Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009."

Transkript

1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet

2 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Kapaciteten på banen er fuldt udnyttet i myldretiden. Det øger risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte flere og hurtigere tog på jernbanen. Strækningen fremstår i dag som en trafikal flaskehals, og det kan være med til at bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Folketinget vedtog i marts 2007 en projekteringslov om at undersøge og projektere de nødvendige anlæg med henblik på en langsigtet forbedring af jernbanekapaciteten på strækningen mellem København og Ringsted. Trafikstyrelsen har efterfølgende gennemført en indledende, teknisk analyse af de to mulige løsninger og foretaget miljøundersøgelser for at afdække jernbanens påvirkning af omgivelserne. De to løsninger betegnes 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. I 5. sporsløsningen bliver den eksisterende jernbane udbygget med et ekstra spor mellem Hvidovre og Baldersbrønde og med et vendesporsanlæg i Roskilde. I Nybygningsløsningen er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Projektet var i efteråret 2008 genstand for en offentlig høring, der blev baseret på en høringsudgave af miljøredegørelsen på i alt 11 hæfter. Der blev afholdt 12 borgermøder, hvor ca. 170 personer gav kommentarer til projektet, og der indkom i alt ca. 260 skriftlige høringssvar. Alle henvendelser er blevet refereret og behandlet i et høringsnotat, som blev udgivet i april Trafikstyrelsen har i sit videre arbejde med projektet behandlet henvendelserne og indarbejdet indsigelser, kommentarer og ideer i det omfang, at det har været teknisk, miljømæssigt og økonomisk muligt, ligesom Trafikstyrelsen har holdt møder med berørte kommuner og relevante statslige styrelser. Projektets miljøredegørelse foreligger hermed, og den udgives i seks hæfter, idet indholdet i de tidligere 11 hæfter nu er redigeret sammen i færre enheder. Miljøredegørelsen indeholder beskrivelser af anlægget og dokumenterer de gennemførte undersøgelser af projektets påvirkninger af omgivelserne samt afværgeforanstaltninger. Hæfterne fordeler sig således. Nr. 1 er den samlende miljøredegørelse for hele projektet og beskriver begge løsninger. Nr. 2 omhandler 5. sporsløsningen med vendesporsanlæg i Roskilde. Nr. 3-5 omhandler Nybygningsløsningen med en geografisk opdeling af linjeføringen. Nr. 6 handler om støj og vibrationer generelt og for begge løsninger. 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen beskrives hver for sig med den projekterede løsning og andre undersøgte løsninger. Detaljeringsniveauet for den projekterede løsning er højere end for de andre undersøgte løsninger, idet der i foråret 2009 er arbejdet videre med denne i projekteringen. Der er med denne detaljeringsforskel ikke truffet politisk beslutning om valg af løsning eller endelig linjeføring. Martin Munk Hansen Anlægschef

3 5 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Indhold Indledning 6 Bedre rejsemuligheder 6 VVM-processen 6 Miljøredegørelse 7 Den videre proces 7 Læsevejledning 7 Det fysiske anlæg 5. sporsløsningen 8 Andre undersøgte løsninger 59 Overdækning ved Brøndbyøster 59 Fleksibel sporanvendelse Hvidovre-Høje Taastrup 59 Station ved vendesporet i Roskilde 60 Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde 60 Resumé 61 Påvirkning af omgivelserne 62 Strækningsbeskrivelse for den projekterede løsning 8 Kommune- og lokalplaner 18 Den kommunale planlægning 18 Arealbehov 22 Permanente ekspropriationer 23 Midlertidige ekspropriationer 28 Påvirkning af omgivelserne når banen er bygget 40 Støj og vibrationer 40 Visuelle forhold 40 Naturen 41 Kulturhistoriske interesser 44 Rekreative interesser 47 Grundvand og drikkevand 49 Råstoffer og materialer 50 Påvirkning af omgivelserne mens banen bygges 51 Trafikken 51 Støj og vibrationer 52 Visuelle forhold 54 Naturen 54 Kulturhistoriske interesser 54 Rekreative interesser 55 Jordarbejde og jordforurening 56 Grundvand og drikkevand 57 Luftkvalitet 58 Affald 58

4 6 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Indledning Indledning Mere kapacitet på jernbanen mellem København og Ringsted vil give rejsende mulighed for en bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Samtidig vil en mere effektiv togtrafik bidrage væsentligt til øget mobilitet på et bæredygtigt grundlag. Bedre rejsemuligheder Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. Når nye tog i de kommende år bliver sat ind på strækningen, vil kapaciteten være fuldt udnyttet. for regionaltog og for tog mellem landsdelene, og beregninger viser, at Nybygningsløsningen giver færre forsinkelser. Den dobbeltsporede bane følger i store træk Holbækmotorvejen ud af København til Vallensbæk, videre langs Køge Bugt Motorvejen til Køge og derefter langs Vestmotorvejen til Fjællebro. Herfra følger sporene den eksisterende bane til Ringsted. Banen forberedes til kørsel med passagertog, som kan køre op til 250 km/t. Det sætter ikke alene en grænse for, hvor mange tog der kan køre på skinnerne. Det øger også risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte hurtigere tog på jernbanen. Strækningen er med andre ord en trafikal flaskehals, som kan bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Hvis jernbanen skal fremstå som en attraktiv valgmulighed i fremtidens transportbillede, er der brug for et forbedret jernbanenet, så man får flere togafgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Trafikstyrelsen undersøger to løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger bliver kaldt 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. 5. sporsløsningen I 5. sporsløsningen København via Roskilde til Ringsted udbygges den eksisterende bane med et ekstra spor til fjerntog og godstog mellem Hvidovre og Baldersbrønde. Sporet anlægges på den sydlige side af de eksisterende spor fra Hvidovre, så der med S-togssporene bliver i alt fem spor på denne strækning. Løsningen omfatter også et vendesporsanlæg i Roskilde og ny perron ved Ny Ellebjerg Station. Udbygningen imødekommer det akutte behov for mere kapacitet. Nybygningsløsningen I Nybygningsløsningen København via Køge til Ringsted er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted. Denne bane øger kapaciteten mellem København og Ringsted væsentligt. Det bliver muligt at forkorte rejsetiderne Nybygningsløsningen omfatter desuden en ny Køge Nord Station, der bygges tæt på S-banen, tilslutning ved Køge Nord til Lille Syd Banen (Roskilde-Køge- Næstved) og et ekstra spor mellem Københavnsvej i Køge og Køge Station. VVM-processen I forbindelse med København-Ringsted projektet har Trafikstyrelsen gennemført en VVM-proces. Der blev i efteråret 2008 udsendt 11 hæfter af miljøredegørelsen i offentlig høring i perioden fra 22. september til 1. december I høringsperioden blev der afholdt i alt 12 borgermøder om København-Ringsted projektet og et borgermøde, der alene handlede om muligheden for at placere en kombiterminal ved Køge. Kombiterminalen indgår dog ikke i den projekterede løsning og er derfor ikke en del af den endelige miljøredegørelse. I borgermøderne deltog ca borgere, og Trafikstyrelsen modtog efterfølgende skriftlige henvendelser fra i alt 269 borgere, organisationer, virksomheder og myndigheder. På borgermøderne er der registreret tilkendegivelser fra 168 borgere om København-Ringsted projektet. Alle forslag og ideer fra høringsperioden og Trafikstyrelsens vurdering af dem er samlet i et høringsnotat. Høringsnotatet, de skriftlige kommentarer og referater fra borgermøderne ligger på Trafikstyrelsens hjemmeside. Forslag og ideer fra høringsperioden er indarbejdet i projektet i det omfang, at de inden for den økonomiske

5 7 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Indledning ramme kan forbedre projektet teknisk eller miljømæssigt, eller at de kan forbedre forholdene under anlægsarbejdet. Processen afsluttes med udsendelse af den endelige miljøredegørelse i september Miljøredegørelse Denne miljøredegørelse består af seks hæfter et hæfte om det samlede projekt, et hæfte om 5. sporsløsningen, tre hæfter om Nybygningsløsningen delt op på tre strækninger, og et hæfte, der behandler støj og vibrationer for hele projektet. Miljøredegørelsen er baseret på tekniske fagnotater, som er udarbejdet af Trafikstyrelsen og styrelsens tekniske rådgivere. Fagnotaterne er tilgængelige på Trafikstyrelsens hjemmeside. hovedsagelig tale om de påvirkninger, som har permanent karakter, når banen er bygget. De forhold, som vedrører anlægsperioden, beskrives i et særskilt afsnit. Et afsnit giver en kort oversigt over andre undersøgte løsninger. Disse løsninger har været inde i billedet tidligere i forløbet, herunder i høringsperioden. Efterfølgende er det besluttet, at de ikke skal indgå i den løsning, der projekteres videre på. Hæftet afsluttes med et kort resumé. Projektet beskrives i miljøredegørelsens kapitler med startpunkt i København og derefter i retning mod vest. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbanen og arealforhold. For mere information om støj henvises der til Trafikstyrelsens pjece Jernbaner og støj. Den videre proces I efteråret 2009 fremsender Trafikstyrelsen et beslutningsgrundlag for politisk valg af løsning til transportministeren. Heri indgår miljøredegørelsen. Når Folketinget har vedtaget en anlægslov, overdrager Trafikstyrelsen projektet til en anlægsmyndighed, der står for detailprojektering, udbud og anlægsarbejde. Med en politisk beslutning 2009/10 kan Nybygningsløsningen stå klar til brug i 2018, og 5. sporsløsningen i 2020, idet dette anlægsarbejde skal koordineres med etablering af et nyt signalsystem. Læsevejledning Miljøredegørelse 2 omhandler alene 5. sporsløsningen på strækningen fra Ny Ellebjerg Station i Valby til vendesporsanlægget i Roskilde. Den redegør for det udbyggede baneanlægs påvirkning af miljøet, både når anlægget er taget i brug og i den forudgående anlægsfase. Miljøredegørelse 1 indeholder en samlet gennemgang af hele København-Ringsted projektet, og de to projekterede løsninger sammenlignes. Miljøredegørelse 6 gennemgår påvirkningen af støj og vibrationer både generelt og strækning for strækning. Ved at læse Miljøredegørelse 1 og 6 sammen med miljøredegørelsen for den strækning, der vedkommer én, har læseren mulighed for at få et godt overblik over projektet. I Miljøredegørelse 2 beskrives forløbet af den projekterede løsning. Efter strækningsbeskrivelsen gennemgås påvirkninger af omgivelserne fordelt på temaer. Der er

6 8 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Det fysiske anlæg 5. sporsløsningen Mellem Ny Ellebjerg Station og Baldersbrønde anlægges på det meste af strækningen et nyt spor tæt op ad og syd for de eksisterende spor. Banen går gennem København, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup kommuner. Vendesporsanlægget i Roskilde anlægges syd for Roskilde Station i trekantområdet mellem Lille Syd Banen, Holbækmotorvejen og Vestbanen. Strækningsbeskrivelse Udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted sker ved, at dele af strækningen fra Ny Ellebjerg Station til Baldersbrønde udbygges med et nyt 5. spor. I dag er der to fjerntogsspor plus to S-togsspor. Mellem Ny Ellebjerg Station og Hvidovre er baneanlægget allerede forberedt til ekstra trafik i form af de fjerntogsspor, der ligger på strækningen. Anlægget af det 5. spor begynder først i Hvidovre, hvor det anlægges på sydsiden af de eksisterende spor. På strækningen mellem Priorparken ved Motorring 3 i Brøndby og Glostrup Station ligger der spor i forvejen, som moderniseres til anvendelse som 5. spor. På strækningen fra Glostrup til Baldersbrønde anlægges det nye 5. spor syd for banen. Vest for Høje Taastrup Station er der i dag fire fjerntogspor og ingen S-togsspor, og derfor skal der her kun udbygges med en jernbanebro til godstog over de eksisterende fire spor. For at give plads til 5. sporet bygges nogle af strækningens broer og tunneler om, og der anlægges en ø-perron på Ny Ellebjerg Station. Derudover tilpasses stationsforpladserne i Rødovre, Brøndbyøster og Albertslund, idet perrontunneler forlænges, og der bliver bygget nye broer over Avedøre Havnevej og Vridsløsevej og en ny jernbanebro over Taastrup Hovedgade ved siden af de eksisterende broer. Vest for boligbebyggel- Linjeføring Roskilde København Roskilde Ringsted Køge Albertslund Taastrup Baldersbrønde Høje Taastrup

7 9 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg serne på Frøgård Allé ved Ring 5 nær Baldersbrønde anlægges en bro til godstog over de eksisterende fire jernbanespor. På strækningen mellem Baldersbrønde og Søndre Ringvej i Roskilde sker der ingen ændringer. Som en del af 5. sporsløsningen anlægges et vendesporsanlæg i Roskilde, hvor togene fra København vender og kører tilbage til København eller kører i depot. Anlægget bygges i trekanten mellem Lille Syd Banen, Vestbanen og Holbækmotorvejen i form af 180 m lange vende- og depotspor. Vendesporet anlægges i en udgravning 4-7 m under terræn. Sporanlægget er forberedt til en fremtidig station. De følgende afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af banens forløb fra Ny Ellebjerg Station til vendesporsanlægget i Roskilde. Strækningsbeskrivelsen omfatter alene den projekterede løsning. De andre undersøgte løsninger er kort beskrevet i et senere kapitel. vicezone med billetautomat og infoskærm med køreplansinformationer. Anlægget af selve 5. sporet begynder først i Hvidovre Fjern, som er en baneteknisk station uden adgang for passagerer. Fra Hvidovre Fjern og vest på anlægges 5. sporet syd for de eksisterende spor. Her er en del af arealerne allerede reserveret til 5. sporet. Ved Rødovre Station forlænges perrontunnelen med ca. 8 m mod syd for at give plads til, at 5. sporet kan passere henover. Forlængelsen betyder, at rampen, støttevæggen og trappen op til Immerkær bygges om, så de passer til den forlængede tunnel. Cykelparkeringen, som ligger ved toppen af rampen, rykkes for at give plads til ændringerne. Vest for Rødovre Station føres 5. sporet over Avedøre Havnevej. Her bygges en ny bro syd for de eksisterende broer. Den nye bro er ca. 46 m lang og 7,5 m bred. Fra Ny Ellebjerg Station til Vestvolden På Ny Ellebjerg Station medfører 5. sporsløsningen, at der bygges perron til fjerntog i sporene til og fra København H. Derudover bliver der etableret en ny ser- Frem mod Brøndbyøster Station anlægges 5. sporet i det grønne baneareal langs husene på vejen Gillesager. På Brøndbyøster Station forlænges perrontunnelen KB Hallen Peter Bangs Vej Ålholm Langgade Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Valby Glostrup Vigerslev Allé Ny Ellebjerg Åmarken Nyt spor Eksisterende bane Eksisterende station 0 1 km

8 10 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Valby Idrætspark Folehaven Ny Ellebjerg Station Danshøj Station Det nye spor anlægges syd for de eksisterende spor fra Hvidovre mod vest. med 8 m mod syd, hvilket medfører ombygning af rampe og støttevægge. Efter Brøndbyøster Station passerer 5. sporet under Brøndbyøstervej. Vejbroen går i dag over de eksisterende spor og to stier, som ligger på hver sin side af banen. For at give plads til 5. sporet skal det sydlige endefag, som Banestien i dag går igennem, bygges om, så det nye spor kan passere. I stedet bygges en ny passage til Banestien umiddelbart syd for den nuværende passage. Det nye 5. spor medfører, at Banestien skal flyttes mod syd på hele strækningen mellem Brøndbyøstervej og Motorring 3. For at begrænse behovet for arealer til Banestiens nye placering etableres der støttevægge mellem banearealet og den nye Banesti. 5. sporet passerer Nørregårdsskolen kort før Vestvolden. Her ligger en gang- og stitunnel. Tunnelen udvides med ca. 2,5 m mod syd for at give plads til 5. sporet. Efter Nørregårdsskolen går Banestien gennem Vestvolden frem til Motorring 3. På denne strækning indsnævres Banestien, og den endelige placering af stien aftales med de lokale myndigheder. Mellem sporet og stien etableres en lav støttevæg for at mindske behovet for arealer. Som en del af Banestien etableres en ca. 40 m lang og ca. 4 m bred træbro hen forbi voldgraven. Det sker for at undgå jordarbejder i den nordlige ende af voldgraven op mod banens sydside. Træbroen funderes på pæle. Fra Vestvolden til Glostrup Station Umiddelbart efter at jernbanen er passeret forbi Vestvolden, krydses Motorring 3 på en bro. Broen er forberedt til 5. sporet, men der er siden kommet nye regler for afstand mellem sporene, som betyder, at den skal udvides i bredden med ca. 1 m. Jernbanen anlægges i terræn fra Motorring 3 til Priorparken. Banen passerer over en indsnævret vej mellem vejene Priorparken på sydsiden og Vibeholms Allé på nordsiden. Der skal ikke ændres på den nuværende bro over vejen, da den allerede er forberedt til det nye jernbanespor. 5. sporet er etableret på strækningen mellem Priorparken og Glostrup Station. Der sker derfor kun små ændringer bl.a. justeringer af spor på denne strækning. Udover små justeringer er der ikke i den projekterede løsning behov for ændringer af sporenes placering på Glostrup Station.

9 11 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Vestvolden Brøndbyøster Station Avedøre Havnevej Rødovre Station Det nye spor anlægges syd for de eksisterende spor gennem Rødovre og Brøndbyøster. Ny støjskærm Ændret forplads Forpladsen på sydsiden af Brøndbyøster Station efter anlæg af nyt spor. Mulig udformning med støjskærm i den projekterede løsning.

10 12 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Vestvolden Glostrup Station Motorring 3 Roskildevej Det nye spor anlægges syd for de eksisterende spor på tværs af Vestvolden og gennem Glostrup. Fra Glostrup Station til Albertslundvej På Glostrup Station anlægges 5. sporet under Søndre Ringvej. Nord for Banemarksvej er der i dag en jernbanebro til godstog. Denne bro udvides med et nyt fag mod syd, som 5. sporet kan føres igennem. Syd for det nye 5. spor anlægges en ny rampe, hvor godstogssporet føres op på broen. Rampen udføres med støttevægge på begge sider for at mindske indgrebet i de omgivende arealer. Efter Glostrup Station anlægges 5. sporet syd for de eksisterende spor. Ved Vallensbæk Torvevej anlægges sporet under vejbroen uden større ombygninger af denne. Det bliver nødvendigt at grave ud under broen og som følge heraf etablere en støttevæg for enden af broen. Efter Albertslund Fjernvarmeværk anlægges 5. sporet mellem de eksisterende spor og Vognporten. Det er en lokalvej med trafik til vareindlevering til butikker i Albertslund Centrum og adgang til bl.a. p-pladser samt adgangstunneler til Albertslund Station og til indkøbscentret. Mellem Vognporten og jernbanen er der i dag en høj betonvæg. Denne væg vil blive flyttet ca. 1,5 m mod syd, så der bliver plads til 5. sporet. Det betyder, at funktionerne på pladsen omlægges. Fra fjernvarmeværket til fodgængerrampen før Albertslundvej reduceres antallet af parkeringspladser langs muren, men trappen ned til perrontunnellen berøres ikke. På det videre forløb frem til Vognportens afslutning efter Albertslundvej flyttes det eksisterende fortov og fodgængerrampen til Albertslund Centrum ca. 1,5 m svarende til flytningen af muren. Fodgængerrampen forlænges til ind under broen ved Albertslundvej for at overholde nye regler om tilgængelighed, og bredden reduceres fra ca. 2,3 m til 2,0 m. På det smalleste sted under broen ved Albertslundvej reduceres kørebanen til 2 x 3,0 m med 0,5 m rabat i begge sider ud mod betonvæggene. Den endelige udformning af anlægget vil blive drøftet med Albertslund Kommune, og løsningen søges tilpasset Albertslund Kommunes fremtidsplaner for anvendelsen af Vognporten. Efter Vognporten anlægges 5. sporet under den bro, som fører Albertslundvej over banen. Broen ombygges ikke. Fra Albertslundvej til Holbækmotorvejen Efter Albertslundvej anlægges 5. sporet langs de nuværende spor til Holsbjergstien, hvor der er en fodgængerbro over jernbanen. Fodgængerbroen forbliver uændret.

11 13 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Søndre Ringvej Albertslund Station Glostrup Station Roskildevej Det nye spor anlægges syd for de eksisterende spor ved Glostrup Station og gennem Albertslund. Albertslundvej Albertslund Station Nyt spor Roskildevej Ved Albertslund Fjernvarmeværk (foto th.) og ved Vognporten rykker baneareal og afskærmning ca. 1,5 m mod syd.

12 14 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Ring 5 Jernbanebro Baldersbrønde Jernbanedæmning Frøgård Allé Roskildevej I Baldersbrønde krydser det nye spor over de eksisterende spor ved Ring sporet fortsætter fra Holsbjergstien til Vridsløsevej. 5. sporet føres over vejen og stien på en ny bro placeret lige syd for den eksisterende bro. Ændringerne medfører, at der skal foretages mindre justeringer af Vridsløsestien, der går under broen. Ved det grønne område ved Store Vejleå krydser banen åen og en gangsti. Den dæmning, som banen ligger på i dag, udvides mellem Vridsløsevej og Store Vejleå. Den eksisterende sti- og vandløbstunnel over Store Vejleå ændres ikke, men der etableres en støttemur uden på tunnelen, så dæmningen kan udvides mod syd. Banen krydser Holbækmotorvejen på en bro. Broen udvides med godt 2 m. Mellem Parkstien og Tåstrup Hovedgade placeres det nye spor op til 5 m uden for det eksisterende banehegn. Parkstien er placeret i en tunnel under banen. Tunnelen skal udvides med ca. 2 m, selv om den har været forberedt til 5. sporet. Ved Taastrup Hovedgade etableres der en ny bro til 5. sporet. Den placeres umiddelbart syd for den eksisterende bro. Fra Taastrup Hovedgade til Hveen Boulevard Fra Taastrup Hovedgade og frem til Hveen Boulevard anlægges 5. sporet på jernbanens egne arealer. Fra Holbækmotorvejen til Taastrup Hovedgade Umiddelbart efter Holbækmotorvejen går Øststien under banen. Tunnelen med Øststien skal forlænges for at give plads til 5. sporet. De nye regler om sporafstand kræver, at broen over tunnelen udvides med knap 2 m for at give plads til det nye spor. For at give mest mulig plads til et planlagt butikscenter ved Taastrup Station vil nogle støttemure blive ændret og en tunnel ved stationen afkortet. Ved Hveen Boulevard føres 5. sporet under vejen uden ændringer af broen. Banen fortsætter herefter til Grøndalsvænge Haveforening, hvor den eksisterende banedæmning udvides. Konsekvenserne for haveforeningen beskrives i en særlig rapport med titlen 5. sporsløsningen, Kolonihaverapport, september Fra Hveen Boulevard til Solhøjvej Et eksisterende spor ved Høje Taastrup Station tages i anvendelse frem til umiddelbart efter Halland Boulevard. Der er derfor ikke behov for at ombygge hverken

13 15 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Ny banebro over Ring 5 Jernbanebroen til godstog ved Baldersbrønde set mod sydøst. Den eksisterende bane i åben afgravning kan næsten ikke ses. A A Ring 5 Mod Roskilde Mod København Plan over jernbanebroens passage med enkeltspor over den eksisterende bane og Ring 5. C5-80_plan_ fha_ Eksisterende bane Nyt spor Snit A (se plan ovenfor) af baneanlægget vest for Ring 5. C5-80_snit CC_GL_ _1-500 fha_

14 16 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Vendesporsanlæg Søndre Ringvej Den eksisterende bane Holbækmotorvejen Depotspor Ringstedvej Holbækvej Vendesporsanlægget anlægges i den sydlige ende af Roskilde. stationen, gangbroen over banen eller vejbroen med Halland Boulevard. Efter Halland Boulevard anlægges sporet i et grønt område med marker på sydsiden. Vest for Høje Taastrup Station ved Baldersbrønde bygges en bro til godstog over Ring 5 og banen. Broen gør det muligt for godstog at skifte mellem det nordlige og sydlige spor. Det er nødvendigt at anlægge banen på lange dæmninger på begge sider af broen. 5. sporet forbindes før Solhøjvej med de eksisterende spor, og der ændres ikke på den nuværende jernbanebro over Solhøjvej. Fra Solhøjvej til Søndre Ringvej i Roskilde Den projekterede løsning berører ikke strækningen fra Solhøjvej til Søndre Ringvej i Roskilde. Fra Søndre Ringvej til Holbækmotorvejen Syd for Søndre Ringvej bygges et nyt spor, der fletter ud fra Vestbanens nordligste spor. Det nye spor anlægges langs med Vestbanen, inden det krydser under Vestbanen i en tunnel. Efter at have krydset Vestbanen føres sporet ind i det trekantede område mellem Vestbanen, Lille Syd Banen og Holbækmotorvejen. Her bygges der dels tre spor, hvor togene kan holde, inden de bliver kørt retur, dels tre spor hvor de kan holde i depot. I den nordøstlige ende af det trekantede område bliver der endvidere sporforbindelse til Lille Syd Banen, så det bliver muligt at køre fra vendesporsanlægget til Roskilde Station via Lille Syd Banen. Vendesporsanlægget etableres uden et stationsanlæg, men forberedes til, at der senere kan etableres en station.

15 17 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Det fysiske anlæg Store Møllevænge A A Wæbersvej B B Vestbanen Bakkeleddet A A B B Bakkedraget Havelodden Plan over sporområdet i den projekterede løsning. CR 90_Plan GL_ fha_ Vestbanen og Nordvestbanen Bakkeleddet Lille Syd Banen Nyt spor Wæbersvej Snit A (se plan ovenfor). Det nye spor anlægges nord for de eksisterende spor. CR-90_Snit AA_GL_0+040_1-500 fha_ Nyt spor fra Roskilde Station Havelodden Lille Syd Banen Sporforbindelse fra vendesporet Vende- og depot-spor Vestbanen og Nordvestbanen Snit B (se plan ovenfor). Det nye spor anlægges i åben afgravning, inden det føres under Vestbanen og Nordvestbanen. CR-90_Snit GL_0+350_1-500 fha_

16 18 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Kommune- og lokalplaner Kommune- og lokalplaner Allerede i dag er der reserveret arealer, så jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted kan udvides. Det er sket i Fingerplan 2007, HURs Regionplan 2005 og i en del kommuneplaner. Enkelte steder påvirker jernbanen dog den kommunale planlægning. Retningslinjerne i Fingerplan 2007 og i HURs Regionplan 2005 betyder, at der er reserveret arealer, så jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted kan udvides. Det gælder også mellem Ny Ellebjerg Station og Baldersbrønde samt på strækningen, hvor vendesporet anlægges i Roskilde. Hvidovre Kommune I Hvidovres Kommuneplan 2005 er der reserveret areal til 5. sporsløsningen. To af kommuneplanens rammeområder berøres af den projekterede løsning. I Miljøredegørelse 1 er bestemmelserne om planforhold herunder Fingerplanen og Regionplanen nærmere beskrevet. Den kommunale planlægning Det nye 5. spor anlægges gennem København, Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup og Roskilde kommuner. I disse kommuner kan sporet og det tilknyttede vendesporsanlæg påvirke kommuneplaner og lokalplaner. Kommunerne i Vestegnssamarbejdet (Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk) arbejder i fællesskab for en helhedsorienteret udvikling. Der fokuseres på udvikling af byer, det åbne land, infrastruktur, erhverv, kultur og mennesker. De fælles elementer indgår i de enkelte kommuners planstrategier. Kommunerne i Vestegnssamarbejdet vil i fællesskab arbejde for at sikre, at projekterne for udbygning af den tværgående infrastruktur fremmes af staten og øvrige relevante parter, og at planlægningen af kommende større infrastrukturprojekter sker med optimale miljømæssige løsninger og høj kvalitet i den landskabelige indpasning og udformning. Rammeområde 1E2, som er et erhvervsområde til lettere industri, en gros- og lagervirksomhed, kontorer mv., påvirkes ved en mindre arealinddragelse langs banen og ved ekspropriation af en ejendom samt nedrivning af syv mindre bygninger. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. Rammeområde 1D1 er udlagt til offentligt område med trafikanlæg og daginstitution. Området påvirkes ved en mindre arealinddragelse langs banen og ved ekspropriation af et parkeringsareal. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. I Hvidovre Kommune berører banen en enkelt lokalplan, nemlig byplanvedtægt 16, som omfatter banearealet samt hele området syd for banen. Den fastlægger, at området skal anvendes til eksempelvis etageboliger, erhverv, offentlige områder og institutioner. Området berøres i den nordlige udkant, hvor der inddrages et mindre areal til skråning. Desuden skal en enkelt ejendom eksproprieres. Dette medfører ikke behov for ændringer af lokalplanbestemmelserne. Brøndby Kommune Kommuneplan er den gældende kommuneplan for Brøndby Kommune. Kommuneplanen har ikke reserveret areal til 5. sporsløsningen. Nedenfor beskrives de kommunale planer, som baneprojektet berører. Fem af kommuneplanens rammeområder berøres af den projekterede løsning. Københavns Kommune I Københavns Kommune berøres ingen kommunale planer af baneprojektet. Gillesager, område 105, omfatter den sydlige del af centerområdet omkring Brøndbyøster Torv og et større etagehusområde mellem Gillesager og Brøndbyøster Boulevard. Det er målet at fastholde Brøndbyøster Torv som en del af centerområdet. I området inddrages et mindre areal, der ejes af Banedanmark til baneskråning. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne.

17 19 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Kommune- og lokalplaner Nørregård, område 104, omfatter et større, udbygget boligområde med parcelhuse og rækkehuse samt skole og institutioner. Det er målet at fastholde området som boligområde med skole og institutioner. Delområde omfatter bl.a. lokalplan 112. Påvirkningen af rammeområdet beskrives under lokalplan 112. Vestvold, område 112.3, omfatter det historiske voldterræn. Området er fredet, og der er udarbejdet en plan for dets vedligeholdelse. Det er målet at fastholde området som et offentligt, rekreativt område under hensyn til de særlige, fredningsmæssige forhold. Voldgaden er en del af et regionalt stisystem, og der er et ønske om, at den skal krydse jernbanen på en bro. I området inddrages et smalt areal til baneskråning. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. medfører ikke behov for ændringer af lokalplanbestemmelserne. Lokalplan 212 (del af rammeområde 213.1) omfatter Erhvervsområdet Ragnesminde, der ligger syd for banen. Planen omhandler arealanvendelse til erhvervsformål. Kun et lille areal i den nordlige udkant af området påvirkes. Dette medfører ikke behov for ændringer af lokalplanbestemmelserne. Glostrup Kommune Glostrup Kommuneplan er den gældende kommuneplan for Glostrup Kommune. Heraf fremgår det bl.a., at områderne syd for banen ifølge rammedelen af kommuneplanen skal bruges til centerformål. Kommuneplanen har ikke reserveret areal til 5. sporsløsningen. Priorparken, rammeområde 211, er ved at blive udviklet til en moderne erhvervspark. Der skal udarbejdes en helhedsplan for området sammen med Vibeholm erhvervsområde, rammeområde 212. I delområde inddrages et smalt areal til baneskråning. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. Ragnesminde Nord, rammeområde 213.1, omfatter et erhvervsområde. Kun et lille areal i den nordlige udkant af området inddrages. Området omfatter lokalplan 212. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. I Brøndby Kommune berører banen fire lokalplaner. Byplanvedtægt 4 vedrører bebyggelse i og omkring Brøndbyøster. Formålet er at tillade, at der opføres udestuer og carporte. Kun et mindre, ubebygget areal berøres af den projekterede løsning. Dette medfører ikke behov for ændringer af lokalplanbestemmelserne. Et af kommuneplanens rammeområder berøres af den projekterede løsning. GE 5 er et erhvervsområde ved Banemarksvej. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. Den del af rammeområdet, der berøres af den projekterede løsning, er ubebygget og skal eksproprieres til banen. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. Banen påvirker ikke lokalplaner i Glostrup Kommune. Albertslund Kommune I Kommuneplan 2017 indgår, at arealet syd for Albertslund Station skal anvendes til detailhandel, kontor- og serviceerhverv, kulturelle formål, institutioner og boliger. I kommuneplanen er der ikke reserveret areal til 5. sporsløsningen. Følgende rammeområder i kommuneplanen berøres af den projekterede løsning: Lokalplan 112 (del af rammeområde 104) gælder for et boligområde ved Stolpevej i Brøndbyøster. Lokalplanen har til formål at sikre, at der kun bygges énfamiliehuse på ejendommene. Den nordlige del af arealet ved Banestien påvirkes af den projekterede løsning. En del af Banedanmarks areal inddrages, og fire beboelsesejendomme og fire skure nedrives. En ejendom er forlods overtaget, og en ejendom skal eksproprieres. E15 Røde Vejrmølle Industrikvarter vest B44 Danmarks Internationale Kollegium (DIK) D 25 Albertslund Varmeværk og Forbrændingen C1 Albertslund Centrum Midt D4 Kongsholmcentret B30 Gårdhuse i Albertslund Syd F1 Kongsholmparken B35 Rådhusdammen. Lokalplan 123a omfatter erhvervsområdet Priorparken, der grænser op til det nye 5. spor. Planen omhandler arealanvendelse til erhvervsformål. Kun et mindre areal i områdets nordlige udkant påvirkes af den projekterede løsning ved anlæg af baneskråninger. Dette For alle rammeområderne gælder, at den projekterede løsning forløber gennem den nordlige del af områderne, hvor der ikke er eksisterende bebyggelse. 5. sporsløsningen medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne.

18 20 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Kommune- og lokalplaner Banen påvirker en lokalplan i Albertslund Kommune. Byplanvedtægt nr. 4 udlægger området syd for banen, mellem Vognporten og Holbækmotorvejen til gård-, række- og etagehusbebyggelse. Der inddrages et smalt ubebygget areal i områdets nordlige del samt nogle arealer til midlertidig arbejdsvej. Dette medfører ikke behov for ændringer i lokalplanbestemmelserne. I Høje Taastrup Kommune berører banen tre lokalplaner eller byplanvedtægter. Lokalplan 2.22 omfatter et område mellem Ring 5 og Bohus Boulevard om etablering af et transportcenter syd for jernbanen. Jernbanen anlægges i den nordlige udkant af området. Anlæg af sporet vil ikke forhindre planens gennemførelse. Høje Taastrup Kommune Kommuneplan 2006 omhandler bl.a. byudviklingen omkring stationerne. Af kommuneplanen fremgår, at de nødvendige arealer til anlæg af et 5. spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup skal reserveres. Følgende kommuneplanrammer i Høje Taastrup Kommune berøres af den projekterede løsning: 103 Fritidsformål/grønt område 173 Tæt-lavt boligområde 175 Kolonihaver 176 Boliger, forsamlingslokaler og kontorer 189 Centerformål og offentlige formål (stationsforplads, trafikterminal til bus, taxi, personbiler, cykler og fodgængere), detailhandel, offentlig service, liberale erhverv, administration, hotel, restaurant, café, møde- og konferencefaciliteter samt boliger. For alle rammeområderne gælder, at selve linjeføringen ligger uden for områderne, mens arealer til arbejds- og adgangsveje ligger inden for rammeområderne på ubebyggede arealer eller eksisterende veje. 5. sporsløsningen vil ikke medføre behov for ændring af rammebestemmelserne. Påvirkningen af Haveforeningen Grøndalsvænge (område 175) beskrives i en særskilt kolonihaverapport. Se også siderne 28, 32, 33 og 35. Byplanvedtægt 3.01 Transportcentret Kragehave udlægger området til offentlige formål, herunder transportkorridor. Dette medfører ikke behov for ændringer af lokalplanbestemmelserne. Lokalplan 4.33 omfatter et boligområde øst for Charlotteager i Hedehusene mellem Baldersbuen og Charlottegårdsvej. Lokalplanens formål er udlæg af parcelhusområde. Jernbanen anlægges uden for området, men der inddrages et mindre areal i områdets sydlige udkant. Denne del af området er ikke udlagt til boliger. 5. sporsløsningen vil ikke medføre behov for ændring af lokalplanbestemmelserne. Roskilde Kommune Vendesporsanlægget anlægges i Roskilde Kommune. I Kommuneplan har Roskilde Kommune reserveret plads til en ny S-togsstation i området ved vendesporsanlægget. Arealet er således reserveret til et jernbaneanlæg. Fire af kommuneplanens rammeområder berøres af den projekterede løsning. Rammeområde 3.D12, Maglegårdsvej, er et område til offentlige formål, herunder skole mv. Den projekterede løsning anlægges udenfor rammeområdet, men der inddrages midlertidigt et ubebygget areal i områdets nordvestlige hjørne. Områdets anvendelse påvirkes ikke af jernbanen. Rammeområde 242 til erhvervsformål er omfattet af tillæg nr. 9 til Kommuneplan Formålet er at tilvejebringe et tilstrækkeligt plangrundlag til, at der kan etableres et grønttorv med engroshandel inden for området. I rammeområdets nordlige del etableres en dæmning, der fører op til broen over de eksisterende spor, og der inddrages et mindre areal til den projekterede løsning. Projektet tager højde for en eventuel kommende udflytning af Københavns Grønttorv. Rammeområde 4.BP5, Wæbersvej, er et parcelhusområde. Den projekterede løsning berører et mindre areal i områdets østlige side. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne. Rammeområde 4.BS1, Ringstedvej, er et område til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Den projekterede løsning anlægges i kanten af området. Fire ejendomme og en del af nogle villahaver eksproprieres. Dette medfører ikke behov for ændringer af rammebestemmelserne.

19 21 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Kommune- og lokalplaner Rammeområde 3.F11, Darupvang, er et grønt fritidsområde. Størstedelen af området påvirkes i forbindelse med placering af støjvolde. En del af området vil bagefter fortsat kunne anvendes til hundetræning. I Roskilde Kommune berøres ingen lokalplaner af den projekterede løsning.

20 22 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov Arealbehov I 5. sporsløsningen må både offentlige og private ejendomsejere afgive arealer, hvor banen skal ligge. Nogle af disse arealer eksproprieres permanent, mens de arealer, der skal bruges til arbejdsplader og arbejdsveje, eksproprieres midlertidigt. Bygningen af et 5. spor mellem Ny Ellebjerg og Roskilde indebærer kun få steder en udvidelse af banearealerne. Dog inddrages arealer omkring vendesporsanlægget, som medfører ekspropriation af privat ejendom. På langt størstedelen af strækningen er det Banedanmarks egne arealer, som benyttes til anlæg af nyt spor eller til modernisering af det eksisterende. På disse arealer ligger i dag fredskov og ejendomme, som er udlejet til beboelse eller kolonihaver. De steder, hvor Banedanmarks egne arealer ikke er tilstrækkelige, bliver naboejendomme inddraget. De indbefatter ejendomme med private helårsboliger, ejendomme til erhverv samt kommunale og statslige arealer, hvor der fortrinsvis ligger veje. Baneanlægget skal ud over selve sporet bruge arealer til støjskærme, skråninger og forskellige bygninger til elektriske signalanlæg. Den typiske ekspropriation af naboarealer mellem Ny Ellebjerg Station og Taastrup Hovedgade medfører ekspropriation af en arealstribe på mellem 1 og 8 m parallelt med og syd for den nuværende jernbane på strækningen. Mellem Priorparken og Glostrup Station foretages der dog ingen ekspropriationer, da 5. sporet allerede er etableret på denne strækning. Ved broen til godstog ved Baldersbrønde eksproprieres et areal på op til 35 meters bredde parallelt med banen. Ved vendesporsanlægget i Roskilde sker ekspropriationerne i trekantområdet mellem Vestbanen, Lille Syd Banen og Holbækmotorvejen samt nordvest for Vestbanen. I Miljøredegørelse 1 er bestemmelser og begreber om arealforhold nærmere beskrevet. Roskilde København Roskilde Køge Ringsted Albertslund Kort 11 Høje Taastrup Albertslund < Kort 6 Taastrup < Kort 7 Høje Taastrup < Kort 8 < Kort 9 < Kort 10 Taastrup På kortet er angivet opdelingen af strækningens arealkort, som vises på de efterfølgende sider.

21 23 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov Arealkortet fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Station er ikke gengivet her, idet sporarbejdet på denne strækning foregår på banens eget areal. Permanente ekspropriationer Fra Hvidovre til Brøndbyøstervej Ud for ejendommen på Kløverprisvej 10A, 10B og 10C ændres en del af det eksisterende skråningsanlæg ind mod banearealet. Ejendommen får derfor eksproprieret en arealstribe på 4 m i bredden. Arealet bliver i dag brugt til opmagasinering af byggematerialer og til en container. Ved ejendommen på Immerkær 42 bliver der eksproprieret en arealstribe på mellem 2 og 5 m. Ejendommen bliver benyttet til erhverv, og på den del, der eksproprieres, er der i dag græs. To mindre bygninger fjernes. Erhvervsejendommene på Immerkær 44, 46, 50, 52 og 54 får eksproprieret en arealstribe på op til 4 m. Alle virksomheder får eksproprieret en del af deres parkeringsareal, og på Immerkær 44, 46 og 54 bliver nogle garager fjernet. Umiddelbart er der ikke mulighed for at lægge parkeringspladser andre steder på grundene. Immerkær 52 har en række containere, som står op mod det nordlige skel, og de skal flyttes. Ud for Immerkær 44 er der i dag en flugtpassage. For at begrænse arealindgrebet mest muligt flyttes passagen, så den ikke længere ligger ud for nr. 44. Immerkær 48 er et autoværksted, som benytter den nordlige del af grunden til at opbevare reservedele og til bilparkering. Den del af hovedbygningen, som er tættest på 5. sporet, ligger i en afstand af kun 6 m, hvilket betyder, at ejendommen ikke kan udnyttes tilstrækkeligt, når det nye jernbaneanlæg er etableret. Derfor bliver ejendommen eksproprieret. Ud for ejendommen vil der være plads til at etablere flugtpassage mellem støjskærmene. På Immerkær 56, hvor der ligger en børnehave, bliver en arealstribe på 3 m eksproprieret. Et stort, kombineret legehus og opbevaringshus fjernes eller flyttes. Mellem Rødovre Station og Brøndbyøstervej er der ingen ekspropriationer af privat ejendom. KB Hallen Peter Bangs Vej Rødovre Ålholm Glostrup Brøndbyøster Rødovre Hvidovre Danshøj Langgade Valby Glostrup < Kort 4 < Kort 3 Brøndby < Kort 2 Vigerslev Allé < Kort 1 Valby < Kort 5 Vigerslev Ny Ellebjerg Hvidovre Åmarken Nyt spor Eksisterende bane Eksisterende station 0 1 km

22 24 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov Fra Brøndbyøstervej til Vestvolden Mellem Brøndbyøstervej og Vestvolden skal 5. sporet placeres på det areal, hvor Banestien ligger i dag. Efter ønske fra Brøndby Kommune genetableres Banestien ca. 5 m syd for stiens nuværende placering, fordi den løsning sikrer, at folk ikke behøver at gå en omvej. Kommunens ønske betyder, at arealer på en række private ejendomme på Rolandsvej og Oliversvej eksproprieres permanent. Oliversvej 8, 10A og 10B ejes af DSB Ejendomme og lejes ud til beboelse. Ejendommene 8 og 10B fjernes for at give plads til Banestien og til stitunnelen under Brøndbyøstervej. Den arealstribe, der bliver inddraget til stianlægget, er 4 m bred. Ejendommen på Oliversvej 10A bevares. stiens nye placering. Ud for Oliversvej 20B vil der være plads til at etablere en flugtpassage mellem støjskærmene. Horsedammen 38, der bliver benyttet af forskellige kommunale institutioner, får eksproprieret en 3 m bred stribe af baghaven. Horsedammen 40 får eksproprieret en lille del af grundens nordøstlige hjørne. Horsedammen 42, hvor Nørregårdsskolen ligger, får eksproprieret en arealstribe på 4,5 m i den vestlige ende. Arealstriben er smallere i den østlige ende, fordi den eksisterende sti bevares omkring stitunnelen. Area let er i dag bevokset af græs og træer. Oliversvej 18, 22, 24, 26 og Rolandsvej 18 er beboelse, og ejerne får eksproprieret 4 m af deres haver. Oliversvej 26 får desuden eksproprieret et træskur, som er anbragt i det nordlige skel. Rolandsvej 18 får eksproprieret en garage af træ og et mindre skur, mens en murstensgarage bevares. Oliversvej 20B er forlods overtaget, og Rolandsvej 19 bliver eksproprieret. Det sker for at give plads til Bane- Horsedammen 50 er fredet. Her bliver en arealstribe på 4,5 m eksproprieret. Omkring bygningen, der er bevaringsværdig, indsnævres stien, så det nye skel falder sammen med bygningens gavl. Fra Horsedammen 52 og hele vejen gennem det fredede anlæg Vestvolden indsnævres Banestien, så den kun bliver 3,5 m bred. Det betyder, at voldenden ikke berøres. Kort 1 Vojensvej Dæmningen Hvidovre Station < 2 Hvidovrevej Kløverprisvej

23 25 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov Horsedammen 52 er fredet. På den nordlige del af ejendommen findes den sidste originale voldende af Vestvolden, som blev anlagt omkring Trafikstyrelsen har været i dialog med Skov- og Naturstyrelsen, som har accepteret, at den nye Banesti kan placeres helt op til skråningsfoden. Ejendommen får derved eksproprieret en arealstribe på 3 m. Fra ca. 150 m vest for Voldgaden og frem til Motorring 3 er Banestien uændret. Fra Vognporten ved Albertslund Centrum eksproprieres en arealstribe på ca. 2,5 m. Stien langs støjmuren og cykelrampen fra Vognporten til Albertslund Centrum bliver flyttet mod syd, og et areal til cykelparkering gøres mindre. Vest for Vognporten bliver 10 m af den nordlige del af støjvolden eksproprieret. I Store Vejleådalen eksproprieres en 4 m bred arealstribe over en strækning på 300 m mellem Vridsløsevej og Store Vejleå. Fra Vestvolden til Baldersbrønde På et mindre areal mellem Vestvolden og Østbrovej eksproprieres en arealstribe på op til 4,5 m frem til det sted ved Priorparken, hvor 5. sporet allerede er etableret. Efter Østbrovej flyttes rangersporene syd for det nye 5. spor, og der bliver etableret en afgrening fra 5. sporet til rangerområdet. Det betyder, at nogle mindre arealer eksproprieres. På Banemarksvej 32 inddrages et areal på m². Fra varmeværket i Albertslund eksproprieres en arealstribe på 3 m. Det betyder, at en garage, der står i det nordøstlige hjørne af ejendommen, fjernes. Vest for Høje Taastrup Station eksproprieres et areal på ca m² og op til 32 m i bredden på Kraghavevej 6 for at gøre plads til broen til godstog over banen. Af samme årsag inddrages en arealstribe på 220 m i længden og 40 m i bredden fra en grund nord for banen, der tilhører Region Hovedstaden. Projektet tager højde for en eventuel kommende udflytning af Københavns Grønttorv. Hele ejendommen Mølleager 126, der er en landbrugsejendom på m², eksproprieres. Der er sket forlods overtagelse af ejendommene Søndre Ringvej 11 og Skovbovængets Sideallé 23. Sakskøbingvej Hansstedvej Nystedvej Nakskovvej Maribovej Vigerslev Godsvej Kamhusene Vigerslevvej Langagervej Danshøjvej Nyt spor Eksisterende spor Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmark areal m

24 26 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov Kort 2 Nygårds Plads Storekær Solkær Dalkær Ulkær Banestien Brøndbyøster Station 8 < Gillesager Brøndbyøstervej Kort 3 Vibeholms Allé Motorring 3 Clarasvej Hortensiastien < 4 Valmuevej Søndervangsvej Vibeholms Allé Hortensiavej Priorparken

25 27 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov Abildkær Damhus Boulevard Vojensvej Frøslevvej Ruskær Avedøre Havnevej Storekær Rødovre Station 1 > Gillesager Immerkær Avedøre Havnevej Rebæk Søpark Immerkær Gillesager Nyt spor Eksisterende spor Bygning, der eksproprieres Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmarks areal Fredskov m Vestvolden Voldgaden Turpinvej Brøndbyøstervej Banestien Banestien Banestien Rolandsvej B 10B Horsedammen 18 Voldgaden 8 2 > Oliversvej Nyt spor Eksisterende spor Bygning, der eksproprieres, eller er forlods overtaget Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Inddragelse af Banedanmarks areal m Forlods overtaget ejendom

26 28 Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget i Roskilde Arealbehov På strækningen mellem Store Møllevej og Møllebakken i Roskilde eksproprieres der generelt en arealstribe på mellem 8 og 10 m på nordsiden af Vestbanen. Det berører ejendommene Store Møllevænge 3, 5, 11 og 15. For at gøre plads til tunnelen skal erhvervsbygningen Ringstedvej 29 eksproprieres og fjernes. Det er også nødvendigt at ekspropriere ejendommene Store Møllevænge 1A, 7 og 13C. På Banedanmarks arealer i det nordøstlige hjørne af trekantområdet skal syv bygninger rives ned. Bygningerne bruges i dag som mødested for Banedanmarks personale og som opbevaringslagre. Flere af lagrene står tomme. Bygningerne vil relativt let kunne genopføres eller erstattes efter anlægsfasen på nogle af de mange frie arealer i trekantområdet. Der eksproprieres et m bredt areal i den nordøstlige del af ejendommen Darupvej 48 til depotsporene. Ejendommen er ejet af Roskilde Kommune. I trekantområdet mellem Vestbanen, Holbækmotorvejen og Lille Syd Banen inddrages ca m² fredskov, hvoraf m² inddrages midlertidigt. Berørte kolonihaver Øst for Taastrup Hovedgade berører jernbanen 37 kolonihaver i Grøndalsvænge Haveforening, som ligger på et areal delvist udlejet af Banedanmark. Alle kolonihaver mister dele af deres areal, og nogle bygninger og skure skal enten flyttes eller rives ned. Trafikstyrelsen har haft et samarbejde med Grøndalsvænge Haveforening om genetablering, tilskud til flytning, forhold under anlægsperioden mv. Dette arbejde er der redegjort for i 5. sporsløsningen, Kolonihaverapport, september Midlertidige ekspropriationer Etableringen af det nye 5. spor medfører, at der skal anvendes arealer til arbejdsveje og arbejdsområder. Disse arealer eksproprieres midlertidigt. En arbejdsvej medfører, at der eksproprieres en arealstribe på mellem 3 og 10 m i bredden. På Vigerslev godsterminal reserveres et areal på ca m², som tilhører Banedanmark. Arealet skal bruges til skure og depot for entreprenørmaskiner. Kort 4 Mjølnersvej Søndre Ringvej Bryggergårdsvej < 5 Banemarksvej Stationsparken Stationsparken Industrivej

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden- 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 6. maj 2008 3 AnlægsbeskrivelseAnlægsbeskrivelse Forord Forord Dette Fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse Nyt spor for fjerntog - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor for fjerntog Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor for fjerntog. Projektet og dets

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 5 km København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Indhold

Læs mere

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt

København Ringsted Strategianalysen kort fortalt Oktober 2005 Forord Forord Med denne korte udgave af Strategianalyse København Ringsted ønsker Trafikstyrelsen at gøre det muligt for kommunalpolitikere, borgere, organisationer med flere hurtigt at sætte

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor øst for Ringsted Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor øst for Ringsted. Projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Terminalforhold ved København Idékatalog. September 2008. København-Ringsted projektet

Terminalforhold ved København Idékatalog. September 2008. København-Ringsted projektet Terminalforhold ved København Idékatalog September 2008 København-Ringsted projektet Indholdsfortegnelse Indhold Forord 3 Trafikale perspektiver 4 Terminalkapacitet i et kort og et langt perspektiv 4 Ekstra

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat

Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat a Udbygning af Nordvestbanen, - Offentlig høring efterår 2006 Januar 2007 Udbygning af Nordvestbanen, Forord Forord Dette er udarbejdet som en dokumentation af Trafikstyrelsens offentlige høring af projektet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Marts 2002. Miljøredegørelse S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Marts 2002 Miljøredegørelse S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH

%DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH %DQHSURMHNWHW. EHQKDYQ5LQJVWHG VWDWXVPLOM XQGHUV JHOVHURJHUIDULQJHUPHGRIIHQWOLJKHGHQVLQGGUDJHOVH Miljøchef Ulrik Winge Banestyrelsen Sølvgade 40 1349 K E-mail: uw@adm.bane.dk Homepage: www.bane.dk,qwurgxnwlrq

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde

Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001. S-tog til Roskilde Miljøredegørelse Høringsudgave, oktober 2001 S-tog til Roskilde INDHOLD 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Pendlertrafik skal forbedres 4 4 2. BESKRIVELSE AF PROJEKTET Jernbanenettet i dag og fremover Konsekvenser

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Forord Forord Jernbanen

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Høringssvar på miljøredegørelse for København-Ringsted projektet

Høringssvar på miljøredegørelse for København-Ringsted projektet Dato: 2008-12-01 Trafikstyrelsen for jernbane og færger Adelgade 13 1304 København K Att. Projektsekretær Lene Wandel kh-rg@trafikstyrelsen.dk Høringssvar på miljøredegørelse for København-Ringsted projektet

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse - broløsning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej REDEGØRELSE Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen

Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen Udbygning af S-banen Hellerup-Holte Høringsnotat for idéfasen November 2010 Forord Dette høringsnotat dokumenterer dels den offentlige høring i idéfasen på VVM-niveau (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse 6 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Avedøre Havnevej-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse 6 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej Forslag OFFENTLIG HØRING Forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er fremlagt

Læs mere

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-026-7 Banedanmark

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere