KÆREDUPLIK. I Østre Landsret, 16. afd. 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆREDUPLIK. I Østre Landsret, 16. afd. 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod"

Transkript

1 22. maj 2015 j.nr KÆREDUPLIK I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs (advokat Finn Lynge Jepsen) Det tidligere i sagen anførte fastholdes, og det i kærendes kærereplik anførte giver mig anledning til at fremkomme med følgende supplerende bemærkninger: 1. Processuelle bemærkninger Det fastholdes, at den af Nykredit ensidigt indhentede erklæring fra RED vedrørende værdien af foreningens ejendom (bilag AÅ), der nu på grund af fejl i den første er suppleret med erklæring om, at disse ikke har betydning for vurderingen (bilag BQ) skal udgå af sagen. Der er som allerede anført i foreningens processkrift af 27. marts 2015 tale om erklæringer af en type og indhentet under omstændigheder, som ikke efter Højesteretspraksis ville kunne inddrages under en civil retssag. Endnu mindre bør de kunne fremlægges under behandlingen af en konkurssag, der almindeligvis behandles ved domstolene indenfor få dage og med en adgang til bevisførelse, som netop er indskrænket i forhold til almindelige civile sager. Der henvises til konkurslovens 23, stk. 2. Elmann Advokatpartnerselskab Stockholmsgade 41 DK-2100 København Ø CVR-nr Tlf Fax W:\navision\48985\ \ docx

2 Nykredits argument om at det er påfaldende, at andelsboligforeningen i kæresagen foranlediget af foreningens egen begæring om konkurs ønsker at forholde landsretten relevante oplysninger, lider af den svaghed, at argumentet jo kan fremføres i forbindelse med enhver fremlæggelse af en ensidig erklæring under en retssag. Det afgørende er efter praksis, at en ensidig erklæring af denne type slet ikke kan anses for en relevant oplysning, fordi tilblivelsen sker under omstændigheder, som er uden de almindelige garantier for upartiskhed og gennemsigtighed i spørgetema og besvarelsesgrundlag. Regler om syn og skøn er det relevante bevismiddel i disse situationer. Derfor ønsker foreningen heller ikke med begæringen om, at erklæringen udgår af sagen, at undertrykke relevante oplysninger. Nykredit opfordres (1) til, for det tilfælde erklæringerne fastholdes, at oplyse antallet og i hvilke andre sager RED har afgivet erklæringer med Nykredit-koncernens selskaber som rekvirent, måned for måned indenfor de seneste 12 måneder. At indlæse en invitation i den indkærede kendelse til, at Nykredit i strid med almindelige principper for tilvejebringelse af sagkyndige erklæringer under retsplejen kan indhente en ensidig erklæring, er desuden en udlægning, der ikke kan anses for korrekt. Hertil kommer de konkrete omstændigheder vedrørende RED-erklæringens indhold, som blev påpeget af foreningen i tidligere processkrift af 27. marts Disse er nu søgt repareret ved en tillægserklæring fra RED. De påpegede forhold gør imidlertid under alle omstændigheder og fortsat erklæringen uegnet som grundlag for en tilsidesættelse af skønnet over værdien af foreningens ejendom baseret på DTZ vurderingsrapport. I den forbindelse fremhæves igen, at RED-erklæringen i modsætning til DTZ vurderingsrapport baseres på et vurderingstema, der ikke svarer til retningslinjerne jf. andelsboligforeningslovens 5 og indeholder særlige vilkår for gunstig finansiering for køber. Det gøres gældende, at i det omfang retten anser Nykredit berettiget til, med henblik på fremlæggelse under konkurskæresagen, at indhente en ensidig erklæring fra ejendomsmægler, udgør denne ikke en sådan dokumentation for ejendommens værdi, at der på dette grundlag kan ske en tilsidesættelse af vurderingen fra DTZ og den værdi, der på dette grundlag er lagt til grund i den indkærede kendelse. Nykredit opfordres (2) til at oplyse om de seneste ugers væsentlige rentestigninger efter Nykredits opfattelse har betydning for værdien på ejendommen. Det forhold, at Nykredit nu ca. 2 år efter beslutningen om afvikling og salg af foreningens ejendom og under konkursens kærebehandling fremkommer med en énsidig rapport om værdien af ejendommen, er også ude af trit med den faktiske situation i den forstand, at ejendommen igennem 2 år har skullet sælges og ikke længere vurderes. Salg er en direkte konsekvens af foreningens beslutning om opløsning og afvikling som juridisk enhed. Der burde dermed, hvis Nykredit ønskede at dokumentere en værdi som sikrede fuld indfrielse af pantegælden, have været fremlagt en kommissionsaftale med ejendomsmæglerfirma kombineret med et bindende købstilbud på ejendommen til likvidatorernes/kurators godkendelse. Nykredit opfordres (3) til forud for kæresagens behandling at fremlægge et købstilbud man som panthaver selv har accepteret til likvidatorerne/kurators accept i Side 2 af 9

3 overensstemmelse med den af dem selv tilvejebragte vurdering. Der har nu siden likvidationen været 2 år til at gøre dette. Erklæringen fra DTZ er ikke, som angivet af Nykredit, indhentet énsidigt under konkurssagens verseren for domstolene, men derimod forud herfor som et udslag af almindelige likvidatorforpligtelser til at fastlægge værdien af aktiver og passiver for at vurdere likvidationsmetoden og drøfte salgsbestræbelser med Nykredit. Salgsbestræbelser har slet ikke indgået i de drøftelser, som har været ført med Nykredit i hele det 2-årige likvidationsforløb, fordi det er udelukket at inddække gælden ved et salg. 2. Formålet med konkursen og den indkærede kendelse. Nykredit anvendte i processkrift af 12. februar 2015 en del kræfter på at inddrage forhold omkring foreningens stiftelse, ankenævnsbehandlinger af swap-spørgsmål og stiftelsen af foreningen og nogle andelshaveres og Nykredits forventninger ved stiftelsen til fremtidige værdistigninger på ejendommen. Hertil anførte foreningen i processkrift af 27. marts 2015, at der fortsat som under skifterettens behandling er inddraget forhold, som ingen betydning har for vurderingen af konkursens berettigelse. Synspunkter om behandlingen af pengeinstitut- eller realkreditankenævnssager vedrørende swap-aftalernes indgåelse er uden betydning for bedømmelsen af konkurssagen, og jeg vil derfor heller ikke kommentere nærmere herpå. Nykredit er tydeligvis også uenig i skifterettens bevismæssige vurdering af de økonomiske forhold i foreningen. Det fastholdes, at den bevismæssige vurdering, der er foretaget af skifteretten, hvor der navnlig i forhold til den økonomiske situation lægges vægt på reviderede årsrapporter, budgetter og de forud for konkurssagen tilvejebragte fagkyndige vurderinger af vedligeholdelsesbehov og ejendomsværdi, er korrekte. Nykredits indsigelser mod denne bevisvurdering omfatter de økonomiske resultater af driften i foreningen, herunder vedligeholdelsesbehovet. Udelukkende på baggrund af énsidige erklæringer fra nogle af Nykredit selv udvalgte samarbejdspartnere i form af revisorer og ejendomsmæglere, er der søgt skabt tvivl om regnskabsgrundlaget som det foreligger revideret og aflagt i foreningen. Det tidligere vedrørende foreningens økonomiske status anførte fastholdes i det hele. Det er korrekt som angivet i den indkærede kendelse, at vedligeholdelsesarbejder på foreningens ejendom ikke i noget driftsår har været udført i anbefalet og dermed nødvendigt omfang. Årsagen hertil er de vedvarende driftsmæssige underskud. Dette vil alt andet lige på grund af stigende vedligeholdelsesefterslæb føre til en løbende værdiforringelse af ejendommen. Den af Peter Jahn & Partnere anbefalede vedligeholdelse (jf. bilag AE, side 9) er ikke gennemført. Det er korrekt som angivet i den indkærede kendelse, at driften i foreningen hvert år siden stiftelsen har været underskudsgivende. Der henvises til reviderede årsrapporter. Side 3 af 9

4 Det er korrekt som angivet i den indkærede kendelse, at foreningen siden stiftelsen har haft en stigende gæld. Der henvises til reviderede årsrapporter. Nykredits processkrifter indeholder med bemærkninger om andelshavernes dystre syn på fremtiden, deres stiftelse af foreningen i spekulationsøjemed, og deres beslutning om afvikling med det ene (odiøse) formål at blive lejere, forsøg på karakterangreb på andelshaverne. Denne sag handler slet ikke om andelshavernes contra Nykredits syn på fremtiden. Det er også ukorrekt at anlægge en anden forståelse af foreningsinteressen end den beslutning om opløsning, der er truffet dette er foreningens beslutning og dermed interessen, der legitimt forfølges. De interesser, der kolliderer i denne sag er ikke andelshaverinteressen overfor foreningsinteressen, men derimod foreningsinteressen overfor panthaverinteressen. Nykredits foregivelse af indirekte at varetage foreningsinteressen er ikke overbevisende, og foreningens beslutning om afvikling er helt i overensstemmelse med vedtægterne og foreningsretten. Foreningsretligt kan det - afhængigt af vurderingen fra forening til forening være uinteressant at opretholde en underskudsgivende drift med en samtidig belåning på mere end 100 % af aktivets værdi og uden økonomisk mulighed for indenfor foreningens økonomiske rammer at fortage den ønskede vedligeholdelse. Det afgør foreningen selv ifølge vedtægterne. Dette burde heller ikke give anledning til bekymringer, da panthaverinteressen slet ikke efter lovgivningens intentioner burde kollidere med foreningsretten på dette punkt. Panthaver har nemlig formodningsvis alene udlånt penge svarende til ejendommens driftsindtægter som udlejningsejendom. Dette er det ganske enkle og utvivlsomme udgangspunktet for lovgivningen, og deraf må retsstillingen udledes. I denne sag har Nykredit, som fastslået i den påkærede kendelse, undladt på forudsat vis at varetage panthaverinteresserne ved udlånet, og lovens udgangspunkt om udlåning alene på grund af lejeindtægter er overskredet ganske voldsomt. Nykredits synspunkter i sagen går derfor ud på at søge en omgåelse af foreningsretten og ophæve foreningens adgang til at beslutte opløsning og afvikling om nødvendigt ved konkurs. Afvejningen af panthaverinteressen overfor andelshavernes og foreningens interesse i ophørssituation er meget klart foretaget af lovgiver ved udformningen af andelsboligforeningslovens 4, og denne afvejning er i direkte modstrid med Nykredits synspunkter. Nykredits synspunkt er, at den indkærede kendelse har en forkert præmis om, at der ikke er udsigt til boligafgiftsforhøjelser. Som allerede anført er kendelsen indlysende rigtig, fordi der jo er besluttet opløsning af foreningen. Generelt er Nykredits synspunkter bygget op helt uden hensyn til beslutningen om opløsning, og under den antagelse, at opløsning af foreninger ikke efter dansk ret kan ske i insolvente enheder når ikke kreditorerne samtykker. Denne antagelse bestrides som forkert. Det er foreningens opfattelse, at et sådant i forhold til hidtidig litteratur og praksis afvigende synspunkt kun giver anledning til overvejelse, fordi det fremføres i nærværende sag med store økonomiske værdier involveret. Dette gør ikke synspunktet mindre forkert. Side 4 af 9

5 3. Foreningens økonomiske situation - insolvensen Nykredits synspunkter om, at foreningen er solvent har den indbyggede selvmodsigelse, at så burde foreningen jo kunne afvikles ved en solvent likvidation efter selskabslovens regler herom. Dette er ikke en realistisk mulighed fordi Nykredit har meddelt at man ikke vil akkordere nogen del af gælden. Og det bestrides, at der er købere, som er villige til at erhverve ejendommen til en pris svarende til restgælden inkl. den negative værdi af swap-aftalen, som er gælden der skal overtages/indfries ved køb af ejendommen. Det forhold, at Nykredit med sine udpegede advokater som rekonstruktører under rekonstruktionen i 2011/2012 som mislykkedes, foreslog en rekonstruktionsplan savner også mening, hvis der som nu hævdet slet ikke foreligger insolvens. Det bestrides, at der er sket nogen forbedring i foreningens økonomiske situation siden da. Swap-aftalen har derudover en så betydelig negativ værdi, at selv med en urealistisk høj vurdering som tilvejebragt af Nykredit fra RED, jf. ovenfor, så er der ingen udsigt til indfrielse af gælden ved den besluttede afvikling. Nykredit omtaler og indregner ikke i processkriftet swap-lånet som en del af den gæld, der skal indfries. Der opstilles herved et misvisende billede, som slet ikke afspejler de økonomiske realiteter for foreningen i likvidation. Swap-aftaler og trappelån og den manglende mulighed for at konvertere gælden og indfri til kurs pari, er en betydelig del af foreningens nuværende gæld, som ved likvidationen skal indfries. Swap-aftalen er en af årsagerne til den håbløse situation foreningen befinder sig i. Havde foreningen i dag haft et ordinært realkreditlån kunne man have udnyttet det lave renteniveau ved en konvertering og dermed (måske) bragt balance i økonomien. Der henvises for belysning af problemstillingen til tale af nationalbankdirektør Niels Bernsteins på Realkreditrådets årsmøde (bilag 37) og artikel i Nationalbankens Kvartalsoversigt om inkonverterbare lån til andelsboligforeninger (bilag 38). Der oplystes på side 13 i den oprindelige erklæring, at RED har anvendt en omkostningsbestemt leje på kr. 534,06 pr. m2 ekskl. forbedringer, inkl. hensættelser, der er udarbejdet og udleveret af advokatfirmaet Bruun Hjejle, og denne lægges så efter aftale med Nykredits advokat til grund af RED. Der er altså tale om, at den omkostningsbestemte leje til grund for RED vurderingen er en anden end den af foreningens professionelle administrator, DEAS udregnede og af huslejenævnet godkendte leje. Den alternative af RED anvendte beregning er foretaget af Nykredits advokat og den forsøges lagt til grund i kæresagen. Den omkostningsbestemte leje beregnet af Nykredits advokat bestrides som ukorrekt og udokumenteret. I forbindelse med kæresvarskriftet blev der af foreningen foretaget en umiddelbar gennemgang, som påviste åbenlyse fejl i Nykredits beregninger. Den omkostningsbestemte leje fastlagt og opgjort senest af administrator, jf. varsling om lejeforhøjelse af 28. marts 2014 (bilag 39) er under behandling i foreningens lejerrepræsentation, og der er foreløbigt gjort indsigelse overfor denne. Der er ikke grundlag for i sagen at lægge en anden omkostningsbestemt leje til grund end den, der er beregnet af foreningens professionelle administrator DEAS, og aktuelt anvendes som grundlag for foreningens lejeopkrævninger. Side 5 af 9

6 Fastlæggelsen af den omkostningsbestemte leje henhører desuden under huslejenævn og boligret, og skal ikke fastlægges materielt under nærværende konkurssag. Landsrettens prøvelse bør derfor også indskrænkes til at vurdere om den af DEAS udfærdigede beregning er behæftet med åbenbare fejl eller mangler. Dette bestrides som udokumenteret. For så vidt angår de af Nykredit udfærdigede budgetfremskrivninger (bilag AW-AZ) med nu fremlagt supplerende udtalelse fra Deloitte (bilag BN) er der også tale om konsulentarbejde bestilt af Nykredit under kæresagen til brug for netop Nykredits argumentation. Den bevismæssige værdi af dokumentet skal ses i lyset heraf, og bør ikke føre til en tilsidesættelse af de reviderede regnskaber mv. Alle Nykredits scenarier indeholder fortsat den fejlagtige forudsætning, at foreningen er i drift, hvilket ikke er korrekt da den er under opløsning og nu også under konkurs. Virkningen af konkursens ophævelse er ikke fortsat drift, men opløsning og afvikling. Der henvises fortsat til foreningens revisor Lars Rasmussens gennemgang (bilag 34). Fremskrivningerne foretaget af Nykredit, udgør ubestridt ikke budgetter i almindelig forstand, jf. kærereplik, s. 8 næstsidste afsnit. Revisor Lars Rasmussens bemærkninger om, at Nykredit har anerkendt vedligeholdelsesmæssige efterslæb af likviditetsmæssig betydning, har ganske solid dækning i Nykredits udtalelser i brugelig pant sagen, jf. nedenfor og i forbindelse med det forgæves rekonstruktionsforsøg, hvor også vedligeholdelsesomkostninger til indhentelse af efterslæb indgik i Nykredits oplæg. Der fremlægges oversigt fra OIS (bilag 40) over udviklingen af de offentlige ejendomsvurderinger for foreningens ejendom. Det ses, at den samme vurdering har været fastholdt siden sammenbruddet af det offentlige vurderingssystem, og der forventes vel efter de udmeldinger, der kommet fra politisk side efter at man har erkendt problemerne med vurderingerne, ikke nye vurderinger før i Derfor er de seneste offentlige vurderinger naturligvis ikke anvendelige som pejlemærke for den reelle værdi af ejendommen. Foreningens gæld til Nykredit er steget siden stiftelsen. Af regnskab for første driftsår 2007 (bilag 7) fremgår en gæld til Nykredit på i alt kr (kr ), og samlede gældsposter på kr Af seneste regnskab for 2013 (bilag 20, note 14) fremgår, at den sammenlignelige gæld til Nykredit er steget til i alt kr med tillæg af den negative værdi på renteswappen kr Det gøres i den forbindelse gældende, at gælden til Nykredit i form af swap-gælden er reel gæld som skal betales ved indfrielse på nuværende tidspunkt. Hvis der alene ses på foreningens gæld ekskl. prioritetsgælden til Nykredit udgjorde den ifølge regnskab 2013 (bilag N) kr mod kr ultimo Dette er ensbetydende med at foreningens gældstiftelse ekskl. realkreditgæld fra ultimo 2012 til ultimo 2013 er steget med kr Hertil kommer at underskuddet er finansieret ved en nedgang i aktiverne i form af udestående tilgodehavende på ca. kr. 2,1 mio. Det samlede likviditetsbelastende underskud for 2013 var dermed ca. kr. 2,7 mio., jf. (bilag 20, s. 11). Side 6 af 9

7 Hvis gælden i regnskab 2013, note 14 (bilag N) på kr fratrækkes den negative værdi af swap-aftalen på kr er det ensbetydende med en gæld på kr De tilsvarende gældsforpligtelser pr. ultimo 2007 udgjorde ifølge regnskabet kr Der er dermed stiftet ny gæld på ca. kr. 23,1 mio. siden stiftelsen, hvortil kommer den negative værdi af swappen. Årsagen til, at stigningen i gælden ikke er endnu større er Nykredits midlertidige undladelse af at opkræve renter og bidrag jf. de tidligere anførte bemærkninger til Deloitte notat (bilag AK) Særligt vedrørende vedligeholdelse. Nykredits synspunkter under nærværende kæresag om, at ejendommen er velvedligeholdt er stik modsat de synspunkter Nykredit fremførte under forsøget på at tage ejendommen til brugelig pant. Her anførte man som allerede fremhævet, at der var: konkrete, aktuelle og omfattende vedligeholdelsesefterslæb, som indebærer aktuel og betydelig risiko for tab af indtægter fra ejendommen og fare for færden på ejendommen, hvilket utvivlsom må betegnes som vanrøgt. Hertil kommer, at problemerne med ejendommens forsyning med vand ikke er løst, selvom det af vedligeholdelsesplanen fra Peter Jahn & Partnere A/S fra oktober 2010 fremgår, at der bør afsættes næsten 30 mio. kr. ekskl. moms til afhjælpning heraf. Endvidere har der efter Nykredits overtagelse af ejendommen til brugelig pant vist sig alvorlige problemer i forhold til rækværk og træer, som er til skade for ejendommen. De selvmodsigende synspunkter omkring vedligeholdelsen, der udtrykkes i forhold til foreningen, er dermed iøjnefaldende. Der er derimod ingen modstrid mellem det foreningen anførte i den tidligere brugelig pant sag og det, der gøres gældende i konkurssagen. Foreningen gjorde under brugelig pant sagen hvor temaet var vanrøgt gældende, at nødvendige reparationer som følge af rørsprængninger var foretaget, og at vanrøgt ikke forelå. Dette blev fulgt af Østre Landsret i kendelsen om spørgsmålet. Ingen konflikt foreligger med foreningens synspunkter i denne konkurssag, hvor det gøres gældende, at den anbefalede vedligeholdelse, som må udføres løbende for, at ejendommen ikke undergår en løbende værdiforringelse, ikke kan udføres. Den har heller aldrig i foreningens levetid været udført. Peter Jahn og Partnere A/S vedligeholdelsesrapporter (bilag AH og AE), må i forbindelse med konkurssagen lægges til grund som grundlaget for ejendommes vedligeholdelsesbehov. Foreningen burde dermed ifølge disse rapporter fra 2010 anvende i alt mere end kr på vedligeholdelse inkl. vandrørsudskiftninger til ca. kr En mindre indgribende og midlertidig vandrørsløsning, der var Side 7 af 9

8 udtryk for et foreløbigt kompromis på kr blev indarbejdet i budgettet for 2013, som forelagt Nykredit blev afvist jf. brev af 16. april 2013 (bilag 16). I relation til vedligeholdelse anfører Nykredit, kærereplikken, s. 7 nederst, at man under henvisning til tilsagn dækker nødvendig vedligeholdelse. Dette er i strid med det der skriftligt blev meddelt foreningen ved brev af 15. august 2012 (bilag 28) og navnlig brev af 16. april 2013 (bilag 16). Her blev udgiften på kr. 3,8 mio. baseret på fagkyndig anbefaling fra Peter Jahn & Partnere som nævnt afvist som noget Nykredit skulle medvirke til at dække. Også dette må forstås sådan, at man i forhold til rækkevidden af tilsagnet forbeholder sig at tilpasse synspunkterne efter det resultat, der konkret forfølges. I denne sag at afværge konkursen, og den 16. april 2013 at undgå at skulle dække underskuddet opstået ved den nødvendige vedligeholdelse. Synspunktet der anføres i kærereplikken s. 3 nederst om, at Nykredit ikke er bekendt med, at foreningen overhovedet har ytret ønske om vedligeholdelsestiltag, strider åbenbart mod, at Nykredit udtrykkeligt blev forelagt og afviste, at medvirke til vedligeholdelse af rørene baseret på minimumsløsningen anbefalet af Peter Jahn & Partnere. 4. Retlig interesse Dr. jur. Henrik Zahle, konkurs uden aktiver, U 1979B.117 (s.2, 1.sp., pkt. 4), angiver at ophør er i sig selv et sædvanligt og fornuftigt formål med konkurser. Dette omfatter ifølge artiklen under visse omstændigheder også det offentliges interesse i som kreditor at bringe en virksomhed til ophør, men er ikke begrænset hertil. Zahle angiver som andre hensyn, der kan tale for konkurs uden aktiver, at andre medhæftende skyldneres hæftelse udløses, udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond, eller at erhvervsmæssig drift er betinget af, at man ikke er under konkurs. Konkurs er dermed ikke udelukkende knyttet til interessen i aktiver, og udlodning af dividende. Det gøres gældende, at når solvent likvidation efter en analogi af selskabslovens regler ikke er en mulighed, er konkurs den eneste vej til det besluttede ophør. Det fastholdes at selskabslovens regler om likvidation gælder analogt for foreninger. Selskabsloven gælder i vidt omfang analogt for foreninger, og dette har udover det tidligere herom anførte også støtte i Betænkning 1421 om Pant og udlæg i Andelslejligheder, side 147og 150, hvor der netop henvises til den selskabsretlige litteratur og almindelige selskabsretlige grundsætninger, som argumentation for kravene til vedtagelser på generalforsamlinger i andelsboligforeninger. 5. Bilag Bilag 37: Nationalbankdirektør Niels Bernsteins tale på Realkreditrådets årsmøde Bilag 38: Nationalbankens Kvartalsoversigt 2. kvartal 2010: Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger. Bilag 39: Administrators varsling om lejeforhøjelse (omk-leje) af 28. marts 2014 med tidligere afgørelse fra Huslejenævn fra Side 8 af 9

9 Bilag 40: Oversigt fra OIS - udviklingen af den offentlige ejendomsvurdering for foreningens ejendom. 6. Vidner Der ønskes genafhøringer af likvidatorerne 1) advokat Per Hald, 2) revisor Hanne Sandersen 3) statsautoriset revisor Lars Rasmussen, 4) tidligere bestyrelsesmedlem Bent Schmidt-Nielsen samt afhøring af 5) tidligere administrator advokat Torben Winnerskjold og 6) advokat Nicolai Giødesen. Afhøringerne af vidnerne vedrører deres originale og faktiske viden i forbindelse med de mange møder og drøftelser de har deltaget i med Nykredit. Herunder de oplysninger og tilkendegivelser, som er givet omkring forståelsen af det tilsagn Nykredit påberåber sig. Derudover skal der afgives forklaringer om de regnskabsmæssige overvejelser, der ligger bag årsrapporter mv. København, den 22. maj 2015 Finn Lynge Jepsen Side 9 af 9

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S ADVOKATPARTNERSELSKAB 4. juni 2013 48985-001 KWE/LCH Kæreskrift 040613 KÆRESKRIFT til Østre Landsret Som advokat for A/B Duegården v/ Formand Lasse Larsen (advokat Finn L. Jepsen) mod Nykredit Realkredit

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

AB Duegården Den 22. maj 2013

AB Duegården Den 22. maj 2013 AB Duegården Den 22. maj 2013 Til andelshaverne På den ordinære generalforsamling den 23. april 2013 forelå et regnskab for 2012, der viste underskud på driften. Regnskabet blev forkastet af generalforsamlingen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo--- 27. marts 2015 48985-005/FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN

REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN År 2014, torsdag den 25. september, kl. 18:30 på Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg afholdtes orienteringsmøde i A/B

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Sagsøgtes processkrift

Sagsøgtes processkrift Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 28. januar 2010 J.nr.: 71-5009 KLH/ak Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk Sagsøgtes processkrift vedrørende

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg. Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03. Til Realkreditankenævnet

AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg. Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03. Til Realkreditankenævnet AB Duegården under likvidation 2000 Frederiksberg Den 30. august 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet Den 12. august 2013 oplyste Realkreditankenævnet, at nævnet har kompetence til også at

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr.

Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013. Murermester Svend Aage Rasmussen ApS under konkurs CVR-nr. Claus Hedegaard Eriksen Associeret partner che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6051-0001/220 CHE/AKR 27. november 2014 Revideret boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-20724/2013 Murermester

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 15. januar 1997. 96-73.111. Aktindsigt nægtet i sag vedrørende en ophørt bank. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 1 og stk. 2, nr. 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen og Vagn Joensen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen - 1 Lovforslag nr. L 20 FT 2016/17 om sagkyndig bevisførelse ændrede regler for syn og skøn samt udvidede muligheder for at fremlægge andre sagkyndige beviser bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere