K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:"

Transkript

1 Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor Morten Grønbek og Grønbek Revision og Rådgivning ApS, cvr.nr , for Revisornævnet. Sagerne er behandlet samlet. Klagerne: Revisortilsynet har i sag nr. 105/2013 begrundet klagen over registreret revisor Morten Grønbæk personligt i følgende forhold: a) Erklæringsbekendtgørelsen er overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten for 2011 for A ApS, idet der ikke er givet supplerende oplysninger om et ulovligt lån til selskabets ledelse, samt at der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven. b) Indklagede har overtrådt god revisorskik, idet revisionsdokumentationen i 6 ud af 6 enkeltsager er mangelfuld. c) Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet revisionspåtegningen i 4 ud af 6 udvalgte enkeltsager ikke indeholder revisors navn og titel, og det fremgår ikke, at der er tale om en godkendt revisionsvirksomhed. Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: d) Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem anvendes ikke i tilstrækkeligt omfang, idet revisionsdokumentationen er mangelfuld i 6 ud af 6 enkeltsager. 1

2 Personlige oplysninger: Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede registreret revisor Morten Grønbek har været godkendt som registreret revisor fra den 3. august 1993, og at han i Revireg. har været tilknyttet Grønbek Revision og Rådgivning ApS fra den 25. februar 2010 til den 6. september 2012 og på ny fra den 25. november Indklagede registreret revisor Morten Grønbek er tidligere af Revisornævnet ved kendelse af xx. april xxxx i sag nr. xx/xxxx-x meddelt en advarsel for overtrædelse af god revisorskik ved ikke at have taget forbehold for, at en årsrapport ikke indeholdt oplysninger om eventuelle sikkerhedsstillelser, og ved kendelse af 13. september 2013 i sag nr. 30/2012, 32/2012 og 35/2012 pålagt en bøde på kr. for overtrædelse af god revisorskik ved blandt andet ikke at have udarbejdet dokumentation for vurdering af uafhængighed eller for det udførte arbejde, ved ikke at have udarbejdet revisionsprotokollater, og ved i flere tilfælde i revisionspåtegninger på årsrapporter ikke at have afgivet supplerende oplysninger om ulovlige lån til ledelsen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede Grønbek Revision og Rådgivning ApS har været registreret i Revireg. siden den 25. februar 2010, og at registreret revisor Morten Grønbek er eneste tilknyttede revisor. Indklagede Grønbek Revision og Rådgivning ApS blev ved Revisornævnets ovennævnte kendelse af 13. september 2013 pålagt en bøde på kr. for overtrædelse af god revisorskik ved ikke at have implementeret et kvalitetsstyringssystem i fornødent omfang. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 Grønbek Revision og Rådgivning ApS til kvalitetskontrol. Revisortilsynet har oplyst, at der var tale om en fornyet fuld kontrol efter gennemført kontrol i Tilsynet udpegede registreret revisor Bent Brüning som kvalitetskontrollant til at gennemføre kontrollen for Af kvalitetskontrollantens erklæring af 17. december 2012 fremgår, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet et kontorsted og en godkendt revisor - hvoraf en var berettiget i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Endvidere fremgår det, at der blev udtaget seks enkeltsager til kontrol på revisorvirksomhedens kontor ligesom den godkendte revisor også blev udtaget til kontrol. Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har jeg konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, og at der er foretaget mangelfuld planlægning i samtlige udtagne enkeltsager og deraf følgende utilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde. 2

3 Samtidig har jeg konstateret, at der er afgivet erklæring i et tilfælde uden supplerende oplysning om ulovligt aktionærlån samt manglende oplysninger om aktionærlånets forrentning og tilbagebetalte beløb. Erklæringsbekendtgørelsen er ikke overholdt m.h.t. revisors navn og titel Konklusion Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte er det min opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang. Som følge af de anførte forbehold er det min opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaver ikke lever op til kravene i lovgivning og standarder. Revisors erklæring på erklæringsopgaver er ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Afgivne erklæringer er ikke i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen i det udførte arbejde." A ApS (revision): Indklagede har den 4. juni 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for 2011 for A ApS: "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden af det har påvirket vor konklusion skal vi [sic] Årslev, den [04/6 - påført i hånden] 2012 [Underskrift] Grønbæk Revision og Rådgivning ApS" Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Det fremgår endvidere udtrykkeligt af balancen, at selskabet havde et tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere/ledelse på kr. Der er ikke anført note herom. Af skema C fremgår: 3

4 "Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er ikke afgivet supplerende oplysning om ulovligt aktionærlån. Der mangler noteangivelse af renter og øvrige oplysninger om aktionærlånet. Erklæring angiver ikke revisors navn og titel. Planlægningsnotat ikke dokumenteret. "Den røde tråd" har ikke kunnet følges i.f.m. kontrol." Af bilag 4, checkliste 4a, fremgår endvidere: " for planlægning Planlægningsmodul i IT Focus ikke anvendt. Planlægning af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for udførelse af revisionsopgaven: Ingen revisionsplan udarbejdet og udførelse af revisionsopgaven er mangelfuldt dokumenteret. Endvidere er den afgivne erklæring fra revisor fejlbehæftet og konklusion for afgivelsen er ikke dokumenteret. for konklusion på revisionsopgaven: Konklusion på gennemgang og dokumentation for revisionsopgaven utilstrækkelig. Erklæringen indeholder væsentlige fejl som manglende angivelse af ulovligt aktionærlån samt manglende noteangivelser herom. Underskrivende revisors navn og titel ikke anført. Desuden er der afgivet supplerende oplysning vedr. forhold i regnskabet uden benævnelse af, hvad dette indebærer. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning: Erklæringen indeholder væsentlige fejl som manglende angivelse af ulovligt aktionærlån samt manglende noteangivelser herom. Underskrivende revisors navn og titel ikke anført. Desuden er der afgivet supplerende oplysning vedr. forhold i regnskaber uden benævnelse af, hvad dette indebærer. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Revisors vurdering af going concern ikke dokumenteret. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Dokumentationer mangler delvist og konklusioner herom mangler." Murermester B ApS (revision): Indklagede har den 15. maj 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for 2011 for Murermester B ApS: "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion 4

5 Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årslev, den [15/05 - påført i hånden] 2012 Grønbæk Revision og Rådgivning ApS [Underskrift]" Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af skema C fremgår: "Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Erklæring angiver ikke revisors navn og titel. Planlægningsnotat ikke dokumenteret. "Den røde tråd" har ikke kunnet følges i.f.m. kontrol. " Af bilag 4, checkliste 4a, fremgår endvidere: " for planlægning Planlægningsmodul i IT Focus ikke anvendt. Planlægning af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for udførelse af revisionsopgaven: Ingen revisionsplan udarbejdet og udførelse af revisionsopgaven er mangelfuldt dokumenteret. Endvidere er den afgivne erklæring fra revisor fejlbehæftet og konklusion for afgivelsen er ikke dokumenteret. for konklusion på revisionsopgaven: Konklusion på gennemgang og dokumentation for revisionsopgaven utilstrækkelig. Erklæringen indeholder væsentlige fejl som manglende angivelse af underskrivende revisors navn og titel. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning: Erklæringen indeholder væsentlige fejl. Underskrivende revisors navn og titel ikke anført. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Revisors vurdering af going concern ikke dokumenteret tilstrækkeligt. 5

6 Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Dokumentationer mangler delvist og konklusioner hertil mangler." C ApS (revision): Indklagede har den 16. maj 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for 2011 for C ApS: "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Årslev, den [16/05 - påført i hånden] 2012 Grønbæk Revision og Rådgivning ApS [Underskrift]" Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af skema C fremgår: "Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Erklæring angiver ikke revisors navn og titel. Planlægningsnotat ikke dokumenteret. "Den røde tråd" har ikke kunnet følges i.f.m. kontrol. " Af bilag 4, checkliste 4a, fremgår endvidere: " for planlægning Planlægningsmodul i IT Focus ikke anvendt. Planlægning af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for udførelse af revisionsopgaven: Ingen revisionsplan udarbejdet og udførelse af revisionsopgaven er mangelfuldt dokumenteret. Endvidere er den afgivne erklæring fra revisor fejlbehæftet og konklusion for afgivelsen er ikke dokumenteret. 6

7 for konklusion på revisionsopgaven: Konklusion på gennemgang og dokumentation for revisionsopgaven utilstrækkelig. Erklæringen indeholder væsentlige fejl som manglende angivelse af underskrivende revisors navn og titel. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning: Erklæringen indeholder væsentlige fejl. Underskrivende revisors navn og titel ikke anført. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Revisors vurdering af going concern ikke dokumenteret tilstrækkeligt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Dokumentationer mangler delvist og konklusioner herom mangler." D ApS (revision): Indklagede har den 23. november 2011 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for for D ApS: Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Uden at vi tager forbehold henleder vi opmærksomheden på, at selskabet fortsat har tabt en væsentlig del af egenkapitalen. Sdr. Nærå, den 23. november 2011 Grønbæk Revision & Rådgivning ApS [Underskrift] Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af skema C fremgår: "Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Planlægningsnotat ikke dokumenteret. "Den røde tråd" har ikke kunnet følges i.f.m. kontrol. " Af bilag 4, checkliste 4a, fremgår endvidere: 7

8 " for planlægning Planlægningsmodul i IT Focus ikke anvendt. Planlægning af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for udførelse af revisionsopgaven: Ingen revisionsplan udarbejdet og udførelse af revisionsopgaven er mangelfuldt dokumenteret. for konklusion på revisionsopgaven: Konklusion på gennemgang og dokumentation for revisionsopgaven utilstrækkelig. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Revisors vurdering af going concern ikke dokumenteret tilstrækkeligt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Dokumentationer mangler delvist og konklusioner hertil mangler." E ApS (revision): Indklagede har den 23. januar 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for 2011 for E ApS: "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årslev, den [23/1 - påført i hånden] 2012 Grønbæk Revision og Rådgivning ApS [Underskrift]" Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af skema C fremgår: "Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Erklæring angiver ikke revisors navn og titel. Planlægningsnotat ikke dokumenteret. "Den røde tråd" har ikke kunnet følges i.f.m. kontrol. Der er ingen dokumentation for planlægning af opgaven." 8

9 Af bilag 4, checkliste 4a, fremgår endvidere: " for planlægning Planlægningsmodul i IT Focus ikke anvendt. Planlægning af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for udførelse af revisionsopgaven: Ingen revisionsplan udarbejdet og udførelse af revisionsopgaven er mangelfuldt dokumenteret. Konklusioner for udførelse af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for konklusion på revisionsopgaven: Konklusion på gennemgang og dokumentation for revisionsopgaven utilstrækkelig. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning: Erklæringen indeholder væsentlige fejl, da underskrivende revisors navn og titel ikke anført. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Revisors vurdering af going concern ikke dokumenteret tilstrækkeligt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Dokumentationer mangler delvist og konklusioner herom mangler." F ApS (revision): Indklagede har den 10. juni 2011 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for 2010 for F ApS: Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/ samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1i / i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årslev, den 10. juni 2011 Grønbæk Revision & Rådgivning ApS [Underskrift] Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. 9

10 Af skema C fremgår: "Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Planlægningsnotat ikke dokumenteret. "Den røde tråd" har ikke kunnet følges i.f.m. kontrol. Der er i erklæringen en overskrift forbehold uden at forbeholdet er anført." Af bilag 4, checkliste 4a, fremgår endvidere: " for planlægning Planlægning af revisionsopgaven ikke dokumenteret. for udførelse af revisionsopgaven: Ingen revisionsplan udarbejdet og udførelse af revisionsopgaven er mangelfuldt dokumenteret. for konklusion på revisionsopgaven: Konklusion på gennemgang og dokumentation for revisionsopgaven utilstrækkelig. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning: Den afgivne revisionspåtegning ikke korrekt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern: Revisors vurdering af going concern ikke dokumenteret tilstrækkeligt. Kontrollantens konklusion på gennemgangen af revision af regnskabsmæssige skøn på aktiver: Dokumentationer mangler delvist og konklusioner hertil mangler." Kvalitetskontrollen for 2011 Som anført foretoges kvalitetskontrollen 2012 som en opfølgning på kvalitetskontrollen for I forbindelse med den tidligere kontrol anførte den indklagede revisionsvirksomhed følgende i brev af 25. oktober 2011: "Vi har dog i sidste uge fået lokalinstalleret IT-Professionel og kan nu for alvor klargøre arbejdspapirer m.m. på de godkendte arbejdsplaner m.m. Vi er således i fuld gang med den samlede implementering i IT-Professionel, men må samtidig erkende, at grundet ovenstående forhold, er det ikke muligt at få indarbejdet en total implementering til den 9. november 2011." I en af 14. november 2011 til den tidligere kvalitetskontrollant, registreret revisor Poul E. Duus, anførte revisionsvirksomheden endvidere følgende: 10

11 "Endvidere bør bemærkes i den endelige udtalelse, at anskaffelse og implementering af opdateret og godkendt kvalitetsstyringssystem nu har fundet sted i virksomheden, og der dermed er udvist en klar vilje til udbedring af de faktiske forhold." Høring Ved breve af 24. juni 2013 hørte Revisortilsynet de indklagede over de i nærværende klage anførte forhold. Af de indklagedes fælles høringssvar af 29. juli 2013 fremgår blandt andet: Jeg kan ikke medgive det anførte i høringsskrivelse af 24. juni 2013 omhandlende, at der i Grønbek Revision & Rådgivning ApS ikke foretages nogen form for planlægning af de enkelte revisionsopgaver. Der foretages - ved hver enkelt revisionsopgave - en konkret vurdering af revisionens omfang. Angående det af kontrollanten anførte forhold omkring ej overholdelse af Erklæringsbekendtgørelsen m.h.t. revisors navn og titel, samt visse overskrifter, er i det konkrete tilfælde korrekt. Disse forhold skyldtes en fortsat problemfuld og krævende implementering af det valgte rapporteringssystem, herunder udskriftsgenerator, opsætning m.m. Dette var gældende i ganske få valgte opsætnings- og udskriftsrapporteringer i det valgte kvalitetsstyringsprogram, og herunder gældende rapporteringssystem. Grønbek Revision & Rådgivning ApS har fra ultimo 2011 ansat en medarbejder primært med det klare formål, at vedkommende skulle medvirke til, det valgte kvalitetsstyringsprogram kunne færdigimplementeres, og at vi dermed kunne opnå en korrekt og fyldestgørende registrering af alle forhold for overholdelse af revisorloven. Revisortilsynet traf herefter den 19. august 2013 afgørelse om indbringelse af de indklagede for nævnet som anført i klagerne. Revisortilsynet meddelte samtidig de indklagede påtaler for de samme forhold. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har i sag nr. 105/2013 anført følgende: Klagepunkt a) Revisortilsynet finder, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet supplerende oplysning omkring et ulovligt lån til selskabets ledelse samt ikke taget forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabslovens 73. Klagepunkt b) Uanset at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. 11

12 På baggrund af den manglende dokumentation i de gennemgåede enkeltsager, finder Revisortilsynet, at indklagede ikke har overholdt revisorlovgivningen i forbindelse med udførelsen af opgaven. De indklagede bemærker i høringssvaret, at der foretages en konkret vurdering af revisionens omfang ved hver enkelt revisionsopgave. Revisortilsynet bemærker, at det ikke er tilstrækkeligt, at indklagede mundtligt kan redegøre for de vurderinger, denne har foretaget. Revisortilsynet finder derfor fortsat, at tilsynet, som følge af den mangelfulde dokumentation for udført arbejde, ikke kan vurdere kvaliteten af det arbejde, der eventuelt måtte være udført. Revisortilsynet finder derfor fortsat, at indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik. Klagepunkt c) Revisortilsynet finder, at erklæringsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om revisionsvirksomhed ikke er overholdt, da revisionspåtegningen i 4 ud af 6 udvalgte enkeltsager ikke indeholder revisors navn og titel, og det ikke fremgår, at der er tale om en godkendt revisionsvirksomhed. De indklagede har i høringssvaret af 29. juli 2013 erklæret sig enige heri. Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 anført følgende Klagepunkt d) Revisionsvirksomheden har siden den gennemførte kvalitetskontrol for 2011 etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, men gennemgangen af enkeltsagerne viser, at revisionsvirksomheden ikke anvender systemet i tilstrækkeligt omfang. Revisortilsynet finder, at det er en skærpende omstændighed, at revisionsvirksomheden under sagsbehandlingen af kvalitetskontrollen for 2011 påpeger, at en egentlig implementering er i gang, og at revisionsvirksomheden har udvist en klar vilje til at rette op på de daværende konstaterede forhold, men at kvalitetskontrollen for 2012 har vist, at forholdene stadig ikke er bragt i orden. Revisortilsynet finder ikke, at indholdet af det modtagne høringssvar fra de indklagede ændrer på de konstaterede forhold samt væsentligheden af disse. Revisortilsynet finder derfor fortsat, at revisionsvirksomheden ikke har overholdt gældende lovgivning, da revisionsvirksomheden på kontroltidspunktet ikke kan dokumentere, at kvalitetsstyringssystemet anvendes i tilstrækkeligt omfang, hvilket også har ført til overtrædelse af revisorloven og revisionsstandarderne under udførelsen af opgaverne. Det fremgår af svarskriftet, at det forhold, at der ikke er forelagt et egentligt planlægningsnotat, ikke er ensbetydende med, at indklagede ikke har foretaget nogen planlægning. Indklagede har tidligere fremsat dette argument, idet det fremgik af revisionsvirksomhedens høringsvar, at der foretages en konkret vurdering af revisionens omfang ved hver enkelt revisionsopgave. En mangelfuld/utilstrækkelig dokumentation af planlægningen medfører efter Revisortilsynets opfattelse, at indklagede ikke kan dokumentere, at revisionen afdækker væsentlige risici. De udførte 12

13 handlinger kan vise sig at være tilstrækkelige, men ikke som følge af en risikorettet revision, men som følge af en tilfældighed. Der er således ingen rød tråd i udførelsen af revisionen. Revisortilsynet gør opmærksom på, at den mangelfulde dokumentation, som er konstateret i samtlige udvalgte enkeltsager, ikke alene vedrører planlægningen, men også mangelfuld dokumentation for den udførte revision. Revisortilsynet finder fortsat, at det ikke er tilstrækkeligt, at revisor verbalt kan redegøre for den udførte revision. Revisors viden og revisionsbevis skal fremgå skriftligt af den foreliggende revisionsdokumentation. Det fremgår endvidere af indklagedes svarskrift, at revisor/revisionsvirksomheden for hovedparten af dennes kunder yder regnskabsmæssig assistance i form af bogføring. Det er Revisortilsynets opfattelse, at den overbevisning revisor opnår ved samtidig at udføre regnskabsmæssig assistance for en revisionsklient ikke kan anvendes som revisionsbevis, medmindre overbevisningen er indarbejdet i revisionsdokumentationen. Revisortilsynet har endeligt anført, at det ikke er korrekt, at Revisortilsynet har godkendt anvendelsen af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. De indklagede har anført, at Revisortilsynets hovedargument er begrundet ved, at planlægningsnotat ikke er dokumenteret. Det er korrekt, at der som udgangspunkt ikke har foreligget et egentligt planlægningsnotat for de enkelte revisionsopgaver. Dette er dog på ingen måde ensbetydende med, at der ikke er foretaget nogen planlægning. Der er ved hver enkelt revisionsopgave - i forbindelse med gennemgang af det foreliggende grundmateriale - foretaget en konkret planlægning og omfangsvurdering af opgaven. Der er ingen rød tråd eller konsensus mellem ovenstående og de forhold, der af klager er anført som mangler eller som efter klagerens opfattelse er forkerte, og som klageren har konstateret efter gennemgang af de konkrete gennemgåede enkeltsager. Langt hovedparten af indklagedes kunder, der er i selskabsform, er eneanparts selskaber, og hvor indklagede samtidig står for hele eller væsentlige dele af bogholderiet, herunder den daglige registrering og kontering. Revisionsmæssigt er indklagede således på meget tæt hold, og har en overordentlig tæt føling og sparring med selskabet. Indklagede skal i øvrigt henvise til tidligere fremsendt høringssvar til tilsynet dateret den 29. juli Med udgangspunkt i nærværende sags tilkendegivelse af indklagedes udfordringer angående Revisortilsynets vurderinger af en samlet ibrugtagning af indklagedes indarbejdede kvalitetsstyringssy- 13

14 stem, har indklagede besluttet at frigøre sine arbejdsopgaver fra 2012/13 og fremadrettet med afgivelse af erklæringer, hvor der udtrykkes en grad af sikkerhed for gennemført revision. Indklagede vil fortsat opfylde lovmæssige krav omkring etablering og implementering af kvalitetsstyringssystem samt efteruddannelse. Klageren anfører i skrivelsen af 15. januar 2014, at der ingen rød tråd er i udførelsen af revisionen. Dette postulat er de indklagede på ingen måde enig i. Der er ved hver enkelt opgave, herunder revisionsopgave, klart vurderet, hvordan opgaven skal gribes an og afdækkes. Der er derfor på ingen måde tale om tilfældigheder. Som tidligere nævnt medgiver de indklagede, at der ikke forefindes skreven dokumentation for et konkret planlægningsnotat i forbindelse med udarbejdelse af revision på den enkelte opgave. Det forhold, at der havde foreligget et udarbejdet planlægningsnotat for den konkrete revisionsopgave, ville ikke ændre udførelsen, herunder resultatet af den udførte revision. En væsentlig del af de indklagedes kunder benytter Grønbek Revision & Rådgivning ApS til konterings- og bogføringsopgaver, hvorfor de indklagede herved er meget tæt på samtlige transaktioner hos de enkelte kunder. Ligeledes er der tale om primært enkeltmandsejede selskaber med meget få transaktioner og aktiviteter. De indklagede medgiver således, at der ikke foreligger et skriftligt planlægningsnotat for den enkelte revisionsopgave, men medgiver ikke, at dette har haft betydning for det udførte arbejde. Det skal påpeges, at samtlige andre forhold angående de indklagedes kvalitetsstyringssystem - såvel selve systemet som implementering og anvendelse - er godkendt. Grundet nærværende klage har de indklagede besluttet at tage kontakt til FSR - danske revisorer, som de indklagede er medlem af, for konkret rådgivning og sparring til hel og aldeles opnåelse af et godkendt og implementeret kvalitetsstyringssystem, herunder gennemgange af samtlige krav, og fremadrettede tiltag for et 100 % opdateret system. Dette tiltag samt de i øvrigt anførte tiltag er væsentlige forhold, som de indklagede anmoder om bliver vægtet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Vedrørende Grønbek Revision og Rådgivning ApS: Efter kvalitetskontrollantens erklæring og indklagedes delvise erkendelse finder Revisornævnet det godtgjort, at kvalitetsstyringssystemet ikke har været anvendt i tilstrækkeligt omfang som anført i klagen. Indklagede har herved overtrådt god revisorskik. At forholdene måtte vise sig ikke at have betydning for det udførte arbejde, kan ikke føre til, at der kan ses bort fra kravet om dokumentation for planlægning m.v. Vedrørende registreret revisor Morten Grønbek: 14

15 Klagepunkt a) Det fremgår af årsrapporten for 2011 for A ApS, at selskabet har et tilgodehavende hos selskabsdeltagere/ledelse. Der er ikke i årsrapporten anført oplysninger om tilgodehavendet som krævet i årsregnskabslovens 73. Indklagede registreret revisor Morten Grønbek har i påtegningen ikke givet supplerende oplysninger om disse forhold. Indklagede har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, og dermed god revisorskik. Klagepunkt b) Indklagede har erkendt, at der ikke forefindes dokumentation for planlægningsnotater i forbindelse med udarbejdelse af revisionen på den enkelte opgave. Revisornævnet finder det herefter godtgjort, at indklagede i de anførte 6 enkeltsager ikke har tilvejebragt tilstrækkelig revisionsdokumentation. Indklagede har herved overtrådt god revisionsskik. Klagepunkt c) Det er ubestridt, at indklagede registreret revisor Morten Grønbek ved påtegning af årsrapporterne for 2011 for henholdsvis A ApS, Murermester B ApS, C ApS og E ApS, ikke har anført sit navn og titel, ligesom det ikke er anført, at der er tale om en godkendt revisionsvirksomhed. Forholdet udgør en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 9, og 2 i bekendtgørelse nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed. Indklagede registreret revisor Morten Grønbek har herved overtrådt god revisorskik. Sanktionsfastsættelsen Indklagede personligt Forholdene i klagepunkt a) til c) er begået forud for nævnets fældende kendelse af 13. september Princippet i straffelovens 89 fører til, at det nu skal vurderes, hvorledes sagen, der blev påkendt den 13. september 2013, ville være faldet ud, dersom sagen dengang også havde omfattet de forhold, der nu foreligger til påkendelse. Overtrædelsen i klagepunkt b) må anses som et udslag af, at revisionsvirksomheden ikke havde implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden, jf. nedenfor. Som følge heraf finder nævnet, at den bøde, som indklagede registreret revisor Morten Grønbek, der tillige er revisionsvirksomhedens reelle indehaver, personligt har forskyldt, bør bortfalde. For overtrædelse af god revisorskik vedrørende klagepunkterne a), b) og c) pålægges indklagede registreret revisor Morten Grønbek ingen tillægsbøde. Revisionsvirksomheden Forholdene i klagepunkt d) er begået forud for nævnets fældende kendelse af 13. september Princippet i straffelovens 89 fører som anført til, at det nu skal vurderes, hvorledes sagen, der blev påkendt den 13. september 2013, ville være faldet ud, dersom sagen dengang også havde omfattet de forhold, der nu foreligger til påkendelse. Tilfældet, der blev vurderet den 13. september 2013, var et førstegangstilfælde. Da det forhold, der nu ligger til påkendelse, er begået før den 13. september 2013, vil det ligeledes være at betragte som et førstegangstilfælde. 15

16 I sager som angår utilstrækkelig implementering og/eller utilstrækkelig ibrugtagning af et kvalitetsstyringssystem og som er indbragt af Revisortilsynet i henhold til revisorlovens 43, stk. 5, om virksomhedsansvar - fastsættes efter nævnets faste praksis i førstegangstilfælde en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ved bedømmelsen af, om der foreligger forhold, der kan begrunde en fravigelse af det sædvanlige bødeniveau, lægger nævnet vægt på, at kravet om etablering og implementering af et kvalitetssikringssystem har været lovfæstet siden maj Den bøde, der er forskyldt af den indklagede revisionsvirksomhed i medfør af revisorlovens 44, stk. 4, fastsættes herefter til en tillægsbøde på kr. T h i b e s t e m e s: Indklagede, registreret revisor Morten Grønbek, pålægges ingen tillægsbøde. Indklagede, Grønbek Revision & Rådgivning ApS, pålægges en tillægsbøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Henrik Bitsch 16

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere