Lejens fastsættelse i boliglejemål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejens fastsættelse i boliglejemål"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1

2 Lejens fastsættelse i boliglejemål Plan for gennemgang: Lejefastsættelseskategorier Lejemål med fri lejefastsættelse Småejendomme Pause Omkostningsbestemte lejemål Spørgsmål 2

3 Lejefastsættelseskategorier Der er overordnet 4 forskellige lejefastsættelseskategorier: 1) Det lejedes værdi -> lejen må ikke væsentlig overstige den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand LL 47, stk. 1 og 3 2) Omkostningsbestemt leje -> lejen kan ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi ML 5, stk. 1 3

4 Lejefastsættelseskategorier Der er overordnet 4 forskellige lejefastsættelseskategorier: (fortsat) 3) Det lejedes værdi, småhus -> Lejen må ikke væsentligt overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter 7 (altså sammenligning med lejemål med omkostningsbestemt leje) ML 29c 4) Fri lejefastsættelse (Markedsleje) -> Der gælder ikke begrænsninger for lejen udover aftalelovens 36 (lejen må ikke være urimelig eller i strid med redelig handlemåde) ML 15a, stk. 5 og LL 106, nr. 6. 4

5 Ejendomsforeningen Danmark Lejemål med fri lejefastsættelse 5

6 Lejemål med fri lejefastsættelse Udlejer og lejer kan aftale en fravigelse af OMK-leje/Småhusleje/Det lejedes værdi og således få markedsleje (fri lejefastsættelse), såfremt beboelseslejligheden: ligger i en ejendom, der er taget i brug efter den 31, december 1991 ML 15a, stk. 1 / LL 53, stk. 3 ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991 ML 15a, stk. 2 / LL 53, stk. 4 ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 6

7 Lejemål med fri lejefastsættelse Ejendommen er taget i brug efter den 31. december 1991, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 1 / LL 53, stk. 3 Ejendommen er taget i brug efter den 31. december 1991: Der skal være tale om en fuldstændig nyopført ejendom GD 2003/03 Ø Ibrugtagningstidspunkt er afgørende GD 2012/18 Ø Ejendommen kan godt være færdigopført tidligere, men må i så fald ikke være taget i brug før efter den 31. december Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale bør anføres i lejekontrakten. 7

8 Lejemål med fri lejefastsættelse Beboelseslejligheden ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 2 / LL 53, stk. 4 Beboelseslejligheden ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991: Det er den faktiske anvendelse af lejligheden den 31. december 1991, som er afgørende GD 2008/05 Ø lejligheden kan godt tidligere have være anvendt til beboelse. Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale med henvisning til bestemmelse skal anføres i lejekontrakten. 8

9 Lejemål med fri lejefastsættelse Beboelseslejligheden ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 Beboelseslejligheden ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse: Det er den faktiske anvendelse af tagetagen den 1. september 2002, som er afgørende. Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale med henvisning til bestemmelse skal være anført i lejekontrakten. 9

10 Lejemål med fri lejefastsættelse Beboelseslejligheden ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 Beboelseslejligheden ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli Det er tidspunktet for byggetilladelse, som er afgørende. Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale med henvisning til bestemmelse skal være anført i lejekontrakten. 10

11 Lejemål med fri lejefastsættelse Aftale om markedsleje er kun begrænset af aftalelovens 36 GD 2012/50 Ø: U ejede og udlejede kollegieværelser i et kollegiebyggeri, der var opført i årene uden offentlig støtte. Lejeaftalen blev indgået mellem U og L pr. 1. august 2008, og lejen var fastsat i henhold til ML 15a. Huslejenævnet nedsatte lejen i medfør af Aftl. 36, mens ankenævnet traf afgørelse i overensstemmelse med U's påstand. L indbragte herefter sagen for boligretten. Både boligretten og landsretten gav U medhold, idet det ikke fandtes godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte den aftalte leje som urimelig efter Aftl. 36, jf. ML 15a, stk. 5. Der skal mere til at tilsidesætte lejen, end det forhold, at lejen afviger væsentligt fra markedslejen Der tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, lejeaftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder 11

12 Ejendomsforeningen Danmark Småejendomme 12

13 Definition på småejendom Beliggende i reguleret kommune Maksimalt 6 beboelseslejligheder Blandede lejemål (lejligheder) + medregnes Enkeltværelser - medregnes Erhvervslejemål - medregnes Klubværelser - medregnes Hvad er status pr. 1. januar

14 Småejendomme - hvilke lejemål Omfattede lejemål rene beboelseslejligheder blandede lejemål (fysisk samlede + boligdelen af fysisk adskilte) klubværelser Ikke omfattede accessoriske enkeltværelser erhvervslejemål erhvervsdelen af fysisk adskilte blandede lejemål 14

15 Småejendomme hvilke lejemål Definition: Byfornyede ejendomme er småejendomme småejendomme som er byfornyede efter den tidligere byfornyelseslov omkostningsbestemt leje 80/20-ejendomme er ikke småejendomme dvs. at mere end 80 % af ejendommens bruttoetage-areal anvendtes til erhverv pr. 1. jan

16 Småejendomme - hvilke lejemål Definition: fremlejede lejligheder er omfattet GA 2013/5: Lejen skulle fastsættes efter reglerne i ML kap. IV A om mindre ejendomme, da det lejede var et fremlejemål. Lejen i gennemgribende forbedrede småhuslejemål skulle sammenlignes med lejen i lejemål, hvor denne var fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt leje med tillæg af forbedringer. udlejede ejerlejligheder ejet af samme ejer maks. 6 leje-lejligheder pr. 1. januar 1995 udlejede andelslejligheder maks. 6 leje-lejligheder pr. 1. januar

17 Småejendomme hvilke lejemål Tidligere andelsboligforeninger GD 2008/03 B: Ejendom et småhus GD 2010/29 Ø: Ejendom omkostningsbestemt Hvilken dom er rigtig? se artikel i TBB af Mogens Dürr: GD 2008/03 B er rigtig Se dog GD 2013/56V: Ejendom omkostningsbestemt Tvist ml. U og L vedr. lejefastsættelse i et lejemål, som den 1. jan var beliggende i en privat A/B med 10 beboelseslejemål, hvoraf 2 var udlejet af A/B. Ejendommen blev siden solgt som udlejningsejendom. Lejefastsættelse i 2001 skulle ske efter ML 5, stk. 1. Sagen hjemvist til fornyet behandling i huslejenævnet. 17

18 Lejefastsættelse i småejendom Lejefastsættelse: Småhuse er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje I stedet gælder reglerne i kap. VIII i LL: det lejedes værdi, jf. LL MEN : lejen kan efter ML 29c..ikke væsentligt overstige lejen for tilsvarende lejeforhold... med omkostningsbestemt leje 18

19 Lejefastsættelse i småejendom Væsentlighedskravet udmøntes forskelligt ved landets forskellige nævn. Ved GD 2004/46 Ø fandt Landsretten, at en forskel mellem aftalt og godkendt leje på 10 % i forhold til den godkendte leje er væsentlig. Beregningen af væsentlighedskravet tager udgangspunkt i den godkendte leje (dvs. det lejedes værdi, som er i nævneren), jf. GA EKSEMPEL: Husleje kr /m2. Stigning til kr /m2 Beregning: (kr kr = kr. 100) X 100 / kr = 9,09% 19

20 Lejefastsættelse i småejendom ML 29 c - sammenligningslejemål Udgangspunktet er sammenligning med ML 7 - lejemål (Omk. lejemål) med tilsvarende beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr, vedligeholdelsesstand etc. Nævnenes fastsættelse af lejens størrelse i praksis, efterlader tvivl, når man ser begrundelserne Ofte fremgår de konkrete sammenligningslejemål ikke. Der anvendes almindelige begrundelser om det pågældende lejemåls stand, indretning m.v., nævnets egen sagkundskab og generelle erfaring etc. 20

21 Lejefastsættelse i småejendom GD 2013/77 Ø: Boligretten og Østre Landsret fandt, at sag om lejens størrelse i et småhus, jf. ML 29 c, efter omstændighederne skulle hjemvises til fornyet behandling i huslejenævn, idet huslejenævnet ikke havde truffet sin afgørelse på baggrund af sammenligningslejemål eller et udarbejdet skyggebudget. Hvor langt rækker landsrettens præmisser? 21

22 Lejefastsættelse i småejendom - Huslejenævnsbehandling Skyggebudget, hvis ingen sammenligningslejemål (ML 29c, 4. pkt.): Omkostningsbestemt leje for lejemålet: + skatter og afgifter + driftsudgifter (renholdelse, administration og forsikring) + beregnede hensættelser til udvendig vedligeholdelse ( 18 og 18 b + evt. hensættelser til indvendig vedligeholdelse ( 22) + beregnet tillæg for evt. forbedringer samlet leje for lejemålet 22

23 Lejeregulering i småejendom Lejenedsættelse, hvis: lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, uanset om der er gået 2 år fra lejeaftalens indgåelse uanset hvor længe der er gået siden seneste det lejedes værdi - lejeforhøjelse ML 17, stk. 1-2 gælder i stedet for LL 49, stk. 4, jfr. ML 4, stk. 5 Tilbagebetaling af for meget betalt leje dog skal kravet være fremsat for huslejenævnet inden 1 år efter første betaling af (den forhøjede) leje, jf. ML 17, stk. 2 (omfatter alene de tilfælde, hvor lejen overstiger det lejedes værdi) GD 2000/19 Ø (frist regnet fra indflytningsdagen) GA 2011/02 (frist regnet fra det aftalte starttidspunkt) GA 2006/04 (løbedage jf. LL 33, stk. 3 skulle ikke medregnes i fristen) 23

24 Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemte lejemål 24

25 Ideen med OMK-leje Formålet med omkostningsbestemt er at skabe et maksimum for, hvor meget U kan kræve i leje af boliglejerne, uden at U skal tabe penge på at have ejendommen. Dette formål realiseres ved, at lejefastsættelsen fastsættes på grundlag af ejendommens driftsudgifter: dvs. en leje, som netop dækker driftsudgifterne, og som giver U et i loven fastsat afkast. betydelige begrænsninger i hvilke driftsudgifter betydelige begrænsninger i afkast ét budget (reelt et regnskab) for hele ejendommen, dvs. udgifter vedrørende erhvervsarealer medtages driftsudgifter > lejeindtægter -> lejeforhøjelse driftsudgifter < lejeindtægter -> ingen lejeforhøjelse, men dog heller ingen lejenedsættelse 25

26 Ejendomme med OMK-leje Reglerne om omkostningsbestemt leje finder anvendelse i ejendomme: som ligger i en kommune, hvor boligreguleringsloven gælder ML 1, hvor mere end 20 pct. af ejendommens bruttoetageareal blev brugt til beboelse den 1. januar 1980 ML 4, stk. 3, og som havde mere end 6 beboelseslejligheder den 1. januar 1995 ML 4, stk

27 Ejendomme med OMK-leje Ejendommen havde mere end 6 beboelseslejligheder den 1. januar 1995 (altså ikke et småhus) ML 4, stk. 5 Ejendommen: Almindelige ejendomsbegreb Udvidet ejendomsbegreb ML 4a, stk. 1 og 2 Flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejer, anses som én ejendom. Flere ejendomme, der ejes af samme ejer, der er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og der har fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, anses ligeledes som én ejendom. Flere ejendomme, der er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. 27

28 Ejendomme med OMK-leje Almindelige ejendomsbegreb: Hver matrikel er en fast ejendom 28

29 Ejendomme med OMK-leje 3 lejligheder 4 lejligheder Matr. nr. 4 a UV Matr. nr. 4 b UV Udvidet ejendomsbegreb: to eller flere ejendomme med tilsammen mere end 6 beboelseslejligheder -> én ejendom GD 2006/70 Ø, GD 2006/38 Ø, GD 2013/43 Ø 29

30 Ejendomme med OMK-leje Det udvidede ejendomsbegreb: GD 2013/05 Ø: Varslingstidspunktet afgørende for, om en ejendom var et småhus En bebyggelse med flere ejendomme havde igennem en lang årrække helt eller delvist haft samme ejer. Ejendommene lå på selvstændige matrikler, som ikke var samnoteret. Den 1. januar 1995 var ejendommene ejet af forskellige personer og selskaber. I 2005 blev 6 af ejendommene beliggende ved siden af hinanden solgt til U, som var et selskab. U varslede lejeforhøjelse over for L med henvisning til ML 29 c jf. LL 47. Huslejenævn og boligret godkendte varslingen som både gyldig og begrundet. Landsretten fandt derimod, at varslingen var ugyldig, da lejemålet måtte anses at være beliggende i en storejendom, fordi bebyggelsen på varslingstidspunktet måtte anses for en ejendom jf. ML 4a 30

31 Ejendomme med OMK-leje E/F Rød E/F Blå U ejer og udlejer: 4 ejerlejligheder i E/F Rød 4 ejerlejligheder i E/F Blå Er der tale om en eller flere ejendomme? 31

32 Lejligheder med OMK-leje Der er tale om en beboelseslejlighed, der anvendes til beboelse LL 1, stk. 1. Beboelseslejlighed: Ved beboelseslejlighed forstås en lejlighed, der har eget køkken normalt med afløb og indlagt vand. Det er uden betydning, hvilke faciliteter lejemålet i øvrigt har. En lejlighed behøver således eksempelvis ikke at have eget bad, toilet eller indgang. 32 GD 2013/70 H: Den faktiske og ikke den lovlige anvendelse lagt til grund ved vurdering af, om en ejendom var et småhus Et lejemål i ejendommen var i 1993 blevet indrettet til to lejligheder. Etableringen af de to lejligheder var i strid med byggelovgivningen, og der var ikke givet tilladelse til etableringen. Kommunen havde i 2011 givet påbud om, at forholdene skulle lovliggøres, hvilket U havde efterkommet. L fik medhold i, at ejendommen pr. 1. januar 1995 indeholdt mere end 6 beboelseslejligheder, og U s varslinger jf. ML 29 c, jf. LL 47 var derfor ugyldige.

33 Lejligheder med OMK-leje Udlejer og lejer kan aftale det lejedes værdi i stedet for OMK-leje, såfremt beboelseslejligheden: er blevet gennemgribende forbedret ML, 5, stk Aftales ved indgåelse af lejekontrakten 33

34 Lejligheder med OMK-leje Beboelseslejligheden er blevet gennemgribende forbedret ML, 5, stk Ved gennemgribende forbedret forstås, at udlejer indenfor en periode på 2 år : 34 har gennemført forbedringer i boliglejemålet, hvor forbedringsudgiften enten overstiger kr. pr. m² eller et samlet beløb på Kr. (2013 satser) forbedringer er de arbejder på en ejendom eller i en lejlighed, som tilfører ejendommen eller lejligheden kvaliteter, som ikke fandtes før de pågældende arbejder, og som forøger brugsværdien for lejeren af det lejede. vedligeholdelse er ethvert arbejde på en ejendom eller i en lejlighed, der medvirker til at opretholde kvaliteten af det lejede. Vedligeholdelse medfører, at sporene efter slid og ælde samt pludseligt opståede skader udbedres, og at ejendommen og dens installationer holdes i god og brugbar stand.

35 Lejligheder med OMK-leje Beboelseslejligheden er blevet gennemgribende forbedret ML, 5, stk som væsentligt har forøget det lejedes værdi. Normalt vil afholdelse af betydelige forbedringsudgifter også væsentligt forøge det lejedes værdi, men der kan forekomme situationer, hvor dette ikke er tilfældet. Vurderingen af forøgelsen af det lejedes værdi tager udgangspunkt i lejemålets hidtidige tilstand sammenlignet med tilstanden efter forbedringen. Er væsentlighed et selvstændigt krav? 35

36 Beregning af OMK-leje OMK-leje beregnes i hovedtræk således: Budgetleje + Hensættelse til indvendig vedligeholdelse + Hensættelse til udvendig vedligeholdelse + Forbedringstillæg Omkostningsbestemt leje for den individuelle beboelseslejlighed 36

37 Beregning af OMK-leje Beregning af budgetleje: Driftsudgifter - Driftsindtægter Driftsudgifter + Afkast + Budgetudgifter x Boligprocent + Administration x Beboelseslejlighedernes individuelle andele Budgetleje for den individuelle beboelseslejlighed 37

38 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Der er væsentlige begrænsninger i hvilke driftsudgifter, der kan tages med. kun jævnligt tilbagevendende driftsudgifter, altså ikke engangsudgifter, dog mulighed for småanskaffelser kun rimelige og nødvendige driftsudgifter, dvs. de enkelte udgifter kan nedsættes skønsmæssigt Kun kendte udgifter, dvs. sidste års udgift, dog kommende års udgift, hvis den er kendt eller kan beregnes ikke vedligeholdelse ikke forbedringer 38

39 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Skatter og afgifter Grundskyld Dækningsafgift, selvom det kun vedrører erhvervslejemål, GD 2013/50 H Rottebekæmpelse Renovation - både for beboelse og erhverv (hvis der opkræves for erhverv) Affaldsgebyrer - både for beboelse og erhverv (hvis der opkræves for erhverv) Bidrag til forbrænding o. lign. Vejbidrag Vandudgifter, herunder grundvandsbeskyttelse, spildevandsafgift, vandafledningsbidrag m.v. 39

40 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Forsikringer og abonnementer, GD 2008/70 Ø Bygningsforsikring, herunder brand, svamp, ulykke m.v., og arbejdsskadeforsikring for ansatte Udgifter til forsikringsmægler, GA 2013/20 U fik medhold i, at udgiften til forsikringsmægleren naturligt hørte under forsikringsudgiften, og at udgiften derfor var en rimelig og nødvendig driftsudgift jf. ML 8, stk. 1. Lovpligtige serviceabonnementer F.eks. elevatorabonnement 40

41 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Abonnementer anerkendt som budgetudgifter elevatorabonnement GD 1986/16 Ø Clorius- og elektrolyseabonnement GD 2010/45 B og GD 2000/03 B (bemærk at der tilsyneladende er anden ankenævnspraksis!) energiovervågning og varmemesterudgift GA 2005/09 energistyring og varmemesterseminar - GA 2003/09 abonnement for varmeanlæg GA 2002/13 abonnement vedr. graffitibekæmpelse - GA 2002/05 og GD 2007/45 Ø CTS-abonnement (varmestyring) - GA 1999/16 abonnement for vaskeri GA 2007/16 (delvist) 41

42 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Abonnementer ikke anerkendt som budgetudgifter cleanodan-behandling - GD 2002/21 Ø elektrolyseabonnement - diverse ankenævnsafgørelser skadedyrsabonnement - GD 2001/18 Ø abonnement for ventilation og vandbehandling - GA 2003/14 abonnement for ventilationsanlæg - GA 2002/05 og GA 2000/01 42

43 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Renholdelse Vicevært, herunder feriepenge, pensionsbetalinger, lønsumsafgift (ikke aktuelt længere) evt. fribolig, telefon, arbejdstøj, diverse småanskaffelser samt internet, kontorartikler og elpærer GD 2011/34 B faktura fra viceværtfirma snerydning/saltning trappevask grafittiabonnement (godkendes som renholdelsesudgift) ejendomsinspektør storskrald Udlejer = vicevært? GA 2006/07 43

44 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Varme og vand måleraflæsning udarbejdelse af varmeregnskab revidering af kontrolmanual Ikke flytteaflæsninger tilsvarende udgifter for vand, hvis der aflægges vandregnskab El og gas el-forbrug på fællesarealer, f.eks. cykelkælder, loftsrum, trappeopgange og vaskekælder m.v. 44

45 Beregning af OMK-leje Driftsindtægter Nogle indtægter skal fratrækkes i driftsudgifter F.eks. fra fællesvaskeri (afhænger dog af om udgifterne til fællesvaskeri medtages som driftsudgifter) Nogle indtægter skal ikke fratrækkes i driftsudgifter Andre lejeindtægter fra f.eks. parkeringspladser GD 2001/37 Antennemaster GA 1998/25 Gavlreklamer Vaskeriindtægter GD 2006/19 45

46 Beregning af OMK-leje Afkast ML 9 Afkastet er uafhængigt af ejendommens markedsværdi, ejerens købspris og finansiering af ejendommen afkastet består af 2 elementer: 7 % af 15. alm. vurdering pr. 1. april 1973 (denne del af afkastet reguleres ikke) 1/3 af henlæggelserne til fornyelse af tekniske installationer (denne del af afkastet pristalsreguleres) ændringer siden 1973? nedrivning eller udvidelse af bebyggelsen, udstykning eller sammenlægning af arealer GD 1990/01 Ø og GD 2005/04 V 46

47 Beregning af OMK-leje Afkast ML 9 Ejendom samlet areal m 2 Henlæggelsesgrundlag til fornyelse af tekniske installationer ved udgangen af 1994: ,00 kr. Overført til kapitalafkast: /3.600/3 = 3,70 kr. pr. m² Beløbet satsreguleres: = 47,76 % 3,70 kr. pr. m2 x 1,4776 = 5,4671 kr. pr. m² Afrundes til 5,00 kr. pr. m² Afkast der medtages på budgettet: 7 pct. af 15. alm. vurdering ( 0,7 x ) = ,00 kr. Forøget kapitalafkast (3.600 m 2 x 5 kr. pr. m2) = ,00 kr. 47

48 Beregning af OMK-leje Administration ML 8, stk. 1 Administrationsudgifter = antal boliglejemål x normtal for administration Antallet af boliglejemål skal harmonere med det antal boliglejemål, som medregnes på boligsiden ved beregning af boligprocenten faktiske udgifter er uden betydning, herunder honorarer til administrator, advokat, revisor m.v. Normtal for administration i eksempelvis Københavns Kommune i 2013 er kr. ekskl. moms pr. boligenhed. 48

49 Beregning af OMK-leje Lejlighedernes individuelle andele (fordeling mellem beboelseslejemålene indbyrdes) ML 10 Efter fordeling af driftsudgifterne efter boligprocenten og med tillæg af administrationsudgifterne, skal driftsudgifterne fordeles mellem beboelseslejemålene indbyrdes Beboelseslejemålene omfatter i denne sammenhæng de lejemål, som blev medregnet i boligarealet ved beregning af boligprocenten. Driftsudgifterne fordeles efter beboelseslejemålenes indbyrdes værdi: som oftest efter bruttoetageareal, vurderingsleje pr. 1. januar 1967, ellers andet rimeligt kriterium GD 2008/55 Ø og GA 2002/07 49

50 Begrænsninger i den omkostningsbestemt leje Der gælder visse begrænsninger i den omkostningsbestemte leje: Såfremt der er i forbindelse med udlejning af et lejemål er beregnet en korrekt OMK-leje, kan lejen ikke tilsidesættes under henvisning til, at den overstiger det lejedes værdi ML 5, stk. 1. Dette gælder ikke ved regulering af OMK-leje under et lejeforholds beståen, hvor udlejer ikke kan kræve en lejeforhøjelse, hvis lejen efter lejeforhøjelsen vil overstige det lejedes værdi ML 7, stk. 2. En korrekt beregnet OMK-leje kan tilsyneladende tilsidesættes under henvisning til forbuddet mod mere byrdefulde vilkår i ML 5, stk. 8 GD 2013/12 V og GD 2012/76 V Ved lejeaftalens indgåelse kan der ikke aftales en leje, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end den leje, der gælder for andre lejere i ejendommen ML 5, stk

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

DRIFTSBUDGET 2015 for ejendommen:

DRIFTSBUDGET 2015 for ejendommen: ARBEJDSSKEMA DRIFTSBUDGET for ejendommen: Ejendommen Prøvevej 2 Afkast ML 9, stk. 2 x med uden beboerrepræsentation (sæt kryds) Anvendes som grundlag for udfyldning af varslingsskemaer til de enkelte lejere

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

DRIFTSBUDGET 2015 for ejendommen:

DRIFTSBUDGET 2015 for ejendommen: ARBEJDSSKEMA DRIFTSBUDGET for ejendommen: Restejendom 25 ejerlejligheder 12 lejligheder i restejendom med x uden beboerrepræsentation (sæt kryds) Anvendes som grundlag for udfyldning af varslingsskemaer

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01F - Århus Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål a) Besvarelsen af spørgsmål 1 skal gå ud på, at udlejer alene er berettiget til

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS - DEAS

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS - DEAS Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01DEAS - DEAS Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave : Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3507-6

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Indtægter 12.198.802 12.008.000

Indtægter 12.198.802 12.008.000 Budget 2013 Note Boligafgift, medlemmer 11.260.341 11.357.000 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 527.074 501.000 Byfornyelse, tilskud 182.530 130.000 Øvrige indtægter 228.857 20.000 Indtægter 12.198.802

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K.

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. eri1e VURDERING af ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, beliggende OE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. EJENDOMSMÆGERFIRMAET CHARES ANDERSEN 1 Statsaut, ejendomsmæglere & valuarer MDE VURDERINGSTEMA:

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Budget for perioden 1. januar december 2013

Budget for perioden 1. januar december 2013 Ejendomsnummer: 41711 E/F Herman Bangs Have A D Jørgensens Vej 19-85 2000 Frederiksberg Budget for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Budget godkendt på GF (Underskrift) Administrator: Controller:

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Aftale om boligforbedring

Aftale om boligforbedring Aftale om boligforbedring Aftaleblanket udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, december 2001, jf. 100 i lov om byfornyelse (lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001). Denne blanket skal anvendes

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Brønshøj

Boligudlejningsejendom i Brønshøj Boligudlejningsejendom i Brønshøj Småhus ejendom Sag AB6365S TIL SALG Brønshøj - Arnesvej 15 Beliggende i roligt villakvarter Nyrenoveret Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 11.500.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere