Center for HR og Udvikling Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger"

Transkript

1 Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger

2 Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb fr revalidender 7 Løntilskudsjb til førtidspensinister (skånejb) 8 Fleksjb 10 Virksmhedspraktik 11 Løntilskudsjb g virksmhedspraktik 12 Løntilskudsjb fr dagpengeberettigede ledige 13 Løntilskudsjb fr ledige arbejdsparate kntant- g startshjælpsmdtagere 15 Løntilskudsjb fr ledige ikke arbejdsparate kntant- g startshjælpsmdtagere 16 Løntilskudsjb fr persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelsesg beskæftigelsesfremmende indsats 17 Løntilskudskudsjb til nyuddannede persner med et handicap 18 Virksmhedspraktik 19 Senirjbs 20 Integratins- g plæringsstillinger 21 Jbrtatin 23 Nyttejb 26 Mentrfunktin 27 Oversigt ver antal ansatte i specielle jbtyper i Slagelse Kmmune 28 Persnaleplitiske retningslinjer 29 Persnaleplitisk retningslinje fr plærings- g integratinsstillinger 29 Persnaleplitisk retningslinje fr ansættelse i løntilskud 33 Drøftelse g fastlæggelse af retningslinjer fr prettelse af stillingerne 35 Central MED-drøftelse / HvedMED 36 Lkal drøftelse / LkalMED/LkalMED niveau 2 37 Lkal frhandling / partssamarbejde 38 Intrduktin til den nye medarbejder 39 Frberedelse af mdtagelse g intrduktin af den nye medarbejder 39 Mentrfunktinen et særligt intrduktinsbehv 40 Opfølgning g evaluering 40 Links 41

3 Frrd I Slagelse Kmmunes Persnaleplitik står det beskrevet, at vi vil sm arbejdsplads afspejle det samfund, sm vi er en del af, g sm vi har til pgave at servicere. Vi ser s selv sm en rummelig arbejdsplads, hvr vi skaber arbejdstilbud til medarbejdere med specielle behv g bidrager derved til at højne livskvaliteten g scialiseringen fr både medarbejdere g arbejdspladsen. Denne håndbg skal bidrage til verskuelighed ver de muligheder, sm den enkelte virksmhed har fr netp at skabe den rummelige arbejdsplads. I dette års udgave af Håndbg m specielle jbtyper finder du infrmatin m de regler g rdninger, sm vedrører de specielle jbtyper, sm virksmhederne kan gøre brug af, heriblandt senirjbs, jbrtatin g mentrfunktinen. Desuden finder du i håndbgen de persnaleplitiske retningslinjer fr plærings- g integratinsstillinger g fr ansættelse med løntilskud, sm er udfærdiget i rammen af Slagelse Kmmunes persnaleplitik. Retningslinjerne skal medvirke til klare rammer fr drøftelsen g udarbejdelsen af de lkale retningslinjer ude i virksmhederne. Når den enkelte virksmhed ønsker at gøre brug af de specielle jbtyper, stilles der fte krav m at inddrage MED-rganisatinen i en drøftelse g fastlæggelse af retningslinjer fr prettelse af stillingerne. Disse frhld beskrives i denne håndbg, således at den enkelte virksmhed får et kvalificeret billede af, hvilke krav g muligheder der ligger i de enkelte jbtyper. Desuden er der inspiratin til, hvrdan den enkelte virksmhed kan tage imd en ny medarbejder, således at vedkmmende får en gd start på arbejdspladsen. Det er inspiratin mkring frberedelse på pstarten af den nye medarbejder, intrduktin, vervejelse m brugen af mentr samt pfølgning g evaluering. Med denne håndbg håber Center fr HR g Udvikling, at de frskellige frhld mkring de specielle jbtyper bliver verskuelige, således det er let at vurdere, m virksmheden skal gøre brug af jbtyperne. Center fr HR g Udvikling FORORD l 03

4 Regler g rdninger Herunder beskrives en række regler g rdninger knyttet til jbtyperne, sm er beskrevet i rammeaftalen m det sciale kapitel, lv m aktiv beskæftigelsesindsats, lv m en aktiv scialplitik, lv m senirjb mv. Disse regler g rdninger har til frmål at fremme en frebyggende indsats g medvirke til beskæftigelse fr persner med nedsat arbejdsevne g fr ledige. Her vil du bl.a. kunne finde plysninger m den specifikke jbtypes målgrupper, frmål med rdningen, løn g ansættelsesvilkår, fastsættelse af arbejdstiden samt m tilskud. Frhld, sm er vigtige fr den enkelte virksmhed fr at kunne vurdere de enkelte jbtyper. Alle Centermråder i Slagelse Kmmune har en Partnerskabsaftale med Jbcenter Slagelse. Det enkelte centermråde/virksmhed har dermed en fast virksmhedsknsulent i Jbcenter Slagelse, sm er 1. kntaktpersn fr virksmheden. I Partnerskabsaftalen er der fr eksempel fkus på rekruttering, pkvalificering g fasthldelse af medarbejdere, frebyggelse af langtidssygemeldinger g pkvalificering af ledige brgere. Få mere infrmatin på eller kntakt Partnerskabssekretariatet på tlf eller på mail: 04 l REGLER OG ORDNINGER

5 Persner med nedsat arbejdsevne Persner med nedsat arbejdsevne kan have nedsat arbejdsevne af frskellige årsager. Helbredsmæssige prblemer samt fysiske g psykiske handicap kan betyde, at en medarbejder ikke kan arbejde på lige fd med andre. Medarbejderens arbejdsevne skal ses sm en sammenhæng mellem jbfunktinen g helbredets funktinsniveau. Kategrien Persner med nedsat arbejdsevne indbefatter følgende persner: Revalidender (en midlertidig støtterdning, der kan bruges, når en medarbejder skal mskles til almindelig ansættelse inden fr et andet arbejdsmråde, g at denne mskling kræver en peride med ptræning g pkvalificering). Sygedagpengemdtagere Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspensin (en varig rdning fr persner, der får førtidspensin, men sm stadig ønsker at arbejde et antal timer m ugen). Det drejer sig m de såkaldte skånejbs. Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen (en varig støtte, hvr jbcentret kmpenserer virksmheden øknmisk fr medarbejderens nedsatte arbejdsevne), der ikke får førtidspensin. Det drejer sig m de såkaldte fleksjbs. Persner, sm er ansat i aftalebaserede jb på særlige vilkår uden løntilskud. Herunder beskrives de ansættelsesrdninger g praktisk assistance (hjælpemidler, mentrrdning g persnlig assistance), sm kan medvirke til at kmpensere fr en medarbejders nedsatte arbejdsevne. Øknmisk tilskud De sciale kapitler giver en mulighed fr gennem verenskmsten g uden m ffentlig støtte at aftale en ansættelse på særlige vilkår. I rdningerne ansættelse via revalidering, fleksjb eller skånejb får virksmheden et øknmisk tilskud fra det ffentlige til medarbejderens løn. REGLER OG ORDNINGER l 05

6 Aftalebaserede jb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Persner med nedsat arbejdsevne, sm er ansat i aftalebaserede jb på særlige vilkår. Give mulighed fr at persner med nedsat arbejdsevne kan fasthldes eller pnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse på særlige vilkår. Aftales lkalt mellem arbejdsgiveren g (lkale) repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin. Allerede ansatte bevarer ved vergang til aftalebaseret jb inden fr kmmunen ptjening g beregning af pensinsbidrag svarende til hidtidige løn- g beskæftigelsesgrad. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Ingen tidsbegrænsning. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Der gives ikke løntilskud. Tilskud: Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Tilskud til værktøj g arbejdsredskaber m.v. kan ydes i henhld til 100 i lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal være en betingelse af, at hjælpen har afgørende betydning fr, at persnen kan fasthlde eller pnå beskæftigelse, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen. Ingen. Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel. AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 06 l REGLER OG ORDNINGER

7 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Revalidender Revalidender Oplæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Lønnen skal sm minimum svare til den mindste verenskmstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesmråde. Arbejdsvilkårene skal svare til de verenskmstmæssige. Varigheden afhænger af behvet. Længden af tilskudsperiden afhænger af en vurdering af, m frmålet med ptræningen eller m plæringen er pnået. Tilbud m ansættelse kan gives udver et år. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Løntilskuddet kan højst udgøre 141,02 kr. pr. time. Valg af løntilskudssats sker ud fra en knkret vurdering af persnens arbejdsevne. Tilskud: Hvis en revalidend har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, kan der kbles en mentr på. Der kan eventuelt ydes tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger, hvis tilskuddet har afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller hvis indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Der kan eventuelt ydes tilskud til persnlig assistance, hvis persnen er handicappet. Du kan henvende dig til dit lkale jbcenter fr at høre nærmere. Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren g lkale repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin frhandle m: a. Frmålet med ansættelsen b. Tilrettelæggelsen af frløbet, herunder jbbeskrivelse g uddannelseselementer c. Et særligt intrduktinsbehv, herunder en evt. mentrrdning d. Opkvalificeringsbehv g/eller behv fr pfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel, lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g lv m en aktiv scialplitik. Blanketter på jbnet.dk: AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 07

8 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Skånejb Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der mdtager førtidspensin (Skånejb) At fasthlde eller pnå beskæftigelse fr persner med varig nedsat arbejdsevne, der mdtager førtidspensin. Løn- g ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden aftales mellem arbejdsgiveren g persnen i samarbejde med de faglige rganisatiner. Overenskmster g aftaler kan fraviges. Ingen tidsbegrænsning. I g med persner i skånejb har varig nedsættelse af arbejdsevnen, betyder det, at der er grænser fr, hvad vedkmmende kan præstere. Hvilke pgaver g hvr mange timer m ugen, jbbet skal være på, aftales mellem virksmheden g pågældende. Arbejdsgiveren kan få udbetalt 26,15 kr. i løntilskud, hvilket er den almindelige takst. Der kan gives en højere takst, hvis jbcentret vurderer, at der er tale m et særligt tilfælde. Løntilskuddet er varigt, idet det løber så længe, skånejbbet eksisterer. Hvis persnen i skånejb har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Persner, der er handicappede g kan have brug fr en persnlig assistance til at klare arbejdet, kan søge en sådan persnlig assistance i jbcenteret. Der skal være tale m et mfattende syns-, høre- g bevægelseshandicap eller et andet handicap. Kntakt dit lkale jbcenter fr at høre nærmere. Skånejbbere er mfattet af sygedagpengereglerne ligesm andre lønmdtagere. Arbejdsgiveren kan få refusin af sygedagpengene ved langvarig eller krnisk sygdm m.v. en såkaldt 56-aftale. Kntakt det lkale jbcenter fr at høre nærmere. 08 l REGLER OG ORDNINGER

9 Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren g lkale repræsentanter fr den frhandlingsberettigede rganisatin frhandle m: a. Frmålet med ansættelsen b. Tilrettelæggelsen af frløbet, herunder jbbeskrivelse g uddannelseselementer c. Et særligt intrduktinsbehv, herunder en evt. mentrrdning d. Opkvalificeringsbehv g/eller behv fr pfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Medlemskab af A-kasse kan ikke prethldes. Persnen mdtager frtsat førtidspensin under ansættelsen. Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Ikke krav m merbeskæftigelse. Rammeaftale m scialt kapitel g lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 09

10 Fleksjb Persner med varige begrænsninger i arbejdsevnen Der er indgået en aftale m en ny fleksjbrdning, sm er trådt i kraft pr. 1. januar Persner, sm allerede er ansat i fleksjb, frtsætter med nuværende løn- g ansættelsesvilkår. Ved ansættelse i et nyt fleksjb træder de nye regler i kraft: Løntilskud: Arbejdsgiver betaler løn inkl. pensin fr den arbejdsindsats, den fleksjbansatte reelt yder. Kmmunen supplerer lønnen fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet fikseres i den nye mdel til 98 % af højeste dagpengesats ( kr. pr. måned) g vil aftrappes i takt med, at lønnen stiger. Hver gang lønnen øges med kr., mdregnes 300 kr. i tilskuddet. Ved en lønindkmst inkl. pensin på kr. pr. måned er tilskuddet fuldt af - trappet. Timetal: Øknmien kan hænge sammen fr arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, frdi arbejdsgiver alene skal betale fr det arbejde, der bliver fuldført. Fleksjbberen har et øknmisk incitament til at øge sit timetal. Varighed: Persner under 40 år vil højst få tildelt fleksjb fr fem år ad gangen. Herefter vurderes det, m fleksjbberen frtsat er berettiget til et fleksjb. Midlertidige fleksjb betyder ikke, at fleksjbberen skal skifte fleksjb hvert femte år, men alene, at vedkmmende vurderes, m den enkelte frtsat er berettiget til et fleksjb. Persner ver 40 år kan efter det første femårige fleksjb få tilkendt et permanent fleksjb. Det gælder, hvis det vurderes, at fleksjbberen aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på rdinære vilkår. Hidtidig arbejdsplads: Hjemmelsgrundlag: Man kan først ansætte i fleksjb på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under verenskmstens sciale kapitel. Rammeaftale m scialt kapitel, lv m en aktiv beskæftigelsesindsats samt lv m fleksydelse. 10 l REGLER OG ORDNINGER

11 Virksmhedspraktik Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Frhldet mellem rdinært g ekstrardinært ansatte: Blanketter på jbnet.dk: Dagpengeberettigede ledige. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller ptræne persners faglige, sciale eller sprglige kmpetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte ppebærer hidtidige individuelle ydelse. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Hvis persnen i virksmhedspraktik har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Dagpengeberettigede ledige: p til 4 uger. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + frlængelse. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 13 uger, 26 uger + frlængelse. Under tilbuddet kan persnen varetage arbejdsfunktiner, der ellers ville blive udført sm almindeligt lønnet arbejde. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden tilskud g antallet af persner i virksmhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Frud fr etablering af virksmhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet m etableringen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ledige i virksmhedspraktik/løntilskud/nyttejb g rdinært ansatte. Reglerne freskriver således: - maks. én aktiveret persn fr hver 5 rdinært ansatte, hvis der er p til 50 ansatte, g herudver én aktiveret persn fr hver 10 rdinært ansatte. - Der kan dg altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset, at der er færre end 5 rdinært ansatte AB 131 Arbejdsgivertilbud m etablering af virksmhedspraktik AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 11

12 Løntilskudsjb g virksmhedspraktik fr ledige Det grundlæggende indhld i de sciale kapitler er, at virksmhederne kan fravige verenskmsternes rdinære aftaler m løn g arbejdsfrhld, hvis det er fr at integrere persner, sm har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kategrien Ledige indbefatter følgende persner: Dagpengeberettigede ledige Ledige arbejdsmarkedsparate kntanthjælpsmdtagere Ledige ikke arbejdsmarkedsparate kntanthjælpsmdtagere Ledige sygedagpengemdtagere Persner, der mdtager arbejdsmarkedsydelse Kntanthjælpsmdtagere sm er mfattet af integratinsprgrammet under integratinslven Nyuddannede persner med et handicap (Isbryderrdning) Persner, der mdtager uddannelseshjælp Frmål med løntilskudsansættelser g virksmhedspraktik Pladser til løntilskudsansættelser eller virksmhedspraktik har til frmål at afklare lediges fremtidige jbmråde eller pkvalificere brgerne, så de kmmer tættere på at få fast fdfæste på arbejdsmarkedet. Der kan sm hvedregel ikke etableres virksmhedspraktik eller løntilskudsansættelse i den virksmhed, hvr brgeren senest har været ansat. Den seneste ansættelse mfatter gså løntilskudsansættelse. Dg kan sygedagpengemdtagere kmme i virksmhedspraktik i den virksmhed, hvr brgeren senest har været ansat, frudsat at vedkmmende er enig i tilbuddet. Brugen af virksmhedspraktik g løntilskudsansættelser Udbyttet af virksmhedspraktik g løntilskudsansættelser afhænger i høj grad af, hvr frberedt den nye medarbejder g virksmheden er - at der sker en gensidig frventningsafstemning. Det er derfr vigtigt, at frmålet er velkendt fr begge parter. Det er gså vigtigt, at virksmhedens medarbejdere giver den nye kllega en grundig intrduktin g inddrager hende/ham i faglige g kllegiale sammenhænge. Før en brger kan starte i en virksmhedspraktik eller løntilskudsansættelse, skal følgende være på plads: De bligatriske blanketter skal være udfyldt g gdkendt. Der skal være en klar aftale mellem virksmheden, brgeren g brgerens kntaktpersn m: 1. Frmål 2. Arbejdspgaver 3. Opstartstidspunkt 4. Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden frm fr dkumentatin 5. Udslusning 6. Eventuel tilknytning af mentr 7. Eventuelt andre kmpensatins- g støttefranstaltninger 12 l REGLER OG ORDNINGER

13 Løntilskudsjb Dagpengeberettigede ledige Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Dagpengeberettigede ledige. Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens individuelle dagpenge, dg mindst 82 % af max. dagpenge. 1 Løntilskud pr.1. januar : Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber el ler mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden 3 : Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. ½ år. Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden under hensyntagen til den samlede løn, samt under hensyn til timeløn g tillæg. Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsens start g rundes p til nærmeste hele antal timer på ugebasis. Særlige bestemmelser: Der skal være en klar aftale mellem virksmheden, brgeren g brger - ens kntaktpersn m: 1. Frmålet med ansættelsen 2. Arbejdspgaver 3. Opstartstidspunkt 4. Opfølgning, herunder eventuel evaluering eller anden frm fr dkumentatin 5. Udslusning 6. Eventuel tilknytning af mentr 7. Eventuelt andre kmpensatins- g støttefranstaltninger 1 Udver den maksimale timeløn må der kun ydes: Omkstningsdækkende ydelser (transprtmkstninger), arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge) g arbejdsbestemte tillæg (trucktillæg, smudstillæg). 2 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 3 Ugentlig arbejdstid (prundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dg mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %)) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg). REGLER OG ORDNINGER l 13

14 Løntilskudsjb Merbeskæftigelseskrav: (frtsat) Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g Rammeaftale m det sciale kapitel. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 14 l REGLER OG ORDNINGER

15 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens samlede kntanthjælp. Hertil kmmer feriegdtgørelse, ferietillæg g eventuel søgnehelligdagsbetaling. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks.1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 15

16 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Ledige ikke-arbejdsparate kntantg starthjælpsmdtagere Ledige ikke arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Med henblik på plæring g genptræning af faglige, sciale eller sprglige kmpetencer. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med persnens samlede kntanthjælp. Hertil kmmer feriegdtgørelse, ferietillæg g eventuel søgnehelligdagsbetaling. Løntilskud pr. 1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis persnen i løntilskud har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks.1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 16 l REGLER OG ORDNINGER

17 Løntilskudsjb Målgrupper: Løntilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. 1 år. Frud fr ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet m ansættelsen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte hs vedkmmende arbejdsgiver. Ved nettudvidelse frstås merbeskæftigelse i frhld til virksmhedens nrmale beskæftigelse. Nrmal beskæftigelse er defineret ved det gennemsnitlige antal ansatte i de fregående 12 måneder. Betingelsen m merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren g de ansatte i fællesskab. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden løntilskud g antallet af ansatte med løntilskud g persner i virksmhedspraktik. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g rammeaftale m scialt kapitel. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 17

18 Løntilskudsjb Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Nyuddannede persner med et handicap Nyuddannede persner med et handicap. Med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Løn- g ansættelsesvilkår skal være verenskmstmæssige. Persner med løntilskud er i øvrigt mfattet af den lvgivning, der gælder fr lønmdtagere. Løntilskud pr.1. januar 2014: Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Andre tilskud: Hvis en handicappet, der er ansat eller ansættes med løntilskud i isbryderrdning har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, kan der kbles en mentr på. Jbcenteret kan give tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger under frudsætning af, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, m persnen kan deltage i tilbuddet eller kmpensere fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Persner med fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse kan søge støtte til persnlig assistance, der kmpenserer fr de begrænsninger, sm er knsekvensen af persnens fysiske eller psykiske funktinsned sættelse. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Individuel vurdering fra gang til gang, dg maks. 1 år. Der er ikke krav m merbeskæftigelse. Rimeligt frhld mellem ansatte uden løntilskud g persner med løntilskud. Hjemmelsgrundlag: Blanketter på jbnet.dk: Lv m en aktiv beskæftigelsesindsats g lv m kmpensatin til handicappede i erhverv mv. AB 201 Arbejdsgivertilbud m ansættelse med løntilskud AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) 18 l REGLER OG ORDNINGER

19 Virksmhedspraktik Målgrupper: Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2014: Tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Dagpengeberettigede ledige. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere. Persner under 18 år, sm har behv fr en uddannelses- g beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller ptræne persners faglige, sciale eller sprglige kmpetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte ppebærer hidtidige individuelle ydelse. Ingen udgifter fr den kmmunale virksmhed. Hvis persnen i virksmhedspraktik har afgørende brug fr en særlig intrduktin, vejledning eller plæring, er der mulighed fr at søge en mentrrdning. Der kan desuden være behv fr at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse fr at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning fr, at persnen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kmpenserer fr persnens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Dagpengeberettigede ledige: p til 4 uger. Ledige arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + frlængelse. Ledige ikke-arbejdsparate kntant- g starthjælpsmdtagere: p til 13 uger, 26 uger + frlængelse. Under tilbuddet kan persnen varetage arbejdsfunktiner, der ellers ville blive udført sm almindeligt lønnet arbejde. Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ansatte uden tilskud g antallet af persner i virksmhedspraktik samt ansatte med løntilskud. Frud fr etablering af virksmhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet m etableringen have været drøftet mellem virksmheden g repræsentanter fr virksmhedens ansatte. Frhldet mellem rdinært g ekstrardinært ansatte: Blanketter på jbnet.dk: Der skal være et rimeligt frhld mellem antallet af ledige i virksmhedspraktik/løntilskud/nyttejb g rdinært ansatte. Reglerne freskriver således: - maks. én aktiveret persn fr hver 5 rdinært ansatte, hvis der er p til 50 ansatte, g herudver én aktiveret persn fr hver 10 rdinært ansatte. - Der kan dg altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset at der er færre en 5 rdinært ansatte AB 131 Arbejdsgivertilbud m etablering af virksmhedspraktik AB 206 Erklæring m merbeskæftigelse mv. g høring af de ansatte frud fr ansættelse med løntilskud AB 401 Ansøgning m/bevilling af tilskud til mentrfunktin AF 82 Ansøgning m bevilling m hjælpemidler (tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber g arbejdspladsindretninger) REGLER OG ORDNINGER l 19

20 Senirjbs Målgruppe: Persner sm er ledige g medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperide udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Persnen har ret til ansættelse i et senirjb, når dagpengeperiden er udløbet. Det er en betingelse fr retten til senirjb, at persnen ved frtsat medlemskab af g indbetaling til en arbejdsløshedskasse vil kunne pfylde anciennitetskravet fr efterløn, når persnen pnår efterlønsalderen. Frmål: Løn g ansættelsesvilkår: Løntilskud: Nettudgiften: Varighed: Kmmunen har pligt til at ansætte persner mfattet af venstående med bpæl i kmmunen i et senirjb senest 2 måneder efter den dag, hvr persnen har anmdet m et senirjb, dg tidligst ved udløbet af dagpengeperiden. Løn g ansættelsesvilkårene fr persner i senirjb skal være verenskmstmæssige eller de fr tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. De er mfattet af den lvgivning, der gældende fr lønmdtagere. Kmmunen får et årligt statsligt tilskud til ansættelsen på kr pr. helårsstilling. Tilskuddet nedsættes frhldsmæssigt ved ansættelse på mindre end fuld tid. Merudgiften pr. senirjb betales af jbcenteret (kmmunen). Hvis kmmunen ikke kan finde et senirjb til persnen/brgeren er vedkmmende berettiget til kmpensatinsydelse. Kmpensatinsydelse afhldes af jbcentret uden statsligt tilskud. Ansættelsen i et senirjb phører, når daten fr efterlønsalderen indtræder. Ansatte i senirjb kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, hvis pågældende mislighlder ansættelsesaftalen. Senirjb phører ligeledes, hvis pågældende udmelder sig af arbejdsløshedskasse eller phører med indbetaling af efterlønsbidrag til A-kassen. Fastsættelse af arbejdstiden: Andet: Hjemmelgrundlag: Kmmunen skal tilbyde fuldtidsansættelse til fuldtidsfrsikrede medlemmer samt deltidsansættelse til deltidsfrsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Der er krav m merbeskæftigelse. Ansættelse af persner i senirjb skal medføre en nettudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende km munale virksmhed. Lv m Senirjb. 20 l REGLER OG ORDNINGER

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere