50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse"

Transkript

1 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus 6 Falder medarbejderens interesse for at arbejde og uddanne sig med alderen? 6 Falder virksomhedens interesse for medarbejderens uddannelse med alderen? 7 Falder lederens interesse for medarbejderens uddannelse med alderen? 7 Inden for hvilke områder efterspørges efteruddannelse? 8 I hvilken form efterspørges efteruddannelse? 8 Hvordan opleves virksomhedernes seniorpolitik og holdninger? 9 Hvad efterspørger seniorer 50+ i deres arbejdsliv? 9 Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 2

3 DIEU UNDERSØGELSE AF EFTERUDDANNELSE 50+ FORORD I debatten om Danmark som videnssamfund, og om hvordan vi sikrer den mest konkurrencedygtige arbejdskraft, spiller den store gruppe af 50+ medarbejdere en væsentlig rolle. På den ene side arbejdes der for, at medarbejderne skal blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet og løbende opkvalificere sig, og på den anden side er der visse grupper i 50+, som føler sig presset ud af arbejdsmarkedet. Et væsentligt element heri er den enkelte virksomheds seniorpolitik, som, når den fungerer bedst, sikrer, at såvel medarbejder som virksomhed får det optimale ud af de sidste 5-10 år på arbejdsmarkedet. For at forsøge at komme nærmere ind på, hvad 50+ medarbejderne reelt efterspørger af efteruddannelse, og hvilke holdninger de repræsenterer, har DIEU for første gang gennemført en spørgeundersøgelse blandt 50+ medarbejderne. Vi håber, at undersøgelsen kaster nyt lys over hele seniorproblematikken og inspirerer til at nye vinkler inddrages i debatten. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 3

4 KONKLUDERENDE RESUME Høj svarprocent Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af brev til personer og er blevet besvaret af 237 personer - en svarprocent på 11 %. Svarpersonerne er 2/3 ledere inkl. projektledere og 1/3 specialister. Aktivitetsniveau i efteruddannelse Blandt de adspurgte er aktivitetsniveauet omkring efteruddannelse rimeligt højt, og der er kun en overraskende svag tendens til, at det aftager med alderen. Desuden er der udbredt tilfredshed med såvel kvantiteten som kvaliteten af den efteruddannelse, man deltager i. Det er først i gruppen af personer i tresserne, at der spores en reelt faldende interesse i efteruddannelse. Indtil da er ønsket at forblive aktiv på arbejdsmarkedet stærkt. Gruppen har en klar erkendelse af, at det forudsætter en løbende opkvalificering i form af kurser og efteruddannelse. Korte kurser og netværk 50+ medarbejderne synes overvejende at efterspørge efteruddannelse af kortere varighed og deltager også gerne i netværk. Når de tager afsted, er det oftest for at deltage i efteruddannelse inden for ledelse/lederudvikling og mere specifik faglig udvikling. Virksomhedernes interesse Når svarpersonerne vurderer deres virksomheds interesse for at bidrage til denne løbende opkvalificering, også af 50+, viser billedet, at den absolut er til stede. Det generelle indtryk er, at mange virksomheder reelt ikke betragter 50+ anderledes end andre medarbejder grupper, når det gælder efteruddannelse. Det samme billede tegner sig, når svarpersonerne bliver bedt om at vurdere graden af interesse fra deres umiddelbare leder. 50+ efterspørger stadig jobmotivationsfaktorer Når undersøgelsen sætter fokus på det mere generelle billede af seniorpolitik og den bredere vurdering af danske virksomheders interesse for at videreudvikle og udnytte gruppens kompetencer, bliver billedet lidt mere broget. Så selvom besvarerne selv synes rimeligt tilfredse med deres situation, er de mere skeptiske i forhold den måde, som danske virksomheder generelt håndterer 50+ medarbejdere. Der synes således en tendens til, at 50+ ikke i så høj grad som omverdenen betragter sig selv om en speciel gruppe med specielle behov, førend de runder de 60. Indtil da efterspørger de på lige fod med andre medarbejdere opfyldelse af de klassiske jobmotivationsfaktorer. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 4

5 DIEU UNDERSØGELSE AF EFTERUDDANNELSE 50+ I undersøgelsen af efteruddannelse 50+ går DIEU tæt på medarbejdere i aldersgruppen 50+ for at afdække sammenhænge mellem uddannelsesbehov og alder. Vi ser nærmere på den enkeltes krav, ønsker og holdning til egen situation og virksomhedernes evne til at imødekomme disse. Det gør vi dels, fordi at vi mener, der i hele debatten om den erfarne arbejdsstyrke, seniorpolitik og pensionsalder mangler 50+ medarbejdernes perspektiver, og dels fordi vi ønsker at finde ud af, hvordan det står til med den gruppe af 50+ medarbejdere, som DIEU har kontakt til. Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af brev til personer, med en opfordring til at besvare spørgeskemaet direkte på hjemmesiden: Det valgte 237 personer at gøre hvilket giver en svarprocent på 11 %. HVEM ER SVARPERSONERNE? Populationen er trukket fra emnedatabasen i DIEU, og er valgt blandt eksisterende og potentielle kunder i både den offentlige og private sektor ud fra følgende kriterier: Medarbejdere og ledere i alderen over 50 år. Idet populationen er valgt fra emnebasen, er svarene sandsynligvis ikke repræsentative for alle typer af 50+ medarbejdere, for det må formodes, at der er tale om personer, som allerede deltager i, eller har interesse i efteruddannelse over gennemsnittet. 36 % af svarpersonerne har tidligere deltaget i DIEU kurser og 64 % har ikke. Svarene er indikative. De tegner et billede af 50+ medarbejdernes ønsker og behov. Gruppen af svarpersoner har oplyst deres alder, køn, anciennitet samt funktion i nuværende stilling. Alder Under % % % % Langt hovedparten af svarpersonerne fordeler sig, som ønsket, i aldersgrupperne fra 50 til 60+. Gruppen under 50 år, der udgør 12 %, er i alderen fra 45 år og opefter. Køn Kvinder 19 % Mænd 81 % Anciennitet Erfarne medarbejdere opfattes traditionelt som personer med lang anciennitet. Svarpersonerne i denne undersøgelse har dog for 70 % s vedkommende været kortere end 9 år i deres nuværende job. Funktion Blandt svarpersonerne er 2/3 ledere/projektledere. Den sidste 1/3 domineres af specialister. Leder med personaleansvar 35 % Leder uden personaleansvar 12 % Projektleder 19 % Specialist 25 % Administrativ medarbejder 5 % Projektmedarbejder 4 % Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 5

6 EFTERUDDANNELSESSTATUS Aktivitetsniveauet inden for efteruddannelse er rimeligt højt blandt de adspurgte, og der er kun en svag tendens til, at det aftager med alderen. Ydermere er der stor tilfredshed med omfanget og indholdet af den efteruddannelse, man deltager i. Svarpersonerne blev blandt andet spurgt om følgende: Deltager du på færre kurser/efteruddannelse nu end for 5 år siden 34 % Deltager du på samme mængde kurser/efteruddannelse nu som for 48 % 5 år siden Deltager du på flere kurser/efteruddannelse nu end for 5 15 % år siden Har ikke deltaget på kurser/efteruddannelse de seneste 5 3 % år Deltagelse i efteruddannelse Omtrent 2/3 af svarpersonerne deltager i en uændret eller større mængde af efteruddannelse og 15 % deltager på flere kurser/- efteruddannelse end for 5 år siden. Taget i betragtning af, at en del brancher har oplevet en økonomisk nedgang de seneste år, er det overraskende mange, der ikke oplever ændringer i forhold til deres efteruddannelse. Når det er sagt, er der stadigvæk 37 %, der enten deltager på færre eller slet ikke har deltaget på kurser/efteruddannelse de seneste 5 år. De fleste, nemlig 70 %, har inden for det sidste år deltaget på et kursus eller anden efteruddannelse. Undersøgelsen giver en formodning om, at svarpersonernes deltagelse i efteruddannelse generelt er på det niveau, de selv ønsker 80 % er meget tilfredse eller tilfredse med mængden af efteruddannelse, de deltager i. Hvilken form for efteruddannelse/kurser har de deltaget i? Her ser vi en tendens til, at der overvejende deltages i efteruddannelse inden for konkrete færdigheder og ikke ledelse og personlig udvikling. Tilfredshed med efteruddannelse Af svarpersonerne var hele 93 % tilfredse med det seneste kursus/efteruddannelse, de deltog på. Den flotte tilfredshedsgrad hænger måske sammen med, at det for 2/3 af svarpersonernes vedkommende var dem selv, der tog initiativet til kurset/efteruddannelsen. Som begrundelser for ikke at have deltaget i efteruddannelse nævnes hyppigst manglende økonomi i virksomheden og manglende tid. Hovedbegrundelsen for at deltage i efteruddannelse er, at det er nødvendigt at følge med. FALDER MEDARBEJDERENS INTERESSE FOR AT ARBEJDE OG UDDANNE SIG MED ALDEREN? Tendensen er, at gruppen 50+ ønsker at forblive aktive på arbejdsmarkedet, og at gruppen prioriterer kurser/efteruddannelser højt. Det er først i gruppen 60+, at interessen for at efteruddanne sig begynder at falde. Kun 2 % af de adspurgte ville holde op med at arbejde med det samme, hvis de havde muligheden. Hele 67 % ønsker at fortsætte med at arbejde nogle år endnu ikke overraskende er denne andel lige under 50 % for svarpersoner over 60 år. Andre arbejdsvilkår - Ca. 10 % af svarpersonerne op til 60 år ønsker at arbejde på nedsat tid. Efter 60 år stiger dette tal til 40 % alle i denne gruppe vil dog gerne fortsætte med at arbejde. Som et alternativ til nedsat tid ønsker 10 % af svarpersonerne et mindre stressende job. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at svarpersonerne ikke er en samlet gruppe, på vej ud af arbejdsmarkedet, men i høj grad ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Tendensen i denne undersøgelse peger i retning af, Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 6

7 at ønsket om at gå på pension er ved eller efter de 65 år. Så for personerne i undersøgelsen er ønsket om at lade sig pensionere absolut ikke højaktuelt, og i tråd hermed tegner sig et klart billede af, at man fortsat prioriterer sin efteruddannelse højt, da det for størstedelen af respondenterne har væsentlig betydning for at bevarer et godt arbejdsliv. 90 % svarer endda at deres efteruddannelse aldrig stopper. Prioritering af efteruddannelse Ønsket om fortsat efteruddannelse er således til stede. Spørgsmålet herefter er, hvor højt efteruddannelse prioriteres af den enkelte i forhold til for 5-10 år siden: Højere 18 % Lavere 21 % Uforandret 61 % Det vil sige gennemsnitligt er interessen for efteruddannelse uforandret. Ændres fokus til det fremadrettede, er der inden for gruppen 60+ op mod en fjerdedel, der ikke forventer at deltage på kurser/efteruddannelse i løbet af de næste 2 år. Til sammenligning er det under 5 % i de andre aldersgrupper, der ikke forventer at deltage på kurser/efteruddannelse inden for de næste to år. FALDER VIRKSOMHEDENS INTERESSE FOR MEDARBEJ- DERENS UDDANNELSE MED ALDEREN? Virksomhederne betragter ikke seniorerne anderledes end andre medarbejdergrupper, når det gælder efteruddannelse. Denne tendens understreges af, at virksomhederne i undersøgelsen er positivt interesserede i den merviden svarpersonerne bidrager med via kurser/efteruddannelse, og at denne viden efterfølgende bliver integreret i virksomheden I konsekvens af, at 50+ medarbejdere ikke behandles anderledes end andre medarbejdergrupper, når det gælder efteruddannelse, tilbyder virksomhederne typisk heller ikke efteruddannelse specielt rettet mod dem. FALDER LEDERENS INTERESSE FOR MEDARBEJDERENS UDDANNELSE MED ALDEREN? Interessen for at 50+ medarbejderen efteruddanner sig, er absolut til stede. Lederen tager selv initiativ til efteruddannelse Lederens interesse stemmer overens med virksomhedens positive holdning til efteruddannelse. Blandt svarpersonerne oplever 60 %, at lederen selv tager initiativ til videreuddannelse. Stilles dette resultat op imod, at hele 85 % oplever, at lederen er interesseret i at svarpersonen uddanner sig, peger det i retning af, at interessen absolut er til stede fra virksomhedens side, men at det ofte kræver at medarbejderen selv tager initiativ til at diskutere efteruddannelse. Ikke alene er lederen meget ofte interesseret i, at medarbejderen uddanner sig, men hele 86 % er også enige med deres leder, om hvilke faglige og personlige kompetencer, de skal udvikle. Ingen skræddersyet efteruddannelse til 50+ Svarene peger absolut i retning af, at virksomhederne er interesserede og villige til at imødekomme medarbejderens ønsker og krav om efteruddannelse. Hele 78 % af svarpersonerne vurderer, at de økonomiske ressourcer, der bliver afsat til kurser/efteruddannelse, er upåvirket af både medarbejderens alder og anciennitet. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 7

8 INDEN FOR HVILKE OMRÅDER EFTERSPØRGES EFTERUDDANNELSE? Ledelse/lederudvikling og faglig udvikling er højest prioriteret, når medarbejdere 50+ vælger efteruddannelse. På arbejdsmarkedet bliver der på tværs af alder og funktionsområder løbende stillet krav om stadig udvikling og fornyelse. Det stiller krav til den enkelte om omstillingsvillighed/omstillingssøgning og efteruddannelse. Efteruddannelse er en naturlig del af hverdagen Således er det et must, at man skal være på omgangshøjde med de kompetencer, der efterspørges i markedet og at det er en fortløbende proces. Svarpersonerne i denne undersøgelse giver selv klart udtryk for, at det er en naturlig del af deres hverdag. De har et fortsat ønske om at efteruddanne sig. Svarpersonernes forventninger til efteruddannelse i løbet af de næste 2 år fremgår af nedenstående liste. Forventede kurser/efteruddannelse 1. Prioritet* Total ** Ledelse/lederudvikling 20 % 12 % Anden faglig udvikling 19 % 18 % IT 13 % 12 % Projektledelse 12 % 10 % Personlig udvikling og kommunikation 9 % 12 % Coaching 7 % 9 % Kvalitet 6 % 6 % Personlig effektivitet 4 % 6 % Anden personlig udvikling 3 % 7 % Forhandling og salg 2 % 4 % Præsentation og skriftig formidling 2 % 4 % * P.g.a. afrunding er sumtallet ikke lig 100 % **Total er når 2. og 3. prioritet inkluderes De uddannelsesområder, der primært efterspørges, er Ledelse/lederudvikling, Anden faglig udvikling, IT samt Projektledelse. Det er ikke muligt på baggrund af det eksisterende datamateriale, at be- eller afkræfte hvorvidt 50+ medarbejderne med alderen i højere grad efterspørger mere fagspecifikke kurser, eller om deres interesse mere går imod lederudvikling og personlige kompetencer. Deltager gerne med de yngre medarbejdere Svarpersonerne ser ikke sig selv som en særlig gruppe, når det gælder efteruddannelse. I undersøgelsen har kun 11 % af respondenterne svaret, at der er uddannelsesområder, hvor det er særligt relevant, at deltagerne er i samme aldersgruppe som dem selv. Af de 11 % specificerer størstedelen, at det enten er: kurser som bygger på erfaring, f.eks. ledelse for meget erfarne ledere kurser i personlig udvikling, hvor det f.eks. kan være rart, hvis deltagerne er samme sted i livsfaserne - derudover nævnes kurser i IT, mentorrollen og udslusning til pensionisttilværelsen enkelte gange. I denne sammenhæng er det interessant, at 30 % af svarpersonerne mener, at udbudet af kurser til medarbejdere 50+ er for lille, men alligevel generelt oplever, at de får deres efteruddannelses behov dækket. I HVILKEN FORM EFTERSPØRGES EFTERUDDANNELSE? Faglige netværk er populære men foretrækkes ikke frem for kurser. Kurserne skal være korte. Medarbejderne 50+ efterspørger i høj grad efteruddannelse af kortere varighed. Det typiske forløb spænder fra gå-hjem-møder og temadage til kurser af max. 3 dages varighed. Tilsvarende 13 % overvejer kun at påbegynde en længerevarende uddannelse f.eks. en modulopbygget efteruddannelse. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 8

9 Videndeling på tværs af faggrænser Interessen samler sig i høj grad om kurser, hvor deltagerne har en varieret jobbaggrund og kommer fra forskellige virksomheder. 95 % af de adspurgte foretrækker også at der er en god variation i den aldersmæssige fordeling blandt de øvrige kursusdeltagere. Måske ikke overraskende efterspørges også mere tid til fordybelse og refleksion. HVORDAN OPLEVES VIRKSOM- HEDERNES SENIORPOLITIK OG HOLDNINGER? undersøgelsen. Det gælder når der f.eks. spørges til om danske virksomheder har for lidt fokus på seniorers værdi, deres kompetenceudvikling m.m. 50+ er kulturbærere Svarpersonernes egen vurdering er, at det ikke er vanskeligt at fastholde dem i jobbet, at de er vigtige kulturbærere, at de er forandringsvillige, og at det ikke er lønnen der er afgørende for, hvorvidt de fastholdes i jobbet. Samtidig er 90 % af svarpersonerne helt enige, enige eller både/og i at der i dag stilles større krav til seniorers efteruddannelse og kompetenceudvikling end for 5 år siden. Omtrent halvdelen af de virksomheder, som svarpersonerne er ansat i, har en nedskrevet seniorpolitik. Sådan fordeler svarerne sig på spørgsmålet: Har din virksomhed en nedskrevet seniorpolitik? Ja 48 % Nej 40 % Ved ikke 12 % Typisk omfattes man af seniorpolitikken fra det 55. år. Efteruddannelse med i seniorpolitik Knap halvdelen af svarpersonerne oplyser, at virksomhedens seniorpolitik omfatter efteruddannelse. Her ud over hersker der tvivl for 32 % af svarpersonerne om, hvorvidt den nedskrevne seniorpolitik specifikt omfatter efteruddannelse. For flertallet, nemlig 89 % er en årlig medarbejdersamtale indbefattet i seniorpolitikken. Kun 15 % er utilfredse eller meget utilfredse med virksomhedens egen seniorpolitik. Spørges der imidlertid til danske virksomheders generelle tilbud til seniorer, mener 25 %, at de ikke er gode. Så græsset er altså ikke altid grønnere andre steder. HVAD EFTERSPØRGER SENIORER 50+ I DERES ARBEJDSLIV? Jobmotivationsfaktorer Mundheldet, at gamle er unge, der er blevet ældre, synes også at gælde for 50+. De synes ikke at opfatte sig selv som en meget speciel gruppe, når det gælder ønsker og behov for kurser og efteruddannelse. Snarere synes de med alderen at sætte endnu mere fokus på, at de klassiske jobmotivationsfaktorer er opfyldt i det daglige: Frihed under ansvar Følelse af at være værdsat God balance mellem job og privatliv Indflydelse på egen arbejdssituation Udnyttelse af personens kompetencer m.m. Hvorimod det konkrete lønniveau i mindre grad synes at påvirke svarpersonernes adfærd, til trods for at der på dette område arbejdes med mange modeller fra det offentliges side for, at påvirke seniorernes adfærd. Med hensyn til efteruddannelse, synes der ikke at være en speciel sammenhæng mellem efterspørgsel og interesse på den ene side, og alder på den anden side, før medarbejderen er tæt på 60. For lidt fokus på seniorer i Danmark Den samme tendens med en mere negativ holdning, når der spørges til danske virksomheder i almindelighed, går igen andre steder i Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 9

10 Myten om 50+ Myterne om, at 50+ medarbejdere er stive, ikke så veluddannede som yngre medarbejdere osv. kan heller ikke bekræftes. En forklaring herpå kan være at andelen af en årgang der blev student voksede kraftigt i 70'erne, så det er uddannelsesmæssigt anderledes at være 50+ i dag, end det var for bare 10 år siden. Erfaringer er også at det ofte er de veluddannede der bliver ved at hælde på uddannelsesmæssigt. Andre undersøgelser tyder på, at de fleste mennesker arbejdsmæssigt topper lige i starten af 50'erne, men der er store individuelle forskelle. Spørgsmålet er derfor om, hvornår vi overhovedet kan operere med betegnelsen senior i arbejdsmæssigt perspektiv. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos

11 Hold dig orienteret Tilmeld dig vores to elektroniske nyhedsservices. Så behøver du ikke selv at være opsøgende. DIEU Nyhedsmail giver dig en gang om måneden interessante artikler om forskning og udviklingstendenser inden for ledelse, projektledelse og personlig og faglig udvikling af mennesker og virksomheder. DIEU Nyhedsmail har over abonnenter. DIEU Service giver dig relevant viden om nye og aktuelle kurser 10 gange om året. DIEU E- mail service har over abonnenter, og når du tilmelder dig, modtager du ikke længere breve postalt fra DIEU kun brochurer. Sådan tilmelder du dig Klik ind på og tilmeld dig vores elektroniske nyhedsservice. DIEU A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Te l Fax bruxelles: 114, Avenue Molière B-1190 Brussels Belgium Te l. +32 (0) Fax +32 (0) london: Adam House 7-10 Adam Street The Strand London WC2N 6AA United Kingdom Te l. +44 (0) Fax +44 (0) DIEU har i 1999 modtaget Th e Euro pean Quality Award i kategori en små og mellemstore virk somheder. DIEU blev kåre t som Danmark s beds te arb ej ds plads i DIEU er Danmark s fø re nde pri vate levera ndør af kurs er og konsulenty yd elser. DIEU er DS/ /E N ISO 9001:2000 certif fi cere t af Dansk Standard.

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere