Restaurations- plan 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurations- plan 1"

Transkript

1 Restaurationsplan 1

2 Forord... 3 A. Målsætning B. Bevillingsnævnet C. Behandling af bevillingsansøgninger Myndighederne... 7 D. Alkoholbevilling Begrænsninger Vilkår for bevillingen Betingelser for bevillingen Afslag på alkoholbevilling Bortfald af alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling Fornyelser Forhåndstilsagn Udeservering Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Ændring af driftsform Byrådets retningslinjer for tildeling af alkoholbevilling E. Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling F. Godkendelser Alkoholbevilling Bestyrere Dørmænd og andre ansatte G. Adgangskontrol H. Unges beskæftigelse i restaurationer I. Åbningstider J. Sanktionsmuligheder K. Ikrafttrædelse

3 Forord I 1999 fik Aalborg Kommune sin første restaurationsplan. I begyndelsen indeholdte restaurationsplanen retningslinier for Bevillingsnævnets tildeling af alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid. Denne reviderede restaurationsplan er bygget op, så den mere direkte henvender sig til den borger i Aalborg Kommune, der ønsker at søge om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer. Restaurationsplanen er tænkt som en vejledning i, hvordan man bærer sig ad med at søge om diverse tilladelser. I forbindelse med revisionen af restaurationsplanen er der også blevet plads til at give forskellige oplysninger, f.eks. er der en oversigt over, hvilke myndigheder, der er involveret i sagsbehandlingen, ligesom Bevillingsnævnets forretningsorden er vedlagt. Thomas Kastrup-Larsen Borgmester 3

4 A. Målsætning Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (restaurationsloven), lokalplaner og miljø- og brandforskrifter skal: a. skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster, b. fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, c. sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker samles, d. sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold (herunder ventilation), e. mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder, f. søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen, og g. koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet. 4

5 B. Bevillingsnævnet Aalborg Byråd har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af borgmesteren (formand), politidirektøren, tre byrådsmedlemmer samt to medlemmer uden for byrådet, valgt efter indstilling fra henholdsvis 3F, Hotel & Re-stauration og Aalborg Restauratørforening af Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Den indledende sagsbehandling foregår hos Nordjyllands Politi. Ansøgninger om alkoholbe-villing m.v. skal indgives til Nordjyllands Politi, Bevillingskontoret, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, som kan give den fornødne vejledning om udfyldelse af ansøgningsblanketter og vedlæggelse af dokumentation. Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling kan hentes på politiets hjemmeside adressen klik på borgerservice herefter blanketter. Henvendelse kan også ske på mail-adressen og telefon Bevillingskontoret undersøger, om betingelserne for at imødekomme ansøgningen er opfyldt. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets sekretariat, Borgmesterens Forvaltning, Juri-disk Kontor, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet, og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige. Juridisk Kontor indhenter oplysninger fra By- og Landskabsforvaltningen om de bygnings-mæssige og brandmæssige forhold, og fra Miljø- og Energiforvaltningen om støj, ventilation og affaldsmæssige forhold. Fra SKAT indhenter Juridisk kontor oplysning om hvorvidt ansøger har væsentlig gæld til det offentlige. Der holdes møde i Bevillingsnævnet ca. 8 gange om året. 5

6 C. Behandling af bevillingsansøgninger Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på: a. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, b. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, c. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, d. størrelse, indretning, og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, e. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, f. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller g. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevillingen gives. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. 6

7 Ved vurderingen af ansøgers økonomiske forhold vil Bevillingsnævnet lægge vægt på følgende: a. Der skal være tilstrækkelig kapital, herunder egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. b. Lånte midler til køb eller forpagtning af en restaurant skal normalt dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at midlerne er indsat af udlåneren eller subsidiært af låntageren. c. Forfalden gæld til det offentlige sammenholdt med ansøgerens økonomiske forhold i almindelighed vil ofte medføre afslag. d. Bevillingsnævnet vil normalt kræve, at finansieringen af købet eller forpagtningen af en restaurant skal levne tilstrækkelige midler til driften af restauranten, ligesom det forelagte driftsbudget skal rumme plads til (brutto) lønninger til ansat personale, medmindre åbningstiden er så kort, at én person kan klare arbejdet. 1. Myndighederne Når en borger søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant, eksempelvis forlænget åbningstid, ændring af driften eller udeservering, er der en lang række myndigheder, som involveres: Nordjyllands Politi, Bevillingskontoret, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, tlf.nr , a. Sagsforbereder alle ansøgninger inden de sendes til Bevillingsnævnet. b. Udfører kontrollerende tilsyn med overholdelse af restaurationslovens bestemmelser. c. Udsteder lejlighedstilladelser. d. Meddeler midlertidige alkoholbevillinger. Bevillingsnævnets sekretariat, Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf. nr , Administrerer Bevillingsnævnets afgørelser om alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere og forlænget åbningstid. 7

8 Aalborg Byråd, Boulevarden 13, 9000 Aalborg. Klageinstans for Bevillingsnævnet. Myndighedsgruppens sekretariat, Juridisk Kontor, Boulevarden 13, 9000 Aalborg, tlf.nr , Koordinerer samarbejdet mellem de offentlige myndigheder. En repræsentant fra Jomfru Ane Gade er repræsenteret i Myndighedsgruppen. By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, tlf.nr , a. Behandler ansøgninger om ændret indretning og bygningsmæssige ændringer til en restaurant. b. Fastsætter vilkår for anvendelse af offentlige arealer, herunder udeservering. Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, tlf.: , a. Behandler ansøgninger i relation til støj- og lugtgener m.m., jf. den Kommunale Forskrift 001: Restaurationsdrift i Aalborg Kommune. b. Behandler klager over manglende overholdelse af støjgrænser mv. Link til forskrift 001: FødevareNordjylland, Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV, tlf.nr , a. Behandler ansøgninger i relation til fødevarehåndtering, krav til restaurationskøkkener og restaurationstoiletter mv. b. Håndterer registrering i Fødevarestyrelsen for så vidt angår nye fødevarevirksomhedsejere samt registrering ved ejerskifte. SKAT, Betalingscenter, Ringkøbing, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, tlf.nr Behandler ansøgninger i relation til virksomhedens gæld til det offentlige og udstedelse af CVR-nr. Nordjyllands Beredskab I/S, Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg, tlf.nr , Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. 8

9 D. Alkoholbevilling Stærke drikke må kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Ved stærke drikke forstås alkoholiske drikke med en styrke på 2,8 volumenprocent alkohol eller derover. Det er muligt at kombinere detailsalg og restaurationsdrift, så der i alle butikker kan ske servering og fra restaurationer kan ske detailsalg. Modellen for samdrift er opbygget således, at sker der detailsalg hvad enten det sker fra en butik eller en restauration vil reglerne i lov om detailsalg være gældende. Tilsvarende vil reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. gælde, så snart der sker servering. Alkoholbevilling gives og fornyes af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder for et bestemt forretningssted og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år. Der kan som udgangspunkt bortset fra hoteldrift ikke gives alkoholbevilling til restaurationsdrift i lokaler over 1. sal. Bevillingsnævnets praksis vil i denne forbindelse være i overensstemmelse med lokalplanen, der gælder for den pågældende ejendom. Selvom man har modtaget alkoholbevilling, må virksomheden ikke påbegyndes, før lokalerne er godkendt af By- og Landskabsforvaltningen, By og Miljø. 1. Begrænsninger En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10, stk. 2 begrænses efter en konkret vurdering. Hvis der f.eks. er usikkerhed omkring ansøgerens personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses til 1 eller 2 år, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden. Der kan ligeledes ske begrænsninger vedrørende udbuddet af stærke drikke, således at der kun må serveres øl og vin. Til brugerne af en sportshal og deres gæster kan der udstedes en såkaldt sportsbevilling (jvf. side 10, pkt. 3). 9

10 2. Vilkår for bevillingen Alkoholbevillingen kan gives under følgende vilkår: at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, således at der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at restaurationen ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke eller iværksætter aggressiv og pågående markedsføring af stærke drikke, ligesom der ikke må foretages markedsføring og salg af spiritus på uddannelsesinstitutionerne, at der er optræden og underholdning i restaurationen, at der ikke afvises gæster alene med baggrund i etnisk oprindelse m.v., at bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift. Det er en generel forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne i den kommunale forskrift nr. 001: Restaurationsdrift i Aalborg Kommune vedrørende regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj overholdes. Ved bygnings- og driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos By- og Landskabsforvaltningen, By og Miljø, jf. afsnit C Myndighederne. Miljø- og Energiforvaltningen påser, at de gældende støjgrænser overholdes. 3. Betingelser for bevillingen En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10, stk. 2 betinges efter en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgå af bevillingen. Der kan f.eks. blive tale om følgende betingelser: at restaurationen er en spiserestaurant, at restaurationen ikke må indrettes med dansegulv eller scene, at restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges, at der ikke opstilles spilleautomater i restaurationen, at der kun serveres stærke drikke til medlemmer, spillende gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer, at ændringer i sammensætningen af direktion, bestyrelse eller kapitalbesiddelse kan godkendes af Bevillingsnævnet, 10

11 at der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl. 24 til lukketid, at personalet eller dele af personalet skal godkendes af politiet, at bevillingshaver eller bestyrer har bopæl i eller i nærheden af Aalborg Kommune, at personer under 18 år, der deltager i sluttede selskaber af ikke familiemæssig karakter, ikke får serveret stærke drikke. Før der fastsættes begrænsninger eller knyttes betingelser til en alkoholbevilling, skal der foretages en høring af ansøgeren i henhold til forvaltningsloven. 4. Afslag på alkoholbevilling Hvis betingelserne for at få en alkoholbevilling ikke er opfyldt, må ansøgeren forvente at få afslag. Afslaget vil indeholde oplysninger om muligheden for at klage til Byrådet og om klagefristen. Der kan også klages over begrænsninger eller betingelser i en alkoholbevilling. Et afslag eller betingelser og begrænsninger i en bevilling - kan påklages til Byrådet inden for 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Når Byrådet modtager klagen, vil den blive sendt til høring i Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet fremsender herefter en udtalelse til Byrådet. Byrådet behandler klagen på et byrådsmøde på baggrund af udtalelsen fra Bevillingsnævnet. Når klagen har været forelagt Byrådet, vil Byrådets afgørelse bliver meddelt ansøgeren. Byrådets afgørelse ikke kan påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelsen er derfor endelig, men ansøger har dog stadig mulighed for at indbringe afgørelsen for retten, hvis ansøger ønsker at gå videre med sagen. 11

12 5. Bortfald af alkoholbevillingen En alkoholbevilling bortfalder som udgangspunkt efter restaurationslovens 18 i følgende tilfælde: hvis bevillingshaveren dør hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at have en bevilling hvis bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted, hvis bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, eller hvis en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. Det påhviler bevillingshaveren at underrette Bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke udnyttes. Overdragelse eller salg af en virksomhed med bevilling til tredjemand En bevilling er knyttet til bevillingshaveren, hvad enten den er givet til en person eller et selskab, forening mv. Som udgangspunkt kan en alkoholbevilling ikke overdrages til tredjemand, da bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen jf. 18. En bevilling kan derfor ikke overgå til tredjemand, hverken ved bortforpagtning eller i forbindelse med ejerskifte. Hvis en restaurationsvirksomhed helt eller delvist overdrages, sælges eller bortforpagtes til en anden person, selskab, forening eller lign. end bevillingshaveren, er der tale om et ejerskifte. Salg eller overdragelse af anparter, aktier eller andre kapitalandele i et selskab, der er bevillingshaver, betragtes dog ikke som ejerskifte. Hvis der i bevillingens løbetid enten indtræder nye medlemmer af direktionen eller bestyrelsen eller en aktionærs, anpartshavers eller kapitalandelshavers ejerandel vokser til mere end 30% af selskabskapitalen, skal Bevillingsnævnet vurdere, om selskabet fortsat opfylder betingelserne for at have alkoholbevilling. Hvis Bevillingsnævnet vurderer, at betingelserne ikke længere er opfyldt, bortfalder alkoholbevillingen. Dette er en afgørelse, der kan påklages, modsat de andre tilfælde, hvor en bevilling bortfalder efter

13 Bevillingshaverens død, konkurs eller værgemål Hvis en bevillingshaver dør, har bevillingshaverens ægtefælle ret til at overtage bevillingen, hvis ægtefællen har været samlevende med bevillingshaveren indtil bevillingshaverens død. Ægtefællen skal opfylde betingelserne i restaurationslovens 13, stk. 1. Bevillingsnævnet kan tillade, at en efterlevende ægtefælle, der ikke er fyldt 25 år, overtager bevillingen. Hvis en bevillingshaver dør, tages under konkursbehandling eller kommer under værgemål er det muligt for et dødsbo, konkursbo, værge eller en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, at fortsætte med at drive bevillingshaverens virksomhed. Virksomheden skal drives videre med henblik på afvikling, salg eller lign. Det er en betingelse, at der skal ske anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden virksomheden fortsættes, og muligheden for at fortsætte gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan politidirektøren forlænge fristen. 6. Fratagelse af alkoholbevilling Frakendelse En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 19 frakendes af domstolene under en straffesag, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller af vilkårene for alkoholbevillingen. Domstolene kan således frakende bevillingen, uden at der er givet en forudgående advarsel, hvis der er tale om en tilstrækkelig grov overtrædelse. Har bevillingshaveren i øvrigt gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af restaurationsloven eller vilkårene, forudsætter frakendelsen, at politiet tidligere har påtalt forholdene over for restauratøren. Domstolene tager herefter stilling til både straf og frakendelse ud fra en samlet vurdering. 13

14 Tilbagekaldelse En alkoholbevilling kan endvidere tilbagekaldes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Det er således en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse. Som eksempel på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes: såfremt bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mere end kr. bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol, bestyreren eller bevillingshaveren er ikke til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster, bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald, bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på forsvarlig måde, bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas eller flasker, mangelfuld rengøring m.m., eller gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i et sådant omfang, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til ulempe for andre tilstedeværende eller omkringboende. Ved tilbagekaldelse af en alkoholbevilling må der kræves mere graverende forhold, end der kræves i forbindelse med afslag på en ansøgning, da der er tale om fratagelse af en rettighed, og da fratagelsen kan have store økonomiske konsekvenser for bevillingshaveren. 14

15 Tilbagekaldelsen kan af bevillingshaver kræves indbragt for domstolene. Bevillingsnævnets afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og fristen herfor. Bevillingshaverens begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos Bevillingsnævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingshaveren. Bevillingsnævnet oversender sagen til den stedlige politidirektør, der indbringer sagen for retten. Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, i hvilket omfang den pågældende under sagens behandling må drive virksomheden. 7. Fornyelser Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet iagttage følgende forhold: a. Ingen tidligere problemer: Fornyelser på uændrede vilkår. b. Tidligere problemer: Der stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. En forlængelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldt, eller hvis virksomheden ikke har været drevet på forsvarlig måde. En klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling har ikke opsættende virkning, men Bevillingsnævnet og Aalborg Byråd kan bestemme, i hvilket omfang ansøger under sagens behandling må drive virksomheden. 15

16 8. Forhåndstilsagn Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende i 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. 9. Udeservering Offentligt vejareal Ansøgning om særlig råden over offentligt vejareal i forbindelse med etablering af fortovsrestauration i Aalborg Kommune kan søges på eller indgives til By- og Landsskabsforvaltningen. Tilladelserne bliver meddelt som midlertidige, gældende for en sæson ad gangen, og på nærmere angivne vilkår. Såfremt arealet omfatter eller på anden måde berører flugt- og redningsveje fra og til omgivende bebyggelse og grundarealer skal beredskabsmyndigheden tillige give deres samtykke. Såfremt ansøger ønsker at udskifte inventar, skal der uploades/indgives billedmateriale som bilag til ansøgningsskemaet. Private arealer Ansøgning om udeservering på privat areal indgives til By- og Landskabsforvaltningen, By og Miljø, hvor ansøgningen skal behandles efter plan- og bygningslovgivningen. I tilladelsen vil der blive henvist til de vilkår, som er gældende ved udeservering på offentligt areal. 10. Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling må ikke finde sted uden Bevillingsnævnets godkendelse. 16

17 11. Ændring af driftsform En restaurant må ikke ændre driftsform uden Bevillingsnævnets forudgående godkendelse. En bodega må således ikke uden godkendelse ændres til et diskotek, ligesom en spiserestaurant ikke uden godkendelse må ændres til bodega eller diskotek. En ændring, der medfører en kombination af spiserestaurant, cafe eller diskotek, kræver ligeledes godkendelse, idet spiserestaurationerne i videst muligt omfang bør bibeholdes. I denne forbindelse vil følgende begreber blive anvendt: Spiserestaurant: Ved spiserestaurant forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som skal tillaves på stedet. Restaurationen skal i sin indretning afgørende bære præg af at være en spiserestaurant. Hvis en spiserestaurant har tilladelse til at ændre koncept om aftenen fra spiserestaurant til cafe/diskotek, skal det klart kunne fastslås, hvornår restaurationen skifter koncept, ligesom alle myndighedstilladelser skal følge konceptet. Bar, bodega, café: Herved forstås restauranter med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i serveringslokalet. Danserestaurant/diskotek: Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal, og et permanent etableret frit dansegulv. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber/foreninger: Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang til lokalet og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter og deres gæster/tilskuere. Bevillingen vil endvidere normalt være begrænset til servering af øl i skatteklasse 1 og bordvine. 17

18 12. Byrådets retningslinjer for tildeling af alkoholbevillinger Bevillingsnævnet skal ved sin tildeling af alkoholbevillinger søge at realisere restaurationsplanens målsætninger. I det omfang, der opstår nye bycentre omkring banegården og havnen nord og syd for fjorden, skal nye restaurationer medvirke til, at der skabes et godt miljø omkring disse torve og pladser. Bevillingsnævnet kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinjer: Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, kantiner o.l. på kursussteder, skoler m.m. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Til kursussteder, skoler o.l. kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse I og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Aalborg Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår. Sportshaller: Private og selvejende haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Til de kommunale haller uden selskabslokaler kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl, skatteklasse I, og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afvikling af sportsarrangementer. Restauranter med betydelig afstand til omkringliggende beboelse: Ingen specielle begrænsninger. Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme: Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restauranten, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold. Der skal således udvises betydelig tilbageholdenhed ved meddelelse af tilladelse til diskoteker i beboelsesejendomme. Der kan kræves dokumentation for, at støjgrænserne i kommunal forskrift 001 er overholdt. 18

19 Restaurationer i det indre Aalborg: Dette område gælder følgende gader, som danner en naturlig ring: Vesterbro, Prinsensgade, J.F. Kennedys Plads, Jyllandsgade, Kjellerupsgade, Nyhavnsgade, Slotspladsen og Strandvejen. Desuden er de gader, der ligger inden for ringen også omfattet. Ud over kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herud over stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal endvidere lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor. Jomfru Ane Gade: Der kan ikke uden Byrådets forudgående godkendelse meddeles flere alkoholbevillinger i Jomfru Ane Gade på grund af for stærk koncentration af restauranter, ligesom serveringsarealet for de bestående restauranter ikke må udvides uden tilladelse fra såvel bygningsmyndighederne, beredskabsmyndighederne som Bevillingsnævnet. For området mellem Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade henvises til lokalplan Lokalplaner kan ses på adressen Aalborg Havn: På og ved Limfjorden ejes og udlejes nogle af arealerne af Aalborg Havn. Der kan meddeles alkoholbevillinger til nyetablerede restauranter under forudsætning af, at placeringen findes hensigtsmæssigt. 19

20 E. Salg af stærke drikke uden alkoholbevilling a. Lejlighedstilladelser Politiet kan i henhold til restaurationslovens 22 tillade, at der under nærmere angive betingelser serveres stærke drikke ved enkeltstående arrangementer. b. Midlertidig tilladelse Når der er indgivet ansøgning om alkoholbevilling, kan politidirektøren tillade, at der serveres stærke drikke. Tilladelsen gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig afgørelse er truffet. Det forudsættes, at politidirektøren ved nye restaurationer kun giver midlertidig tilladelse til servering af stærke drikke, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil give alkoholbevilling. Hvis det drejer sig om en midlertidig tilladelse i forbindelse med ejerskifte, forudsættes at restauranten drives videre som hidtil. Foretages der efterfølgende ændringer i restaurationens størrelse, indretning og koncept, henvises den nye ejer til at ansøge Bevillingsnævnet om forhåndsgodkendelse af det nye koncept. c. Kantiner Til kantinedrift kræves ikke alkoholbevilling. Ved kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Kantiner må som udgangspunkt holdes åbne fra ½ time før arbejdstidens begyndelse til 1½ time efter arbejdstidens ophør. d. Sluttede selskaber Der kræves ikke alkoholbevilling til afholdelse af sluttede private selskaber, ligesom der som udgangspunkt ikke er forbud mod servering af stærke drikke for unge under 18 år. Der må dog ikke i selskabslokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling, serveres stærke drikke for personer under 18 år. Sluttede selskaber afholdes ofte inden for familiens rammer (dåb, konfirmation, bryllup, fødselsdage m.fl.) i private boliger, forsamlingshuse og selskabslokaler, hvor værten selv sørger for serveringen. 20

21 Der må ikke være offentlig adgang til sluttede selskaber, og der skal føres en effektiv kontrol med, at uvedkommende ikke deltager i det sluttede selskab. Det skal kunne oplyses, hvem der er arrangør, og hvem der er gæst, og der skal være en forbindelse mellem arrangøren og gæsterne, der vil være til stede i henhold til en invitation eller anden indkaldelse. Man kan ikke ved et offentligt arrangement ved lukketid lukke dørene og fortsætte som et sluttet selskab. Hvis det drejer sig om store arrangementer uden for en etableret restauration, hvor tilknytningen mellem arrangør og gæster er ringe, kræves en lejlighedstilladelse, ligesom der evt. hos politiet skal indhentes tilladelse til offentlig forlystelse. Det kræver politiets tilladelse, hvis et sluttet selskab, der afholdes i restaurationslokaler, skal fortsætte ud over restaurationens lukketid. 21

22 F. Godkendelser 1. Alkoholbevilling Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der er fyldt 25 år eller, hvis ansøger har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 23 år, ligesom man ikke må være umyndiggjort eller under lavværgemål, jf. restaurationslovens 13. I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling. Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis direktionens medlemmer og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne opfylder samme personlige betingelser som ved alkoholbevillinger til personer. 2. Bestyrere Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingsindehaveren selv eller af en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af forretningsindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er bevillingsindehaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Bestyreren skal opfylde samme betingelser som forretningsindehaver. Skal man være bestyrer i en virksomhed med alkoholbevilling, skal bestyreren være fyldt 25 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være fyldt 23 år. Bestyreren skal være bosiddende i den nordjyske region, således at vedkommende kan tilkaldes med kort varsel. Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 15, stk. 2. Bestyreren må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde, jf. 15, stk

23 Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (f.eks. forhold som vold, berigelse mv.), våbenloven eller narkobestemmelserne eller har banderelationer, kan den pågældende, som udgangspunkt, ikke godkendes som bestyrer. Der er afgørende forskel på en bestyrer i en restauration og på en forpagter af en restauration, idet forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende, der skal have sit eget næringsbrev og alkoholbevilling. Forpagtningsafgiften til restaurationens ejer vedrører således lejeafgift af lokalerne, goodwill m.v. 3. Dørmænd og andre ansatte Dørmænd Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af virksomheden. Forretninger med en tilladelse til udvidet åbningstid til kl skal som hovedregel have som hovedregel dørmænd. Dette kan i enkelte tilfælde fraviges, hvis koncept, målgruppe og beliggenhed ikke indikerer, at der kan opstå ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer. Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse til udvidet åbningstid til kl , opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd. Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af politiet. Autorisation kan meddeles en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et dørmandskursus og som ikke er dømt for et strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke har udvist en sådan adfærd, så der er grund til at antage, at vedkommende ikke kan udøve hvervet på forsvarlig måde. Andre ansatte Bevillingsnævnet kan træffe bestemmelse om, at andre eller bestemte kategorier af ansatte i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af politiet. Godkendelse af en ansat kan nægtes, såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, så der er grund til at antage, at vedkommende ikke kan udføre hvervet på betryggende måde. 23

24 En godkendelse som bestyrer, en autorisation af en dørmand og en godkendelse af en ansat kan frakendes ved dom, hvis bestyreren, dørmanden eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller gentagen strafbar overtrædelse af restaurationsloven. Bevillingsnævnet og politiet kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der er grund til at antage, at bestyreren, dørmanden eller den ansatte ikke kan varetage sit hverv på forsvarlig måde. G. Adgangskontrol Som indehaver af en selvstændig privat virksomhed, bestemmer restauratøren selv, hvem der kan modtages som gæster. Hvis gæster udelukkes eller bortvises, må der kunne anføres en konkret begrundelse herfor, idet restauratøren lever af at modtage og servere for gæsterne. Der kan være mange grunde til at nægte gæster adgang til restaurationen. Hvis gæsterne ikke opfylder restaurationens alders- eller beklædningsmæssige krav eller er støjende eller berusede, kan de afvises. De kan selvsagt også afvises, hvis restaurationen er fyldt op, idet restaurationen kun er godkendt til et bestemt antal gæster. Hvis gæsterne ved tidligere lejligheder har optrådt på en sådan måde, at de fremover er uønsket i restaurationen, kan de afvises under henvisning til deres tidligere opførsel. En sådan karantæne, der er meddelt af virksomheden, vil normalt gælde indtil videre. Restauratørerne kan aftale, at en karantæne i en restauration også skal have virkning i de andre restaurationer. Personer, der efter deres påklædning er kendt som tilhørende grupper, der kan virke forstyrrende for den offentlige ro og orden, kan typisk have en negativ indflydelse på atmosfæren i restaurationen. Under henvisning hertil kan restauratøren udstede en karantæne til de pågældende, der fremover er uønsket i restaurationen. 24

25 Da det kan være risikabelt at bortvise en voldelig person, vil restauratøren ofte anmode om politiets bistand hertil, ligesom restauratøren kan anmode politiet om generelt på restauratørens vegne at bortvise uønskede personer fra restaurationen, hvis politiet antræffer sådanne på restaurationen under den almindelige kontrolindsats. Det er derfor meget væsentligt, at der etableres et godt samarbejde mellem dørmændene og politiet vedrørende adgangskontrollen til værtshusene, således at kriminelle elementer holdes ude af værtshusmiljøet. Forbud mod forskelsbehandling Det er strafbart at nægte en gæst adgang til en restauration eller nægte at betjene gæsten alene på grund af gæstens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Det er endvidere strafbart at indføre kvotering af gæsterne af samme årsager. Gæster af anden etnisk oprindelse end dansk er i øvrigt underlagt samme adgangsbetingelser som andre gæster. H. Unges beskæftigelse i restaurationer På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Dette gælder dog ikke personer, der er på uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn eller børnebørn. På serveringssteder, hvor der ikke serveres stærke drikke, kan politiet forbyde ansættelse af personale under 18 år til beskæftigelse i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Der henvises i denne forbindelse til restaurationslovens 27. Restaurationsloven administreres ikke af Arbejdstilsynet Der gælder i arbejdsmiljølovgivningen særlige regler for unge under 18 års arbejde. Disse regler vedrører både, hvilken type arbejde de unge må udføre, og hvornår de må arbejde. Reglerne kan findes i arbejdsmiljølovens kapitel 10 samt i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Der kan yderligere henvises til At-vejledning E marts Opdateret: oktober 2015 om ikke-undervisningspligtiges arbejde og At-vejledning E marts 2007, opdateret april 2015 om undervisningspligtiges arbejde. 25

26 Der kan henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside På hjemmesiden findes følgende bekendtgørelser: aspx Vejledning om ikke undervisningspligtiges arbejde: Vejledning om undervisningspligtiges arbejde: I. Åbningstider Efter restaurationslovens 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl I lukketiden kan servering ske for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler. Alle restaurationsvirksomheder, der ikke har udvidet åbningstid, kan således uden tilladelse holde åbent fra kl , herunder morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fast-food, spisesteder m.v. Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade længere åbningstid, når virksomheden drives på jernbanestationer, lufthavne, skibsekspeditioner, rutebilstationer samt færgers og ruteskibes anløbspladser. Bevillingsnævnet kan ligeledes med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid fra kl til 05.00, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Ved særlige lejligheder såsom større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat kan politiet tillade længere åbningstid end fra kl til kl for restaurationer i politikredsen eller en del af denne. 26

27 Ved behandlingen af ansøgninger om udvidet åbningstid skal der foretages en konkret afvejning af: a) begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform (koncept), b) miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, således at omkringboende ikke påføres væsentlige gener (støj ol.), c) ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem ligedanne restaurationer. Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til spiserestaurationer, morgenværtshuse, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fast-food og lign. Bevillingsnævnet kan tillade, at spiserestauranter, hotelrestauranter, caféer med madservering, barer, bodegaer og diskoteker uden egentlig natklubpræg har åbent til kl , såfremt dette ikke væsentligt ændrer konceptet for virksomheden, og såfremt støjgrænserne kan overholdes. Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, at restaurationen tidligst åbner kl , at der er adgangskontrol fra kl. 24 til lukketid, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at unge under 18 år ikke opholder sig i restauranten i den udvidede åbningstid fra kl til kl , at bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift. Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at natrestauranter, natklubber, diskoteker med natklubpræg og restauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til kl eller

28 Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af: at restauranter holdes lukket i tidsrummet kl , bortset fra lørdag morgen samt morgenen til søn- og helligdage, hvor restauranter skal holdes lukket i tidsrummet mellem kl Alle gæster skal således være ude af restauranterne henholdsvis kl og 06.15, at der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl. 24 til lukketid natten efter torsdag, fredag, lørdag og før helligdage. at restauranter har en vis størrelse og indretning, at miljø- og støjkrav nøje overholdes, at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer, at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid mellem kl og eller 06.00, at bevillingshaver og personalet aktivt samarbejder med de kontrollerende myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift, at der er videoovervågning. Ved sluttede selskaber kan politiet tillade, at unge under 18 år opholder sig i restaurationslokalet efter kl I hoteller med natklub med egen indgang kan der gives udvidet åbningstid til kl , idet det bemærkes, at hoteller uden tilladelse kan servere for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler. Bevillingsnævnet kan endvidere tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med stærk koncentration af restauranter, holdes åbent til kl eller kl Tilladelsen kan betinges af, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem kl eller til kl Tilladelserne til den udvidede åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år. 28

29 Før en virksomhed åbner, kan Bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan Bevillingsnævnet stille vilkår om, at restaurationen holdes lukket i en periode ud over den generelle lukketid, f.eks. i tidsrummet mellem kl og Ved ejerskifte i midtbyen specielt Jomfru Ane Gade skal den nye ejer selv søge om tilladelse til udvidet åbningstid, selvom den nuværende ejer har det. Lovændringer om åbningstider har til enhver tid forrang for bestemmelserne i nærværende restaurationsplan. En forlænget åbningstilladelse gælder kun i bevillingens løbetid. Tilladelsen kan meddeles for et kortere tidsrum end bevillingens løbetid og kan også gives på prøve for en vis periode. 29

30 J. Sanktionsmuligheder Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpede omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Overtrædelse af en række af arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser kan straffes med bøde. Opmærksomheden skal særligt henledes på reglerne om unges arbejde som omtalt under afsnit H. Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevillingen, eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens 28, stk. 6. Bevillingsnævnet skal i den forbindelse særligt være opmærksom på følgende bestemmelser: a. Restaurationslovens 26, stk. 2 og 3, hvorefter optræden i restauranter for offentligheden kun må ske med politiets tilladelse, ligesom politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i restaurationer. b. Restaurationslovens 27, stk. 1. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. (det gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller værtens børn eller børnebørn). c. Arbejdsmiljølovens 61, stk. 4 og 5 sammenholdt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde 37, hvorefter unge, der er år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må arbejde efter kl Endvidere henvises til 23, stk. 4, hvorefter unge som er fyldt 15 år og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten i restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må arbejde indtil kl Der henvises endvidere til restaurationslovens regler om unges arbejde på serveringssteder, hvor der udskænkes stærke drikke, se ovenfor. d. Restaurationslovens 28, stk. 8 om forbud mod gæsters ophold i restaurationslokaler i lukketiden (nattesæde) 30

31 e. Restaurationslovens 29, stk. 1 om forbud mod servering af stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år, samt forbud mod servering af stærke drikke for personer, om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. f. Restaurationslovens 31, hvorefter politiet under særlige forhold kan forbyde restauratører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed, ligesom politiet kan forbyde personer, der søger fortjeneste ved prostitution eller som tidligere i forbindelse med restaurationsbesøg har gjort sig skyldig i strafbare handlinger, at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder. Politiet kan tillige forbyde de pågældende restaurationer at modtage disse personer som gæster. g. Restaurationslovens 32, stk. 1 om forbud mod i restaurationslokaler at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende eller omkringboende. h. Ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni med senere ændringer, hvorefter politiet kan forbyde benyttelse af højttalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende udendørs eller for åbne vinduer eller døre, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. i. Vejledning nr af 29. april 2014 om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen) indeholder generelle regler for fødevarehygiejne, ansvarsfordeling, kravene til behandling af udenomsarealerne i fødevarevirksomheder, herunder at disse samt alt indvendigt inventar og toiletforhold skal holdes rene, ryddelige og i god stand, ligesom lokaler i fødevarevirksomheder skal holdes rene, i god orden og vel vedligeholdte. Det bemærkes, at nye fødevarevirksomheder og nye ejere af eksisterende fødevarevirksomheder skal registreres ved Fødevarestyrelsen. Nye fødevarevirksomheder og nye ejere af eksisterende fødevarevirksomheder skal selv sørge for at udarbejde et egenkontrolprogram. Link til Fødevarestyrelsens startpakke for nye virksomheder: 31

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...3 Midlertidig alkoholbevilling...4

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord......................................................................... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet...........................................................

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune 2017 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber......4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Indhold Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: 05-10-2015 Revideret af Bevillingsnævnet den: 06-05-2019 Dokumentnr.:

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer. (vilkårskatalog)

Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer. (vilkårskatalog) Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer 1. Driften (vilkårskatalog) a. At miljø og støjkrav overholdes nøje. Anvendes ved restaurationsvirksomhed, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan for Ærø Kommune

Restaurationsplan for Ærø Kommune Restaurationsplan for Ærø Kommune 2019 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...5 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber...5 4. Bestyrergodkendelser...6 5. Bevillingsansøgninger...7

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER

Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN... 2 2. ALKOHOLBEVILLINGER TIL PERSONER

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

1. Formålet med restaurationsplanen Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde Bevillingsnævnet...

1. Formålet med restaurationsplanen Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde Bevillingsnævnet... Indholdsfortegnelse Side 1. Formålet med restaurationsplanen... 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde... 4 3. Bevillingsnævnet... 7 4. Ansøgning om alkoholbevilling... 8 5. Fratagelse

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Formålet med restaurationsplanen Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Formålet med restaurationsplanen Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde... 4 Restaurationsplan 2019 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålet med restaurationsplanen... 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde... 4 3. Bevillingsnævnet... 7 4. Ansøgning om alkoholbevilling...

Læs mere

Greve Kommune. Restaurationsplan. for Greve Kommune

Greve Kommune. Restaurationsplan. for Greve Kommune Greve Kommune Restaurationsplan for Greve Kommune Indhold 1. Forord... 2 1.1.Tendenser i tiden... 2 1.2. Indledning... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger.... 3 3. Bevillingsmyndigheden....

Læs mere

Alkoholbevillinger og vilkår

Alkoholbevillinger og vilkår Alkoholbevillinger og vilkår Der kan til alkoholbevillinger knyttes vilkår og betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Der kan ud fra de samme hensyn knyttes vilkår

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Uofficiel sammenskrevet restaurationslov pr. 1. januar 2015 til internt brug inklusiv forslag til ændring af restaurationsloven (2016) LBK nr 135 af 18/01/2010 Gældende med senere ændringer indskrevet

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. oktober 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi Sydøstjyllands Politikreds

Restaurations- og bevillingsstrategi Sydøstjyllands Politikreds Restaurations- og bevillingsstrategi 2019-2021 Sydøstjyllands Politikreds kll Forord Den 1. marts 2009 trådte en fælles strategi på restaurations- og bevillingsområdet i kraft for de syv kommuner i Sydøstjyllands

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 07-06-2017 Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune Notat Vedrørende: Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil Sagsnavn: Bevillingsnævn: Restaurationsplan 2015 Sagsnummer: 22.01.00-P00-1-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Restaurationsplan for Hjørring Kommune. Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Hjørring Kommune. Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Hjørring Kommune Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indhold Indledning...2 Formålet med Restaurationsplanen...3 Sådan arbejder Bevillingsmyndigheden...3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan 2019

Restaurationsplan 2019 Restaurationsplan 2019 for Syd- og Sønderjylland KREDSRÅDET 1. udgave, august 2019 INDHOLD 1.0 RESTAURATIONSPLANENS FORMÅL 4 2.0 RESTAURATIONSPLANENS INTENTIONER 4 2.1UDVIKLING AF RESTAURATIONSMILJØET

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling VEJLEDNING om Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 8-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 2 2. Det sagkyndige

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling VEJLEDNING om Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.1. Dato: 18-12-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 2 2. Det sagkyndige

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Ændringsforslag. til. Til 1

Ændringsforslag. til. Til 1 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol. Fremsat til 3. behandling af Naalakkersuisut. til Til 1 1. 1 affattes således: 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING

UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING UNGE OG ALKOHOL ANSVARLIG UDSKÆNKNING Der er et stigende fokus på unge og alkohol, både i medierne, blandt forældre og blandt unge selv. Mange mener, at unge drikker for meget. Blandt forældre til unge

Læs mere

FORSLAG TIL RESTAURATIONSPLAN FOR RANDERS KOMMUNE 2013

FORSLAG TIL RESTAURATIONSPLAN FOR RANDERS KOMMUNE 2013 FORSLAG TIL RSTAURATIONSPLAN FOR RANDRS KOMMUN 2013 Indhold Afsnit 1... 4 Indledning... 4 Afsnit 2... 5 Myndighederne... 5 Afsnit 3... 6 Regelgrundlaget for de forskellige tilladelser samt sagsgangen...

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere