A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan August 2008 Udg.:1.0 Dato: Udarb.: Kontrol: sdi apb A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-års vedligeholdelsesplan

2 A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan

3 Indledning Formâl Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er, at bedømme ejendommens vedligeholdelsesstand, herunder at vurdere og opstille en plan for de kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. Med úedligeholdelsesplanen som den "røde tråd" for den tekniske drift af ejendommen, kan der udføres en målrettet og optimal drift af denne. Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle mulige tilskudsmidler. Vedligeholdelsesplanen bør opdateres hveft S år således, at der indarbejdes eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes om der er planlagte arbejder, der som følge afændrede forudsætninger, skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat. Grund lag og forudsætninger Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer i august 2008 af LEA eyggerådgivning as ved ingeniør Søren lbsen sammen med bestyrelsesmedlem Ejnar Estrup Jensen. Ejendommen har været besigtiget ud- og indvendigt med tilhørende udenomsarealer. Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer, er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau, tilgængelige fællesrum i keelder, fejligheder, loftsrum, tag samt hoved- og køkkentrapper. Kloakken er ikke blevet bedømt. I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser som kræver indgreb i bygningen, og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. LEA Byggerådgivning as har intet ansvar for forhold, som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående grundfag. LEA Byggerådgivning as påtager sig intet ansvar ovefor tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet LEA Byggerådgivnings samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af næruærende ejendom. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn, samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt, med índhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af det ønskede niveau for færdiggørelsen af arbejderne. A,/B Gammel Kongevej f 62 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 3

4 Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes tilstand: Vurdering Betydning Dårlig Mindre god Normal Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes. Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres vedli geholdelsesarbejde. Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. God Konstruktionen har løbende været vedligeholdt, og fremstår i pæn stand Meget god Konstruktionen har løbende været vedligeholdt, og fremstår nyistandsat. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og I 0-års vedligeholdelsesplan Side 4

5 Konkl usi on/sammenfatni ng af ejendommen Ejendommen er opført i hhv (Gammel kongevej A, B) og 1908 (Gammel kongevej C, D). Gammel Kongevej A, B er opfør'c i pudset murværk med udsmykninger i form af gesimser, kvaderpuds mv. samt kvist i tagfladen. Gammel Kongevej 162 C, D er udføft i blankt rødt murværk, og er forsynet med frontispicer og altaner. Alle vinduer er hvidmalede trævinduer. Bygningen har 6 etager incl. kælder og tagetage. Tagkonstruktionen er udført som et sadeltag beklædt med betontagsten. Tagetagen er indrettet med loftsrum, tørrelofter samt spidsloft. Der er keelder under ejendommen. Ejendommen har en baggård som er belagt med asfalt. Ejendommens tilstand Ejendommen er overordnet set i normal stand alderen taget i betragtning. Det er en sund ejendom med en robust klimaskærm i form af et godt mulærk, forholdsvis nyrenoveret tagkonstruktion og vinduer, Som mange ejendomme fra den samme periode opstår der vedligeholdelsesarbejde på nuværende tidspunkt, da ejendommen er omkring 100 år gammel. På denne ejendom er vandrørene og facaderne, og mindre dele af kælderen i en sådan stand, at de skal renoveres i planperioden for at forebygge større følgeskader, og nedbringe omkostningerne til den løbende vedligeholdelse. Desuden skal der løbende udføres vedligeholdelsesarbejde på varmeog afl øbsi nstallationer. Ejendommens tilstand giver indtryk af, at den løbende vedligeholdelse er sat i system og fungerer godt. Bygningsdel Tag Kælder Gadefacade Gårdfacade Vinduer og døre Vurdering Normal Mindre god Dårlig Normal Normal/mindre god. Bemærkninger Taget er renoveret indenfor de sidste 15 år, og skal ikke renoveres i planperioden. Dog er der enkelte steder er konstateret skimmelvækst på spærene, ligesom plasttagrenderne forventes at skulle udskiftes. Kældrene er enkelte steder belastet af fugt. Dette kan ændres ved mindre forebyggende reparationer. på Gammel Kongevej 162 A-D er puds, gesimser og sålbænke revnede flere steder. På Gammel Kongevej 162 C-D er der områder med nedbrudt murværk. Der er store områder med nedbrudte og ødelagte fuger og puds på frontispicerne. Gårdfacadens facade er tilsmudset, men ellers i normal stand. Vinduerne har begyndende nedbrydning af malerbehandlingen. Vinduesfugerne er begyndt og A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdefsesplan

6 Trapper og opgange Etageadskillelser Varmeinstallationer Afløb Kloak og dræn Vandinstallationer Normal Normal Normal Mindre god Normal Mindre god sprække. Vinduer og døre skal males og fugerne omkring vinduerne skal udskiftes. Opgangenes overflader (gulve, vægge og lofter) er generelt i normal stand. Lejlighederne fremstår generelt med lettere nedslidte ovetflader (gulve og lofter). Tilstanden af gulve og lofter er forskellig fra lejlighed til lejlighed. Ejendommen er forsynet med et to-strengs varmeanlæ9. Fjernvarmecentralen er etableret i Der forventes ingen større vedligeholdelsesopgaver i planperioden. Hovedparten af faldstammerne i lejlighederne er udskiftet gennem de senere år, og der forventes ingen større vedligeholdelsesopgaver i planperioden.. Ikke bedømt. Der er ikke registeret nogen problemer med kloakkerne. Det anbefales dog, at få udføtt et W-inspektion af kloakken. Kofdtvandsrørene er udskiftet i samme takt som faldstammerne, og der forventes ingen større vedligeholdelsesomkostninger i planperioden. Varmtvandsrørene er af ældre dato, og der må forventes løbende udskiftning i planperioden. Gasinstallationer Ventilation El og svagstrøm Udendørs fællesarealer Normal Normal Mindre god Mindre god Der er ingen tegn på utætheder på gasinstallationerne. Der er ingen tegn på skader på udluftningskanalerne. De skal løbende renses for at give det optimale aftræk fra baderum og køkken. El-installationerne er generelt af ældre dato. Stofog gummiisolering mørner med tiden, og kan være årsag til strømovergang eller kortslutning. Dette kan medføre person- eller brandskade. Ejerne skal løbende være opmærksomme på deres elinstallationer. Der er vedtaget et gårdsaneringsprojekt, som skal udføres i sommeren A'lB Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-árs vedligeholdelsesplan Side 6

7 Det videre arbejde Når bestyrelsen modtager rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelsesøkonomi. LEA Ejendomsadministration udarbejder gerne et oplæg omkring finansiering, som kan benyttes som et beslutningsgrundlag. LEA Byggerådgivnlng har stor ekspeftise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme, og påtager sig gerne gennemførelsen af de arbejder som skal udføres på ejendommen. Ydelser kan bestå af: A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 10-års vedligeholdelsesplan Side 7

8 Tilstandsvurdering 01 Tag Tagkonstruktionen er udført som et sadeltag med hanebåndspær, og en hældning på ca I tagkonstruktionen er indrettet pulterrum, tørreloft og et spidsloft. Tagfladen er belagt med rødlige betontagsten. Undertaget er udført som et let undertag. Taget er forsynet med plasttagrender. 1. Plasttagrenderne er under begyndende nedbrydning (se foto 1). 1. Plasttagrender nedbrydes af klimapåvirkninger som sol, regn og vind. Plastmaterialet bliver med tiden skø t, og de limede samlinger i renderne går op. Plasttagrenderne skal udskiftes i planperioden, og det anbefales, at udskifte dem til zìnktagrender i forbindelse med den forestâende facaderenovering.. 2. Zinkindd ekninger og -tag på kviste har mindre skader (se foto 2,3). 2. Zinkinddækningerne nedbrydes med tiden som følge af belastning fra regnvand og materialeudvidelse ved temperatursvi ngni nger. Zinki nddækni nger skal løbende vedligeholdes ved f.eks. efterfodninger. I planperioden skal der løbende foretages reparationer pâ kviste, skotrender mv. En total udskifting anbefales først i forbindelse med renoverineng af hele tagkonstruktionen. Denne udskiftning forventes om ca. 75 âr. 3. Skimmelvækst på spær ved opgang A og C,D (se foto 4. s). 3. Skimmelvækst opstår, når der er fugtige områder i en bygning. Fugten opstår, når der er tale om en fejlkonstruktion i en bygning. Fejlkonstruktionen i dette tilfælde er, at der ikke er etableret ventilationsmuligheder på spidsloftet. Fugten tillføres via opstigning fra lejlighederne under spidsloftet samt fugt fra utætheder i ventilationskanaler og kondens i udluftningskanaler. Der er ingen udluftningsventiler i tagfladen, som kan foranledige den nødvendige ventilation i spidsloftet. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-års vedligeholdelsesplan Side I

9 Det anbefales, at etablere yderligere udluftnings í tagfladen, hvilket p.t. er ig angsat af bestyrelsen. 4. Utætheder i ventilationskanaler og kondens fra ventilationsrør. Utætte ventilationsrør fra toiletter og køkkener transpofterer vanddamp, mados og almindelig indeluft igennem kanaler op til en taghætte over tagfladen. Når der er utætheder i disse ventilationsrør udledes vanddamp, mados mv. i spidsloftet. Ved manglende udluftning i spidsloftet opfugtes spær og lægter, dermed afsættes der spore fra skimmelsvampe í de fugtige områder. Sporene kan inden for 3-4 dage danne et svampelegeme som igen sender spore ud i luften. Utæthederne i ud- I uftn i ng s ka n a lern e ska I tætnes h u tti g st muligt. I skrivende stund indhentes tilbud fra hândværker pâ udbedring af utæthederne. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 9

10 Foto 3. Revne i lodninq. Foto 4. Skimmelvækst o 5. Skimmelvækst A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan

11 Foto 6. Uteet overgang fra udluftningskanaler tíl aftast over tag. Foto 7. Hul i ventilationskanal udleder fugt spidsloft. Foto 8. Utæthed i udluftningskanal, A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 11

12 02 Kælder Der er fuld keelder under ejendommen. Fundamenter er opbygget i mursten og terrændæk er støbt i beton. Kælderen indeholder cykelkælder, teknikrum, fællesrum, køkken, toilet og kælderrum. 1. Fugt bag bræddebeklædning i fællesrum, ydervægge og indervægge. (Se foto 9). 1. Generelt er der fugt i bygningernes kældre. Fugtniveauet vurderes dog ikke at være alvorligt, men der skal gennemføres tiltag for at reducere fugtniveauet i væggene. Der skal etableres tværudluftning i kælder ved hjælp af udluftningsventiler i vinduerne ved begge facader. I den ene sìde bør der være mekanisk ventilation. Det skal sikres, at der er ventilation bag alle vægge med bræddebeklædning i hele kælderen. Malerbehandlingen i det tidligere baderum skal fjernes, sâ fugten ikke spærres inde bag malingen. I l l 2. Rust på bærejern i etagedæk. 2. Rusten opstår som følge af fugtpåvirkninger. Et enkelt sted er bærejernet rustet igennem, andre steder er der overfafderust. Overliggerne skal slibes fri for rust og behandles med rustbeskyttende overfladebehand I ing. Hvor bærejernene er rustet over skal de udskiftes. 3. Trappetrin til kælder har "sat" sig. 3. Granittrinnene har sat sig. Ârsagen er forment et jordtryk udefra. Trinnene skal tages op og saettes pâ ny. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 12

13 Foto 9. Fugt i kældervæg bag bræddebeklædningen er årsag til "drys". baderum. Foto 11. Fugtskjolder A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 13

14 Foto 13. Høj træfugtighed i breeddebekl edning som hviler på murværk. Foto 14. Nedfalden pudslag under apotek A/B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side l4

15 Foto 15. Rustent bærejern Foto 17. Granittrappe har sat sig. A./B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-ârs vedligeholdelsesplan Side l5

16 03 Facader Facaderne på Gammel Kongevej 162 A-B er opbygget i murværk som er pudset og forsynet med udsmykninger i form af gesimser mv. Gammel Kongevej t62 C-D er opbygget i rødt blankt murværk, og er bl.a. forsynet med 2 frontispicer og altaner. 1. Store skader i murværk og pudslag fortil og bag frontispice.(se foto 18, L9,24). 1. Murveerket mod gaden i frontispicerne er nedbrudt i fuger såvel som i sten. Muruærket er koldt, da den øverste del ikke opvarmes af varmen fra en lejlighed, men støder op til et loftsrum, dermed bliver murværket sårbaft overfor kulde og fugt. Den øverste del af begge frontispicerne skal renoveres snarest. 2. Revner og afskalninger på gesimser, baf dakiner, altaner og øvrigt puds på Gammel Kongevej 162 A-B's facade (se foto 2L,22,23). 2. Der er opstået større revner og afskalninger i facaden, Skaderne op-står fordi mindre revner udvikler sig. Når der trænger vand ind i mindre revner, og der efterfølgende opstår frost, udvikler skaden sig hurtigt med store revner og afskalninger til følge. Facaden bør istandsættes snarest, for at forebygge en yderligere nedbrydnìng i murværket.. 3. Begyndende nedbrydning af malerbenañ ting på altanerne og gelænder på begge bygninger mod gaden 3. Gelænderne skal malerbehandles i forbindelse med istandsættelsen af facade og maling af vinduerne. A'lB Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og I 0-års vedligeholdelsesplan Side 16

17 Foto 18. Afskalning bag frontispice. Foto 19. Revner og afskalninger bag frontispice. Foto 20. Afskalninger bag frontispice. Foto 21. Stort brud i sesims. A./B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 17

18 Foto 22. StØrre revnet i baldakin. Foto 23. Revner og afskalninger i altan og sims. A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 18

19 04 Vinduer Ejendommen er forsynet med trævinduer med termoruder i beboelsen og opgange samt enkeltlagsruder i kælderen. 1. Vinduernes malerbehandling er under begyndende nedbrydning (se foto 25, 26). 1. Vinduernes malerbehandling nedbrydes som følge af belastning fra vejrliget. Når først malerbehandlingen har mindre åbninger i overfladen, sker der en hurtigere nedbrydning af vinduernes træværk. Vinduerne skal malerbehandles snarest, og derefter med en frekvens pâ z âr. 2. Vinduesfugerne krakelerer (se foto 25, 26). 2. Fugerne omkrlng vinduerne er udført i elastisk fugemasse. Fugemassen hærder med årene, og der opstår revner i fugemassen eller den slipper sin vedheeftning til det tilstødende murværk. Når dette sker, blíver samlingen mellem vindue og mur utæt til stor gene for beboerne. Fugerne bør skiftes i forbindelse med malerbehandlinq af vinduerne. Foto 25. Nedslidt malerbehandling og krakeleret vinduesfuge. Foto 26. Slidt malerbehandling og krakeleret fuge. Á,/B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan Side 19

20 05 Udvendige døre De udvendige døre består af 4 hoveddøre med oliebehandlede overflader, og7 døretil kælder. køkkentrapper. 1. Den malede overflade på hoveddørene er slidt i mindre grad. 1. Det anbefales, at male alle døre samtidìgt med at vinduerne bliver malet. 06 Trapper og opgange Der er 4 hovedtrapper og 4 bagtrapper i ejendommen. Hovedtrapperne er udført med trappetrin i træ og gelaender i jern. Bagtrappernes trappetrin er udført i træ og gelænder itræværk. 1. Opgangene har generelt pæne overflader herunder vaegge og lofter. 1. Istandseettelse af opgangene er et spørgsmål som skal afklares i bestyrelsen, da det primært er et spørgsmål om at have pæne opgange. Denne plan tager udgangspunkt i at forebygge skader på ejendommen. Derfor anbefales det, at istandsætte opgangenes overflader i den sidste del af planperioden. 2. En lov vedtaget i folketinget i 2004 siger, at der senest med udgangen af 2009 skal etableres postkasser ved gadeplan i alle etageejendomme. 2. Nye postkasser er indsat i planen i A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 o-árs vedligeholdelsesplan Side 20

21 Foto 27. Hovedopgang. 07 Etageadskillelser Etageadskilfelserne er primæft udført som træbjælkelag. I toiletterne er etagedækket dog støbt i beton, og mange steder belagt med terrazzo. 1. Ingen bemærkninger. 1. Ingen bemærkninger. 08 Varmei nstallationer Ejendommen bliver opvarmet af fjernvarmecentralen i kælderen. Radiatorsystemet er udført som et et-strenget anleeg. Returvandet opvarmer fællesarealerne i kælder og hovedtrapper. 1. Energimærkning. 1. Alle ejendomme skal ifølge energimærkningsordningen have fornyet energimærkningen hveé. 5 år. Energimærkninger udført før d. L. september 2006 har en gyldighed på S år. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan Side 21

22 09 Afløb Afløbssystemet består af lodrette faldstammer i køkkener og bad. 1. Utæthed ved overgang fra faldstamme til kloak i kældergulv (se foto 28). 1. Der skal ske en udskiftning af kloakrøret snarest. Foto 28. Utæthed i kloak. 10 Kloakker Kloaksystemet er et fællessystem, som boftleder både spildevand og regnvand til de offentlige kloakker. Kloakrørene er formentligt udføtt i beton. 1. Der er ikke udføft W-inspektion af kloakkerne. 1. Kloaksystemet er af ældre dato, og der må løbende forventes reparationer. Dette kan være kloakrør som er faldet sammen eller kloakrør som er tilstoppet. A,/B Ganimel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-ârs vedligeholdelsesplan Side 22

23 11 Vandinstallationer Ejendommen er forsynet med varmt- pg ko dt brugsvand. VarmWandsbeholderen stär placeret i teknikrummet i kælderen. KoldWandsrørene er udskiftet indenfor de sidste 10 år. Rørene er primæft udfø t i galvaniserede stålrør. 1. Utæthed i kælderrum ved opgang C, i Baggården. (se foto 29). 1. Skaden skal udbedres hurtigst muligt. 2. Varmtvandsrørene er af ældre dato' 2. Da rørene er af ældre dato må det forventes, at der vil være løbende vedligeholdelse i planperioden. Foto 29. Utæthed i kælder. 12 Gasinstallationer Ejendommen er forsynet med gas til madlavning på gaskomfurer. 1. Ingen bemærkninger. 1. Gasinstallationer har en lang levetid på mere end 50 år, fordi der ikke er nogen væsentlig slidtag^e på rørinstallationerne. Mange er gäet væk fra gaskomfurer og benytter elkomfurer. Det anbefales at fjerne og afproppe gas- A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 23

24 ledninger, som ikke er i brug. Endvidere bør gasledningerne en gang hvert 5. år trykprøves for utætheder. 13 Ventilation Ejendommen er forsynet med såkaldt naturlig ventilation. Ventilationssystemet bestär af udluftningskanaler som skaber aftreek i toiletter og køkken. 1. Utætheder i ventilationsrør (se foto 6, 7, B). 1. Utæthederne er årsag til forhøjet fugt på spidslofterne. Rørene skal udbedres snarest. Se afsnit Ventilationsrør bliver tilstoppet med tiden. 2. Aftrækskanalerne bliver tilstoppet løbende. De kan renses løbende med 5 års meflemrum. Første gang kan være El og svagstrøm Ejendommen er forsynet med 220V og 380V og svagstrøm i form af installation til døftelefoner. 1. I flere lejligheder er el-installationerne formentlig af ældre dato. 1. El-installationerne vurderes generelt at være af ældre dato. Mange ledninger er isoleret med stof- og gummiisolering. Disse materialer mørner med tiden, og der opstår risiko for kortslutninger og strømovergang til stälrørene, med risiko for person- og brandskade. Gamle kontakter kan være nedslidte og i dårlig stand. Det anbefales den enkelte beboer at lade en el-installatør g ennemgâ lei I ighed ernes el -i nstal Ia - tioner, i samme forbindelse bør fællesarealerne gennemgâs. A,/B Gammel Kongevei 162 A-D T lstandsrapport og 1 o-års vedligeholdelsesplan Side 24

25 1 5 Udendørs fællesarealer Ejendommens fællesarealer består af gården og parkeringsarealet mod gaden. 1. Der er planlagt gårdsanering i Gårdsanering udføres i sommeren Derudover forventes ingen større vedligeholdelsesopgaver i planperioden. A./B Gammel Kongevei 162 A-D Tilstandsrapport og 10-árs vedligeholdelsesplan Side 25

26 1 6 1 O-årig vedligeholdelsesplan A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan Side 26

27 AB Gammel Kongevej 162 A-D 10 års Drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Meinungsgade 10-16

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Meinungsgade 10-16 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Meinungsgade 10-16 Meinungsgade 10-16, 2200 København Ø DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere