50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse"

Transkript

1 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus 6 Falder medarbejderens interesse for at arbejde og uddanne sig med alderen? 6 Falder virksomhedens interesse for medarbejderens uddannelse med alderen? 7 Falder lederens interesse for medarbejderens uddannelse med alderen? 7 Inden for hvilke områder efterspørges efteruddannelse? 8 I hvilken form efterspørges efteruddannelse? 8 Hvordan opleves virksomhedernes seniorpolitik og holdninger? 9 Hvad efterspørger seniorer 50+ i deres arbejdsliv? 9 Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 2

3 DIEU UNDERSØGELSE AF EFTERUDDANNELSE 50+ FORORD I debatten om Danmark som videnssamfund, og om hvordan vi sikrer den mest konkurrencedygtige arbejdskraft, spiller den store gruppe af 50+ medarbejdere en væsentlig rolle. På den ene side arbejdes der for, at medarbejderne skal blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet og løbende opkvalificere sig, og på den anden side er der visse grupper i 50+, som føler sig presset ud af arbejdsmarkedet. Et væsentligt element heri er den enkelte virksomheds seniorpolitik, som, når den fungerer bedst, sikrer, at såvel medarbejder som virksomhed får det optimale ud af de sidste 5-10 år på arbejdsmarkedet. For at forsøge at komme nærmere ind på, hvad 50+ medarbejderne reelt efterspørger af efteruddannelse, og hvilke holdninger de repræsenterer, har DIEU for første gang gennemført en spørgeundersøgelse blandt 50+ medarbejderne. Vi håber, at undersøgelsen kaster nyt lys over hele seniorproblematikken og inspirerer til at nye vinkler inddrages i debatten. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 3

4 KONKLUDERENDE RESUME Høj svarprocent Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af brev til personer og er blevet besvaret af 237 personer - en svarprocent på 11 %. Svarpersonerne er 2/3 ledere inkl. projektledere og 1/3 specialister. Aktivitetsniveau i efteruddannelse Blandt de adspurgte er aktivitetsniveauet omkring efteruddannelse rimeligt højt, og der er kun en overraskende svag tendens til, at det aftager med alderen. Desuden er der udbredt tilfredshed med såvel kvantiteten som kvaliteten af den efteruddannelse, man deltager i. Det er først i gruppen af personer i tresserne, at der spores en reelt faldende interesse i efteruddannelse. Indtil da er ønsket at forblive aktiv på arbejdsmarkedet stærkt. Gruppen har en klar erkendelse af, at det forudsætter en løbende opkvalificering i form af kurser og efteruddannelse. Korte kurser og netværk 50+ medarbejderne synes overvejende at efterspørge efteruddannelse af kortere varighed og deltager også gerne i netværk. Når de tager afsted, er det oftest for at deltage i efteruddannelse inden for ledelse/lederudvikling og mere specifik faglig udvikling. Virksomhedernes interesse Når svarpersonerne vurderer deres virksomheds interesse for at bidrage til denne løbende opkvalificering, også af 50+, viser billedet, at den absolut er til stede. Det generelle indtryk er, at mange virksomheder reelt ikke betragter 50+ anderledes end andre medarbejder grupper, når det gælder efteruddannelse. Det samme billede tegner sig, når svarpersonerne bliver bedt om at vurdere graden af interesse fra deres umiddelbare leder. 50+ efterspørger stadig jobmotivationsfaktorer Når undersøgelsen sætter fokus på det mere generelle billede af seniorpolitik og den bredere vurdering af danske virksomheders interesse for at videreudvikle og udnytte gruppens kompetencer, bliver billedet lidt mere broget. Så selvom besvarerne selv synes rimeligt tilfredse med deres situation, er de mere skeptiske i forhold den måde, som danske virksomheder generelt håndterer 50+ medarbejdere. Der synes således en tendens til, at 50+ ikke i så høj grad som omverdenen betragter sig selv om en speciel gruppe med specielle behov, førend de runder de 60. Indtil da efterspørger de på lige fod med andre medarbejdere opfyldelse af de klassiske jobmotivationsfaktorer. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 4

5 DIEU UNDERSØGELSE AF EFTERUDDANNELSE 50+ I undersøgelsen af efteruddannelse 50+ går DIEU tæt på medarbejdere i aldersgruppen 50+ for at afdække sammenhænge mellem uddannelsesbehov og alder. Vi ser nærmere på den enkeltes krav, ønsker og holdning til egen situation og virksomhedernes evne til at imødekomme disse. Det gør vi dels, fordi at vi mener, der i hele debatten om den erfarne arbejdsstyrke, seniorpolitik og pensionsalder mangler 50+ medarbejdernes perspektiver, og dels fordi vi ønsker at finde ud af, hvordan det står til med den gruppe af 50+ medarbejdere, som DIEU har kontakt til. Undersøgelsen er gennemført ved udsendelse af brev til personer, med en opfordring til at besvare spørgeskemaet direkte på hjemmesiden: Det valgte 237 personer at gøre hvilket giver en svarprocent på 11 %. HVEM ER SVARPERSONERNE? Populationen er trukket fra emnedatabasen i DIEU, og er valgt blandt eksisterende og potentielle kunder i både den offentlige og private sektor ud fra følgende kriterier: Medarbejdere og ledere i alderen over 50 år. Idet populationen er valgt fra emnebasen, er svarene sandsynligvis ikke repræsentative for alle typer af 50+ medarbejdere, for det må formodes, at der er tale om personer, som allerede deltager i, eller har interesse i efteruddannelse over gennemsnittet. 36 % af svarpersonerne har tidligere deltaget i DIEU kurser og 64 % har ikke. Svarene er indikative. De tegner et billede af 50+ medarbejdernes ønsker og behov. Gruppen af svarpersoner har oplyst deres alder, køn, anciennitet samt funktion i nuværende stilling. Alder Under % % % % Langt hovedparten af svarpersonerne fordeler sig, som ønsket, i aldersgrupperne fra 50 til 60+. Gruppen under 50 år, der udgør 12 %, er i alderen fra 45 år og opefter. Køn Kvinder 19 % Mænd 81 % Anciennitet Erfarne medarbejdere opfattes traditionelt som personer med lang anciennitet. Svarpersonerne i denne undersøgelse har dog for 70 % s vedkommende været kortere end 9 år i deres nuværende job. Funktion Blandt svarpersonerne er 2/3 ledere/projektledere. Den sidste 1/3 domineres af specialister. Leder med personaleansvar 35 % Leder uden personaleansvar 12 % Projektleder 19 % Specialist 25 % Administrativ medarbejder 5 % Projektmedarbejder 4 % Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 5

6 EFTERUDDANNELSESSTATUS Aktivitetsniveauet inden for efteruddannelse er rimeligt højt blandt de adspurgte, og der er kun en svag tendens til, at det aftager med alderen. Ydermere er der stor tilfredshed med omfanget og indholdet af den efteruddannelse, man deltager i. Svarpersonerne blev blandt andet spurgt om følgende: Deltager du på færre kurser/efteruddannelse nu end for 5 år siden 34 % Deltager du på samme mængde kurser/efteruddannelse nu som for 48 % 5 år siden Deltager du på flere kurser/efteruddannelse nu end for 5 15 % år siden Har ikke deltaget på kurser/efteruddannelse de seneste 5 3 % år Deltagelse i efteruddannelse Omtrent 2/3 af svarpersonerne deltager i en uændret eller større mængde af efteruddannelse og 15 % deltager på flere kurser/- efteruddannelse end for 5 år siden. Taget i betragtning af, at en del brancher har oplevet en økonomisk nedgang de seneste år, er det overraskende mange, der ikke oplever ændringer i forhold til deres efteruddannelse. Når det er sagt, er der stadigvæk 37 %, der enten deltager på færre eller slet ikke har deltaget på kurser/efteruddannelse de seneste 5 år. De fleste, nemlig 70 %, har inden for det sidste år deltaget på et kursus eller anden efteruddannelse. Undersøgelsen giver en formodning om, at svarpersonernes deltagelse i efteruddannelse generelt er på det niveau, de selv ønsker 80 % er meget tilfredse eller tilfredse med mængden af efteruddannelse, de deltager i. Hvilken form for efteruddannelse/kurser har de deltaget i? Her ser vi en tendens til, at der overvejende deltages i efteruddannelse inden for konkrete færdigheder og ikke ledelse og personlig udvikling. Tilfredshed med efteruddannelse Af svarpersonerne var hele 93 % tilfredse med det seneste kursus/efteruddannelse, de deltog på. Den flotte tilfredshedsgrad hænger måske sammen med, at det for 2/3 af svarpersonernes vedkommende var dem selv, der tog initiativet til kurset/efteruddannelsen. Som begrundelser for ikke at have deltaget i efteruddannelse nævnes hyppigst manglende økonomi i virksomheden og manglende tid. Hovedbegrundelsen for at deltage i efteruddannelse er, at det er nødvendigt at følge med. FALDER MEDARBEJDERENS INTERESSE FOR AT ARBEJDE OG UDDANNE SIG MED ALDEREN? Tendensen er, at gruppen 50+ ønsker at forblive aktive på arbejdsmarkedet, og at gruppen prioriterer kurser/efteruddannelser højt. Det er først i gruppen 60+, at interessen for at efteruddanne sig begynder at falde. Kun 2 % af de adspurgte ville holde op med at arbejde med det samme, hvis de havde muligheden. Hele 67 % ønsker at fortsætte med at arbejde nogle år endnu ikke overraskende er denne andel lige under 50 % for svarpersoner over 60 år. Andre arbejdsvilkår - Ca. 10 % af svarpersonerne op til 60 år ønsker at arbejde på nedsat tid. Efter 60 år stiger dette tal til 40 % alle i denne gruppe vil dog gerne fortsætte med at arbejde. Som et alternativ til nedsat tid ønsker 10 % af svarpersonerne et mindre stressende job. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at svarpersonerne ikke er en samlet gruppe, på vej ud af arbejdsmarkedet, men i høj grad ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Tendensen i denne undersøgelse peger i retning af, Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 6

7 at ønsket om at gå på pension er ved eller efter de 65 år. Så for personerne i undersøgelsen er ønsket om at lade sig pensionere absolut ikke højaktuelt, og i tråd hermed tegner sig et klart billede af, at man fortsat prioriterer sin efteruddannelse højt, da det for størstedelen af respondenterne har væsentlig betydning for at bevarer et godt arbejdsliv. 90 % svarer endda at deres efteruddannelse aldrig stopper. Prioritering af efteruddannelse Ønsket om fortsat efteruddannelse er således til stede. Spørgsmålet herefter er, hvor højt efteruddannelse prioriteres af den enkelte i forhold til for 5-10 år siden: Højere 18 % Lavere 21 % Uforandret 61 % Det vil sige gennemsnitligt er interessen for efteruddannelse uforandret. Ændres fokus til det fremadrettede, er der inden for gruppen 60+ op mod en fjerdedel, der ikke forventer at deltage på kurser/efteruddannelse i løbet af de næste 2 år. Til sammenligning er det under 5 % i de andre aldersgrupper, der ikke forventer at deltage på kurser/efteruddannelse inden for de næste to år. FALDER VIRKSOMHEDENS INTERESSE FOR MEDARBEJ- DERENS UDDANNELSE MED ALDEREN? Virksomhederne betragter ikke seniorerne anderledes end andre medarbejdergrupper, når det gælder efteruddannelse. Denne tendens understreges af, at virksomhederne i undersøgelsen er positivt interesserede i den merviden svarpersonerne bidrager med via kurser/efteruddannelse, og at denne viden efterfølgende bliver integreret i virksomheden I konsekvens af, at 50+ medarbejdere ikke behandles anderledes end andre medarbejdergrupper, når det gælder efteruddannelse, tilbyder virksomhederne typisk heller ikke efteruddannelse specielt rettet mod dem. FALDER LEDERENS INTERESSE FOR MEDARBEJDERENS UDDANNELSE MED ALDEREN? Interessen for at 50+ medarbejderen efteruddanner sig, er absolut til stede. Lederen tager selv initiativ til efteruddannelse Lederens interesse stemmer overens med virksomhedens positive holdning til efteruddannelse. Blandt svarpersonerne oplever 60 %, at lederen selv tager initiativ til videreuddannelse. Stilles dette resultat op imod, at hele 85 % oplever, at lederen er interesseret i at svarpersonen uddanner sig, peger det i retning af, at interessen absolut er til stede fra virksomhedens side, men at det ofte kræver at medarbejderen selv tager initiativ til at diskutere efteruddannelse. Ikke alene er lederen meget ofte interesseret i, at medarbejderen uddanner sig, men hele 86 % er også enige med deres leder, om hvilke faglige og personlige kompetencer, de skal udvikle. Ingen skræddersyet efteruddannelse til 50+ Svarene peger absolut i retning af, at virksomhederne er interesserede og villige til at imødekomme medarbejderens ønsker og krav om efteruddannelse. Hele 78 % af svarpersonerne vurderer, at de økonomiske ressourcer, der bliver afsat til kurser/efteruddannelse, er upåvirket af både medarbejderens alder og anciennitet. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 7

8 INDEN FOR HVILKE OMRÅDER EFTERSPØRGES EFTERUDDANNELSE? Ledelse/lederudvikling og faglig udvikling er højest prioriteret, når medarbejdere 50+ vælger efteruddannelse. På arbejdsmarkedet bliver der på tværs af alder og funktionsområder løbende stillet krav om stadig udvikling og fornyelse. Det stiller krav til den enkelte om omstillingsvillighed/omstillingssøgning og efteruddannelse. Efteruddannelse er en naturlig del af hverdagen Således er det et must, at man skal være på omgangshøjde med de kompetencer, der efterspørges i markedet og at det er en fortløbende proces. Svarpersonerne i denne undersøgelse giver selv klart udtryk for, at det er en naturlig del af deres hverdag. De har et fortsat ønske om at efteruddanne sig. Svarpersonernes forventninger til efteruddannelse i løbet af de næste 2 år fremgår af nedenstående liste. Forventede kurser/efteruddannelse 1. Prioritet* Total ** Ledelse/lederudvikling 20 % 12 % Anden faglig udvikling 19 % 18 % IT 13 % 12 % Projektledelse 12 % 10 % Personlig udvikling og kommunikation 9 % 12 % Coaching 7 % 9 % Kvalitet 6 % 6 % Personlig effektivitet 4 % 6 % Anden personlig udvikling 3 % 7 % Forhandling og salg 2 % 4 % Præsentation og skriftig formidling 2 % 4 % * P.g.a. afrunding er sumtallet ikke lig 100 % **Total er når 2. og 3. prioritet inkluderes De uddannelsesområder, der primært efterspørges, er Ledelse/lederudvikling, Anden faglig udvikling, IT samt Projektledelse. Det er ikke muligt på baggrund af det eksisterende datamateriale, at be- eller afkræfte hvorvidt 50+ medarbejderne med alderen i højere grad efterspørger mere fagspecifikke kurser, eller om deres interesse mere går imod lederudvikling og personlige kompetencer. Deltager gerne med de yngre medarbejdere Svarpersonerne ser ikke sig selv som en særlig gruppe, når det gælder efteruddannelse. I undersøgelsen har kun 11 % af respondenterne svaret, at der er uddannelsesområder, hvor det er særligt relevant, at deltagerne er i samme aldersgruppe som dem selv. Af de 11 % specificerer størstedelen, at det enten er: kurser som bygger på erfaring, f.eks. ledelse for meget erfarne ledere kurser i personlig udvikling, hvor det f.eks. kan være rart, hvis deltagerne er samme sted i livsfaserne - derudover nævnes kurser i IT, mentorrollen og udslusning til pensionisttilværelsen enkelte gange. I denne sammenhæng er det interessant, at 30 % af svarpersonerne mener, at udbudet af kurser til medarbejdere 50+ er for lille, men alligevel generelt oplever, at de får deres efteruddannelses behov dækket. I HVILKEN FORM EFTERSPØRGES EFTERUDDANNELSE? Faglige netværk er populære men foretrækkes ikke frem for kurser. Kurserne skal være korte. Medarbejderne 50+ efterspørger i høj grad efteruddannelse af kortere varighed. Det typiske forløb spænder fra gå-hjem-møder og temadage til kurser af max. 3 dages varighed. Tilsvarende 13 % overvejer kun at påbegynde en længerevarende uddannelse f.eks. en modulopbygget efteruddannelse. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 8

9 Videndeling på tværs af faggrænser Interessen samler sig i høj grad om kurser, hvor deltagerne har en varieret jobbaggrund og kommer fra forskellige virksomheder. 95 % af de adspurgte foretrækker også at der er en god variation i den aldersmæssige fordeling blandt de øvrige kursusdeltagere. Måske ikke overraskende efterspørges også mere tid til fordybelse og refleksion. HVORDAN OPLEVES VIRKSOM- HEDERNES SENIORPOLITIK OG HOLDNINGER? undersøgelsen. Det gælder når der f.eks. spørges til om danske virksomheder har for lidt fokus på seniorers værdi, deres kompetenceudvikling m.m. 50+ er kulturbærere Svarpersonernes egen vurdering er, at det ikke er vanskeligt at fastholde dem i jobbet, at de er vigtige kulturbærere, at de er forandringsvillige, og at det ikke er lønnen der er afgørende for, hvorvidt de fastholdes i jobbet. Samtidig er 90 % af svarpersonerne helt enige, enige eller både/og i at der i dag stilles større krav til seniorers efteruddannelse og kompetenceudvikling end for 5 år siden. Omtrent halvdelen af de virksomheder, som svarpersonerne er ansat i, har en nedskrevet seniorpolitik. Sådan fordeler svarerne sig på spørgsmålet: Har din virksomhed en nedskrevet seniorpolitik? Ja 48 % Nej 40 % Ved ikke 12 % Typisk omfattes man af seniorpolitikken fra det 55. år. Efteruddannelse med i seniorpolitik Knap halvdelen af svarpersonerne oplyser, at virksomhedens seniorpolitik omfatter efteruddannelse. Her ud over hersker der tvivl for 32 % af svarpersonerne om, hvorvidt den nedskrevne seniorpolitik specifikt omfatter efteruddannelse. For flertallet, nemlig 89 % er en årlig medarbejdersamtale indbefattet i seniorpolitikken. Kun 15 % er utilfredse eller meget utilfredse med virksomhedens egen seniorpolitik. Spørges der imidlertid til danske virksomheders generelle tilbud til seniorer, mener 25 %, at de ikke er gode. Så græsset er altså ikke altid grønnere andre steder. HVAD EFTERSPØRGER SENIORER 50+ I DERES ARBEJDSLIV? Jobmotivationsfaktorer Mundheldet, at gamle er unge, der er blevet ældre, synes også at gælde for 50+. De synes ikke at opfatte sig selv som en meget speciel gruppe, når det gælder ønsker og behov for kurser og efteruddannelse. Snarere synes de med alderen at sætte endnu mere fokus på, at de klassiske jobmotivationsfaktorer er opfyldt i det daglige: Frihed under ansvar Følelse af at være værdsat God balance mellem job og privatliv Indflydelse på egen arbejdssituation Udnyttelse af personens kompetencer m.m. Hvorimod det konkrete lønniveau i mindre grad synes at påvirke svarpersonernes adfærd, til trods for at der på dette område arbejdes med mange modeller fra det offentliges side for, at påvirke seniorernes adfærd. Med hensyn til efteruddannelse, synes der ikke at være en speciel sammenhæng mellem efterspørgsel og interesse på den ene side, og alder på den anden side, før medarbejderen er tæt på 60. For lidt fokus på seniorer i Danmark Den samme tendens med en mere negativ holdning, når der spørges til danske virksomheder i almindelighed, går igen andre steder i Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos 50+ 9

10 Myten om 50+ Myterne om, at 50+ medarbejdere er stive, ikke så veluddannede som yngre medarbejdere osv. kan heller ikke bekræftes. En forklaring herpå kan være at andelen af en årgang der blev student voksede kraftigt i 70'erne, så det er uddannelsesmæssigt anderledes at være 50+ i dag, end det var for bare 10 år siden. Erfaringer er også at det ofte er de veluddannede der bliver ved at hælde på uddannelsesmæssigt. Andre undersøgelser tyder på, at de fleste mennesker arbejdsmæssigt topper lige i starten af 50'erne, men der er store individuelle forskelle. Spørgsmålet er derfor om, hvornår vi overhovedet kan operere med betegnelsen senior i arbejdsmæssigt perspektiv. Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos

11 Hold dig orienteret Tilmeld dig vores to elektroniske nyhedsservices. Så behøver du ikke selv at være opsøgende. DIEU Nyhedsmail giver dig en gang om måneden interessante artikler om forskning og udviklingstendenser inden for ledelse, projektledelse og personlig og faglig udvikling af mennesker og virksomheder. DIEU Nyhedsmail har over abonnenter. DIEU Service giver dig relevant viden om nye og aktuelle kurser 10 gange om året. DIEU E- mail service har over abonnenter, og når du tilmelder dig, modtager du ikke længere breve postalt fra DIEU kun brochurer. Sådan tilmelder du dig Klik ind på og tilmeld dig vores elektroniske nyhedsservice. DIEU A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Te l Fax bruxelles: 114, Avenue Molière B-1190 Brussels Belgium Te l. +32 (0) Fax +32 (0) london: Adam House 7-10 Adam Street The Strand London WC2N 6AA United Kingdom Te l. +44 (0) Fax +44 (0) DIEU har i 1999 modtaget Th e Euro pean Quality Award i kategori en små og mellemstore virk somheder. DIEU blev kåre t som Danmark s beds te arb ej ds plads i DIEU er Danmark s fø re nde pri vate levera ndør af kurs er og konsulenty yd elser. DIEU er DS/ /E N ISO 9001:2000 certif fi cere t af Dansk Standard.

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme Indhold Baggrund og formål... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 2 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Spørgeundersøgelsen fra november 2012... 3 Telefoninterviews... 4 Sammenfatning og konklusioner... 4 Medier...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere