Patienterne har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011

2

3 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Nordjylland 2010 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Juni 2011

4 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Nordjylland 2010 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover de regionale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 80,00 (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Juni 2011 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenteres resultaterne af den tredje undersøgelse af patienternes og de pårørendes oplevelser i distriktspsykiatrien. Undersøgelsen viser på landsplan, at de pårørende samlet set er mere tilfredse med distriktspsykiatriens kontakt til dem i denne undersøgelse sammenlignet med resultaterne fra Der er tale om en forbedring på fire procentpoint. Også patienternes samlede tilfredshed med forløbet er forbedret lidt, her er der tale om en lille forbedring på et enkelt procentpoint. Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle i resultaterne mellem forskellige enheder og der er på mange spørgsmål fortsat et betydeligt forbedringspotentiale mange steder. Det gælder særligt i forhold til de pårørende. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats og undersøgelsen sætter fokus på både de positive og de negative oplevelser. Regionerne arbejder på baggrund af resultaterne målrettet med at forbedre de psykiatriske tilbud og herved sikre den bedst mulige behandling af de psykiatriske patienter. Det er forventningen, at undersøgelsen bruges på de enkelte afdelinger og afsnit til at videreudvikle og igangsætte initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og pårørende, der via besvarelse af spørgeskemaet har givet et vigtigt bidrag til løbende at forbedre den patientoplevede kvalitet i psykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland Resultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland Oversigt over deltagende enheder Undersøgelsens datagrundlag i Region Nordjylland Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Patienters svar opdelt på baggrundsvariable Bilag B. Spørgeskema til patienter Bilag C. Signalement af svarpersoner Bilag D. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag E. Oversigt over afdelinger der kan sammenlignes med 2. runde

8

9 1. Indledning De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om patienters og pårørendes oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Ved tredje undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i patient- og pårørendetilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelserne kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i distriktspsykiatrien. Denne rapport Denne rapport indeholder tredje runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter i distriktspsykiatrien i Region Nordjylland. Patientundersøgelsen blev gennemført fra 1. oktober 2010 til 30. november På baggrund af indkomne registreringsskemaer blev der udsendt spørgeskemaer til pårørende fra slutningen af oktober til ca. 31. januar Der er udarbejdet en tilsvarende regional rapport med pårørendeundersøgelsens resultater Udover de regionale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte regioner med hinanden. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og pårørende opfatter temaerne: Den faglige indsats i behandlingen Kommunikation mellem personale og patienter Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patientindflydelse og inddragelse Inddragelse af det professionelle netværk Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud Stedet for kontakten med behandlerne Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patient- og pårørendeoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag D kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i psykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 1

10 Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvilke områder der kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af områder, som undersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at den enkelte enhed og dens ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for distriktspsykiatrien. Rapportens opbygning DEL I indeholder nedenstående kapitler og bilag: Kapitel 2 fremstiller hovedresultaterne fra landsrapporten. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra de lokale resultater for Region Nordjylland. Kapitel 4 fremstiller undersøgelsesresultaterne for Region Nordjylland i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på enhedsniveau og med landsresultaterne samt med resultater fra undersøgelsen. Kapitel 5 giver et overblik over de deltagende enheder og drøfter muligheden for at lave sammenligninger. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyse, repræsentativitet, signalement af svarpersoner m.m. i Region Nordjylland. Kapitel 7 omhandler undersøgelsesmetoden og viser undersøgelsens organisering. Bilag A indeholder tabeller, hvoraf man kan se, om der er tendens til, at bestemte patientgrupper besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre. Bilag B indeholder spørgeskemaet til patienterne. Bilag C indeholder signalement af svarpersonerne. Bilag D indeholder en oversigt over de spørgsmål, der er med i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag E indeholder en oversigt over hvilke afdelinger der kan sammenlignes med afdelinger fra undersøgelsen. Del II indeholder alle de kvalitative kommentarer fra Region Nordjylland opgjort pr. enhed. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien på Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

11 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag Fra 1. oktober 2010 til 30. november 2010 fik af mulige patienter fra 160 distriktspsykiatriske enheder i Danmark udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 61. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocenten i patientundersøgelsen Nægtede at modtage et spørgeskema Udleverede spørgeskemaer Mulige respondenter Besvarede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % Hele landet % Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt patienter viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Bortfaldsanalysen kan ses i landsrapporten. Diagnose er dog ikke angivet på 20 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: (Diagnosekodernes betydning fremgår af indledningen til Bilag A) Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 3

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Varighed af kontakt med distriktspsykiatrien Diagnose Procent Mand 38 Kvinde 61 Uoplyst 1 29 år og derunder år år år år og derover 15 Uoplyst 2 Dansk 91 Ikke dansk 7 Uoplyst måneder måneder år 26 Over 3 år 33 Uoplyst/Husker ikke 5 F0 2 F1 1 F2 33 F3 24 F4 6 F5 1 F6 7 Andet 6 Uoplyst 20 Patienternes samlede vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figur 2.1 på næste side viser patienternes samlede vurdering i 2010 og Side 4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

13 Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatrien? (2010 og 2007) Hele landet 2010 (n=9579) Hele landet 2007 (n=9974) 83% 82% Region Hovedstaden 2010 (n=1990) Region Hovedstaden 2007 (n=2536) 81% 81% Region Midtjylland 2010 (n=2020) Region Midtjylland 2007 (n=2062) 85% 82% Region Nordjylland 2010 (n=1088) Region Nordjylland 2007 (n=1013) 80% 78% Region Sjælland 2010 (n=1425) Region Sjælland 2007 (n=1637) 81% 81% Region Syddanmark 2010 (n=3056) Region Syddanmark 2007 (n=2718) 85% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at der samlet set ikke er nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk af deres kontakt med distriktspsykiatrien i 2010 og På enhedsniveau er der en større variation i patienternes samlede indtryk af deres kontakt med distriktspsykiatrien. I de tre enheder i landet i 2010, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 100 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre enheder i landet i 2010, der har den laveste tilfredshed, giver 57 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 5

14 Forskel mellem patientgrupper Blandt besvarelserne fra alle enheder er det analyseret, hvordan patienternes alder, region enheden er beliggende i, varighed af kontakt med distriktspsykiatrien, køn, modersmål og diagnose påvirker svarpersonernes oplevelse og vurdering af distriktspsykiatrien. Baggrundsforholdenes betydning er analyseret for alle tilfredshedsspørgsmål og kan læses i landsrapporten. På spørgsmålet om patienternes samlede indtryk af distriktspsykiatrien viser analysens resultater, at aldersgruppen år er signifikant mindre tilfredse end patienter over 49 år. Patienter med en kontaktvarighed på 0-3 år er signifikant mere tilfredse end patienter med over 3 års kontakt med distriktspsykiatrien. Patienter, der ikke har dansk som modersmål, er signifikant mere tilfredse end patienter, der har dansk som modersmål. Patienter med diagnosen F3 (affektive sindslidelser) er signifikant mere tilfredse end patienter med diagnosen F2 (skizofreni o.l.), mens patienter med diagnosen F6 (forandringer i personlighedsstruktur m.m.) er signifikant mindre tilfredse end patienter med diagnosen F2 (skizofreni o.l.). Tilfredshed med kontakten med distriktspsykiatrien I figuren på næste side vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med distriktspsykiatrien. Spørgsmålene er sorteret efter tilfredshed. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i Bilag B. Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

15 Figur 2.2: 17 tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens kontakt med distriktspsykiatrien (2010 og 2007) 4. Uforstyrret samtale 2010 (n=9817) 4. Uforstyrret samtale 2007 (n=10117) 99% 98% 1. Føler sig velkommen 2010 (n=9891) 1. Føler sig velkommen 2007 (n=10257) 98% 98% 12. Hensyn og respekt fra kontaktpersoner 2010 (n=9294) 98% 15. Stedet for kontakten 2010 (n=9924) 15. Stedet for kontakten 2007 (n=10226) 97% 97% 5. Forberedelse til samtaler 2010 (n=9782) 96% 13. Kontakten med kontaktpersoner 2010 (n=9276) 13. Kontakten med kontaktpersoner 2007 (n=8593) 96% 96% 2. Kontakten med sekretærerne 2010 (n=8397) 2. Kontakten med sekretærerne 2007 (n=8802) 95% 94% 6. Planlægning af forløb 2010 (n=9504) 94% 10. Hensyn og respekt fra lægen 2010 (n=8687) 10. Hensyn og respekt fra lægen 2007 (n=8984) 93% 94% 16. Egen indflydelse på behandlingen 2010 (n=9541) 16. Egen indflydelse på behandlingen 2007 (n=9940) 92% 90% 3. Behandlernes tilgængelighed 2010 (n=9265) 3. Behandlernes tilgængelighed 2007 (n=9556) 92% 90% 17. Relevant behandling 2010 (n=9737) 17. Relevant behandling 2007 (n=10165) 91% 90% 11. Kontakten med lægen 2010 (n=8698) 11. Kontakten med lægen 2007 (n=8971) 88% 90% 18. Fået det bedre 2010 (n=9632) 18. Fået det bedre 2007 (n=10069) 85% 85% 7. Info om livsstil 2010 (n=9537) 80% 9. Info om sygdom og behandl (n=9619) 9. Info om sygdom og behandl (n=10145) 79% 85% 19. Øget håb og livsmod 2010 (n=9536) 19. Øget håb og livsmod 2007 (n=9898) 79% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 7

16 Variation i Besvarelserne Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på enhedsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre enheder, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre enheder, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de enheder, hvor der er størst tilfredshed og de enheder, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem enheder Procentpointforskel mellem de tre enheder med relativt flest tilfredse patienter og de tre enheder med relativt færrest tilfredse patienter 4. Uforstyrret samtale 1. Føler sig velkommen 12. Hensyn og respekt fra kontaktpersoner 5. Forberedelse til samtaler 13. Kontakten med kontaktpersoner 6. Planlægning af forløb 15. Stedet for kontakten 17. Relevant behandling 10. Hensyn og respekt fra lægen 2. Kontakten med sekretærerne 3. Behandlernes tilgængelighed 16. Egen indflydelse på behandlingen 11. Kontakten med lægen 19. Øget håb og livsmod 18. Fået det bedre 9. Info om sygdom og behandl. 7. Info om livsstil % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter i enheder, hvor tilfredsheden er størst og i enheder, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre enheder, hvor tilfredsheden er størst og de tre enheder, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små enheder, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse patienter og én enhed med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være lidt større. Side 8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

17 Faktuelle spørgsmål Patienterne bliver spurgt om 7 faktuelle spørgsmål vedrørende, hvorvidt de har modtaget skriftlig information om deres sygdom og behandling, hvorvidt de oplevede fejl i forbindelse med deres kontakt med distriktspsykiatrien, hvorvidt personalet havde kontakt med deres pårørende, om der er samarbejde mellem de forskellige steder, som patienten har kontakt med vedrørende sygdommen, om patienten har fået tilbud om undervisning om sin sygdom og behandling om patienten savner andre behandlingstilbud i psykiatrien og endelig om patienten samtidig med sit nuværende forløb i distriktspsykiatrien har været indlagt. Til flere af disse spørgsmål knytter der sig et tillægsspørgsmål, der fokuserer på, hvorvidt patienten var tilfreds med det pågældende. Spørgsmålene fremstilles samlet i figur 2.4, hvor tilfredshedsspørgsmålene er dikotomiseret, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. Svarene til spørgsmål 14, 20.B, 23.B, 24.a og 25 er vendt således, at nej svarene er lig med andelen af tilfredse patienter. Eksempelvis er det et udtryk for tilfredshed, hvis en patient har svaret nej til spørgsmålet om, hvorvidt denne har haft brug for undervisning. Spørgsmål 8 bliver fremstillet i denne tabel, da spørgsmålet burde have været et faktuelt spørgsmål på spørgeskemaet, men det havde ved en fejl fået samme svarkategorier som tilfredshedsspørgsmålene. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 9

18 Figur 2.4: 7 faktuelle spørgsmål med tilhørende tilfredshedsspørgsmål 8. Skriftlig information 2010 (n=9177) 56% 14. Fejl i kontakten med distriktspsykiatrien 2010 (n=9299) 81% 20. Pårørendekontakt fra personalet 2010 (n=9379) 20. Pårørendekontakt fra personalet 2007 (n=9802) 47% 41% 20a. Tilfreds med pårørendekontakt 2010 (n=4183) 20a. Tilfreds med pårørendekontakt 2007 (n=3998) 93% 94% 20b. Ønske om pårørendekontakt 2010 (n=3755) 20b. Ønske om pårørendekontakt 2007 (n=4793) 69% 63% 23. Samarbejde mellem instanser 2010 (n=7634) 23. Samarbejde mellem instanser 2007 (n=8062) 79% 79% 23a. Tilfreds med samarb. ml. instanser 2010 (n=5732) 23a. Tilfreds med samarb. ml. instanser 2007 (n=6236) 91% 92% 23b. Ønske om samarb. ml. instanser 2010 (n=1358) 23b. Ønske om samarb. ml. instanser 2007 (n=1784) 32% 28% 24. Tilbud om undervisning 2010 (n=8808) 24. Tilbud om undervisning 2007 (n=9481) 47% 41% 24a. Brug for undervisning 2010 (n=3886) 24a. Brug for undervisning 2007 (n=5787) 57% 53% 25. Mangler behandlingstilbud 2010 (n=8515) 25. Mangler behandlingstilbud 2007 (n=8304) 67% 66% 26. Indlagt samtidig med nuværende forløb 2010 (n=9921) 38% 26a. Planlægning af overgange 2010 (n=3373) 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Fejl Af de patienter, der har oplevet fejl, mener 66 %, at personalet klarede fejlen virkelig godt eller godt, 27 % mener, at personalet klarede fejlen dårligt eller virkelig dårligt, og endelig siger 7 %, at personalet ikke har erkendt eller opdaget fejlen. Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

19 Variation i Besvarelserne Figuren på næste side viser variationen i besvarelserne på enhedsniveau for de faktuelle spørgsmål. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre enheder, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre enheder, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de enheder, hvor der er størst tilfredshed og de enheder, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.5 Variation mellem enheder Procentpointforskel mellem de tre enheder med relativt flest tilfredse patienter og de tre enheder med relativt færrest tilfredse patienter 8. Skriftlig information 14. Fejl i kontakten med distriktspsykiatrien 20. Pårørendekontakt fra personalet 20a. Tilfreds med pårørendekontakt 20b. Ønske om pårørendekontakt 23. Samarbejde mellem instanser 23a. Tilfreds med samarb. ml. instanser 23b. Ønske om samarb. ml. instanser 24. Tilbud om undervisning 24a. Brug for undervisning 25. Mangler behandlingstilbud 26. Indlagt samtidig med nuværende forløb 26a. Planlægning af overgange % 20% 40% 60% 80% 100% De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter i enheder, hvor tilfredsheden er størst og i enheder, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre enheder, hvor tilfredsheden er størst og de tre enheder, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små enheder, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i én enhed med relativt flest tilfredse patienter og én enhed med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være lidt større. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 11

20 Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

21 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland. De uddybende resultater kan ses i kapitel 4. Undersøgelsens datagrundlag I undersøgelsesperioden fra 1. oktober 2010 til 30. november 2010 fik af mulige patienter fra 15 distriktspsykiatriske enheder i Region Nordjylland udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 58. Baggrundsoplysninger De patienter, der har besvaret et spørgeskema i Region Nordjylland har følgende baggrund: (Diagnosekodernes betydning fremgår af indledningen til Bilag A) Tabel 3.1 Svarpersonernes karakteristika Region Nordjylland 1154 besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Varighed af kontakt med distriktspsykiatrien Diagnose Procent Mand 35 Kvinde 65 Uoplyst 1 29 år og derunder år år år år og derover 18 Uoplyst 2 Dansk 94 Ikke dansk 5 Uoplyst måneder måneder år 30 Over 3 år 28 Uoplyst/Husker ikke 5 F0 4 F1 0 F2 28 F3 27 F4 7 F5 1 F6 8 Andet 7 Uoplyst 18 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 13

22 Patienternes samlede vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af deres kontakt med distriktspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner (enestående) 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren nedenfor viser patienternes samlede vurdering af enhederne i Region Nordjylland i 2010 og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatrien? (2010 og 2007) Hele landet 2010(n=9579) Hele landet 2007(n=9974) 83% 82% Region Nordjylland 2010(n=1088) Region Nordjylland 2007(n=1013) 80% 78% Afdeling Syd 2010(n=568) Afdeling Syd 2007(n=465) 77% 77% Afdeling Nord 2010(n=334) Afdeling Nord 2007(n=291) 76% 82% Afdeling Thy-Mors 2010(n=158) Afdeling Thy-Mors 2007(n=172) 88% 85% Retspsykiatrisk Afdeling E 2010(n=28) 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser samlet set, at patienterne vurdering af deres kontakt med distriktspsykiatriens i 2010 er næsten den samme som i Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden inden for de enkelte enheder. I de tre enheder i Region Nordjylland, hvor de er relativt flest tilfredse patienter, giver 88 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre enheder i Region Nordjylland, der har den laveste tilfredshed, giver 68 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Tilfredshed med kontakten med distriktspsykiatrien I figur 3.2 nedenfor vises resultaterne for de øvrige spørgsmål, der vedrører patienternes kontakt med distriktspsykiatrien. Spørgsmål med højst tilfredshed i Region Nordjylland i 2010 står øverst. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses af spørgeskemaet i Bilag B. Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

23 Figur 3.2: 17 tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens kontakt med distriktspsykiatrien (2010 og 2007) 4. Uforstyrret samtale 2010 (n=1114) 4. Uforstyrret samtale 2007 (n=1016) 99% 98% 1. Føler sig velkommen 2010 (n=1124) 1. Føler sig velkommen 2007 (n=1034) 98% 98% 12. Hensyn og respekt fra kontaktpersoner 2010 (n=1017) 98% 15. Stedet for kontakten 2010 (n=1140) 15. Stedet for kontakten 2007 (n=1033) 97% 95% 5. Forberedelse til samtaler 2010 (n=1116) 96% 13. Kontakten med kontaktpersoner 2010 (n=1021) 13. Kontakten med kontaktpersoner 2007 (n=823) 96% 94% 2. Kontakten med sekretærerne 2010 (n=919) 2. Kontakten med sekretærerne 2007 (n=818) 95% 93% 6. Planlægning af forløb 2010 (n=1083) 95% 10. Hensyn og respekt fra lægen 2010 (n=993) 10. Hensyn og respekt fra lægen 2007 (n=867) 94% 93% 16. Egen indflydelse på behandlingen 2010 (n=1094) 16. Egen indflydelse på behandlingen 2007 (n=997) 91% 88% 3. Behandlernes tilgængelighed 2010 (n=1036) 3. Behandlernes tilgængelighed 2007 (n=939) 92% 90% 17. Relevant behandling 2010 (n=1113) 17. Relevant behandling 2007 (n=1032) 92% 90% 11. Kontakten med lægen 2010 (n=990) 11. Kontakten med lægen 2007 (n=864) 90% 87% 18. Fået det bedre 2010 (n=1110) 18. Fået det bedre 2007 (n=1019) 82% 84% 7. Info om livsstil 2010 (n=1089) 76% 9. Info om sygdom og behandl (n=1091) 9. Info om sygdom og behandl (n=1028) 75% 81% 19. Øget håb og livsmod 2010 (n=1097) 19. Øget håb og livsmod 2007 (n=1002) 76% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 15

24 Faktuelle spørgsmål Patienterne bliver spurgt om 7 faktuelle spørgsmål vedrørende, hvorvidt de har modtaget skriftlig information om deres sygdom og behandling, hvorvidt de oplevede fejl i forbindelse med deres kontakt med distriktspsykiatrien, hvorvidt personalet havde kontakt med deres pårørende, om der er samarbejde mellem de forskellige steder, som patienten har kontakt med vedrørende sygdommen, om patienten har fået tilbud om undervisning om sin sygdom og behandling om patienten savner andre behandlingstilbud i psykiatrien og endelig om patienten samtidig med sit nuværende forløb i distriktspsykiatrien har været indlagt. Til flere af disse spørgsmål knytter der sig et tillægsspørgsmål, der fokuserer på, hvorvidt patienten var tilfreds med det pågældende. Spørgsmålene fremstilles samlet i figur 3.3, hvor tilfredshedsspørgsmålene er dikotomiseret, således at de to positive svarkategorier og de to negative svarkategorier er lagt sammen. Svarene til spørgsmål 14, 20.B, 23.B, 24.a og 25 er vendt således, at nej svarene er lig med andelen af tilfredse patienter. Eksempelvis er det et udtryk for tilfredshed, hvis en patient har svaret nej til spørgsmålet om, hvorvidt denne har haft brug for undervisning. Spørgsmål 8 bliver fremstillet i denne tabel, da spørgsmålet burde have været et faktuelt spørgsmål på spørgeskemaet, men det havde ved en fejl fået samme svarkategorier som tilfredshedsspørgsmålene. Side 16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

25 Figur 3.3: 7 faktuelle spørgsmål med tilhørende tilfredshedsspørgsmål 8. Skriftlig information 2010 (n=1054) 54% 14. Fejl i kontakten med distriktspsykiatrien 2010 (n=1051) 81% 20. Pårørendekontakt fra personalet 2010 (n=1079) 20. Pårørendekontakt fra personalet 2007 (n=995) 44% 41% 20a. Tilfreds med pårørendekontakt 2010 (n=447) 20a. Tilfreds med pårørendekontakt 2007 (n=410) 95% 93% 20b. Ønske om pårørendekontakt 2010 (n=468) 20b. Ønske om pårørendekontakt 2007 (n=506) 58% 67% 23. Samarbejde mellem instanser 2010 (n=866) 23. Samarbejde mellem instanser 2007 (n=813) 74% 82% 23a. Tilfreds med samarb. ml. instanser 2010 (n=615) 23a. Tilfreds med samarb. ml. instanser 2007 (n=650) 91% 92% 23b. Ønske om samarb. ml. instanser 2010 (n=191) 23b. Ønske om samarb. ml. instanser 2007 (n=156) 20% 34% 24. Tilbud om undervisning 2010 (n=1021) 24. Tilbud om undervisning 2007 (n=966) 39% 50% 24a. Brug for undervisning 2010 (n=433) 24a. Brug for undervisning 2007 (n=589) 60% 53% 25. Mangler behandlingstilbud 2010 (n=968) 25. Mangler behandlingstilbud 2007 (n=815) 68% 67% 26. Indlagt samtidig med nuværende forløb 2010 (n=1135) 33% 26a. Planlægning af overgange 2010 (n=342) 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i deres kontakt med distriktspsykiatrien, om de har oplevet fejl og om de savner behandlingstilbud i psykiatrien som helhed. De lokale svar kan læses i rapportens del II. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 17

26 Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

27 4. Resultater fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen i Region Nordjylland. Først fremstilles patienternes svar på det enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte enheder med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra 2007 undersøgelsen. I kapitel 5 er der beskrevet en række kommentarer vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte enheder. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Nordjyllands samlede resultater for søjle viser afdelingsresultaterne Søjlerne derunder viser resultaterne fra de enkelte enheder fra Tal i parentes viser, hvor mange patienter der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag B. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte enheder med mulighed for sammenligning med aggregerede niveauer. I tredje sidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 19

28 Udvikling mellem 2007 og 2010 De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af patienter, der har svaret positivt på spørgsmålet i henholdsvis 2010 og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem 2007 og Til alle spørgsmål er der dog ikke 2007 tal, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i anden runde af undersøgelsen. Ej heller er der 2007 tal for alle enheder. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne enhedens resultater i denne rundes med dets resultater fra 2007 eller, at enheden i 2007 havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. De detaljerede opgørelser over resultaterne i 2007 kan findes i de regionale rapporter, som kan downloades på Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de enheder, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis enhedens svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er for lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Skriftlige kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der har størst betydning for dem i kontakten med distriktspsykiatrien, om de har oplevet fejl, og om de savner tilbud i psykiatrien. De lokale svar kan læses i rapportens del II. Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

29 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 21

30 Figur 4.1: Føler du dig velkommen i distriktspsykiatrien? Hele landet (9891) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (1124) Afdeling Syd (587) Afdeling Nord (343) Afdeling Thy-Mors (164) Retspsykiatrisk Afdeling E (30) Affektiv Klinik (87) Affektivt Team (115) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (86) Center for Selvmordsforebyggelse (30) Opsøgende Psykoseteam, Syd (42) Psykoseteamet (117) Psykoterapeutisk Klinik (99) Distriktsteam Nord (98) Distriktsteam Syd (104) Distriktsteam Øst (64) Gerontoteam (53) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (164) Retspsykiatrisk afdeling (30) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

31 Føler du dig velkommen i distriktspsykiatrien? Region Nordjylland, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 23

32 Figur 4.2: Er du tilfreds med kontakten med sekretærerne i distriktspsykiatrien? Hele landet (8397) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (919) Afdeling Syd (473) Afdeling Nord (285) Afdeling Thy-Mors (137) Retspsykiatrisk Afdeling E (24) Affektiv Klinik (73) Affektivt Team (91) Akut intensivt team (8) Almen Ambulatoriet (72) Center for Selvmordsforebyggelse (20) Opsøgende Psykoseteam, Syd (30) Psykoseteamet (84) Psykoterapeutisk Klinik (95) Distriktsteam Nord (80) Distriktsteam Syd (92) Distriktsteam Øst (58) Gerontoteam (39) Opsøgende Psykoseteam, Nord (16) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (137) Retspsykiatrisk afdeling (24) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

33 Er du tilfreds med kontakten med sekretærerne i distriktspsykiatrien? Region Nordjylland, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 25

34 Figur 4.3: Kan du komme i kontakt med behandlerne i distriktspsykiatrien, når du har brug for det? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (9265) Region Nordjylland (1036) Afdeling Syd (535) Afdeling Nord (319) Afdeling Thy-Mors (152) Retspsykiatrisk Afdeling E (30) Affektiv Klinik (77) Affektivt Team (112) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (76) Center for Selvmordsforebyggelse (26) Opsøgende Psykoseteam, Syd (41) Psykoseteamet (115) Psykoterapeutisk Klinik (77) Distriktsteam Nord (89) Distriktsteam Syd (99) Distriktsteam Øst (58) Gerontoteam (49) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (152) Retspsykiatrisk afdeling (30) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

35 Kan du komme i kontakt med behandlerne i distriktspsykiatrien, når du har brug for det? Region Nordjylland, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 27

36 Figur 4.4: Er der mulighed for, at du kan tale uforstyrret med behandlerne i distriktspsykiatrien? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (9817) Region Nordjylland (1114) Afdeling Syd (581) Afdeling Nord (342) Afdeling Thy-Mors (160) Retspsykiatrisk Afdeling E (31) Affektiv Klinik (86) Affektivt Team (112) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (86) Center for Selvmordsforebyggelse (29) Opsøgende Psykoseteam, Syd (42) Psykoseteamet (122) Psykoterapeutisk Klinik (93) Distriktsteam Nord (99) Distriktsteam Syd (102) Distriktsteam Øst (65) Gerontoteam (52) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (160) Retspsykiatrisk afdeling (31) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

37 Er der mulighed for, at du kan tale uforstyrret med behandlerne i distriktspsykiatrien? Region Nordjylland, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 29

38 Figur 4.5: Er behandlerne godt forberedt til vigtige samtaler? Hele landet (9782) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (1116) Afdeling Syd (585) Afdeling Nord (342) Afdeling Thy-Mors (158) Retspsykiatrisk Afdeling E (31) Affektiv Klinik (86) Affektivt Team (114) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (85) Center for Selvmordsforebyggelse (30) Opsøgende Psykoseteam, Syd (41) Psykoseteamet (122) Psykoterapeutisk Klinik (96) Distriktsteam Nord (97) Distriktsteam Syd (101) Distriktsteam Øst (64) Gerontoteam (56) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (158) Retspsykiatrisk afdeling (31) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

39 Er behandlerne godt forberedt til vigtige samtaler? Region Nordjylland, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 31

40 Figur 4.6: Er dine undersøgelser og behandling i din kontakt med distriktspsykiatrien godt tilrettelagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (9504) Region Nordjylland (1083) Afdeling Syd (559) Afdeling Nord (336) Afdeling Thy-Mors (157) Retspsykiatrisk Afdeling E (31) Affektiv Klinik (85) Affektivt Team (113) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (84) Center for Selvmordsforebyggelse (30) Opsøgende Psykoseteam, Syd (40) Psykoseteamet (112) Psykoterapeutisk Klinik (84) Distriktsteam Nord (93) Distriktsteam Syd (100) Distriktsteam Øst (62) Gerontoteam (57) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (157) Retspsykiatrisk afdeling (31) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

41 Er dine undersøgelser og behandling i din kontakt med distriktspsykiatrien godt tilrettelagt? Region Nordjylland, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 33

42 Figur 4.7: Har behandlerne informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (9537) Region Nordjylland (1089) Afdeling Syd (559) Afdeling Nord (341) Afdeling Thy-Mors (160) Retspsykiatrisk Afdeling E (29) Affektiv Klinik (87) Affektivt Team (113) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (78) Center for Selvmordsforebyggelse (30) Opsøgende Psykoseteam, Syd (41) Psykoseteamet (113) Psykoterapeutisk Klinik (86) Distriktsteam Nord (95) Distriktsteam Syd (103) Distriktsteam Øst (63) Gerontoteam (56) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (160) Retspsykiatrisk afdeling (29) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

43 Har behandlerne informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Region Nordjylland, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 35

44 Figur 4.8: Har du fået skriftlig information om din sygdom og behandling? Hele landet (9177) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (1054) Afdeling Syd (560) Afdeling Nord (310) Afdeling Thy-Mors (155) Retspsykiatrisk Afdeling E (29) Affektiv Klinik (88) Affektivt Team (112) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (79) Center for Selvmordsforebyggelse (24) Opsøgende Psykoseteam, Syd (39) Psykoseteamet (112) Psykoterapeutisk Klinik (95) Distriktsteam Nord (89) Distriktsteam Syd (93) Distriktsteam Øst (60) Gerontoteam (48) Opsøgende Psykoseteam, Nord (20) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (155) Retspsykiatrisk afdeling (29) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

45 Har du fået skriftlig information om din sygdom og behandling? Region Nordjylland, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 37

46 Figur 4.9: Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? Hele landet (9619) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Nordjylland (1091) Afdeling Syd (565) Afdeling Nord (338) Afdeling Thy-Mors (159) Retspsykiatrisk Afdeling E (29) Affektiv Klinik (86) Affektivt Team (114) Akut intensivt team (11) Almen Ambulatoriet (82) Center for Selvmordsforebyggelse (26) Opsøgende Psykoseteam, Syd (40) Psykoseteamet (115) Psykoterapeutisk Klinik (91) Distriktsteam Nord (92) Distriktsteam Syd (100) Distriktsteam Øst (62) Gerontoteam (60) Opsøgende Psykoseteam, Nord (24) Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) (159) Retspsykiatrisk afdeling (29) Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Juni 2011

47 Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? Region Nordjylland, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja 2010 Samlet Ja 2007 % % % % % % Hele landet Region Nordjylland Afdeling Afdeling Syd Afdeling Nord Afdeling Thy-Mors Retspsykiatrisk Afdeling E Enhed Affektiv Klinik Affektivt Team Akut intensivt team Almen Ambulatoriet Center for Selvmordsforebyggelse Opsøgende Psykoseteam, Syd Psykoseteamet Psykoterapeutisk Klinik Distriktsteam Nord Distriktsteam Syd Distriktsteam Øst Gerontoteam Opsøgende Psykoseteam, Nord Distriktspsykiatrisk Team Thisted (DTM) Retspsykiatrisk afdeling Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien 2010 Side 39

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Endoskopi Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit M 2151, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Nordjylland, 2007

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Nordjylland, 2007 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Nordjylland, 2007 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 203 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 7.642 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit A7 Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

UFOS 2012 Unge og Forældre Om de Sikrede og åbne institutioner

UFOS 2012 Unge og Forældre Om de Sikrede og åbne institutioner Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N UFOS 2012 Unge og Forældre Om de Sikrede og åbne institutioner Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Afdeling for Hud- og Kønssygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere