Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:"

Transkript

1 Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Benny Jensen for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Benny Jensen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. marts Benny Jensen har siden den 1. marts 2004 været tilknyttet Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed, CVR nr Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med god revisorskik, herunder ikke dokumenteret den udførte revision, og herunder undladt at omtale en række forhold i revisionsprotokollen. Klager har konkretiseret klagen under 9 hovedpunkter således: 1. Konsulentvederlag. 2. Transaktioner mellem nærstående parter. 3. Aktionærlån. 4. Revision af omsætningen. 5. Manglende funktionsadskillelse. 6. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. 7. Omkostninger til rejser og repræsentation. 8. Formalia. 9. Tiltrædelsesprotokol. Sagsfremstilling: Selskabet C Support A/S blev stiftet den 4. januar 1999 af A Holding ApS. Eneaktionær i dette selskab var MA. Ved stiftelsen blev PJ, statsautoriseret revisionsaktieselskabet, CVR-nr...., valgt som generalforsamlingsvalgt revisor. Den 1. august 1999 solgte A Holding ApS 50 % af ejerandelen i C Support A/S til KMI Holding ApS. Eneaktionær i dette selskab var KM. Senere solgte KMI Holding ApS sin ejerandel på 50 % i C Support A/S til KM privat. Den 28. maj 2001 blev KM registreret som direktør for C Support A/S, og MA blev registreret som bestyrelsesformand for C Support A/S. JA hustru til MA - LM hustru til KM - samt KM blev registreret som medlemmer af bestyrelsen. C Support A/S drev virksomhed med it-support, herunder Call Center med service og support af elektronisk udstyr såsom kameraer, pc og tv, samt engrossalg af Medion hardware. Selskabet havde endvidere en kontrakt på Call Centerservice for hardwareleverandøren Medion. I løbet af 2004 blev LM ansat som bogholder og administrationschef i C Support A/S. Desuden var KM s børn, J og K, samt J s kæreste AC ansat. I foråret 2005 fratrådte revisor PJ, hvilket skete umiddelbart efter aflæggelsen af årsrapport for året Den 17. maj 2005 blev revisionsselskabet Benny Jensen A/S, statsautoriseret revisionsvirksomhed, CVR-nr , der havde kontorfællesskab med PJ, registreret som indtrådt i revisionen. I perioden fra 2002 til 2006 har der ikke været afholdt bestyrelsesmøder i C Support A/S. 1

2 Den 9. juni 2006 afgav indklagede blank revisionspåtegning på årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2005 for C Support A/S. Det fremgår af den årsrapport, der er fremsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 6. juli 2006, at årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling den 5. juli Årsrapporten er den 5. juli 2006 underskrevet af KM som direktør samt bestyrelsesmedlem, og af MA, JA samt LM som bestyrelsesmedlemmer. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var på kr., at aktiverne var på kr., heraf kr. tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og kr. andre tilgodehavender. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december kr. Personaleudgifter udgjorde kr., og selskabet havde i gennemsnit beskæftiget 77 personer, heraf udgjorde vederlag til direktion og bestyrelse kr. Det fremgår af specifikationerne til årsregnskabet, at vareforbrug udgør , heraf kr. til konsulentbistand til Investeringsselskabet MK ApS. Andre driftsudgifter udgør , heraf kr. til rejser, kr. til personaleomkostninger og kr. til hensættelse til tab på debitorer. Andre tilgodehavender udgør kr., heraf rejseudlæg m.m. på kr. Leverandører af varer og tjenesteydelser udgør kr., heraf kr fra konsulenthonorar, husleje m.m. Det fremgår af et revisionsprotokollat dateret den 5. december 2005 med indklagedes navn, men ikke underskrevet, blandt andet følgende: Vi har gennemgået selskabets bogføring for perioden 1. januar 31. oktober 2005 og stikprøvevis udvalgt dokumentation for de bogførte transaktioner, ligesom vi har været behjælpelig med drøftelser og ændringer af forskellige transaktioner. Vi har den 30. november 2005 foretaget uanmeldt kasseeftersyn på selskabets kontor. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Vor revision gav i øvrigt anledning til følgende bemærkninger: Direktør KM s mellemregningskonto viser et tilgodehavende på kr ,38 i selskabets favør. Da der er tale om et ulovligt aktionærlån, jfr. A/S-lovens 115, skal beløbet straks tilbagebetales til selskabet. Det ulovlige aktionærlån kan medføre strafansvar for ledelsen. Et revisionsprotokollat, der er dateret den 9. juni 2006, er ikke underskrevet. Det fremgår med påført håndskrift, at protokollatet har været fremlagt på bestyrelsesmøde den 5. juli Følgende fremgår blandt andet af revisionsprotokollen: Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten i februar juni I forbindelse med revisionen af årsrapporten, har vi kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og vurderingernes forsvarlighed, ligesom vi har påset, at de forpligtigelser der os bekendt påhviler selskabet har fundet rigtigt udtryk i rapporten. Endvidere har vi påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. Efter årets afslutning er O Europe A/S gået konkurs. Der er i regnskabet afsat kr til imødegåelse af tab. Der har i årets løb været et mindre tilgodehavende hos direktør KM grundet fejlagtig betaling af private regninger. Tilgodehavendet er tilbagebetalt den 19. maj 2006 Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder, har direktør KM i en ledelsesberetning oplyst: at der ikke for ledelsen er noget specielt tilhørsforhold til selskabets leverandører eller aftagere, ligesom der ikke fra disse er modtaget gaver eller lignende, bortset fra lejlighedsgaver af rimelig størrelse, 2

3 Den 5. juli 2006 afholdtes generalforsamling, og herefter udtrådte JA og LM af bestyrelsen for C Support A/S. Advokat NN MA s advokat samt advokat ZZ KM s advokat indtrådte samtidig i bestyrelsen. C Support A/S har ikke aflagt årsrapport for Den 23. april 2007 blev KM og LM opsagt fra C Support A/S af bestyrelsen og bortvist. I mail af 11. maj 2006 fra revisor PJ til MA - C Support A/S fremgår blandt andet, at Der mangler også en del af KM s 10 % - honorar. Den 25. maj 2007 indgav bestyrelsen for C Support A/S konkursbegæring. Ved skrivelse af 30. maj 2007 fra MA s advokat, NN, til... Politi har advokaten oplyst, at MA har været aktiv i administrationen af C Support A/S frem til februar 2002, hvorefter MA udelukkende har virket som bestyrelsesformand, at KM i perioden fra februar 2002 til 30. april 2007 alene har stået for den daglige ledelse af C Support A/S, samt at man havde bortvist KM og LM, idet man havde konstateret usædvanlige og graverende forhold. Den 31. maj 2007 afsagde Sø- og Handelsrettens skifteafdeling konkursdekret over C Support A/S. Den 31. juli 2007 foretog politiet edition hos indklagede. Ad konsulentvederlag Der foreligger ikke en skriftlig honoraraftale mellem C Support A/S og KM eller mellem C Support A/S og Investeringsselskabet MK ApS. I en skrivelse af 30. april 2001 fra PJ, Revisionsfirmaet PJ, til direktør MA fremgår blandt andet følgende: Hermed fremsendes udkast til årsregnskab for Jeg gør opmærksom på, at al honorar til KM er samlet i posten Konsulentbistand på side13. Det gælder også kørselstilskud, da det er faktureret. Vi hører gerne jeres kommentarer til udkastet forinden regnskabets endelige færdiggørelse. Den 7. marts 2006 har indklagede underskrevet et planlægningsnotat vedrørende C Support A/S. Det fremgår heraf blandt andet, at som væsentlige regnskabsposter var vareforbrug på kr. Vedrørende revision af væsentlige områder er anført, at der skal ske gennemgang og kontrol af konsulenthonorar til KM. Det er til sagen oplyst, at der foreligger et arbejdspapir hos indklagede, hvor honorar for 2005 er beregnet af indklagedes medarbejder PJ. I foråret 2006 anmodede MA revisionsfirmaet BDO Scanrevision om at gennemgå udkast til årsrapport for 2005 for C Support A/S. I den forbindelse stillede revisionsfirmaet en række spørgsmål til KM. I en skrivelse af 23. maj 2006 til BDO Scanrevision skrev KM blandt andet således: "Med hensyn til afregning af mit honorar for det arbejde jeg udfører i virksomheden, er det fra starten aftalt til 10 % af omsætningen. Dette har været udbetalt lige siden første regnskab og er godkendt af både aktionærer og bestyrelse. Dette bliver udbetalt dels som løn og dels som konsulenthonorar. Derfor udgør dette også størstedelen af udgiftsposten under "Konsulentbistand", hvilket din klient jo kunne have oplyst om, da dette jo er en aftale, der er indgået og har fungeret i snart 7 år. " Det fremgår af sagsakterne, herunder udkast til opstilling af 29. november 2006 med indklagedes navn som underskriver men ikke underskrevet - og med overskriften C Support A/S Vederlag til KM m.m., at honorar til KM har været således: Årstal honorar omsætning moms moms moms , moms

4 moms , heraf løn og honorar moms , heraf løn og honorar moms 2006 (til ) , heraf løn Konsulenthonoraret for kr. er faktureret fra Investeringsselskabet MK ApS, CVR-nr...., til C Support A/S som konsulenthonorar. Det fremgår blandt andet af faktura 2331 vedrørende resthonorar for 2005 fra Investeringsselskabet MK ApS til C Support A/S, at honoraret er beregnet af revisor. I anmeldelsen til politiet af 30. maj 2007 udfærdiget af MA s advokat fremgår blandt andet: KM har været af den opfattelse, at han er berettiget til at modtage en gage på 10 % af Selskabets omsætning, hvilket har medført udbetaling af endog meget store beløb til KM fra Selskabets side. A Holding A/S har løbende fastholdt, at KM ikke har været berettiget til en så omfattende gage. Ad transaktioner mellem nærstående parter Det fremgår af revisionsprotokol for regnskabsåret 2004 vedrørende C Support A/S, dateret den 6. oktober 2004 og påført tidligere revisor PJ s navn uden at være underskrevet, blandt andet følgende: C Support A/S har udvidet aktiviteterne i hele Scandinavien. Der betales nu yderligere til C Support AB i Sverige. Hvem ejer dette selskab? Der betales også ydelser til C Support AS i Norge. Hvem ejer dette selskab? Både for ydelserne til/fra Norge, Sverige og mellem de andre tilknyttede selskaber gælder det såkaldte arms - længdeprincip. Det betyder, at afregninger skal ske til normale handelspriser. Af råbalancen for C Support A/S fremgår, at der i 2005 var omkostninger vedrørende både Norge og Sverige på henholdsvis kr. og kr., i alt ca kr. Det fremgår ikke, hvilke ydelser, der er betalt for. Der er endvidere fremlagt en side uden dato eller navn - med sammenligning mellem 2004 og 2005 for C Support A/S vedrørende køb og salg, hvoraf det fremgår, at der i 2005 er udført arbejde af C-afdelinger i udlandet, herunder Norge for kr. og Sverige for kr. Den 27. juni 2006 har indklagede afgivet revisionspåtegning for årsrapport for 2005 vedrørende Investeringsselskabet MK ApS, CVR-nr..... Vedrørende ejerforhold er anført, at KM, JM, MJ og MK ejer mere end 10 % af virksomhedskapitalen. Det fremgår af ledelsesberetningen, at selskabet i årets løb har udført konsulentarbejde, formidlet lokaler til tilknyttede virksomheder, investeret i nye udviklingsselskaber samt fast ejendom. Det fremgår af note 2, at selskabet ikke har haft ansatte. Det fremgår af årsregnskabets note 4, at selskabet ejer 50 % af C Support AB (Norge) og 50 % af C Support AS (Sverige). Ad aktionærlån Det fremgår af bogføringskontoen 6235 KM for C Support A/S, at der er en løbende mellemregning med direktør KM. Saldoen udgjorde den 1. januar kr., og udgjorde den 31. december kr. Det fremgår af råbalancen pr. 31. december 2005 for C Support A/S, at kontoen 6235 KM udviste en debetsaldo på kr. bestående af mellemregningen på kr. samt GlobeCard på kr., der i forbindelse med årsafslutningen den 31. december 2005 blev krediteret kontoen. I årsrapporten for 2005 for C Support A/S er kr. indeholdt i regnskabsposten under andre tilgodehavender, og det er i teksten anført, at der er tale om rejseudlæg på kr. 4

5 I indklagedes arbejdspapirer er der som dokumentation for udført revision en udskrift af konto 6235 for perioden 1. januar til 31. oktober 2005 samt kopi af en fax af 19. maj 2006 vedlagt dokumentation for overførsel af kr. fra KM s konto til C Support A/S s konto. Ad revision af omsætningen Det fremgår af et udarbejdet hjælpebilag, at C Support A/S i 2005 havde en samlet omsætning eksklusiv forsikringer og igangværende arbejder på kr. Af den samlede omsætning udgjorde omsætning fra Call Center kr., garantireparationer kr., omsætning vedrørende indgåede servicekontrakter kr., salg af Medion hardware kr., fragt kr. og øvrige poster kr. Der er fremlagt håndskrevet side dateret den 7. februar 2005 vedrørende momsafstemning for 2005 for C Support A/S med initialer PA. Der er fremlagt udskrift af 7. februar vedrørende perioden for konto 8219 Afregnet moms vedrørende C Support A/S. Der er endvidere fremlagt en side uden dato eller navn - med sammenligning mellem 2004 og 2005 for C Support A/S vedrørende køb og salg. Den 7. marts 2006 har indklagede underskrevet et planlægningsnotat vedrørende C Support A/S. Det fremgår heraf blandt andet, at som væsentlige regnskabsposter er omsætningen på kr. Vedrørende revision af væsentlige områder er anført, at konti og bilag gennemgås stikprøvevis, og under vareforbrug er anført kontrol af afvigelser i bruttoavancen. Den 9. juni 2005 er udarbejdet et notat af blandt andet indklagede vedrørende C Support A/S om varelager og forudbetalinger 31/ Det fremgår heraf, at der blev foretaget en fysisk optælling af varelager den 7. juni Det fremgår endvidere vedrørende forudbetalinger for hjemme-pc ordning, at der er tegnet kontrakter med HP, Fijitsu Siemens, Danske Bank og Novo Nordisk. Kontrakterne er meget forskellige. Ad manglende funktionsadskillelse Ved en mail af 10. januar 2007 fra den nyvalgte medrevisor Deloitte til indklagede ved PJ anmodes om, at indklagede forholder sig til en række spørgsmål af betydning for den fælles vurdering af kontrollerne i virksomheden. Følgende med svar - fremgår blandt andet: 10. LM har eneprokura samt overfører lønninger, hvilket bør anføres i protokollen, er du enig? Ja. 11. Når KM godkender bilag og afstemninger mv. anfører han ikke en synlig godkendelse, hvilket bør anføres i protokollen, er du enig? Ja. 13. KM har i kraft af sin centrale ledelsesplacering og faktiske ledelsesstil en meget afgørende betydning for at regnskabsdata herunder om eksempelvis eventualforpligtelser og periodisering er korrekt. Der afholdes derudover ikke ledergruppemøder, hvilket bør anføres i protokollen, er du enig? Ja. Ad tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Det fremgår af planlægningsnotatet af den 7. marts 2006, at som væsentlig regnskabspost er debitorer på kr. Vedrørende revision er anført, at der udføres substansrevision, dels i årets løb og dels efter regnskabsårets udløb samt at der skal ske - afstemning mellem finans- og debitormodul - vurdering af hensættelse til tab. Som dokumentation for udført arbejde foreligger der i indklagedes arbejdspapirer udskrift fra selskabets debitormodul pr. 31. december 2005, udskrevet den 7. februar 2006, samt en tilsvarende liste pr. 25. februar Debitorlisten pr. 31. december 2005 stemmer med en råbalance, der også lå i indklagedes arbejdspapirer. Det er til sagen oplyst, at der foreligger et arbejdspapir hos indklagede, hvor honorar for 2005 er beregnet af indklagedes medarbejder PJ. Det fremgår af debitorlisten pr. 31. december 2005, at C Support A/S har et tilgodehavende hos O Europe A/S på kr., og heraf er forfalden. Det fremgår af mail af 7. april 2006 fra KM til indklagede, hvilken mail var i indklagedes arbejdspapirer, blandt andet følgende: Med hensyn til hensættelser på debitorer mener jeg kun det er O der er behov for at afsætte penge på. 5

6 Jeg vil foreslå der afsættes ca kr. Alt arbejde vi laver i øjeblikket for O laves på bankgaranti. Det fremgår af en kontoudskrift vedrørende C Support A/S udskrevet den 31. januar 2007 for konto vedrørende Dansk Supermarked Adm. A/S, at der er indbetalt kr. vedrørende faktura nr den 1. januar Ad omkostninger til rejser og repræsentation Det fremgår af revisionsprotokol for regnskabsåret 2004 vedrørende C Support A/S, dateret den 6. oktober 2004 og påført tidligere revisor PJ s navn uden dennes underskrift, blandt andet følgende: På kontoen for rejseomkostninger er der bogført rejser udelukkende til KM, LM, JM, MJ og AC for i alt kr Vi er klar over, at de alle er ansat i C Support A/S. Men formålet med rejserne bør fremgå af bilagene, og private rejser kan ikke fratrækkes. Skattevæsenet har skærpet opmærksomheden på rejseudgifter og kan, hvis dokumentation ikke er i orden, statuere maskeret udlodning, d.v.s. at både rejsedeltagere og selskabet kommer til at betale skat af beløbet. Det fremgår af planlægningsnotatet af den 7. marts 2006, at for øvrige omkostninger skal rejser, repræsentation og arrangementer gennemgås ekstra omhyggeligt. Det fremgår af en kreditnota af 10. maj 2005 til C Support A/S fra TK, Travel Design, at denne kreditnota med håndskift er påført følgende: Der er fejlagtigt trukket moms af denne kreditnota Ad formalia Ved en mail af 10. og 11. januar 2007 fra medrevisor Deloitte til indklagede ved PJ samt dennes svar anmodes om, at indklagede forholder sig til en række spørgsmål af betydning for den fælles vurdering af kontrollerne i virksomheden. Følgende fremgår blandt andet: 12. Der er ikke en forretningsorden for bestyrelsen, hvilket bør anføres i protokollen, er du enig? Ja. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet gjort gældende, at indklagede ved afgivelse af revisionspåtegning for årsregnskabet for 2005 for C Support A/S uden forbehold eller supplerende oplysninger ikke har udført revisionsarbejdet for en række områder på en tilfredsstillende måde, ikke har dokumenteret den udførte revision på en fyldestgørende måde samt ikke har omtalt en række forhold i revisionsprotokollen. Derfor har indklagede tilsidesat god revisorskik ved afgivelse af forkert revisionspåtegning, for manglende rapportering om intern kontrol, for manglende dokumentation for udført arbejde, for mangelfuld kontrol med overholdelse af formalia samt for manglende udfærdigelse af tiltrædelsesprotokol. Ad konsulentvederlag C Support A/S regnskabsmæssige resultat før skat udgør 3,6 mio. kr. i Konsulenthonoraret er på 6,2 mio. kr., og er derfor en væsentlig post i forhold til resultat og omsætning. Uanset planlægningsnotat om, at konsulenthonoraret er et væsentligt område for revisionen, fremgår det ikke af indklagedes arbejdsdokumentation, at indklagede har taget stilling til, på hvilket grundlag, honoraret skal beregnes, f.eks. om der skal foretages regulering af udestående tilgodehavender eller lignende. Det arbejdspapir, hvori honorar for 2005 er beregnet, viser ikke, hvorvidt arbejdspapiret er udfærdiget for at man kunne foretage en slutfakturering, eller om arbejdspapiret har dannet grundlag for en kontrol af selve faktureringen fra Investeringsselskabet MK ApS. Det er ikke angivet, hverken i årsregnskabet eller i fakturaen, hvad konsulenthonoraret til KM i årsregnskabet under vareforbrug og faktureret som konsulentydelser til Investeringsselskabet MK ApS er betaling for. Det er derfor ikke muligt at afgøre, om honoraret er klassificeret korrekt. Hvis honoraret dækker KM s virke som administrerende direktør for C Support A/S, skulle honoraret have været klassificeret som en personaleudgift frem for vareforbrug. Indklagede har som revisor ikke forholdt sig til denne problemstilling, og det fremgår ikke af indklagedes arbejdsdokumentation, at indklagede har taget stilling til de manglende aftaler mellem selskaberne. De af C Support A/S foretagne transaktioner med KM og dennes selskab er så væsentlige, at disse brude være oplyst i revisionsprotokollen, jf. dagældende erklæringsbekendtgørelses 22, stk. 4, samt revisionsstandard 260. Tilsidesættelse heraf er i strid med god revisorskik. 6

7 Ad transaktioner mellem nærstående parter Det fremgår af råbalancen for årsregnskabet 2005, at der er betalt i alt ca kr. til selskaber i Norge og Sverige. I forhold til årets resultat før skat på kr. er disse transaktioner væsentlige. Da indklagede i 2005 påtog sig at revidere for C Support A/S, er indklagede allerede revisor for Investeringsselskabet MK ApS, ejet af blandt andet KM, og indklagede er således i sin egenskab af revisor for Investeringsselskabet MK ApS bekendt med ejerskabet af selskaberne i Sverige og Norge og dermed bekendt med, at der er tale om transaktioner med nærtstående parter. Det ville efter god revisorskik have været naturligt, at indklagede i sin planlægning af revisionen for C Support A/S havde lagt vægt på, at der skulle foretages revision af de for selskabet væsentlige transaktioner, men det fremgår ikke af indklagedes arbejdsdokumentation for regnskabsåret 2005, at der er foretaget revision af disse regnskabsposter. Endvidere fremgår det af den dagældende erklæringsbekendtgørelses 22, stk. 4, samt RS 260 og 550, at så væsentlige transaktioner mellem nærtstående parter burde være oplyst i revisionsprotokollen. Indklagede burde have nævnt de foretagne transaktioner i protokollen, og indklagede burde have anbefalet, at transaktioner med nærtstående parter bør baseres på skriftlige aftaler samt, at transaktionerne skal foregå på normale markedsvilkår. Indklagede har ved tilsidesættelsen af disse bestemmelser handlet i strid med god revisorskik. Ad aktionærlån Det fremgår af foreliggende regnskabsudskrifter, herunder fra de dokumenter, der er fundet iblandt indklagedes arbejdspapirer, at der har foreligget et mellemværende mellem C Support A/S samt KM gennem året 2005 sluttende med en saldo på i hvert fald kr., der først blev udlignet i maj I henhold til aktieselskabslovens 115 må et selskab ikke yde lån til aktionærer eller direktører i selskabet, og det fremgår af bestemmelsens stk. 4, at udbetalinger fra selskabet i strid med stk. 1 og 2, skal tilbageføres med en årlig rente af beløbet. Der er ikke foretaget renteberegning eller betalt renter. Det fremgår ikke af indklagedes arbejdspapirer, at der er foretaget revisionshandlinger som sådan. Det fremgår af indklagedes løbende revision dateret den 5. december 2005, at selskabets tilgodehavende hos KM var et ulovligt aktionærlån, mens det i revisionsprotokollat dateret den 5. juli 2006 er anført, at det mindre tilgodehavende hos direktør KM skyldtes fejlagtig betaling af private regninger. Efter årsregnskabslovens 73 skal det oplyses, hvis et selskab har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, og hvis lånet er indfriet, skal dette særskilt oplyses. Årsrapporten for 2005 indeholder ikke disse oplysninger, selv om det ifølge daværende 6, stk. 1, pkt. 2, i den dagældende erklæringsbekendtgørelse i et sådant tilfælde skulle være taget et forbehold i revisionspåtegningen. Indklagede har herved handlet i strid med god revisorskik. Ad revision af omsætningen Efter revisionsstandard 315 skal en revisor forstå informationssystemer og tilknyttede forretningsprocesser, der er relevante for regnskabsaflæggelsen. Det fremgår ikke af indklagedes planlægningsnotat eller opbevaret dokumentation for det udførte arbejde, at indklagede har forholdt sig til, hvorledes omsætningen blev genereret, herunder om det var muligt at følge transaktionssporet fra opkald til Call Centret over til fakturering. Der er ikke i indklagedes arbejdspapirer kopier af skriftlige kontrakter med kunder til Call Cenret, herunder ses ikke dokumentation for, at indklagede har gennemgået kontrakter og påset, at der er faktureret i overensstemmelse med kontrakterne. Der er ej heller dokumentation for varesalg for øvrige forretningsområder. Endelig er der ikke rapportering om den udførte revision i revisionsprotokollen. Da regnskabsposten omsætning i sig selv er en væsentlig post, da omsætningen fra 2004 til 2005 viser en væsentlig stigning fra 40.5 mio. kr. til 68,3 mio. kr., og da KM s honorar bliver beregnet ud fra omsætningen, burde indklagede have tilegnet sig fornøden forståelse af anvendte informationssystemer og foretaget relevant kontrol samt sikret sig fornødent bevis for sin revision. Ved at have undladt dette har indklagede ikke udvist fornøden omhu og nøjagtighed og dermed handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov. Ad manglende funktionsadskillelse C Support A/S s selskabskonstruktion er således, at direktøren ejer 50 % af selskabet. Der er samhandel med selskaber i Sverige og Norge, som direktøren er medejer af, og familiemedlemmer til direktøren var ansat i selskabet, herunder hustruen som bogholder og administrationschef med eneprokura. Samtlige disse forhold bør øge indklagedes fokus på, om der findes en tilfredsstillende funktionsadskillelse. Det fremgår imidlertid ikke af indklagedes arbejdsdokumentation for 2005, at der er foretaget revisionshandlinger til afdækning af den manglende funktionsadskillelse i selskabet, herunder den øgede risiko for besvigelser i sådanne situationer. Ligeledes fremgår det ikke af indklagedes dokumentation, om han har indhentet oplysninger om, hvordan selskabet forholder sig til risikoen for besvigelser. Den manglende funktionsadskillelse ses ej heller omtalt i revisionsprotokollen. I henhold til Responsumsag nr af 17. januar 2003 anses det for god revisorskik, såfremt der ved revisionsarbejdet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er fundet mangler ved virksomhedens interne kontrol, bogholderi og regnskabsvæsen, at revisionsprotokollen indeholder oplysninger herom, hvis revisor finder, at manglerne er væsentlige. 7

8 På denne baggrund har indklagede ved at undlade at oplyse om den manglende funktionsadskillelse i revisionsprotokollen og dermed sikre sig, at bestyrelsen var bekendt med forholdet, tilsidesat 22, stk. 2, nr. 2 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse og ikke udført sit hverv med omhu og nøjagtighed. Derved har indklagede tilsidesat god revisorskik. Ad tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Aktiverne i C Support A/S udgjorde den 31. december kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgjorde kr. svarende til 49 % af den samlede aktivsum. Denne post er derfor væsentlig i årsregnskabet for Det fremgår af indklagedes arbejdspapirer, at der foreligger en udskrift fra selskabets debitormodul, der stemmer med en råbalance også pr. 31. december Ifølge RS 505 skal en revisor fastslå, om anvendelse af eksterne bekræftelser er påkrævet for at tilvejebringe tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til understøttelse af visse regnskabsmæssige udsagn. Ifølge Responsumsag 1201 af 17. januar 2003 bør der udføres alternative revisionshandlinger, når der ikke udsendes saldomeddelelser, for en revision kan anses for udført i overensstemmelse med god revisorskik. Der er i dette tilfælde ingen dokumentation for udførte revisionshandlinger vedrørende debitorer, og det fremgår ikke, hvorfor der ikke er udsendt saldomeddelelser. Indklagede burde have udsendt saldomeddelelser eller i det mindste i sine arbejdspapirer dokumenteret alternative revisionshandlinger. Hertil kommer, at ændringen i hensættelsen fra kr. til kr. ikke er dokumenteret i indklagedes arbejdspapirer, ligesom der ikke er dokumentation for indklagedes stillingtagen til omfanget af hensættelsen. Ifølge RS 540 skal revisor tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at afgøre, om et regnskabsmæssigt skøn er rimeligt i den givne situation. I denne sag fremgår det, at C Support A/S havde et tilgodehavende hos en kunde på kr., og indklagede havde fået oplysning om, at denne kunde var gået konkurs. Indklagede skulle derfor have været mere kritisk over for ledelsens hensættelse af kr., og indklagede burde have indhentet en advokatudtalelse eller anden oplysning eller dokumentation vedrørende den forventede dividende fra konkursboet. Herved har indklagede ikke udført sine revisionsopgave med fornøden omhu og nøjagtighed og indklagede har derfor handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2 i den dagældende revisorlov. Ad omkostninger til rejser og repræsentation Det fremgår af indklagedes planlægningsnotat, at rejser og repræsentation og arrangementer skal gennemgås omhyggeligt. Men der er ikke i indklagedes arbejdspapirer dokumentation for, at der er udført revisionshandlinger vedrørende emnet, og der foreligger ingen dokumentation for, hvilke drøftelser, der i givet fald har været med ledelsen, jf. RS 230. De bilag, politiet har gennemgået, indeholder ingen af de af SKAT krævede oplysninger om deltagere og anledning. Når henses hertil og til, at selskabets tidligere revisor i sin revision for året 2004 gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der var bogført udgifter i selskabet til rejser foretaget af familien Mikkelsen, uden at dette forhold er ændret for året 2005, burde indklagede over for bestyrelsen have fulgt op på de i 2004 anførte bemærkninger, jf. samme problemstilling i nævnets kendelse i sag S-29/2002. Ved at undlade at gennemgå bilag vedrørende rejser mv. og ved at undlade at rapportere herom i revisionsprotokollen har indklagede overtrådt den daværende erklæringsbekendtgørelse 22, stk. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2 i den dagældende revisorlov. Af formalia I henhold til aktieselskabslovens 85 har den generalforsamlingsvalgte revisor pligt til at påse, om bestyrelsen overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Konstaterer den generalforsamlingsvalgte revisor, at disse krav ikke er opfyldte, skal han udfærdige særskilt erklæring herom, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen. Bestyrelsen har ikke overholdt kravene, og indklagede har ikke udarbejdet særskilt erklæring efter denne bestemmelse om, at formalia ikke var overholdt. Herved har indklagede ikke overholdt bestemmelsen i aktieselskabslovens 85, hvorved indklagede ikke har udført sit hverv med omhu og nøjagtighed, men har handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov. Ad tiltrædelsesprotokol Indklagede blev registreret som generalforsamlingsvalgt revisor for C Support A/S den 17. maj Efter RS 265 skal en revisor, når han påtager sig revisionen af en årsrapport, afgive et tiltrædelsesprotokollat. Indklagede har ikke udfærdiget et sådant. Indklagede har derfor ikke udført sit hverv med omhu og nøjagtighed, men handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov. 8

9 Indklagede har overordnet gjort gældende, at C Support A/S er et selskab med få involverede parter, både i ejerkredsen og i ledelsen. Alle involverede parter har løbende været i dialog med hinanden, dels om den overordnede tilrettelæggelse af strategi og struktur, dels om den løbende drift af selskabet. Hertil kommer, at indklagede overtog revisorhvervet midt i et regnskabsår, hvorfor indklagede ifølge sagens natur kun havde en begrænset mulighed for at opfylde sine forpligtelser i henhold til dagældende revisorlovgivning og diverse revisionsstandarder. Til trods herfor formåede indklagede at skaffe sig et hurtigt overblik over selskabets struktur, arbejdsgange, transaktioner og andre væsentlige forhold. Ad konsulentvederlag Det fremgår af planlægningsnotat, at indklagede var opmærksom på, at konsulentvederlaget til KM var et forhold, der skulle undersøges nærmere. Indklagede har under selve revisionsarbejdet drøftet aftale og vederlag og størrelsen heraf med selskabets ledelse, ligesom det blev drøftet, hvordan klassifikationen af konsulentvederlaget skulle ske. Disse drøftelser opfylder kravene til indklagedes oplysningsforpligtelse. Ved vurderingen af dette forhold skal tages i betragtning, at C Support A/S netop er et selskab med få involverede parter, både i ejerkredsen og i ledelsen. Mailen af 11. maj 2006 understøtter dette, ligesom bilaget over de samlede udgifter til konsulentbistand over årene understøtter dette. Hertil kommer, at det klart og tydeligt i specifikationerne til årsrapporten for 2005 er anført, at der er afholdt udgifter på kr. til konsulentbistand til MK ApS, mens den resterende del af lønnen fremgår af noten til personaleudgifter. Selskabets ledelse, herunder MA, er således underrettet om udbetalingerne. Hertil kommer endvidere, at alle udbetalinger af konsulenthonorar skete på baggrund af fakturaer udstedt til C Support A/S. Disse fakturaer var blevet anvist og godkendt af MA selv i perioden , hvor MA var direktør. MA var på denne baggrund vidende om aflønningsformen, hvilket understøttes af skrivelsen fra den tidligere revisor til MA vedrørende årsregnskab for Det var endvidere MA, der ansatte KM, og som forhandlede ansættelsesaftalen. I de tre år, hvor MA var direktør, fik KM ikke udbetalt løn, men fik hele vederlaget udbetalt via fakturaer på konsulentbistand fra KM s personlige selskab. På denne baggrund vurderede indklagede, at der ved afgivelse af revisionsprotokol ikke var behov for yderligere stillingtagen til dette spørgsmål, samt at MA var fuldt ud klar over, hvorledes KM s aflønningsforhold havde været og var. Erklæringsbekendtgørelsens formål, hvorefter selskabets ledelse skal have kendskab til sådanne udbetalinger, var allerede opfyldte, og indklagede har udført sit hverv med tilstrækkelig omhu. Den dagældende erklæringsbekendtgørelses 22, stk. 4, er derfor ikke overtrådt. Ad transaktioner mellem nærstående parter Indklagede måtte ved overtagelsen af revisoropgaven i vidt omfang arbejde videre på det materiale, som han overtog fra selskabets tidligere revisor. KM, der var delvis ejer af de omhandlede selskaber i Sverige og Norge, kendte til transaktionerne, samt kendte til, at disse blev foretaget mellem nærtstående parter. MA burde som bestyrelsesformand for C Support A/S med sin generelle tilsynsforpligtelse have haft kendskab til de omhandlede transaktioner, idet det må lægges til grund, at MA havde løbende kontakt med KM vedrørende selskabets daglige drift. Indklagede har på denne baggrund skønnet, at der ikke i sig selv var behov for at nævne forholdet i protokollen eller andre steder. Skønnet blev foretaget på baggrund af de drøftelser, som han havde med selskabets ledelse, og der var på det tidspunkt ikke anledning til at sætte spørgsmålstegn ved tilkendegivelser fra ledelsen. Det må endvidere tages i betragtning, at der ikke fra skattemyndighederne er sket korrektioner, at C Support A/S kun havde to ejere, der begge havde indgående kendskab til koncernen, samt at bestyrelserne var delvis identiske i de involverede selskaber. Hertil kommer, at KM var ejer af selskaberne, hvorfor der ikke var noget incitament til at foretage overflytning af midler. Indklagede har derfor ikke tilsidesat god revisorskik, idet bestyrelsen kendte til forholdene, og idet dagældende erklæringsbekendtgørelses 22, stk. 4, tager sigte på situationer, hvor der ikke er personsammenfald af så konkret karakter, som tilfældet er i denne sag. Ad aktionærlån Indklagede har gennem hele processen været i løbende dialog med selskabets ledelse, og anførslerne i protokollen dateret den 5. december 2005 om, at der skulle være tale om et ulovligt aktionærlån, var baseret på de på det tidspunkt foreliggende oplysninger. Senere er indklagede blevet klar over sagens rette sammenhæng, idet han har fået oplyst, at mellemregningen alene skyldtes selskabets fejlagtige betalinger af KM s private regninger eller tilbagebetalinger af udlæg foretaget af KM i forbindelse med de talrige forretningsrejser. Det blev klarlagt, at mellemværendet var opstået derved, at selskabets bogholder LM helt ukritisk havde bogført en række udgifter, som KM havde afholdt uden at kontrollere, at disse havde erhvervsmæssig relevans for selskabet. Protokollen fra december 2005 angav derfor en misforståelse. Indklagede noterede sig i øvrigt, at tilgodehavendet i den mellemliggende periode var blevet tilbagebetalt. Det forhold, at beløbet fra oktober til slutningen af december måned 2005 blev korrigeret, understreger, at der var tæt dialog omkring dette forhold. Der var derfor ikke tale om et ulovligt anpartshaverlån, men en fejlpostering på grund af manglende intern kontrol, dvs. et løbende mellemværende mellem selskabet og KM, der ikke er omfattet af 9

10 anpartsselskabslovens 59. Indklagede har på denne baggrund opfyldt sine revisionsmæssige forpligtelser, idet indklagede har oplyst det passerede på baggrund af, hvad han selv var blevet oplyst om og kunne udlede af dokumentationen, samt noteret, at beløbet var blevet tilbagebetalt. Ad revision af omsætningen Indklagede havde allerede i december 2005 afrapporteret om udført revision af omsætning, jf. revisionsprotokol dateret den 5. december Den foretagne revision har også omfattet en gennemgang af sammensætningen af selskabets omsætning med stikprøvevis kontrol af de enkelte transaktioner. Opbygningen af selskabets faktureringssystem og øvrige informationssystem forudsætter, at der reelt er mulighed for at følge de enkelte transaktioner. Den kontrol, som klager ønsker indbygget i et system, er det ikke indklagedes opgave at implementere. Der er dog foretaget test af selskabets genererede omsætning fra Call Center ved kontrol af registreringer af opkald til fakturering af opkald i filemaker systemet. Endvidere har indklagede kontrolleret sammenhængen mellem omsætning og indberettet moms samt analyseret omsætning og dækningsbidrag og sammenholdt resultaterne med det forudgående indkomstår Indklagede har endelig som led i den løbende dialog med selskabets ledelse gjort opmærksom på, at en fordelagtig tilrettelæggelse af sagsgange og bogføring generelt kunne være ønskværdig, men indklagede har ikke konkret indflydelse på de interne forretningsgange. Periodisering af indtægter er revideret ved gennemgang af forudbetalinger på kontrakter. Indklagede har således overholdt god revisorskik. Ad manglende funktionsadskillelse Indklagede har i hele perioden, hvor han har været revisor, været i løbende og tæt dialog med både MA og KM, og indklagede var naturligvis opmærksom på problemet i relation til den manglende funktionsadskillelse, hvorfor han også bragte emnet på bane, når han talte med de pågældende ejere. Formålet med beskyttelsen i erklæringsbekendtgørelsen er, at bestyrelsen bliver gjort bekendt med manglerne, hvilket behov der ikke har været i dette selskab, hvor begge ejere løbende var orienteret. Hertil kommer, at små selskaber med få ansatte ikke har personale nok til, at en fuldstændig funktionsadskillelse kan gennemføres. I denne sag er det sådan, at de personer, der skulle have oplysning om den manglende funktionsadskillelse, er de samme som dem, der begrunder den manglende adskillelse. Indklagede vurderede, at KM var klar over, hvad han selv og hustruen udførte i selskabet, hvorfor der ikke var grund til at orientere KM yderligere herom. Da der ikke foreligger et reelt behov for at anføre den manglende funktionsadskillelse i revisionsprotokollen, har indklagede dermed ikke handlet i strid med god revisorskik. Ad tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Ud over, at indklagedes arbejde delvist har været baseret på løbende drøftelser med selskabets ledelse, har indklagede i et ikke uvæsentligt omfang måttet acceptere, at sagens materiale til tider ikke har været fuldstændigt eller fyldestgørende. Skønnet vedrørende hensættelse til dækning af tab er således sket efter drøftelser både med den tidligere revisor og selskabets ledelse. Indklagede havde ingen grund til at betvivle, at en hensættelse i størrelsesordenen kr. set i forhold til et tilgodehavende på kr. var tilstrækkelig. Det var selskabets ledelse selv, der foretog hensættelsen, og beløbet forekom ikke grundløst i situationen. Hertil kommer, at for de kr. var forfaldstiden endnu ikke indtrådt, hvorfor det nødlidende tilgodehavende var på ca kr, hvoraf momsen udgjorde kr. Det egentlige tilgodehavende var derfor alene på kr., og hensættelsen udgør således 58 % af tilgodehavendet. Det er alene at efterrationalisere at kræve, at indklagedes skøn skulle have været underbygget ved hjælp af f.eks. eksterne rådgivere, og det må understreges, at på det tidspunkt, indklagede udøvede sit skøn, var debitor ikke under konkurs. Det er korrekt, at der ikke er udsendt saldomeddelelser, men indklagede har som alternativ foretaget en gennemgående kontrol af efterfølgende betalinger, og det ligger indenfor indklagedes kompetence at vurdere, hvorledes en alternativ kontrol skal gennemføres. Der er følgelig intet at udsætte på indklagedes kontroller. Hertil kommer, at de faktiske omstædigheder var således, at C Support A/S havde fået tilsagn om, at Dansk Supermarked Adm. A/S ville dække tilgodehavendet. Når henses til den af indklagede foretagne kontrol og de faktiske konkrete omstændigheder, herunder forholdet mellem hensættelsen og tilgodehavendet, er det ikke bevist, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik. Ad omkostninger til rejser og repræsentation Ved tilrettelæggelsen af revision for C Support A/S var indklagede klar over, at der skulle foretages en omhyggelig gennemgang af relevante bilag, som belyser omfang og formål med foretagne rejser og repræsentationsudgifter. Indklagede var derfor i løbende dialog med den tidligere revisor og selskabets ledelse vedrørende disse forhold, og det bør derfor også lægges til grund, at indklagede har forsøgt at afdække forholdene omkring disse udgifter via omfattende drøftelser med de relevante personer. Det kan derfor også lægges til grund, at der er foretaget en grundig kontrol af det tilvejebragte materiale, og bilag er af indklagede løbende blevet forelagt selskabets ledelse, der har påtegnet forelagte bilag løbende. Ifølge almindelig revisorskik er det ikke påkrævet, at en revisor selv opbevarer kopier af bilag, i det omfang, disse bilag kun må betegnes som sædvanlige bilag i den konkrete situation. Derfor har indklagede ikke 10

11 opbevaret bilagsmaterialet. Bilagene var ikke usædvanlige og i så fald, ville de have været opbevaret. Som eksempel herpå har indklagede vedlagt kopi af en kreditnota på en flybillet, på hvilken der fejlagtigt var bogført moms. Det er herefter dokumenteret, at indklagede har opfyldt sine forpligtelser efter revisorlovgivningen. Ad formalia Indklagede havde fået oplyst af selskabets ledelse, at det påkrævede materiale var under udarbejdelse. Indklagede var vidende om, at der ikke var blevet afholdt bestyrelsesmøder i flere år, hvorfor der heller ikke forelå referater fra bestyrelsesmøder, og hvorfor indklagede ej heller kunne gennemgå referater. Dette påtalte indklagede over for selskabets ledelse, men blev affærdiget. Det er ikke indklagedes opgave at udarbejde referater eller i øvrigt at sikre overholdelse af formalia i øvrigt. Da ejerkredsen var delvis sammenfaldende med bestyrelsen, var der ikke grund til at udarbejde er erklæring vedrørende manglende iagttagelse af formalia. Bestemmelsen herom forekommer i dagligdagen ved ejerledede virksomheder unødig formalistisk. Beskyttelseshensynet bag aktieselskabslovens 85 har derfor ikke i denne sag været tilsidesat, og indklagede har derfor ikke handlet i strid med god revisorskik. Ad tiltrædelsesprotokol Indklagede har erkendt, at han ikke har udfærdiget et tiltrædelsesprotokollat. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Indledningsvist bemærker Revisornævnet, at MA var bestyrelsesformand i selskabet og at der i selskabet var et begrænset antal personer, der både udgjorde selskabets ejerkreds og dets ledelse. Der blev ikke afholdt bestyrelsesmøder frem til 2006, hvilke møder bestyrelsesformanden kan indkalde til. Endvidere bemærkes, at revisionsprotokollater er revisors meddelelser til selskabets bestyrelse. Endeligt bemærkes, at indklagede var tiltrådt som revisor i maj måned Konsulentvederlag Det fremgår af årsrapporten for 2005 for C Support A/S, at årets resultat var på kr., samt at der blev udbetalt i alt kr. til KM samt dennes selskab. Det fremgår af indklagedes planlægningsnotat, at udbetalingerne til KM var et område, der skulle være revisionsmæssig fokus på. Det fremgår endvidere, at udbetalingerne er forekommet dels som løn, dels som honorar under posten vareforbrug. Nævnet finder, at forholdet er tilstrækkeligt beskrevet i Specifikationer til årsrapporten 2005, side 12, hvorfor indklagede ikke har overtrådt god revisorskik eller den dagældende erklæringsbekendtgørelses 22. Indklagede frifindes i denne del af klagen. Transaktioner mellem nærstående parter Det fremgår af råbalancen for årsregnskabet 2005, at der er betalt i alt ca kr. til selskaber i Norge og Sverige. Det er nævnets opfattelse, at disse transaktioner i forhold til årets resultat før skat på kr. er væsentlige. Nævnet lægger videre til grund, at KM havde bestemmende indflydelse på alle selskaberne, hvorfor der er tale om såkaldte nærtstående parter. Nævnet lægger til grund, at C Support A/S var en B-virksomhed, hvorfor der ikke er krav om, at forholdet skal beskrives i protokollen, jf. ophævelsen af 69 i årsregnskabsloven den 1. april Indklagede har herefter ikke overtrådt dagældende erklæringsbekendtgørelses 22. Indklagede frifindes for denne del af klagen. Aktionærlån Det fremgår af et af indklagede udarbejdet men ikke underskrevet protokollat af 5. december 2005, at indklagede opfattede et tilgodehavende hos KM som et ulovligt aktionærlån. Nævnet tillægger den omstændighed, at beløbet af KM først tilbagebetales den 19. maj 2006, betydning, således at nævnet lægger til grund, at der foreligger et ulovligt aktionærlån i strid med 115 i aktieselskabsloven. Lånet er ikke beskrevet i årsrapporten for 2005, hvorved indklagede har handlet i strid med god revisorskik. Revision af omsætningen Revisornævnet lægger til grund i overensstemmelse med det af indklagede fremlagte arbejdsnotat vedrørende faktisk optælling af varelager og gennemgang af forudbetalinger på servicekontrakter, at indklagede har foretaget kontrol af varelagerets tilstedeværelse medio 2005 og gennemgået servicekontrakter i forbindelse med sin revision. Nævnet finder 11

12 herefter ikke fornødent grundlag for at kritisere revisionen som utilstrækkelig, uanset omsætningen fra 2004 til 2005 steg fra 40.5 mio. kr. til 68.3 mio. kr. Indklagede frifindes for denne del af klagen. Manglende funktionsadskillelse Revisornævnet lægger til grund, at KM som medejer, direktør og daglig leder havde afgørende indflydelse på selskabets indtægter og udgifter mv., ligesom nævnet lægger til grund, at KMs hustru, LM, som bogholder med eneprokura og som administrationschef, havde væsentlig indflydelse i selskabet. Nævnet lægger videre til grund, at MA var bestyrelsesformand. Nævnet finder at indklagede burde have beskrevet forholdet i protokollen for at sikre sig selv. Ved at undlade at gøre opmærksom på denne problemstilling i sin revisionsprotokol finder nævnet imidlertid ikke, at indklagede har overtrådt 22 i dagældende erklæringsbekendtgørelse, som følge af at bestyrelsen var klar over forholdene. Indklagede frifindes for denne del af klagen. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Nævnet lægger til grund, at aktiverne i C Support A/S den 31. december 2005 udgjorde kr., og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgjorde kr. svarende til 49 %, hvorfor posten var væsentlig i årsregnskabet for Nævnet lægger endvidere til grund, at der ikke af indklagede blev udsendt saldomeddelelser, og at indklagede ikke har udført alternative revisionshandlinger, idet der ikke i indklagedes arbejdspapirer foreligger dokumentation herfor. På denne baggrund har indklagede ved at undlade at sikre sig fornødent revisionsbevis for en væsentlig post i regnskabet ikke udført sine revisionsopgave med fornøden omhu og nøjagtighed, og indklagede har derfor handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2 i den dagældende revisorlov. Således som sagen er oplyst over for nævnet, finder nævnet det mod indklagedes oplysninger vedrørende sikkerheden, herunder oplysningen om, at Dansk Supermarked indestod for en stor del af beløbet, ikke, at det er bevist, at indklagede ikke har udøvet et fornødent skøn vedrørende hensættelsen på kr. til imødegåelse af tab vedrørende selskabet O Europe A/S. Indklagede frifindes derfor for denne del af den fremsatte klage. Omkostninger til rejser og repræsentation Nævnet lægger til grund, at indklagede i sit planlægningsnotat var opmærksom på, at rejser og repræsentation og arrangementer skulle gennemgås omhyggeligt. Nævnet lægger endvidere til grund som bevist, at de bilag, politiet har gennemgået, ikke indeholdt nogen af de af SKAT krævede oplysninger om deltagere og anledning. Nævnet lægger vægt på, at indklagede kan have vanskeligt ved at opdage omgåelser, såfremt der gives ukorrekte oplysninger på bilagene. Indklagede har således opfyldt kravet i dagældende erklæringsbekendtgørelses 22, stk. 2, hvorfor indklagede firfindes. Formalia Nævnet lægger til grund, at bestyrelsen i C Support A/S ikke har overholdt kravene efter aktieselskabslovens 85 om at udarbejde en forretningsorden, oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller og forelægge og underskrive revisionsprotokol. Nævnet lægger videre til grund, at indklagede ikke har udarbejdet særskilt erklæring om, at formalia ikke var overholdt. Herved har indklagede ikke overholdt bestemmelsen i aktieselskabslovens 85, hvorved indklagede ikke har udført sit hverv med omhu og nøjagtighed, men handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov. Tiltrædelsesprotokol Nævnet lægger til grund, som også erkendt af indklagede, at indklagede ikke har udfærdiget en tiltrædelsesprotokol. Herved har indklagede handlet i strid med god revisorskik, jf. 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov. For overtrædelse af 22 i dagældende erklæringsbekendtgørelse, og 2, stk. 2, jf. 1, stk. 2, i dagældende revisorlov pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, og 57, stk. 3, jf. 20, stk. 1, i revisorloven af 2003, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, statsautoriserede revisor Benny Jensen, ikendes en bøde på kr. vedrørende klagepunkterne 3, til dels 6, 8 og 9. Indklagede frifindes i klagepunkterne 1,2 og 4, 5, til dels 6 og 7. 12

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 7/2008-S. A ApS og B. mod

K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 7/2008-S. A ApS og B. mod Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 7/2008-S A ApS og B mod statsautoriseret revisor C og D Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 4. februar 2008 har A

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S).

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S). Den 30. september 2009 blev der i sag nr. 57/2008-S K mod Statsautoriseret revisor R truffet følgende B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere