K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991."

Transkript

1 Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk. 4, og 3, jf. 57, stk. 4, klaget over henholdsvis revisionsvirksomheden V v/r, CVR nr. xx xx xx xx, og registreret revisor R personligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts Sagen drejer sig om, hvorvidt revisionsvirksomheden havde implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, samt om der var mangler ved erklæringsarbejde, som revisor havde udført. Sagsfremstilling: Indklagede registreret revisor R var på tidspunktet for klagens indgivelse indehaver af den medindklagede revisionsvirksomhed V, CVR nr. xx xx xx xx, der var en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med én registreret revisor og ét kontorsted. Revisionsvirksomheden blev udtaget til kvalitetskontrol i Kvalitetskontrollanten afgav den 15. november 2007 erklæring og anførte blandt andet: Forbehold 1

2 Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem er først færdiggjort 30. september 2007 og vil først blive implementeret i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter efter 16. oktober Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi derfor konstateret, at det beskrevne kvalitetssystem ikke har været anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporter for Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi endvidere konstateret, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde er utilstrækkeligt og kun delvis dokumenteret, samt at der ikke er udarbejdet delkonklusioner der leder frem til en samlet konklusion. De anvendte erklæringer er ikke i overensstemmelse med RS 700 og der er mindre fejl i erklæringer efter RS Der er ikke udarbejdet en beskrivelse af virksomheden og dens omgivelser, en risiko og væsentlighedsvurdering, en vurdering af uafhængighed og habilitet og der er ikke indgået kundeaftaler. Konklusion Som følge af det i forbeholdet anførte, er det vor opfattelse, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem til anvendelse før 30. september 2007, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer eller med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi konstateret, at årsrapporterne ikke opfylder kravene i årsregnskabslovens 47, 56 og 57, samt at opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. selskabsskattelovens 8, stk. 1, ikke er udarbejdet korrekt og at den beregnede skat ikke afsættes i resultatopgørelsen i henhold til årsregnskabslovens 33, stk. 2. Ifølge kontrollantens arbejdspapirer ( Bilag 5, checkliste 4 gennemgang af enkeltsag ) blev der foretaget kontrol af 4 enkeltsager, 3 anpartsselskaber og en personligt drevet virksomhed, hvis navne er oplyst for nævnet, men her omtales i anonymiseret form, idet de 3 anpartsselskaber omtales som henholdsvis ApS 1, ApS 2 og ApS 3. Det fremgår heraf, at Der er sammenhæng mellem arbejdspapirer og den afgivne erklæring (anvendt gammel standard vedrørende 2006). I konklusionen mangler formuleringen samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret. Endvidere fremgår, at Der er udarbejdet et kvalitetssystem, men systemet er ikke anvendt ved udarbejdelsen af årsrapport for 2006, men oplysninger vedr er senere indsat i det udarbejdede system. Citatet er fra den ene af de udtagne enkeltsager, men samme fremstilling fremgår for de øvrige sagers vedkommende, dog med lidt forskellig formulering. 2

3 For så vidt angår ApS 1 (revision), har indklagede den 30. november 2006 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2005 til 30. juni Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer fremgår, at sambeskatningsindkomsten med et datterselskab (ApS 3) ikke er opgjort, og at årets skat ikke er resultatført i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har endvidere ved gennemgang af årsrapporten konstateret, at årsrapporten ikke indeholder noter, bl.a. om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68, ligesom årsrapporten ikke indeholder oplysning om, at ApS 1 er moderselskab for det ovenfor omhandlede datterselskab, således at der ikke er afgivet oplysninger om navn, hjemsted, ejerandel og selskabskapital for datterselskabet, jf. årsregnskabslovens 72. For så vidt angår ApS 2 (review), har indklagede den 23. maj 2007 afgivet en reviewerklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for 2006 (erklæringen er citeret neden for). Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer fremgår, at årets skat ikke er udgiftsført i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har herudover konstateret, at det ikke af årsrapporten fremgår efter hvilken regnskabsklasse, årsrapporten er aflagt, og resultatopgørelsen og balancen er ikke opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2. Endvidere er der ikke foretaget afskrivninger på en ejendom, og den anvendte regnskabspraksis på ejendommen er ikke beskrevet i årsrapporten. Derudover indeholder årsrapporten ikke noter bl.a. om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68. Indklagedes erklæring på årsrapporten for 1. januar til 31. december 2006, dateret den 23. maj 2007, var - på den til kontrollanten under kontrolbesøget foreviste årsrapport for ApS 2 - sålydende: Revisors erklæring om gennemgang af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed B (revision fravalgt). Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. 3

4 Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisortilsynet konstaterede imidlertid, at der ikke var overensstemmelse mellem den offentliggjorte årsrapport og den årsrapport, kontrollanten havde fået forevist. På den offentliggjorte årsrapport modtaget i Erhvervs og Selskabsstyrelsen den 31. maj 2007 var indklagedes erklæring formuleret således: Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af foreviste bilag og meddelte oplysninger. Gæld og tilgodehavender er afstemt. Der er foretaget review. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Habilitets- og uafhængighedsbetingelser er overholdt. Selskabets anpartskapital ejes af Kvalitetskontrollanten har overfor Revisortilsynet oplyst, at hun ikke havde nogen formodning om, at den årsrapport, hun fik udleveret, ikke var identisk med den årsrapport, der blev indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På forsiden af den årsrapport, hun fik udleveret, stod der "Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen". Revisortilsynet har lagt til grund, at det er den hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggjorte årsrapport, der er forsynet med indklagedes reviewerklæring, der omfattes af kvalitetskontrollen. Vedrørende den personligt drevne virksomhed (review), har indklagede den 28. juni 2007 afgivet sålydende erklæring på årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006: Revisors erklæring om gennemgang af årsrapporten Til ejeren af Virksomhed A Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang 4

5 Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. For så vidt angår ApS 3 (revision), har indklagede den 30. november 2006 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger for årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2005 til 30. juni Det fremgår af kontrollantens arbejdspapirer, at der skal udarbejdes særskilt skatteopgørelse. Årets skat er ikke resultatopført i resultatopgørelsen. Revisortilsynet har herudover konstateret, at årsrapporten ikke indeholder noter, bl.a. om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68. Indklagede er i en skrivelse af 16. november 2007 til Revisortilsynet fremkommet med følgende kommentarer til kvalitetskontrollantens erklæring: Kvalitetsstyringssystemet er anskaffet l0. marts 2007(Revimentor) som lever op til Revisortilsynet's krav. Kvalitetsmanualen blev tilrettet, så den afspejler forholdene i netop min virksomhed. Kvalitetsmanualen blev i god tid sendt til auditøren som man skal. Jeg er uforstående overfor at jeg først skulle have implementeret systemet på årsrapporter efter 16.oktober 2007, da systemet blev anskaffet marts Alle kunderne er opstillet i revimentor's system, og har løst alle opgaverne i revimentor's Kvalitetsstyringssystem, hvilket den interne kontrollant's checkliste 2 fremgår det, at Systemet er vel implementeret op anvendes tilfredsstillende (kommentar) Der er dokumentation. På foranledning af auditøren er der sendt yderligere dokumentationsmateriale, som bekræfter tilstedeværelse af de opstillede værdier i regnskaberne. Der er ikke blevet anmodet om yderligere materiale, hvilket jeg antog som bekræftelse på, at alt var i orden. Der er tillige udarbejdet delkonklusion på en revisionskunde nr.5 regnskab som der blev anmodet om efter den 16.oktober

6 Der er to kunder med revisionspligt på, der ikke er udarbejdet delkonklusion på, da jeg vurderede, at hovedkonklusion var tilstrækkelig i netop de to tilfælde. Planlægningsnotat er ligeledes udfyldt. Kopi heraf vedlagt. Risiko og væsentlighedsvurdering er foretaget i revisionsplanen. Uafhængighedsvurdering er udarbejdet på alle kunderne. Der skal ikke udarbejdes kundeaftaler for ikke revisionskunder. For revisionskunder er kundeaftalen nævnt i tiltrædelsesprotokollen, og på reviewkunder er der en kundeaftale. Fakturakopi som dokumentation for at systemet er købt og anvendt på regnskab Ved skrivelse af 27. maj 2008 meddelte Revisortilsynet de indklagede, at Revisortilsynet havde til hensigt at træffe afgørelse om dels, at revisionsvirksomheden og revisor personligt ville blive indbragt for Disciplinærnævnet (nu Revisornævnet) og dels om, at revisionsvirksomheden i 2008 skulle gennemgå en fornyet kvalitetskontrol med henblik på at afklare, om forholdene er bragt i orden. Indklagede har i en skrivelse af 22. juni 2008 kommenteret Revisortilsynets agter- skrivelse således: Det er ikke rigtigt, at jeg ikke havde et kvalitetsstyringssystem før efteråret Jeg anvendte Danias kvalitetsstyringssystem fra Jeg var dog ikke så tilfreds med dette system, hvorfor jeg (startede) købte Revimentor i foråret Jeg har tillige haft lavet væsentlighedsvurdering, vurdering af uafhængighed, habilitet og indgået skriftlige aftaler med alle kunder. Jeg kan ikke acceptere, at der er skrevet mangelfuld planlægning samt at arbejdet er utilstrækkeligt dokumenteret - jfr. brev af 16. november Først på året kom der et tilbud fra Revimentor om elektronisk kvalitetsstyringssystem hvor der er løbende opdateringer og faglige kurser hvor jeg har deltaget, og vil deltage i kurser fremover. Overskueligheden og overblikket for en enkeltmandsvirksomhed vil efter min bedste overbevisning blive bedre og mere overskuelig. Værktøjet et er opbygget mere systematisk i Revimentors system. Jeg har ikke haft mulighed for at kommentere auditørens rapport før den blev indsendt til jer. Auditøren kendte ikke Revimentors kvalitetsstyringssystem og det var derfor svært at kommunikere herom. Der er sket en beklagelig fejl ved fravalg af revision som ikke blev indføjet i ledelsesberetningen. 6

7 Revisortilsynet herefter truffet afgørelse i sagen i overensstemmelse med agterskrivelsen. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: A) Over for revisionsvirksomheden: Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem er først blevet implementeret i efteråret 2007, hvorved kvalitetsstyringssystemet ikke er blevet anvendt ved planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaver før denne periode. Revisionsvirksomheden er registreret som den valgte revisor for er selskab, hvor registreret revisor R har afgivet reviewpåtegning på årsrapporten på trods af, at selskabet ikke har fravalgt revision. Det gælder for selskabets regnskabsår for både 2005 og B) Over for revisor personligt: 1) Der er foretaget mangelfuld planlægning, det udførte arbejde er utilstrækkeligt og kun delvis dokumenteret, og der er ikke udarbejdet delkonklusioner, der leder frem til en samlet konklusion. 2) Indklagede har afgivet erklæringer på årsrapporter uden at tage forbehold eller afgive supplerende oplysninger i erklæringerne. 3) Indklagede har afgivet reviewpåtegninger på en årsrapport på trods af, at selskabet ikke har fravalgt revision. Dette gælder for selskabets regnskabsår for både 2005 og ) Indklagede har afgivet erklæringer, der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende revisionsvirksomheden anført, at det følger af revisorlovens bestemmelser, jf. revisorlovens 11, stk. 4, og 8, i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne generelle procedurer. Revisorvirksomheden skal tillige kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for hvert enkelt sags vedkommende. Revisortilsynet har gjort gældende, at det på baggrund af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer kan lægges til grund, at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem først er blevet anvendt på erklæringsopgaver i efteråret Den mang- 7

8 lende implementering af et kvalitetsstyringssystem inden efteråret 2007 har medført en mangelfuld sagsbehandling ikke mindst angående kontrol af uafhængighed og planlægning af revisionsopgaver. Det er ikke tilstrækkeligt, at dokumentationen for planlægningen og udførelsen på erklæringsopgaver udarbejdes efter datering på revisors erklæring og revisors underskrift på erklæringen. Implementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at overholde de fundamentale regler om revisors habilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Derfor anser Revisortilsynet manglende kvalitetsstyring som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen. Revisortilsynet har endvidere anført, at reglerne om fravalg af revision trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2006 eller senere, jf. 4 i lov nr. 245 af 27. marts Frem til dette tidspunkt skulle virksomheder, der havde pligt til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven, lade årsrapporten revidere, jf. den dagældende årsregnskabslovs 135, stk. 1. Årsrapporten for 2005 for ApS 2 skulle derfor have været revideret, og der var ingen mulighed for at fravælge revision af selskabets årsrapport. Ved at undlade at sikre, at årsrapporten for 2005 er blevet revideret, har revisionsvirksomheden, der på tidspunktet for erklæringsafgivelsen var registret som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, overtrådt revisorloven og dermed handlet i strid med god revisorskik. Over for indklagede personligt har Revisortilsynet anført, at uanset at det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetssyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver som omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge revisorlovens 2, stk. 2, udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik herunder gældende revisionsstandarder. På baggrund af kvalitetskontrollantens gennemgang af enkeltsager kan det lægges til grund, at indklagede ikke har overholdt revisorloven ved udførelsen af de konkrete sager, idet dokumentationen for planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaver først er udarbejdet og indført i kvalitetsstyringssystemet efter erklæringsopgavens afslutning. Indklagede har således ikke personligt levet op til god revisorskik i klagepunkt B 1. Vedrørende erklæringen på årsrapporten for ApS 1 har Revisortilsynet gjort gældende, at indklagede ikke har taget de fornødne forbehold i revisionspåtegningen for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse til brug for udarbejdelse af årsrapporten. Årets skat er derfor ikke resultatført i årsrapportens resultatopgørelse. Endvidere burde der være taget forbehold for, at årsrapporten ikke oplyser, at selskabet er moderselskab for et datterselskab (ApS 3), herunder at selskabet er sambeskattet med dette datterselskab. Vedrørende erklæringen på årsrapporten for ApS 2 har Revisortilsynet gjort gældende, at indklagede ikke har taget de fornødne forbehold i reviewpåtegningen for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse til brug for udarbejdelse af årsrapporten. Årets skat er derfor ikke resultatført i årsrapportens resultatopgørelse. Endvidere burde der være taget forbehold om manglende note om anvendt regnskabspraksis. Selskabet ejer en ejendom, hvorpå der ikke er foretaget afskrivninger i årsregnskabet. Eftersom den 8

9 anvendte regnskabspraksis ikke er beskrevet, kan tilsynet ikke vurdere, om den manglende afskrivning er i strid med årsregnskabsloven. Revisortilsynet har videre anført, at indklagede i reviewpåtegningen burde have taget forbehold for, at årsregnskabet ikke er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsskemaer. Revisortilsynet har endvidere anført, at reglerne om fravalg af revision trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2006 eller senere, jf. 4 i lov nr. 245 af 27. marts Efter årsregnskabslovens 10a, skal det oplyses i årsrapportens ledelsespåtegning, at revision af årsrapport er fravalgt for det kommende år. Af anpartsselskabslovens 5, stk. 1, fremgår endvidere, at det skal fremgå af et anpartsselskabs vedtægter, såfremt dets årsrapport skal revideres. Modsætningsvis gælder, at såfremt anpartsselskabets årsrapport ikke skal revideres, må det ikke fremgå af vedtægterne, at årsrapporten skal revideres. Der var ingen mulighed for at fravælge revision af anpartsselskabets årsrapport, og såvel årsrapporten for 2005 som årsrapporten for 2006 skulle derfor have været revideret i henhold til selskabets vedtægter. Det er imidlertid i erklæringerne oplyst, at der ikke er foretaget revision. Revisortilsynet har endelig anført, at den af indklagede på årsrapporten for 2006 afgivne og til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremsendte erklæring ikke overholder den dagældende erklæringsbekendtgørelse, idet konklusionen i erklæringen ikke oplyser, om revisor er blevet opmærksom på forhold, der afkræfter, at årsrapporten for 2006 for ApS 2 giver et retvisende billede, ligesom der mangler en oplysning om virksomhedsledelsens ansvar og revisors ansvar. For så vidt angår erklæringen på årsrapporten for den personligt drevne virksomhed har Revisortilsynet anført, at der burde være taget forbehold i reviewpåtegningen for den manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Vedrørende erklæringen på årsrapporten for ApS 3 har Revisortilsynet anført, at indklagede burde have taget forbehold for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse til brug for udarbejdelse af årsrapporten, hvorved årets skat ikke er resultatført i årsrapportens resultatopgørelse. Endvidere burde der være taget forbehold om, at selskabet er datterselskab til ApS 1, og at selskabet er sambeskattet med dette selskab. Indklagede har således i det oven for nævnte omfang (klagepunkterne B 2 4) overtrådt revisorloven samt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 2, og nr. 4, jf. 11, stk. 1, og 10, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har gjort gældende, at det ikke er korrekt, at revisionsvirksomheden ikke havde implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Virksomheden har forud for indkøbet i marts 2007 af systemet Revimentor anvendt systemet Dania. Danias system har været anvendt siden Der foreligger fornøden dokumen- 9

10 tation for planlægning og udførelsen af erklæringsopgaver. Indklagede har videre anført, at vedrørende virksomheden ApS 2 er Danias kvalitetssystem anvendt i maj 2007 (den 23. maj 2007) og derefter overført til Revimentors system den 25. september den elektroniske udgave. Der er etableret kundeaftaler og habilitetsvurdering. Indklagede har vedrørende den mod ham personligt fremsatte klage - for så vidt angår spørgsmålet om forbehold i erklæringen på årsrapport for virksomheden ApS 2 - anført, at der ikke er fremmedkapital i virksomheden. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af 57, stk. 4, i revisorloven af 2008, at sagen skal afgøres på grundlag af reglerne i revisorloven af Ad klagepunkt A - klagen over revisionsvirksomheden Ifølge revisorlovens 14 og 15, stk. 3, er revisorvirksomheden underlagt kvalitetskontrol efter de nærmere regler, der er fastsat herom i bekendtgørelse af 10. maj Denne kvalitetskontrol, som det påhviler Revisortilsynet at udføre, skal navnlig være rettet mod de forhold, der er angivet i bekendtgørelsens 8. Af denne bestemmelse samt revisorlovens 11, stk. 4, følger, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt reglerne for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisionsskik herunder gældende revisionsstandarder. Det fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring, at den indklagede revisionsvirksomhed på kontroltidspunktet den 15. november 2007 havde anskaffet et kvalitetsstyringssystem, der var færdiggjort den 30. september 2007 og ville blive implementeret i forbindelse med revision af årsrapporter efter 16. oktober Det fremgår videre af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer, at der ikke før dette tidspunkt var etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Herefter findes det godtgjort, at den indklagede revisionsvirksomhed har forsømt sin pligt til at udføre erklæringsarbejde under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem, og virksomheden findes derfor skyldig i den rejste klage. Med hensyn til sanktionsfastsættelsen bemærkes, at i sager, som angår utilstrækkelig etablering og implementering af et kvalitetsstyringssystem, og som er indbragt af Revisortilsynet i henhold til revisorlovs 19, stk. 4, om virksomhedsansvar, fastsættes sædvanligvis efter nævnets faste praksis en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 10

11 Ved bedømmelsen af om der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en fravigelse af det sædvanlige bødeniveau, må nævnet lægge vægt på, at kravet om etablering af et kvalitetsstyringssystem har været lovfæstet siden maj Den omstændighed at virksomheden har anskaffet et kvalitetsstyringssystem til anvendelse i forbindelse med årsrapporter efter oktober 2007 kan på denne baggrund ikke føre til en fravigelse af det sædvanlige udgangspunkt. Den bøde, der er forskyldt af den indklagede revisionsvirksomhed fastsættes derfor til kr., jf. revisorlovens 57, stk. 4, jf. 20, stk. 4 i den dagældende revisorlov. For så vidt angår klagepunktet vedrørende ApS 2, hvor den indklagede revisionsvirksomhed var generalforsamlingsvalgt revisor, lægges det som ubestridt til grund, at indklagede har afgivet reviwerklæringer på årsrapporterne for såvel 2005 hvor revision var lovpligtig - og 2006, uanset selskabet for dette år ikke havde fravalgt revision og det fortsat af selskabets vedtægter fremgik, at årsrapporten skulle revideres. Indklagede har anført, at det beroede på en fejl, at fravalg af revision ikke blev indføjet i ledelsesberetningen. Med bemærkning, at det er ledelsens beslutning og ansvar, hvorvidt der skal foretages revision af en årsrapport, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere den indklagede revisionsvirksomhed på dette punkt, og virksomheden vil derfor være at frifinde for den rejste klage. Ad klagepunkt B - klagen over indklagede personligt Ad klagepunkt B 1. Revisornævnet finder det efter det ovenfor anførte om revisionsvirksomhedens manglende kvalitetsstyringssystem godtgjort, at der savnedes dokumentation for, at indklagedes erklæringer levede op til gældende krav med hensyn til planlægning af arbejdet og konklusioner m.v. Disse krav var en følge af god revisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor personligt for alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt hat overtrådt god revisorskik. Ved vurderingen af, hvorledes denne overtrædelse bør sanktioneres, må nævnet lægge vægt på, at det alene er de formelle dokumentationskrav, som den indklagede revisor ikke har overholdt, mens der ikke er påvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde. Overtrædelsen må derfor anses som et udslag af det manglende kvalitetsstyringssystem. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden. 11

12 Som følge heraf finder nævnet, at den disciplinærstraf, som den medindklagede revisor der tillige er revisionsvirksomhedens indehaver personligt har forskyldt, bør bortfalde. Ad klagepunkt B 2. For så vidt angår klagen over at der ikke i revisionspåtegningen på årsrapporten for ApS 1 er taget forbehold for manglende skattemæssig opgørelse, bemærker nævnet, at det fremgår af årsrapporten, at der er et regnskabsmæssigt overskud på kr. Det er ikke dokumenteret, at dette overskud ikke kan modregnes i selskabets underskud for tidligere år hvorved bemærkes, at der under Passiver er oplyst, at der er et underskud på kr. fra tidligere år. På det foreliggende grundlag finder nævnet det således ikke godtgjort, at den omstændighed, at årets skat ikke er resultatført i resultatopgørelsen, udgør en væsentlig mangel eller fejlinformation, der burde have medført et forbehold i revisionspåtegningen. Indklagede frifindes således for denne del af klagen. Da tilsvarende forhold gør sig gældende for samme klagepunkt vedrørende datterselskabet, ApS 3, hvor årets resultat er negativt, frifindes indklagede også herfor. For så vidt angår klagen over at indklagede ikke i revisionspåtegningerne på årsrapporterne for ApS 1 og ApS 3 har taget forbehold for eller afgivet supplerende oplysning om, at det ikke af årsrapporterne fremgår, at selskaberne er henholdsvis moder- og datterselskab og sambeskattede, bemærker nævnet, at det er ledelsen, der aflægger årsrapporten. Revisor skal herefter vurdere, om årsrapporten indeholder så væsentlige mangler, at det bør føre til et forbehold eller en supplerende oplysning. Som sagen er oplyst, finder nævnet ikke, at den manglende oplysning om henholdsvis moder- og datterselskab og sambeskatning er så væsentlig, at indklagede i revisionspåtegningerne burde have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysning herom. Indklagede frifindes derfor for denne del af klagen. Med hensyn til klagen over, at indklagede ikke i revisionspåtegningen på årsrapporterne for ApS 1 og ApS 3 har taget forbehold for eller afgivet supplerende oplysning om, at årsrapporterne ikke indeholder noter blandt andet om gennemsnitligt antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68, bemærker nævnet, at der ikke er udgiftsført lønninger i selskabernes regnskaber for 2005/2006. Allerede af denne grund finder nævnet det ikke godtgjort, at en noteoplysning i årsrapporterne om antal beskæftigede var således væsentlig - eller at en manglende oplysning herom var udtryk for en sådan fejlinformation at indklagede burde have taget forbehold herfor eller afgivet en supplerende oplysning herom. Indklagede frifindes således for denne del af klagen. For så vidt angår klagen over, at indklagede ikke i reviewpåtegningen på årsrapporten for ApS 2 har taget forbehold for, at der ikke er udarbejdet en skattemæssig opgørelse, og at årets skat derfor ikke er resultatført i resultatopgørelsen, bemærker nævnet, at regnskabet udviser et underskud på ,17 kr. Da det således ikke er dokumenteret, at der er skat at udgiftsføre, finder nævnet ikke, at indklagede har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter ved ikke at tage forbehold i reviewpåtegningen som anført af klager, og han vil derfor være at frifinde for denne del af klagen. 12

13 Med hensyn til klagen over, at indklagede ikke i reviewpåtegningen på årsrapporten for ApS 2 har taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger som følge af, at det ikke af årsrapporten fremgår, efter hvilken regnskabsklasse, årsrapporten er aflagt, at resultatopgørelsen og balancen ikke er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, at der ikke er foretaget afskrivninger på ejendommen [ejendom], at den anvendte regnskabspraksis på ejendommen ikke er beskrevet, og at årsrapporten ikke indeholder noter blandt andet om gennemsnitlig antal beskæftigede, jf. årsregnskabslovens 68, medgiver nævnet klager, at disse forhold burde have givet anledning til forbehold henholdsvis supplerende oplysninger i reviewpåtegningen. Ved desuagtet at meddele en reviewpåtegning på årsrapporten uden forbehold og/eller supplerende oplysninger har indklagede overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4 og 7, stk. 1, og derved tilsidesat god revisionsskik. For så vidt angår klagen over at indklagede ikke i reviewpåtegningen på årsrapporten for den personligt drevne virksomhed har taget forbehold for den manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis bemærkes, at nævnet kan tiltræde, at indklagede som anført af klager burde have taget et sådant forbehold. Ved at have meddelt reviewpåtegning uden forbehold har indklagede overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 4, og derved tilsidesat god revisionsskik. Ad klagepunkt B 3. For så vidt angår dette klagepunkt henvises til det herom anførte under klagepunkt A vedrørende revisionsvirksomheden. Indklagede vil derfor også være at frifinde for dette klagepunkt. Ad klagepunkt B 4. Nævnet kan tiltræde, at den af indklagede på årsrapporten for 2006 afgivne - og til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremsendte - erklæring ikke overholder den dagældende erklæringsbekendtgørelse, idet konklusionen i erklæringen ikke oplyser, om revisor er blevet opmærksom på forhold, der afkræfter, at årsrapporten for 2006 for ApS 2 giver et retvisende billede, ligesom der mangler en oplysning om virksomhedsledelsens ansvar og revisors ansvar. Indklagede har dermed overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses 10, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Den bøde, der herefter er forskyldt af indklagede personligt for overtrædelse af den dagældende erklæringsbekendtgørelse, fastsættes i medfør af den dagældende revisorlovs 20, stk. 1, jf. den nugældende revisorlov 44, stk. 1, til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, Revisionsvirksomheden V CVR nr. xx xx xx xx, pålægges en bøde på kr. 13

14 Indklagede, registreret revisor R personligt, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Lone Molsted 14

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere