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 5 år ingen og 8 år Indbygningsår Antal 2 døre Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 20 år Udskiftning af dør til varmecentral Kr Malerbehandling af dør til toilet Kr Skadesklassificering Malerbehandling af dør til varmecentral Kr S1 S3

18 Afsnit: Porte Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport (31)3.1 Porte Puds på vægge i portrum er oppudsede med cementbaseret mørtel Ny puds anes - malerbehandling mangler Fenderlister på væggene Port mod Gunløgsgade Port mod Bergthorasgade

19 Afsnit: Vinduer og altandøre Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 16 (31)4.1 Vinduer og altandøre Lokalisering Alle vinduer og altandøre i facader på gade- og gårdside sbeskrivelse Alle vinduer og altandøre samt døre fra stuelejligheder direkte til gård, er træ/alu-vinduer. Vinduerne er hvide indvendigt - farve: Ral Mod gadesiden er vinduerne flaskegrønne - farve: Ral 6007 på ydersiden og mod gårdsiden er de hvide - farve Ral 9010 Værn til altaner er udført i varmgalvaniseret stål med træhåndlister Materialespecifikation Vinduer Ideal Combi Indbygningsår: 2013/2014 Døre Ideal Combi Indbygningsår: 2013/2014 Tilstandsvurdering Vinduerne fremstår i fin stand, da de er helt ny isatte. Det anbefales ikke at gøre noget ved evt. fejl og mangler uden at orieneter entreprenøren og lade det gå gennem det kommende 1 års eftersyn. Husk der er 5 års garanti på vinduer og altandøre Værn til altaner er i fin stand - udført 2013/2014 Værnene er beboernes vedligeholdelsespligt, da det er tilkøb de har gjort individuelt. Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Anbefalet udvendig vedligeholdelse af vinduer og døre, består i at vaske aluminiums rammerne i forbindelse med pudsning af ruderne. Dernæst skal alle bevægelige dele dvs. hængsler, skudrigeler, greb mv. gennemgå løbende vedligeholdes og smøres. Indvendig vedligeholdelse af vinduer og døre udføres af den enkelte beboer. Der bør ligge en vejledning til beboerne om vedligeholdelse og maling af døre og vinduer. Vær særlig opmærksom på at tætningslister ikke må males, da levetiden på disse derved nedsættes væsentligt. Misfarvninger af stål på værn afrenses med stiv børste. Begyndende rustangreb afrenses og behandles med zinkspray. Vedligeholdelse af Værn udføres af beboer Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 1 år 5 år Indbygningsår Antal stk lejligheder Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 30 år Service og justering af vinduer og døre Kr Skadesklassificering S4

20 Afsnit: Yderdøre Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 17 (31)4.2 Yderdøre Lokalisering Alle døre fra hoved- og bagtrapper til det fri sbeskrivelse Døre til hovedtrapperne er malede fyldingsdøre hhv. et- og tofags døre. Den indvendige side af dørene medtages i bygningsdelskortene vedr. istandsættelse af trapper. Porttelefoner på alle fortrapper Døre til bagtrapperne er ligeledes malede fyldingsdøre, dog af nyere dato end dørene til hovedtrapperne. Bagtrappedørene er med dørpumper Fuger omkring alle døre er en kombination af elastiske fuger og mørtelfuger Materialespecifikation Døre Fuger Malede fyldingsdøre dels elastiske dels mørtel Tilstandsvurdering Dørene har det gennemgående fint, men er præget af mange slag. Dørpumperne justeres og vedligeholdes løbene. Ruderne i dørene er forskellige farver og det kan overvejes om de skal skiftes, så de elle er ens. Fugerne falder ud flere steder, specielt er de elastiske fuger ikke i god stand, de slipper flere steder Alle eksisterende porttelefonanlæg er helt nedslidte Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Dørene afrenses og spartles til malerbehandling. Dørene males i farve som eksisterende. Malerbehandlingen foregår samtidig med istandsættelse af trapperne - se økonomioversigt Beslag og døråumper gennemgås og justeres Fuger om kring dørene skal udkradses og omfuges med mørtelfuger mad bagstop og fæhår i forbindelse med malerbehandling af dørene Porttelefoner skal udskiftes i alle opgange Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 1 år ingen, 1 og 8 år Indbygningsår hoveddøre Antal? - bagtrappedøre 46 stk døre Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 30 år Service og justering af døre - hvert år Kr Malerbeh. hovedtrappedøre - Bergthorasgade Kr Skadesklassificering Malerbeh. hovedtrappedøre - Leifsgade Kr S1 Malerbeh. hovedtrappedøre - Gunløgsgade Kr S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Artillerivej Kr Malerbehandling af bagtrappedøre Kr Nye porttelefoner alle hovedtrapper kr Omfugning omkring alle døre Kr

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 Besigtigelse d. 20. december 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

VOPA I Ejendomsadministration

VOPA I Ejendomsadministration Indholdsfortegnelse! 1.! Stamdata... 5! 2.! Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 5! 3.! Grundlag... 5! 4.! Indledning... 6! 5.! Vurderingskriterier... 6! 6.! Bygningsdelskort og tilstand... 7!

Læs mere