Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011"

Transkript

1 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk

2 Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab til erfaringer med samt holdninger til IT i skolen. Metode Analysen baserer sig på en internetsurvey, hvor spørgeskemaet er distribueret via SurveyXact til hele Folkeskolens undersøgelsespanel. Spørgeskemaet blev distribueret elektronisk via d. 1/ og var åbent for besvarelse frem til d. 8/ For at få så mange besvarelser som muligt, er der sendt en rykkermail ud d. 7/ til alle de adresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men som ikke havde gennemført en besvarelse. Besvarelserne er tastet ind online af respondenterne selv. Afslutningsvis forefindes i bilagsdelen de mere udførlige tabeller og statistiske tests samt det fulde spørgeskema (bilag 41). Databehandling Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk illustration. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100 %, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de nævnte baggrundsvariabler og testet for sammenhæng via statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare hvilke sammenhænge, der kan påvises mellem baggrundsvariablerne og de øvrige spørgsmål. Forinden dette vil også de enkelte baggrundsfaktorer blive krydstabuleret med de øvrige baggrundsfaktorer, ligesom relevante sammenhænge mellem de enkelte spørgsmål bliver krydstabuleret og fremhævet. Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret, mens selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det læseren at studere disse på egen hånd, hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablenes specifikke sammenhæng. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi 2 ) samt Eta. Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variable. Chi 2 bruges som backup til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste variable på intervalniveau. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95 %, for at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en

3 sandsynlighed på over 95 % for, at der i virkeligheden er en sammenhæng mellem de to variable). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5 %. Det skal kort bemærkes, at baggrundsvariablen udtrykkende respondenternes alder i forhold til det statistiske arbejde med krystabuleringer for test af signifikante sammenhænge er blevet kategoriseret til en ordinalskaleret variabel med kategorierne: Under 30 år; år; år: år; 60 år og ældre. Denne omskalering er valgt, da det letter fortolkningsarbejdet for læseren af denne rapport. Endelig er der i forbindelse test af signifikante sammenhæng, hvor en eller flere variable er på nominalskaleret niveau (hvor Chi 2 anvendes som sammenhængsmål), anvendt et kriterium for antallet af celler i krydstabellen, som må indholde færre end 5 observationer (respondenter). Således rapporteres udelukkende sammenhænge, hvor ikke færre end halvdelen (50 %) af cellerne indeholder færre end 5 observationer. Dermed sikres det, at læseren kun præsenteres for de sammenhænge, der statistisk må betragtes som rimelig sikre. Undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Ulrich Thy Jensen. Dataindsamling Der er i alt 501 respondenter, der har besvaret alle spørgsmålene. Det svarer til en besvarelsesprocent på 43,3 %, som er beregnet på følgende måde: B. Gennemførte interview 501 C. Forsøgt kontaktet D. Antal uanvendelige 106 Svarprocent = B*100/C-D 43,3 % Svarprocenten udregnes med udgangspunkt i de personer, som er forsøgt kontaktet. Dog modregnes de, som det ikke kan lade sig gøre at få kontakt med pga. f.eks. ugyldige adresser. En svarprocent på 43,3 % må anses for god, ikke mindst fordi der er tale om en web-undersøgelse og når spørgeskemaets længde samt den forholdvise korte indsamlingsperiode tages i betragtning. Endeligt skal det bemærkes, at rapportens anden del (danskkanon) og tredje del (historiekanon) baserer sig på svar af henholdsvis 291 (jf. side 21) og 126 (jf. side 31) respondenter. Baggrundsspørgsmål

4 Her følger respondenternes fordeling på en række baggrundsvariable. Baggrundsvariablene er desuden krydstabuleret med hinanden for at afdække eventuelle signifikante sammenhænge. Hvad er din stillingsbetegnelse? Figur 1. Stillingsbetegnelse Respondenternes fordeling på undersøgelsens fire baggrundsvariable: stilling, køn, bopæl og alder illustreres i figurerne 1-4. Der findes ingen signifikante sammenhænge internt mellem de fire baggrundsvariable.

5 Er du mand eller kvinde? Figur 2. - Panelundersøgelse, Folkeskolen, November 2011 Hvor er din bopæl? Figur 3.

6 Hvad er din alder? Figur 4. - Panelundersøgelse, Folkeskolen, November 2011

7 IT i skolen I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres personlige erfaringer med samt holdninger til anvendelsen af IT i skolen. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene stilling, køn, alder samt bopæl for at afdække eventuelle signifikante sammenhænge. Spørgsmål 1) Hvad er din generelle tilfredshed med ITmulighederne til din undervisning på din skole? Figur 5. Af den procentuelle fordeling for spørgsmål 1 fremgår det, at størstedelen af respondenterne faktisk er utilfredse med IT-mulighederne til undervisningen. 44,7 % svarer enten meget utilfreds eller utilfreds mod 38,9 %, der angiver svarkategorierne meget tilfreds eller tilfreds. Der findes en signifikant sammenhæng mellem spørgsmål 1 og baggrundsvariablen alder (bilag 1). En positiv sammenhæng indikerer, at den generelle tilfredshed med IT-mulighederne stiger med respondenternes alder. Således er de ældste respondenter også de mest tilfredse, mens de yngste udtrykker signifikant størst utilfredshed med IT-mulighederne i undervisningen.

8 Spørgsmål 2) I hvilket omfang har du mulighed for på din skole at anvende IT i undervisningen, når du gerne vil? Figur 6. Af figur 6 kan det ses, at et flertal af respondenterne ikke mener, at de i et tilstrækkeligt omfang kan anvende IT i undervisningen. Således angiver 61,5 % en af svarkategorierne i et utilstrækkeligt omfang eller i et begrænset omfang. Der findes to signifikante sammenhænge mellem spørgsmålet og baggrundsvariablene. En negativ sammenhæng mellem spørgsmål 2 og baggrundsvariablen køn (bilag 2) indikerer, at de kvindelige respondenter signifikant oftere end de mandlige respondenter angiver svarkategorierne i tilstrækkeligt omfang og i et begrænset omfang. En sammenhæng mellem spørgsmål 2 og baggrundsvariablen bopæl (bilag 3) afslører, at respondenter fra København/Frederiksberg i signifikant mindre omfang angiver svarkategorien i et tilstrækkeligt omfang.

9 Spørgsmål 3) Hvor er efter din mening flaskehalsene for en bedre anvendelse af IT på din skole i din undervisning? (Marker om du anser de respektive punkter her for et problem og en flaskehals for en bedre anvendelse af IT på din skole) Figur 7. For spørgsmål 3 findes i alt fire signifikante sammenhænge mellem de forskellige udsagn og baggrundsvariablene. Sammenhængene præsenteres nedenfor. For udsagnet netværket på skolen, dets hastighed og adgangen til det fx at elever ikke kan logge ind findes en signifkant sammenhæng med baggrundsvariablen køn (bilag 4). De kvindelige respondenter anser således i signifikant større omfang dette udsagn som et stort problem.

10 For udsagnet for få interaktive tavler findes en signifikant sammenhæng med bopæl (bilag 5), idet respondenter bosiddende på fyn eller øerne vest for Storebælt i signifikant større omfang end de øvrige respondenter angiver svarkategorien intet problem. For udagnet programmellet og IT-undervisningssystemerne findes en positiv sammenhæng med alder (bilag 6), hvilket indikerer, at de ældre respondenter i signifikant større omfang end de yngre anser udsagnet for et stort problem. Endelig findes en signifikant sammenhæng mellem udsagnet andet og baggrundsvariablen bopæl (bilag 7). Således angiver respondenter bosiddende enten på sjælland eller øerne øst for Storebælt eller i København/Frederiksberg signifikant oftere end de øvrige respondenter udsagnet andet som et stort problem. Følgende spørgsmål er kun stillet de 88 respondenter (17,6%), som i spørgsmål 3 angav en af svarkategorierne et lille problem eller et stort problem ved udsagnet andet. Du har angivet svarkategorien andet ovenfor. Uddyb venligst hvilke andre flaskehalse du tænker på: Ved dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for i et kommentarfelt frit at angive, hvilke andre forhold, der udgør et lille eller et stort problem for en bedre anvendelse af IT i undervisningen. Alle disse fritekstsbesvarelser findes i bilag 8.

11 Følgende spørgsmål er udelukkende stillet de 407 respondenter (81,2%), som i spørgsmål 3 angav svarkategorien et stort problem ved et eller flere af de præsenterede udsagn. Spørgsmål 4) Hvilke af disse flaskehalse og problemer anser du for at være det største i relation til din undervisning? (Sæt kun ét kryds) Figur 8. N = 407 Det fremgår af ovenstående figur 8, at respondenterne opfatter for få PC er i computerrum og bærbare PC er (21,6 %) og netværket på skolen, dets hastighed og adgangen til det fx at eleverne ikke kan logge ind (21,4 %) som de største flaskehalse/problemer i forhold til anvendelsen af IT i undervisningen. Omvendt opfatter kun ganske få (1,5 %) softwaren og IT-undervisningsssytemerne som den væsentligste flaskehals i forhold til anvendelsen af IT i undervisningen. Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem de forskellige udsagn i spørgsmål 5 og baggrundsvariablene.

12 Spørgsmål 5) På hvilke områder mener du, at du selv mangler IT kompetencer? (Sæt eventuelt flere krydser) Figur 9. N = 730 (ikke respondenter, men afgivne svar). Som det fremgår af den procentuelle fordeling for spørgsmål 5, mener respondenterne selv, at deres svagheder overvejende er knyttet til brugen af interaktive tavler samt kendskabet til de IT baserede undervisningssystemer. Der findes tre signifikante sammenhænge mellem de forskellige udsagn i spørgsmål 5 og baggrundsvariablene. For udsagnene PC-kørekort eller tilsvarende og helt basale PC-kundskaber findes signifkante sammenhænge med baggrundsvariablen stilling (bilag 9 og 10), idet det helt overvejende er børnehavepædagoger/børnehaveklasseledere, der vælger udsagnene. Endelig findes en signifikant sammenhæng mellem udsagnet andet og baggrundsvariablen køn (bilag 11). Således angiver de mandlige respondenter i signifikant større omfang dette udsagn. 56 (7,7%) respondenter har i forbindelse med svarkategorien andet uddybet svaret i et åbent tekstfelt. Alle disse fritekstsbesvarelser findes i bilag 12.

13 Spørgsmål 6) Hvor ofte er din undervisning ITbaseret/digital? Figur 10. Der findes signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 6 og baggrundsvariablene alder (bilag 13) og bopæl (bilag 14). Lidt overraskende findes en negativ sammenhæng mellem hvor ofte undervisningen er ITbaseret/digital og respondentens alder. Således anvender de ældre respondenter signifikant oftere end de yngre respondenter IT-baseret/digital undervisning. Endvidere findes en signifikant sammenhæng med bopæl, idet respondenter bosiddende i København/Fredriksberg i signifikant mindre omfang end respondenter bosiddende andetsteds anvender IT-baseret/digital undervisning. Hele 17,5 % af respondenterne bosiddende i København/Frederiksberg angiver svarkategorien stort set aldrig mod 6,8 % (Jylland), 6,7 % (Sjælland og øerne øst for Storebælt) og 3,8 % (Fyn og øerne vest for Storebælt).

14 Spørgsmål 7) Hvordan bruger du IT i undervisningen? (Sæt eventuelt flere krydser) Figur 11. N = 1382 (ikke respondenter, men afgivne svar). Som det fremgår af figur 11 anvendes IT primært i undervisningen til at give eleverne mulighed for at søge efter viden på internettet. 31,0 % af respondenterne anvender IT på denne måde i undervisningen. Der findes fire signifikante sammenhænge mellem de forskellige udsagn i spørgsmål 7 og baggrundsvariablene. For udsagnene eleverne får lektier for, som skal løses digitalt og afleveres digitalt og eleverne får lektier for, som skal løses ved at søge efter viden på nettet findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen stilling (bilag 15 og 16). For begge sammenhænge gælder det, at børnehavepædagoger/børnehaveklasseledere i signifikant mindre omfang angiver udsagnene, hvilket naturligvis knytter sig til alderen på de underviste elever. Ingen af de adspurgte børnehavepædagoger/børnehaveklasseledere har valgt et udsagnene.

15 Ligeledes angiver børnehavepædagoger/børnehaveklasseledere i signifikant større omfang svarkategorien jeg anvender ikke IT i min undervisning på nogle af de nævnte måder (bilag 17), hvilket igen relaterer sig til elevgruppens alder. Endelig findes en signifikant sammenhæng mellem udsagnet eleverne får lektier for, som skal laves på computer, men afleveres på papir og baggrundsvariablen alder (bilag 18). Således er det overvejende de yngre respondenter, som benytter sig af denne måde at bruge IT i undervisningen på.

16 Spørgsmål 8) I det følgende er nogle udsagn om IT i skolen, og vi vil bede dig markere, hvor enig eller uenig du er i hvert af disse synspunkter på en skala fra 1-5, hvor 1 = meget uenig og 5 = meget enig. Figur 12. Da ovenstående figur kan være svær at overskue/fortolke som følge af de mange svarkategorier, findes der på følgende side en tilsvarende figur (figur 13), hvor svarkategorierne meget uenig og uenig er slået sammen og ligeledes for kategorierne meget enig og enig.

17 Figur 13. Som det fremgår af den modificerede figur, er respondenterne mest positive i forhold til: 1) At IT vejlederen laver interne kurser for lærerne i IT (73,0 %). 2) At kommunen laver en koordineret indsats for at øge lærernes IT kompetencer (68,0 %). 3) At kommunen laver en koordineret pakke med skolernes ønsker til IT programmer til undervisningen (58,2 %). Der findes i alt seks signifikante sammenhænge mellem de forskellige udsagn i spørgsmål 8 og baggrundsvariablene. Alle sammenhængene vil blive præsenteret nedenfor. For udsagnet computerlokalet er som regel booket, medmindre man bestiller det 2-3 uger frem findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen bopæl (bilag 19). Respondenter bosiddende på fyn eller øerne vest for Storebælt er således signifikant mindre enige i udsagnet end respondenter bosiddende andetsteds.

18 For udsagnet vores computere er forældede findes en signifikant sammenhæng med alder (bilag 20), idet de yngre respondenter i signifikant større omfang end de ældre erklærer sig enige i udsagnet. De kvindelige respondenter erklærer sig signifikant mere enige i udsagnet det ville være en god ide, at IT vejlederen klassevis underviste eleverne i fx Excel end de mandlige respondenter (bilag 21). Således angiver 22,2 % af de kvindelige respondenter svarkategorien meget enig mod 17,6 % af de mandlige. For udsagnet det ville være en god ide, at IT vejlederen lavede interne kurser for læreren i IT findes en sammenhæng, der svarer fuldstændig til den netop beskrevne (bilag 22) (se ovenfor bilag 21). Endelig findes der signifikante sammenhænge mellem udsagnet hvis jeg skulle kopiere en CD på en computer, ville jeg nok bede om hjælp dertil og baggrundsvariablene køn (bilag 23) og alder (bilag 24). Således er det helt overvejende de mandlige respondenter og de yngre respondenter, som ikke ville bede om hjælp til at kopiere en CD.

19 Spørgsmål 9) Hænder det i løbet af en almindelig arbejdsuge, at du bliver frustreret over IT et på din skole? Figur 14. Af den procentuelle fordeling for spørgsmål 9 fremgår det, at størstedelen af respondenterne i løbet af en almindelig arbejdsuge oplever at blive frustreret over IT et på skolen (82,0 %). Der findes en stærk negativ sammenhæng mellem spørgsmålet og baggrundsvariablen køn (bilag 25), idet en signifikant større del af de kvindelige respondenter oplever at blive frusteret over IT et i løbet af en almindelige arbejdsuge.

20 Følgende spørgsmål er kun stillet de 411 respondenter (82,0%), som i spørgsmål 9 angav, at de i løbet af en almindelig arbejdsuge bliver frustreret over IT et på deres skole. Spørgsmål 10) Hvor mange gange om ugen vil du sige, at du bliver frustreret over IT et på skolen? Figur 15. N = 411 Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 10 og baggrundsvariablene.

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på Fólkaskúlaráðið Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på og erfaringer med ressourcentre på skolerne 2013 Udarbejdet af Scharling Research for bestyrelsen i Fólkaskúlaráðið, oktober 2013 Scharling.dk

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen. Center for Interventionsforskning

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen. Center for Interventionsforskning Center for Interventionsforskning Førstehjælpsundervisning i folkeskolen Line Zinckernagel, Carolina Malta Hansen, Fredrik Folke, Christian Torp-Pedersen, Annette Kjær Ersbøll, Tine Tjørnhøj-Thomsen Førstehjælpsundervisning

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere