A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014

2 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Sammenfatning Side 2 1 Orientering Side Generelt 1.2 Administrative oplysninger 1.3 Ejendomsoplysninger 2 Bygningsgennemgang Side 4 3 Skadesklassificering Side 5 4 sbeskrivelser Side 6 Fundamenter (12)1.1 Fundamenter og sokkel Side 7 Dæk og etageadskillelser (13)1.1 Terrændæk Side 8 (23)2.1 Etageadskillelser Side 9 (23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri Side 10 Ydervægge (21)1.1 Kælderydervægge Side 11 (21)3.1 Ydervægge / facader Side 12 (21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne Side 13 (31)1.1 Udvendige kælderdøre Side 14 (31)3.1 Porte Side 15 (31)4.1 Vinduer og altandøre Side 16 (31)4.2 Yderdøre Side 17 (31)6.1 Sålbænke Side 18 (31)7.1 Fuger omkring døre og vinduer Side 19 (41)3.1 Ydervægge, overflader - gårdfacader Side 20 Indervægge (22)1.1 Kælderindervægge Side 21 (22)2.1 Indervægge Side 22 (22)3.1 Skorsten i kældre Side 23 Trapper (24)1.1 Udvendige kældertrapper Side 24 (24)2.1 Udvendige trapper fra lejligheder Side 25 (24)3.1 Hovedtrapper - Bergthorasgade Side 26 (24)3.2 Hovedtrapper - Leifgade Side 27 (24)3.3 Hovedtrapper - Gunløgsgade Side 28 (24)3.4 Hovedtrapper - Artillerivej Side 29 (24)3.5 Bagtrapper - generelt Side 30 Tag (27)1.1 Tagværk Side 31 (37)1.1 Kviste Side 32 (37)2.1 Ovenlys og tagvinduer Side 33 (37)7.1 Skorstene Side 34 (37)7.2 Brandkamme Side 35 (37)7.3 Tagrygninger og -grater Side 36 (37)8.1 Taghætter og afkast Side 37

3 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 (37)8.2 Zinktage og -platter samt flunker og skotrender Side 38 Terræn (40)2.1 Terræn, belægninger Side 39 (40)7.1 Arealer for beplantning Side 40 VVS-installationer (52)1.1 Afløb & Kloak Side 41 (52)3.1 Faldstammer Side 42 (52)4.1 Tagrender og nedløb Side 43 (53)1.1 Vandinstallation - koldt vand Side 44 (53)1.2 Vandinstallation - varmt vand Side 45 (56)1.1 Varmecentral Side 46 (56)2.1 Varmeinstallation Side 47 (58)2.1 Sæbedoseringsanlæg Side 48 El-installationer og IT (63)1.1 El-installationer Side 49 (63)1.2 El-installationer - stofledninger Side 50 (63)5.1 Udvendig fællesbelysning Side 51 (63)5.2 Indvendig fællesbelysning Side 52 (64)2.1 IT-anlæg Side 53 Diverse (99)1.1 Diverse, loftsrum Side 54 (99)1.2 Diverse - Brandsikring Side 55 (99)1.3 Diverse - Tagboliger Side 56 (99)1.5 Diverse - Lifte og stilladser Side 57 (99)1.6 Diverse - paraboler og antenner på tag Side 58 5 Økonomi, Bygning Side års budget Side 60 Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Fotoregistrering af skader, som dels anbefales udbedret med det samme dels anbefales udbedret inden for en ti-årig periode. Tilbud på tv-inspektion af kloakker Bar-anvisning vedr. vaskeri - sæbedosering samt AT-vejledning C.1.3

4 Afsnit: Sammenfatning Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 2 Sammenfatning Andelsboligforeningens ejendom fremstår generelt i god stand. Fællesarealer: For så vidt angår fællesarealerne i ejendommen; for- og bagtrapper, kældre, loftsrum, facader, tage mv. så må det konstateres, at det overordnet set er en sund ejendom, hvor der dog er skader, som skal udbedres inden for de første par år. Det har vist sig, at specielt enkelte områder på taget og zinken på taget skal gennemgås og udbedres samt rygningsog gratsten og skorstene skal flere steder kigges efter med det samme, da de ligger løst. Brandforholdene specielt i kælderen skal udbedres for at undgå evt. brandsmitte, dette gælder nåde kabelgennemføringer, loftbeklædninger samt puds som er slået af og dermed ikke opfylder kravene til klasse 1 beklædninger. Det anbefales at der udføres en tv-inspektion af kloakkerne for at se hvordan de har det - før man evt. tager fat i udbedring af opstigende grundfugt i bl.a. kældervægge. Under Pizzaria på hjørnet af Leifsgade / Gunlægsgade skal der etableres fedtudskiller, for at undgå at kloakken stopper til og stiger op i kælderen. Under vaskeriet skal der i sæbedosseringsrummet udbedres lidt omkring kar til kemikalier samt øjenskyl mv. Lejlighederne: I forbindelse med registreringen blev der givet adgang til 8 lejligheder for at registrere vandinstallationer i lejlighederne, stigstrengsinstallationer samt faldstammer. Det skal pointeres, at der i lejligherderne på nuværende tidspunkt er konstateret kondens på koldtvandsrørene der hvor der ikke er isolerede rør, og at dette er medtaget i nærværende rapport. faldstammerne var generelt inddækkede, så deres tilstand var ikke til at se. De få steder de var tilgængelige var faldstammernes tilstand god uden tæringer. Andelsboligforeningen anbefales også, at udarbejde retninglinjer for renovering/ombygning af tagboliger, korrekt anvendelse af loftrum, evt. udskiftning af stofledninger i lejlighederne ved fraflytning samt afprøvning af HFPI afbryder. I nærværende rapport er der anført bemærkninger og forbedringsforslag til de bygningsdele, som behøver vedligeholdelse eller udskiftning. Der er ved beskrivelse og registrering kun taget stilling til bygningsdele som vedligeholdes af andelsboligforeningen, det vil sige fællesarealer samt tag og fag og lodrette installationer. Alle angivne priser er inkl. Moms. Bolette Marott Ib Stejlborg bolette marott, arkitekt maa Strunge Jensen A/S

5 Afsnit: Orientering Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 3 1 Orientering 1.1 Generelt Nærværende drift- og vedligeholdelsesplan er baseret på en visuel gennemgang af ejendommenes bygningsdele. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af bygningsdele i forbindelse med gennemgangen. Bygningsgennemgangen har omfattet alle ind- og udvendige fællesarealer samt gennemgang af 8 lejligheder fordelt rundt i ejendommen. Udover bygningsgennemgangen har et sparsomt sæt eksisterende tegninger ligget til grund for vurderingen af ejendommen (en ikke opdateret loftsplan, en ikke opdateret normaletageplan samt en ikke opdateret kælderplan) På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet tilstandsvurderinger og overslagspriser for vedligeholdelse / 5genopretning af de enkelte bygningsdele. Det samlede vedligeholdelsesbudget er opstillet og prioriteret således, at vedligeholdelsesarbejder med indbyrdes afhængighed, udføres i rationel rækkefølge. 10-årsbudgettets formål er, at danne et langsigtet styringsgrundlag for den fremtidige vedligeholdelse. Endvidere er der taget udgangspunkt i registrering af taget udvendigt fra lift. 1.2 Administrative oplysninger Andelsboligforeningen Rådgiver, arkitekt: bolette marott, arkitekt maa Svanemosegårdsvej 9a 1967 frederiksberg c Att.: bolette marott Rådgiver, ingeniør: Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I Solrød Center 29, 2 sal 2680 Solrød Strand Att.: Ib Stejlborg 1.3 Ejendomsoplysninger Beliggenhed: Bergthorasgade 37-53, Leifsgade 9-11, Gunløgsgade 44-62, Artillerivej Matr. nr. 180, Amagerbros Kvarter Opførelsesår: 1913 Ca m 2 pr etage

6 Afsnit: Bygningsgennemgang Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 4 2 Bygningsgennemgang Generelt Efterfølgende gennemgang af bygningsdele er opbygget i skemaform og indeholder for hver bygningsdel følgende rubrikker: Nummerering og navngivning af bygningsdelen - overføres til økonomiark Lokalisering Angivelse af bygningsdelens placering i bygningen. sbeskrivelse Beskrivelse af den enkelte bygningsdel. Materialespecifikation Beskrivelse af anvendte materialer. Tilstandsvurdering Beskrivelse af evt. konstaterede skader med en samlet vurdering af bygningsdelen. Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Beskrivelse af evt. nødvendige tiltag for genopretning af bygningsdelen, samt nødvendig vedligeholdelse for at bevare bygningsdelen intakt. Eftersynsinterval Angivelse af anbefalet tidsinterval for eftersyn af bygningsdelen. Vedligeholdelsesinterval Angivelse af anslået interval mellem vedligeholdelsarbejder på bygningsdelen - overføres til økonomiark Antal Angivelse af antallet / omfanget af den pågældende bygningsdel i den samlede bygning. Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Angivelse af den forventede levetid for bygningsdelen. Hvis der ovenfor i skemaet er anbefalet en evt. genopretning, er levetiden angivet som restlevetiden for bygningsdelen, såfremt genopretning undlades. Vedligeholdelsesoverslag Økonomisk overslag vedr. evt. nødvendig vedligehold / genopretning for den enkelte bygningsdel inkl. moms. De økonomiske overslag på hvert enkelt bygningsdelskort svarer til pris pr. gang arbejdet skal udføres - overføres til økonomiark

7 Afsnit: Skadesklassificering Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 5 3 Skadesklassificering Genopretnings- vedligeholdelsesarbejderne er opdelt i 5 skadesklassificeringer: S1. Beskadigede bygningsdele som skal udbedres nu for at undgå yderligere skader på andre bygningsdele eller skader på installationer, som kan føre til funktionssvigt. S2. e som skal ændres/ vedligeholdes for at undgå skader på bygningsdelen med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. S3. e som skal genoprettes for at undgå yderligere nedbrydning, men som i øvrigt ikke giver følgeskader på andre bygningsdele, hvis genopretning undlades. Ændringer der medfører drifsbesparelser. S4. e som bør vedligeholdes for at bevare sin gode stand. S5. Forbedringer, ny-istandsatte bygningsdele. e som ingen vedligeholdelse kræver Energi - E ved aktivitetsbeskrivelse angiver energibesparende foranstaltninger, også foranstaltninger til reduktion af direkte driftsudgifter. e, som genoprettes, udføres så vedligeholdelsesniveauet svarer til det oprindelige. e, som forbedres, udføres efter nugældende normkrav.

8 Afsnit: sbeskrivelser Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 6 4 sbeskrivelser

9 Afsnit: Fundamenter og sokkel Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 7 (12)1.1 Fundamenter og sokkel Lokalisering Under alle ydervægge samt alle øvrige indvendige bærende vægge i hele ejendommen. sbeskrivelse Fundamenter er ikke synlige og derfor ikke besigtiget Materialespecifikation Fundament Formodentlig grundmurede af teglsten Tilstandsvurdering Generelt er fundamenterne ikke til at se, da de ligger under kældergulvsniveau. Der er flere steder specielt ved hjørnerne i ejendommen opstigende grundfugt i kælder. Fugten trænger med op i kældervæggene og enkelte steder op i trappeopgangsvæggene og portrumsvæggene. Grunden til at det er specielt udbredt i hjørnerne er, at kælderrummene her ligger dybere og dermed ligger fundamenterne tilsvarende dybere og får dermed lige akkurat den nederste del af fundamentet til at fange grundvandsspejlet, hvorfor dette hermed suges op i murværket. Umiddelbart ses der ikke revner fra fundamenterne Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Den opstigende grundfugt fra fundamenterne vurderes ikke at ændres uden en aktiv handling. Muligheden for at forhindre fugten i at stige op i murværket, er at skære stålplader ind, hvor der vurderes behov for dette. Jf. bygningsdelskort (21)1.1 for prissætning af indskæring af stålplader Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval ingen år 0 år Indbygningsår Antal 1913 Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 100 år Ingen vedligeholdelse kr. 0 Skadesklassificering S5

10 Afsnit: Terrændæk Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 8 (13)1.1 Terrændæk Lokalisering Terrændæk i kældre ligger generelt ca. 1 m under terrænniveau Terrændækket ligger i de fire hjørner ca. 500 mm lavere end resten af ejendommens terrændæk. Terrændæk er ført tæt til kældervægge. sbeskrivelse Terrændæk er udført i beton. Det må formodes at der ikke er isoleret eller lagt kapilarbrydende lag under det støbte dæk. Materialespecifikation Betongulv Tilstandsvurdering Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Gulvet i barnebognsrummet bør repareres. Huller og lunker skal gennemgås og udstøbes. De resterende gulve behøver ingen reparation. Dog skal gulvet i barnevognsrummet undersøges om der evt. løber en kloakledning under gulvet som kan være defekt og give problemer med fugt under dette gulv. Lukning af hul i gulv under Bergthorasgade 47. Eftersynsinterval Indbygningsår Terrændækket er stort set alle steder uden huller af betydning, således er terrændækket tæt ift. opstigning af vand og fugt. Dog skal det siges, at gulvet i barnevognsrum mod Artellerivej har en del lunker og huller, hvor det virker som om der kan være udfordringer med fugt. Endvidere er der enkelte af de dybtliggende terrændæk der opfugtes lags kanterne via fundamenter og kældervægge Èt enkelt sted var der et hul i terrændæk (under Bergthorasgade 47) hvor det kan risikeres at komme rotter hvis afløbene er hullede. Vedligeholdelsesinterval 1 ingen Antal m 2 Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 80 år Gulvrenovering barnevognsrum 20 m 2 Kr Lukning af "rottehul" Kr. 500 Skadesklassificering S4

11 Afsnit: Etageadskillelser Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 9 (23)2.1 Etageadskillelser Lokalisering alle etageadskillelser sbeskrivelse Over de dybtliggende kælderrum er der enkelte steder stålbjælker med støbte dæk i mellem (kappedæk) se bygningsdelskort (23)2.2 Øvrige etageadskillelser er træbjælkelag med lerindskud. Spredt forskalling og puds på strå som lofter og massive træbrædder som gulve. Bjælkerne spænder fra ydervæggene til bærende hovedskillevæg Materialespecifikation bjælker lofter gulve Formodentlig 6" bjælker med lerindskud på indskudsbrædder Brædder med rør og puds - malerbehandlede Bræddegulve - sømmet synligt Tilstandsvurdering Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Alle pudsede overflader på kælderlofter skal gennemgås og oppudses med hønsenet og puds Det er andelshavernes ansvar at vedligeholde gulve og lofter i lejlighederne Eftersynsinterval Indbygningsår Kælderlofterne er beklædt med spredt forskalling med rør og puds. Pudsen er flere steder forsvundet, således at de ikke opfylder klasse 1 beklædningskravet. Øvrige etageadskillelser er der intet at indvende mod Vedligeholdelsesinterval ingen år ingen Antal lejligheder i alt Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 80 år oppudsning af kælderlofter - 50 m 2 kr Ingen vedligeholdelse i lejlighederne Kr. 0 Skadesklassificering S3 S5

12 Afsnit: Etageadskillelser - dæk under vaskeri Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 10 (23)2.2 Etageadskillelser - dæk under vaskeri Lokalisering Etagedæk under vaskeri og terrændæk i kælder under vaskeri - hjørnet af Bergthorasgade og Artillerivej sbeskrivelse Under vaskeriet er etageadskillelsen mellem kælder og stue-etagen afstivet i det område, hvor vaskemaskinerne er placeret i vaskeriet. Dækket er et "kappedæk", hvor der er lagt et HEB-profil på tværs af kappedækkets bjælker. På denne måde understøttes kappedækket. Mellem HEB-profil og kappedæk er lagt lejeplader af stål. HEB-profilet er båret af to lodrette IPE-stolper på fodplader af stål. Fodpladerne er klodset op på gule plastikkiler. Der ses en del huller i lofterne langs væggene og nogle enkelte rør- og kabelgennemføringer. Materialespecifikation Kappedæk Stålprofiler med støbte vælvede felter HEB-profiler HEB 150 Gule plastikkiler "knudsenkilen" Tilstandsvurdering Kappedækkets stålbjælker er rustne, men ikke tærede. Det er kun overfladerust. HEB-profilerne, som er af noget nyere dato er løbet en smule an, men intet nævneværdigt. Opklodsningen med knudsen kilerne under fodpladerne til HEB-stolperne kan ikke forventes at tage hele trykket fra de resterende konstruktioner. hvis de skrider, vil konstruktionerne sætte sig. Der er flere steder huller langs lofterne ved kabelgennemføringer - det er brandmæssigt ikke lovligt. Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Kappedækkets stålbjælker skal afrenses til ren bund og smøres med rustbeskyttelse for at stoppe den igangværende korrodering. Terrændækket er ikke umiddelbart stabilt og bæredygtigt til at tage trykket fra HEB-profilernes fodplader. Derfor anbefales det at udlægge en 600x600x10 trykudligningspladen under begge fodplader. Hulrummet mellem fodpladen og trykudligningspladen udfyldes med rustfrit pladeklip. Hullerne i vægge mv. skal lukkes og brandsikris Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 5 år 10 Indbygningsår Antal stk Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 50 år afrensning og rustbeskyttelse - kappedæk Kr Trykudligningsplader Kr Skadesklassificering Lukning af huller - brandsikring Kr S3

13 Afsnit: Kælderydervægge Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 11 (21)1.1 Kælderydervægge Lokalisering Alle kælderydervægge i hele ejendommen både gadeside og gårdside samt vægge mod portrum. sbeskrivelse Kælderydermurene er udført som massive teglstensvægge uden isolering. Kælderydermurene er afbrudt af vinduespartier og døråbninger (enkelte kælderdøre på gårdside) (kælderydervægge) er udført med sokkelpuds ved terræn Materialespecifikation Mursten Fuger: trykkede fuger Røde facadesten, blødstrøgne Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel) Tilstandsvurdering Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Hvis man skal fugtproblemerne til livs kræver det at man finder årsagen og ikke kun udbedrer området hvor fugten kan ses. Derfor kan det anbefales at skære stålplader ind i kældervæggene lige over kældergulv, således at man stopper en mulig opstigende grundfugt. Dette skal gøres i de dybereliggende kælderrum og i forbindelse med portrummene. Det skal gøres både ved yder- og indervægge i de nævnte rum. Udbedring med indskæring af stålplader kan sjælent stå alene, da det tit er en kombination af opstigende grundfugt og manglende dræn omkring bygningen der skaber fugtproblemerne. I nærværende rapport anbefales det at starte med indskæring af stålplader, da der ikke er umiddelbart problemer med fugt i de højereliggende kælderrum. Der indskæres fra indvendig side af kælderydervæg (dvs. fra kælderrummene). I den 16 mm skårede rille indlægges syrefaste rustfri stålplader inkl. udstøbning. I nærværende rapport regnes med indskæring i kælderydervægge i de lavestliggende rum = 60 lbm Der skal etableres ventilationsriste i kælderydervæggene, således at der ventileres med frisk luft. det anbefales ligeledes at åbne alle ventiler i de nye termovinduer, da de typisk er en del tættere end de gamle etlags vinduer. Eftersynsinterval Indbygningsår Kælderydervæggene står i en stand der er præget af, at der ikke er gjort meget med tiden. Sten fremstår i pæn stand, men bærer præg af at være af ældre dato. Fugerne er mange steder bløde og porøse. Der er steder specielt i de fire hjørner af ejendommen, hvor der er tegn på fugt i ydervæggene. Dette skyldes formodentlig opstigende grundfugt, da disse områder ligger dybere end resten af kældrene. Oprindelig kalk på indvendig side af væggene er mere eller mindre forsvundet og på udvendig side afsluttes kældervæggene i en "sokkel" med sokkelpuds og maling. Generelt mangler der ventilation i kældrene, flere af kældrene lugter lidt fugtige og med den rimeligt hårde belastning der er af opbevarede ting i kældrene bliver luften nemt dårlig.. Specielt under Gunlægsgade 62 virkede der mere fugtigt end andre steder. Vedligeholdelsesinterval ingen år 0 år Antal 1913 ca. 60 lbm kælderydervægge til udbedring Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag Indskæring af stålplader (ydervægge) Kr år Friskluftsriste i ydervægge Kr Rådgivning til stålplader Kr Skadesklassificering S2

14 Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 12 (21)3.1 Ydervægge / facader Lokalisering sbeskrivelse Ydermurene er massive og uden isolering. Ydermurene er dybest i stueetagen og snævrer ind op igennem etagerne. Facaden er afbrudt af vinduespartier, kanapper og døråbninger fra altaner og franske altaner. Materialespecifikation Gadefacader Fuger: trykkede fuger Gårdfacader Tilstandsvurdering Alle ydervægge i hele ejendommen, gadeside og gårdside. Røde facadesten, blødstrøgne - blank mur Mørteltype KKh 35/65/500 (kalkhydraulisk mørtel) Pudsede gårdfacader med puds og malerbehandling Facaderne står i fin stand uden videre revnedannelser eller sætninger. Under vinduerne mod gadesiden kan anes revnedannelser af mindre karaktér samt opfugtning ag enkelte brystninger. Mod gårdsiden kan det enkelte steder ses at de betonstøbte sålbænke arbejder anderledes end det omkringliggende murede ydervægge. Dette giver mindre revnedannelser i murværket ved siderne af sålbænkene. Den nederste del af facaderne på gadesiden (fra terræn til UK vinduer på 1.sal) er fugerne omfuget med en mørtel der umiddelbart ligner en cementbaseret mørtel. Malede bånd ved. bla. karnapper på gadeside er opmalede i 2013 (fra terræn til UK vinduer på 1.sal). På murede partier på gadefacade over tagfod er murværket udvasket og brændhuden er ødelagt. Der er ingen angreb af skadedyr. Taggesimsen på gadesiden er i alle hjørner revnet de øverste ca. 3-4 skifter Der er i forbindelse med altanerne på hjørnerne af ejendommen enkelte steder hvor murværket er revnet under altanerne. Portrummene mod hhv. Bergthorasgade og Gulnløgsgade er for nyligt pudsede op med en cementbaseret mørtel til malerbehandling. Pudsen på den nederste del af gårdfacaden er flere steder slået fra pga. fugt. Der er flere steder hvor pudsen er opfugten omkring taggesimsen og hvor tagrender løber over på gårdfacaden. Flere steder står der beplantning direkte op ad facaderne med meget store stammer helt op ad facaderne.

15 Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 12 Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Ved en facadegennemgang skal der afsættes et beløb til udbedring af mindre sætningsrevner inkl. ilægning af mindre rundjern under bl.a. vinduer på både gade- og gårdfacader. De murede partier over tagfod på gadefacader skal omfuges og have udskiftet de mest ødelagte sten, da der ophobes en del vand i stenene, som dermed kan frostsprænge. Taggesimsen mod gadesiden skal gennemgås udkradses fuger, ilægges 6 mm rundjern af 60 cm samt fuges til igen, dette gøres fra lift. Hvis revnerne under altanerne udvikler sig skal bærejernene til altanerne undersæges for evt. rust som kan være årsag til at murværket arbejder, da jernet udvider sig når det ruster. Ved fremtidige reparationer af fuger skal der anvendes en kalkhydraulisk mørtel KKh 35/65/50 En senere tv-inspektion af kloakkerne vil vise om evt. fugt i facaderne ved terræn skyldes ødelagte kloakker. Ved flere killekunnerender sprøjter vandet op ad facaderne. Her skal udspyerne evt. forlænges, således at de går længere ned i renderne - jf. bygningsdelskort (52)4.1 Det må anbefales at beplantning på gadefacader fjernes inkl. rødder i jord - specielt hvis stammerne står meget tæt på kloakker eller tagbrønde, da rødderne fra beplantningen kan skade ledninger og brønde For at forhindrer en del af opfugtning på gårdfacaderne (da mange af bedene har bagfald mod facaderne) anbefales det, at alle bede langs facaden fjernes, således at der lægges en fast ikke sugende belægning helt op mod facaderne. Dette forventes gjort i forbindelse med gårdprojektet som gennemføres i 2014, og er derfor ikke medtaget som en del af nærværende rapport. For pris på lift - se bygningsdelskort (99)1.5 Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 5 år ingen og 10 år Indbygningsår Antal m 2 fordelt på spredte arbejder på alle facader Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag Sætningsrevner inkl jern m 2 Kr år ommuring af gadefacade - 50 m2 Kr Fjernelse af beplantning inkl. rødder Kr Skadesklassificering Omfugning m 2 Kr S1 Fjernelse af rødder Fugning inkl. jern af taggesims Kr S3 sten og ommuring

16 Afsnit: Ydervægge / facader Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport (21)3.2 Ydervægge / facader - trappetårne Afskalning af maling pga. fugt i ydervæg Overgang fra zinktag til tegltag er ikke udført korrekt. Der skal etableres større overlap mellem de to tage. opfugtning i murværk som følge her af Endnu et eksempel på zink der ikke har rigtig overlæg til tegl og ydermur - opfugtning af murværk Pudsen revner og skaller af på fugt

17 Afsnit: Udvendige kælderdøre Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 14 (31)1.1 Udvendige kælderdøre Lokalisering Kælderdøre til varmecentral under Bergthorasgade 45 og toiletdør under Bergthorasgade 47 Alle øvrige yderdøre - se bygningsdelskort (24) - trapper. Franske altandøre - se bygningsdelskort (31)4 - vinduer sbeskrivelse Kælderdøre er træfyldingsdøre i trækarme Materialespecifikation Dørblad toilet Dørblad varmecentral Fyldningsdør Dobbeltdør - stål Tilstandsvurdering Dørblade til varmecentral er af stål. Den er generelt rustet langs kanterne og i særlig svær grad i bunden. Hængsler og beslag er rustne. Dørblad til toilet under Bergthorasgade 47 er udført af træ - som fyldingsdør Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Det anbefales at kælderdør til varmecentral udskiftes til en ny BD 30-dør (med pumpe) Kælderdør til toilet under Berthorasgade 47 er i fin stand, men skal malerbehandles hvert 8. år. Ny dør til varmecentral skal malervedligeholdes hvert 8. år. Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 5 år ingen og 8 år Indbygningsår Antal 2 døre Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 20 år Udskiftning af dør til varmecentral Kr Malerbehandling af dør til toilet Kr Skadesklassificering Malerbehandling af dør til varmecentral Kr S1 S3

18 Afsnit: Porte Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport (31)3.1 Porte Puds på vægge i portrum er oppudsede med cementbaseret mørtel Ny puds anes - malerbehandling mangler Fenderlister på væggene Port mod Gunløgsgade Port mod Bergthorasgade

19 Afsnit: Vinduer og altandøre Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 16 (31)4.1 Vinduer og altandøre Lokalisering Alle vinduer og altandøre i facader på gade- og gårdside sbeskrivelse Alle vinduer og altandøre samt døre fra stuelejligheder direkte til gård, er træ/alu-vinduer. Vinduerne er hvide indvendigt - farve: Ral Mod gadesiden er vinduerne flaskegrønne - farve: Ral 6007 på ydersiden og mod gårdsiden er de hvide - farve Ral 9010 Værn til altaner er udført i varmgalvaniseret stål med træhåndlister Materialespecifikation Vinduer Ideal Combi Indbygningsår: 2013/2014 Døre Ideal Combi Indbygningsår: 2013/2014 Tilstandsvurdering Vinduerne fremstår i fin stand, da de er helt ny isatte. Det anbefales ikke at gøre noget ved evt. fejl og mangler uden at orieneter entreprenøren og lade det gå gennem det kommende 1 års eftersyn. Husk der er 5 års garanti på vinduer og altandøre Værn til altaner er i fin stand - udført 2013/2014 Værnene er beboernes vedligeholdelsespligt, da det er tilkøb de har gjort individuelt. Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Anbefalet udvendig vedligeholdelse af vinduer og døre, består i at vaske aluminiums rammerne i forbindelse med pudsning af ruderne. Dernæst skal alle bevægelige dele dvs. hængsler, skudrigeler, greb mv. gennemgå løbende vedligeholdes og smøres. Indvendig vedligeholdelse af vinduer og døre udføres af den enkelte beboer. Der bør ligge en vejledning til beboerne om vedligeholdelse og maling af døre og vinduer. Vær særlig opmærksom på at tætningslister ikke må males, da levetiden på disse derved nedsættes væsentligt. Misfarvninger af stål på værn afrenses med stiv børste. Begyndende rustangreb afrenses og behandles med zinkspray. Vedligeholdelse af Værn udføres af beboer Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 1 år 5 år Indbygningsår Antal stk lejligheder Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 30 år Service og justering af vinduer og døre Kr Skadesklassificering S4

20 Afsnit: Yderdøre Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 17 (31)4.2 Yderdøre Lokalisering Alle døre fra hoved- og bagtrapper til det fri sbeskrivelse Døre til hovedtrapperne er malede fyldingsdøre hhv. et- og tofags døre. Den indvendige side af dørene medtages i bygningsdelskortene vedr. istandsættelse af trapper. Porttelefoner på alle fortrapper Døre til bagtrapperne er ligeledes malede fyldingsdøre, dog af nyere dato end dørene til hovedtrapperne. Bagtrappedørene er med dørpumper Fuger omkring alle døre er en kombination af elastiske fuger og mørtelfuger Materialespecifikation Døre Fuger Malede fyldingsdøre dels elastiske dels mørtel Tilstandsvurdering Dørene har det gennemgående fint, men er præget af mange slag. Dørpumperne justeres og vedligeholdes løbene. Ruderne i dørene er forskellige farver og det kan overvejes om de skal skiftes, så de elle er ens. Fugerne falder ud flere steder, specielt er de elastiske fuger ikke i god stand, de slipper flere steder Alle eksisterende porttelefonanlæg er helt nedslidte Vedligeholdelses- og reparationsinstruks Dørene afrenses og spartles til malerbehandling. Dørene males i farve som eksisterende. Malerbehandlingen foregår samtidig med istandsættelse af trapperne - se økonomioversigt Beslag og døråumper gennemgås og justeres Fuger om kring dørene skal udkradses og omfuges med mørtelfuger mad bagstop og fæhår i forbindelse med malerbehandling af dørene Porttelefoner skal udskiftes i alle opgange Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval 1 år ingen, 1 og 8 år Indbygningsår hoveddøre Antal? - bagtrappedøre 46 stk døre Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Vedligeholdelsesoverslag 30 år Service og justering af døre - hvert år Kr Malerbeh. hovedtrappedøre - Bergthorasgade Kr Skadesklassificering Malerbeh. hovedtrappedøre - Leifsgade Kr S1 Malerbeh. hovedtrappedøre - Gunløgsgade Kr S3 Malerbeh. hovedtrappedøre - Artillerivej Kr Malerbehandling af bagtrappedøre Kr Nye porttelefoner alle hovedtrapper kr Omfugning omkring alle døre Kr

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V 29. marts 2010 Vedligeholdelsesplan Eskildsgade 60 København V Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger side 3 Vejledning til vedligeholdelsesplanen. side 4 Tilstandsvurdering.. side 6 Bygningsdelskort

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 Møde den 23. oktober 2012 Kl. 17.30 Sted Idealcombis showroom i Hvidovre Angående AB Bergthora Vinduesudskiftning Deltagere. Mari-Anne Newman (MN) A/B Bergthora Lisette

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Besigtigelsesrapport med vedligeholdelsesbudget Vestertorv 4-8 / Vestervold 15 8900 Randers C.

Besigtigelsesrapport med vedligeholdelsesbudget Vestertorv 4-8 / Vestervold 15 8900 Randers C. Besigtigelsesrapport med vedligeholdelsesbudget Vestertorv 4-8 / Vestervold 15 8900 Randers C. Vestre Strandallé 79, 8240 Risskov Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse: Grundoplysninger side

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere