Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt"

Transkript

1 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i med fødselsvægt mindre end 1000 gram eller med en gestationsalder mindre end 28 uger. Studiet hedder ETFOL, som står for Ekstremt Tidligt Født Og ekstrem Lav fødselsvægt. ETFOL er planlagt af Danske Børnelægers Selskabs neonatologiudvalg. Børnene i studiet er blevet fulgt med jævne mellemrum siden fødslen og blev senest undersøgt 5 år gamle. Neonatalklinikken var center for 5 års undersøgelsen, som blev gennemført af Bo Mølholm Hansen, læge og Barbara Hoff, psykolog. Gorm Greisen, professor, var hovedansvarlig for 5 års undersøgelsen. Formålet med beskrivelsen er at give interesserede mulighed for information om ekstremt tidligt fødte børn. I teksten er der løbende indsat links til supplerende materiale. Før gennemlæsningen er det væsentligt at vide, at resultaterne fra ETFOL 5 års undersøgelsen ikke kan overføres på samtlige tidligt fødte børn. Man ved fra andre undersøgelser, at risikoen for senfølger er størst hos de mest umodne og mindste børn. Indledning Definitioner Samtlige børn, der udviser livstegn efter fødslen registreres i det danske fødselsregister som levende fødte. Et foster, som udstødes af livmoderen inden udgangen af 28. svangerskabsuge, og som ikke viser tegn til liv, betegnes en abort i Danmark. Fra 29. svangerskabsuge er betegnelsen dødfødt barn. I Danmark bliver dødfødte børn ligeledes registreret i fødselsregisteret, mens aborter ikke bliver registreret. Børn født før udgangen af 37. svangerskabsuge betegnes tidligt fødte Børn født før udgangen af 32. svangerskabsuge betegnes meget tidligt fødte. Børn født før udgangen af 28. svangerskabsuge betegnes ekstremt tidligt fødte. En fødselsvægt under 2500 gram betegnes lav fødselsvægt. En fødselsvægt under 1500 gram betegnes meget lav fødselsvægt. En fødselsvægt under 1000 gram betegnes ekstremt lav fødselsvægt.

2 2/12 De fleste ekstremt tidligt fødte børn har en ekstremt lav fødselsvægt, men det behøver ikke altid at være tilfældet og tilsvarende er de fleste børn med en ekstremt lav fødselsvægt ekstremt tidligt fødte, omend dette heller ikke altid behøver at være tilfældet. Ekstremt tidligt fødte børn er umodne ved fødslen De sidste uger af graviditeten sker der en væsentlig udvikling af fosterets organer; en modning, der er nødvendig for, at det nyfødte barn kan klare sig uden for livmoderen. Det tidligt fødte barn er således umodent ved fødslen; den sidste del af fosterudviklingen, der normalt sker i livmoderen, skal nu foregå uden for livmoderen. Selv om der er store individuelle forskelle, kan man generelt sige, at jo tidligere et barn er født, desto mere umodent er barnet. Børn, der er født meget tidligt, og en del børn, der er født tidligt, har således behov for særlig pleje og behandling i den første tid efter fødslen. Børnene bliver indlagt på neonatalafdeling, som er specialiseret i behandling og pleje af nyfødte børn. Når man nærmer sig det tidspunkt, barnet skulle være født (terminen), kan barnet oftest klare sig uden særlige forholdsregler. Under indlæggelsen på neonatalafdelingen er der risiko for komplikationer. Der er en række sygdomme, som kan optræde hos tidligt fødte børn, oftest som følge af deres umodenhed. Sygdommene er ofte forbigående, men der er risiko for mere permanente følgetilstande. Ekstremt tidligt fødte børn er født så tidligt, at de ikke overlever, med mindre de indlægges umiddelbart efter fødslen. Behandlingen af disse børn i Danmark er i dag mere eller mindre centraliseret til enkelte neonatalafdelinger. Baggrund for ETFOL studiet Nye behandlingsmuligheder og bedre overlevelse Det har længe været kendt, at tidlig fødsel er en væsentlig risikofaktor for neonatale komplikationer og død. Imidlertid fødes kun en mindre andel af samtlige børn tidligt (mindre end 7 %). Den stærkt faldende spædbørnedødelighed i Danmark i løbet af det 20. århundrede medførte, at selv om tidlig fødte børn kun udgjorde en lille andel af nyfødte børn bidrog de meget væsentligt til andelen af børn, der døde i nyfødthedsperioden i sidste del af århundredet.

3 3/12 I løbet af 1960 erne begyndte det for alvor at blive muligt at behandle og forebygge mange af de sygdomme, som kan optræde hos tidligt fødte børn. Neonatalafdelinger opstod, og efterfølgende fremskridt i den obstetriske og neonatologiske behandling har øget overlevelsen for tidligt fødte børn markant. I starten af 1970 erne døde således stort set alle børn født før 28 gestationsuger, men i de efterfølgende årtier steg overlevelsen markant. I starten af 1990 erne overlevede således omkring 50 % af alle børn født før 28 gestationsuger. Den stigende overlevelse i løbet af 1970 erne og 1980 erne var ledsaget af en stigende interesse for de overlevende børns senere udvikling. Udenlandske samt danske undersøgelser havde vist, at ekstremt tidligt fødte børn har en forøget risiko for senere udviklingsforstyrrelser. 1. link: tal fra fødselsregisteret vedr. udvikling i antallet af ekstremt tidligt fødte børn og deres overlevelse gennem de sidste årtier Etisk debat I slutningen af 1980 erne var der en intens debat i offentligheden og blandt læger om behandlingen af ekstremt tidligt fødte børn. Risikoen for senfølger samt belastningen af børnenes familier var blandt de centrale emner. I 1990 blev der afholdt konsensus-konference i Odd Fellow Palæet. På konferencen var der en række indlæg fra en ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, psykologer samt forældre til ekstremt tidligt fødte børn. Derudover var der sammensat et panel af lægfolk uden speciel tilknytning til neonatalogien, som lavede en rapport baseret på oplæggene og efterfølgende diskussioner. Rapporten indeholdt en række anbefalinger. Panelet anbefalede bl.a., at der skulle fastlægges en nedre grænse i gestationsalder på fulde 25 eller 26 uger. Grænsen skulle angive den alder for fosteret, hvorunder behandling generelt ikke måtte påbegyndes. Derudover anbefalede rapporten samt et senere debatoplæg fra Etisk Råd i 1994, at der blev iværksat forskning på en række områder. Opfølgning på, hvordan børnene og deres familier klarede sig, var et af de områder, som skulle belyses nærmere.

4 4/12 Danske Børnelægers Selskab var ikke enige i anbefalingen om en fast nedre grænse, hvorunder behandling ikke måtte påbegyndes. Oplægget gav således anledning til yderligere debat. Tidlig Nasal CPAP, The Scandinavian Approach Det har været særlig interessant at få en dansk undersøgelse af ekstremt tidligt fødte børn, fordi behandlingen af ekstremt tidligt fødte børn i Danmark afviger væsentligt fra udlandet på især ét område. Dette skal i det efterfølgende kort beskrives. Samtlige ekstremt tidligt fødte børn har behov for støtte til vejrtrækning gennem længere tid grundet umodne lunger. Siden 1960 erne har man brugt respiratorbehandling, hvor en maskine trækker vejret for barnet. Langt de fleste steder i udlandet følges denne strategi stadig, mens man i Danmark i løbet af 1980 erne har ændret behandlingsformen. Nu behandler man primært med Nasal CPAP; Continues Positive Airway Pressure (kontinuerligt positivt luftvejstryk) gennem næsen. Princippet i denne behandlingsform er, at barnet tilføres luft - evt. beriget med ilt med et vist overtryk - via en ventil gennem et lille rør beliggende i næsen. Barnet trækker selv vejret. Behandlingen kombineres ofte med medicin, som stimulerer barnets vejrtrækning. Ved denne strategi kombineret med lungemodnende medicin er det ofte muligt at undgå respiratorbehandling eller i hvert tilfælde at mindske behovet væsentligt. Det danske behandlingsprincip har spredt sig til Sverige og er ved at få større udbredelse i Europa og USA under betegnelsen The Scandinavian Approach. 2. link: illustration af respirator og nasal CPAP behandling ETFOL - et dansk landsdækkende studie På denne baggrund planlagde neonataludvalget under Danske Børnelægers Selskab at lave en dansk landsdækkende undersøgelse af ekstremt tidligt fødte og ekstremt lavvægtige børn. Overlæge Jens Kamper i Odense var hovedkoordinator, og samtlige 18 neonatalafdelinger i Danmark deltog i dataindsamlingen.

5 5/12 ETFOL er den første større undersøgelse af ekstremt tidligt fødte børn behandlet primært med Nasal CPAP. Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over den danske behandling samt at følge, hvorledes de overlevende børn udviklede sig på længere sigt. Børn født i med en gestationsalder mindre end 28 uger eller en fødselsvægt mindre end 1000 gram blev med forældres godkendelse registreret. Der blev indsamlet oplysninger fra indlæggelsestiden på neonatalafdelingerne, og børnene blev siden fulgt med jævne mellemrum de første 2 leveår af de lokale læger. Resultater fra ETFOL Antal børn og overlevelsesprocenter Det er ikke alle ekstremt tidligt fødte børn, der bliver indlagt på neonatalafdeling. Dette skyldes, at nogle af børnene er så umodne, at de enten bliver skønnet til at være for umodne til at blive behandlet, eller at de på trods af behandling dør kort tid efter fødslen på fødegangen. Antallet af børn i ETFOL blev suppleret med informationer fra det danske fødselsregister for at gøre talmaterialet fuldkomment. Samlet var der i den 2-årige periode ( ) 477 børn der, opfyldte et af de to kriterier: 1) gestationsalder mindre end 28 uger og/eller 2) fødselsvægt mindre end 1000 gram børn havde en gestationsalder mindre end 28 uger. 294 af disse børn havde en fødselsvægt mindre end 1000 gram børn havde en fødselsvægt mindre end 1000 gram. 294 af disse børn havde en gestationsalder mindre end 28 uger. 85 % af samtlige børn var blevet aktivt behandlet udover evt. behandling på fødestuen. 56 % af samtlige børn overlevede til udskrivelsen fra neonatalafdelingerne Jo højere gestationsalder desto flere af børnene overlevede. Der var ingen overlevende børn med gestationsalder mindre end 24 uger. De fleste børn, der ikke overlevede, døde i første leveuge

6 6/12 3.link mere detaljerede oplysninger vedr. antal børn og overlevelse. Evt. data vedr. aborter. Andre tal fra neonatalperioden De overlevende børn var gennemsnitligt indlagt i 81 dage, før de blev endeligt udskrevet. 39 % blev behandlet i respirator i en kortere eller længere periode. Andelen af børn, der blev respiratorbehandlet, steg med faldende gestationsalder. Samtlige børn blev behandlet med nasal CPAP. 4. link sygdomsdata ETFOL 5 års undersøgelse Der var en stor opbakning til ETFOL, og det blev derfor besluttet at gennemføre en planlagt undersøgelse af børnene fra ETFOL, da de var 5 år gamle. Undersøgelsens formål var at skabe et overblik over hele gruppen af børn fra ETFOL. Det var derfor væsentligt, at så mange som muligt af børnene blev set og undersøgt. Børnene blev undersøgt på den lokale børneafdeling, og den enkelte undersøgelse varede i gennemsnit 3 timer, inklusive samtale med forældre. En del af undersøgelsesprogrammet bestod af en psykologisk udviklingstest samt en motorisk test. Derudover fik familierne tilsendt et spørgeskema, som de udfyldte derhjemme før undersøgelsesdagen. Resultaterne i de 2 tests samt besvarelserne i spørgeskemaet blev sammenholdt med en gruppe af børn født til terminen. Der var i alt 269 overlevende børn fra ETFOL, og det var muligt at få brugbare oplysninger om 252 af børnene (94%), da de var 5 år gamle. Der deltog yderligere 76 børn født til terminen, en såkaldt kontrolgruppe. Denne gruppe af børn blev fundet ved hjælp af et udtræk fra CPR-registeret. Sammensætning af børnene i denne gruppe lignede børnene fra ETFOL mht. alder, køn samt forældres uddannelsesniveau. Derudover boede

7 7/12 børnene i samme område som ETFOL børnene. Der var ingen børn i kontrolgruppen, der var handicappede. Resultater fra ETFOL 5 års undersøgelse Generelt Resultaterne belyser områder, som er væsentlige når man beskriver børns sundhed i bred forstand. Undersøgelsen giver et indtryk af, hvorledes gruppen af børn trives og har udviklet sig i 5 års alderen. Det er tilstræbt at bruge så få som muligt medicinske diagnoser i forbindelse med undersøgelsen. Børnenes udvikling og hyppigheden af udviklingsforstyrrelser er derfor primært belyst ved hjælp af de 2 udviklingstests samt spørgeskemaet afkrydset af forældrene. Beskrivelsen af børnene omfatter: Funktionsevne; hvorledes blev børnene passet 5 år gamle. Udvikling; følgende områder blev belyst: vækst, syn og hørelse, motorik, intellektuel samt psykisk og social udvikling. Grundstemning (humør); beskrevet ved hjælp af spørgeskemaet. Sygdom; beskrevet ved hjælp af hyppigheden af hospitalsindlæggelser samt fraværsperioder fra børnehaven det sidste år. Funktionsevne Næsten samtlige 252 ETFOL-børn gik i børnehave og blev således passet uden for hjemmet. 81 % af børnene gik i almindelig børnehave uden specielle pædagogiske foranstaltninger. 12 % havde ekstra pædagogisk støtte i et varierende antal timer om ugen i almindelig børnehave. 7 % gik i speciel institution eller havde en speciel placering i almindelig børnehave. Der findes ikke en samlet dansk opgørelse over andelen af samtlige børn, der har ekstra pædagogiske støtteforanstaltninger i børnehaven. Skønsmæssigt er procentdelen omkring 5 %.

8 8/12 Vækst DATA FØLGER. Udvikling Syn og hørelse Der blev foretaget en syns- og hørescreening for at finde børn med syns- og hørehæmning. Normal synsstyrke defineres som 6/6. Grænsen for svagtsynethed er 6/18 på det bedste øje eventuelt efter brillekorrektion Blandt de tidligt fødte børn var der 13 børn med svagtsynethed (5 %). Der var 3 af børnene, som var blinde (synsstyrke<1/60). Børn med svagtsynethed skal i Danmark anmeldes til Synsregisteret. Tal fra synsregisteret (1996) viser at forekomsten af svagsynede i Danmark er omkring 1,3 pr børn under 16 år. 5.link supplerende vedr. syn, årsag til synsnedsættelse. ROP. Der var ingen børn, der var svært hørehæmmede. Motorik Cerebral parese er en motorisk udviklingsforstyrrelse. Det er den senfølge, som er stærkest forbundet til ekstremt tidlig fødsel. 24 af børnene (knap 10%) havde cerebral parese, som overvejende var af den spastiske type. 6 af børnene med cerebral parese havde ingen gangfunktion. I Øst Danmark findes et register over børn med cerebral parese. Opgørelser fra dette viser at hyppigheden af cerebral parese blandt børn født til terminen er omkring 0,15 %. 6.link cerebral parese. Tabel med klassifikation af børnene med cerebral parese samt tal fra cerebral parese registeret. Børnene uden cerebral parese og uden svær synsnedsættelse (se syn og hørelse) deltog i den motoriske udviklingstest, Movement Assessment Battery for Children. Testen består af 8 øvelser; 3

9 9/12 finmotoriske øvelser, 3 balanceøvelser samt 2 boldøvelser. Resultaterne fra øvelserne danner udgangspunkt for en samlet vurdering. Testens formål var at give en finere vurdering af børnenes motoriske udvikling. På baggrund af testen deles børnene ind i 3 grupper: børn uden motoriske vanskeligheder. børn med motoriske vanskeligheder. børn i grænseområdet mellem de 2 ovenstående grupper. Resultaterne fra testen af de 212 børn, der deltog, viste, at: 58 % af de tidligt fødte børn blev klassificeret uden motoriske vanskeligheder, 19 % i gruppen med motoriske vanskeligheder og 23 % i grænseområdet. 83 % af kontrolbørnene blev klassificeret uden motoriske vanskeligheder, 1% med motoriske vanskeligheder og 16 % i grænseområdet. (Børnene født til terminen klarede sig omtrent som forventet i følge nogle medfølgende amerikanske testnormer, hvor 5 % af børn har motoriske vanskeligheder, 10 % er i grænseområdet, og 85 % ikke har motoriske vanskeligheder.) 7.link motorik. Grafer med børnene. Intellektuel udvikling Børnenes intellektuelle udvikling blev vurderet med den psykologiske udviklingstest WPPSI-R (Weshlers Preschool and Primary Scale og Intelligence Revised). Der blev benyttet 8 delprøver: 4 delprøver fra den sproglige del og 4 delprøver fra handledelen af testen. Delprøverne består af en række små opgaver, som barnet skal løse. Resultaterne fra opgaverne udtrykkes i en Sproglig IKscore og i en Handle IK-score, eller de kan samles i en samlet IK-score. ETFOL børnenes resultater i WPPSI-R blev vurderet i forhold til børnene født til terminen. Ved beregningen af ETFOL børnenes IK-score blev der taget højde for deres tidlige fødsel (børnenes alder blev korrigeret for den tidlige fødsel).

10 10/12 Samlet IK- score for 249 af de 252 ETFOL samt de 76 kontrol børn blev kategoriseret således: ETFOL Kontrol under normal området 19,6 % 2,6% lavt i normal området 22,1 % 15,8% midt i normalområdet 50,2 % 65,6% højt i normalområdet 7,2 % 15,8% over normalområdet 0,8% 0% Der var en sammenhæng mellem IK-score og resultaterne i den motoriske test. Børn med motoriske vanskeligheder havde tendens til at score lavere på IK-testen and børn uden motoriske vanskeligheder. 8. link IK score samt association med motorik Social og adfærdsmæssige udvikling Som del af spørgeskemaet svarede forældrene på en række udsagn om barnets væren i dagligdagen. Formålet var at belyse børnenes sociale og adfærdsmæssige udvikling. Udsagnene samledes i 3 kategorier af adfærdsmønstre, der beskriver variationer inden for normalområdet: udadreagerende adfærd, ængstelig/tilbagetrukken adfærd og umodne sociale færdigheder. En række supplerende spørgsmål ( Conners Abbreviated Symptom Questionnaire for Parents) blev benyttet til at belyse uopmærksom/hyperaktiv adfærd. Der var ingen signifikant forskel på kategorierne udadreagerende og ængstelig/tilbagetrukken adfærd mellem gruppen af ekstremt tidligt fødte børn og kontrolbørnene. Der var dog knap dobbelt så mange ekstremt tidligt fødte børn (31%), der udviste umodne sociale færdigheder end børn født til terminen (17%). Der var en sammenhæng mellem lav IQ og umodne sociale færdigheder, således, at børn med en lav IQ oftere havde umodne sociale færdigheder end børn med en normal til høj IQ. Derudover havde 18 % af de ekstremt tidligt fødte børn en adfærd, der af forældrene blev beskrevet som uopmærksom og hyperaktiv mod 4% af kontrolbørnene. Der var også indenfor dette område en sammenhæng mellem lav IQ og uopmærksom og hyperaktiv adfærd.

11 11/12 Grundstemning I spørgeskemaet blev forældrene spurgt hvorledes følgende udsagn passede på deres eget barn: Er ofte glad og veloplagt. Det var muligt at besvare spørgsmålet med ét af følgende svar: passer slet ikke, passer til en vis grad, passer godt eller passer vældig godt. Der var ingen væsentlig forskel i svarene mellem de 2 grupper af forældre. De fleste svarede at udsagnet passede vældigt godt eller ret godt. ETFOL Kontrol passer slet ikke 0,5 % 0% passer til en vis grad 5,0% 5,3% passer godt 33,5% 28,9% passer vældig godt 61,1% 65,8% Sygelighed Børnenes sygelighed blev belyst ved hjælp af oplysninger fra spørgeskemaet til forældrene suppleret med journaloplysninger. 49 % af ETFOL børnene havde været indlagt mindst én gang i løbet af første leveår udover indlæggelsen på neonatalafdeling (15 % af kontrol børnene). De fleste indlæggelser var kortvarige i forbindelse med forbigående infektion. I det sidste leveår (fra 4 5 år) havde 14 % af ETFOL børnene været indlagt på børneafdeling (3 % af kontrolbørnene). Der var ingen væsentligt forskel i antallet af fraværsperioder fra børnehaven i det sidste leveår grundet sygdom mellem de tidligt fødte børn og kontrol børnene.

12 12/12 Sammenfatning Baseret på ETFOL 5 års undersøgelsen kan man sige: De fleste ekstremt tidligt fødte går i almindelig børnehave 5 år gamle og er normalt udviklet. Der er ingen gennemgående træk, der karakteriserer børnene. Sammenligner man gruppen af ETFOL børn med børn født til terminen er den øgede forekomst af udviklingsforstyrrelser blandt ETFOL børnene den væsentligste forskel. Blandt de 252 børn der deltog i ETFOL 5 års undersøgelsen: Var hyppigheden af cerebral parese og/eller synsnedsættelse 12 %. Derudover havde omkring 21 % intellektuelle udviklingsvanskeligheder og/eller motoriske vanskeligheder vurderet ved hjælp af de 2 udviklingstest. På baggrund af disse resultater kan man sige at ekstremt tidlig fødsel er: en væsentlig risikofaktor for cerebral parese og / eller synsnedsættelse en risikofaktor for intellektuelle og motoriske udviklingsforstyrrelser. Udenlandske undersøgelser viser tilsvarende resultater: mange af børnene er normalt udviklet, men gruppen af børn er mere udsat for udviklingsforstyrrelser. Sammenlignet med tilsvarende udenlandske undersøgelser er frekvensen af udviklingsforstyrrelser relativt lav blandt danske børn. Overlevelsen af de mindste børn med gestationsalder mindre end 25 uger i Danmark ser dog også ud til at være lavere end i udlandet. Kommentar Der er en konstant udvikling i behandlingen og pleje af børnene på neonatalafdelingerne. Et opfølgningsstudie vil altid have en vis tidsforskydning mellem behandlingen i neonatalperioden og selve undersøgelsen. Når man læser resultater fra sådanne studier vil spørgsmålet altid være: kan man overføre resultaterne fra studiet til nutidens ekstremt tidligt fødte børn? (de børn som nu er indlagt på neonatalafdelingen). Det er selvfølgelig ikke muligt at svare på spørgsmålet - men hvis opfølgningsundersøgelserne ikke er alt for gamle er de formentligt ligeledes det bedste bud hvorledes det går nutidens ekstremt tidligt fødte børn.

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

Hverdagen med præmature børn

Hverdagen med præmature børn Hverdagen med præmature børn Af Jonna Jepsen Mange familier med for tidligt fødte børn oplever, at børnenes adfærd er væsentligt anderledes end andre børns. Det er naturligvis ekstra tydeligt i familier

Læs mere

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter For tidligt fødte børn I Danmark fødes ca. 7,5 % af en børneårgang for tidligt. Det svarer til omkring 4.500 børn om året eller ca.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år

Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år Indhold Forord....................................... s. 3 Født for tidligt................................ s.

Læs mere

Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune

Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Sundhedsplejerske Birgitte Martiny Sundhedsplejerske Kirsten Hilligsøe Thomsager Høre/tale konsulent Sanne Thoudahl Lundqvist Høre/tale

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse

APP-1001. En spørgesskemaundersøgelse APP-1001 E En spørgesskemaundersøgelse OM DIT HELBRED SIDE 1 Disse fem udsagn handler om, hvordan du har haft det gennem de seneste 14 dage. Sæt venligst kryds i den kasse, der passer bedst. Hvor stor

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Forord. Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom.

Forord. Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom. Sotos syndrom Forord Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom. Pjecen beskriver de lægelige facts og vores

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere