Lejens fastsættelse i boliglejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejens fastsættelse i boliglejemål"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1

2 Lejens fastsættelse i boliglejemål Plan for gennemgang: Lejefastsættelseskategorier Lejemål med fri lejefastsættelse Småejendomme Pause Omkostningsbestemte lejemål Spørgsmål 2

3 Lejefastsættelseskategorier Der er overordnet 4 forskellige lejefastsættelseskategorier: 1) Det lejedes værdi -> lejen må ikke væsentlig overstige den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand LL 47, stk. 1 og 3 2) Omkostningsbestemt leje -> lejen kan ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi ML 5, stk. 1 3

4 Lejefastsættelseskategorier Der er overordnet 4 forskellige lejefastsættelseskategorier: (fortsat) 3) Det lejedes værdi, småhus -> Lejen må ikke væsentligt overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter 7 (altså sammenligning med lejemål med omkostningsbestemt leje) ML 29c 4) Fri lejefastsættelse (Markedsleje) -> Der gælder ikke begrænsninger for lejen udover aftalelovens 36 (lejen må ikke være urimelig eller i strid med redelig handlemåde) ML 15a, stk. 5 og LL 106, nr. 6. 4

5 Ejendomsforeningen Danmark Lejemål med fri lejefastsættelse 5

6 Lejemål med fri lejefastsættelse Udlejer og lejer kan aftale en fravigelse af OMK-leje/Småhusleje/Det lejedes værdi og således få markedsleje (fri lejefastsættelse), såfremt beboelseslejligheden: ligger i en ejendom, der er taget i brug efter den 31, december 1991 ML 15a, stk. 1 / LL 53, stk. 3 ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991 ML 15a, stk. 2 / LL 53, stk. 4 ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 6

7 Lejemål med fri lejefastsættelse Ejendommen er taget i brug efter den 31. december 1991, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 1 / LL 53, stk. 3 Ejendommen er taget i brug efter den 31. december 1991: Der skal være tale om en fuldstændig nyopført ejendom GD 2003/03 Ø Ibrugtagningstidspunkt er afgørende GD 2012/18 Ø Ejendommen kan godt være færdigopført tidligere, men må i så fald ikke være taget i brug før efter den 31. december Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale bør anføres i lejekontrakten. 7

8 Lejemål med fri lejefastsættelse Beboelseslejligheden ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 2 / LL 53, stk. 4 Beboelseslejligheden ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991: Det er den faktiske anvendelse af lejligheden den 31. december 1991, som er afgørende GD 2008/05 Ø lejligheden kan godt tidligere have være anvendt til beboelse. Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale med henvisning til bestemmelse skal anføres i lejekontrakten. 8

9 Lejemål med fri lejefastsættelse Beboelseslejligheden ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 Beboelseslejligheden ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse: Det er den faktiske anvendelse af tagetagen den 1. september 2002, som er afgørende. Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale med henvisning til bestemmelse skal være anført i lejekontrakten. 9

10 Lejemål med fri lejefastsættelse Beboelseslejligheden ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004, og udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje ML 15a, stk. 3 / LL 53, stk. 5 Beboelseslejligheden ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli Det er tidspunktet for byggetilladelse, som er afgørende. Udlejer og lejer har aftalt en fravigelse af OMK-leje: Det skal være aftalt mellem udlejer og lejer, at reglerne om OMK-leje er fraveget. I modsat fald vil der gælde OMK-leje. Aftale med henvisning til bestemmelse skal være anført i lejekontrakten. 10

11 Lejemål med fri lejefastsættelse Aftale om markedsleje er kun begrænset af aftalelovens 36 GD 2012/50 Ø: U ejede og udlejede kollegieværelser i et kollegiebyggeri, der var opført i årene uden offentlig støtte. Lejeaftalen blev indgået mellem U og L pr. 1. august 2008, og lejen var fastsat i henhold til ML 15a. Huslejenævnet nedsatte lejen i medfør af Aftl. 36, mens ankenævnet traf afgørelse i overensstemmelse med U's påstand. L indbragte herefter sagen for boligretten. Både boligretten og landsretten gav U medhold, idet det ikke fandtes godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte den aftalte leje som urimelig efter Aftl. 36, jf. ML 15a, stk. 5. Der skal mere til at tilsidesætte lejen, end det forhold, at lejen afviger væsentligt fra markedslejen Der tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, lejeaftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder 11

12 Ejendomsforeningen Danmark Småejendomme 12

13 Definition på småejendom Beliggende i reguleret kommune Maksimalt 6 beboelseslejligheder Blandede lejemål (lejligheder) + medregnes Enkeltværelser - medregnes Erhvervslejemål - medregnes Klubværelser - medregnes Hvad er status pr. 1. januar

14 Småejendomme - hvilke lejemål Omfattede lejemål rene beboelseslejligheder blandede lejemål (fysisk samlede + boligdelen af fysisk adskilte) klubværelser Ikke omfattede accessoriske enkeltværelser erhvervslejemål erhvervsdelen af fysisk adskilte blandede lejemål 14

15 Småejendomme hvilke lejemål Definition: Byfornyede ejendomme er småejendomme småejendomme som er byfornyede efter den tidligere byfornyelseslov omkostningsbestemt leje 80/20-ejendomme er ikke småejendomme dvs. at mere end 80 % af ejendommens bruttoetage-areal anvendtes til erhverv pr. 1. jan

16 Småejendomme - hvilke lejemål Definition: fremlejede lejligheder er omfattet GA 2013/5: Lejen skulle fastsættes efter reglerne i ML kap. IV A om mindre ejendomme, da det lejede var et fremlejemål. Lejen i gennemgribende forbedrede småhuslejemål skulle sammenlignes med lejen i lejemål, hvor denne var fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt leje med tillæg af forbedringer. udlejede ejerlejligheder ejet af samme ejer maks. 6 leje-lejligheder pr. 1. januar 1995 udlejede andelslejligheder maks. 6 leje-lejligheder pr. 1. januar

17 Småejendomme hvilke lejemål Tidligere andelsboligforeninger GD 2008/03 B: Ejendom et småhus GD 2010/29 Ø: Ejendom omkostningsbestemt Hvilken dom er rigtig? se artikel i TBB af Mogens Dürr: GD 2008/03 B er rigtig Se dog GD 2013/56V: Ejendom omkostningsbestemt Tvist ml. U og L vedr. lejefastsættelse i et lejemål, som den 1. jan var beliggende i en privat A/B med 10 beboelseslejemål, hvoraf 2 var udlejet af A/B. Ejendommen blev siden solgt som udlejningsejendom. Lejefastsættelse i 2001 skulle ske efter ML 5, stk. 1. Sagen hjemvist til fornyet behandling i huslejenævnet. 17

18 Lejefastsættelse i småejendom Lejefastsættelse: Småhuse er undtaget fra reglerne om omkostningsbestemt leje I stedet gælder reglerne i kap. VIII i LL: det lejedes værdi, jf. LL MEN : lejen kan efter ML 29c..ikke væsentligt overstige lejen for tilsvarende lejeforhold... med omkostningsbestemt leje 18

19 Lejefastsættelse i småejendom Væsentlighedskravet udmøntes forskelligt ved landets forskellige nævn. Ved GD 2004/46 Ø fandt Landsretten, at en forskel mellem aftalt og godkendt leje på 10 % i forhold til den godkendte leje er væsentlig. Beregningen af væsentlighedskravet tager udgangspunkt i den godkendte leje (dvs. det lejedes værdi, som er i nævneren), jf. GA EKSEMPEL: Husleje kr /m2. Stigning til kr /m2 Beregning: (kr kr = kr. 100) X 100 / kr = 9,09% 19

20 Lejefastsættelse i småejendom ML 29 c - sammenligningslejemål Udgangspunktet er sammenligning med ML 7 - lejemål (Omk. lejemål) med tilsvarende beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr, vedligeholdelsesstand etc. Nævnenes fastsættelse af lejens størrelse i praksis, efterlader tvivl, når man ser begrundelserne Ofte fremgår de konkrete sammenligningslejemål ikke. Der anvendes almindelige begrundelser om det pågældende lejemåls stand, indretning m.v., nævnets egen sagkundskab og generelle erfaring etc. 20

21 Lejefastsættelse i småejendom GD 2013/77 Ø: Boligretten og Østre Landsret fandt, at sag om lejens størrelse i et småhus, jf. ML 29 c, efter omstændighederne skulle hjemvises til fornyet behandling i huslejenævn, idet huslejenævnet ikke havde truffet sin afgørelse på baggrund af sammenligningslejemål eller et udarbejdet skyggebudget. Hvor langt rækker landsrettens præmisser? 21

22 Lejefastsættelse i småejendom - Huslejenævnsbehandling Skyggebudget, hvis ingen sammenligningslejemål (ML 29c, 4. pkt.): Omkostningsbestemt leje for lejemålet: + skatter og afgifter + driftsudgifter (renholdelse, administration og forsikring) + beregnede hensættelser til udvendig vedligeholdelse ( 18 og 18 b + evt. hensættelser til indvendig vedligeholdelse ( 22) + beregnet tillæg for evt. forbedringer samlet leje for lejemålet 22

23 Lejeregulering i småejendom Lejenedsættelse, hvis: lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi, uanset om der er gået 2 år fra lejeaftalens indgåelse uanset hvor længe der er gået siden seneste det lejedes værdi - lejeforhøjelse ML 17, stk. 1-2 gælder i stedet for LL 49, stk. 4, jfr. ML 4, stk. 5 Tilbagebetaling af for meget betalt leje dog skal kravet være fremsat for huslejenævnet inden 1 år efter første betaling af (den forhøjede) leje, jf. ML 17, stk. 2 (omfatter alene de tilfælde, hvor lejen overstiger det lejedes værdi) GD 2000/19 Ø (frist regnet fra indflytningsdagen) GA 2011/02 (frist regnet fra det aftalte starttidspunkt) GA 2006/04 (løbedage jf. LL 33, stk. 3 skulle ikke medregnes i fristen) 23

24 Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemte lejemål 24

25 Ideen med OMK-leje Formålet med omkostningsbestemt er at skabe et maksimum for, hvor meget U kan kræve i leje af boliglejerne, uden at U skal tabe penge på at have ejendommen. Dette formål realiseres ved, at lejefastsættelsen fastsættes på grundlag af ejendommens driftsudgifter: dvs. en leje, som netop dækker driftsudgifterne, og som giver U et i loven fastsat afkast. betydelige begrænsninger i hvilke driftsudgifter betydelige begrænsninger i afkast ét budget (reelt et regnskab) for hele ejendommen, dvs. udgifter vedrørende erhvervsarealer medtages driftsudgifter > lejeindtægter -> lejeforhøjelse driftsudgifter < lejeindtægter -> ingen lejeforhøjelse, men dog heller ingen lejenedsættelse 25

26 Ejendomme med OMK-leje Reglerne om omkostningsbestemt leje finder anvendelse i ejendomme: som ligger i en kommune, hvor boligreguleringsloven gælder ML 1, hvor mere end 20 pct. af ejendommens bruttoetageareal blev brugt til beboelse den 1. januar 1980 ML 4, stk. 3, og som havde mere end 6 beboelseslejligheder den 1. januar 1995 ML 4, stk

27 Ejendomme med OMK-leje Ejendommen havde mere end 6 beboelseslejligheder den 1. januar 1995 (altså ikke et småhus) ML 4, stk. 5 Ejendommen: Almindelige ejendomsbegreb Udvidet ejendomsbegreb ML 4a, stk. 1 og 2 Flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejer, anses som én ejendom. Flere ejendomme, der ejes af samme ejer, der er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og der har fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, anses ligeledes som én ejendom. Flere ejendomme, der er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. 27

28 Ejendomme med OMK-leje Almindelige ejendomsbegreb: Hver matrikel er en fast ejendom 28

29 Ejendomme med OMK-leje 3 lejligheder 4 lejligheder Matr. nr. 4 a UV Matr. nr. 4 b UV Udvidet ejendomsbegreb: to eller flere ejendomme med tilsammen mere end 6 beboelseslejligheder -> én ejendom GD 2006/70 Ø, GD 2006/38 Ø, GD 2013/43 Ø 29

30 Ejendomme med OMK-leje Det udvidede ejendomsbegreb: GD 2013/05 Ø: Varslingstidspunktet afgørende for, om en ejendom var et småhus En bebyggelse med flere ejendomme havde igennem en lang årrække helt eller delvist haft samme ejer. Ejendommene lå på selvstændige matrikler, som ikke var samnoteret. Den 1. januar 1995 var ejendommene ejet af forskellige personer og selskaber. I 2005 blev 6 af ejendommene beliggende ved siden af hinanden solgt til U, som var et selskab. U varslede lejeforhøjelse over for L med henvisning til ML 29 c jf. LL 47. Huslejenævn og boligret godkendte varslingen som både gyldig og begrundet. Landsretten fandt derimod, at varslingen var ugyldig, da lejemålet måtte anses at være beliggende i en storejendom, fordi bebyggelsen på varslingstidspunktet måtte anses for en ejendom jf. ML 4a 30

31 Ejendomme med OMK-leje E/F Rød E/F Blå U ejer og udlejer: 4 ejerlejligheder i E/F Rød 4 ejerlejligheder i E/F Blå Er der tale om en eller flere ejendomme? 31

32 Lejligheder med OMK-leje Der er tale om en beboelseslejlighed, der anvendes til beboelse LL 1, stk. 1. Beboelseslejlighed: Ved beboelseslejlighed forstås en lejlighed, der har eget køkken normalt med afløb og indlagt vand. Det er uden betydning, hvilke faciliteter lejemålet i øvrigt har. En lejlighed behøver således eksempelvis ikke at have eget bad, toilet eller indgang. 32 GD 2013/70 H: Den faktiske og ikke den lovlige anvendelse lagt til grund ved vurdering af, om en ejendom var et småhus Et lejemål i ejendommen var i 1993 blevet indrettet til to lejligheder. Etableringen af de to lejligheder var i strid med byggelovgivningen, og der var ikke givet tilladelse til etableringen. Kommunen havde i 2011 givet påbud om, at forholdene skulle lovliggøres, hvilket U havde efterkommet. L fik medhold i, at ejendommen pr. 1. januar 1995 indeholdt mere end 6 beboelseslejligheder, og U s varslinger jf. ML 29 c, jf. LL 47 var derfor ugyldige.

33 Lejligheder med OMK-leje Udlejer og lejer kan aftale det lejedes værdi i stedet for OMK-leje, såfremt beboelseslejligheden: er blevet gennemgribende forbedret ML, 5, stk Aftales ved indgåelse af lejekontrakten 33

34 Lejligheder med OMK-leje Beboelseslejligheden er blevet gennemgribende forbedret ML, 5, stk Ved gennemgribende forbedret forstås, at udlejer indenfor en periode på 2 år : 34 har gennemført forbedringer i boliglejemålet, hvor forbedringsudgiften enten overstiger kr. pr. m² eller et samlet beløb på Kr. (2013 satser) forbedringer er de arbejder på en ejendom eller i en lejlighed, som tilfører ejendommen eller lejligheden kvaliteter, som ikke fandtes før de pågældende arbejder, og som forøger brugsværdien for lejeren af det lejede. vedligeholdelse er ethvert arbejde på en ejendom eller i en lejlighed, der medvirker til at opretholde kvaliteten af det lejede. Vedligeholdelse medfører, at sporene efter slid og ælde samt pludseligt opståede skader udbedres, og at ejendommen og dens installationer holdes i god og brugbar stand.

35 Lejligheder med OMK-leje Beboelseslejligheden er blevet gennemgribende forbedret ML, 5, stk som væsentligt har forøget det lejedes værdi. Normalt vil afholdelse af betydelige forbedringsudgifter også væsentligt forøge det lejedes værdi, men der kan forekomme situationer, hvor dette ikke er tilfældet. Vurderingen af forøgelsen af det lejedes værdi tager udgangspunkt i lejemålets hidtidige tilstand sammenlignet med tilstanden efter forbedringen. Er væsentlighed et selvstændigt krav? 35

36 Beregning af OMK-leje OMK-leje beregnes i hovedtræk således: Budgetleje + Hensættelse til indvendig vedligeholdelse + Hensættelse til udvendig vedligeholdelse + Forbedringstillæg Omkostningsbestemt leje for den individuelle beboelseslejlighed 36

37 Beregning af OMK-leje Beregning af budgetleje: Driftsudgifter - Driftsindtægter Driftsudgifter + Afkast + Budgetudgifter x Boligprocent + Administration x Beboelseslejlighedernes individuelle andele Budgetleje for den individuelle beboelseslejlighed 37

38 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Der er væsentlige begrænsninger i hvilke driftsudgifter, der kan tages med. kun jævnligt tilbagevendende driftsudgifter, altså ikke engangsudgifter, dog mulighed for småanskaffelser kun rimelige og nødvendige driftsudgifter, dvs. de enkelte udgifter kan nedsættes skønsmæssigt Kun kendte udgifter, dvs. sidste års udgift, dog kommende års udgift, hvis den er kendt eller kan beregnes ikke vedligeholdelse ikke forbedringer 38

39 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Skatter og afgifter Grundskyld Dækningsafgift, selvom det kun vedrører erhvervslejemål, GD 2013/50 H Rottebekæmpelse Renovation - både for beboelse og erhverv (hvis der opkræves for erhverv) Affaldsgebyrer - både for beboelse og erhverv (hvis der opkræves for erhverv) Bidrag til forbrænding o. lign. Vejbidrag Vandudgifter, herunder grundvandsbeskyttelse, spildevandsafgift, vandafledningsbidrag m.v. 39

40 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Forsikringer og abonnementer, GD 2008/70 Ø Bygningsforsikring, herunder brand, svamp, ulykke m.v., og arbejdsskadeforsikring for ansatte Udgifter til forsikringsmægler, GA 2013/20 U fik medhold i, at udgiften til forsikringsmægleren naturligt hørte under forsikringsudgiften, og at udgiften derfor var en rimelig og nødvendig driftsudgift jf. ML 8, stk. 1. Lovpligtige serviceabonnementer F.eks. elevatorabonnement 40

41 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Abonnementer anerkendt som budgetudgifter elevatorabonnement GD 1986/16 Ø Clorius- og elektrolyseabonnement GD 2010/45 B og GD 2000/03 B (bemærk at der tilsyneladende er anden ankenævnspraksis!) energiovervågning og varmemesterudgift GA 2005/09 energistyring og varmemesterseminar - GA 2003/09 abonnement for varmeanlæg GA 2002/13 abonnement vedr. graffitibekæmpelse - GA 2002/05 og GD 2007/45 Ø CTS-abonnement (varmestyring) - GA 1999/16 abonnement for vaskeri GA 2007/16 (delvist) 41

42 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Abonnementer ikke anerkendt som budgetudgifter cleanodan-behandling - GD 2002/21 Ø elektrolyseabonnement - diverse ankenævnsafgørelser skadedyrsabonnement - GD 2001/18 Ø abonnement for ventilation og vandbehandling - GA 2003/14 abonnement for ventilationsanlæg - GA 2002/05 og GA 2000/01 42

43 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Renholdelse Vicevært, herunder feriepenge, pensionsbetalinger, lønsumsafgift (ikke aktuelt længere) evt. fribolig, telefon, arbejdstøj, diverse småanskaffelser samt internet, kontorartikler og elpærer GD 2011/34 B faktura fra viceværtfirma snerydning/saltning trappevask grafittiabonnement (godkendes som renholdelsesudgift) ejendomsinspektør storskrald Udlejer = vicevært? GA 2006/07 43

44 Beregning af OMK-leje Driftsudgifter ML 8, stk. 1 Varme og vand måleraflæsning udarbejdelse af varmeregnskab revidering af kontrolmanual Ikke flytteaflæsninger tilsvarende udgifter for vand, hvis der aflægges vandregnskab El og gas el-forbrug på fællesarealer, f.eks. cykelkælder, loftsrum, trappeopgange og vaskekælder m.v. 44

45 Beregning af OMK-leje Driftsindtægter Nogle indtægter skal fratrækkes i driftsudgifter F.eks. fra fællesvaskeri (afhænger dog af om udgifterne til fællesvaskeri medtages som driftsudgifter) Nogle indtægter skal ikke fratrækkes i driftsudgifter Andre lejeindtægter fra f.eks. parkeringspladser GD 2001/37 Antennemaster GA 1998/25 Gavlreklamer Vaskeriindtægter GD 2006/19 45

46 Beregning af OMK-leje Afkast ML 9 Afkastet er uafhængigt af ejendommens markedsværdi, ejerens købspris og finansiering af ejendommen afkastet består af 2 elementer: 7 % af 15. alm. vurdering pr. 1. april 1973 (denne del af afkastet reguleres ikke) 1/3 af henlæggelserne til fornyelse af tekniske installationer (denne del af afkastet pristalsreguleres) ændringer siden 1973? nedrivning eller udvidelse af bebyggelsen, udstykning eller sammenlægning af arealer GD 1990/01 Ø og GD 2005/04 V 46

47 Beregning af OMK-leje Afkast ML 9 Ejendom samlet areal m 2 Henlæggelsesgrundlag til fornyelse af tekniske installationer ved udgangen af 1994: ,00 kr. Overført til kapitalafkast: /3.600/3 = 3,70 kr. pr. m² Beløbet satsreguleres: = 47,76 % 3,70 kr. pr. m2 x 1,4776 = 5,4671 kr. pr. m² Afrundes til 5,00 kr. pr. m² Afkast der medtages på budgettet: 7 pct. af 15. alm. vurdering ( 0,7 x ) = ,00 kr. Forøget kapitalafkast (3.600 m 2 x 5 kr. pr. m2) = ,00 kr. 47

48 Beregning af OMK-leje Administration ML 8, stk. 1 Administrationsudgifter = antal boliglejemål x normtal for administration Antallet af boliglejemål skal harmonere med det antal boliglejemål, som medregnes på boligsiden ved beregning af boligprocenten faktiske udgifter er uden betydning, herunder honorarer til administrator, advokat, revisor m.v. Normtal for administration i eksempelvis Københavns Kommune i 2013 er kr. ekskl. moms pr. boligenhed. 48

49 Beregning af OMK-leje Lejlighedernes individuelle andele (fordeling mellem beboelseslejemålene indbyrdes) ML 10 Efter fordeling af driftsudgifterne efter boligprocenten og med tillæg af administrationsudgifterne, skal driftsudgifterne fordeles mellem beboelseslejemålene indbyrdes Beboelseslejemålene omfatter i denne sammenhæng de lejemål, som blev medregnet i boligarealet ved beregning af boligprocenten. Driftsudgifterne fordeles efter beboelseslejemålenes indbyrdes værdi: som oftest efter bruttoetageareal, vurderingsleje pr. 1. januar 1967, ellers andet rimeligt kriterium GD 2008/55 Ø og GA 2002/07 49

50 Begrænsninger i den omkostningsbestemt leje Der gælder visse begrænsninger i den omkostningsbestemte leje: Såfremt der er i forbindelse med udlejning af et lejemål er beregnet en korrekt OMK-leje, kan lejen ikke tilsidesættes under henvisning til, at den overstiger det lejedes værdi ML 5, stk. 1. Dette gælder ikke ved regulering af OMK-leje under et lejeforholds beståen, hvor udlejer ikke kan kræve en lejeforhøjelse, hvis lejen efter lejeforhøjelsen vil overstige det lejedes værdi ML 7, stk. 2. En korrekt beregnet OMK-leje kan tilsyneladende tilsidesættes under henvisning til forbuddet mod mere byrdefulde vilkår i ML 5, stk. 8 GD 2013/12 V og GD 2012/76 V Ved lejeaftalens indgåelse kan der ikke aftales en leje, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end den leje, der gælder for andre lejere i ejendommen ML 5, stk

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 Den studerende bør indledningsvis konstatere, at der er tale om en ejendom, hvor boligreguleringsloven finder anvendelse, idet ejendommen er beliggende

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Optimering af lejen i erhvervslejemål

Optimering af lejen i erhvervslejemål Optimering af lejen i erhvervslejemål Markedsleje/forbedringsforhøjelser 19. november 2014 Real Estate, Hospitality & Construction Hvem er vi EY har den største integrerede ejendomspraksis af alle revisionsfirmaer

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle DanBolig - Erhverv Holbæk Udlejningsejendom Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S Salg og vurdering af: - udlejningsejendomme - forretninger - virksomheder - andelsboligforeninger

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere