Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån"

Transkript

1 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt låner penge af dit selskab, skal du betale skat af de hævede penge. Samtidig skal hele det hævede beløb med tillæg af renter tilbagebetales til selskabet. Du kommer således til at betale skat af midler, som du ikke får lov at beholde. fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til, at stifter Anders Ebdrup fra webbureauet Smartpage valgte at gå fra at drive sin virksomhed i personligt regi til at oprette et anpartsselskab. Det gav en række konkrete fordele. læs side 4-5 er er heldigvis løsninger på problemet med at skulle betale skat D af penge, som du skal tilbagebetale. Ved at udlodde selskabets fordring det ulovlige lån slipper du af med det ulovlige kapitalejer-lån og undgår samtidig den økonomiske øretæve. Fordringen kan udloddes som enten udbytte eller løn, men du skal iagttage en række forhold og formalia for at komme sikkert i mål. Hvis du ønsker at udlodde fordringen som udbytte, skal selskabslovens almindelige regler om udbytte overholdes. Det er blandt andet en betingelse, at der er tilstrækkeligt med frie reserver. Der er også krav om, at en revisor skal udarbejde en vurderingsberetning, der udtrykker, at den udloddede fordring ikke har en større værdi end det vedtagne udbyttebeløb. Hvis du i stedet ønsker at udlodde fordringen som løn, er der ikke krav om frie reserver og vurderingsberetning. Men her gælder en række andre krav. Du bør derfor altid drøfte løsningsmulighederne med din revisor. FRA IVS TIL APS Som ejer af et iværksætterselskab kan du beslutte at omregistrere selskabet til et anpartsselskab. Det kræver blot, at reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag (IVS-reserven) og selskabskapitalen tilsammen udgør mindst kroner. Din revisor skal i den forbindelse underskrive en erklæring om, at selskabets kapital er tilstede. anders ebdrup: JEG BRØD mig ikke om, at jeg via min personlige økonomi skulle have ansvaret for en andens økonomi. Så måneden efter ansættelsen blev virksomheden omdannet til et ApS 2 husk ejerregisteret inden 15. juni 3 5 skat og moms ved reklame er billigere virksomhedslukning end repræsentation

2 nyt og nyttigt Fristen for selskabsselvangivelser udskudt til 1. september 2015 folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der udskyder selvangivelsesfristen for selskaber (juridiske personer) med en måned. Fristen gælder for indkomstårene 2014 og 2015 og betyder, at selvangivelsesfristen for selskaber udskydes fra 1. august til 1. september i både 2015 og Husk Ejerregistret inden 15. juni ALLE danske selskaber skal indberette, hvem der ejer aktier eller anparter i selskabet til Det Offentlige Ejerregister. Det gælder for ejerskab af eller stemmeret til fem procent eller mere af et selskabs aktier eller anparter. Hvis der er nogen, som har pant i selskabets aktier eller anparter, skal det også indberettes til Ejerregistret. Oplysningerne skal registreres inden den 15. juni. Ejerregistret vil være offentligt, og alle har således adgang til at se, hvem der ejer aktier og anparter i danske selskaber. Hvis du stifter et nyt selskab, har du 14 dage til at registrere ejerforholdet. Det samme gælder, hvis der sker ændringer i ejerforhold i eksisterende selskaber. Sådan gør du Indberetning til Det Offentlige Ejerregister kan ske på Adgangen til registreringen får du via digital signatur eller medarbejderlogin. En meget stor del af de danske selskaber har endnu ikke registreret ejerforholdene. Hvis fristen for at registrere ikke overholdes, kan det medføre bøder. Manglende indberetning giver kun bøde Som vi tidligere har skrevet, var det oprindeligt tanken, at selskabers fradragsberettigede underskud fra tidligere år fortabes, hvis de ikke bliver rettidigt indberettet til SKAT. Med et netop vedtaget lovforslag er der dog ændret ved denne voldsomme konsekvens, således at fradraget ikke fortabes, men at selskabet i stedet pålægges at betale et administrativt tillæg på kroner, hvis indberetningsfristen overskrides. Rejsefradrag også når din virksomhed har betalt måltiderne HVIS du har været på forretningsrejse, vil du typisk have fået betalt dine udgifter af den virksomhed, som du ejer eller arbejder for. Hvis din virksomhed ikke har betalt de faktiske udgifter, kan din virksomhed i stedet udbetale dig en skattefri diæt efter faste satser til dækning af dine udgifter. Standardsatsen for kost og småfornødenheder er fastsat til 471 kroner per døgn i 2015, mens satsen for logi med overnatning er på 202 kroner i Hvis din virksomhed har betalt de faktiske udgifter, kan virksomheden yderligere udbetale en godtgørelse på 25 procent af standardsatsen for kost og småfornødenheder, hvilket svarer til 117,75 kroner per døgn. Dette beløb kan du således modtage skattefrit, selvom du har fået betalt dine måltider. De færreste er klar over, at du kan trække et beløb fra på selvangivelsen, selvom du har fået betalt det, som du har spist på rejsen. Det fradrag har du ret til, hvis din virksomhed ikke betaler dig de 117,75 kroner, som du ellers kan modtage skattefrit. Har du fået et mindre beløb, eksempelvis 60 kroner per døgn, kan du trække resten fra, i dette tilfælde 57,75 kroner. Hvis din virksomhed slet ikke dækker dine udgifter, kan du trække 471 kroner fra per døgn for kost og småfornødenheder og 202 kroner for logi. Det samlede fradrag kan dog højst udgøre kroner i Hvis du mangler at få disse fradrag trukket fra for 2014, var satserne for kost og småfornødenheder 464 kroner, mens satsen for logi var på 199 kroner. Og hvis din arbejdsgiver har betalt dine udgifter, men ikke har udbetalt et beløb for småfornødenheder, kan du trække 116 kroner fra per døgn, som du har været på forretningsrejse eller kursus i DIN REVISOR INFORMERER Udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie, (redaktionssekretær) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent Design og layout Mattias Wohlert Tryk arcorounborg Oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. ISSN Redaktionen er afsluttet den 12. februar Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 skat Årsregnskabsloven ændres på væsentlige områder Når du som ledelse i et selskab aflægger årsrapport for din virksomhed, skal årsrapporten udarbejdes efter reglerne i årsregnskabsloven. I skrivende stund er folketinget ved at ændre på en række af disse regler. Det gælder både små selskaber i regnskabsklasse B og mikro-selskaber. SMÅ SELSKABER (REGNSKABSKLASSE B) Årsregnskabslovens krav om noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis ændres på en række områder. Eksempelvis udgår kravet om egenkapitalnoten og kravet om at give oplysninger om dattervirksomheder og associerede virksomheder. Til gengæld skal der fremover oplyses om poster, der er særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal gives flere oplysninger om renteswaps og andre finansielle instrumenter og flere oplysninger om aktiver, der måles til dagsværdi. Der sker også ændringer i reglerne om indregning, måling og klassifikation. Eksempelvis kan foreslået udbytte ikke klassificeres som gæld, men skal indgå som en særlig post under egenkapitalen. Selskaber, der opskriver aktiver til dagsværdi i balancen, kan som noget nyt reducere den bundne opskrivningshenlæggelse i takt med, at aktivet afskrives. Selskaber med investeringsejendomme kan fremover regulere investeringsejendommenes værdi over resultatopgørelsen, selvom investering ikke er selskabets hovedaktivitet. Hvis selskabets ledelse kun består af et enkelt medlem, skal årsrapporten fremover ikke nødvendigvis indeholde en ledelsespåtegning. Dette ændrer dog ikke på, at det fortsat er ledelsens ansvar at aflægge en årsrapport, der lever op til lovens krav. MIKRO-SELSKABER Mange helt små selskaber i regnskabsklasse B kan fremover aflægge årsrapport efter lidt lempeligere regler. Disse såkaldte mikro-selskaber kan undlade at beskrive den anvendte regnskabspraksis og undlade enkelte noter. Mikro-selskaber, der vælger at aflægge årsrapport efter disse regler, kan ikke anvende visse af årsregnskabslovens regler om dagsværdi. PERSONLIGT EJEDE VIRKSOMHEDER Der er ingen ændringer i de regler, som gælder for personligt ejede virksomheders årsrapporter. Disse virksomheder indgår i regnskabsklasse A. fakta Mikro-selskaber er selskaber, der i to år i træk ikke overskrider to af følgende størrelser: Nettoomsætning: 5,4 millioner kroner. Balance: 2,7 millioner kroner. Antal ansatte: 10 Mikroreglerne kan ikke anvendes af holdingvirksomheder, investeringsvirksomheder eller virksomheder, der har renteswaps eller andre afledte finansielle instrumenter. 2. KVARTAL

4 virksomhedsdrift Velkommen til det gode selskab Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til, at stifter Anders Ebdrup fra webbureauet Smartpage valgte at gå fra at drive virksomheden i personligt regi til at oprette et anpartsselskab. Det gav en række konkrete fordele. et er kun tre år siden, at webbureauet Smartpage i Roskilde star- D tede sine aktiviteter hjemme hos direktør Anders Ebdrup. I dag er bureauet vokset til otte ansatte, og kontoret i kælderen er skiftet ud med nye lokaler på Københavnsvej i Roskilde, hvor bureauet har til huse sammen med en række andre virksomheder. Senest har Smartpage gennemført projekter for kunder som eksempelvis Profiloptik, Den Blå Planet, Uno X, Dansk Ride Forbund og Dansk Standard. At være webbureau betyder for os, at vi favner over andet end bare at kunne programmere en hjemmeside. Vi hjælper vores kunder med deres on-line tilstedeværelse og med at få kommunikeret deres budskaber til målgrupperne, fortæller Anders Ebdrup, Smartpage og fortsætter: Vi udvikler ikke bare hyldevarer, men differentierer os ved den rådgivning, vi yder, blandt andet ved at få automatiseret og effektiviseret processerne bagved. Samtidig har vi fokus på at have gode personlige relationer til vores 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 virksomhedsdrift kunder. Kunderne har en fast kontaktperson, som ved, hvad det drejer sig om. Smartpage går efter kunder, som har brug for en egentlig digital strategi og et ønske om at få værdi ud af den løsning, de køber. Den værdi kan eksempelvis handle om at få de besøgende til at foretage nogle bestemte handlinger, når de besøger en webside. Det kan være at forblive længere på hjemmesiden, at afgive nogle oplysninger, få nogle leads eller at foretage køb. For at få de besøgende til at udføre de handlinger kræver det en god brugeroplevelse, påpeger Anders Ebdrup. NEMMERE ADMINISTRATION OG BEDRE OVERBLIK Smartpage startede som en personligt ejet virksomhed med Anders Ebdrup alene. Han fik hurtigt så travlt, at behovet for at ansætte en medarbejder opstod. I den forbindelse blev beslutningen om at omdanne firmaet til et selskab truffet. Smartpage blev omdannet fra en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab gennem en skattefri virksomhedsomdannelse. Det er i bund og grund nemt at starte op som personligt ejet virksomhed, men da jeg traf den store beslutning om at ansætte den første medarbejder, var det relevant at få styr på risikoen og få en adskillelse mellem min private økonomi og firmaets økonomi. Jeg brød mig ikke om, at jeg via min personlige økonomi skulle have ansvaret for en andens økonomi. Så måneden efter ansættelsen blev virksomheden omdannet til et ApS, forklarer Anders Ebdrup. Begrænsning af risikoen var ikke det eneste argument for at omdanne virksomheden til et selskab. Det spillede også ind, at administrationen i virksomheden ifølge Anders Ebdrup på nogle punkter blev nemmere: Jeg synes, at man bruger meget tid på administration, når man er en personlig virksomhed i virksomhedsskatteordningen, eksempelvis på grund af alt det, som skal angives til SKAT, herunder forskudsopgørelse og selvangivelse. Skiftet fra at være personlig ejer til at blive ansat i selskabet fører til, at mine personlige forhold nu bare kører automatisk, når jeg får løn, som der betales kildeskat af. Derudover skal jeg blot betale selskabskat af overskuddet. Så også her er det en fordel med adskillelse mellem virksomhed og privatøkonomi. Jeg har simpelthen fået et større overblik. Med et selskab hæfter man ikke personligt, men kun med selskabets kapital. For Anders Ebdrup betød de ændrede hæftelsesforhold, at han ved omdannelsen af Smartpage til et selskab skulle have fat i sine eksisterende kunder og leverandører for at indgå nye aftaler og forretningsbetingelser med dem. Der skulle også ændres i forsikringer, ansættelseskontrakter og lejeaftaler. UDBYTTE FRA SELSKABET Det var ikke kun overvejelserne om risikobegrænsning og nemmere administration, der spillede ind, da Anders Ebdrup besluttede at omdanne sin personligt ejede virksomhed til et anpartsselskab. Han havde også gjort sig skattemæssige overvejelser. Jeg kan få udbytte fra selskabet til en fordelagtig skatteprocent, fortæller han. I 2015 kan man hæve op til kroner i udbytte til en udbytteskat på 27 procent, og for ægtepar er beløbsgrænsen kroner. Udbytter over denne størrelse beskattes med 42 procent. Selskabet skal naturligvis have midler til at betale udbytter med, og før der kan udloddes udbytte, skal selskabet betale selskabsskat. Selskabsskatten er på 23,5 procent i år, og den falder til 22 procent i SELSKAB OG REGNSKAB SENDER SIGNALER Et selskab skal udarbejde regnskab og indberette dette til Erhvervsstyrelsen, hvorfra der er gratis adgang for andre til at hente selskabets regnskabsoplysninger. Det betyder derfor, at andre kan kigge med i virksomhedens økonomi, når den drives i selskabsform. Om det siger direktør Anders Ebdrup: Når man har et selskab, kan andre også se regnskabstallene, og det kan godt være en ulempe. Men det er vigtigt for mig, at mine kunder kan se, at vi tjener penge, og at vi ikke er væk i morgen. Det betyder noget for den type kunder, vi henvender os til. Da vi var blevet et ApS, ønskede vi at opstille og udsende det første regnskab så hurtigt som muligt, så potentielle kunder kunne se vores tal. Jeg undersøger jo også selv, om mine nye kunder har en god økonomi. Vi har så også valgt at få en revisionspåtegning på vores regnskab, så vi på den måde signalerer yderligere troværdighed. Troværdighed er også på dagsordenen, når Anders Ebdrup som det næste skridt planlægger at omdanne sit ApS til et aktieselskab: Med et selskab fremstår man i nogles øjne mere seriøs, selvom man i virkeligheden hæfter med mere i en personligt ejet virksomhed. Ved at omdanne anpartsselskabet til et aktieselskab binder vi yderligere kapital, og det øger troværdigheden. Det sender et signal om, at vi vil det her. Mit bedste råd til andre er at få den rigtige selskabsstruktur så hurtigt som muligt, slutter Anders Ebdrup. Du kan omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse indskyder du hele din personlige virksomhed i et selskab. Selskabet stiftes for værdien af den virksomhed, du har indskudt. Normalt skal du betale skat, når du sælger eller overdrager en virksomhed, men ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal du først betale skat, når du sælger selskabet. Der er derfor med andre ord tale om en udskydelse af skatten. Værdien af den virksomhed, du indskyder, udgør selskabets købesum. Den værdi er relevant for, hvor meget skat du skal betale, hvis selskabet senere sælges. Din revisor kan rådgive dig om omdannelse fra en personligt ejet virksomhed til selskab. 2. KVARTAL

6 REGNSKAB Skat og moms ved virksomhedslukning Hvis du beslutter dig for at lukke din virksomhed, skal du huske, at der skal udfærdiges et skatteregnskab for ophørsåret. Du skal både tage højde for skattemæssige og momsmæssige forhold. om en del af skatteregnskabet skal S du udarbejde en opgørelse over eventuelle avancer eller tab, der opstår i forbindelse med overdragelse af virksomhedens aktiver. Der vil altid opstå en fortjeneste eller et tab på de aktiver, som du enten har solgt til andre eller selv har taget ud af virksomheden. Det kan eksempelvis være computere, varelager, møbler, biler, maskiner og goodwill. Fortjenesten eller tabet skal oplyses på selvangivelsen senest 1. juli året efter virksomhedens ophør. Det er værd at huske, at hvis du blot indstiller virksomheden efter en årrække, har du faktisk også mulighed for at fratrække tab på eksempelvis goodwill, som du har købt i sin tid, men endnu ikke fuldt afskrevet. Du skal også opgøre den skattemæssige avance eller det skattemæssige tab på de aktiver, du tager ud til privat brug. SKAT Eksempel: En virksomhed lukker vil her tjekke, at udtagning sker til handelsværdien. Andersen har i 2010 købt en bodega. I 2014 beslutter Andersen at lukke bodegaen efter et par år med underskud. Inventaret sælges til en anden virksomhed for kroner inklusive moms. Andersen vælger at beholde et af fadølsanlæggene til privat brug. 800 KRONER I GEBYR FOR AT GLEMME INDBERETNING AF MOMS Ved ophør af din virksomhed skal du indberette og betale moms til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato, da du afmeldte din virksomhed. Det gælder også, selv om du ikke har solgt varer eller ydelser i perioden. Glemmer du at indberette, skal du betale et gebyr på 800 kroner. Har du solgt computere, varelager, møbler, bygninger, biler, maskiner eller andre aktiver, skal det vurderes, om der er tale om salg af enkelte aktiver, eller om overdragelsen kan karakteriseres som en virksomhedsoverdragelse. Det har nemlig betydning for, om du skal betale moms af salget. Hvis du sælger din virksomhed samlet til en anden momsregistreret virksomhed, skal det ske uden moms på fakturaen. Sælger du aktiverne enkeltvis, skal du derimod opkræve moms. Hvis du udtager aktiver fra virksomheden til privat brug, skal du betale såkaldt udtagningsmoms. Det gælder både, mens du stadig er aktiv og i det år, virksomheden lukker. I momsmæssig henseende skal du sondre mellem, om der er tale om investeringsgoder eller ej. Investeringsgoder er goder, der er købt for over kroner eksklusive moms. Hvis du udtager et investeringsgode til privat brug, eksempelvis et fadølsanlæg, som er købt for kroner, skal du afregne moms på baggrund af købsmomsen reduceret med 20 procent per år. Hvis du udtager aktiver, som er købt for under kroner til privat brug, skal du ansætte aktivet til handelsværdi inklusive moms ved udtagning og beregne 20 procent moms. 6 Aktiver DIN REVISOR INFORMERER Købesum inklusive moms Skattesaldo 2014 eksklusive moms Salgssum/handelsværdi eksklusive moms Inventar (sælges til tredjemand) kroner kroner kroner Goodwill (overdrages ikke, da den er værdiløs) kroner kroner 0 kroner Fadølsanlæg (udtages til privat brug) kroner kroner kroner Skat ved lukningen Avance inventar: kroner kroner: Tab på goodwill: 0 kroner kroner: Tab på fadølsanlæg: kroner kroner: kroner kroner kroner Bemærk, at Andersen får fradrag for tab på skattesaldoen på goodwill, når virksomheden lukker, selvom goodwill ikke sælges. Ligeledes er det værd at bemærke, at Andersen får fradrag for tab på fadølsanlæg, selvom han ikke sælger det til tredjemand, men udtager det til privat brug. Fradrag for tab på goodwill og tab på fadølsanlæg kan fratrækkes i personlig indkomst og AM-bidraget. Moms ved lukningen Inventar: kroner x 25 procent: Goodwill: Ingen momsmæssig virkning: kroner 0 kroner Fadølsanlæg (investeringsgode): kroner x 20 procent: kroner Da inventaret sælges til en anden virksomhed, uden at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, skal der betales moms af salgssummen på normal vis. Hvis Andersen havde solgt bodegaen samlet med kundekreds og beliggenhed, skulle det ske momsfrit som ved en virksomhedsoverdragelse. Bemærk, at Andersens udtagning af fadølsanlæg til privat anvendelse kun udløser krav om betaling af udtagningsmoms på kroner. Der er tale om et såkaldt investeringsgode, når købesummen overstiger kroner eksklusive moms. Forpligtelsen til at betale moms ved privat udtagning reduceres med 20 procent per hele regnskabsår fra og med købsåret. Ved udtagningen af fadølsanlægget til privat brug, er momsreguleringsforpligtelsen fra købet i 2010 til udtagningen i 2014 reduceret med 4 x 20 procent, så der alene skal betales 20 procent af købsmomsen som udtagningsmoms.

7 REGNSKAB Reklame er billigere end repræsentation Momsmæssigt og skattemæssigt er der stor forskel på, om en udgift kan karakteriseres som reklame eller repræsentation. Reklameudgifter kan skattemæssigt trækkes fra med 100 procent. For repræsentation gælder, at du kun kan trække 25 procent fra. Momsreglerne er også forskellige. Hvis der tale om udgifter, der kan karakteriseres som reklame for din virksomheds produkter, kan du fratrække disse udgifter 100 procent både momsmæssigt og skattemæssigt. Hvis der er tale om repræsentation, kan du kun fratrække udgiften skattemæssigt med 25 procent. Momsmæssigt er der overhovedet ikke fradrag for udgifter til repræsentation. Dog er der fradrag for 25 procent af momsen, hvis der er tale om udgifter til restaurantbesøg. Hvis der er tale om bespisning i egne lokaler, er der 100 procent fradrag for momsen, selvom der er tale om repræsentation og ikke reklame. Eksempel 1: annonce og kundearrangement med smågaver Bilforhandler Hansen markedsfører sin automobilforretning på forskellige måder. Hansen indrykker en halvsides annonce i et dagblad, hvor han markedsfører autoforretningen. Annoncen koster kroner inklusive moms, og af denne fremgår, at de første 50 kunder, der møder op søndag formiddag, får et gratis bilplejeprodukt med forretningens logo til en værdi af 80 kroner inklusive moms. Endvidere fremgår det af annoncen, at Hansen vil servere kaffe og kage til alle fremmødte. Udgift til kaffe og kage udgør 400 kroner inklusive moms. Det giver følgende beregning: Aktivitet Moms Skat Halvsides annonce i dagbladet. Bilplejeprodukter til fremmødte kunder. Kaffe og kage til fremmødte. Moms på annonce udgør kroner, som fratrækkes 100 procent som reklame. Moms (80 kroner x 50 produkter x 20 procent) = 800 kroner. Disse fratrækkes 100 procent som reklame, da indkøbspris er under 100 kroner, og der er påtrykt logo. Moms på 400 kroner fratrækkes 100 procent, da der er tale om bespisning af kunder i egne lokaler. Udgift til annonce eksklusive moms kroner fratrækkes 100 procent som reklame. Udgift eksklusive moms udgør kroner. Fratrækkes 100 procent som reklame. Udgift eksklusive moms 320 kroner fratrækkes 100 procent i skatten, da der er tale om et mindre traktement, der ikke har karakter af egentlig bespisning. Eksempel 2: Gaver med logo Bilforhandler Petersen sender i anledning af firmaets 25 års jubilæum 20 æsker chokolade til en købesum per æske på 140 kroner inklusive moms til udvalgte kunder. På chokoladeæsken har Petersen fået påført automobilforretningens logo tydeligt. Petersen sender endvidere 40 flasker vin til andre udvalgte kunder. Hver flaske er købt for 90 kroner inklusive moms, og Petersen har ligeledes sørget, for at der også her er påtrykt tydeligt firmalogo på etiketten. Det giver følgende beregning: Aktivitet Moms Skat 20 æsker chokolade med logo købt for 140 kroner per æske inklusive moms. 40 flasker vin med logo til en værdi under 100 kroner per flaske. Moms på chokolade: 20 æsker x 140 kroner x 20 procent = 560 kroner. Ingen fradrag, selvom der på æsken er påført logo, da indkøbsprisen for hver enkelt gave overstiger 100 kroner eksklusive moms. Moms udgør 40 flasker x 90 kroner x 20 procent = 720 kroner. Da her er tale om vin, er der intet fradrag. SKAT accepterer ikke, at vin momsmæssigt kan betragtes som en reklamegave, selvom der er påtrykt logo. Udgift inklusive moms udgør kroner, som fratrækkes med 25 procent, da der er tale om repræsentation, og hver enkelt gave har kostet over 100 kroner eksklusive moms. Udgift til vin inklusive moms udgør kroner, som kan fratrækkes med 25 procent som repræsentation svarende til 2. et KVARTAL fradrag 2015 på 900 kroner. 7

8 VIGTIGE DATOER juni 2015 juli 2015 august 2015 september Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Selvangivelse (selvstændige), Restskat (personer) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (kvartal og måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 28. EU-salg uden moms (små, mellem og store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7. ATP, feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 17. Månedsmoms (store), Endelig lønsumsafgift 2014 (personlige virksomheder), lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 21. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE Dagpenge 2015 Max. per dag: kr. Sygedagpenge, 2015 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: kr km: ,05 kr. Over 120 km: ,03 kr. Kørselsgodtgørelse 2015 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,70 kr. Over km ,05 kr. Egen cykel eller knallert per km... 0,52 kr. Rejsegodtgørelse 2015 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,63 kr. Fri morgenmad ,65 kr. Fri frokost ,30 kr. Fri middag ,30 kr. 25 procent godtgørelse ,75 kr. Straksafskrivning 2015 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Marts ,4 Februar ,9 Januar 2015: ,4 December ,0 November ,3 Oktober ,6 September ,5 August ,2 Juli ,4 Juni ,5 Maj ,5 April ,6 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. giv dig selv. netværksindbrud: kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. giv dig selv. netværksindbrud: kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber.

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere