Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet."

Transkript

1 Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Kim Birk Olesen har været godkendt som registreret revisor fra den 31. maj 1990 og har været tilknyttet revisionsvirksomheden B v/kim Birk Olesen i Revireg siden den 11. juli Klagen: Revisortilsynet har klaget over, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskaberne for 2013 for C Holding ApS samt D ApS, idet der ikke er taget forbehold for manglende overholdelse af reglerne i årsregnskabsloven. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2014 revisionsvirksomheden B v/kim Birk Olesen til kvalitetskontrol. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 12. november 2014 fremgår det, at der på tidspunktet for kont- 1

2 rollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet 1 kontorsted, 1 godkendt revisor, som var berettiget til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Endvidere fremgår det, at der er udtaget 3 enkeltsager til kontrol. Den 10. september 2014 godkendte Revisortilsynet aftale om kvalitetskontrol, hvorefter registreret revisor E skulle udføre kontrol hos B v/kim Birk Olesen. Kontrollantens erklæring indeholder følgende forbehold og konklusion: Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi konstateret, at en af de afgivne erklæringer ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne forbehold med tilhørende afkræftende konklusion om manglende overholdelse af årsregnskabsloven. Herunder manglende forbehold for manglende binding af reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, manglende forbehold for mangelfuld opfyldelse af notekrav omkring oplysninger om resultat og egenkapital i associerede virksomheder idet det er den forholdsmæssige del af resultat og egenkapital, som er angivet i årsregnskabet, samt manglende forbehold for den generelle anvendelse af indre værdis metode omkring indregning af resultat og modtaget udbytte fra associerede virksomheder. Samtidig har vi konstateret, at en af de afgivne erklæringer ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne forbehold for manglende overholdelse af årsregnskabsloven. Herunder manglende forbehold for manglende binding af reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, forbehold for mangelfuld opfyldelse af notekrav omkring oplysninger om resultat og egenkapital i associerede virksomheder idet det er den forholdsmæssige del af resultat og egenkapital, som er angivet i årsregnskabet, samt manglende forbehold for mangelfulde oplysninger omkring pantsætninger og sikkerhedsstillelser. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. 2

3 C Holding ApS Indklagede afgav den 4. maj 2014 revisionspåtegning på C Holding ApS årsrapport for regnskabsåret 1. januar december Heraf fremgår blandt andet: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., og at balancesummen udgjorde kr.. Egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, Redegørelser vedrørende gennemgangen af enkeltsager, fremgår blandt andet, at virksomheden hører under regnskabsklasse B, og: Kort beskrivelse af sagen: C Holding ApS formål er at [aktiviteter]. Selskabet ejer 50 % af kapitalandelene i selskabet F ApS. Selskabet indregnes efter indre værdis metode jf den anvendte regnskabspraksis for C Holding ApS. Indregningen af disse kapitalandele er ikke sket korrekt metodemæssigt. Her ud over er der fejl i henhold til Årsregnskabsloven omkring noter vedrørende sikkerhedsstillelser. Revisor har afgivet en erklæring om revision uden forbehold eller supplerende oplysninger. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse er erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): Regnskabet overholder ikke ÅRL 43 a. Der er ikke foretaget binding under egenkapitalen af opskrivning af kapitalandele efter indreværdis metode. Endvidere oplyses kun den forholdsmæssige andel af egenkapital og resultat af den associerede virksomhed. Jf. Årl 72, stk. 2 nr. 2 skal hele egenkapitalen og resultatet vises. 3

4 Indregning af resultat af associeret virksomheder indregnes før skat. Det er i lovbemærkningerne præciseret at resultatandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder skal indregnes i resultatopgørelsen på èn linie som "Resultatandele efter skat" Note 5: Pantsætninger og Sikkerhedsstillelser. Noten er fejl beskrevet jf. ÅRL 64 stk 4 skal der gives oplysning om pant eller sikkerhed i aktiver herunder pantsætningens samlede omfang og de pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige værdi. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Revisor burde have taget forbehold for de manglende oplysninger, samt den manglende binding af egenkapitalen. Revisor har således overtrådt erklæringsbekendtgørelsen. Forholdet resulterer i et forbehold i erklæringen på kvalitetskontrollen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, Tjekliste - Gennemgang af en konkret revisionsopgave, punkt B. Revisionspåtegninger, spørgsmål 3, fremgår: Indregning af kapitalandele i associerede virksomheder foretages til indreværdi, Revisor har ikke givet modificeret påtegning for overtrædelse af ÅRL 43 a ved ikke at binde opskrivning af kapitalandelene under egenkapitalen. Der skulle have været foretaget binding af kr Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, samme tjekliste, punkt B. Revisionspåtegninger, fremgår som konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning: Regnskabet indeholder en overtrædelse af ÅRL 43 a. Der er ikke foretaget binding under egenkapitalen af opskrivning af kapitalandele efter indreværdis metode. Endvidere oplyses kun den forholdsmæssige andel af egenkapital og resultat af den associerede virksomhed. Jf. Årl 72, stk. 2 nr. 2 skal hele egenkapitalen og resultatet vises. Indregning af resultat af associeret virksomheder indregnes før skat. Det er i lovbemærkningerne præciseret at resultatandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder skal indregnes i resultatopgørelsen på èn linie som "Resultatandele efter skat" Note 5 Sikkerhedsstillelser: 4

5 Noten har følgende tekst:"[bank] har sikkerhed i mellemværende med C Holding ApS." Jf. ÅRL 64 stk. 4 skal der gives oplysning om pantsætningernes samlede omfang og aktivernes samlede regnskabsmæssige værdi. Dette ses ikke at være tilfældet i denne sag. Disse overtrædelser burde have medført en påtegning med forbehold for overtrædelse af Årsregnskabsloven. Indklagede har den 22. oktober 2014 anført følgende bemærkninger til kontrollantens konklusioner og evt. forbedringsforslag: Egenkapitals disponering er ikke anvendt korrekt. Der mangler en binding af egenkapitalen med oplysning om andel af reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. (Note vedr. kapitalindestående i associerede virksomheder er medtaget til årsrapporten, hvor der dog kan ses beløbet for andel af reserve for nettoopskrivning). Driftsresultat fra den associeret virksomhed, skal indregnes i et beløb. Forholdene vil straks blive taget til efterretning. Under noten, oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser til årsrapporten, er der noteret at [bank] har sikkerhed i mellemværende med C Holding ApS. Skulle selvfølgelig have beskrevet hvilke værdipapirs depoter forholdene omhandler. D ApS Indklagede afgav den 13. maj 2014 revisionspåtegning på D ApS årsrapport for regnskabsåret 1. januar december Heraf fremgår blandt andet: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

6 Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat udgjorde kr., og at balancesummen udgjorde kr. Egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, Redegørelser vedrørende gennemgangen af enkeltsager, fremgår blandt andet, at virksomheden hører under regnskabsklasse B, og: Kort beskrivelse af sagen: D ApS er et selskab hvis formål er at [aktiviteter]. Selskabet ejer 20 % af kapitalandelene i to selskaber: G A/S og H ApS. Begge selskaber indregnes efter indre værdis metode jf den anvendte regnskabspraksis for D ApS. Indregningen af disse kapitalandele er ikke sket korrekt, hverken beløbsmæssigt eller metodemæssigt.her ud over er der andre fejl i henhold til Årsregnskabsloven omkring noter og anvendt regnskabspraksis. Revisor har afgivet en erklæring om revision uden forbehold eller supplerende oplysninger. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler vedrørende overtrædelse er erklæringsbekendtgørelsen, herunder overtrædelse af den relevante begrebsramme (f.eks. årsregnskabsloven): a) Regnskabet mangler binding af et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning jf ÅRL 43a, stk. 5. b) I årsregnskabets note 3 er den regnskabsmæssige indre værdi opgjort, samtidig med at man har angivet retsform, hjemsted, ejerandel, resultat og egenkapital. De oplyste resultater og egenkapitaler stemmer dog ikke overeens med den seneste godkendte årsrapport. Resultatet og egenkapitalen er i stedet oplyst som den forholdsmæssige andel. ÅRL 72 stk. 2 foreskriver at det er det samlede resultat og den samlede egenkapital der skal oplyses, mens 72, stk. 3 angiver at oplysninger omkring resultat og egenkapital kan udelades såfremt indre værdi anvendes. Denne undtagelse kan således anvendes i denne situation. Man har dog i stedet valgt ikke at anvende undtagelsen, hvorfor oplysningerne efter min vurdering burde følge 72, stk. 2. c) i D ApS har man i resultatopgørelsen indregnet resultat af kapitalandele efter skat. Herefter er der indtægtsført kr. som modtaget udbytte og samtidig er der udgiftsført kr. under skatter. Beløbet udgiftsført under skatter svarer til 20% af den samlede afsatte skat i de associerede virksomheder. Efter min opfattelse bør den indre værdis metode ikke indeholde indregning af udbytter og skatter i resultatopgørelsen. I stedet burde resultat efter skat i selskaberne alene indregnes på en linie i resultatopgørelsen. Især i dette tilfælde hvor selskaberne ikke er sambeskattet. d) Kapitalandelene indregnet i balancen stemmer ikke med kr til den forholdsmæssige andel af egenkapitalerne i de associerede virksomheder. Beløbet svarer til den forholdsmæssige andel af udbytte afsat i G A/S som indregner deres udbytte som en del af egenkapitalen. Da der er tale om en associeret virksomhed hvor D ApS ikke har kon- 6

7 trol over, mener jeg ikke at udbytte kan fjernes fra kapitalandelene før det faktisk er udbetalt. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Revisor burde efter min vurdering af regnskabet have afgivet en erklæring om revision med forbehold og afkræftende konklusion. Der bør tages forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven herunder bestemmelserne om indregning efter indre værdis metode, notekrav jf ÅRL 72. Efter min vurdering af omfanget af overtrædelserne af årsregnskabsloven, giver årsregnskabet ikke et retvisende billede af D ApS resultat og finansielle stilling. Forholdene må betegnes som gennemgribende og revisor burde have afgivet en afkræftende konklusion på revisionen, da regnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens resultat og finansielle stilling. Det foreslås revisor som forbedring, at sørge for at tilpasse afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis til de elementer som er indeholdt i årsregnskabet således at det retvisende billede ikke forstyrres. Det manglende forbehold er en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen. En sådan overtrædelse resulterer i et forbehold ved afgivelse af erklæringen på kvalitetskontrollen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, bilag 4, Tjekliste - Gennemgang af en konkret revisionsopgave, punkt B. Revisionspåtegninger, spørgsmål 3, fremgår: Manglende binding af nettoopskrivningen på egenkapitalen. jf. ÅRL 43A, stk. 5. ÅRL 72, stk.2 nr 2 angiver at EK og resultat skal være fra seneste årsrapport. Det kan dog undlades hvis kapitalandele er indregnet efter indre værdi, hvilket de er i dette tilfælde. I note 3 er den forholdsmæssige andel vist både som en del af opgørelsen af kapitalandelenes værdi, samt særskilt nedenunder. Efter vores opfattelse burde sidstnævnte enten være fjernet eller opfylde ÅRL. Der er afsat skat fra de associerede selskaber, men beskatning kommer ikke til at ske, da der ikke er sambeskatning i selskabet. Dog skal det siges at udbytte er indregnet i resultatopgørelsen med kr. Udbyttet burde ikke have resultatpåvirkning. Beløbsmæssigt er der således tale omkring kr fejl i resultatet. Efter lovbemærkningerne til ÅRL bør resultatet af kapitalandelene indregnes på én linie som resultat efter skat. Det ser dog også ud til at resultatet af kapitalandelene er indregnet efter skat. 7

8 Kapitalandelene er indregnet med 60 t.kr for lidt, da det lader til at udbyttet er fjernet. Inden udbyttet er udbetalt Det mener vi ikke er muligt når D ApS ikke har bestemmende indflydelse i datterselskabet G A/S. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, samme tjekliste, punkt B. Revisionspåtegninger, fremgår som konklusion på gennemgangen af erklæringsemnet og den afgivne revisionspåtegning: Der er flere forhold som er fundet i uoverensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er min vurdering at den samlede effekt af disse forhold forstyrrer det retvisende billede af årsregnskabet som helhed. Revisor har ikke afgivet supplerende oplysninger eller taget forbehold. Det er min vurdering at der skulle være taget forbehold for manglende anvendelse af den regnskabsmæssige begrebsramme med en tilhørende afkræftende konklusion, med en henvisning til den samlede effekt af, at forholdene samlet set forstyrrer det retvisende billede. " Indklagede har den 22. oktober 2014 anført følgende bemærkninger til kontrollantens konklusioner og evt. forbedringsforslag: Egenkapitals disponering er ikke anvendt korrekt. Der mangler en binding af egenkapitalen med oplysning om andel af reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. (Note vedr. kapitalindestående i associerede virksomheder er medtaget til årsrapporten, hvor der dog kan ses beløbet for andel af reserve for nettoopskrivning). Driftsresultat fra den associeret virksomhed, skal indregnes i et beløb. Forholdene vil straks blive taget til efterretning. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelse af 10. april 2015 en høring af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgår, at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet for de under denne sag rejste klagepunkter. Indklagede fremkom ved skrivelse af 23. april 2015 med sine bemærkninger. For så vidt angår de to enkeltsager, fremgår det blandt andet, at: 1) Enkeltsag C Holding ApS. 8

9 Jeg beklager selvfølgelig meget, at jeg ikke har opdelt egenkapitalen og foretaget binding af opskrivning af kapitalandele efter indre værdis metode. Forholdene tilrettes straks. Deltog efterfølgende i FSR s kursus i moder/datterselskaber 3. december 2014 i [By]. Engagement forespørgsel er indhentet fra [bank]. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser har jeg blot noteret bankens tekst, [bank] har sikkerhed i mellemværende med C Holding. Skulle også specifikt have noteret det samlede omfang af alle aktier som banken har sikkerhed i. Enkeltsagen er ligeledes behandlet ved intern kontrol fra ekstern revisor, I, reg. revisor FSR. Men ærgerligt, at hun ikke har identificeret og bemærket disse forhold. Jeg vil bemærke, at der årligt i B foretages en vurdering af kvalitetsstyringssystemet, samt efterfølgende kontrol af enkeltsager på cyklisk basis. 2) Enkeltsag D ApS. Samme fejl i regnskabsforhold vedr. binding af opskrivning af kapitalandele efter indre værdis metode m.v. For alle udførte kvalitetsstyrings arbejde på enkeltsager, gælder at nødvendig revisionsbeviser er indhentet og beskrevet. E var alene, fra aftalen med Revisortilsynet, udset til at udføre kontrollen. På kvalitetskontrol dagen, tog han uden forudgående oplysning til mig, J med til at behandle kvalitetskontrollen. ([personlige forhold]). Bedst var det, hvis E alene udførte og beskrev den endelige erklæring til Revisortilsynet. J beklagede også de mange copy/paste-fejl i forbindelse med opbygningen af erklæringen, samt nødvendige flere udkast. Revisortilsynet traf herefter ved skrivelse af 14. oktober 2015 afgørelse om indbringelse af indklagede for nævnet i overensstemmelse med det anførte i Revisortilsynets høringsskrivelse. Revisornævnets sekretariat sendte den 26. oktober 2015 en forespørgsel til Revisortilsynet, idet sekretariatet blandt andet anmodede Revisortilsynet om at oplyse, om der havde været en eller to kontrollanter ved udførelsen af kvalitetskontrollen. I svar af 26. oktober 2015 oplyste Revisortilsynet, at der kun havde været en kontrollant. 9

10 Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har til støtte for klagen blandt andet anført, at i årsrapporterne for 2013 for C Holding ApS og D ApS har selskaberne ikke i overensstemmelse med årsregnskabslovens 43 a korrekt behandlet nettoopskrivning efter indre værdis metode for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, idet nettoopskrivningen ikke er indregnet på en separat post under egenkapitalen med benævnelsen Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode kan ikke udloddes. Det er Revisortilsynets opfattelse, at der i begge tilfælde er tale om væsentlige fejl, idet nettoopskrivningerne udgør henholdsvis t.kr. ud af en samlet egenkapital på t.kr. (C Holding ApS) og 623 t.kr. ud af en samlet egenkapital på 878 t.kr. (D ApS). Desuden har Revisortilsynet anført, at der i årsrapporten for 2013 for D ApS er sket indregning af udbytte som indtægt i resultatopgørelsen, hvilket ikke er i overensstemmelse med indre værdis metode. Revisortilsynet har endvidere anført, at der i årsrapporten for C Holding ApS ikke er sket korrekt præsentation af indregningen af kapitalandelene, idet årets resultat og skatten ikke er præsenteret på en linje i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har yderligere anført, at der i årsrapporten for 2013 for C Holding ApS ikke er sket tilstrækkelig og fyldestgørende oplysning omkring pantsætningen mellem selskabet og [bank], idet beløbet af den samlede pantsætning ikke er oplyst eller der er sket oplysning om de pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi. I årsrapporten for D ApS 2013 er der ligeledes ikke sket tilstrækkelig og fyldestgørende oplysning omkring selskabets kaution for et lån, idet det ikke fremgår, hvem der er kautioneret for samt lånets størrelse. Revisortilsynet finder på baggrund af ovenstående forhold, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der i de ovenfor omtalte tilfælde burde have været taget forbehold for manglende lovkrævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens 64 samt manglende overholdelse af årsregnskabsloven 43 a. Ved at have undladt dette har indklagede efter tilsynets opfattelse overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk

11 Tilsynet har vedrørende antallet af deltagere i kvalitetskontrollen anført, at dette ikke er relevant for de indbragte forhold. Indklagede har vedrørende enkeltsagen C Holding ApS beklaget, at egenkapitalen ikke var opdelt, og at der ikke var foretaget binding af kapitalandele efter indre værdis metode. Note vedrørende kapitalindeståede virksomheder var medtaget, men driftsresultat fra associerede virksomheder skulle ligeledes have været indregnet i resultatopgørelsen i ét beløb. Indklagede er desuden enig i, at der under pantsætninger og sikkerhedsstillelser skulle have været givet oplysning om det samlede omfang og værdi af alle aktier, som banken har sikkerhed i. Enkeltsagen vedrørende C Holding ApS havde været behandlet ved intern kontrol fra ekstern revisor, som desværre ikke havde identificeret og bemærket disse forhold. Indklagede har vedrørende enkeltsagen D ApS anført, at der foreligger samme fejl i regnskabsforhold vedrørende binding af opskrivning af kapitalandele efter indre værdis metode m.v. Vedrørende udførelsen af kvalitetskontrollen har indklagede anført, at der i den af Revisortilsynet godkendte aftale om kvalitetskontrol kun var påført én person som kvalitetskontrollant, E, med et forventet antal timer på i alt 8. Fredag den 10. oktober 2014 foregik den fysiske kvalitetskontrol i indklagedes virksomhed. Uden forudgående oplysninger til indklagede mødte E op til kvalitetskontrollen på indklagedes kontor med [personlige forhold] J ([personlige forhold]), som i væsentlig grad varetog kvalitetskontrollen, og som ikke var udset til at udføre kontrollen. Indklagede henviser til fakturaen for kvalitetskontrollen, hvoraf det fremgår, at der i alt blev anvendt 16,5 timer på kontrollen. J anvendte 11,5 timer og E 5,0 timer. Ifølge indklagede opholdt de sig begge på indklagedes kontor fredag den 10. oktober 2014 fra kl Opgaven med kvalitetsdokumentbeskrivelser var ifølge indklagede primært lagt over på J, hvilket ligeledes ses af timefordelingen på opgaven i henhold til fakturaen. Efter indklagedes opfattelse 11

12 havde det været bedst, hvis E, som alene var udset til at udføre kvalitetskontrollen, havde udført og beskrevet den endelige erklæring til Revisortilsynet. Ved Revisortilsynets godkendelse af aftalen om kvalitetskontrol, skulle E have oplyst, at også andre end han selv skulle udføre kvalitetskontrollen og med beskrivelse af hvilke personer. E havde ligeledes ikke, mundtligt eller skriftligt inden kontrolbesøget, gjort indklagede opmærksom herpå. Det må efter indklagedes opfattelse være grundlæggende forkert, at man, når man får tildelt kvalitetsstyringsopgaver, overlader opgaven til andre, og samtidig undlader at give information herom ved godkendelse af aftalen, til Revisortilsynet og den kvalitetskontrollerede. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer samt indklagedes erkendelse finder nævnet det godtgjort, at indklagede i sine erklæringer på årsrapporterne for C Holding ApS og D ApS burde have taget forbehold for manglende lovkrævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens 64 samt manglende overholdelse af årsregnskabsloven 43 a. Ved at have undladt dette har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2. Efter parternes oplysninger og de fremlagte bilag og dokumenter lægger nævnet til grund, at den udpegede kvalitetskontrollant E lod J deltage i kontrollen af indklagedes virksomhed, uden at indklagede på forhånd var blevet orienteret herom, og uden at Js deltagelse fremgik af den af Revisortilsynet godkendte kontrolaftale. Ifølge bekendtgørelse nr. 985 af 11. september 2014 om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed 15, stk. 1, skal den udpegede kvalitetskontrollant over for Revisortilsynet oplyse blandt andet, hvem der skal udføre kvalitetskontrollen, til brug for tilsynets godkendelse heraf. Det følger af bekendtgørelsens 15, stk. 4, at tilsynet skal orientere revisionsvirksomheden om tilsynets godkendelse, herunder godkendelsen af, hvem der deltager i kontrollen. Revisortilsynet har anført, at det ikke er relevant for de rejste klagepunkter, at J har deltaget i udførelsen af kontrollen, og indklagede har ikke anført omstændigheder, der kan føre til, at kvalitetskontrollantens tilsidesættelse af pligten til at oplyse, hvem der skulle deltage i kvalitetskontrollen, har haft konkret betydning for kvalitetskontrollens resultat. 12

13 På dette grundlag finder nævnet, at den manglende, forudgående oplysning om Js deltagelse i udførelse af kontrollen ikke kan føre til andet resultat. For tilsidesættelse af de pligter, der påhviler revisor ved udførelsen af opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, pålægges indklagede i medført af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Kim Birk Olesen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Grethe Jørgensen 13

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Dennis Malle.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Dennis Malle. Den 27. august 2015 blev der i sag nr. 86/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Dennis Rehhof Malle afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen.

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen. Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 47/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Per Gundorph Johansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. maj 2015 som berigtiget ved brev af 11.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 56/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Preben Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech.

K e n d e l s e: Den 27. april 2016 blev der i. sag nr. 80/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Vagn Bech. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 80/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Vagn Bech afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. september 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 12. oktober 2016 blev der i sag nr. 028/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. februar 2016 har Revisortilsynet i

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere