K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991."

Transkript

1 Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk. 4, og 3, jf. 57, stk. 4, klaget over henholdsvis revisionsvirksomheden V v/r, CVR nr. xx xx xx xx, og registreret revisor R personligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts Sagen drejer sig om, hvorvidt revisionsvirksomheden havde implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, samt om der var mangler ved erklæringsarbejde, som revisor havde udført. Sagsfremstilling: Indklagede registreret revisor R var på tidspunktet for klagens indgivelse indehaver af den medindklagede revisionsvirksomhed V, CVR nr. xx xx xx xx, der var en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med én registreret revisor og ét kontorsted. Revisionsvirksomheden blev udtaget til kvalitetskontrol i Kvalitetskontrollanten afgav den 15. november 2007 erklæring og anførte blandt andet: Forbehold 1

2 Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem er først færdiggjort 30. september 2007 og vil først blive implementeret i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter efter 16. oktober Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi derfor konstateret, at det beskrevne kvalitetssystem ikke har været anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporter for Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi endvidere konstateret, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde er utilstrækkeligt og kun delvis dokumenteret, samt at der ikke er udarbejdet delkonklusioner der leder frem til en samlet konklusion. De anvendte erklæringer er ikke i overensstemmelse med RS 700 og der er mindre fejl i erklæringer efter RS Der er ikke udarbejdet en beskrivelse af virksomheden og dens omgivelser, en risiko og væsentlighedsvurdering, en vurdering af uafhængighed og habilitet og der er ikke indgået kundeaftaler. Konklusion Som følge af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem til anvendelse før 30. september 2007, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer eller med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi konstateret, at årsrapporterne ikke opfylder kravene i årsregnskabslovens 47, 56 og 57, samt at opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. selskabsskattelovens 8, stk. 1, ikke er udarbejdet korrekt og at den beregnede skat ikke afsættes i resultatopgørelsen i henhold til årsregnskabslovens 33, stk. 2. Ifølge kontrollantens arbejdspapirer ( Bilag 5, checkliste 4 gennemgang af enkeltsag ) blev der foretaget kontrol af 4 enkeltsager, 3 anpartsselskaber og en personligt drevet virksomhed, hvis navne er oplyst for nævnet, men her omtales i anonymiseret form, idet de 3 anpartsselskaber omtales som henholdsvis ApS 1, ApS 2 og ApS 3. Det fremgår heraf, at Der er sammenhæng mellem arbejdspapirer og den afgivne erklæring (anvendt gammel standard vedrørende 2006). I konklusionen mangler formuleringen samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret. Endvidere fremgår, at Der er udarbejdet et kvalitetssystem, men systemet er ikke anvendt ved udarbejdelsen af årsrapport for 2006, men oplysninger vedr er senere indsat i det udarbejdede system. Citatet er fra den ene af de udtagne enkeltsager, men samme fremstilling fremgår for de øvrige sagers vedkommende, dog med lidt forskellig formulering. 2

3 For så vidt angår ApS 1 (revision), har indklagede den 30. november 2006 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2005 til 30. juni Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer fremgår, at sambeskatningsindkomsten med et datterselskab (ApS 3) ikke er opgjort, og at årets skat ikke er resultatført i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har endvidere ved gennemgang af årsrapporten konstateret, at årsrapporten ikke indeholder noter, bl.a. om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68, ligesom årsrapporten ikke indeholder oplysning om, at ApS 1 er moderselskab for det ovenfor omhandlede datterselskab, således at der ikke er afgivet oplysninger om navn, hjemsted, ejerandel og selskabskapital for datterselskabet, jf. årsregnskabslovens 72. For så vidt angår ApS 2 (review), har indklagede den 23. maj 2007 afgivet en reviewerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for 2006 (erklæringen er citeret neden for). Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer fremgår, at årets skat ikke er udgiftsført i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har herudover konstateret, at det ikke af årsrapporten fremgår efter hvilken regnskabsklasse, årsrapporten er aflagt, og resultatopgørelsen og balancen er ikke opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2. Endvidere er der ikke foretaget afskrivninger på en ejendom, og den anvendte regnskabspraksis på ejendommen er ikke beskrevet i årsrapporten. Derudover indeholder årsrapporten ikke noter bl.a. om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68. Indklagedes erklæring på årsrapporten for 1. januar til 31. december 2006, dateret den 23. maj 2007, var - på den til kontrollanten under kontrolbesøget foreviste årsrapport for ApS 2 - sålydende: Revisors erklæring om gennemgang af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed B (revision fravalgt). Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. 3

4 Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisortilsynet konstaterede imidlertid, at der ikke var overensstemmelse mellem den offentliggjorte årsrapport og den årsrapport, kontrollanten havde fået forevist. På den offentliggjorte årsrapport modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen den 31. maj 2007 var indklagedes erklæring formuleret således: Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af foreviste bilag og meddelte oplysninger. Gæld og tilgodehavender er afstemt. Der er foretaget review. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Habilitets- og uafhængighedsbetingelser er overholdt. Selskabets anpartskapital ejes af Kvalitetskontrollanten har overfor Revisortilsynet oplyst, at hun ikke havde nogen formodning om, at den årsrapport, hun fik udleveret, ikke var identisk med den årsrapport, der blev indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På forsiden af den årsrapport, hun fik udleveret, stod der "Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen". Revisortilsynet har lagt til grund, at det er den hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggjorte årsrapport, der er forsynet med indklagedes reviewerklæring, der omfattes af kvalitetskontrollen. Vedrørende den personligt drevne virksomhed (review), har indklagede den 28. juni 2007 afgivet sålydende erklæring på årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006: Revisors erklæring om gennemgang af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed A Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang 4

5 Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. For så vidt angår ApS 3 (revision), har indklagede den 30. november 2006 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger for årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2005 til 30. juni Det fremgår af kontrollantens arbejdspapirer, at der skal udarbejdes særskilt skatteopgørelse. Årets skat er ikke resultatopført i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har herudover konstateret, at årsrapporten ikke indeholder noter, bl.a. om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68. Indklagede er i en skrivelse af 16. november 2007 til Revisortilsynet fremkommet med følgende kommentarer til kvalitetskontrollantens erklæring: Kvalitetsstyringssystemet er anskaffet l0. marts 2007(Revimentor) som lever op til Revisortilsynet's krav. Kvalitetsmanualen blev tilrettet, så den afspejler forholdene i netop min virksomhed. Kvalitetsmanualen blev i god tid sendt til auditøren som man skal. Jeg er uforstående overfor at jeg først skulle have implementeret systemet på årsrapporter efter 16.oktober 2007, da systemet blev anskaffet marts Alle kunderne er opstillet i revimentor's system, og har løst alle opgaverne i revimentor's Kvalitetsstyringssystem, hvilket den interne kontrollant's checkliste 2 fremgår det, at Systemet er vel implementeret op anvendes tilfredsstillende (kommentar) Der er dokumentation. På foranledning af auditøren er der sendt yderligere dokumentationsmateriale, som bekræfter tilstedeværelse af de opstillede værdier i regnskaberne. Der er ikke blevet anmodet om yderligere materiale, hvilket jeg antog som bekræftelse på, at alt var i orden. Der er tillige udarbejdet delkonklusion på en revisionskunde nr.5 regnskab som der blev anmodet om efter den 16.oktober

6 Der er to kunder med revisionspligt på, der ikke er udarbejdet delkonklusion på, da jeg vurderede, at hovedkonklusion var tilstrækkelig i netop de to tilfælde. Planlægningsnotat er ligeledes udfyldt. Kopi heraf vedlagt. Risiko og væsentlighedsvurdering er foretaget i revisionsplanen. Uafhængighedsvurdering er udarbejdet på alle kunderne. Der skal ikke udarbejdes kundeaftaler for ikke revisionskunder. For revisionskunder er kundeaftalen nævnt i tiltrædelsesprotokollen, og på reviewkunder er der en kundeaftale. Fakturakopi som dokumentation for at systemet er købt og anvendt på regnskab Ved skrivelse af 27. maj 2008 meddelte Revisortilsynet de indklagede, at Revisortilsynet havde til hensigt at træffe afgørelse om dels, at revisionsvirksomheden og revisor personligt ville blive indbragt for Disciplinærnævnet (nu Revisornævnet) og dels om, at revisionsvirksomheden i 2008 skulle gennemgå en fornyet kvalitetskontrol med henblik på at afklare, om forholdene er bragt i orden. Indklagede har i en skrivelse af 22. juni 2008 kommenteret Revisortilsynets agter- skrivelse således: Det er ikke rigtigt, at jeg ikke havde et kvalitetsstyringssystem før efteråret Jeg anvendte Danias kvalitetsstyringssystem fra Jeg var dog ikke så tilfreds med dette system, hvorfor jeg (startede) købte Revimentor i foråret Jeg har tillige haft lavet væsentlighedsvurdering, vurdering af uafhængighed, habilitet og indgået skriftlige aftaler med alle kunder. Jeg kan ikke acceptere, at der er skrevet mangelfuld planlægning samt at arbejdet er utilstrækkeligt dokumenteret - jfr. brev af 16. november Først på året kom der et tilbud fra Revimentor om elektronisk kvalitetsstyringssystem hvor der er løbende opdateringer og faglige kurser hvor jeg har deltaget, og vil deltage i kurser fremover. Overskueligheden og overblikket for en enkeltmandsvirksomhed vil efter min bedste overbevisning blive bedre og mere overskuelig. Værktøjet et er opbygget mere systematisk i Revimentors system. Jeg har ikke haft mulighed for at kommentere auditørens rapport før den blev indsendt til jer. Auditøren kendte ikke Revimentors kvalitetsstyringssystem og det var derfor svært at kommunikere herom. Der er sket en beklagelig fejl ved fravalg af revision som ikke blev indføjet i ledelsesberetningen. 6

7 Revisortilsynet herefter truffet afgørelse i sagen i overensstemmelse med agterskrivelsen. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: A) Over for revisionsvirksomheden: Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er først blevet implementeret i efteråret 2007, hvorved kvalitetsstyringssystemet ikke er blevet anvendt ved planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaver før denne periode. Revisionsvirksomheden er registreret som den valgte revisor for er selskab, hvor registreret revisor R har afgivet reviewpåtegning på årsrapporten på trods af, at selskabet ikke har fravalgt revision. Det gælder for selskabets regnskabsår for både 2005 og B) Over for revisor personligt: 1) Der er foretaget mangelfuld planlægning, det udførte arbejde er utilstrækkeligt og kun delvis dokumenteret, og der er ikke udarbejdet delkonklusioner, der leder frem til en samlet konklusion. 2) Indklagede har afgivet erklæringer på årsrapporter uden at tage forbehold eller afgive supplerende oplysninger i erklæringerne. 3) Indklagede har afgivet reviewpåtegninger på en årsrapport på trods af, at selskabet ikke har fravalgt revision. Dette gælder for selskabets regnskabsår for både 2005 og ) Indklagede har afgivet erklæringer, der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende revisionsvirksomheden anført, at det følger af revisorlovens bestemmelser, jf. revisorlovens 11, stk. 4, og 8, i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne generelle procedurer. Revisorvirksomheden skal tillige kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for hvert enkelt sags vedkommende. Revisortilsynet har gjort gældende, at det på baggrund af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer kan lægges til grund, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem først er blevet anvendt på erklæringsopgaver i efteråret Den mang- 7

8 lende implementering af et kvalitetsstyringssystem inden efteråret 2007 har medført en mangelfuld sagsbehandling ikke mindst angående kontrol af uafhængighed og planlægning af revisionsopgaver. Det er ikke tilstrækkeligt, at dokumentationen for planlægningen og udførelsen på erklæringsopgaver udarbejdes efter datering på revisors erklæring og revisors underskrift på erklæringen. Implementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at overholde de fundamentale regler om revisors habilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Derfor anser Revisortilsynet manglende kvalitetsstyring som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen. Revisortilsynet har endvidere anført, at reglerne om fravalg af revision trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2006 eller senere, jf. 4 i lov nr. 245 af 27. marts Frem til dette tidspunkt skulle virksomheder, der havde pligt til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven, lade årsrapporten revidere, jf. den dagældende årsregnskabslovs 135, stk. 1. Årsrapporten for 2005 for ApS 2 skulle derfor have været revideret, og der var ingen mulighed for at fravælge revision af selskabets årsrapport. Ved at undlade at sikre, at årsrapporten for 2005 er blevet revideret, har revisionsvirksomheden, der på tidspunktet for erklæringsafgivelsen var registret som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, overtrådt revisorloven og dermed handlet i strid med god revisorskik. Over for indklagede personligt har Revisortilsynet anført, at uanset at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetssyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver som omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge revisorlovens 2, stk. 2, udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik herunder gældende revisionsstandarder. På baggrund af kvalitetskontrollantens gennemgang af enkeltsager kan det lægges til grund, at indklagede ikke har overholdt revisorloven ved udførelsen af de konkrete sager, idet dokumentationen for planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaver først er udarbejdet og indført i kvalitetsstyringssystemet efter erklæringsopgavens afslutning. Indklagede har således ikke personligt levet op til god revisorskik i klagepunkt B 1. Vedrørende erklæringen på årsrapporten for ApS 1 har Revisortilsynet gjort gældende, at indklagede ikke har taget de fornødne forbehold i revisionspåtegningen for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse til brug for udarbejdelse af årsrapporten. Årets skat er derfor ikke resultatført i årsrapportens resultatopgørelse. Endvidere burde der være taget forbehold for, at årsrapporten ikke oplyser, at selskabet er moderselskab for et datterselskab (ApS 3), herunder at selskabet er sambeskattet med dette datterselskab. Vedrørende erklæringen på årsrapporten for ApS 2 har Revisortilsynet gjort gældende, at indklagede ikke har taget de fornødne forbehold i reviewpåtegningen for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse til brug for udarbejdelse af årsrapporten. Årets skat er derfor ikke resultatført i årsrapportens resultatopgørelse. Endvidere burde der være taget forbehold om manglende note om anvendt regnskabspraksis. Selskabet ejer en ejendom, hvorpå der ikke er foretaget afskrivninger i årsregnskabet. Eftersom den 8

9 anvendte regnskabspraksis ikke er beskrevet, kan tilsynet ikke vurdere, om den manglende afskrivning er i strid med årsregnskabsloven. Revisortilsynet har videre anført, at indklagede i reviewpåtegningen burde have taget forbehold for, at årsregnskabet ikke er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsskemaer. Revisortilsynet har endvidere anført, at reglerne om fravalg af revision trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2006 eller senere, jf. 4 i lov nr. 245 af 27. marts Efter årsregnskabslovens 10a, skal det oplyses i årsrapportens ledelsespåtegning, at revision af årsrapport er fravalgt for det kommende år. Af anpartsselskabslovens 5, stk. 1, fremgår endvidere, at det skal fremgå af et anpartsselskabs vedtægter, såfremt dets årsrapport skal revideres. Modsætningsvis gælder, at såfremt anpartsselskabets årsrapport ikke skal revideres, må det ikke fremgå af vedtægterne, at årsrapporten skal revideres. Der var ingen mulighed for at fravælge revision af anpartsselskabets årsrapport, og såvel årsrapporten for 2005 som årsrapporten for 2006 skulle derfor have været revideret i henhold til selskabets vedtægter. Det er imidlertid i erklæringerne oplyst, at der ikke er foretaget revision. Revisortilsynet har endelig anført, at den af indklagede på årsrapporten for 2006 afgivne og til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremsendte erklæring ikke overholder den dagældende erklæringsbekendtgørelse, idet konklusionen i erklæringen ikke oplyser, om revisor er blevet opmærksom på forhold, der afkræfter, at årsrapporten for 2006 for ApS 2 giver et retvisende billede, ligesom der mangler en oplysning om virksomhedsledelsens ansvar og revisors ansvar. For så vidt angår erklæringen på årsrapporten for den personligt drevne virksomhed har Revisortilsynet anført, at der burde være taget forbehold i reviewpåtegningen for den manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Vedrørende erklæringen på årsrapporten for ApS 3 har Revisortilsynet anført, at indklagede burde have taget forbehold for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse til brug for udarbejdelse af årsrapporten, hvorved årets skat ikke er resultatført i årsrapportens resultatopgørelse. Endvidere burde der være taget forbehold om, at selskabet er datterselskab til ApS 1, og at selskabet er sambeskattet med dette selskab. Indklagede har således i det oven for nævnte omfang (klagepunkterne B 2 4) overtrådt revisorloven samt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 2, og nr. 4, jf. 11, stk. 1, og 10, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at det ikke er korrekt, at revisionsvirksomheden ikke havde implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Virksomheden har forud for indkøbet i marts 2007 af systemet Revimentor anvendt systemet Dania. Danias system har været anvendt siden Der foreligger fornøden dokumen- 9

10 tation for planlægning og udførelsen af erklæringsopgaver. Indklagede har videre anført, at vedrørende virksomheden ApS 2 er Danias kvalitetssystem anvendt i maj 2007 (den 23. maj 2007) og derefter overført til Revimentors system den 25. september den elektroniske udgave. Der er etableret kundeaftaler og habilitetsvurdering. Indklagede har vedrørende den mod ham personligt fremsatte klage - for så vidt angår spørgsmålet om forbehold i erklæringen på årsrapport for virksomheden ApS 2 - anført, at der ikke er fremmedkapital i virksomheden. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af 57, stk. 4, i revisorloven af 2008, at sagen skal afgøres på grundlag af reglerne i revisorloven af Ad klagepunkt A - klagen over revisionsvirksomheden Ifølge revisorlovens 14 og 15, stk. 3, er revisorvirksomheden underlagt kvalitetskontrol efter de nærmere regler, der er fastsat herom i bekendtgørelse af 10. maj Denne kvalitetskontrol, som det påhviler Revisortilsynet at udføre, skal navnlig være rettet mod de forhold, der er angivet i bekendtgørelsens 8. Af denne bestemmelse samt revisorlovens 11, stk. 4, følger, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt reglerne for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisionsskik herunder gældende revisionsstandarder. Det fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring, at den indklagede revisionsvirksomhed på kontroltidspunktet den 15. november 2007 havde anskaffet et kvalitetsstyringssystem, der var færdiggjort den 30. september 2007 og ville blive implementeret i forbindelse med revision af årsrapporter efter 16. oktober Det fremgår videre af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, at der ikke før dette tidspunkt var etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Herefter findes det godtgjort, at den indklagede revisionsvirksomhed har forsømt sin pligt til at udføre erklæringsarbejde under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem, og virksomheden findes derfor skyldig i den rejste klage. Med hensyn til sanktionsfastsættelsen bemærkes, at i sager, som angår utilstrækkelig etablering og implementering af et kvalitetsstyringssystem, og som er indbragt af Revisortilsynet i henhold til revisorlovs 19, stk. 4, om virksomhedsansvar, fastsættes sædvanligvis efter nævnets faste praksis en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 10

11 Ved bedømmelsen af om der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en fravigelse af det sædvanlige bødeniveau, må nævnet lægge vægt på, at kravet om etablering af et kvalitetsstyringssystem har været lovfæstet siden maj Den omstændighed at virksomheden har anskaffet et kvalitetsstyringssystem til anvendelse i forbindelse med årsrapporter efter oktober 2007 kan på denne baggrund ikke føre til en fravigelse af det sædvanlige udgangspunkt. Den bøde, der er forskyldt af den indklagede revisionsvirksomhed fastsættes derfor til kr., jf. revisorlovens 57, stk. 4, jf. 20, stk. 4 i den dagældende revisorlov. For så vidt angår klagepunktet vedrørende ApS 2, hvor den indklagede revisionsvirksomhed var generalforsamlingsvalgt revisor, lægges det som ubestridt til grund, at indklagede har afgivet reviwerklæringer på årsrapporterne for såvel 2005 hvor revision var lovpligtig - og 2006, uanset selskabet for dette år ikke havde fravalgt revision og det fortsat af selskabets vedtægter fremgik, at årsrapporten skulle revideres. Indklagede har anført, at det beroede på en fejl, at fravalg af revision ikke blev indføjet i ledelsesberetningen. Med bemærkning, at det er ledelsens beslutning og ansvar, hvorvidt der skal foretages revision af en årsrapport, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere den indklagede revisionsvirksomhed på dette punkt, og virksomheden vil derfor være at frifinde for den rejste klage. Ad klagepunkt B - klagen over indklagede personligt Ad klagepunkt B 1. Revisornævnet finder det efter det ovenfor anførte om revisionsvirksomhedens manglende kvalitetsstyringssystem godtgjort, at der savnedes dokumentation for, at indklagedes erklæringer levede op til gældende krav med hensyn til planlægning af arbejdet og konklusioner m.v. Disse krav var en følge af god revisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor personligt for alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt hat overtrådt god revisorskik. Ved vurderingen af, hvorledes denne overtrædelse bør sanktioneres, må nævnet lægge vægt på, at det alene er de formelle dokumentationskrav, som den indklagede revisor ikke har overholdt, mens der ikke er påvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde. Overtrædelsen må derfor anses som et udslag af det manglende kvalitetsstyringssystem. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden. 11

12 Som følge heraf finder nævnet, at den disciplinærstraf, som den medindklagede revisor der tillige er revisionsvirksomhedens indehaver personligt har forskyldt, bør bortfalde. Ad klagepunkt B 2. For så vidt angår klagen over at der ikke i revisionspåtegningen på årsrapporten for ApS 1 er taget forbehold for manglende skattemæssig opgørelse, bemærker nævnet, at det fremgår af årsrapporten, at der er et regnskabsmæssigt overskud på kr. Det er ikke dokumenteret, at dette overskud ikke kan modregnes i selskabets underskud for tidligere år hvorved bemærkes, at der under Passiver er oplyst, at der er et underskud på kr. fra tidligere år. På det foreliggende grundlag finder nævnet det således ikke godtgjort, at den omstændighed, at årets skat ikke er resultatført i resultatopgørelsen, udgør en væsentlig mangel eller fejlinformation, der burde have medført et forbehold i revisionspåtegningen. Indklagede frifindes således for denne del af klagen. Da tilsvarende forhold gør sig gældende for samme klagepunkt vedrørende datterselskabet, ApS 3, hvor årets resultat er negativt, frifindes indklagede også herfor. For så vidt angår klagen over at indklagede ikke i revisionspåtegningerne på årsrapporterne for ApS 1 og ApS 3 har taget forbehold for eller afgivet supplerende oplysning om, at det ikke af årsrapporterne fremgår, at selskaberne er henholdsvis moder- og datterselskab og sambeskattede, bemærker nævnet, at det er ledelsen, der aflægger årsrapporten. Revisor skal herefter vurdere, om årsrapporten indeholder så væsentlige mangler, at det bør føre til et forbehold eller en supplerende oplysning. Som sagen er oplyst, finder nævnet ikke, at den manglende oplysning om henholdsvis moder- og datterselskab og sambeskatning er så væsentlig, at indklagede i revisionspåtegningerne burde have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysning herom. Indklagede frifindes derfor for denne del af klagen. Med hensyn til klagen over, at indklagede ikke i revisionspåtegningen på årsrapporterne for ApS 1 og ApS 3 har taget forbehold for eller afgivet supplerende oplysning om, at årsrapporterne ikke indeholder noter blandt andet om gennemsnitligt antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68, bemærker nævnet, at der ikke er udgiftsført lønninger i selskabernes regnskaber for 2005/2006. Allerede af denne grund finder nævnet det ikke godtgjort, at en noteoplysning i årsrapporterne om antal beskæftigede var således væsentlig - eller at en manglende oplysning herom var udtryk for en sådan fejlinformation at indklagede burde have taget forbehold herfor eller afgivet en supplerende oplysning herom. Indklagede frifindes således for denne del af klagen. For så vidt angår klagen over, at indklagede ikke i reviewpåtegningen på årsrapporten for ApS 2 har taget forbehold for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse, og at årets skat derfor ikke er resultatført i resultatopgørelsen, bemærker nævnet, at regnskabet udviser et underskud på ,17 kr. Da det således ikke er dokumenteret, at der er skat at udgiftsføre, finder nævnet ikke, at indklagede har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter ved ikke at tage forbehold i reviewpåtegningen som anført af klager, og han vil derfor være at frifinde for denne del af klagen. 12

13 Med hensyn til klagen over, at indklagede ikke i reviewpåtegningen på årsrapporten for ApS 2 har taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger som følge af, at det ikke af årsrapporten fremgår, efter hvilken regnskabsklasse, årsrapporten er aflagt, at resultatopgørelsen og balancen ikke er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, at der ikke er foretaget afskrivninger på ejendommen [ejendom], at den anvendte regnskabspraksis på ejendommen ikke er beskrevet, og at årsrapporten ikke indeholder noter blandt andet om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68, medgiver nævnet klager, at disse forhold burde have givet anledning til forbehold henholdsvis supplerende oplysninger i reviewpåtegningen. Ved desuagtet at meddele en reviewpåtegning på årsrapporten uden forbehold og/eller supplerende oplysninger har indklagede overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4 og 7, stk. 1, og derved tilsidesat god revisionsskik. For så vidt angår klagen over at indklagede ikke i reviewpåtegningen på årsrapporten for den personligt drevne virksomhed har taget forbehold for den manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis bemærkes, at nævnet kan tiltræde, at indklagede som anført af klager burde have taget et sådant forbehold. Ved at have meddelt reviewpåtegning uden forbehold har indklagede overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4, og derved tilsidesat god revisionsskik. Ad klagepunkt B 3. For så vidt angår dette klagepunkt henvises til det herom anførte under klagepunkt A vedrørende revisionsvirksomheden. Indklagede vil derfor også være at frifinde for dette klagepunkt. Ad klagepunkt B 4. Nævnet kan tiltræde, at den af indklagede på årsrapporten for 2006 afgivne - og til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremsendte - erklæring ikke overholder den dagældende erklæringsbekendtgørelse, idet konklusionen i erklæringen ikke oplyser, om revisor er blevet opmærksom på forhold, der afkræfter, at årsrapporten for 2006 for ApS 2 giver et retvisende billede, ligesom der mangler en oplysning om virksomhedsledelsens ansvar og revisors ansvar. Indklagede har dermed overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses 10, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Den bøde, der herefter er forskyldt af indklagede personligt for overtrædelse af den dagældende erklæringsbekendtgørelse, fastsættes i medfør af den dagældende revisorlovs 20, stk. 1, jf. den nugældende revisorlov 44, stk. 1, til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, Revisionsvirksomheden V CVR nr. xx xx xx xx, pålægges en bøde på kr. 13

14 Indklagede, registreret revisor R personligt, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Lone Molsted 14

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 2. marts 2007 klagede D A/S v/direktør B ved statsautoriseret revisor E over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 2. marts 2007 klagede D A/S v/direktør B ved statsautoriseret revisor E over registreret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 10/2007-R B og C ApS mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 2. marts 2007 klagede D A/S v/direktør B ved statsautoriseret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 20. oktober 2010 blev der i sag nr. 31/2009 - R A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere