Center for HR og Udvikling Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger"

Transkript

1 Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger

2 Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb fr revalidender 7 Løntilskudsjb til førtidspensinister (skånejb) 8 Fleksjb 10 Virksmhedspraktik 11 Løntilskudsjb g virksmhedspraktik 12 Løntilskudsjb fr dagpengeberettigede ledige 13 Løntilskudsjb fr ledige arbejdsparate kntant- g startshjælpsmdtagere 15 Løntilskudsjb fr ledige ikke arbejdsparate kntant- g startshjælpsmdtagere 16 Løntilskudsjb fr persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelsesg beskæftigelsesfremmende indsats 17 Løntilskudskudsjb til nyuddannede persner med et handicap 18 Virksmhedspraktik 19 Senirjbs 20 Integratins- g plæringsstillinger 21 Jbrtatin 23 Nyttejb 26 Mentrfunktin 27 Oversigt ver antal ansatte i specielle jbtyper i Slagelse Kmmune 28 Persnaleplitiske retningslinjer 29 Persnaleplitisk retningslinje fr plærings- g integratinsstillinger 29 Persnaleplitisk retningslinje fr ansættelse i løntilskud 33 Drøftelse g fastlæggelse af retningslinjer fr prettelse af stillingerne 35 Central MED-drøftelse / HvedMED 36 Lkal drøftelse / LkalMED/LkalMED niveau 2 37 Lkal frhandling / partssamarbejde 38 Intrduktin til den nye medarbejder 39 Frberedelse af mdtagelse g intrduktin af den nye medarbejder 39 Mentrfunktinen et særligt intrduktinsbehv 40 Opfølgning g evaluering 40 Links 41

3 Frrd I Slagelse Kmmunes Persnaleplitik står det beskrevet, at vi vil sm arbejdsplads afspejle det samfund, sm vi er en del af, g sm vi har til pgave at servicere. Vi ser s selv sm en rummelig arbejdsplads, hvr vi skaber arbejdstilbud til medarbejdere med specielle behv g bidrager derved til at højne livskvaliteten g scialiseringen fr både medarbejdere g arbejdspladsen. Denne håndbg skal bidrage til verskuelighed ver de muligheder, sm den enkelte virksmhed har fr netp at skabe den rummelige arbejdsplads. I dette års udgave af Håndbg m specielle jbtyper finder du infrmatin m de regler g rdninger, sm vedrører de specielle jbtyper, sm virksmhederne kan gøre brug af, heriblandt senirjbs, jbrtatin g mentrfunktinen. Desuden finder du i håndbgen de persnaleplitiske retningslinjer fr plærings- g integratinsstillinger g fr ansættelse med løntilskud, sm er udfærdiget i rammen af Slagelse Kmmunes persnaleplitik. Retningslinjerne skal medvirke til klare rammer fr drøftelsen g udarbejdelsen af de lkale retningslinjer ude i virksmhederne. Når den enkelte virksmhed ønsker at gøre brug af de specielle jbtyper, stilles der fte krav m at inddrage MED-rganisatinen i en drøftelse g fastlæggelse af retningslinjer fr prettelse af stillingerne. Disse frhld beskrives i denne håndbg, således at den enkelte virksmhed får et kvalificeret billede af, hvilke krav g muligheder der ligger i de enkelte jbtyper. Desuden er der inspiratin til, hvrdan den enkelte virksmhed kan tage imd en ny medarbejder, således at vedkmmende får en gd start på arbejdspladsen. Det er inspiratin mkring frberedelse på pstarten af den nye medarbejder, intrduktin, vervejelse m brugen af mentr samt pfølgning g evaluering. Med denne håndbg håber Center fr HR g Udvikling, at de frskellige frhld mkring de specielle jbtyper bliver verskuelige, således det er let at vurdere, m virksmheden skal gøre brug af jbtyperne. Center fr HR g Udvikling FORORD l 03

4 Regler g rdninger Herunder beskrives en række regler g rdninger knyttet til jbtyperne, sm er beskrevet i rammeaftalen m det sciale kapitel, lv m aktiv beskæftigelsesindsats, lv m en aktiv scialplitik, lv m senirjb mv. Disse regler g rdninger har til frmål at fremme en frebyggende indsats g medvirke til beskæftigelse fr persner med nedsat arbejdsevne g fr ledige. Her vil du bl.a. kunne finde plysninger m den specifikke jbtypes målgrupper, frmål med rdningen, løn g ansættelsesvilkår, fastsættelse af arbejdstiden samt m tilskud. Frhld, sm er vigtige fr den enkelte virksmhed fr at kunne vurdere de enkelte jbtyper. Alle Centermråder i Slagelse Kmmune har en Partnerskabsaftale med Jbcenter Slagelse. Det enkelte centermråde/virksmhed har dermed en fast virksmhedsknsulent i Jbcenter Slagelse, sm er 1. kntaktpersn fr virksmheden. I Partnerskabsaftalen er der fr eksempel fkus på rekruttering, pkvalificering g fasthldelse af medarbejdere, frebyggelse af langtidssygemeldinger g pkvalificering af ledige brgere. Få mere infrmatin på eller kntakt Partnerskabssekretariatet på tlf eller på mail: 04 l REGLER OG ORDNINGER

5 Persner med nedsat arbejdsevne Persner med nedsat arbejdsevne kan have nedsat arbejdsevne af frskellige årsager. Helbredsmæssige prblemer samt fysiske g psykiske handicap kan betyde, at en medarbejder ikke kan arbejde på lige fd med andre. Medarbejderens arbejdsevne skal ses sm en sammenhæng mellem jbfunktinen g helbredets funktinsniveau. Kategrien Persner med nedsat arbejdsevne indbefatter følgende persner: Revalidender (en midlertidig støtterdning, der kan bruges, når en medarbejder skal mskles til almindelig ansættelse inden fr et andet arbejdsmråde, g at denne mskling kræver en peride med ptræning g pkvalificering). Sygedagpengemdtagere Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspensin (en varig rdning fr persner, der får førtidspensin, men sm stadig ønsker at arbejde et antal timer m ugen). Det drejer sig m de såkaldte skånejbs. Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen (en varig støtte, hvr jbcentret kmpenserer virksmheden øknmisk fr medarbejderens nedsatte arbejdsevne), der ikke får førtidspensin. Det drejer sig m de såkaldte fleksjbs. Persner, sm er ansat i aftalebaserede jb på særlige vilkår uden løntilskud. Herunder beskrives de ansættelsesrdninger g praktisk assistance (hjælpemidler, mentrrdning g persnlig assistance), sm kan medvirke til at kmpensere fr en medarbejders nedsatte arbejdsevne. Øknmisk tilskud De sciale kapitler giver en mulighed fr gennem verenskmsten g uden m ffentlig støtte at aftale en ansættelse på særlige vilkår. I rdningerne ansættelse via revalidering, fleksjb eller skånejb får virksmheden et øknmisk tilskud fra det ffentlige til medarbejderens løn. REGLER OG ORDNINGER l 05

6 Aftalebaserede jb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Persner med nedsat arbejdsevne, sm er ansat i aftalebaserede jb på særlige vilkår. Give mulighed fr at persner med nedsat arbejdsevne kan fasthldes eller pnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse på særlige vilkår. Aftales lkalt mellem arbejdsgiveren g (lkale) repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin. Allerede ansatte bevarer ved vergang til aftalebaseret jb inden fr kmmunen ptjening g beregning af pensinsbidrag svarende til hidtidige løn- g beskæftigelsesgrad. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Ingen tidsbegrænsning. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Der gives ikke løntilskud. Tilskud: Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Tilskud til værktøj g arbejdsredskaber m.v. kan ydes i henhld til 100 i lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal være en betingelse af, at hjælpen har afgørende betydning fr, at persnen kan fasthlde eller pnå beskæftigelse, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen. Ingen. Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel. AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 06 l REGLER OG ORDNINGER

7 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Revalidender Revalidender Oplæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Lønnen skal sm minimum svare til den mindste verenskmstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesmråde. Arbejdsvilkårene skal svare til de verenskmstmæssige. Varigheden afhænger af behvet. Længden af tilskudsperiden afhænger af en vurdering af, m frmålet med ptræningen eller m plæringen er pnået. Tilbud m ansættelse kan gives udver et år. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Løntilskuddet kan højst udgøre 141,02 kr. pr. time. Valg af løntilskudssats sker ud fra en knkret vurdering af persnens arbejdsevne. Tilskud: Hvis en revalidend har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, kan der kbles en mentr på. Der kan eventuelt ydes tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger, hvis tilskuddet har afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller hvis indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Der kan eventuelt ydes tilskud til persnlig assistance, hvis persnen er handicappet. Du kan henvende dig til dit lkale jbcenter fr at høre nærmere. Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren g lkale repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin frhandle m: a. Frmålet med ansættelsen b. Tilrettelæggelsen af frløbet, herunder jbbeskrivelse g uddannelseselementer c. Et særligt intrduktinsbehv, herunder en evt. mentrrdning d. Opkvalificeringsbehv g/eller behv fr pfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel, lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g lv m en aktiv scialplitik. Blanketter på jbnet.dk: AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 07

8 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Skånejb Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der mdtager førtidspensin (Skånejb) At fasthlde eller pnå beskæftigelse fr persner med varig nedsat arbejdsevne, der mdtager førtidspensin. Løn- g ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden aftales mellem arbejdsgiveren g persnen i samarbejde med de faglige rganisatiner. Overenskmster g aftaler kan fraviges. Ingen tidsbegrænsning. I g med persner i skånejb har varig nedsættelse af arbejdsevnen, betyder det, at der er grænser fr, hvad vedkmmende kan præstere. Hvilke pgaver g hvr mange timer m ugen, jbbet skal være på, aftales mellem virksmheden g pågældende. Arbejdsgiveren kan få udbetalt 26,15 kr. i løntilskud, hvilket er den almindelige takst. Der kan gives en højere takst, hvis jbcentret vurderer, at der er tale m et særligt tilfælde. Løntilskuddet er varigt, idet det løber så længe, skånejbbet eksisterer. Hvis persnen i skånejb har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Persner, der er handicappede g kan have brug fr en persnlig assistance til at klare arbejdet, kan søge en sådan persnlig assistance i jbcenteret. Der skal være tale m et mfattende syns-, høre- g bevægelseshandicap eller et andet handicap. Kntakt dit lkale jbcenter fr at høre nærmere. Skånejbbere er mfattet af sygedagpengereglerne ligesm andre lønmdtagere. Arbejdsgiveren kan få refusin af sygedagpengene ved langvarig eller krnisk sygdm m.v. en såkaldt 56-aftale. Kntakt det lkale jbcenter fr at høre nærmere. 08 l REGLER OG ORDNINGER

9 Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren g lkale repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin frhandle m: a. Frmålet med ansættelsen b. Tilrettelæggelsen af frløbet, herunder jbbeskrivelse g uddannelseselementer c. Et særligt intrduktinsbehv, herunder en evt. mentrrdning d. Opkvalificeringsbehv g/eller behv fr pfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Medlemskab af A-kasse kan ikke prethldes. Persnen mdtager frtsat førtidspensin under ansættelsen. Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel g lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 09

10 Fleksjb Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen Der er indgået en aftale m en ny fleksjbrdning, sm er trådt i kraft pr. 1. januar Persner, sm allerede er ansat i fleksjb, frtsætter med nuværende løn- g ansættelsesvilkår. Ved ansættelse i et nyt fleksjb træder de nye regler i kraft: Løntilskud: Arbejdsgiver betaler løn inkl. pensin fr den arbejdsindsats, den fleksjbansatte reelt yder. Kmmunen supplerer lønnen fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet fikseres i den nye mdel til 98 % af højeste dagpengesats ( kr. pr. måned) g vil aftrappes i takt med, at lønnen stiger. Hver gang lønnen øges med kr., mdregnes 300 kr. i tilskuddet. Ved en lønindkmst inkl. pensin på kr. pr. måned er tilskuddet fuldt af - trappet. Timetal: Øknmien kan hænge sammen fr arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, frdi arbejdsgiver alene skal betale fr det arbejde, der bliver fuldført. Fleksjbberen har et øknmisk incitament til at øge sit timetal. Varighed: Persner under 40 år vil højst få tildelt fleksjb fr fem år ad gangen. Herefter vurderes det, m fleksjbberen frtsat er berettiget til et fleksjb. Midlertidige fleksjb betyder ikke, at fleksjbberen skal skifte fleksjb hvert femte år, men alene, at vedkmmende vurderes, m den enkelte frtsat er berettiget til et fleksjb. Persner ver 40 år kan efter det første femårige fleksjb få tilkendt et permanent fleksjb. Det gælder, hvis det vurderes, at fleksjbberen aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på rdinære vilkår. Hidtidig arbejdsplads: Hjemmelsgrundlag: Man kan først ansætte i fleksjb på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under verenskmstens sciale kapitel. Rammeaftale m scialt kapitel, lv m en aktiv beskæftigelsesindsats samt lv m fleksydelse. 10 l REGLER OG ORDNINGER

11 Virksmhedspraktik Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Frhldet mellem rdinært g ekstrardinært ansatte: Blanketter på jbnet.dk: Dagpengeberettigede ledige. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller ptræne persners faglige, sciale eller sprglige kmpetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte ppebærer hidtidige individuelle ydelse. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Hvis persnen i virksmhedspraktik har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Dagpengeberettigede ledige: p til 4 uger. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + frlængelse. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 13 uger, 26 uger + frlængelse. Under tilbuddet kan persnen varetage arbejdsfunktiner, der ellers ville blive udført sm almindeligt lønnet arbejde. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden tilskud g antallet af persner i virksmhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Frud fr etablering af virksmhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet m etableringen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ledige i virksmhedspraktik/løntilskud/nyttejb g rdinært ansatte. Reglerne freskriver således: - maks. én aktiveret persn fr hver 5 rdinært ansatte, hvis der er p til 50 ansatte, g herudver én aktiveret persn fr hver 10 rdinært ansatte. - Der kan dg altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset, at der er færre end 5 rdinært ansatte AB 131 Arbejdsgivertilbud m etablering af virksmhedspraktik AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 11

12 Løntilskudsjb g virksmhedspraktik fr ledige Det grundlæggende indhld i de sciale kapitler er, at virksmhederne kan fravige verenskmsternes rdinære aftaler m løn g arbejdsfrhld, hvis det er fr at integrere persner, sm har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kategrien Ledige indbefatter følgende persner: Dagpengeberettigede ledige Ledige arbejdsmarkedsparate kntanthjælpsmdtagere Ledige ikke arbejdsmarkedsparate kntanthjælpsmdtagere Ledige sygedagpengemdtagere Persner, der mdtager arbejdsmarkedsydelse Kntanthjælpsmdtagere sm er mfattet af integratinsprgrammet under integratinslven Nyuddannede persner med et handicap (Isbryderrdning) Persner, der mdtager uddannelseshjælp Frmål med løntilskudsansættelser g virksmhedspraktik Pladser til løntilskudsansættelser eller virksmhedspraktik har til frmål at afklare lediges fremtidige jbmråde eller pkvalificere brgerne, så de kmmer tættere på at få fast fdfæste på arbejdsmarkedet. Der kan sm hvedregel ikke etableres virksmhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksmhed, hvr brgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse mfatter gså løntilskudsansættelse. Dg kan sygedagpengemdtagere kmme i virksmhedspraktik i den virksmhed, hvr brgeren senest har været ansat, frudsat at vedkmmende er enig i tilbuddet. Brugen af virksmhedspraktik g løntilskudsansættelser Udbyttet af virksmhedspraktik g løntilskudsansættelser afhænger i høj grad af, hvr frberedt den nye medarbejder g virksmheden er - at der sker en gensidig frventningsafstemning. Det er derfr vigtigt, at frmålet er velkendt fr begge parter. Det er gså vigtigt, at virksmhedens medarbejdere giver den nye kllega en grundig intrduktin g inddrager hende/ham i faglige g kllegiale sammenhænge. Før en brger kan starte i en virksmhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De bligatriske blanketter skal være udfyldt g gdkendt. Der skal være en klar aftale mellem virksmheden, brgeren g brgerens kntaktpersn m: 1. Frmål 2. Arbejdspgaver 3. Opstartstidspunkt 4. Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden frm fr dkumentatin 5. Udslusning 6. Eventuel tilknytning af mentr 7. Eventuelt andre kmpensatins- g støttefranstaltninger 12 l REGLER OG ORDNINGER

13 Løntilskudsjb Dagpengeberettigede ledige Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Dagpengeberettigede ledige. Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens individuelle dagpenge, dg mindst 82 % af max. dagpenge. 1 Løntilskud pr.1. januar : Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber el ler mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden 3 : Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. ½ år. Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden under hensyntagen til den samlede løn, samt under hensyn til timeløn g tillæg. Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsens start g rundes p til nærmeste hele antal timer på ugebasis. Særlige bestemmelser: Der skal være en klar aftale mellem virksmheden, brgeren g brger - ens kntaktpersn m: 1. Frmålet med ansættelsen 2. Arbejdspgaver 3. Opstartstidspunkt 4. Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden frm fr dkumentatin 5. Udslusning 6. Eventuel tilknytning af mentr 7. Eventuelt andre kmpensatins- g støttefranstaltninger 1 Udver den maksimale timeløn må der kun ydes: Omkstningsdækkende ydelser (transprtmkstninger), arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge) g arbejdsbestemte tillæg (trucktillæg, smudstillæg). 2 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 3 Ugentlig arbejdstid (prundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dg mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %)) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg). REGLER OG ORDNINGER l 13

14 Løntilskudsjb Merbeskæftigelseskrav: (frtsat) Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g Rammeaftale m det sciale kapitel. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 14 l REGLER OG ORDNINGER

15 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens samlede kntanthjælp. Hertil kmmer feriegdtgørelse, ferietillæg g eventuel søgnehelligdagsbetaling. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks.1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 15

16 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Ledige ikke-arbejdsparate kntantg starthjælpsmdtagere Ledige ikke arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens samlede kntanthjælp. Hertil kmmer feriegdtgørelse, ferietillæg g eventuel søgnehelligdagsbetaling. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks.1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 16 l REGLER OG ORDNINGER

17 Løntilskudsjb Målgrupper: Løntilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. 1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g rammeaftale m scialt kapitel. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 17

18 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Nyuddannede persner med et handicap Nyuddannede persner med et handicap. Med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Løntilskud pr.1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis en handicappet, der er ansat eller ansættes med løntilskud i isbryderrdning har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, kan der kbles en mentr på. Jbcenteret kan give tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger under frudsætning af, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, m persnen kan deltage i tilbuddet eller kmpensere fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Persner med fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse kan søge støtte til persnlig assistance, der kmpenserer fr de begrænsninger, sm er knsekvensen af persnens fysiske eller psykiske funktinsned sættelse. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. 1 år. Der er ikke krav m merbeskæftigelse. Rimeligt frhld mellem ansatte uden løntilskud g persner med løntilskud. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g lv m kmpensatin til handicappede i erhverv mv. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 18 l REGLER OG ORDNINGER

19 Virksmhedspraktik Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Dagpengeberettigede ledige. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller ptræne persners faglige, sciale eller sprglige kmpetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte ppebærer hidtidige individuelle ydelse. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Hvis persnen i virksmhedspraktik har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Dagpengeberettigede ledige: p til 4 uger. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + frlængelse. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 13 uger, 26 uger + frlængelse. Under tilbuddet kan persnen varetage arbejdsfunktiner, der ellers ville blive udført sm almindeligt lønnet arbejde. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden tilskud g antallet af persner i virksmhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Frud fr etablering af virksmhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet m etableringen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Frhldet mellem rdinært g ekstrardinært ansatte: Blanketter på jbnet.dk: Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ledige i virksmhedspraktik/løntilskud/nyttejb g rdinært ansatte. Reglerne freskriver således: - maks. én aktiveret persn fr hver 5 rdinært ansatte, hvis der er p til 50 ansatte, g herudver én aktiveret persn fr hver 10 rdinært ansatte. - Der kan dg altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset at der er færre en 5 rdinært ansatte AB 131 Arbejdsgivertilbud m etablering af virksmhedspraktik AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 19

20 Senirjbs Målgruppe: Persner sm er ledige g medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperide udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Persnen har ret til ansættelse i et senirjb, når dagpengeperiden er udløbet. Det er en betingelse fr retten til senirjb, at persnen ved frtsat medlemskab af g indbetaling til en arbejdsløshedskasse vil kunne pfylde anciennitetskravet fr efterløn, når persnen pnår efterlønsalderen. Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud: Nettudgiften: Varighed: Kmmunen har pligt til at ansætte persner mfattet af venstående med bpæl i kmmunen i et senirjb senest 2 måneder efter den dag, hvr persnen har anmdet m et senirjb, dg tidligst ved udløbet af dagpengeperiden. Løn g ansættelsesvilkårene fr persner i senirjb skal være verenskmstmæssige eller de fr tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. De er mfattet af den lvgivning, der gældende fr lønmdtagere. Kmmunen får et årligt statsligt tilskud til ansættelsen på kr pr. helårsstilling. Tilskuddet nedsættes frhldsmæssigt ved ansættelse på mindre end fuld tid. Merudgiften pr. senirjb betales af jbcenteret (kmmunen). Hvis kmmunen ikke kan finde et senirjb til persnen/brgeren er vedkmmende berettiget til kmpensatinsydelse. Kmpensatinsydelse afhldes af jbcentret uden statsligt tilskud. Ansættelsen i et senirjb phører, når daten fr efterlønsalderen indtræder. Ansatte i senirjb kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, hvis pågældende mislighlder ansættelsesaftalen. Senirjb phører ligeledes, hvis pågældende udmelder sig af arbejdsløshedskasse eller phører med indbetaling af efterlønsbidrag til A-kassen. Fastsættelse af arbejdstiden: Andet: Hjemmelgrundlag: Kmmunen skal tilbyde fuldtidsansættelse til fuldtidsfrsikrede medlemmer samt deltidsansættelse til deltidsfrsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Der er krav m merbeskæftigelse. Ansættelse af persner i senirjb skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende km munale virksmhed. Lv m Senirjb. 20 l REGLER OG ORDNINGER

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere