Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod"

Transkript

1 Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over henholdsvis statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen og revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Claus Tanggaard Jacobsen har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. januar For den indklagede revisors vedkommende er der klaget over, at han havde meddelt blank revisionspåtegning på årsrapporten for et anpartsselskab, selv om han burde have taget forbehold og meddelt supplerende oplysninger. For den indklagede revisionsvirksomheds vedkommende er der klaget over, at den ikke havde etableret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Sagsfremstilling: Alene med bistand fra et bogføringsbureau udarbejdede og indgav A ApS, hvis aktiviteter består i udvikling og produktion af film, sin selvangivelse for indkomståret 2006 (svarende til regnskabsåret 2006). Heri foretog selskabet - afskrivning med kr. på 75 % af en ejerlejlighed tilhørende selskabet - fradrag for andre eksterne (drifts)omkostninger med kr. Den indklagede revisionsvirksomhed var i oktober 2005 blevet valgt som revisor for selskabet, og den 28. februar 2007 meddelte den indklagede revisor blank revisionspåtegning på selskabets årsrapport for regnskabsåret 2006, der var selskabets 3. regnskabsår. Heri var der foretaget tilsvarende afskrivninger og fradrag. Som led i det løbende ligningsarbejde foretog Skat gennemgang af selskabets skatteansættelse for indkomståret Dette førte til ændring af skatteansættelsen på følgende punkter - afskrivningen blev ikke godkendt, da ejerlejligheden udelukkende fandtes benyttet til boligformål - et beløb på kr. blev ikke godkendt som driftsomkostninger - et beløb på kr. vedrørende bil og repræsentation blev ikke godkendt som driftsudgifter, men anset som maskeret udlodning Endvidere førte ligningen til - regulering af momstilsvaret med kr. som følge af en ikke betalt momsgæld for tidligere perioder Som følge af disse ændringer indklagede Skat dels revisionsvirksomheden, dels revisor i anledning af revisionspåtegningen på årsrapporten. Sagens nærmere omstændigheder er i øvrigt følgende: Selskabet ejes af direktøren som eneanpartshaver og er hjemmehørende på en adresse på...vej i en ejerlejlighed, der også tjener som bolig for direktøren. Ifølge årsrapporten for 2006 androg årets nettoomsætning kr. Efter fradrag for produktionsomkostninger på kr., for andre eksterne omkostninger med kr., for personaleomkostninger med kr. og for afskrivninger med kr., blev årets resultat negativt og opgjort til et 1

2 underskud på kr.. Posten Anden gæld blev opgjort til kr. Aktiverne blev opgjort til kr. og egenkapitalen til kr. Denne årsrapport forsynede den indklagede revisor den 28. februar 2007 med en blank revisionspåtegning, idet der samtidig blev givet supplerende oplysning om et ulovligt anpartshaverlån. I det tilhørende revisionsprotokollat anførte revisor bl.a.: 3.1. Assistance og rådgivning Vi har ikke assisteret ved opstilling af årsrapporten samt ved udarbejdelse af specifikationer til årsrapporten og selvangivelsen. For nævnet har revisoren endvidere fremlagt sin revisionsplan og sit afsluttende notat om den udførte revision af årsrapporten. I notatet anførtes bl.a.: Skat - Gennemgået det af Co + Finance udarbejdede udkast til bilag til selvangivelse - Afstemt resultat før skat og regnskabsmæssige afskrivninger til regnskab - Overordnet gennemgået beregning af skat og efterregnet skattemæssige afskrivninger - Vurderet skatteaktiv Bemærkninger Efter at have gennemgået selskabets moms er vi blevet opmærksomme på, at der eksisterer en gammel momsdifference på 76 tkr. (NN), Co + Finance er ikke helt klar over hvad den vedrører, men vil afregne den og undersøge forholdet efterfølgende. Der er i oktober betalt en del heraf, og (NN) har oplyst, at det resterende afregnes ved næste momsafregning. 2

3 Af det af bogføringsbureauet og selskabet udarbejdede hæfte Specifikationer og Bilag til selvangivelsen indkomståret 2006, som ledelsen underskrev den 28. februar 2007, fremgik bl.a. : - at 25 % af ejerlejligheden benyttes til beboelse og resterende til produktion af film - at afskrivningen på ejerlejligheden var opgjort til kr. - at posten Andre eksterne omkostninger var opgjort til kr., herunder kr. i repræsentationsomkostninger og kr. til autodrift. Skats gennemgang førte til to afgørelser - dels en afgørelse af 22. maj 2008 om ændret skatteansættelse for indkomstårene 2004 og 2005 (som ikke er omfattet af nærværende klage), - dels en afgørelse af 30. juni 2008 om ændret skatteansættelse for indkomståret 2006 og om moms. I afgørelsen vedrørende 2004 og 2005 hed det bl.a.: Kommentarer fra selskabets repræsentant Skattecenter Nærum har den 3. april 2008 fra Tax Partner NN, KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab modtaget brev dateret 2. april med følgende indhold: Vedrørende forslag til ændring af skatteansættelsen indkomstårene 2004, 2005 og 2006 for A, j.nr Vi har modtaget SKAT s skrivelse om forslag til ændring af skatteansættelsen for indkomstårene 2004, 2005 og 2006 vedrørende afskrivning på bygninger og. Vi har følgende bemærkninger til SKAT s skrivelse. Afskrivninger Ejendommen består af en stueetage, hvor der er to stuer, der anvendes udelukkende af selskabet. 1. sal anvendes udelukkende til bolig for (NN-direktøren). Den ene stue er indrettet som kontor/bibliotek og den anden stue er indrettet som biograf. Biografen er indrettet med professionelt udstyr og anvendes som led i produktion af film. I henhold til Afskrivningslovens 19 stk. 4 kan blandede bygninger afskrives, hvis mere end 25 % eller 300 m2 anvendes til afskrivningsberettigede formål. Efter en konkret vurdering er det vor opfattelse, at der ikke kan afskrives på den del af ejendommen, der anvendes til erhverv, hvorfor vi imødekommer SKAT s forslag om at tilbageføre de foretagne afskrivninger på bygningen. Ved afgørelsen vedrørende 2006 blev selskabets indkomst forhøjet med kr. som følge af : - at den foretagne afskrivning på ejerlejligheden med kr. ikke blev anerkendt, da Der er ikke adgang til skattemæssig afskrivning på bygninger, som anvendes til beboelsesformål, og - at fradragne driftsudgifter på kr. blev ikke anerkendt, da udgiften ansås uden tilknytning til selskabets forretningsmæssige aktivitet og derfor ikke omfattet af den skattemæssige fradragsret, jfr. Statsskattelovens 6 stk. 1 litra a. Endvidere blev der truffet afgørelse om, - at der var sket en udbetaling fra selskabet til anpartshaveren (direktøren), der måtte anses for maskeret udlodning for et beløb på , da der ikke var indeholdt udbytteskat efter Ligningslovens 16 A Endelig blev der truffet afgørelse om, - at momstilsvaret blev forhøjet med kr., da Merværdiafgift, bogført tilsvar hidrørende fra periode før den 1. oktober 2005, kr er ikke anmeldt til SKAT 3

4 I afgørelsen anførtes: Afsluttende bemærkning Skattecenter Nærum bemærker, at selskabet i strid med faktiske forhold har selvangivet, at selskabets ejerlejlighed med en andel på 75 % anvendes til afskrivningsberettigede produktionsformål. Under henvisning til Skattekontrollovens 7C har selskabet undladt at efterkomme pligt til indberetning af direktør (NN s) rådighed til personlig anvendelse af såvel selskabets ejerlejlighed som automobil ejet og eller lejet af selskabet. Ud fra en samlet vurdering er det opfattelsen hos Skattecenter Nærum, at der hos selskabet og dets direktion kan være forekommet overtrædelser af Skattekontrollov og Kildeskattelov og Lov om Merværdiafgift. Det er myndighedens vurdering, at disse overtrædelser kan være begået med såvel grov uagtsomhed som med forsæt og derfor være strafbare. Skattecenter Nærum kan derfor oplyse, at sagen vil blive overgivet til myndighedens selvstændige ansvarsafdeling, som vil tage stilling til eventuel strafferetlig behandling. I en omfattende Sagsfremstilling, der dannede grundlag for de nævnte afgørelser, anførtes, at Skat aflagde besøg den 3. marts 2008 på selskabets adresse. Døren blev ikke åbnet, men Skats repræsentanter bemærkede ved besøget, at selskabets ejerlejlighed fremstod som en ejerlejlighed, der anvendes til beboelsesformål. I fremstillingen anførtes yderligere bl.a.: Skatteyders repræsentant, KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har ved brev dateret 2. april 2008 tilkendegivet, at lejet køretøj ikke har stået til rådighed for privat anvendelse for selskabets direktør og anpartshaver. I mangel af dokumentation (kilometerregnskab) for vognens anvendelse, kan anførte udsagn imidlertid ikke tillægges selvstændig betydning. Lejligheden tilhørende A ApS er registreret med et beboet areal på 142 kvm Selskabet har i årsrapport tillige med bilag til selskabets selvangivelse opgjort følgende anskaffelsessum for anførte ejerlejlighed : juni 2003, skødesum ved overtagelse Ved møde afholdt fredag den 20. juni 2008 hos Skattecenter Nærum har selskabets repræsentanter erklæret sig enige med Skattecenter Nærum, at der ikke er adgang til at foretage skattemæssig afskrivning på anskaffelsessum for bygninger, som indgår som en del af selskabets ejerlejlighed. Fredag den 20. juni 2008 afholdt møde mellem (AA, adm. direktør for bogføringsbureauet). (AA) har via (bogføringsbureauet). ydet konsulentbistand til A ApS om regnskabsmæssige og skattemæssige forhold Selskabets personbil: (AA) bekræftede, at selskabet gennem en periode hos Avis Biludlejning har leaset personbil. Ved slutningen af regnskabsåret har selskabet anskaffet Mercedes personbil af ældre årgang. På vegne af A ApS har (direktør NN) havde over for (AA) givet udtryk for, at selskabets køretøjer alene har været anvendt til erhvervsmæssige formål for selskabet. Det har været opfattelsen hos (AA), at køretøj 4

5 på denne baggrund ikke har stået til rådighed for (NN) til privat anvendelse og at der derfor ikke skal ske beskatning hos (NN) af værdi af denne rådighed. Efter sammen med (NN) på ny at have revurderet sagen gav (AA) udtryk for erkendelse, at (NN) ikke er i stand til at løfte bevis, at såvel leaset køretøj som selskabets senere tilkøbte Mercedes automobil ikke har stået til rådighed for (NN) for privat benyttelse. Repræsentanterne for A ApS og (NN) konkluderede herefter, at såvel selskabet som (NN) har accepteret, at personautomobiler leaset og / eller ejet af A ApS er omfattet af LL 16 stk. 4 om skattepligt af denne rådighed. Ejerlejlighed nr, beliggende...vej: (AA) og NN oplyste, at man efter drøftelse med (NN) er enig i opfattelse, at der ikke er adgang til at foretage afskrivning på andel af lejlighedens anskaffelsessum, som kan henføres til bygningsværdi. Merværdiafgift vedr. tidligere perioder, kr : (AA) oplyste, at selskabet og dets repræsentanter er enig med Skattecenter Nærum, at der foreligger en fejl, når selskabet ikke rettidigt har angivet og indbetalt merværdiafgift for rette perioder. Ved skrivelse af 22. august 2008 påklagede den indklagede revisionsvirksomhed på selskabets vegne den af Skat trufne afgørelse til Landsskatteretten med påstand om, at afholdte udgifter til køb af dvd-film til film-bibliotek på kr. blev anerkendt som driftsomkostning for Ligeledes ved skrivelse af samme dag påklagede den indklagede revisionsvirksomhed på vegne af direktør og anpartshaver NN de trufne afgørelser til Landsskatteretten med påstand om ændring af afgørelserne vedrørende alle tre indkomstår For så vidt angik indkomståret 2006 nedlagdes påstand om, at forhøjelse for fri bolig blev nedsat med kr. svarende til et skønsmæssigt nedslag på 15 % af den af Skattecenteret beregnede værdi af fri bolig. Begge sager verserer fortsat for Landsskatteretten. Klagen: Over for den indklagede revisor har Skat klaget over, 1) at han afgav blank revisionspåtegning på årsrapporten 2006 for A ApS til trods for væsentlige fejl og usikkerheder vedrørende opgørelsen af driftsomkostninger, skattetilsvar og moms, samt 2) at han undlod at give supplerende oplysninger om ledelsens mulige strafansvar for overtrædelse af lovgivningen om skat og moms. Over for den medindklagede revisionsvirksomhed har Skat klaget over, at den ikke havde etableret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. Revisor har nedlagt påstand om frifindelse. Revisionsvirksomheden har påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Parternes bemærkninger: Skat har over for den indklagede revisor generelt gjort gældende, at revisor har undladt i sin revisionspåtegning at tage forbehold for væsentlige fejl og usikkerheder vedrørende karakteren af driftsomkostningerne, skattetilsvar og tilsvar for moms. Endvidere har han i strid med erklæringsbekendtgørelsen undladt at give supplerende oplysning om ledelsens 5

6 mulige strafferetlige ansvar for overtrædelse af lovgivningen om skat og moms. Herved har han tilsidesat god revisorskik. Om de enkelte poster har Skat nærmere anført, at ejerlejligheden ejes af selskabet, men anvendes af selskabets anpartshaver til privat beboelse. Som offentlighedens tillidsrepræsentant har indklagede pligt til at foretage en selvstændig undersøgelse af, hvorvidt selskabet har opfyldt pligten til at foretage indberetning af skattepligtig værdi af ejerens rådighed over selskabets faste ejendom. For så vidt angår bilerne, har Skat anført, at der ikke blev ført kilometerregnskab. Bilerne er blevet anvendt af selskabets anpartshaver til privat kørsel, og selskabet skulle derfor indberette den skattepligtige værdi heraf. Hertil kommer, at selskabet uberettiget har fratrukket driftsudgifter til biler uden at have godtgjort, at bilerne blev anvendt i driften. Det hører med til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant, at revisor skulle foretage en sagkyndig og professionel vurdering af forholdet, hvilket ikke kan være sket. Med hensyn til de poster, der er blevet anset som maskeret udlodning til eneanpartshaveren, har Skat anført, at de med urette blev medtaget som fradragsberettigede driftsomkostninger. Det har bl.a. medført, at den regnskabsmæssige behandling af skattetilsvaret i årsrapport ikke var i overensstemmelse med selskabets faktiske forpligtelse. Hvad endelig angår moms, har Skat anført, at der af selskabets bogholderi fremgik et uafregnet og ikke anmeldt tilsvar på kr. såvel pr. 1. oktober 2005 som pr. 30. september Manglende anmeldelse af tilsvar for merværdiafgift er strafsanktioneret i momslovens 81. Oplysningerne i sagen tyder på, at revisor ligefrem har været vidende om forholdet, og han burde derfor i det mindste i sin påtegning have givet supplerende oplysning herom. Over for den medindklagede revisionsvirksomhed har Skat gjort gældende, at revisionspåtegningen er afgivet af den indklagede revisor på vegne af revisionsvirksomheden. Når revisor har kunnet overtræde god revisorskik ved at undlade at tage forbehold og give supplerende oplysning i sin påtegning til trods for de alvorlige fejl og mangler i selskabets årsrapport, godtgør dette i sig selv, at revisionsvirksomheden har forsømt sin pligt til at etablere et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem til sikring af den fornødne faglige kvalitet som grundlag for erklæringsafgivelse. Revisionsvirksomheden har derfor selv handlet i strid med god revisorskik, herunder bekendtgørelsen om kvalitetskontrol. Nævnet er efter 19, stk. 5, pålagt at behandle sager, som indbringes af bl.a. Skat, og en revisionsvirksomhed kan efter 20, stk. 4, idømmes bøde for medansvar for revisors overtrædelser efter 19, stk. 3. Det er Skats opfattelse, at revisionsvirksomheden har medansvar for den mangelfulde erklæring som følge af den utilstrækkelige kvalitetsstyring. Det forhold, at Revisortilsynet efter 19, stk. 5, har adgang til selvstændigt at indbringe revisionsvirksomheden for mangler ved kvalitetsstyringssystemet, udelukker ikke, at Skat for samme overtrædelse kan gøre et medansvar gældende for virksomheden efter 20, stk. 4. Den indklagede revisor har generelt gjort gældende, at han ikke havde fået til opgave at forestå udarbejdelse af selskabets selvangivelse eller opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, og heller ikke har bistået hermed. Dette arbejde blev udført af bogføringsbureauet. Udkast til opgørelse af den skattepligtige indkomst har således alene været anvendt under revisionen med henblik på vurdering af, hvorvidt den afsatte skat i årsrapporten var tilstrækkelig. Han kan tiltræde, at en revisor ved sin revision af årsrapporter skal bruge sin fulde viden om selskabet og samtlige oplysninger, han i forbindelse med sin revision er kommet i besiddelse af, herunder også ved vurderingen af, om de skattemæssige poster i regnskabet er behæftet med væsentlige fejl. Men en revisor har ikke en videregående pligt til kontrol, når revisor ikke har haft i opdrag at medvirke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst og ej heller har afgivet erklæring herom. Hans revision har været tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med god revisorskik, og revisionen har på sædvanlig vis været fokuseret på forhold, som han har fundet væsentlige eller risikofyldte, og revisionen er gennemført på en hensigtsmæssig og omkostningsmæssig effektiv måde. Som det fremgår af klagerne til Landsskatteretten, er hverken A ApS eller selskabets ejer enig i en række af forhøjelserne, men har valgt bl.a. af omkostningsmæssige grunde ikke at klage på disse punkter til Landsskatteretten. Om de enkelte poster har revisor nærmere anført, at han for ejerlejlighedens vedkommende har foretaget kontrol dels af tingbogsoplysningerne, herunder pantehæftelser, dels af lejekontrakten, hvilket må anses for at være tilstrækkeligt og for at leve op til god revisorskik. Det fremgik af lejekontrakten, at selskabets ejer havde lejet 54 m 2 svarende til 25 % af lejlighedens areal - for en årlig leje på kr., og ved revisionen konstaterede han, at denne leje var indbetalt til selskabet. På den baggrund fandt han ingen indikation for, at der var tale om fri bolig. Han modtog endvidere oplysning om, at den resterende del af lejligheden de 75 % - anvendtes erhvervsmæssigt, herunder til studie, biograf, bibliotek, 6

7 filmarkiv mv. Tilsvarende oplysninger fremgår af noten til selvangivelsen. Under revisionen stødte han ikke på forhold, der gav ham anledning til at betvivle rigtigheden af disse oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser. Om bilerne fik han oplyst, at de udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt i forbindelse med filmprojekter og ikke tillige til privat kørsel. Dette understøttes af, at samme oplysninger blev påberåbt af selskabet over for SKAT. Den købte bil trådte i det hele i stedet for den lejede. Hvad angår de poster, som Skat har anset for maskeret udlodning, foretog han en stikprøvevis gennemgang af kontospecifikationer og bilag baseret på en væsentligheds- og risikovurdering i forhold til den samlede årsrapport. På denne baggrund stillede han spørgsmål til nogle af de bilag og omkostninger, som nu anfægtes af Skat, herunder omkostninger til bøger og film, men fik oplyst, at dette materiale blev anvendt af selskabet i arbejdet med manuskripter til filmproduktion, og at udgifterne derfor betragtedes som fradragsberettigede driftsomkostninger. Revisionen gav ham ikke anledning til en anden opfattelse. Den skyldige moms på kr. vedrørte gamle differencer fra tiden forud for, at KPMG blev valgt som revisor for selskabet. Både selskabet og bogføringsbureauet søgte at afklare forholdet i forbindelse med revisionen, men det viste sig vanskeligere end umiddelbart antaget, fordi bogføringen i selskabet tidligere blev varetaget at et andet bogføringsbureau. En del af differencen afregnede selskabet i forbindelse med momsangivelsen for fjerde kvartal 2006, og restbeløbet blev afregnet i første halvår af 2007, inden Skat udtog selskabet til særlig kontrol. Beløbene fremgik af selskabets bogføring og indgik i regnskabet. Den indklagede revisionsvirksomhed har gjort gældende, at klagen fra Skat skal afvises, fordi Skat ikke har kompetence til at indbringe en revisionsvirksomhed for mangler ved kvalitetsstyringssystemet. Denne kompetence er alene tillagt Revisortilsynet efter 19, stk. 4, i Revisorloven af Til støtte for den subsidiære påstand om frifindelse har revisionsvirksomheden henvist til, at Revisortilsynet har foretaget kvalitetskontrol og i april 2008 har godkendt virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Herudover har revisionsvirksomheden gjort de samme anbringender gældende som den indklagede revisor. Revisornævnets bemærkninger: Det følger af 57, stk. 3, i Revisorloven af 2008, at sagen skal afgøres efter Revisorloven af Under hensyn til, at de afgørelser, som Skat har truffet om skatteansættelsen, kun er påklaget i begrænset udstrækning, finder nævnet, at sagen kan behandles, uanset at Landsskatterettens afgørelse endnu ikke foreligger. Klagen angår revisionspåtegningen på årsrapporten for et mindre anpartsselskab med en nettoomsætning på kr., hvis resultat i væsentlig grad blev påvirket af, at der var foretaget fradrag for eksterne omkostninger med kr., der hovedsagelig angik repræsentation og bil, samt af, at der var foretaget afskrivning med kr. på en ejerlejlighed, som samtidig var selskabets væsentligste aktiv. På denne baggrund sammenholdt med selskabets aktivitet finder nævnet, at den indklagede revisor burde have indset, at der var risiko for, at der ved opgørelsen af driftsomkostningerne var medtaget driftsfremmede udgifter. Nævnet finder derfor, at revisor ved sine revisionshandlinger burde have forholdt sig mere kritisk til opgørelsen, hvorved han ville have opdaget, at der var sket sammenblanding med eneanpartshaverens private økonomi. Henset hertil, og da selskabets ejerlejlighed samtidig tjente som bolig for eneanpartshaveren, finder nævnet endvidere, at revisor burde have undersøgt berettigelsen af den foretagne afskrivning nøjere. Nævnet finder endelig, at revisor ikke har påset, at momstilsvaret var korrekt opgjort. Det kan ikke føre til andet resultat, at selskabet havde overladt opstillingen af årsrapporten og udarbejdelsen af selvangivelsen til et bogføringsbureau. Herefter har revisor ikke haft grundlag for at forsyne årsrapporten med en blank påtegning, men burde have taget forbehold og eventuelt meddelt yderligere supplerende oplysninger, såfremt selskabets ledelse fastholdt regnskabet. Revisor har således ikke levet op til god revisorskik og pålægges i medfør af 20, stk. 1, i Revisorloven af 2003 en bøde på kr. Hvad dernæst angår revisionsvirksomheden, har Skat alene klaget over, at den ikke havde etableret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem. 7

8 Ved Revisorloven af 2003 blev der indført obligatorisk kvalitetskontrol. Pligten til at etablere et kvalitetsstyringssystem påhviler efter loven og dennes forarbejder den enkelte revisionsvirksomhed som sådan. Håndhævelsen af denne pligt blev overladt til Revisortilsynet, der blev oprettet til formålet, og foregår efter et særligt system med kvalitetskontrollanter, der er reguleret ved en bekendtgørelse. Samtidig fik Revisortilsynet enekompetence til direkte at indbringe en revisionsvirksomhed for nævnet i tilfælde af, at der blev konstateret mangler ved kvalitetskontrollen. På denne baggrund finder nævnet, at Skat ikke er påtaleberettiget i forhold til revisionsvirksomheden i anledning af eventuelle mangler ved kvalitetsstyringssystemet. Herefter, og da Skat ikke har anført andre klagepunkter til støtte for, at der bør pålægges revisionsvirksomheden medansvar efter 20, stk. 4, afviser nævnet denne del af klagen. T h i b e s t e m m e s : Statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen pålægges en bøde på kr. Klagen over Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, CVR nr , afvises. 8

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over henholdsvis statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B I/S.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over henholdsvis statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B I/S. Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor A samt B I/S CVR nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Det er oplyst, at An har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 26. februar 1973.

K e n d e l s e: Det er oplyst, at An har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 26. februar 1973. Den 10. marts 2008 blev der i sag nr. 17/2007-S B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 2. april 2007 har statsautoriseret revisor C på vegne af B klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret revisor Kent Nymark Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret revisor Kent Nymark Christensen. Den 14. september 2015 blev der i sag nr. 27/2015 Skat mod Registreret revisor Kent Nymark Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. april 2016 har Skat i medfør af revisorlovens (2008-loven) 43, stk. 3,

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 1. december 2014 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere