Hidtil har den summariske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hidtil har den summariske"

Transkript

1 4. kvartal huskeliste før nytår 3 hold debitorer i kort snor 6 visse s skal krypteres Feriepenge skal opgøres konkret crowdfunding: en halv million på to timer Den nye ferielov indebærer, at virksomheder skal opgøre hver enkelt medarbejders restferie og i årsregnskabet indregne en feriepengeforpligtelse for medarbejdere, der får løn under ferie. Den summariske metode kan ikke længere anvendes. Hidtil har den summariske metode ofte været anvendt, når virksomheder har opgjort feriepengeforpligtelser i årsregnskabet og i skatteopgørelsen. Metoden indebærer, at medarbejderens årsløn ganges med skattemyndighedernes sats for feriepengeforpligtelser. Satsen er som udgangspunkt 12 procent, men varierer fra 10,5 til 15,5 afhængigt af, hvilken dato virksomhedens regnskabsår slutter. Da beregningen foretages ud fra skattemyndighedernes fastsatte satser, afspejler den summariske metode ikke de faktiske forhold for de enkelte medarbejdere i virksomheden. Nu skal du i stedet anvende den konkrete metode Med den nye ferielov er det ikke længere muligt at anvende den summariske metode, hverken i årsregnskabet eller i skatteopgørelsen. Fremover skal feriepengeforpligtelser opgøres konkret for hver enkelt medarbejder, der får løn under ferie. Den konkrete metode indebærer, at medarbejderens årsløn og pension m.v. omregnes til et gennemsnitligt vederlag per dag. Dette beløb ganges med det antal restferiedage, som medarbejderen har til gode på balancedagen. Den konkrete metode afspejler således de faktiske forhold for de enkelte medarbejdere. Fortsættes side 6 DIN REVISOR INFORMERER har i de seneste to numre bragt artikler om den nye ferielov. I føljetonens tredje artikel kan du her læse om metoder til opgørelse af virksomhedens feriepengeforpligtelse. To timer. Vi var virkelig overraskede. Det tog ikke længere tid at rejse en halv million kroner. Vi kunne se, at der virkelig var rift om projektet. Nogle havde først lagt eller kroner, men kunne se, at det gik så hurtigt, at de hævede låneandelene til kroner. Så nu står vi med et lån, som vi skal betale seks procent i rente af. Et lån, som kom lynhurtigt i stand, og som nu betyder, at vi får noget mere forretning Thomas Franck, direktør i Blue North for ikke så længe siden havde Blue North et akut behov for at låne en halv million kroner til en investeringsmulighed i forbindelse med et sjællandsk vandforsyningsanlæg. læs side

2 nyt og nyttigt Nye initiativer mod sort arbejde En ny lov kan pålægge virksomheder at føre elektronisk logbog over beskæftigede i virksomheden i stedet for den nuværende papirbaserede logbog. Den nye lov kan også betyde, at virksomheder bliver pålagt at bruge et anerkendt lønsystem som led i bekæmpelsen af sort arbejde. NU skal det være slut med snyd med dagpenge og manglende indeholdelse af A- skat. Folketinget har vedaget en lov, som giver Skatteforvaltningen ekstra mulighed for at kontrollere virksomheder, som er under mistanke om at beskæftige personer, der arbejder sort og dermed undlader at betale skat. Det betyder i praksis, at hvis Skatteforvaltningen mistænker, at eksempelvis en restaurant har medarbejdere, der ikke er registreret som ansatte og bliver aflønnet sort, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden enten at føre en elektronisk logbog eller benytte et anerkendt lønadministrationssystem. Elektronisk logbog I dag kan virksomheder blive pålagt at føre en papirbaseret logbog, men fra 1. juli 2020 bliver pålægget erstattet af en elektronisk logbog. Virksomheden skal allerede efter tre hverdage, fra de har modtaget et skriftligt pålæg om logning, påbegynde logningen af medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden. Påbuddet varer 12 måneder ad gangen, og der skal være oplysninger om dato, navn, cpr-nummer, lønbeløb til den ansatte samt daglig start- og forventet sluttidspunkt for arbejdsdagen. Anerkendt lønsystem Som noget nyt kan Skatteforvaltningen desuden pålægge virksomheder at benytte et anerkendt lønadministrationssystem, såsom Danløn og Dataløn, der er registreret som leverandør af lønadministrationsydelser. Virksomhederne kan indsende bemærkninger til Skatteforvaltningen, inden de bliver tvunget til at bruge et anerkendt lønsystem, og en tidsfrist til brug af et anerkendt lønsystem vil formentlig fremgå af Skatteforvaltningens afgørelse om eventuel brug af et anerkendt lønsystem. Det er virksomheden selv, der skal betale udgiften til lønsystemet. Den elektroniske logbog og muligheden for at blive pålagt brug af et eksternt lønadministrationssystem gælder fra den 1. juli Pas på A-skatten ved konkurser Normalt hæfter du som hovedaktionær ikke for dit selskabs forpligtelser, hvis selskabet går konkurs. I nogle tilfælde kan Skattestyrelsen dog forfølge dig personligt. NÅR dit selskab udbetaler løn, skal selskabet tilbageholde A-skat og AM-bidrag. Disse beløb skal indbetales til Skattestyrelsen. Hvis dit selskab går konkurs uden at have afregnet A-skat og AM-bidrag, kan du risikere at skulle hæfte for disse beløb, der vedrører din egen eller dine eventuelle nærtståendes A-skat og AM-bidrag. Personlig hæftelse for A-skat og AM-bidrag kan kun komme på tale, hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet. Den personlige hæftelse kan også ramme dine nære pårørende, hvis de har været ansat i selskabet. Forældet efter tre år Der er dog grænser for, hvor langt Skattestyrelsen kan gå tilbage. Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at krav om personlig afregning af A-skat er omfattet af den almindelige forældelsesfrist på tre år. Retten har endvidere fastslået, at forældelsesfristen allerede løber fra det tidspunkt, hvor der afsiges konkursdekret mod dit selskab og ikke først fra selskabets endelige opløsning, som Skattestyrelsen ellers havde argumenteret for. din revisor informerer udgiver fsr danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk-1306 København K redaktion Jan Wie, emba, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 11. november Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 nytårsliste Huskeliste før nytår Husk den lange række deadlines og frister per 31. december, især hvis din virksomhed har kalenderregnskabsår. Hjælp dig selv og din virksomhed med at få styr på nogle af opgaverne i god tid, så du kan nyde julen og nytåret med ro i maven. HVIS du har regnskabsafslutning den 31. december 2019, har din revisor måske allerede sendt en materialeliste, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal afslutte året. Ellers kan du få inspiration i nedenstående. TÆL VARELAGERET OP HAR din virksomhed et varelager, skal du huske at optælle det ved udgangen af regnskabsåret. Denne optælling danner blandt andet grundlaget for værdiopgørelsen på varelageret, så den afspejler værdien så nøjagtigt som muligt på balancedagen. Det er en god idé, at du skriver opgørelsesmetode og beregninger ned og har kopier af indkøbsfakturaer og lignende klar, så du kan dokumentere varelagerets værdi. GENNEMGÅ DINE DEBITORER HAR du debitorer, er det en god ide at løbe dem igennem på statusdagen. Dette kan blandt andet bestå i at gennemgå forfaldsdatoer på debitorer, herunder hvorvidt der er rykket for eventuelle forfaldne debitorer, som ikke har betalt til tiden. KØB AF DRIFTSMIDLER I 2019 HVIS din virksomhed skal have skattemæssigt fradrag for driftsmidler i 2019, skal de være leveret og klar til brug inden årets udgang. Det er ikke nok at have bestilt og eventuelt forudbetalt det nye driftsmiddel. Din virksomhed kan få skattemæssigt straksfradrag for småanskaffelser på maksimalt kroner per anskaffelse eksklusive moms, når du er momspligtig. Det vil eksempelvis sige, at en betonskærer købt i marts 2019 for kroner, og en kompressor købt i december 2019 til kroner, begge giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for Vær dog opmærksom på, at anskaffelser, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb af både en computer og en printer blive anset for ét driftsmiddel, uanset om de er købt samlet eller hver for sig i løbet af Det samme gælder forbedringsudgifter, der knytter sig til aktiver, der er bestemt til at fungere samlet. Hvis den samlede anskaffelsessum overstiger kroner, kan det fulde beløb ikke fratrækkes i købsåret, men kan afskrives skattemæssigt med op til 25 procent af saldoen for de samlede driftsmidler. KØRSEL MED BLANDET BENYTTET BIL HVIS du som selvstændig erhvervsdrivende benytter din private bil erhvervsmæssigt, kan du enten fratrække de faktiske udgifter med den erhvervsmæssige andel eller fratrække de kørte erhvervsmæssige kilometer med de fastsatte satser for skattefri kørselsgodtgørelse. Du skal holde styr på kilometerregnskabet i en kørebog af hensyn til dokumentationen over for skattemyndighederne. Det er vigtigt, at kørebogen bliver ajourført løbende. SKATTEFRI GAVER TIL DINE MEDARBEJ DERE DU kan som udgangspunkt give hver af dine medarbejdere skattefrie julegaver til en værdi af maksimalt 800 kroner i Vær opmærksom på, at skattefriheden kun gælder såkaldte naturaliegaver, og at kontanter og egentlige gavekort ikke er omfattet af skattefriheden, men skal indkomstbeskattes hos medarbejderne. Husk i øvrigt, at hver medarbejder kun kan modtage personalegaver for samlet kroner om året uden at skulle beskattes. Såfremt du ikke giver medarbejderne andre gaver i løbet af året, kan du derfor give skattefri julegaver til en værdi af maksimalt kroner. GAVER TIL NÆRTSTÅENDE DU har mulighed for at give dine nærtbeslægtede en årlig skatte- og afgiftsfri gave på kroner. Tal med din revisor om, hvem og hvordan du kan begunstige dine nærtbe-slægtede og andre nære. INDBETALER DU NOK TIL PENSION? HUSK at overveje indbetalingen til pension. Selv om du allerede har en pensionsopsparing, som du betaler til løbende, kan det være en god idé at overveje, om du skal supplere med indbetalinger til andre ordninger. Hvis du har et selskab, skal du overveje, om din pensionsindbetaling skal betales af dig privat eller af dit selskab. SKAT SKAT IKKE HVIS du driver din virksomhed i personligt regi, bliver din skat beregnet med udgangspunkt i virksomhedens overskud. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end forventet ud fra din forskudsopgørelse, skal du sandsynligvis betale restskat. Hvis du allerede nu ved, at du får en restskat, kan det, afhængigt af din økonomiske situation, være en fordel at betale pengene inden nytår, da du herved undgår at betale renter til Skattestyrelsen. Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. Din revisor kan i den situation foreslå det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter din revisor, inden du indbetaler et frivilligt beløb til Skattestyrelsen. 4. KVARTAL

4 crowdfunding Det tog to timer at rejse en halv million Blue North skulle kun bruge to timer på at få rejst de nødvendige midler til investering i måleapparatur. Selskabet havde brug for en halv million kroner, og takket være muligheden for crowdfunding lykkedes det at nå lynhurtigt i mål med lånet. Med udsigt til Lillebæltsbroen og åbne marker ligger en lille virksomhed i udkanten af Middelfart. Thomas Franck stiftede sammen med en kompagnon selskabet Blue North ApS i 2014, og den vestfynske virksomhed tæller i dag syv ansatte, som alle er rådgivere og specialister inden for vandmåleapparatur. Der har været bump på vejen i de første fem år, men tallene på bundlinjen har hvert år været sorte. Det skyldes ikke mindst, at væksten har været under kontrol, og at de enkelte investeringer ikke har været for voldsomme. I det hele taget har økonomistyringen været i fokus fra den allerførste dag, og til dette fortæller Thomas Frank: Vi kører et benhårdt likviditetsbudget på ugebasis. Jeg har ikke selv hørt om andre, som har gjort det, men for mig fungerer det super fint. Vi kører med et otte ugers rul, så vi hele tiden har overblik over pengestrømmene de kommende to måneder. 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 crowdfunding Al begyndelse er svær Thomas Franck har en baggrund som agrarøkonom fra landbrugsskolerne i Viborg og Herning og har derfor haft en del med både landbrug og økonomi at gøre. Alligevel var det en meget stor mundfuld at skulle etablere sin egen virksomhed og sætte sig ind i de mange muligheder, man som iværksætter har, når man vil starte sin egen virksomhed. Vi tog hurtigt fat i en revisor, som kunne hjælpe os. Både min kompagnon og jeg oprettede et holdingselskab, som ejede hver sin halvdel af anpartsselskabet Blue North. Især i de første tre år hjalp vores revisor med rådgivning og sparring, da det hele var helt nyt for os, og vi stod med en række usikkerheder, hver gang banken eller skattevæsenet sendte en skrivelse til os. Revisoren fik hurtigt aflivet en del spøgelser, som vi syntes, vi hele tiden så. Det var en kæmpe hjælp, forklarer Thomas Franck, som i sommer købte kompagnonen ud og derfor nu selv står i spidsen for virksomheden. Konen hjælper til Thomas Francks kone spiller en vigtig rolle i virksomheden. Min kone er meget dygtig og effektiv til det med økonomi, løn og bogholderi. Derfor har jeg trygt overladt hele den del af administrationen til hende, så jeg kan koncentrere mig om salg og ledelse af virksomheden. I det hele taget har vi indrettet os meget praktisk, da vi selv bor i huset her ved siden af sammen med vores to teenagebørn. Jeg må indrømme, at vi af og til har nogle meget lange arbejdsdage, og derfor er det altså skønt ikke at skulle bruge mange timer på transport, forklarer Thomas Franck med et smil på læben. Der findes alternativer til banklån I 2017 havde Thomas Franck brug for at låne yderligere kapital til selskabet, og gennem sin revisor fik han et tip om, at crowdfunding kunne være en mulighed. Vores revisor er en meget stor fortaler for crowdfunding og leasing. Så han synes, at vi skal kigge andre steder hen end banken, som jo af og til godt kan være noget træge i det, forklarer Thomas Franck, som derefter havde et møde med Lendino med henblik på at få tilgang til ny kapital. Desværre blev samarbejdet ikke til noget i første omgang, men da Blue North i foråret 2019 havde et akut behov for at låne en halv million kroner til en investeringsmulighed i forbindelse med et sjællandsk vandforsyningsanlæg, holdt Thomas Franck et nyt møde med en konsulent fra Lendino, som bragte crowdfunding-muligheden op igen. Konsulenten hjalp med en kort specificering af det nært forestående projekt, som Blue North på dette tidspunkt lå i forhandlinger med banken om. I den forbindelse overhalede Lendinos proces banken indenom og lykkedes at stable det hele på benene på ganske kort tid. Det gik hurtigt med at få klargjort de endelige papirer og udbyde lånet til interesserede private og professionelle investorer på Lendinos platform. Thomas Franck Kunsten at rejse en halv million Da alt var klart, gik det forbavsende hurtigt med at få hentet den halve million kroner: To timer. Vi var virkelig overraskede. Det tog ikke længere tid at rejse den halve million kroner. Vi kunne se, at der virkelig var rift om projektet. Nogle havde først lagt eller kroner, men kunne se, at det gik så hurtigt, at de hævede låneandelene til kroner. Så nu står vi med et lån, som vi skal betale seks procent i rente af. Et lån, som kom lynhurtigt i stand, og som nu betyder, at vi får noget mere forretning, påpeger en glad direktør, som ikke tøver med et svar på spørgsmålet om, hvorvidt Blue North eventuelt vil benytte sig af crowdfunding en anden gang: Vores forløb med Lendino har været rigtigt godt. Suppleret med leasingkontrakter og lån i banken står vi rigtigt stærkt, og det vil formentligt være den vej, vi vil gå, når vi skal investere i nye millionprojekter. Det vil nok være sådan, at banken vil finansiere i hvert fald den ene halvdel af et sådant beløb, mens crowdfunding og leasing derefter deler den anden halvdel. Og det kan jo være formen på dagen, der faktisk afgør, hvordan det lige lykkes. Det véd man faktisk ikke, før man lige står i det. Lendino skal naturligvis sige god for projektet og kvalitetssikre det, men vi er i hænderne på de folk, som har lyst til at investere i vores virksomhed den pågældende dag. Vi er i hvert tilfælde ikke afskrækkede. Det gik jo rigtigt godt første gang, lyder den afsluttende replik fra Thomas Franck. 4. KVARTAL

6 debitorhåndtering Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer Hurtigere betaling fra dine debitorer giver bedre likviditet og mindre risiko for tab. Læs hvordan du med få ændringer i dine procedurer kan forbedre mulighederne for hurtigere betaling fra dine debitorer. ORDRERNE kommer ind, og arbejdet bliver udført. Men hvordan går det med at få faktureret kunderne, så de får betalt for det udførte arbejde? Og hvordan går det med de fakturaer, du har sendt afsted? Står de i ringbind og venter på at blive manuelt gennemgået og tjekket af til betalinger i banken? Kunder, der trækker betalingen, skader din likviditet, så du kan risikere at skulle låne flere penge i banken til at finansiere din virksomhed. Jo længere tid, der går uden betaling, des større er risikoen for, at du ender uden betaling. Fakturér straks og hav styr på aftalerne Lige så snart du har udført dit arbejde hos din kunde, skal du afslutte sagen og sende en faktura. Jo længere tid, du er om at sende en faktura, des længere tid vil nogle kunder være om at betale. Nogle kunder vil også være mere tilbøjelige til at finde fejl og mangler efterfølgende eller sige, at eventuelt ekstraarbejde ikke skal faktureres. Hav derfor styr på dine aftaler om, hvad arbejdet omfattede og eventuelle ekstraarbejder, som I er blevet enige om. Send en påmindelse hurtigt Nogle kunder vil altid trække betalingen, uanset hvor godt et arbejde du har udført, og fakturaen er sendt straks efter afslutning af arbejdet. Lav derfor en procedure, hvor du beslutter, hvilke af dine kunder der skal have en påmindelse, inden betalingsfristen er udløbet, hvem der skal have en påmindelse dagen efter betalingsfristen er udløbet, og hvem der skal have lidt mere snor. Overvej også, om rykkeren skal sendes per post, mail eller eventuelt på en SMS med link til MobilePay eller andre betalingsmuligheder. Det skal være let for din debitor at betale, når de modtager din påmindelse om betaling. Brug digitale værktøjer til fakturaopfølgning Der findes en lang række digitale værktøjer, du kan benytte til at følge op på betalingerne fra dine debitorer. Med et digitalt fakturaopfølgningssystem eller et inkassosystem kan du bevare overblikket over dine debitorer uden at bruge mange ressourcer på overvågning og manuel udsendelse af påmindelser. Det er vigtigt at integrere dit økonomisystem og inkassoværktøj, eller at systemerne på anden måde kan udveksle oplysninger om fakturaerne, så processen reelt bliver automatiseret, og du slipper for manuelle indtastninger. Husk eventuelt at rette din forskudsopgørelse HVIS ikke du har gjort det endnu, er det en god ide at tjekke op på din forskudsregistrering for Dette kan være særlig relevant, hvis du har en personlig virksomhed, der har svingende resultater. Det er også relevant, hvis du eksempelvis har ændringer i renteog pensionsindbetalinger eller kørselsforhold. Forskudsregistreringen bliver automatisk dannet med procentvise forøgelser på baggrund af selvangivelsesoplysninger for 2018 og forskudsopgørelsen for Derfor er det altid en god idé at tjekke forskudsregistreringen for at sikre, at den stemmer overens med dine egne forventninger til Kontakt eventuelt din revisor, der kan guide dig igennem, så du undgår eventuelle restskatter. Fortsat fra forsiden Særlige regler i overgangsperioden Feriepenge, der optjenes i den igangværende overgangsperiode fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal beregnes som 12,5 procent af den ferieberettigede løn for hver enkelt medarbejder. Disse feriepenge skal indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Så længe virksomheden ikke har indbetalt disse skyldige feriepenge til Fonden for tilgodehavende feriemidler, skal disse feriepenge også indregnes som gæld i virksomhedens årsregnskab. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 cybersikkerhed din revisor informerer har i de seneste numre bragt en række artikler om it-sikkerhed. Denne gang er artikelserien nået til kryptering af s, som indeholder personfølsomme oplysninger. KRYPTERING AF S Husk at kryptere visse s Alle s, som indeholder personfølsomme data, skal ifølge Datatilsynet sendes via såkaldt sikker mail. Det betyder, at du skal kryptere visse s. Begreber Dataansvarlig En dataansvarlig er den, der bestemmer med hvilke formål personoplysningerne må behandles (formålet), og hvordan personoplysningerne må behandles (hjælpemidlerne), herunder af hvem personoplysningerne må behandles. Alle s, som indeholder følsomme oplysninger, skal ifølge Datatilsynet sendes via sikker mail. Det vil sige, at disse s skal være krypterede for at mindske risikoen for, at uvedkommende kan misbruge oplysningerne. Du kan stadig sende ikke-følsomme personoplysninger som almindelig ikke-krypteret . To former for kryptering Der findes mange forskellige metoder, som du kan anvende til at kryptere e- mails, hvor TLS og end-to-end-kryptering er kryptering på to forskellige sikkerhedsniveauer. Kryptering på transportlaget (TLS) betyder, at det udelukkende er transporten af en, som bliver beskyttet, og at den derfor ikke er beskyttet, når den havner i modtagerens indbakke. End-to-endkryptering betyder, at ens indhold bliver krypteret via nøglekoder, og at det kun er afsender og modtager, som har en nøgle, der kan gøre en læsbar. Dermed er indholdet af en krypteret hele vejen fra det tidspunkt, hvor afsenderen trykker på send-knappen, til modtageren åbner en. End-toend-kryptering ses som en yderligere sikkerhedsforanstaltning i forhold til TLSkrypteringen og kan dermed yderligere mindske risikoen for misbrug af ens indhold. Hvilken krypteringstype skal du vælge? Et relevant spørgsmål er, hvilken krypteringstype der er tilstrækkelig for dig at anvende ved korrespondancer, som indeholder følsomme oplysninger. Det er til enhver tid den dataansvarlige i din virksomhed, der skal vurdere, hvilket krypteringsniveau der er passende for en korrespondance. Her skal en risikovurdering lægges til grund for valget af krypteringsmetode. TLS-krypteringen kan betragtes som et minimumsniveau for sikkerhed, når der sendes følsomme oplysninger via . Dog kan du stå i situationer, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt at anvende end-to-end-kryptering eksempelvis hvis du sender store datamængder med følsomme oplysninger. Almindelige personoplysninger Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (personfølsomme oplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon. Personfølsomme oplysninger Følsomme oplysninger er oplysninger om race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller seksuel orientering. Kilde: Datatilsynet 4. KVARTAL

8 vigtige datoer december 2019 januar 2020 februar 2020 marts Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 16. Lønsumsafgift (måned) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. Indbetaling af liv- og pensionsordning, A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indbetaling af restskat (personer), indberetning af e-indkomst (store) 31. Anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat 15. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 17. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e- Indkomst (små+mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små+mellem+store) (kvartal + måned) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Acontoskat (selskaber) 7. ATP, Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e- Indkomst (små+mellem) 17. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 2. Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e- Indkomst (små+mellem) 16. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoskat (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) godt at vide arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse, 2019 Pr. dag: kr. sygedagpenge 2019 Max. pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,98 kr. Over 120 km: ,99 kr. kørselsgodtgørelse 2019 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,56 kr. Over km ,98 kr. Egen cykel eller knallert pr. km ,53 kr. rejsegodtgørelse 2019 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,21 kr. Fri morgenmad ,35 kr. Fri frokost ,70 kr. Fri middag ,70 kr. 25 pct. godtgørelse ,25 kr. straksafskrivning 2019 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Oktober ,8 September ,4 August ,7 Juli ,1 Juni ,4 Maj ,6 April ,7 Marts ,4 Februar ,3 Januar ,6 December ,4 November ,8 Bemærk: Fra og med januar 2016 er referenceperioden (basisåret) Dermed er 2015 = 100. Yderligere oplysninger:

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit SÆRNUMMER, JANUAR 2013 C 4. kvartal 2017 Complet Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB værdifuld viden om økonomi 3 vigtig huskeliste før pension: aldersopsparing nytåret skydes i gang 6 under afvikling

Læs mere

Momsregler for gavekort strammes

Momsregler for gavekort strammes 1. kvartal 2019 3 nye muligheder for leasing i årsregnskabet 6 risiko for beskatning af fri bil ved splitleasing 7 ny standardkontoplan på vej Momsregler for gavekort strammes antallet af internethandler

Læs mere

Arbejdsgiverbetalt avis leveret

Arbejdsgiverbetalt avis leveret REGISTREREDE REVISORER DØSSING & PARTNERE brug årsregnskabet aktivt spar dyre renter huskeliste før nytår pas på skatteregler for rejser og bespisning Arbejdsgiverbetalt avis er ikke altid skattefri Når

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING Den nye ferielov Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Overgangen fra den gældende til den nye ferielov vil dog påvirke regnskaberne

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

Årsregnskabet hvad skal du vælge?

Årsregnskabet hvad skal du vælge? SÆRNUMMER, JANUAR 2013 1. kvartal 2018 værdifuld viden om økonomi 2 husk din digitale post 6 medarbejdere skal kun betale kostpris 7 tablets pas på beskatningen Årsregnskabet hvad skal du vælge? overblik

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 2 find et passende online nye persondataregler vær regnskabsprogram 3 klar og undgå store bøder 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september Ferieloven Agenda Gældende regler Ny ferielov Overgangsperioden Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Regnskabsmæssig behandling

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Ændringer til selskabsloven

Ændringer til selskabsloven SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2018 værdifuld viden om økonomi 2 mindre kapitalkrav i aktieselskaber 3 gør klar til ny ferielov i 2020 7 du kan ikke altid udlodde udbytte Husk gevinstafgiften Hvis din

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser Bliv klar til ny ferielov 1. september 2020 Regnskabsmæssige konsekvenser Agenda Ny ferielov fra 1. september 2020 Indhold de næste 45 minutter Metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelser i årsrapporten

Læs mere

Ulovlige aktionærlån koster kassen

Ulovlige aktionærlån koster kassen 3. kvartal 2019 RR REVISION BENNY JAKOBSEN 2 udokumenteret kørsel kan give bagslag 3 offentlig wi-fi er hackernes tag-selv bord 6 bonus på 30.000 kroner for et ekstra arbejdsår Ulovlige aktionærlån koster

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Indledning I 201 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet samtidighedsferie, hvilket betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

tech Det vrimler med teknologi og digitale løsninger for danske Effektivisér driften ved brug af ny teknologi

tech Det vrimler med teknologi og digitale løsninger for danske Effektivisér driften ved brug af ny teknologi temanummer februar 2019 3 gør-det-selv inkasso på nettet 6 effektiv digital ordrestyring 7 holder du åbent hus for hackerne? TEMA sparer meget tid og mange penge Effektivisér driften ved brug af ny teknologi

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020

Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020 Den nye ferielov Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020 Hvad er nyt Ferieordning med fuld samtidighedsferie, som betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter eller endda før, at den er optjent

Læs mere

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Udarbejdet: Næste revision:

Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Udarbejdet: Næste revision: Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER Dataansvarlig: Databehandler: Område: Kunder Udarbejdet: Næste revision: Dataansvarlig Virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Danmark får en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Inden da har man lavet en overgangsordning, der begynder den 1. september 2019.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

Overblik over den nye ferielov

Overblik over den nye ferielov Overblik over den nye ferielov Forord En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

HÅNDBOG FOR BEBOERDEMOKRATER BESKYTTELSE AF PERSONDATA

HÅNDBOG FOR BEBOERDEMOKRATER BESKYTTELSE AF PERSONDATA HÅNDBOG FOR BEBOERDEMOKRATER BESKYTTELSE AF PERSONDATA LEJERBO PERSONDATA FOR BEBEOERDEMOKRATER 2018 Indhold For at overskueliggøre oplysningerne i denne håndbog, er de delt op i følgende emner: - Hvorfor

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Værd at vide om. for dig som arbejdsgiver

Værd at vide om. for dig som arbejdsgiver Værd at vide om DEN NYE FERIELOV for dig som arbejdsgiver Den nye ferielov kort fortalt Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Vi overgår i 2020

Læs mere

Ferieloven oktober 2019

Ferieloven oktober 2019 Ferieloven oktober 2019 1 Agenda Opsamling fra tidligere møder Beregningsgrundlag - indefrysningsbeløb Ferietillæg Ekstra feriefridage Fratrædelser Dødsfald Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Område: Udarbejdet: Næste revision:

FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER. Dataansvarlig: Databehandler: Område: Udarbejdet: Næste revision: Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab FORTEGNELSE OVER BEHANDLINGSAKTIVITER Dataansvarlig: Databehandler: Område: HR Udarbejdet: Næste revision: Dataansvarlig Virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND

PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND PERSONDATAPOLITIK FOR BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

Ny ferielov i Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Ny ferielov i Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Ny ferielov i 2020 Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Dorte Lodahl Krusaa, registreret revisor Partner og medejer af Dansk Revision Frederikssund regnskaber, selvangivelser, skatterådgivningoma.

Læs mere

Slut med iværksætterselskaber

Slut med iværksætterselskaber 2. kvartal 2019 3 ferie rimer på ceo-fraud Slut med iværksætterselskaber Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal enten omdannes

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Retningslinjer for frivilliggrupper. Persondata

Retningslinjer for frivilliggrupper. Persondata Retningslinjer for frivilliggrupper Persondata Revideret 15. august 2018 Nyt fokus på beskyttelses af persondata Den 25. maj 2018 trådte en ny EU persondataforordning i kraft som lov i Danmark. Forordningen

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Contar ApS. Regnskab Bestyrelsens rolle. Kassererens rolle. Revisorens rolle. Revisorens rolle

Contar ApS. Regnskab Bestyrelsens rolle. Kassererens rolle. Revisorens rolle. Revisorens rolle Regnskab 2019 Velkomst Rollefordeling vedr. økonomien Årsregnskab Bogføring Skat og moms Medlems- og bogføringssystemer Contar ApS Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Overblik over den nye ferielov

Overblik over den nye ferielov Overblik over den nye ferielov Forord En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Er du hackerens næste offer?

Er du hackerens næste offer? SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2018 værdifuld viden om økonomi 2 ekstraordinært udbytte pas nu på 3 giv din økonomi et sundhedstjek 7 skattelettelser på vej for sommerhus- og boligudlejning Er du hackerens

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode.

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode. DEN NYE FERIELOV Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen, idet der efter de nugældende

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Agenda. Deloitte 2018

Agenda. Deloitte 2018 Ny Ferielov Agenda 1. Introduktion 2. De nuværende ferieregler 3. De nye ferieregler 4. Overgangsordning/indefrosne midler 5. Andre ændringer 6. Direktører 7. Hvad skal I overveje? 2 1. Introduktion 3

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger

Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger ICF Denmark er den danske afdeling af ICF Global kontakt@icfdanmark.dk www.icfdanmark.dk www.coachfederation.org Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger Marts 2018 1. Indledning Denne

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Overblik. Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A

Overblik. Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A Ny ferielov 2019 Overblik Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A Gammel ferielov Optjenes i kalenderåret 2018.(25 feriedage + 5 feriefridage ofte kaldet 6. ferieuge)

Læs mere

Politik for behandling af oplysninger

Politik for behandling af oplysninger Politik for behandling af oplysninger PERSONDATALOVEN Indledning Denne politik beskriver, hvordan vi beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Ecofleet. Persondataforordningen Kort fortalt. Del 1. Peter Dam Nordic Project Manager

Ecofleet. Persondataforordningen Kort fortalt. Del 1. Peter Dam Nordic Project Manager Ecofleet Persondataforordningen Kort fortalt Del 1 Peter Dam Nordic Project Manager Del 1: Hvad er Persondataforordningen? Hvilke rettigheder har den registrerede? Del 2: Hvilke data behandler Ecofleet

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye

Læs mere

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov Den nye Ferielov Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret 2018 Indholdsfortegnelse Intro Overblik lønmodtagere og arbejdsgivere Indberetninger for overgangsåret Indbetaling til Lønmodtagernes

Læs mere

Den nye ferielov rent praktisk. August 2019

Den nye ferielov rent praktisk. August 2019 Den nye ferielov rent praktisk August 2019 Step by step Virksomhederne skal gennemføre følgende: 1. Opgøre den skyldige ferie pr. 31. august 2019, der som udgangspunkt skal afholdes inden 31. august 2020

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling

62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling 62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov 1. Den nye lov ændrer

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Temaartikel 13 / April 2018 Ferieloven Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Hvad skal du vide? Den nye ferielov medfører, at ferieåret omlægges, så der fra og med 1. september

Læs mere

10 måder at snyde SKAT

10 måder at snyde SKAT 10 måder at snyde SKAT - Helt lovligt Fradragsguiden til freelancere, håndværkere og andre selvstændige, som vil spare tusindvis af kroner årligt billy 10 måder at snyde SKAT - Helt lovligt Fradragsguiden

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere