Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05"

Transkript

1 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side1 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien introduktion og eksempler Ovenstående forkortelser vi fremover blive brugt i noterne. Test i færdighedsregning Resultat: gennemsnit på 17,3 ud af 36 mulige TGF side Introduktion til matematik Sproget Redskabet Objektiv og subjektiv beskrivelse Matematikken som sprog Matematikkens generelle natur Problemløsning - man kan løse forskellige problemer med samme metode. Model - virkelighed Abstraktion - matematikken som hjælp til at skabe overblik. EKS 1 -Intro Introduktion i anvendelse af TI-84 Indtastning af udtryk Bemærk anvendelse af tastesekvensen 2nd ENTRY Brøkregning Bemærk at lommeregneren er i stand til at regne med brøker og omforme et decimaltal til en brøk. Last answer Tasten er især nyttig, hvis der ved beregning af et udtryk ønskes nogle mellemresultater. Eksponentiel notation på TI-84 Bemærk, at hvis du ønsker at alle tal noteres eksponentielt skal du vælge Sci ( Scientific notation ) på lommeregneren ( se side 11 i EKS ) Regningsarternes hierarki: 1) Først udregnes eksponenter i potenser 2) Dernæst udregnes potenser og rødder 3) Så udregnes multiplikation og division I brøker udregnes tæller og nævner, før brøken udregnes 4) Til sidst udregnes addition og subtraktion

2 TGF side Bogstavregningens muligheder side2 Eksempler på anvendelse af bogstavregning ( suppleret med et eksempel på en kortkunst ). Grafiske fremstillinger Eksempler på grafiske fremstillinger Grafer benyttes til at skabe overblik og opdage ( eller forudsige ) tendenser i en udvikling; men kan også bruges til manipulation. EKS 2 side Graftegning ved hjælp af TI - 84 Eksempel på anvendelse : fra hjemmeopgave 1 Fortjeneste funktionen indtastes i Y= - editoren. Fastlæg et vindue (menuen WINDOW )ud fra oplysningerne i opgaven, således at grafen udnytter det meste af displayet. Man kan finde det antal varer der skal produceres for at fortjenesten bliver positiv med menuen CALC ZERO. Man kan i stedet ( som vi gjorde i timen) indtaste både omkostningsfunktionen og salgsfunktionen og finde skæringspunktet ved hjælp af kommandoen CALC INTERSECT TGF side s Geometriske problemstillinger Geometrisk model og virkelighed Abstraktion og forenkling Pythagoras sætning: a 2 + b 2 = c 2 Videofilm med Pythagoras læresætning med flere beviser for sætningen samt nogle anvendelser.

3 side3 Det matematiske bevis. Det matematiske bevis bygger på nogle forudsætninger, som enten er vist tidligere eller er så indlysende sande at de ikke kræver bevis. De indlysende sande påstande kaldes aksiomer. Ud fra aksiomer opbygges matematiske sætninger gennem logiske ræsonnementer. TGF side Tal De hele tal Denne deduktive opbygning af matematikken ses i ren form i Euklids elementer. Brøker Regneregler for multiplikation og division af positive og negative tal Regneregler for parenteser Regneregler for regning med brøker Interaktive øvelser på nettet med brøkregning. Endelige ( og uendelige ) decimaltal De rationale tal ( tal der kan skrives som en brøk mellem to hele tal ) er netop de tal der kan skrives som endelige eller uendelige periodiske decimaltal. De irrationale tal er de tal, der kan skrives som uendelige decimaltal uden en periode. Eksempelvis er tallet 0, irrationalt. Man kan vise at π og 2 er irrationale. Mængden af rationale og irrationale tal udgør de reelle tal. Notation: De naturlige tal : 1,2,3,4,5 N De hele tal Z De rationale tal Q De reelle tal R Reduktion - betyder at gøre et udtryk simplere Formålet med reduktion er bl.a. At udtryk bliver mere nøjagtige ved beregning. At kunne løse ligninger Til dette må man kunne Hæve og sætte parenteser Sætte fælles faktorer uden for en parentes Gange parenteser ud Forkorte og forlænge brøker Sætte på fælles brøkstreg

4 TI-84 I forbindelse med opgavehjørnet er der vist en anvendelse af TI-84 til løsning af n ligninger med n ubekendte side4 Eksempel: Løs ligningssystemet : H + P + J = 134 H = 2P H 2P + 0 J= 0 J 2 = P + H H + P J = 2 1) Definer en 3x4 matrix: Tast : MATRX EDIT 1:[A] 3 ENTER 4 ENTER 2) Forsæt med at indtaste koefficienterne, så matricen får udseende: [ ] [ ] [ ] og afslut med 2nd QUIT 3) Få løsningerne beregnet Tast MATRX MATH ALPHA B MATRX 1 ) Nu viser lommeregneren : rref([a]). Ved tast på ENTER fås følgende på lommeregnerens display: hvor tallene i sidste søjle angiver løsningen (H,P,J) = ( 44,22,68) Isolering af størrelser I forbindelse med opgaver i trekantsberegning kommer I til at skulle isolere størrelser i ligninger. Ligeledes kommer I ofte ud for at skulle isolere størrelser i formler i fagene fysik og kemi. Ekstra træning fås på nettet med træningsprogram i isolering : Potenser Definition af potens n N a n = a a a a n faktorer Regneregler for potenser samlet oversigt på side 54 i TGF Definition af rod n a = b b n = a og 0 b Det udvidede potensbegreb

5 side5 Definition af potens med nul og negativ eksponent n = 0 a 0 = 1 n < 0 1 a n Definition af potens med brøker som eksponent Hvis a > 0 og p/q er en brøk defineres: a p/q = ( q a) p Regneregler for rødder samlet oversigt på side 54 i TGF Bemærk af potensregnereglerne stadig gælder for det udvidede potensbegreb. Kvadratsætningerne: Eksponentiel notation (a+b) 2 = a 2 + b 2 +2ab (a- b) 2 = a 2 + b 2-2ab (a+b)(a-b) = a 2 - b 2 (a + b) 3, (a + b) 4 kan udregnes vha. Pascal s trekant: sum: ( = 2 5 ).... Eks: (a+b) 4 = a 4 + 4a 3 b + 6a 2 b 2 + 4ab 3 + b 4 Øvelser med regning med små og store tal Udregning af mængden af korn som "opfinderen" af skakspillet udbad sig som belønning. Hertil udregnes først det samlede antal korn: S = S = (I) (II) I - II giver

6 side6 S = = ( hvis kornet skal fordeles jævnt over Danmarks overflade, vil det komme op i en højde af ca meter!) EKS side Eksponentiel notation på TI-84 Bemærk, at hvis du ønsker at alle tal noteres eksponentielt skal du vælge Sci ( Scientific notation ) på lommeregneren ( se side 11 i EKS ) I samarbejde med fysik er der arbejdet med fysiske størrelser og enheder (SI enheder) og præfikser i forbindelse med eksponentiel notation. Noter er udleveret. Den rette linie ( i samarbejde med fysik og kemi ) I kemi er der lavet forsøg med måling saltindhold i sved. Måleresultaterne er indskrevet som tabel i Excel regneark. Regnearket er anvendt til at finde en matematisk model for sammenhængen. Ved at bestemme en tendenslinie er der påvist en lineær sammenhæng. Lineær funktion En funktion, der har en regneforskrift der kan skrives på formen: f(x) = ax + b hvor a og b er reelle tal kaldes en lineær funktion. Disse funktioner har grafer, der ligger på en ret linie. Alle rette linier, undtagen lodrette, kan være graf for en lineær funktion. Betydning af konstanterne a og b: a: kaldes hældningskoefficienten eller stigningstallet og er den tilvækst i y-koordinat der svarer til tilvæksten 1 i x-koordinat. b: angiver liniens skæring med 2. aksen. Eksempel: Sammenhæng mellem temperatur målt i Celsius og Fahrenheit F = 1,8 C + 32 Vi får C = (451-32)/1,8 = 233 C ( papirs antændelses temperatur) Hvis man skal finde den temperatur i C,der svarer til 451 F, skal man netop løse en ligning af form y = a x + b med x som ubekendt. Øvelser med den rette linie i datarummet - bl.a. øvelser i bestemmelse af konstanterne a og b i udsagnet y = ax + b Øvelserne findes på min hjemmeside under klasser 1x interaktive øvelser på nettet

7 Lineære modeller side7 Lineær vækst er karakteriseret ved, at der til lige store tilvækster på den uafhængige variabel svarer lige store tilvækster på den afhængige variabel. Man kan undersøge om der er en lineær sammenhæng mellem to størrelser ved at afsætte sammenhørende værdier i et koordinatsystem. Hvis punkterne tilnærmelsesvis ligger på ret linie, kan vi konstatere en lineær sammenhæng. Forskriften for den lineære funktion bestemmes ved at tegne en ret linie, der " bedst muligt " passer til punkterne. EKS s På TI-84 kan man beregne forskriften for den bedste rette linie. Metoden kaldes lineær regression. Metoden er gennemgået og er beskrevet i detaljer i den udleverede Eksempelsamling til TI-84. Der findes et program på skolens netværk - REGRESS - der gør det samme. Programmet kan downloades fra min hjemmeside. Facilitet er også indbygget i regnearket EXCEL ( tendenslinier). TGF side Talmængder og ligninger Mængder og talmængder Bevis for at 2 er irrational et eksempel på indirekte bevis. Intervaller Mængdeoperationer Udsagn Åbne udsagn og løsningsmængde Ligninger To udsagn der har samme løsningsmængde siges at være ensbetydende og man bruger det logiske symbol imellem sådanne udsagn. Regneregler vedrørende ligninger er omskrivninger af ligninger, der giver uændret løsningsmængde. Nulreglen a b = 0 a = 0 b = 0 a/b = 0 a = 0 ( b 0 ) Interaktiv løsning af ligninger på nettet - adresse:

8 side8 I matematik bruges ofte åbne udsagn, hvortil der er knyttet løsningsmængder. Følgende oversigt over udsagn med logiske symboler og deres løsningsmængde med mængdesymboler kan være nyttig. p q P Q Fællesmængde p q P Q Foreningsmængde p q P Q Delmængde p CP Komplementærmængde Uendelige processer Uendelige decimalbrøker De rationale tal kan repræsenteres som decimalbrøker - enten endelige eller uendelige med en periode i cifrene. Øvelser i at omskrive en brøk til en decimalbrøk (divisionsalgoritmen) og en endelig eller periodisk decimalbrøk til en brøk. Uendelige ikke periodiske decimalbrøker er de irrationale tal. Eksempler på irrationale tal er 2 og π. Zenons paradoks

9 TGF side Trigonometri Trekanter Tre grundlæggende sætninger om trekanter: 1) Vinkelsummen er ) Pythagoras læresætning : c = a + b 3) Trekantens areal : T = ½ h g side9 Gruppearbejde i øvelser med brug af ovenstående formler L igedannede trekanter Sætning om ensvinklede trekanter : Hvis to trekanter er ensvinklede er de ligedannede, og tilsvarende sider i de to trekanter er forbundet med samme skalafaktor. Øvelser med anvendelse ovenstående sætninger. Trekantsberegninger Definition af sinus, cosinus og tangens Sætning: Hvis A er en spids vinkel i en retvinklet trekant gælder: sin(a) = modstående katete divideret med hypotenusen cos(a) = hosliggende katete divideret med hypotenusen tan(a) = modstående katete divideret med den hosliggende katete. Sætningen bør læres udenad!! Lommeregner: Husk at indstille den til gradtal Tast MODE : Øvelser med beregning af sider og vi nkler i en retvinklet trekant. Vedrørende opgaver i trekantsberegning: Tegn en figur med benævnelser for sider og vinkler, der indgår i opgaven. Sæt mål på de opgivne sider. På min hjemmeside ligger et lille program ( som kan downloades ) til beregning af ubekendte størrelser i en vilkårlig trekant.

10 Udvidelse af cosinus, sinus og tangens side10 Indførelse af retningspunkt for en vilkårlig vinkel ( også negative vinkler og vinkler større end 360 ) på en enhedscirkel. Definition af cosinus og sinus: Cosinus og Sinus til en vilkårlig vinkel, v, er koordinaterne til vinklens retningspunkt P v : P v = ( cos v, sin v ) Nedenfor ses grafen for sinus og til venstre herfor ses grafen for cosinus ( drejet 90 ) Ved at følge retningspunktets koordinater, mens vinklen varierer, kan man se, hvorledes cos v og sin v ændrer sig. Definition af tangens: Tangens til en vinkel er defineret ved: tan v = sin v, cos v 0 cos v Tangens kan aflæses på en figur med en enhedscirkel, som y-koordinaten til skæringspunktet mellem linien gennem koordinatsystemets begyndelsespunkt og retningspunktet for vinklen og linien x = 1 ( lodret linie gennem (1;0)) Simple overgangsformler for cosinus Ved hjælp af betragtninger på enhedscirklen kan man nemt vise simple regler for cosinus, sinus og tangens. Her følger de vigtigste:

11 1) cos( v) = cos (v) sin ( v) = sin(v) 2) cos(180 v) = cos(v) sin(180 v) = sin (180 v) 3) cos(90 v) = sin(v) sin(90 v) = cos(v) 4) sin 2 (v) + cos 2 (v) = 1 "idiotfomlen" side11 Bemærk at formlerne 2) og 3) omhandler supplementvinkler og komplementvinkler. u og v kaldes supplementvinkler hvis u + v = 180 u og v kaldes komplementvinkler hvis u + v = 90 Eksakte værdier for cosinus og sinus V cos(v) 1 = 4/2 3/2 2/2 1/2 = 1/2 0 = 0 /2 sin(v) 0 1/2 2/2 3/2 1 Sinus- og cosinusrelationerne Sinus - Relation erne: I en vilkårlig trekant gælder: a sin A = b c = sin B sin C = 2R hvor R er radius for trekantens omskrevne cirkel NB! Bemærk at anvendelse af formlen, hvor en vinkel skal findes, kan give den forkerte vinkel ( supplementvinklen ). Invers sinus giver altid en vinkel mellem 0 og 90 på lommeregneren. Derfor - Tegn altid en figur og brug formlen om supplementvinkler. Arealformel: T = ½ h g " en halv højde gange grundlinie" eller T = ½ ab sin(c) "det halve produkt af to sider og sinus til den mellemliggende vinkel" Cosinus - Relationerne: c 2 = a 2 + b 2 2ab cos(c) a 2 = b 2 + c 2 2bc cos(a) b 2 = a 2 + c 2 2ac cos(b) eller cos(c) = a + b c 2ab cos(a) = b2 + c 2 a 2 2bc cos(b) = a2 + c 2 b 2 2ac Cosinusrelationen kaldes også for den udvidede Pythagoræiske læresætning for vilkårlige trekanter.

12 side12 Øvelser i trekantsberegnin g Jeg har lavet et program til trekantsberegning. Det kan hentes på min hjemmeside under 1x. Et træningsprogram i trekantsberegningen finder i på adressen: Programmet er giver en god træning i at finde den rigtige formel og isolering af den ubekendte fra formlen. I forbindelse med trekantsberegning kan nævnes følgende vigtige geometriske sætninger: Sætninger: Sætning om midtnormalerne i en trekant En trekants 3 midtnormaler skærer hinanden i samme punkt. Skæringspunktet er centrum for trekantens omskrevne cirkel Sætning om vinkelhalverings linierne i en trekant En trekants 3 vinkelhalveringslinier skærer hinanden i samme punkt. Skæringspunktet er centrum for trekantens indskrevne cirkel Sætning om medianerne i en trekant En trekants 3 medianer skærer hinanden i samme punkt. Skæringspunktet kaldes trekantens tyngdepunkt. Skæringspunktet deler hinanden i forholdet 1:2 Et bevis for sætningen findes på adressen: Sætning om højderne i en trekant En trekants 3 højder skærer hinanden i samme punkt. Nogle nyttige formler i forbindelse med trekantsberegning: R = Radius for trekantens omskrevne cirkel r = radius for trekantens indskrevne cirkel s = trekantens halve omkreds T = trekantens areal

13 side13 a sin A b = sin B = c sin C = 2R 4RT = abc T = rs = s(s a)(s b)(s c) Den sidste formel kaldes Herons formel. Konstruktion (med passer og lineal) H U S K! : Nedenfor er en oversigt over de fem trekantstilfælde med forslag til benyttelse af formler til beregning af de ubekendte stykker. 1) at konstruere den givne trekant ( til forklaring og kontrol ) 2) at angive størrelser og betegnelser på figuren 3) at lagre mellemresultater på lommeregneren Figur: Givet: c De tre sider 1) Find den største vinkel (overfor den største side) ved cosinusrelationerne. a b 2) Find en anden vinkel ved sinusrelationerne. 3) Vinkelsummen er 180 b En vinkel og de 1) Find den manglende side ved cosinusrelationerne. A hosliggende 2) Find den mindste vinkel ( overfor den mindste side) ved c sider. sinusrelationerne 3) Vinkelsummen er 180 En vinkel, en 1) Find den af de manglende vinkler, som det er muligt at a hosliggende side finde ved sinusrela tionerne. Der er muligvis 2 løsninger A og en modståen- 2) Vinkelsummen er 180 c de side 3) Find sidste side ved hjælp af sinusrelationerne To vinkler og 1) Vinkelsummen er 180 den mellemliggende 2) De to sider findes ved hjælp af sinusrelationerne A B side c To vinkler og en 1) Vinkelsummen er 180 a ikke-mellemlig- 2) De to sider findes ved hjælp af sinusrelationerne gende side A B

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 side1 Der undervises efter: MatC Nielsen & Fogh: Vejen til Matematik C ( Forlaget HAX) EKS Knud Nissen : TI-82 stat introduktion og eksempler Ovenstående

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik?

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikord ca. årstal abstract findes her: Achilleus og skildpadden -400

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere