Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune."

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen vedrørende en række fynske politikeres, herunder borgmesteren fra Odense Kommune, tur til Athen i april 2006 op af egen drift. Statsamtet har modtaget Odense Kommunes udtalelse af 22. november 2006 og 16. januar 2007 i sagen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til, at Odense Kommune kunne afholde udgifterne på kr. til rejse og ophold m.v. Statsforvaltningen har ikke grundlag for at antage, at kommunen har handlet i strid med lovgivningen i forbindelse med afholdelse af udgiften på kr. for en middag i Athen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Følgende fremgår af protokoludskrift fra Odense Byråds møde den 22. november 2006: 3. Besvarelse af en henvendelse fra Statsamtet Sønderivlland vedrørende borgmesterens studietur til Athen. J.nr. 2006/ TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK OG MED REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK H.P. HANSSENS GADE AABENRAA JOURNAL NR.: /101 SAGSBEHANDLER: MSSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: SAGSRESUMÉ Statsamtet Sønderjylland rettede ved brev af 30/ henvendelse til Odense Kommune og anmodede om kommunens redegørelse for følgende i anledning af en studierejse til Athen i april 2006: 1. En nærmere beskrivelse af turens indhold og formål.

2 2. Hvem deltog på turen. 3. Hvilke udgifter har byrådet afholdt i forbindelse med turen. 4. Det retlige grundlag for afholdelse af udgifterne til turen. INDSTILLING Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet besvarer henvendelsen fra Statsamtet Sønderjylland således: "Statsamtet Sønderjylland har i brev af 30/ bedt om kommunens redegørelse for følgende forhold i anled ning af en studierejse til Athen i apri I 2006: 1. En nærmere beskrivelse af turens indhold og formål. 2. Hvem deltog på turen. 3. Hvilke udgifter har byrådet afholdt i forbindelse med turen. 4. Det ret lige grundlag for afholdelse af udgifterne til turen. Ad 1 En nærmere beskrivelse af turens indhold og formål. Det kan bekræftes, at Borgmester Jan Boye deltog i en studietur til Athen i april Borgmesteren i Odense er ifølge langvarig praksis født med lem af IKT-kontaktudvalget, der er et udvalg under Kommuneforenin gen på Fyn, som nedlægges ved årets udgang. IKT-kontaktudvalget afholdt møde den 15/ , hvor det blev beslut tet at afholde en studietur til Athen. Det blev på mødet af Kommunedata, der yder sekretariatsbistand til ud valget, oplyst, at studieturen ville omfatte følgende emner: E-Government med relevante virksomhed og institutionsbesøg Anvendelse af IT ved OL i Athen Besøg i/af en dansk virksomhed i Athen. Besøg på den Danske Ambassade. - Besøg på det Danske Institut. Tilmeldingsfristen for deltagelse i studieturen blev fastsat til den 1/ Borgmester Jan Boye tilmeldte sig inden fristens udløb. Program for turen blev udsendt i begyndelsen af april Formålet med turen er i programmet beskrevet således: "Formålet med studieturen er dels som afslutning på udvalgets virke at afholde en bestyrelseskonference med henblik på at videreføre udvalgets aktiviteter til den nye syddanske region og dels ved besøg på Den Danske Ambassade og Det Danske Institut at indhente oplysnin ger om forholdet SIDE 2

3 DK/Grækenland og EU/Grækenland samt orientere sig om IT i den græske offentlige administration specielt i forhold til borgeren - e-government." Der er ikke helt overensstemmelse mellem det på mødet den 15/ oplyste og det senere fremkomne program. Dette skyldes ifølge oplysnin ger fra Kommunedata, at Den Danske Ambassade, der bistod med forberedelsen af studieturen, på grund af den græske påske stødte ind ivanskeligheder med at indgå de fornødne aftaler om arrangementer, selvom der blev arbejdet herpå lige indtil studieturens afvikling. Der foreligger fyldige referater fra møder i IKT-kontaktudvalget og Grundkort Fyn A/S den 21/4 og 22/ og møde i det danske kulturinstitut den 20/4 2006, hvilke møder blev afviklet under studieturen. Ad 2 - Hvem deltog på turen På turen deltog ud over borgmester Jan Boye følgende: Borgmester A Borgmester B Amtsråds- og byrådsmedlem C Kommunaldirektør D Teknisk direktør E Sekretariatschef ved Kommuneforeningen Fyn. 3 medarbejdere fra KMD A/S. Ad 3 - Hvilke udgifter har byrådet afholdt i forbindelse med turen Odense Kommune har til Kommunedata betalt kr. til studieturen for rejse, ophold mv. HertiI kommer refusion af borgmester Jan Boyes udgifter efter sædvanlige takster ved kørsel i egen bil til København. Odense Kommune har endvidere betalt kr. for en middag i Athen, hvor borgmesteren var vært for studieturens deltagere. Ad 4 - Det retlige grundlag for afholdelse af udgifterne til turen Det er vurderingen, at borgmester Jan Boye ved den bindende tilmelding til studieturen har haft en berettiget forventning om, at der for borgmesteren var den fornødne kommunale interesse i deltagelse i studieturen. Det bemærkes, at borgmesteren ifølge de af byrådet vedtagne retningslinier for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser kan deltage i ud landsrejser uden forelæggelse for Økonomiudvalg eller byråd, når borgmesteren deltager som administrativ leder. SIDE 3

4 Der vedlægges en udskrift af byrådets forhandlingsprotokol for mødet den 22/ " BESLUTNING: Ændringsforslag fra gruppe ø: "Svaret til Statsamtet tilføjes følgende: Odense Byråd er af den opfattelse, at "studieturen" til Athen i april 2006, med deltagelse af bl.a. borgmester Jan Boye, burde have været aflyst, idet det inden afrejsen stod klart, at der ikke var overensstemmelse mellem det vedtagne program fra mødet den 15/ og det senere fremkom ne program, hvorved det faglige indhold ikke begrundede en gennemførelse af studieturen. Ændringsforslag til besvarelsen fra gruppe ø forkastet, idet alene gruppe ø stemte for. Besvarelsesforslaget fra Borgmesterforvaltningen herefter tiltrådt. Følgende fremgår af kommunens udtalelse af 16. januar 2007: Vedr. borgmesterens studietur til Athen. Ved brev af 9. januar 2007 har Statsforvaltningen Syddanmark anmodet om en uddybning af den besvarelse Odense Byråd har fremsendt den 30. n ovember 2006 vedr. borgmester Jan Boyes studietur til Athen Statsforvalt ningens journalnr /101. Statsforvaltningen anmoder om en uddybning af det i udtalelsen an førte vedr. 2006/ pkt. 4. Statsforvaltningen ønsker således en nærm ere redegørelse for den kommunale interesse i turens afholdelse i forhold til det ændrede program, som blev fremsendt inden rejsen. Statsforvaltningen ønsker desuden oplysninger om, hvorvidt rejsen evt. blev forsøgt aflyst pga. det ændrede program. Som det fremgår blev sagen behandlet af Odense Byråd på mødet den 22. november Besvarelsen, der er fremsendt til Statsforvaltnin gen, blev vedtaget af et enigt Byråd, idet Enhedslistens bemærkninger til sagen tillige er fremsendt til Statsforvaltningen. Odense Byråds forhandlinger optages på bånd og lægges ud på Internet tet. Det fremgår af båndafspilningen, at borgmesterens konkluderende bemærkninger lød således: " Selvom der, som det fremgår af redegørelsen, ikke er fuld overensstemmelse mellem det annoncerede program, som jeg og øvrige deltagere tilmeldte os på baggrund af, så var der et program som jeg stadigvæk gerne vil fastholde at det var fuldt forsvarligt at deltage i og at der også var et fagligt udbytte for de deltagere, der var med på studieturen til Athen." SIDE 4

5 Der henvises således til det af borgmesteren anførte. Det blev forud for deltagelse i studieturen vurderet, at der på trods af det ændrede program stadig var den fornødne kommunale interesse i deltagelse i turen - en vurdering borgmesteren som nævnt på byrådsmødet fik bekræftet på turen. Der har derfor ikke været overvejelser om aflysning af deltagelse i turen. Af det ændrede program, som forelå i begyndelsen af april fremgår følgende: Studierejse til Grækenland/Athen april 2006 IKT-kontaktudvalget og Grundkort Fyn Onsdag den 19. april rejsedag Kl. 05:45 Mødetid Odense Banegårdscenter (benyt indgangen under den gamle banegård) Kl. 05:59 Togafgang Odense/Kastrup Kl. 07:39 Ankomst Kastrup Lufthavn Kl. 08:40 Check in (senest) Kl. 09:40 Flyafgang Kastrup/Zürlch LX1267 Kl. 11:25 An komst Zürlch Kl. 12:55 Flyafgang Zürlch/Athen LX1838 Kl. 16:35 An komst Athen Transfer fra lufthavn med bus til hotellet. ca. Kl. 18:00 Ankomst til hotel: Aftenen til fri disposition. Torsdag den 20. april arbejdsdag Kl. 10:00 Hotellets lobby Gennemgang af turens program, inden vi på gåben begiver os til det gam le Plaka kvarter for et møde på: Kl. 11:30 Det Danske Institut i Athen Herefondos 14 SIDE 5

6 10558 Athen tlf Direktøren for det Danske Institut i Athen, F, modtager delegationen, og vil sammen med en repræsentant fra den danske ambassade briefe os om bl.a. Grækenlands forhold til EU og Danmark og danske virksomheders vilkår i Græken land. Frokosten indtages på en lokal restaurant efter anbefaling af ambassaden. Efter frokost, arrangeres der et besøg hos en danskejet produktionsvirksom hed. Aftenen til fri disposition Fredag den 21. april bestyrelsesseminar Denne dag er afsat til bestyrelsesseminar. Mere herom senere. Lørdag den 22. april sightseeing i Athen Kl. 09:30 En skandinavisk talende guide møder os i hotellets reception og tager os på en halvdags bustur rundt i Athens historiske centrum, hvor vi bl.a. vil komme forbi Hadrians Arc, ex. kongelige palads, Panathinakion stadium etc. Efter busturen rundt i byen stopper bussen ved Acropolis, herfra fortsæt tes til fods og guiden følger os op på Akropolis. Frokosten Indtages på en restaurant ved foden af Akropolis. Kl. 15:00 Hotel - møde i IKT-Kontaktudvalget og Grundkort Fyn Dagsorden: l. Godkendelse af referat fra møde 15/ Orientering fra Grundkort Fyn A/S 3. Orientering fra KMD AIS 4. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde Kl Afgang fra hotel. Odense Kommune har arrangeret denne aften. Søndag den 23. april rejsedag SIDE 6

7 Check ud fra hotel Bagage medbringes Besøg evt. loppemarkedet på gaden Ifestou, der er i gang fra morgen til frokost. Gaden Ifestou begynder ved Platia Monastiriaki tæt ved hotellet. Kl. 11:30 Bustransfer fra hotellet til Athen Lufthavn Kl. 12:20 Seneste check In Kl. 14:20 Flyafgang Athen i Zürlch -LX 1831 Kl. 16:05 Ankomst Zürich Kl. 17:35 Flyafgang Zürich i Kastrup -LX 1272 Kl. 19:20 An komst Kastrup Kl. 20:40 Togafgang Kastrup i Odense Kl. 22:38 Ankomst Odense Banegårdscenter I mail af 2. marts 2007 har kommunen oplyst følgende: Med hensyn til besøg på en dansk virksomhed, blev dette ikke gennemført, idet besøget på grund af den græske påske ikke kunne gennemføres, hvilket arrangørerne først på et senere tidspunkt blev gjort bekendt med. Man forsøgte at få en repræsentant fra en virksomhed til at møde deltagerne på Ambassaden, men også dette mislykkedes, hvorefter ambassadøren påtog sig opgaven at orientere om, hvordan det er at drive virksomhed i Grækenland. I mail af 7. marts 2007 har kommunen supplerende oplyst følgende: Under henvisning til telefonsamtale d.d. kan det oplyses, at det planlagte besøg på den danske virksomhed ifølge oplysninger fra KMD blev aflyst ca. 14 dage før afrejsen, på et tidspunkt hvor der var indgået bindende aftaler om fly og hotel. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003, senest ændret ved 9 i lov nr. 542 af 24. juni 2005). Det følger af bestemmelsen, at statsforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, det vil sige såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger såsom grundsætningerne om kommu- SIDE 7

8 nernes opgavevaretagelse, også kaldet kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Spørgsmålet om vederlag for kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre er reguleret i styrelseslovens 16 og 34 samt bekendtgørelse nr. 584 af 9. juni 2002 som ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 21. november 2002 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. De aktiviteter, som det faste vederlag for hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem omfatter, er udtømmende angivet i 16, stk. 1, litra a-g. Der henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, s. 92 f. Udgifter til studieturen er efter statsforvaltningens opfattelse ikke omfattet af 16, stk. 1. Derudover har kommunalbestyrelsen mulighed for at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes aktiviteter jf. 16, stk. 11, 2. pkt. Som eksempler på udgifter, der kan godtgøres efter styrelseslovens 16, stk. 11, 2. pkt. nævnes i Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, s. 104, bl.a. støtte til sekretærhjælp, kopiering, pc, telefax samt telefon og avisabonnementer.... Derimod kan betaling for behandling for alkoholmisbrug og betaling af forsikringspræmien for en sundhedsforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke godtgøres efter bestemmelsen. Fælles for de udgifter, der kan godtgøres, er, at der er tale om udgifter, som i en eller anden udstrækning på arbejdsmarkedet som helhed betragtes som personalegoder, der traditionelt kan ydes som et led i en aflønning af medarbejdere, og som i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer har en direkte tilknytning til disses varetagelse af hvervet. Det er statsforvaltningens opfattelse, at udgifterne i forbindelse med en studietur ikke kan anses for omfattet af 16, stk. 11, 2. pkt. Da den skrevne lovgivning således ikke indeholder hjemmel til at afholde udgifterne, må spørgsmålet om lovligheden afgøres ud fra de almindelige uskrevne grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse de SIDE 8

9 ger om kommunernes opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur antaget, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Der henvises til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 78 ff. Den omtalte forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt indeholder ikke en særlig præcis afgrænsning af kommunernes kompetence og giver derfor ikke et klart grundlag for at udtale, i hvilken udstrækning en kommune lovligt kan afholde udgifter eks. i forbindelse med en studietur. Forpligtelsen til at handle økonomisk forsvarligt kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt afholder en sådan udgift. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum i den henseende. Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Det følger af dette kriterium, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel må gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person ikke i sig, at den pågældende disposition bliver ulovlig, jf. Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, s. 29 ff. Afgørende for, om en given udgift lovligt kan afholdes, er, i det omfang udgiften ikke har hjemmel i den skrevne lovgivning, om der konkret kan påvises en særlig kommunal interesse i at afholde den, jf. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, s. 18 ff. Udgifter til middagen For så vidt angår udgiften på kr. til en middag for turens deltagere, så er det fast antaget, at en kommune har adgang til i et vist omfang at pleje kommunens inte- SIDE 9

10 resser gennem repræsentation i forhold til forretningsforbindelser, andre myndigheder m.v. En kommunalbestyrelse har som udgangspunkt et vidt spillerum med hensyn til anvendelsen af midler til repræsentation. Deltagerne i middagen repræsenterer kommuner og virksomheder med interesser i IKT-kontaktudvalget og Grundkort Fyn A/S, og statsforvaltningen har således ikke grund til at antage, at middagen ikke har tjent et repræsentationsmæssigt formål. På baggrund af ovenstående har statsforvaltningen ikke grundlag for at antage, at kommunen i forbindelse med afholdelse af udgiften på kr. har handlet i strid med lovgivningen. Udgifter til rejse og ophold m.v. Som nævnt ovenfor er det afgørende for, om en given udgift lovligt kan afholdes, i det omfang udgiften ikke har hjemmel i den skrevne lovgivning, om der konkret kan påvises en særlig kommunal interesse i at afholde den. En sådan kommunal interesse vil almindeligvis kunne begrunde kommunalpolitikeres deltagelse i en studietur, såfremt det faglige udbytte står i rimeligt forhold til de afholdte udgifter. Ved vurderingen af, hvorvidt dette er tilfældet, må der som udgangspunkt overlades kommunalbestyrelsen et vidtgående skøn. Ifølge det af kommunen oplyste var formålet med turen, dels at afholde en bestyrelseskonference med henblik på at videreføre udvalgets aktiviteter til den nye region og dels ved besøg på Den Danske Ambassade og Det Danske Institut at indhente oplysninger om forholdet DK/Grækenland og EU/Grækenland samt orientere sig om IT i den græske offentlige administration specielt i forhold til borgeren. Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunen er af den opfattelse, at der forelå tilstrækkelig kommunal interesse i turens afholdelse. Det er statsforvaltningens opfattelse, at afholdelse af de interne møder i IKT-kontaktudvalget og Grundkort Fyn, ikke kunne begrunde kommunens afholdelse af udgiften på kr. til en studietur til Athen. Begrundelsen er, at der efter statsforvaltningens opfattelse ikke forelå en saglig kommunal interesse i at disse SIDE 10

11 møder skulle afholdes i Athen, og at dette derfor ikke kunne begrunde kommunens afholdelse af merudgifter til rejse og ophold m.v. set i forhold til afholdelse af møderne på Fyn. Spørgsmålet er herefter, om turens øvrige indhold kunne begrunde kommunens afholdelse af udgiften på kr. Statsforvaltningen konstaterer, at der udover møderne i IKT-kontaktudvalget og Grundkort Fyn var programsat faglige indslag i løbet af torsdagen med besøg på Det Danske Institut og på en danskejet produktionsvirksomhed. Sidstnævnte programpunkt blev imidlertid aflyst ca. 14 dage før afrejsen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke indholdet af det faglige program torsdag kunne begrunde Odense Kommunes afholdelse af udgifterne på kr. til rejse og ophold m.v. Begrundelsen er, at der ikke forelå et rimeligt forhold mellem det faglige udbytte og de afholdte udgifter set i forhold til, at turen varede 5 dage. Statsforvaltningen lægger vægt på, at det ændrede program alene indeholdt et fagligt indslag omkring frokost torsdag eftermiddag. Samlet er det således statsforvaltningens opfattelse, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til, at Odense Kommune kunne afholde udgifterne på kr. til rejse og ophold m.v. Det forhold, at tilmeldingen til turen skete længe inden ændringerne af programmet forelå, kan, efter statsforvaltningens opfattelse, ikke føre til et andet resultat, da kommunen blev gjort bekendt med ændringerne inden afrejsen. Følgende fremgår af styrelseslovens 50c, stk c. Statsamtmanden kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Efter 50c, stk 1 kan statsforvaltningen gøre et erstatningsansvar gældende mod et ansvarligt kommunalbestyrelsesmedlem i det omfang de almindelige betingelser for erstatningsansvar er opfyldt. En afgørende betingelse i den forbindelse er, at det pågældende medlem vidste eller burde vide, at beslutningen var i strid med lovgivningen. SIDE 11

12 Det er til sagen oplyst, at borgmesteren forud for beslutningen ikke fik rådgivning vedrørende lovligheden af kommunens afholdelse af de pågældende udgifter. På denne baggrund finder statsforvaltningen ikke anledning til at forfølge dette spørgsmål yderligere, da der efter statsforvaltningens opfattelse ikke er udsigt til, at en nærmere undersøgelse vil give grundlag for et krav om erstatning. Statsforvaltningen foretager således ikke yderligere i sagen. I øvrigt En kopi af denne udtalelse er sendt til Kerteminde Kommune og Region Syddanmark. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Martin Skafte Fuldmægtig SIDE 12

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere