DJ i udvikling. midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. journalistforbundet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ i udvikling. midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. journalistforbundet."

Transkript

1 1 DJ i udvikling midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog journalistforbundet.dk/fusion

2 Fordele og ulemper ved en mulig fusion. Det var opdraget, som delegeretmødet 2013 gav DJ s hovedbestyrelse den mulige fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) skulle undersøges til bunds, inden der kan tages en beslutning på delegeretmøde 2015, og inden da skulle hovedbestyrelsen aflægge en midtvejsredegørelse. 1. Indledning 5 2. DJ s aktuelle situation 6 3. Hvad er KS? 9 4. Pointer fra arbejdsgrupperne Fordele ved en fusion Ulemper ved en fusion 20 Det er den, du sidder med her. En midtvejsredegørelse, som er skrevet sammen af de mange rapporter og indspark, som en række arbejdsgrupper har barslet med i de forløbne måneder. Og en midtvejsredegørelse, der indeholder rigtig mange aspekter ved en mulig fusion. Men den indeholder ingen anbefaling. For redegørelsen er netop en belysning af fordele og ulemper, og arbejdet har bragt lys over mange modsætninger og mulige modsætninger i DJ, som det er i dag, og som det har udviklet sig i sine mere end 50 års levetid. De godt 50 år betegner udviklingen for et forbund, der faktisk ikke kan stå stille. Vi er i dag flere medlemmer end nogen sinde før, men vi er også flere faggrupper end nogen sinde før. Vi har flere fagligheder end nogen sinde før; men har vi også flere identiteter? Det er nogle af de spørgsmål, som denne redegørelse forsøger at opklare og give mulighed for at besvare. På kan hele den udarbejdede materialesamling og samtlige inputs fra arbejdsgrupper findes. Ligesom der er blogs, debat og referater af forskellige møder i det f organgne år. God læselyst!

3 5 1. Indledning Delegeretmødet gav i april 2013 mandat til: At hovedbestyrelsen kan gennemføre et opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af de to forbund: Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation og Sprog. At arbejdet gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj At der udarbejdes en midtvejsredegørelse i 1. halvår 2014 om fordele og ulemper. Arbejdet skal ledes af en styregruppe, der sammensættes paritetisk af de to hovedbestyrelser. Styregruppen: kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund, giver bud på den politiske og administrative struktur, kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering og udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen. Eventuelle beslutninger vedrørende ovenstående proces undervejs altid træffes af hovedbestyrelsen. De to hovedbestyrelser nedsatte herefter et koordinationsudvalg, som skulle koordinere det opklarende arbejde i forhold til en evt. f usion. I DJ besluttede hovedbestyrelsen, at DJ s del af koordinationsudvalget skulle bestå af de fem medlemmer af DJ s forretningsudvalg. Koordinationsudvalget har i det forløbne år afholdt en række møder og nedsat en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med de vigtigste emner i forhold til en eventuel fusion. Derudover har

4 6 7 to fokusgrupper givet input til processen. Hovedpointerne findes i afsnit 4. Tanken er, at alle delegerede er med til at uddybe den undersøgelse, som hovedbestyrelsen har arbejdet med. Der er udarbejdet: Denne trykte redegørelse og fakta om KS En omfattende materialesamling, som findes på: Journalistforbundet.dk/fusion. Heri indgår bl.a. analyser af DJ s situation, forskellige arbejdsgruppers overvejelser, konklusioner på fokusgruppearbejde, forslag til mission og vision og gennemgang af værditilbud. 2. DJ s aktuelle situation Overordnet set går det godt for DJ. Forbundet har en høj grad af medlemstilfredshed, en sund økonomi og en årlig medlemstilvækst på godt 3%. DJ har en stærk position som den førende faglige organisation for alle, der leverer indhold til medierne. Medierne er under stærk forandring, og den traditionelle journalistik er udfordret. Arbejdsmarkedet for journalister opleves som stagnerende eller nedadgående, fordi udfordringerne er markante på de traditionelle journalistiske arbejdspladser. Derudover har medieverdenen også ændret sig, så flere arbejder på de digitale platforme, som også udfordrer de traditionelle faggrænser. Samtidig er markedet for kommunikationsmedarbejdere vokset i takt med, at offentlige og private myndigheder oplever et stigende behov for professionel kommunikation. Det har betydet, at DJ inden for en årrække har udviklet sig fra at være en mindre standsforening for en snævert afgrænset medlemsgruppe med en veldefineret fælles identitet til i dag at være en større og mere bredt funderet organisation, hvor medlemmerne både dyrker den nære faglige identitet i mindre fora og en større fælles identitet i forbundet. Mange forventninger til DJ Udviklingen har også gjort, at opgaverne i DJ har ændret sig. En stadig større del af medlemmerne arbejder under andre forhold end på kollektive overenskomster, mens medlemmerne stiller større krav om vejledning til individuelle kontrakter og andre aftaleforhold, og at DJ skal være skarp på udviklingen i fagene, mediepolitik, etik for både medier og kommunikation, ytringsfrihed, ophavsret, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Der er et stort behov blandt medlemmerne for, at DJ kan levere på disse områder. DJ skal både levere til det enkelte medlem og for det enkelte medlem. Der skal være vejledning af højeste kvalitet i forhold til individuelle kontrakter, ophavsret, videreudnyttelse, karriereplanlægning og arbejdsmiljø. Og der skal påvirkes eksternt på emner som mediepolitik, etik, ytringsfrihed, offentlighedslov og kommunikationsfagets udvikling. Samtidig er over 20% af medlemmerne af DJ freelancere. DJ afvikler derfor et alsidigt udbud af iværksætterkurser for at klæde medlemmerne på til rollen som selvstændig. Herudover tilbyder DJ at føre inkassosager for medlemmerne og driver ophavsretsforvaltning. Medlemmerne har forskellige forventninger til DJ. Kravene til en øget synliggørelse af den værdi, DJ som faglig organisation kan tilbyde medlemmerne, er vokset markant. Det har stor betydning, når medlemmerne begynder at arbejde på nye måder. Opgaverne, som skal løftes, er anderledes i fremtiden.

5 8 9 Som en følge af, at DJ s organisationsområde er blevet bredere, og faggrænser udfordres, er forbundet kommet i konkurrence med andre faglige organisationer, som DJ ikke har været tidligere. Den stærkeste og farligste konkurrent for DJ kan dog vise sig at være, at en del mennesker mener, at de kan undvære et medlemskab af en faglig organisation og få dækket deres behov på andre måder. En historisk stærk fagforening på medieområdet Der er en stærk fælles fagidentitet i og tilknytning til DJ for de medlemmer, der arbejder på publicistiske medier, eller som er uddannet på en af de tre journalistuddannelser. Det giver en markant fællesskabsfølelse og sammenhængskraft for denne gruppe. Det giver traditionelt set en stor opbakning til politisk lobbyarbejde, offentlige markeringer og særlige ydelser målrettet journalister. Et af de kerneområder, hvor DJ står stærkt, er på overenskomstaftalerne på journalistområdet, hvor medlemmerne nyder godt af mange års indflydelse på det journalistiske arbejdsmarked. Trods pres mod de kollektive aftaler, er overenskomsterne en grundsten for DJ s journalistiske medlemmer og et område, hvor DJ er berømmet for sit arbejde for medlemmerne. Der er i DJ en medlemsnær rådgivning, fordi forbundets konsulenter kender det traditionelle journalistiske arbejdsmarked indgående. Det udbredte knowhow kommer medlemmerne til gode i både det kollektive og individuelle arbejde for medlemmerne. DJ har ligeledes et godt omdømme som indflydelsesrig aktør på den politiske scene, når det gælder mediepolitik, ophavsret, offentlighedslov, pressefrihed mv. samt en unik position som journalisternes talerør. Samtidig er Fagbladet Journalisten et stærkt mediekritisk medie, der har gennemslagskraft og stor tilfredshed blandt DJ s journalist-medlemmer. Udviklingen giver udfordringer Mens DJ har en særlig og stærk position på et stagnerende arbejdsmarked for den klassiske journalistik, er DJ i dag kun en blandt flere faglige organisationer på det voksende kommunikationsområde. Hvis DJ for alvor vil være den førende fagforening, der både kan hjælpe medlemmerne bedst muligt i deres professionelle liv rundt omkring i kommunikationsfaget og være talerør for medlemsgruppen, er der brug for større medlemsmæssig styrke i denne voksende gruppe. Med en stadig mindre medlemsgruppe inden for uafhængig journalistik og en voksende gruppe inden for kommunikation kan det gå to veje. Enten går DJ tilbage i retning af at være en ren standsforening med ansvar for rådgivning og overenskomster på det klassiske medie-/journalist-område med måske medlemmer. Eller også vokser DJ til at være et større forbund med mindst det serviceniveau, vi kender i dag, med medlemmer, hvor de enkelte faglige identiteter kan vokse og trives side om side til gavn for et højt aktivitetsniveau. 3. Hvad er KS? Kommunikation og Sprog er en faglig organisation, der henvender sig bredt til professionelle inden for kommunikation, sprog og marketing. KS har det som vision at være en slagkraftig og troværdig organisation med stor indsigt i alle forhold, der vedrører

6 10 11 medlemmerne og faget, at give medlemmerne de bedste løn og ansættelsesvilkår og at arbejde for, at kommunikative og sproglige kompetencer anerkendes som essentielle spidskompetencer i en globaliseret verden (Fra KS vision). Kommunikation og Sprog betragter også sig selv som en faglig forening. Det betyder, at man arbejder målrettet med at styrke medlemmernes evne til at sætte ord på deres egen faglighed og evne til at bringe fagligheden i spil på arbejdspladsen (Fra KS vision). KS har medlemmer, som arbejder bredt inden for kommunikation, sprog og marketing. Heraf arbejder ca med kommunikation, som vi kender det fra DJ-kommunikatørernes arbejdsområde. Der er 2800 medlemmer, som er studerende. Alle KS-medlemmer ansat i det offentlige er overenskomstdækket. Derudover er medlemmer hos f. eks. Post Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Boligorganisationernes Landsforening (BL), Kræftens Bekæmpelse m.fl. omfattet af AC-overenskomster. I alt er ca medlemmer af KS omfattet af overenskomster. De fleste medlemmer af KS arbejder dog på små og mellemstore private virksomheder, hvor der ikke er overenskomst. I KS er der et enhedskontingent på 482 kr./måned. Forbundet har en arbejdsløshed på 5,4 procent, hvor DJ s er 5,0 procent. Gennemsnitslønnen er kr./måned inkl. pension. I DJ er den kr./måned inkl. pension. KS har en egenkapital på 11,7 mio. kr. Der er en omsætning på 35,6 mio. kr. og 24 ansatte. Se også Faktaark om KS. 4. Pointer fra arbejdsgrupperne Koordinationsudvalget for fusionsprocessen har nedsat en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med forskellige problemstillinger. Disse arbejdsgrupper er: Arbejdsgruppe om demokratisk struktur, Arbejdsgruppe om faglige identiteter, Arbejdsgruppe om aktivitetsstruktur, Arbejdsgruppe om nye tilbud til kommunikatører og Arbejdsgruppe om kontingent Derudover har DJ nedsat en arbejdsgruppe om studerende og to fokusgrupper med medlemmer, ligesom en række journalister har taget initiativ til en særlig journalistarbejdsgruppe med henblik på en ny forening under DJ. Se sammensætning af arbejdsgrupperne på side 22. Arbejdsgruppen om demokratisk struktur Denne arbejdsgruppe har været optaget af at finde en mulig ny demokratisk struktur, som sikrer det enkelte medlem gode muligheder for at øve indflydelse på den faglige organisation gennem en flad struktur. For den enkelte skal det være nemt, og derfor fastholdes modellen fra DJ, hvor medlemmerne er organiseret i medarbejderforeninger/klubber, specialgrupper og studenterorganisationer, hvor de i det daglige hører til og deltager i faglige aktiviteter. Det er også herfra, de vælger delegerede til delegeretmødet. Gruppen har givet et bud på sammensætning af en hovedbestyrelse eller et repræsentantskab, mens DJ s egen hovedbestyrelse

7 12 13 har arbejdet videre med modeller, der ligger tæt op ad det nuværende og kendte fra DJ s organisation. Arbejdsgruppen om faglige identiteter Arbejdsgruppen mener, at den faglige identitet i en organisation er af yderste vigtighed både i det nære og det fjerne perspektiv både i form af eksempelvis fagnørderi og i form af en udefineret fornemmelse af, at her hører jeg til. Samlet set er der et stærkt ønske hos begge organisationers repræsentanter om, at fagligheden og den faglige identitet bliver prioriteret højt både undervejs i en fusionsproces og bagefter; hvis fusionen gennemføres, skal der være rum til at dyrke fagligheden i en ny samlet organisation. Det er en fælles erkendelse, at den faglige identitet ikke er ens for alle medlemmer. Udvalgte anbefalinger fra arbejdsgruppen: En fremtidig organisation skal være en fagforening OG en professionsforening. De enkelte faglige identiteter klarlægges i forbindelse med processen, og en struktur for identiteternes varetagelse prioriteres højt i fremlæggelsen af de samlede planer for fusion. En ny organisation skal både varetage medlemmernes nichefaglighed samt en bredere faglighed, der går på tværs af de forskellige fagligheder. Nichefaglighederne skal hjælpes således, at ingen nuværende medlemmer oplever, at deres faglighed ikke længere har plads i organisationen. Alle medlemmer skal opleve faglig værdi og fællesskab. Den nye forening skal være den organisation, som taler på vegne af både journalist- og kommunikationsområdet. Den arbejdspladsorienterede faglige identitet for kommunikatører skal styrkes. Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur DJ og KS har hver for sig i dag et godt grundlag for medlemsrettede aktiviteter. Der er i begge forbund en stor underskov af både centrale og decentrale aktiviteter. Aktiviteterne udspringer ikke kun af et stort fagligt engagement, men også af behovet for at indgå i kollektivet og af behovet for at være aktiv det sociale aspekt. Begge parters nuværende arrangementer og aktiviteter vil være interessante for alle medlemmer i det nye forbund. Nogle er i dag stort set ens, og en række andre vil give en merværdi i form af flere slags tilbud til medlemmerne af et fusioneret forbund. Der vil uden det store bureaukrati kunne skaffes midler til at virkeliggøre den gode ide og til at sætte aktiviteter i værk. Det uanset om det har rod i en formaliseret gruppe, i uformelle grupper, i et netværk eller blandt enkeltmedlemmer. Arbejdsgruppen mener, at der kan tages det bedste fra de to traditioner for aktivitetsfinansiering og -organisering. De har under hver deres forhold fremmet et højt aktivitetsniveau. De kan eksistere side om side i et fremtidigt forbund. Den større volumen i et nyt forbund giver basis for mere aktivitet. Lysten til at lave arrangementer kan både drives af engagementet i en konkret sag og af ansvaret for en gruppe, som man er valgt af. Der skal både være penge til selvstændige aktiviteter i grupper og i geografiske enheder og penge til aktiviteter, der opstår i mere uformelle medlemsgrupper. Arbejdsgruppen tænker i aktivitetscentre. Forslag til, hvor disse skal ligge, diskuteres bedst i de regionale kredse/regioner, men sandsynligvis i de større byer. Onlineaktiviteter kan tænkes ind i strukturen.

8 14 15 Arbejdsgruppens udvalgte anbefalinger: Det høje aktivitetsniveau skabt gennem aktive medlemmers indsats i specialgrupper og foreninger og kredse med egen økonomi skal bevares. Der afsættes også centrale midler, der kan søges af netværk og grupper af medlemmer til aktiviteter. Flere medlemmer giver større mulighed for aktiviteter og kurser uden for København. De skal tilpasses de lokale behov, men understøttes centralt. Arbejdsgruppen om kommunikationsområdet Arbejdsgruppen anbefaler på det kraftigste en fusion mellem KS og DJ. En fusion vil kunne skabe betingelserne for, at forbundet bliver det eneste og største forbund på kommunikationsområdet i Danmark. Arbejdsgruppen oplever en stigende tendens til, at arbejdsgivere efterspørger medarbejdere inden for journalistik, kommunikation og sprog til de samme stillinger. Et samlet forbund med bredere og indgående kendskab til hele branchen er derfor afgørende for at sikre både journalister, kommunikatører og andre faggrupper målrettet jobskabende og jobudviklende rådgivning og tilbud. En fusion vil give rigtig gode muligheder for vækst og udvikling inden for K-faglige tilbud og fagpolitisk indflydelse på K-området: Som den største kommunikationsaktør får vi bedre konkurrence- og rekrutteringsparametre og sikrer bedre samarbejdsmuligheder med andre aktører i kommunikationslandskabet i DK og internationalt. Flere resurser i sekretariatet til at udvide især netværksdelen og støtte til faglige arrangementer, der kan komme alle faggrupper til gode. Bedre kendskab og forståelse for hele arbejdsmarkedet dermed bedre og mere målrettet rådgivning for alle medlemmer i medier og kommunikationsbranchen. Flere medlemmer i ryggen og én samlet stemme giver bedre mulighed for indflydelse især: politisk, på uddannelsesområdet og i medierne. Én samlet stemme kan i højere grad blåstemple kommunikationsfaget (etik) og være talerør for K-medlemmer. Flere muskler til at indgå aftaler og overenskomster på kommunikationsområdet, der er overvejende ureguleret. Arbejdsgruppen om kontingent Status for DJ i dag er, at forbundskontingentet koster 390 kroner/måned, og hvert fuldtbetalende medlem betaler 70 kroner til Sikringsfonden, som er forbundets strejkekasse.hertil kommer kontingent til kreds og til enten specialgruppe eller medarbejderforening. Overordnet er udgangspunktet i et fremtidigt forbund et fuldtidskontingent på 482 kr., svarende til det nuværende KS-kontingent. Ud af dette kontingent fragår der 20 kr. pr. medlem til kredse/ regioner, 10 kr. til specialgrupper og endvidere 5 kr. til Sikringsfonden. For arbejdsgruppen har det været klart, at alle medlemmer (i arbejde) af et fremtidigt forbund betaler til Sikringsfonden. Der er ikke indeholdt kontingenter til medarbejderforeninger, eventuelle kontingenter hertil skal fortsat opkræves særskilt. Derudover vil specialgrupperne have mulighed for at opkræve et supplerende kontingent, hvis en generalforsamling beslutter det. Der er i forslaget fastholdt nedsat kontingent til ledige, som DJ allerede har i dag.

9 16 17 Der er i forslaget ikke taget højde for kontingentets størrelse for studerende; de to forbund har i dag ca. lige mange betalende studerende. I KS betaler man pt. 37 kr. om måneden og i DJ 77 kr. om måneden. Et neutralt forslag kunne på sigt være et fremtidigt enhedskontingent på 50 kr. månedligt. Det nye forslag vil betyde, at en større del af forbundskontingentet kanaliseres direkte ud til kredse og grupper, hvor den faglige identitet skal dyrkes. Det betyder, at en større del af de arrangementer og kurser som i dag afholdes af forbundshuset, vil blive lagt ud i kredse og grupper. For at sikre et ensartet serviceniveau for medlemmerne uafhængigt af, om de er medlem af den ene eller anden gruppe, oprettes et centralt servicesekretariat i forbundshuset. Sekretariatet får som opgave at understøtte de decentrale aktiviteter med at arrangere kurser, gå hjem-møder osv. (Servicesekretariatet vil som udgangspunkt bemandes af resurser, der allerede findes i de to forbund i dag). Et beregnet fusioneret budget for 2014 kommer umiddelbart ud med et samlet underskud på 2,2 mio. kr. Samlet set er tilgangen til indtægter og udgifter opgjort forsigtigt, og det er forventeligt, at driftsresultatet bliver bedre end forslaget. Et fælles forbund vil som udgangspunkt have en samlet driftsformue på ca mio. kr. Der vil således være rigelig plads til at realisere enkelte år med underskud, indtil det nye forbund får høstet alle stordriftsfordele for så vidt angår lokaler og administration med videre. Arbejdsgruppen om studerende Repræsentanter fra DJ s studenterorganisationer har lavet et arbejdspapir, der skal skitsere, hvordan studerende kan være organiseret i et eventuel ny-fusioneret forbund. Lokal forankring af studenterorganiseringen er i fokus. Hvis DJ og KS fusionerer fra 2015, vil godt 20% af alle medlemmer i det nye forbund være studerende. Det betyder ikke bare, at forbundet vil få en yngre profil, det betyder også, at måden hvorpå de studerende er organiseret, skal tænkes igennem. I notatet hedder det blandt andet: Alle relevante studiesteder og måske endda tilmed alle studieretninger derunder skal have deres egen lokale forening med egen bestyrelse og økonomi. Dermed lægger gruppen op til, at fokus på studierne skal være lokalt, hvor de enkelte studerende grupperer sig på deres uddannelsessteder. I dag er det primært de journaliststuderende i forbundet, som har bestyrelser, der samarbejder på landsplan. Men uanset om man læser journalistik, kommunikation eller noget helt tredje inden for DJ s område, er fællesnævneren det at være studerende. Kun gennem et stærkere sammenhold får de studerende mulighed for at få bedre forhold og samtidig have det sjovt sammen. Håbet er, at det vil give flere muligheder for at skabe samlende arrangementer som eksempelvis Kravling og Medielejr og løse de udfordringer, de studerende har med ordentlig studie- og arbejds forhold på uddannelserne og i praktikken. De studerende bør ikke miste indflydelse i et nyt stort forbund. Et fælles DJ/KSSTUD skal derfor have det antal pladser i bestyrelse eller repræsentantskab, som antallet af medlemmer berettiger til. I dag er DJ en af landets stærkeste fagforeninger for studerende, og blandt andre fagforeninger både herhjemme og i udlandet

10 18 19 fortæller DJ ofte succeshistorien om, hvordan forbundet engagerer studentermedlemmer. De studerende foreslår i øvrigt, at kontingentet bliver sat ned fra (mindst) 77 kroner for studerende til 40 kr. pr. måned for at gøre et fusioneret forbund mere konkurrencedygtigt i forhold til andre faglige organisationer. 5. Fordele ved en fusion Professionelle fra en række forskellige uddannelser inden for medier, kommunikation og sprog deler i vid udstrækning arbejdsmarked. Derfor er det en fordel, at DJ og KS fusionerer for at skabe den stærkeste faglige organisation for alle, der arbejder med medier og kommunikation. En styrke der er nødvendig for at kunne bevare og udbygge de kollektive aftaler. Sammen vil DJ og KS have mere end medlemmer, der med hver sin stemme er med til at skabe en stærk faglig samhørighed med plads til forskellighed. I dag har de to forbund tilsammen omkring studerende. Formår et nyt forbund at fastholde disse medlemmer efter endt uddannelse ved at være den faglige organisation, der giver dem mest værdi, vil vi i årene fremover vedblive at styrke vores position på medie og kommunikationsarbejdsmarkedet. En stor og stærk organisation inden for medier og kommunikation vil sikre, at medlemmerne også fremadrettet vil kunne få den bedste service og den hjælp, der er behov for gennem hele karrieren. De vil kunne få en organisation, hvor kræfterne samles om at skabe de bedste forhold for medlemmerne, og hvor medlemmerne kan trække på en moderne, veludviklet ekspertise på alle områder. Kravene til DJ vil fortsætte med at stige. Det er naturligt. Men det medfører også en stigende kompleksitet, hvor det vil være en fordel at være større for at løfte denne opgave. Det fusionerede DJ og KS skal derfor skabe grundlaget for at kunne udvikle og udbyde nye ydelser og services og stille dem til rådighed for medlemmerne på nye måder det gælder både for fagforeningen og professionsorganisationen. Ved at forene kræfterne, skal der altså blive mulighed for at få mere for færre penge. Hvert enkelt medlem skal kunne se sig selv endnu bedre i organisationen fremover. Der skal være et fagligt rum til den enkelte og til forskellige grupper af medlemmer, hvor fagligheden eller professionen dyrkes, og hvor det tætte professionelle netværk er i fokus. Rollen som en vigtig spiller i påvirkningsarbejdet på arbejdsmarkedet skal styrkes, så vi i endnu højere grad kan sætte medlemmernes faglighed, rolle og bidrag i og til samfundet på dagordenen. Når vi er flere, bliver vi bedre hørt. KS og DJ vil i fællesskab være den stærkeste organisation på både journalist- og kommunikationsområdet. Arbejdet for pressefrihed, god presseskik, åbenhed og mediepolitik spiller mindst lige så stor rolle for det nye forbund, som det spiller for DJ i dag. Derudover vil vi have en større gennemslagskraft i forhold til den beskæftigelsespolitiske debat og i påvirkningen af AC. Organisationen vil samle udøvere af fagene og være fagforening for alle på medie- og kommunikationsområdet. Det vil reelt være den eneste organisation, som er i stand til dette. Fusionen sker mellem to organisationer, som allerede kender hinanden godt: DJ og KS har i mange år haft et tæt samarbejde om medlemmernes beskæftigelse. Det er sket i den fælles a-kasse, AJKS, hvor de to forbund tilsammen er en del af den vigtige beskæftigelsesindsats for medlemmerne, der agerer på det samme

11 20 21 arbejdsmarked og står over for de samme udfordringer. Sammen kan DJ og KS blive en slagkraftig organisation, som kan styrke arbejdet for fuld beskæftigelse for medlemmerne med ambitionen om ikke bare at følge, men også præge fremtidens arbejdsmarked. De ydelser, produkter og mærkesager, som medlemmerne holder af og kender fra de to forbund, fortsættes og styrkes. Flere faggrupper vil se deres område mere rendyrket, fordi der med flere medlemmer også bliver bedre mulighed for at skabe stærke faglige grupperinger inden for den samlede ramme. Der vil kunne være et højere aktivitetsniveau uden for København, når der bliver flere medlemmer. 6. Ulemper ved en fusion I forbindelse med en eventuel fusion vil der være en risiko for et tab af identitet, homogenitet og sammenhængskraft i DJ. Det sker, hvis forbundet bliver så stort og uoverskueligt, at den klare profil og faglige identitet forsvinder for medlemmerne. Det kan resultere i, at DJ ses som mindre væsentligt, så flere medlemmer vil vælge at melde sig ud. Der kan opstå modsætninger mellem de forskellige grupper, når der bliver endnu flere interesser, der skal varetages af forbundet. Det kan f.eks. være den ideologiske forskel mellem uafhængige journalister og kommunikatører, der tjener særinteresser. I det daglige arbejde møder journalister presserådgivere mv. der for at tjene deres interesser arbejder med modsatrettede interesser end journalistens. Det kan for nogle være en barriere for at kende til og respektere hinandens faglighed. Debatten om en fusion mellem DJ og KS er således også en videreførelse af den diskussion, der har været i DJ i mange år om, hvorvidt journalister og kommunikatørers interesser kan varetages af den samme faglige organisation. Med en fusion kan der være en risiko for en centralisering af magten. Nogle medlemmer vil opleve at miste indflydelse. Det gælder også, hvis der indføres et enhedskontingent, så de enkelte grupper ikke længere kan opkræve det kontingent, som de måtte ønske. Et samlet DJ og KS kan risikere at få en uklar profil i offentligheden og over for medlemmerne. DJ s eksklusive brand kan blive forringet, hvis der i offentligheden og over for medlemmerne skal tages for mange hensyn, fordi DJ bliver en større medlemsorganisation med mere forgrenede interesser. Der er risiko for en konflikt om, hvorvidt ledere skal kunne være medlemmer. Hvor KS har ledere som medlemmer i dag, er det ikke en mulighed i DJ. Et eventuelt fusioneret forbund skal finde en balance for, hvornår man kan være medlem af den faglige organisation, hvis man har et lederansvar. Der vil i forbundet være en række medlemmer, som falder uden for fagområderne kommunikation og journalistik, og det er en udfordring for et forbund at give plads til de mindre grupperinger af medlemmer, der ikke identificerer sig som journalister eller kommunikatører. En fusion tager i en periode fokus fra andre og mere medlemsnære opgaver. Der er ligeledes en risiko for, at der opstår uforudsete udgifter, som forhindrer en styrket indsats for de samme penge. En klar ulempe ved fusionsdebatten og ved processen er, at medlemmerne ikke nødvendigvis ser et behov for en fusion på nuværende tidspunkt. Måske skyldes det, at visionen ikke er klar nok, eller at langt de fleste medlemmer ikke interesserer sig så meget for, præcis hvordan DJ organiserer sig, så længe medlemstilbuddene er gode nok, og forbundet kan hjælpe med lemmerne med at sætte en ramme for dialog om de faglige identiteter.

12 22 23 Deltagere i arbejdsgrupperne Arbejdsgruppen om demokratisk struktur Martin Kristiansen, hovedbestyrelsesmedlem, KS Bibiana Paluszewska, hovedbestyrelsesmedlem, KS Mogens Blicher Bjerregård, formand, DJ Henrik Vilmar, hovedbestyrelsesmedlem, DJ Tine Johansen, DJ John Stolberg, sekretariat, KS Arbejdsgruppen om faglige identiteter Mette Christiansen, hovedbestyrelsesmedlem, KS Lisbeth Heilesen, hovedbestyrelsesmedlem, KS Karen Hedegaard, hovedbestyrelsesmedlem, DJ Flemming Hansen, DJ Lars Werge, næstformand, DJ Leise Katrine Hein Voss, sekretariat, KS Linda Garlov, sekretær f. arbejdsgruppen, DJ Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur Villy Dall, hovedbestyrelsesmedlem, DJ Troels Gadegaard, hovedbestyrelsesmedlem, DJ, Christina Hjortshøj, hovedbestyrelsesmedlem, KS Marianne Jessing, hovedbestyrelsesmedlem, KS Julie Rosenkilde, DJ. Susanne Møller Pedersen, sekretariat, KS Per Nielsen, sekretær f. arbejdsgruppen, DJ Trine Krabbe, DJ Per Roholt, hovedbestyrelsesmedlem, DJ, Mette Christiansen, hovedbestyrelsesmedlem, KS Louise Theil, DJ, og Leise Katrine Hein Voss, KS, sekretærer f. arbejdsgruppen Arbejdsgruppen om kontingent Peter Thornvig, hovedbestyrelsesmedlem, DJ Lars Werge, næstformand, DJ Linda Garlov, sekretariat, DJ Per Lindegaard Hjort, formand, KS Marianne Jessing, hovedbestyrelsesmedlem, KS John Stolberg, sekretariat, KS Arbejdsgruppen om studerende (alle fra DJ) Helga Grønvold, KSR Signe Buchholtz Andersen, KAJ Christina Krogh Lauritzen, KAJO Mathias Svane Kraft, DJ RUC. Mathias Bay Lynggaard, KAJ Fokusgrupper Maria Becher Trier, hovedbestyrelsesmedlem, DJ Mette Schmidt Rasmussen, hovedbestyrelsesmedlem, DJ Per Nielsen, sekretariat, DJ Arbejdsgruppen om kommunikationsområdet Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

13 24 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation The Danish Union of Journalists journalistforbundet.dk

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015 April 2015 Fusionsredegørelse Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS journalistforbundet.dk/fusionsredegorelse Fusionsredegørelse 2015 Indledning

Læs mere

Midtvejsredegørelse foråret 2014

Midtvejsredegørelse foråret 2014 Forbundets eventuelle fusion med Dansk Journalistforbund (DJ) Midtvejsredegørelse foråret 2014 Indledning. Hele arbejdet startede med indledende sonderinger om et muligt tættere samarbejde (eventuel fusion)

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde

Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Rapport fra Arbejdsgruppen om aktivitetsstruktur og regionalt samarbejde Medlemmer af arbejdsgruppen Villy Dall, DJ, Troels Gadegaard, DJ, Susanne Møller Pedersen, KS, Christina Hjortshøj, KS, Marianne

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Konstitueringsliste. Hovedbestyrelse. Henrik Friis Vilmar. Freja Wedenborg. Rasmus Mark Pedersen. Frederik Monrad Juel.

Konstitueringsliste. Hovedbestyrelse. Henrik Friis Vilmar. Freja Wedenborg. Rasmus Mark Pedersen. Frederik Monrad Juel. Konstitueringsliste Hovedbestyrelse Næstformand Henrik Friis Vilmar Freja Wedenborg Rasmus Mark Pedersen Frederik Monrad Juel Merete Lindstrøm Thilde Høybye Susanne Falch Per Schultz-Knudsen Anders Stoffer

Læs mere

Lars Werge Andersen. Tine Johansen

Lars Werge Andersen. Tine Johansen Konstitueringsliste 22. september 2015 Hovedbestyrelse Næstformand, 1., 2., 3., 4., 5., 6. Henrik Friis Vilmar Rasmus Mark Pedersen Mathias Bay Lynggaard Lene Sparsø Thygesen Allan Secher Boye Thulstrup

Læs mere

Uddannelsesstrategi. Som vedtaget af delegeretmødet 2015

Uddannelsesstrategi. Som vedtaget af delegeretmødet 2015 Uddannelsesstrategi Som vedtaget af delegeretmødet 2015 1. Kvalitet og uddannelse hænger sammen DJ s ambition er at sikre den bedste uddannelse på ethvert niveau og i enhver krog af medie- og kommunikationsbranchen.

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen.

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen. Beretning 2009-11 Aldrig har vi været så mange medlemmer. Aldrig har vi været så mange forskellige medlemmer. Vi er over 15.000, hvilket er næsten en fordobling på 10 år. Selvom vi er blevet mange, så

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Distriktsforeningernes fremtidige rolle i Landsforeningens struktur

Distriktsforeningernes fremtidige rolle i Landsforeningens struktur Distriktsforeningernes fremtidige rolle i Landsforeningens struktur Forslag til ny model for udpegning af delegerede og opstilling af kandidater Medlemsmøder februar-marts 2013 Disposition Baggrund og

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Konstitueringsliste. 28. november Hovedbestyrelse. Lars Werge Andersen

Konstitueringsliste. 28. november Hovedbestyrelse. Lars Werge Andersen Konstitueringsliste 28. november 2016 Hovedbestyrelse Næstformand, 1., 2., 3., 4., 5., 6. Henrik Friis Vilmar Mathias Bay Lynggaard Rasmus Mark Pedersen Lene Sparsø Thygesen Allan Secher Boye Thulstrup

Læs mere

Udvikling af den samlede organisation

Udvikling af den samlede organisation Udvikling af den samlede organisation Midtvejsmødet 2015 Carsten Bøgh Pedersen, næstformand og bestyrelsens kontaktperson for distriktsforeningerne Flemming Vium Nielsen, udviklingschef Visionen At solidariteten

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere