ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler"

Transkript

1 Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version august 2009

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forkortelser og forklaringer Record oversigt Record specifikationer: Forsendelse Header: Faktura Header: Faktura Kunde: Faktura Leveringssted: Faktura Udsteder (Leverandør): Faktura Betaling: Faktura Rabat & Gebyr: Faktura Totaler: Faktura Linie: Print-eksempel med felthenvisning Eksempel i record-format Eksempel i CSV-format...13

3 1 Forkortelser og forklaringer Record Record id M/C Lgd. Typ Pos. Nr. Samling af datafelter i en given struktur. Navn på given record, samtidigt identifikationen af hvilken record der er tale om Mandatory / Conditional. Angivelse af om record eller felt er krævet (mandatory) eller frivilligt (conditional) Feltlængde Felttype. an = alfanumerisk, n = numerisk Position. Når der er tale om fastlængde records angiver Pos. hhv. start og slutposition for datafeltet. Feltidentifikation, medtaget for henvisning til feltet Alle beløbsfelter angives med underforstået to decimaler (ører). F.eks. angives 1.543,75 som Procentangivelser angives på tilsvarende måde, således angives 25% som I dokumentationen forekommer felter som er reserveret til evt. fremtidigt brug. Disse er angivet som shaded. Feltlængderne er (primært) tænkt anvendt i forbindelse med det record-baserede filformat. For CSVformatets og XML-formaternes vedkommende er feltlængderne helt eller delvist underordnet. Formatet kan anvendes til såvel faktura som kreditnota. De steder hvor ordet faktura er nævnt skal det læses som faktura / kreditnota. Det beskrevne format omhandler primært input-format til ecomone. I de tilfælde hvor ecomone formatet anvendes som output (f.eks. i ecomone Online CSV-download) er der nogle mindre forskelle fra det beskrevne. Disse forskelle vedrører: Beløbsfelter: Disse er i output-formatet præsenteret med to decimaler og punktum som decimalpunkt (eks.: ). Datofelter: Disse er i output-formatet præsenteret i formatet: YYYY-MM-DD. Ovennævnte ændringer er foretaget i output-formatet for at gøre det lettere at anvende formatet direkte fra download. 2 Record oversigt ID: Beskrivelse: M/C Forek. HDR Forsendelsesheader M 1 FDR Faktura Header M 1 KUN Fakturakunde M 1 LEV Leveringssted C 0-1 UDS Fakturaudsteder M 1 BTM Betalingsbetingelser og betalingsmåde M 1 RAB Rabat og gebyrer C 0-10 TOT Fakturatotaler M 1 LIN Fakturalinie M

4 3 Record specifikationer: 3.1 Forsendelse Header: Forsendelse Header M 1 X1 Recordidentifier HDR M 3 an 1 3 H1 Afsender identifikation M 35 an 4-38 H2 Modtager identifikation M 35 an H3 Dokumenttype FAK M 3 an H4 Afsendelsesdato M 8 n H5 Afsendelsestidspunkt C 6 n Forsendelse Header anvendes til at angive éntydige identifikationer for forsendelsen. Det drejer sig om identifikation af afsender, modtager, dokumenttype og dato for afsendelse. Anvendes primært til éntydig identifikation til brug for videre konvertering. Afsender og modtageridentifikation kan enten være i standardiseret format (f.eks.) GLN nr., CVR nr. el. lign. Indholdet skal altid aftales med Post Danmark ekom. Dokumenttypen er for fakturaens vedkommende altid FAK og for kreditnotaen KRE. Afsendelsesdato er i formatet YYYYMMDD og tidspunktet: HHMM. NB: Hvis modtagere udelukkende er offentlige institutioner der modtager OIOXML via VANS, skal H2 Modtager identifikation altid sættes til

5 3.2 Faktura Header: Faktura Header M 1 X1 Recordidentifier FDR M 3 an 1 3 F1 Fakturanummer (kreditnotanummer) M 35 an 4 38 F2 Fakturadato (kreditnotadato) M 8 n F3 Fakturatype M 1 an F4 Valutatype M 3 an F5 Købers ordrenummer M 35 an F6 Sælgers ordrenummer C 35 an F7 Ordredato M 8 n F8 Regningsmodtageridentifikation M 13 an Faktura Header anvendes til header oplysninger der gælder for én faktura. Format for F2 og F7: YYYYMMDD F3 kan indeholde F for faktura og K for kreditnota F4 indeholder den valuta der gælder for hele fakturaen. Indholdet er koderne fra DS/ISO4217:2002, f.eks. DKK (danske kroner) og EUR (euro). Købers ordrenummer skal altid angives hvorimod sælgers ordrenummer er valgfrit. F8 er modtagerens GLN (EAN) nr., og er obligatorisk for fakturaer til offentlige myndigheder.

6 3.3 Faktura Kunde: Faktura Kunde M 1 X1 Recordidentifier KUN M 3 an 1-3 K1 Kundeidentifikation C 35 an 4-38 K2 Kundeidentifikation type C 3 an K3 Dimensionskontostreng M 35 an K4 Kunde navn M 35 an K5 Kunde type C 1 an K6 Kunde vejnavn1 M 35 an K7 Kunde vejnavn2 C 35 an K8 Kunde husnummer C 15 an K9 Kunde by M 35 an K10 Kunde postnr M 15 an K11 Kunde landekode C 2 an K12 Kunde reference identifikation M 35 an K13 Kunde reference navn C 35 an K14 Kunde reference tlf C 15 an K15 Kunde reference fax C 15 an K16 Kunde reference mail C 35 an K17 Kunde reference rolle C 35 an Faktura Kunde anvendes til at angive oplysninger om kunden (køberen). Der kan angives to forskellige KUN records, én for Fakturering (K5 = F ) og én for Juridisk (K5 = J ). NB: Anvendelsen af K5 er ikke implementeret. Der kan p.t. kun angives én forekomst af Faktura kunde. K1 indeholder en éntydig identifikation af kunden. I modsætning til regningsmodtagerid kan der her være tale om andre identifikationer. K2 angiver hvilken id der er tale om: CVR = CVR-nr. SE = SE-nr. P = P-nr. EAN = EAN-nr. DUN = DUNS-nr. K3: Såfremt køber har opgivet en dimensionskontostreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jvnf. Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste dimensionskontostreng fremgår af fakturaen. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en dimensionskontostreng. K11: Landekode i ISO format, hvor f.eks. Danmark = DK. Referencefelterne (K12 K17 kan anvendes til at angive en referenceperson hos ordreafgiveren. Feltet K12, kunde reference identifikation er et vigtigt felt idet en offentlig myndighed ved afgivelse af ordren skal oplyse en kundereference. Jvnf. Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse er køber berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste kunde reference identifikation fremgår af fakturaen. NB: Felterne K13 K17 anvendes p.t. ikke.

7 3.4 Faktura Leveringssted: Faktura Leveringssted C 0-1 X1 Recordidentifier LEV M 3 an 1-3 L1 Kunde levering identifikation C 35 an 4-38 L2 Kunde levering id type C 3 an L3 Kunde levering navn C 35 an L4 Kunde levering type C 1 an L5 Kunde levering vejnavn1 C 35 an L6 Kunde levering vejnavn2 C 35 an L7 Kunde levering husnummer C 15 an L8 Kunde levering by C 35 an L9 Kunde levering postnr C 15 an L10 Kunde levering sprog C 3 an L11 Kunde levering reference identifikation C 35 an L12 Kunde levering reference navn C 35 an L13 Kunde levering reference tlf C 15 an L14 Kunde levering reference fax C 15 an L15 Kunde levering reference mail C 35 an L16 Kunde levering reference rolle C 35 an Faktura Leveringssted kan anvendes til angivelse af et leveringssted. Hvis feltet L1 anvendes, skal L2 angive typen af identifikation jvnf. Nedenstående forkortelser: CVR = CVR-nr. SE = SE-nr. P = P-nr. EAN = EAN-nr. DUN = DUNS-nr. L10: Sprog angives i DS/ISO 639-1:2002 hvor f.eks. dansk = da.

8 3.5 Faktura Udsteder (Leverandør): Faktura Udsteder (leverandør) M 1 X1 Recordidentifier UDS M 3 an 1-3 U1 Udsteder identifikation M 35 an 4-38 U2 Udsteder identifikation type M 3 an U3 Udsteder navn M 35 an U4 Udsteder vejnavn1 M 35 an U5 Udsteder vejnavn2 C 35 an U6 Udsteder husnr C 15 an U7 Udsteder by M 35 an U8 Udsteder postnr M 15 an U9 Udsteder landekode M 2 an U10 Udsteder CVR M 35 an U11 Udsteder CVR type M 3 an U12 Udsteder kontakt telefonnr. C 15 an U13 Udsteder kontakt faxnr. C 15 an U14 Udsteder kontakt C 35 an Faktura Udsteder (Leverandør) anvendes til informationer om leverandør (udstederen af fakturaen/kreditnotaen). U1 anvendes til en entydig identifikation, og U2 angiver hvilken identifikation der er tale om jvnf. nedenstående: CVR = CVR-nr. SE = SE-nr. P = P-nr. EAN = EAN-nr. DUN = DUNS-nr. U11: Landekode angives i ISO U12: Angiver fakturaudstederens CVR eller SE nummer. U13: Angiver om koden i U12 er CVR-nr. ( CVR ) eller SE-nr. ( SE )

9 3.6 Faktura Betaling: Faktura Betaling M 1 X1 Recordidentifier BTM M 3 an 1-3 B1 Kortartskode C 2 an 4 5 B2 Betalingsdato C 8 n 6-13 B3 Betalingstype C 1 an B4 Betalings id C 16 n B5 Kreditornummer C 8 n B6 Kontonummer C 20 an B7 Kontotype C 9 an B8 Bankafdeling id C 10 an B9 Bank id C 11 an B10 Bank navn C 35 an B11 Betalingsadvis modtager C 20 an B12 Betalingsadvis afsender C 20 an B13 Betalingsbetingelse C 1 an B14 Toldkurs C 15 n B15 Kontantrabatsats C 10 n B16 Strafrentesats C 10 n B17 Kontantrabatdato C 8 n B18 Strafrentedato C 8 n B19 Betalingsbetingelse Note C 35 an B20 Lang advisering C 512 an Faktura Betaling anvendes til at angive betalingsmåde og betalingsbetingelser. Betalingsmåden er styret af indholdet i B3 (Betalingstype): K = Kontooverførsel I = Indbetalingskort B1 (kortartskode) kan ved B3 = I indeholde følgende: 04, 71, 73 eller 75 B2 (betalingsdato), B17 (kontantrabatdato) og B18 (strafrentedato) er alle i formatet YYYYMMDD. B4 (betalings id) indeholder OCR-referencen (0, 15 el. 16 cifre). B5 (kreditornummer): Det 8 cifrede kreditornummer hos PBS. B6 (kontonummer): Sælgers kontonr. i forbindelse med B3 = K B7 (kontotype): Sælgers kontotype angivelse: BANK, GIRO eller FIK. B8 (bankafdeling id): Det 4-cifrede bank reg.nr. i forbindelse med B3 = K B9 (bank id): Sælgers banks BIC (Bank Identification Code) SWIFT adr. B20 (lang advisering kan anvendes sammen med B1 = 73 el. 75. B13 (betalingsbetingelse) kan antage værdierne: K = Kontraktmæssigt aftalt S = Specifik NB: Disse koder anvendes p.t. ikke, i stedet bruges B19 B14 er toldkursen i den valgte valuta (anvendes ikke p.t.) B15 kontantrabat udtrykt i promille: Den rabat der fratrækkes ved betaling inden kontantrabatdato. B16 (strafrentesats) udtrykt i promille: Det der tillægges ved betaling senere end betalingsdato. B19: Betalingsbetingelse i fri tekst.

10 3.7 Faktura Rabat & Gebyr: Faktura Rabat & Gebyr C 0-10 X1 Recordidentifier RAB M 3 an 1-3 R1 Gebyr kategori M 6 an 4-9 R2 Momspligtigt M 1 an R3 Gebyr total M 10 n Faktura Rabat & Gebyr anvendes til angivelse af diverse rabatter og gebyrer. R1 (Gebyr kategori) kan have følgende værdier: Rabat, Fragt, Afgift eller Told. R2 (momspligtigt) angiver om rabatten/gebyret er momspligtigt med hhv. J for Ja og N for Nej. R3 (gebyr total) angiver det totale rabat/gebyr i hele ører. 3.8 Faktura Totaler: Faktura Totaler M 1 X1 Recordidentifier TOT M 3 an 1-3 T1 Fakturalinie total M 12 n 4-15 T2 Fakturatotal M 12 n T3 Afgiftstype M 1 an T4 Momsgrundlag M 10 n T5 Momsbeløb M 10 n T6 Momsprocent M 2 n Faktura Totaler anvendes til at angive totalbeløb mv., der gælder for hele fakturaen. Alle beløbsangivelser (T1, T2, T4 og T5) er i hele ører. T6 Momsprocent er i heltal. T3 Afgiftstype kan enten være J (moms) eller N (ej moms = zero-rated ).

11 3.9 Faktura Linie: Faktura Linie M X1 Recordidentifier LIN M 3 an 1-3 L1 Linie nummer C 5 n 4-8 L2 Antal enheder M 18 n 9-26 L3 Enhedstype C 5 an L4 Enhedsudsteder C 5 an L5 Liniebeløb M 18 n L6 Varebeskrivelse C 35 an L7 Enhedspris C 18 n L8 Gebyrkategori C 6 an L9 Momsindikator for gebyr C 1 an L10 Gebyrbeløb C 18 n L11 Leverandør varenummer M 15 an L12 Købers varenummer C 15 an L13 Momsindikator M 1 an L14 Momsbeløb C 15 an Faktura Line indeholder alle oplysninger på linieniveau på fakturaen. L3 Enhedstype angives som udgangspunkt jvnf. Unit of Measure fra UN/CEFACT recom. 20 af L4 Enhedsudsteder angives til UNUOM ved L3 som nævnt ovenfor, i andre tilfælde som: n/a. NB: Anvendes ikke p.t. L5 Liniebeløb, L8 Enhedspris og L10 Gebyrbeløb angives i hele ører. L8 Gebyrkategori udfyldes med Rabat, Gebyr, Fragt, Afgift eller Told. L9 Momsindikator for gebyr udfyldes med J for moms, N for momsfritagelse (for gebyr). NB: L8 L10 anvendes p.t. ikke. L13 Momsindikator udfyldes med J for moms, N for momsfritagelse (for hele varelinien).

12 4 Print-eksempel med felthenvisning FAKTURA F3 CVR: U U10 Post Danmark A/S U3 Tietgensgade U4 37 U6 ekommunikation U U8 København V U7 Telefon: U12 Telefax: U13 Mail: U14 Danske Bank B B B6 Regningsmodtagerid: F8 Fakturanummer: F Kunde: Levering: Fakturadato: F CVR: K K1 Jan Bo Sørensen K4 Kirkegade K6 42 K8 Ferslev K K10 Skibby K9 Rekvirent: ID: Port4 L1 Transportvej L5 24 L L9 Lastby L8 Køber ordrenummer: F Sælger ordrenummer: F6 K Ordredato: F Kontostreng: K Ref.: JBS K12 Valuta: DKK F4 Betalingsdato: B2 Betaling: Betingelser: 30 dage netto B19 +71< < B1 B4 B5 L1 Leverandør vnr.: L11 Kunde vnr.: L12 Varebeskrivelse L6 Antal L2 Enh. L3 Pris L7 Moms L13 Beløb L Blyanter 12 Stk 3,67 * 44, Viskelæder 7 Stk 37,34 * 261, Hulmaskine 24 Stk 83,45 * 2002, Whiteboard pen 4 Stk 12,23 * 48, Kuglepen 9 Stk 6,89 * 62,01 Total: T1 2419,15 Fragt: R1 R3 125,37 Rabat: R1 R3 500,00 Moms 25 T6 % T5 479,79 Momsgrundlag: T4 1919,15 Fakturatotal: T2 2898,94

13 5 Eksempel i record-format Bemærk: Af overskuelighedshensyn vises kun de første 120 karakterer af hver linie (record). HDR FAK FDR FDKK K KUN CVR Jan Bo Sørensen Kirkegade BTM I FIK 3430 Danske Bank RABFragt N RABRabat J TOT J LIN Stk 4404Blyanter 367 LIN 002 7Stk 26138Viskelæder 3734 LIN Stk Hulmaskine 8345 LIN 004 4Stk 4892Whiteboard pen 1223 LIN 005 9Stk 6201Kuglepen Eksempel i CSV-format HDR; ; ;FAK; ;1600 FDR;67543; ;F;DKK;257439;K ; ; KUN; ;CVR; ;Jan Bo Sørensen;;Kirkegade;Ferslev;42;Skibby;4050;DK;JBS LEV;Port4;;Transportvej;;24;Lastby;1234 UDS; ;CVR;Post Danmark A/S;Tietgensgade;eKommunikation;37;København BTM;71; ;I; ; ; ;FIK;3430;;Danske Bank;;;;;;;;;30 dage netto RAB;Fragt;N;12537 RAB;Rabat;J;50000 TOT;241915;289894;J;191915;47979;25 LIN;001;12;Stk;;4404;Blyanter;367;;;; ; ;J;1101 LIN;002;7;Stk;26138;Viskelæder;3734;;;; ; ;J;6535 LIN;003;24;Stk;200280;Hulmaskine;8345;;;; ; ;J;50070 LIN;004;4;Stk;4892;Whiteboard pen;1223;;;; ; ;j;1223 LIN;005;9;Stk;6201;Kuglepen;689;;;; ; ;J;1550

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ

Læs mere

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

DocTools BasisSkabeloner

DocTools BasisSkabeloner DocTools BasisSkabeloner til Microsoft Word Oversigt over Design 1-9 Eksempler på skrifttyper og andre tilvalg Copyright 2008-20 Lene Fredborg, DocTools Att.: Sted, den 1. februar 2009 Vedr.: Bedre dokumenter

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

DAF ebroker forudsætninger

DAF ebroker forudsætninger DAF ebroker forudsætninger Dokumenthistorie: Versionsnumme Dato Forfatter Kommentarer r 1.0 18-02-2008 PEA Initiel dokument 1.01 26-02-2008 PEA Tilpasset afsender/modtager. holdsfortegnelse 1Forord...3

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere