A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 A/B Gammel Kongevej 162 A-D 10 års vedligeholdelsesplan August 2008 Udg.:1.0 Dato: Udarb.: Kontrol: sdi apb A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-års vedligeholdelsesplan

2 A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan

3 Indledning Formâl Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er, at bedømme ejendommens vedligeholdelsesstand, herunder at vurdere og opstille en plan for de kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. Med úedligeholdelsesplanen som den "røde tråd" for den tekniske drift af ejendommen, kan der udføres en målrettet og optimal drift af denne. Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle mulige tilskudsmidler. Vedligeholdelsesplanen bør opdateres hveft S år således, at der indarbejdes eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes om der er planlagte arbejder, der som følge afændrede forudsætninger, skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat. Grund lag og forudsætninger Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer i august 2008 af LEA eyggerådgivning as ved ingeniør Søren lbsen sammen med bestyrelsesmedlem Ejnar Estrup Jensen. Ejendommen har været besigtiget ud- og indvendigt med tilhørende udenomsarealer. Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer, er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau, tilgængelige fællesrum i keelder, fejligheder, loftsrum, tag samt hoved- og køkkentrapper. Kloakken er ikke blevet bedømt. I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser som kræver indgreb i bygningen, og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. LEA Byggerådgivning as har intet ansvar for forhold, som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående grundfag. LEA Byggerådgivning as påtager sig intet ansvar ovefor tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet LEA Byggerådgivnings samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af næruærende ejendom. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn, samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt, med índhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af det ønskede niveau for færdiggørelsen af arbejderne. A,/B Gammel Kongevej f 62 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 3

4 Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes tilstand: Vurdering Betydning Dårlig Mindre god Normal Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes. Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres vedli geholdelsesarbejde. Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. God Konstruktionen har løbende været vedligeholdt, og fremstår i pæn stand Meget god Konstruktionen har løbende været vedligeholdt, og fremstår nyistandsat. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og I 0-års vedligeholdelsesplan Side 4

5 Konkl usi on/sammenfatni ng af ejendommen Ejendommen er opført i hhv (Gammel kongevej A, B) og 1908 (Gammel kongevej C, D). Gammel Kongevej A, B er opfør'c i pudset murværk med udsmykninger i form af gesimser, kvaderpuds mv. samt kvist i tagfladen. Gammel Kongevej 162 C, D er udføft i blankt rødt murværk, og er forsynet med frontispicer og altaner. Alle vinduer er hvidmalede trævinduer. Bygningen har 6 etager incl. kælder og tagetage. Tagkonstruktionen er udført som et sadeltag beklædt med betontagsten. Tagetagen er indrettet med loftsrum, tørrelofter samt spidsloft. Der er keelder under ejendommen. Ejendommen har en baggård som er belagt med asfalt. Ejendommens tilstand Ejendommen er overordnet set i normal stand alderen taget i betragtning. Det er en sund ejendom med en robust klimaskærm i form af et godt mulærk, forholdsvis nyrenoveret tagkonstruktion og vinduer, Som mange ejendomme fra den samme periode opstår der vedligeholdelsesarbejde på nuværende tidspunkt, da ejendommen er omkring 100 år gammel. På denne ejendom er vandrørene og facaderne, og mindre dele af kælderen i en sådan stand, at de skal renoveres i planperioden for at forebygge større følgeskader, og nedbringe omkostningerne til den løbende vedligeholdelse. Desuden skal der løbende udføres vedligeholdelsesarbejde på varmeog afl øbsi nstallationer. Ejendommens tilstand giver indtryk af, at den løbende vedligeholdelse er sat i system og fungerer godt. Bygningsdel Tag Kælder Gadefacade Gårdfacade Vinduer og døre Vurdering Normal Mindre god Dårlig Normal Normal/mindre god. Bemærkninger Taget er renoveret indenfor de sidste 15 år, og skal ikke renoveres i planperioden. Dog er der enkelte steder er konstateret skimmelvækst på spærene, ligesom plasttagrenderne forventes at skulle udskiftes. Kældrene er enkelte steder belastet af fugt. Dette kan ændres ved mindre forebyggende reparationer. på Gammel Kongevej 162 A-D er puds, gesimser og sålbænke revnede flere steder. På Gammel Kongevej 162 C-D er der områder med nedbrudt murværk. Der er store områder med nedbrudte og ødelagte fuger og puds på frontispicerne. Gårdfacadens facade er tilsmudset, men ellers i normal stand. Vinduerne har begyndende nedbrydning af malerbehandlingen. Vinduesfugerne er begyndt og A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdefsesplan

6 Trapper og opgange Etageadskillelser Varmeinstallationer Afløb Kloak og dræn Vandinstallationer Normal Normal Normal Mindre god Normal Mindre god sprække. Vinduer og døre skal males og fugerne omkring vinduerne skal udskiftes. Opgangenes overflader (gulve, vægge og lofter) er generelt i normal stand. Lejlighederne fremstår generelt med lettere nedslidte ovetflader (gulve og lofter). Tilstanden af gulve og lofter er forskellig fra lejlighed til lejlighed. Ejendommen er forsynet med et to-strengs varmeanlæ9. Fjernvarmecentralen er etableret i Der forventes ingen større vedligeholdelsesopgaver i planperioden. Hovedparten af faldstammerne i lejlighederne er udskiftet gennem de senere år, og der forventes ingen større vedligeholdelsesopgaver i planperioden.. Ikke bedømt. Der er ikke registeret nogen problemer med kloakkerne. Det anbefales dog, at få udføtt et W-inspektion af kloakken. Kofdtvandsrørene er udskiftet i samme takt som faldstammerne, og der forventes ingen større vedligeholdelsesomkostninger i planperioden. Varmtvandsrørene er af ældre dato, og der må forventes løbende udskiftning i planperioden. Gasinstallationer Ventilation El og svagstrøm Udendørs fællesarealer Normal Normal Mindre god Mindre god Der er ingen tegn på utætheder på gasinstallationerne. Der er ingen tegn på skader på udluftningskanalerne. De skal løbende renses for at give det optimale aftræk fra baderum og køkken. El-installationerne er generelt af ældre dato. Stofog gummiisolering mørner med tiden, og kan være årsag til strømovergang eller kortslutning. Dette kan medføre person- eller brandskade. Ejerne skal løbende være opmærksomme på deres elinstallationer. Der er vedtaget et gårdsaneringsprojekt, som skal udføres i sommeren A'lB Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-árs vedligeholdelsesplan Side 6

7 Det videre arbejde Når bestyrelsen modtager rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelsesøkonomi. LEA Ejendomsadministration udarbejder gerne et oplæg omkring finansiering, som kan benyttes som et beslutningsgrundlag. LEA Byggerådgivnlng har stor ekspeftise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme, og påtager sig gerne gennemførelsen af de arbejder som skal udføres på ejendommen. Ydelser kan bestå af: A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 10-års vedligeholdelsesplan Side 7

8 Tilstandsvurdering 01 Tag Tagkonstruktionen er udført som et sadeltag med hanebåndspær, og en hældning på ca I tagkonstruktionen er indrettet pulterrum, tørreloft og et spidsloft. Tagfladen er belagt med rødlige betontagsten. Undertaget er udført som et let undertag. Taget er forsynet med plasttagrender. 1. Plasttagrenderne er under begyndende nedbrydning (se foto 1). 1. Plasttagrender nedbrydes af klimapåvirkninger som sol, regn og vind. Plastmaterialet bliver med tiden skø t, og de limede samlinger i renderne går op. Plasttagrenderne skal udskiftes i planperioden, og det anbefales, at udskifte dem til zìnktagrender i forbindelse med den forestâende facaderenovering.. 2. Zinkindd ekninger og -tag på kviste har mindre skader (se foto 2,3). 2. Zinkinddækningerne nedbrydes med tiden som følge af belastning fra regnvand og materialeudvidelse ved temperatursvi ngni nger. Zinki nddækni nger skal løbende vedligeholdes ved f.eks. efterfodninger. I planperioden skal der løbende foretages reparationer pâ kviste, skotrender mv. En total udskifting anbefales først i forbindelse med renoverineng af hele tagkonstruktionen. Denne udskiftning forventes om ca. 75 âr. 3. Skimmelvækst på spær ved opgang A og C,D (se foto 4. s). 3. Skimmelvækst opstår, når der er fugtige områder i en bygning. Fugten opstår, når der er tale om en fejlkonstruktion i en bygning. Fejlkonstruktionen i dette tilfælde er, at der ikke er etableret ventilationsmuligheder på spidsloftet. Fugten tillføres via opstigning fra lejlighederne under spidsloftet samt fugt fra utætheder i ventilationskanaler og kondens i udluftningskanaler. Der er ingen udluftningsventiler i tagfladen, som kan foranledige den nødvendige ventilation i spidsloftet. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 O-års vedligeholdelsesplan Side I

9 Det anbefales, at etablere yderligere udluftnings í tagfladen, hvilket p.t. er ig angsat af bestyrelsen. 4. Utætheder i ventilationskanaler og kondens fra ventilationsrør. Utætte ventilationsrør fra toiletter og køkkener transpofterer vanddamp, mados og almindelig indeluft igennem kanaler op til en taghætte over tagfladen. Når der er utætheder i disse ventilationsrør udledes vanddamp, mados mv. i spidsloftet. Ved manglende udluftning i spidsloftet opfugtes spær og lægter, dermed afsættes der spore fra skimmelsvampe í de fugtige områder. Sporene kan inden for 3-4 dage danne et svampelegeme som igen sender spore ud i luften. Utæthederne i ud- I uftn i ng s ka n a lern e ska I tætnes h u tti g st muligt. I skrivende stund indhentes tilbud fra hândværker pâ udbedring af utæthederne. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 9

10 Foto 3. Revne i lodninq. Foto 4. Skimmelvækst o 5. Skimmelvækst A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan

11 Foto 6. Uteet overgang fra udluftningskanaler tíl aftast over tag. Foto 7. Hul i ventilationskanal udleder fugt spidsloft. Foto 8. Utæthed i udluftningskanal, A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 11

12 02 Kælder Der er fuld keelder under ejendommen. Fundamenter er opbygget i mursten og terrændæk er støbt i beton. Kælderen indeholder cykelkælder, teknikrum, fællesrum, køkken, toilet og kælderrum. 1. Fugt bag bræddebeklædning i fællesrum, ydervægge og indervægge. (Se foto 9). 1. Generelt er der fugt i bygningernes kældre. Fugtniveauet vurderes dog ikke at være alvorligt, men der skal gennemføres tiltag for at reducere fugtniveauet i væggene. Der skal etableres tværudluftning i kælder ved hjælp af udluftningsventiler i vinduerne ved begge facader. I den ene sìde bør der være mekanisk ventilation. Det skal sikres, at der er ventilation bag alle vægge med bræddebeklædning i hele kælderen. Malerbehandlingen i det tidligere baderum skal fjernes, sâ fugten ikke spærres inde bag malingen. I l l 2. Rust på bærejern i etagedæk. 2. Rusten opstår som følge af fugtpåvirkninger. Et enkelt sted er bærejernet rustet igennem, andre steder er der overfafderust. Overliggerne skal slibes fri for rust og behandles med rustbeskyttende overfladebehand I ing. Hvor bærejernene er rustet over skal de udskiftes. 3. Trappetrin til kælder har "sat" sig. 3. Granittrinnene har sat sig. Ârsagen er forment et jordtryk udefra. Trinnene skal tages op og saettes pâ ny. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 12

13 Foto 9. Fugt i kældervæg bag bræddebeklædningen er årsag til "drys". baderum. Foto 11. Fugtskjolder A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 13

14 Foto 13. Høj træfugtighed i breeddebekl edning som hviler på murværk. Foto 14. Nedfalden pudslag under apotek A/B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side l4

15 Foto 15. Rustent bærejern Foto 17. Granittrappe har sat sig. A./B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-ârs vedligeholdelsesplan Side l5

16 03 Facader Facaderne på Gammel Kongevej 162 A-B er opbygget i murværk som er pudset og forsynet med udsmykninger i form af gesimser mv. Gammel Kongevej t62 C-D er opbygget i rødt blankt murværk, og er bl.a. forsynet med 2 frontispicer og altaner. 1. Store skader i murværk og pudslag fortil og bag frontispice.(se foto 18, L9,24). 1. Murveerket mod gaden i frontispicerne er nedbrudt i fuger såvel som i sten. Muruærket er koldt, da den øverste del ikke opvarmes af varmen fra en lejlighed, men støder op til et loftsrum, dermed bliver murværket sårbaft overfor kulde og fugt. Den øverste del af begge frontispicerne skal renoveres snarest. 2. Revner og afskalninger på gesimser, baf dakiner, altaner og øvrigt puds på Gammel Kongevej 162 A-B's facade (se foto 2L,22,23). 2. Der er opstået større revner og afskalninger i facaden, Skaderne op-står fordi mindre revner udvikler sig. Når der trænger vand ind i mindre revner, og der efterfølgende opstår frost, udvikler skaden sig hurtigt med store revner og afskalninger til følge. Facaden bør istandsættes snarest, for at forebygge en yderligere nedbrydnìng i murværket.. 3. Begyndende nedbrydning af malerbenañ ting på altanerne og gelænder på begge bygninger mod gaden 3. Gelænderne skal malerbehandles i forbindelse med istandsættelsen af facade og maling af vinduerne. A'lB Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og I 0-års vedligeholdelsesplan Side 16

17 Foto 18. Afskalning bag frontispice. Foto 19. Revner og afskalninger bag frontispice. Foto 20. Afskalninger bag frontispice. Foto 21. Stort brud i sesims. A./B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 17

18 Foto 22. StØrre revnet i baldakin. Foto 23. Revner og afskalninger i altan og sims. A/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 18

19 04 Vinduer Ejendommen er forsynet med trævinduer med termoruder i beboelsen og opgange samt enkeltlagsruder i kælderen. 1. Vinduernes malerbehandling er under begyndende nedbrydning (se foto 25, 26). 1. Vinduernes malerbehandling nedbrydes som følge af belastning fra vejrliget. Når først malerbehandlingen har mindre åbninger i overfladen, sker der en hurtigere nedbrydning af vinduernes træværk. Vinduerne skal malerbehandles snarest, og derefter med en frekvens pâ z âr. 2. Vinduesfugerne krakelerer (se foto 25, 26). 2. Fugerne omkrlng vinduerne er udført i elastisk fugemasse. Fugemassen hærder med årene, og der opstår revner i fugemassen eller den slipper sin vedheeftning til det tilstødende murværk. Når dette sker, blíver samlingen mellem vindue og mur utæt til stor gene for beboerne. Fugerne bør skiftes i forbindelse med malerbehandlinq af vinduerne. Foto 25. Nedslidt malerbehandling og krakeleret vinduesfuge. Foto 26. Slidt malerbehandling og krakeleret fuge. Á,/B Gammel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan Side 19

20 05 Udvendige døre De udvendige døre består af 4 hoveddøre med oliebehandlede overflader, og7 døretil kælder. køkkentrapper. 1. Den malede overflade på hoveddørene er slidt i mindre grad. 1. Det anbefales, at male alle døre samtidìgt med at vinduerne bliver malet. 06 Trapper og opgange Der er 4 hovedtrapper og 4 bagtrapper i ejendommen. Hovedtrapperne er udført med trappetrin i træ og gelaender i jern. Bagtrappernes trappetrin er udført i træ og gelænder itræværk. 1. Opgangene har generelt pæne overflader herunder vaegge og lofter. 1. Istandseettelse af opgangene er et spørgsmål som skal afklares i bestyrelsen, da det primært er et spørgsmål om at have pæne opgange. Denne plan tager udgangspunkt i at forebygge skader på ejendommen. Derfor anbefales det, at istandsætte opgangenes overflader i den sidste del af planperioden. 2. En lov vedtaget i folketinget i 2004 siger, at der senest med udgangen af 2009 skal etableres postkasser ved gadeplan i alle etageejendomme. 2. Nye postkasser er indsat i planen i A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 o-árs vedligeholdelsesplan Side 20

21 Foto 27. Hovedopgang. 07 Etageadskillelser Etageadskilfelserne er primæft udført som træbjælkelag. I toiletterne er etagedækket dog støbt i beton, og mange steder belagt med terrazzo. 1. Ingen bemærkninger. 1. Ingen bemærkninger. 08 Varmei nstallationer Ejendommen bliver opvarmet af fjernvarmecentralen i kælderen. Radiatorsystemet er udført som et et-strenget anleeg. Returvandet opvarmer fællesarealerne i kælder og hovedtrapper. 1. Energimærkning. 1. Alle ejendomme skal ifølge energimærkningsordningen have fornyet energimærkningen hveé. 5 år. Energimærkninger udført før d. L. september 2006 har en gyldighed på S år. A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan Side 21

22 09 Afløb Afløbssystemet består af lodrette faldstammer i køkkener og bad. 1. Utæthed ved overgang fra faldstamme til kloak i kældergulv (se foto 28). 1. Der skal ske en udskiftning af kloakrøret snarest. Foto 28. Utæthed i kloak. 10 Kloakker Kloaksystemet er et fællessystem, som boftleder både spildevand og regnvand til de offentlige kloakker. Kloakrørene er formentligt udføtt i beton. 1. Der er ikke udføft W-inspektion af kloakkerne. 1. Kloaksystemet er af ældre dato, og der må løbende forventes reparationer. Dette kan være kloakrør som er faldet sammen eller kloakrør som er tilstoppet. A,/B Ganimel Kongevej 162 A-D T lstandsrapport og 1 0-ârs vedligeholdelsesplan Side 22

23 11 Vandinstallationer Ejendommen er forsynet med varmt- pg ko dt brugsvand. VarmWandsbeholderen stär placeret i teknikrummet i kælderen. KoldWandsrørene er udskiftet indenfor de sidste 10 år. Rørene er primæft udfø t i galvaniserede stålrør. 1. Utæthed i kælderrum ved opgang C, i Baggården. (se foto 29). 1. Skaden skal udbedres hurtigst muligt. 2. Varmtvandsrørene er af ældre dato' 2. Da rørene er af ældre dato må det forventes, at der vil være løbende vedligeholdelse i planperioden. Foto 29. Utæthed i kælder. 12 Gasinstallationer Ejendommen er forsynet med gas til madlavning på gaskomfurer. 1. Ingen bemærkninger. 1. Gasinstallationer har en lang levetid på mere end 50 år, fordi der ikke er nogen væsentlig slidtag^e på rørinstallationerne. Mange er gäet væk fra gaskomfurer og benytter elkomfurer. Det anbefales at fjerne og afproppe gas- A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-års vedligeholdelsesplan Side 23

24 ledninger, som ikke er i brug. Endvidere bør gasledningerne en gang hvert 5. år trykprøves for utætheder. 13 Ventilation Ejendommen er forsynet med såkaldt naturlig ventilation. Ventilationssystemet bestär af udluftningskanaler som skaber aftreek i toiletter og køkken. 1. Utætheder i ventilationsrør (se foto 6, 7, B). 1. Utæthederne er årsag til forhøjet fugt på spidslofterne. Rørene skal udbedres snarest. Se afsnit Ventilationsrør bliver tilstoppet med tiden. 2. Aftrækskanalerne bliver tilstoppet løbende. De kan renses løbende med 5 års meflemrum. Første gang kan være El og svagstrøm Ejendommen er forsynet med 220V og 380V og svagstrøm i form af installation til døftelefoner. 1. I flere lejligheder er el-installationerne formentlig af ældre dato. 1. El-installationerne vurderes generelt at være af ældre dato. Mange ledninger er isoleret med stof- og gummiisolering. Disse materialer mørner med tiden, og der opstår risiko for kortslutninger og strømovergang til stälrørene, med risiko for person- og brandskade. Gamle kontakter kan være nedslidte og i dårlig stand. Det anbefales den enkelte beboer at lade en el-installatør g ennemgâ lei I ighed ernes el -i nstal Ia - tioner, i samme forbindelse bør fællesarealerne gennemgâs. A,/B Gammel Kongevei 162 A-D T lstandsrapport og 1 o-års vedligeholdelsesplan Side 24

25 1 5 Udendørs fællesarealer Ejendommens fællesarealer består af gården og parkeringsarealet mod gaden. 1. Der er planlagt gårdsanering i Gårdsanering udføres i sommeren Derudover forventes ingen større vedligeholdelsesopgaver i planperioden. A./B Gammel Kongevei 162 A-D Tilstandsrapport og 10-árs vedligeholdelsesplan Side 25

26 1 6 1 O-årig vedligeholdelsesplan A,/B Gammel Kongevej 162 A-D Tilstandsrapport og 1 0-árs vedligeholdelsesplan Side 26

27 AB Gammel Kongevej 162 A-D 10 års Drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere