ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler"

Transkript

1 Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version august 2009

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forkortelser og forklaringer Record oversigt Record specifikationer: Forsendelse Header: Faktura Header: Faktura Kunde: Faktura Leveringssted: Faktura Udsteder (Leverandør): Faktura Betaling: Faktura Rabat & Gebyr: Faktura Totaler: Faktura Linie: Print-eksempel med felthenvisning Eksempel i record-format Eksempel i CSV-format...13

3 1 Forkortelser og forklaringer Record Record id M/C Lgd. Typ Pos. Nr. Samling af datafelter i en given struktur. Navn på given record, samtidigt identifikationen af hvilken record der er tale om Mandatory / Conditional. Angivelse af om record eller felt er krævet (mandatory) eller frivilligt (conditional) Feltlængde Felttype. an = alfanumerisk, n = numerisk Position. Når der er tale om fastlængde records angiver Pos. hhv. start og slutposition for datafeltet. Feltidentifikation, medtaget for henvisning til feltet Alle beløbsfelter angives med underforstået to decimaler (ører). F.eks. angives 1.543,75 som Procentangivelser angives på tilsvarende måde, således angives 25% som I dokumentationen forekommer felter som er reserveret til evt. fremtidigt brug. Disse er angivet som shaded. Feltlængderne er (primært) tænkt anvendt i forbindelse med det record-baserede filformat. For CSVformatets og XML-formaternes vedkommende er feltlængderne helt eller delvist underordnet. Formatet kan anvendes til såvel faktura som kreditnota. De steder hvor ordet faktura er nævnt skal det læses som faktura / kreditnota. Det beskrevne format omhandler primært input-format til ecomone. I de tilfælde hvor ecomone formatet anvendes som output (f.eks. i ecomone Online CSV-download) er der nogle mindre forskelle fra det beskrevne. Disse forskelle vedrører: Beløbsfelter: Disse er i output-formatet præsenteret med to decimaler og punktum som decimalpunkt (eks.: ). Datofelter: Disse er i output-formatet præsenteret i formatet: YYYY-MM-DD. Ovennævnte ændringer er foretaget i output-formatet for at gøre det lettere at anvende formatet direkte fra download. 2 Record oversigt ID: Beskrivelse: M/C Forek. HDR Forsendelsesheader M 1 FDR Faktura Header M 1 KUN Fakturakunde M 1 LEV Leveringssted C 0-1 UDS Fakturaudsteder M 1 BTM Betalingsbetingelser og betalingsmåde M 1 RAB Rabat og gebyrer C 0-10 TOT Fakturatotaler M 1 LIN Fakturalinie M

4 3 Record specifikationer: 3.1 Forsendelse Header: Forsendelse Header M 1 X1 Recordidentifier HDR M 3 an 1 3 H1 Afsender identifikation M 35 an 4-38 H2 Modtager identifikation M 35 an H3 Dokumenttype FAK M 3 an H4 Afsendelsesdato M 8 n H5 Afsendelsestidspunkt C 6 n Forsendelse Header anvendes til at angive éntydige identifikationer for forsendelsen. Det drejer sig om identifikation af afsender, modtager, dokumenttype og dato for afsendelse. Anvendes primært til éntydig identifikation til brug for videre konvertering. Afsender og modtageridentifikation kan enten være i standardiseret format (f.eks.) GLN nr., CVR nr. el. lign. Indholdet skal altid aftales med Post Danmark ekom. Dokumenttypen er for fakturaens vedkommende altid FAK og for kreditnotaen KRE. Afsendelsesdato er i formatet YYYYMMDD og tidspunktet: HHMM. NB: Hvis modtagere udelukkende er offentlige institutioner der modtager OIOXML via VANS, skal H2 Modtager identifikation altid sættes til

5 3.2 Faktura Header: Faktura Header M 1 X1 Recordidentifier FDR M 3 an 1 3 F1 Fakturanummer (kreditnotanummer) M 35 an 4 38 F2 Fakturadato (kreditnotadato) M 8 n F3 Fakturatype M 1 an F4 Valutatype M 3 an F5 Købers ordrenummer M 35 an F6 Sælgers ordrenummer C 35 an F7 Ordredato M 8 n F8 Regningsmodtageridentifikation M 13 an Faktura Header anvendes til header oplysninger der gælder for én faktura. Format for F2 og F7: YYYYMMDD F3 kan indeholde F for faktura og K for kreditnota F4 indeholder den valuta der gælder for hele fakturaen. Indholdet er koderne fra DS/ISO4217:2002, f.eks. DKK (danske kroner) og EUR (euro). Købers ordrenummer skal altid angives hvorimod sælgers ordrenummer er valgfrit. F8 er modtagerens GLN (EAN) nr., og er obligatorisk for fakturaer til offentlige myndigheder.

6 3.3 Faktura Kunde: Faktura Kunde M 1 X1 Recordidentifier KUN M 3 an 1-3 K1 Kundeidentifikation C 35 an 4-38 K2 Kundeidentifikation type C 3 an K3 Dimensionskontostreng M 35 an K4 Kunde navn M 35 an K5 Kunde type C 1 an K6 Kunde vejnavn1 M 35 an K7 Kunde vejnavn2 C 35 an K8 Kunde husnummer C 15 an K9 Kunde by M 35 an K10 Kunde postnr M 15 an K11 Kunde landekode C 2 an K12 Kunde reference identifikation M 35 an K13 Kunde reference navn C 35 an K14 Kunde reference tlf C 15 an K15 Kunde reference fax C 15 an K16 Kunde reference mail C 35 an K17 Kunde reference rolle C 35 an Faktura Kunde anvendes til at angive oplysninger om kunden (køberen). Der kan angives to forskellige KUN records, én for Fakturering (K5 = F ) og én for Juridisk (K5 = J ). NB: Anvendelsen af K5 er ikke implementeret. Der kan p.t. kun angives én forekomst af Faktura kunde. K1 indeholder en éntydig identifikation af kunden. I modsætning til regningsmodtagerid kan der her være tale om andre identifikationer. K2 angiver hvilken id der er tale om: CVR = CVR-nr. SE = SE-nr. P = P-nr. EAN = EAN-nr. DUN = DUNS-nr. K3: Såfremt køber har opgivet en dimensionskontostreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jvnf. Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste dimensionskontostreng fremgår af fakturaen. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en dimensionskontostreng. K11: Landekode i ISO format, hvor f.eks. Danmark = DK. Referencefelterne (K12 K17 kan anvendes til at angive en referenceperson hos ordreafgiveren. Feltet K12, kunde reference identifikation er et vigtigt felt idet en offentlig myndighed ved afgivelse af ordren skal oplyse en kundereference. Jvnf. Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse er køber berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste kunde reference identifikation fremgår af fakturaen. NB: Felterne K13 K17 anvendes p.t. ikke.

7 3.4 Faktura Leveringssted: Faktura Leveringssted C 0-1 X1 Recordidentifier LEV M 3 an 1-3 L1 Kunde levering identifikation C 35 an 4-38 L2 Kunde levering id type C 3 an L3 Kunde levering navn C 35 an L4 Kunde levering type C 1 an L5 Kunde levering vejnavn1 C 35 an L6 Kunde levering vejnavn2 C 35 an L7 Kunde levering husnummer C 15 an L8 Kunde levering by C 35 an L9 Kunde levering postnr C 15 an L10 Kunde levering sprog C 3 an L11 Kunde levering reference identifikation C 35 an L12 Kunde levering reference navn C 35 an L13 Kunde levering reference tlf C 15 an L14 Kunde levering reference fax C 15 an L15 Kunde levering reference mail C 35 an L16 Kunde levering reference rolle C 35 an Faktura Leveringssted kan anvendes til angivelse af et leveringssted. Hvis feltet L1 anvendes, skal L2 angive typen af identifikation jvnf. Nedenstående forkortelser: CVR = CVR-nr. SE = SE-nr. P = P-nr. EAN = EAN-nr. DUN = DUNS-nr. L10: Sprog angives i DS/ISO 639-1:2002 hvor f.eks. dansk = da.

8 3.5 Faktura Udsteder (Leverandør): Faktura Udsteder (leverandør) M 1 X1 Recordidentifier UDS M 3 an 1-3 U1 Udsteder identifikation M 35 an 4-38 U2 Udsteder identifikation type M 3 an U3 Udsteder navn M 35 an U4 Udsteder vejnavn1 M 35 an U5 Udsteder vejnavn2 C 35 an U6 Udsteder husnr C 15 an U7 Udsteder by M 35 an U8 Udsteder postnr M 15 an U9 Udsteder landekode M 2 an U10 Udsteder CVR M 35 an U11 Udsteder CVR type M 3 an U12 Udsteder kontakt telefonnr. C 15 an U13 Udsteder kontakt faxnr. C 15 an U14 Udsteder kontakt C 35 an Faktura Udsteder (Leverandør) anvendes til informationer om leverandør (udstederen af fakturaen/kreditnotaen). U1 anvendes til en entydig identifikation, og U2 angiver hvilken identifikation der er tale om jvnf. nedenstående: CVR = CVR-nr. SE = SE-nr. P = P-nr. EAN = EAN-nr. DUN = DUNS-nr. U11: Landekode angives i ISO U12: Angiver fakturaudstederens CVR eller SE nummer. U13: Angiver om koden i U12 er CVR-nr. ( CVR ) eller SE-nr. ( SE )

9 3.6 Faktura Betaling: Faktura Betaling M 1 X1 Recordidentifier BTM M 3 an 1-3 B1 Kortartskode C 2 an 4 5 B2 Betalingsdato C 8 n 6-13 B3 Betalingstype C 1 an B4 Betalings id C 16 n B5 Kreditornummer C 8 n B6 Kontonummer C 20 an B7 Kontotype C 9 an B8 Bankafdeling id C 10 an B9 Bank id C 11 an B10 Bank navn C 35 an B11 Betalingsadvis modtager C 20 an B12 Betalingsadvis afsender C 20 an B13 Betalingsbetingelse C 1 an B14 Toldkurs C 15 n B15 Kontantrabatsats C 10 n B16 Strafrentesats C 10 n B17 Kontantrabatdato C 8 n B18 Strafrentedato C 8 n B19 Betalingsbetingelse Note C 35 an B20 Lang advisering C 512 an Faktura Betaling anvendes til at angive betalingsmåde og betalingsbetingelser. Betalingsmåden er styret af indholdet i B3 (Betalingstype): K = Kontooverførsel I = Indbetalingskort B1 (kortartskode) kan ved B3 = I indeholde følgende: 04, 71, 73 eller 75 B2 (betalingsdato), B17 (kontantrabatdato) og B18 (strafrentedato) er alle i formatet YYYYMMDD. B4 (betalings id) indeholder OCR-referencen (0, 15 el. 16 cifre). B5 (kreditornummer): Det 8 cifrede kreditornummer hos PBS. B6 (kontonummer): Sælgers kontonr. i forbindelse med B3 = K B7 (kontotype): Sælgers kontotype angivelse: BANK, GIRO eller FIK. B8 (bankafdeling id): Det 4-cifrede bank reg.nr. i forbindelse med B3 = K B9 (bank id): Sælgers banks BIC (Bank Identification Code) SWIFT adr. B20 (lang advisering kan anvendes sammen med B1 = 73 el. 75. B13 (betalingsbetingelse) kan antage værdierne: K = Kontraktmæssigt aftalt S = Specifik NB: Disse koder anvendes p.t. ikke, i stedet bruges B19 B14 er toldkursen i den valgte valuta (anvendes ikke p.t.) B15 kontantrabat udtrykt i promille: Den rabat der fratrækkes ved betaling inden kontantrabatdato. B16 (strafrentesats) udtrykt i promille: Det der tillægges ved betaling senere end betalingsdato. B19: Betalingsbetingelse i fri tekst.

10 3.7 Faktura Rabat & Gebyr: Faktura Rabat & Gebyr C 0-10 X1 Recordidentifier RAB M 3 an 1-3 R1 Gebyr kategori M 6 an 4-9 R2 Momspligtigt M 1 an R3 Gebyr total M 10 n Faktura Rabat & Gebyr anvendes til angivelse af diverse rabatter og gebyrer. R1 (Gebyr kategori) kan have følgende værdier: Rabat, Fragt, Afgift eller Told. R2 (momspligtigt) angiver om rabatten/gebyret er momspligtigt med hhv. J for Ja og N for Nej. R3 (gebyr total) angiver det totale rabat/gebyr i hele ører. 3.8 Faktura Totaler: Faktura Totaler M 1 X1 Recordidentifier TOT M 3 an 1-3 T1 Fakturalinie total M 12 n 4-15 T2 Fakturatotal M 12 n T3 Afgiftstype M 1 an T4 Momsgrundlag M 10 n T5 Momsbeløb M 10 n T6 Momsprocent M 2 n Faktura Totaler anvendes til at angive totalbeløb mv., der gælder for hele fakturaen. Alle beløbsangivelser (T1, T2, T4 og T5) er i hele ører. T6 Momsprocent er i heltal. T3 Afgiftstype kan enten være J (moms) eller N (ej moms = zero-rated ).

11 3.9 Faktura Linie: Faktura Linie M X1 Recordidentifier LIN M 3 an 1-3 L1 Linie nummer C 5 n 4-8 L2 Antal enheder M 18 n 9-26 L3 Enhedstype C 5 an L4 Enhedsudsteder C 5 an L5 Liniebeløb M 18 n L6 Varebeskrivelse C 35 an L7 Enhedspris C 18 n L8 Gebyrkategori C 6 an L9 Momsindikator for gebyr C 1 an L10 Gebyrbeløb C 18 n L11 Leverandør varenummer M 15 an L12 Købers varenummer C 15 an L13 Momsindikator M 1 an L14 Momsbeløb C 15 an Faktura Line indeholder alle oplysninger på linieniveau på fakturaen. L3 Enhedstype angives som udgangspunkt jvnf. Unit of Measure fra UN/CEFACT recom. 20 af L4 Enhedsudsteder angives til UNUOM ved L3 som nævnt ovenfor, i andre tilfælde som: n/a. NB: Anvendes ikke p.t. L5 Liniebeløb, L8 Enhedspris og L10 Gebyrbeløb angives i hele ører. L8 Gebyrkategori udfyldes med Rabat, Gebyr, Fragt, Afgift eller Told. L9 Momsindikator for gebyr udfyldes med J for moms, N for momsfritagelse (for gebyr). NB: L8 L10 anvendes p.t. ikke. L13 Momsindikator udfyldes med J for moms, N for momsfritagelse (for hele varelinien).

12 4 Print-eksempel med felthenvisning FAKTURA F3 CVR: U U10 Post Danmark A/S U3 Tietgensgade U4 37 U6 ekommunikation U U8 København V U7 Telefon: U12 Telefax: U13 Mail: U14 Danske Bank B B B6 Regningsmodtagerid: F8 Fakturanummer: F Kunde: Levering: Fakturadato: F CVR: K K1 Jan Bo Sørensen K4 Kirkegade K6 42 K8 Ferslev K K10 Skibby K9 Rekvirent: ID: Port4 L1 Transportvej L5 24 L L9 Lastby L8 Køber ordrenummer: F Sælger ordrenummer: F6 K Ordredato: F Kontostreng: K Ref.: JBS K12 Valuta: DKK F4 Betalingsdato: B2 Betaling: Betingelser: 30 dage netto B19 +71< < B1 B4 B5 L1 Leverandør vnr.: L11 Kunde vnr.: L12 Varebeskrivelse L6 Antal L2 Enh. L3 Pris L7 Moms L13 Beløb L Blyanter 12 Stk 3,67 * 44, Viskelæder 7 Stk 37,34 * 261, Hulmaskine 24 Stk 83,45 * 2002, Whiteboard pen 4 Stk 12,23 * 48, Kuglepen 9 Stk 6,89 * 62,01 Total: T1 2419,15 Fragt: R1 R3 125,37 Rabat: R1 R3 500,00 Moms 25 T6 % T5 479,79 Momsgrundlag: T4 1919,15 Fakturatotal: T2 2898,94

13 5 Eksempel i record-format Bemærk: Af overskuelighedshensyn vises kun de første 120 karakterer af hver linie (record). HDR FAK FDR FDKK K KUN CVR Jan Bo Sørensen Kirkegade BTM I FIK 3430 Danske Bank RABFragt N RABRabat J TOT J LIN Stk 4404Blyanter 367 LIN 002 7Stk 26138Viskelæder 3734 LIN Stk Hulmaskine 8345 LIN 004 4Stk 4892Whiteboard pen 1223 LIN 005 9Stk 6201Kuglepen Eksempel i CSV-format HDR; ; ;FAK; ;1600 FDR;67543; ;F;DKK;257439;K ; ; KUN; ;CVR; ;Jan Bo Sørensen;;Kirkegade;Ferslev;42;Skibby;4050;DK;JBS LEV;Port4;;Transportvej;;24;Lastby;1234 UDS; ;CVR;Post Danmark A/S;Tietgensgade;eKommunikation;37;København BTM;71; ;I; ; ; ;FIK;3430;;Danske Bank;;;;;;;;;30 dage netto RAB;Fragt;N;12537 RAB;Rabat;J;50000 TOT;241915;289894;J;191915;47979;25 LIN;001;12;Stk;;4404;Blyanter;367;;;; ; ;J;1101 LIN;002;7;Stk;26138;Viskelæder;3734;;;; ; ;J;6535 LIN;003;24;Stk;200280;Hulmaskine;8345;;;; ; ;J;50070 LIN;004;4;Stk;4892;Whiteboard pen;1223;;;; ; ;j;1223 LIN;005;9;Stk;6201;Kuglepen;689;;;; ; ;J;1550

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere