Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse"

Transkript

1 X Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed på Læsø har handlet ulovligt ved ikke at håndhæve lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Det er statsforvaltningens opfattelse, at manglende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse ikke er ulovligt i henhold til planloven. Det er desuden statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed på Læsø ikke har tilsidesat lighedsgrundsætningen ved at undlade at kræve opstillede campingvogne fjernet. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /345 SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. Torsdag Fredag Med venlig hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt kontorchef Mikkelsen Lone fuldmægtig

2 Sagsfremstilling Ved mail af 17. september 2009 har du rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed, idet du er af den opfattelse, at den kommunale myndighed på Læsø handler ulovligt ved ikke at håndhæve lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse. Af din henvendelse fremgår blandt andet: Læsø Kommune/Kommunalbestyrelsen har i 2004 vedtaget lokalplan 3.09 for Vesterø By, Vesterø. Lokalplanen bestemmer områdets anvendelse til helårsbeboelse (og delvis til erhverv). Kommunalbestyrelsen har dog inden 2004 vedtaget at ophæve bopælspligten på Læsø og således selv undergravet lokalplanens hovedbestemmelse. Kommuner må ifølge planloven ikke vedtage bestemmelser, som står i strid med hinanden. Når en Kommune vedtager lokalplaner den ikke vil håndhæve, så må lokalplanens retsvirkning sættes i tvivl. Efter at bopælspligten blev ophævet på Læsø, har Kommunalbestyrelsen ikke vedtaget en ny lokalplan, som tillader anvendelse til både helårs- og fritidsanvendelse i lokalplanområdet 3.09 Vesterø Havn. Så længe lokalplanen 3.09 alene foreskriver helårsanvendelse, er nyopførelse af sommerhuse og feriebeboelser ulovligt i området. Der er udlagt særlige områder til sommerhuse på Læsø. Læsø Kommunes Tekniske Forvaltning har ved en borgerhenvendelse allerede tilbage i juni 2007 forklaret, at den er bekendt med, at der opføres nye huse i helårsområdet, som udelukkende anvendes som feriebolig eller sommerhus og at man fra Kommunes side er klar over denne omgåelse af lokalplanen. Teknisk Forvaltning forklarede i 2007, at Kommunen ikke ser sig i stand til at håndhæve lokalplanens hovedbestemmelse om helårsanvendelse og foranledige de ulovlige forhold lovliggjort. Da der siden vedtagelsen af lokalplan 3.09 i 2004 er opført mere end 12 ferieboliger i helårsområdet alene i umiddelbart naboskel til undertegnede, må det anses som en væsentlig overtrædelse af lokalplanen. Da der her er tale om overtrædelse af lokalplanens hovedbestemmelse, kan der ikke være tale om forhold som har underordnet betydning. Der kræves at Læsø Kommune håndhæver lokalplanen og foranlediger at de nyopførte sommerhuse enten fjer- SIDE 2

3 nes eller anvendes som helårsbeboelse ifølge lokalplanen. Da sommerhusanvendelse er i strid med hovedprincippet i lokalplanen, kan der ikke dispenseres... Den svarer Borgmester Olav Juul Gaarn Larsen i sin skrivelse til undertegnede: Lokalplanen nævner positivt, hvad der er tilladt for området. Der er således ikke specifikke bestemmelser i lokalplanen der foreskriver, hvad man ikke må i området, netop fordi lokalplanen foreskriver, hvad der er tilladt. Modsætningsvis kan det således udledes af planen, at det ikke er tilladt at opstille campingvogne og deslige på ejendomme beliggende i området, hvor lokalplan 3.09 er gældende. Ifølge denne udtalelse burde Læsø Kommune for længst have krævet lovliggørelse på alle øvrige ejendomme med opstillede campingvogne, bådtrailere, hestetrailere m.m. Dette er ikke sket, på trods af at Kommunen i årevis har haft kendskab til forholdene, ikke mindst gennem el-/vandmåleraflæsninger på ejendomme. Derudover er de pågældende campingvogne alle synlig fra Hovedvejen Vesterø Havnegade. Er borgmesterens tolkning af planloven korrekt, at lokalplaner ikke indeholder specifikke bestemmelser, hvad man ikke må i området? Særligt i lyset af, at lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder netop i en specifik bestemmelse foreskriver, at der ikke må opstilles campingvogne og deslige! Sammenfattende Læsø Kommune har ikke håndhævet hovedbestemmelsen om helårsanvendelse af beboelser i lokalplanområdet 3.09, og Kommunen har ikke krævet fjernelse af campingvogne hos andre grundejere i området. Forudsat at der af lokalplanen 3.09 overhovedet kan udledes et forbud mod campingvogne burde alle campingvogne være fjernet. Det er forskelsbehandling at Læsø Kommune har krævet fjernelse af beboelsesvogne fra en enkelt ejendom, mens Kommunen ikke kræver lovliggørelse hos alle øvrige ejendomme med opstillede vogne. Jeg beder Statsforvaltningen om en vurdering, hvorvidt Læsø Kommune har overtrådt planloven ved ikke at håndhæve hovedbestemmelsen om helårsanvendelse i lokalplan 3.09 og samtidigt håndhæver en ikke eksisterende bestemmelse om forbud mod opstilling af campingvogne som aldrig er blevet vedtaget i lokalplanen. SIDE 3

4 Der udbedes svar, om lokalplanen 3.09 siden sin vedtagelse i 2004 overhovedet har haft retsvirkning, siden Læsø Kommune har vedtaget en hovedbestemmelse, som den ikke har håndhævet? En liste over helårsejendomme med opstillede campingvogne tilsendes efter opfordring. En liste over helårsejendomme med nyopførte sommerhuse tilsendes efter opfordring. Du har herefter indsendt en lang række mails, hvoraf det fremgår, at du har noteret matrikelnumre og adresser på ejendomme, hvor der er opstillet campingvogne og hvor den kommunale myndighed ikke har håndhævet lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse. Ved brev af 4. januar 2010 har den kommunale myndighed på Læsø anført således: Vi har modtaget henvendelse i ovenstående sag hvor X henvender sig til Statsforvaltningen ang. Læsø Kommunes manglende opfølgning på lokalplan Læsø Kommune opfatter Xs henvendelse således, at X klager over sagsbehandlingen i Læsø Kommune vedr. følgende forhold: Manglende håndhævelse af indholdet af lokalplan 3.09, hvori det beskrives, at områdets fremtidige anvendelse er helårsbeboelse, herunder virksomhed som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder samt, for et mindre delområde, til erhvervsbyggeri. Manglende fjernelse af beboelsesvogne, campingvogne, bådtrailere, hestetrailere og lignende fra området. Vedr. manglende håndhævelse af lokalplanen: X fremkommer med påstand om, at der er opført sommerhuse og feriebeboelse i området, hvor lokalplan 3.09 er gældende. Denne påstand er urigtig der er i området kun givet tilladelse til opførelse af helårsboliger. Med hensyn til om folk bor hele året i deres helårshus er en anden sag, hvor det er bopælspligten, der er tale om. Til orientering kan jeg oplyse, at Læsø Kommune i henhold til reglerne i boligreguleringsloven ikke har problemer med, at folk ejer en helårsbolig uden at have bopæl på pågældende adresse og uden man udlejer boligen, man kan naturligvis kun have sin bopæl et sted. SIDE 4

5 Dette forhold gør sig i øvrigt gældende i 20 af landets 98 kommuner, hvorimod man i 78 af landets kommuner skal sørge for, at have en lejer i boligen, hvis man ikke selv benytter den. Vedr. manglende fjernelse af øvrige beboelsesvogne, campingvogne, bådtrailere, hestetrailere m.v.: Læsø Kommune har ikke modtaget anmeldelse om ulovligt placerede vogne i området i øvrigt, udover anmeldelse omkring Xs ulovligt placerede beboelsesvogne, hvilket Vestre Landsret 4. afdeling i øvrigt også har truffet afgørelse om ved domsafsigelse Ved brev af 8. januar 2010 har du blandt andet anført: Manglende håndhævelse af lokalplanbestemmelse om helårsanvendelse af beboelser i lokalplan 3.09, Læsø. Hanne Krogh afviser i sin udtalelse min påstand om at Læsø Kommune i strid med planloven undlader at håndhæve lokalplan 3.09, bestemmelsen om helårsanvendelse. Hanne Krogh har ikke kunnet dokumentere, at der er etableret bopælsadresse på en eneste af de oplistede ejendomme. Dette betyder, at de nyopførte huse ikke anvendes i overensstemmelse med lokalplan , hvor områdets anvendelse er fastsat til helårsbeboelse. Hanne Krogh henviser til Boligreguleringsloven, som et argument for at Læsø Kommune ikke behøver at håndhæve lokalplan 3.09 hovedbestemmelse om helårsanvendelse. Dette argument er forkert, idet lokalplanen 3.09 er vedtaget for et bestemt afgrænset område, men en evt. bestemmelse om fritagelse af bopælspligt på Læsø derfor kun kan have retsvirkning i de områder, som ikke er omfattet af bestemmelser for helårsanvendelse. Hanne Krogh har ikke dokumenteret i form af bilag, hvornår Læsø Kommune har vedtaget en evt. fritagelse af bopælspligten og for hvilke områder eller ejendomme denne fritagelse har retsvirkning. Hvis fritagelsen af bopælspligten skulle have retsvirkning for lokalplanområdet 3.09, så burde dette tydeligt fremgå af lokalplanbestemmelsen. Dette er ikke tilfældet. Fordi fritagelse af bopælspligt ikke er nævnt og offentliggjort i lokalplan 3.09, har den ikke retsvirkning for ejendomme omfattet af lokalplanens krav om helårsanvendelse. SIDE 5

6 Når der i lokalplan 3.09 er vedtaget hovedbestemmelsen om helårsanvendelse, skal denne bestemmelse håndhæves, sål længe lokalplanen er gældende. [Læsø Kommune] har åbenbart et stort problem med at adskille begreberne helårshus og ferie- eller fritidshus. I Læsøs Kommuneplan (side 67) er sommerhuse klart defineret således: huse opført til ferie- og fritidsformål.. Om et hus med rette kan betegnes som helårshus, afhænger udelukkende af husets faktiske anvendelse og ikke af andre forhold. Da husene faktisk anvendes som sommerhuse, kan de ikke kategoriseres som helårshuse. Og derfor anvendes husene ulovligt... Vedr. håndhævelse af såkaldt forbud mod opstilling af beboelsesvogne, campingvogne og deslige Læsø Kommune har ifølge planloven tilsynspligt til at påse overholdelse af lokalplanerne.. Tilsynspligten er ikke betinget af, at Kommunen skal have modtaget anmeldelse af evt. ulovlige forhold, før Kommunen skrider til handling. Har Kommunalbestyrelsesmedlemmer eller ansatte i den kommunale administration kendskab til ulovlige forhold, skal kommunen af egen drift sørge for at forholdene bliver lovliggjort. I min anmeldelse har jeg detaljeret redegjort for, hvordan hvert eneste Kommunalbestyrelsesmedlem, samt Z fra teknisk forvaltning i mange år var og er bekendt med en lang række forhold, hvor der er opstillet beboelsesvogne uden at Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og [Læsø Kommune] på baggrund af denne konkrete viden har iværksat lovliggørelse af forholdene, ifølge Kommunens tilsynspligt. [Læsø Kommune] har i sin udtalelse til Statsforvaltningen ikke redegjort for Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og sit eget kendskab til en lang række tilfælde, hvor der er opstillet beboelsesvogne uden at Kommunen har iværksat lovliggørelsen. Særligt i lyset af Landsretsdommen (ikke af ), burde Læsø Kommune for længst have iværksat, at alle øvrige ejendomme på Læsø bliver lovliggjort, hvor der er opstillet beboelsesvogne. SIDE 6

7 Ikke sidst og ikke mindst gennem min anmeldelse af Læsø Kommune til Statsforvaltningen har Læsø Kommune fået detaljeret skriftlig dokumentation for, at der på mere end 70 navngivne ejendomme er opstillet beboelsesvogne. Læsø Kommune kan således ikke unddrage sig sin tilsynspligt.. Ved brev af 4. marts 2010 har du blandt andet anført: For at Statsforvaltningen kan træffe en kvalificeret afgørelse, om Læsø Kommune har overholdt loven og opfyldt sin tilsynspligt og om de opførte huse anvendes i overensstemmelse med lokalplanens hovedbestemmelse og i overensstemmelse med BBR-registret, som også Statsforvaltningen har adgang til via og ved en undersøgelse af den faktiske anvendelse af husene samt ejernes bopælsregistrering i Folkeregistret og en undersøgelse om Læsø Kommune faktisk har ført tilsyn med overholdelse af lokalplanen. Læsø Kommune har bl.a. i skrivelsen af bekræftet, at have haft kendskab til, at husene ikke anvendes som helårsbeboelser og at Kommunen ikke har noget problem med dette forhold... Som privatperson har jeg, i modsætning til Statsforvaltningen og Læsø Kommune, ikke adgang til oplysninger om de pågældende ejers bopælsregistrering i Læsø Kommune. Derfor må Statsforvaltningen eller Læsø Kommune fremskaffe bopælsregistreringsoplysningerne og holde dem sammen med BBR-registrets oplysninger om anvendelse af husene. Statsforvaltningen kan ikke have den forventning, at jeg som borger skal stå for sammenligning af BBRoplysninger og Folkeregisteroplysninger eller at jeg som borger derudover skal stå for undersøgelsen, om BBRog folkeregisteroplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Denne opgave tilfalder Statsforvaltningen, når Læsø Kommune er blevet anmeldt for svigt at sin tilsynspligt med overtrædelse af gældende lokalplaner i Kommunen... Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, SIDE 7

8 fentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen er ikke noget klageorgan, og statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Endelig gælder, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3. Omkring dine krav om statsforvaltningens indhentelse af oplysninger fra BBR-registeret og CPR (folkeregisteroplysninger), skal statsforvaltningen bemærke, at det er statsforvaltningen, der alene vurderer, hvilke oplysninger der er nødvendige og relevante for at oplyse sagen og dermed skabe et tilstrækkeligt grundlag for statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen har vurderet, at udskrifter fra BBRregistret og CPR-registret ikke har været relevante, hvorfor statsforvaltningen ikke har fundet grundlag for at indhente disse. Da du imidlertid i flere skrivelser har fastholdt, at du ønskede de pågældende udskrifter tilsendt, er du blevet henvist til selv at fremskaffe disse. Kommunalbestyrelsens håndhævelse af pligt til helårsbeboelse 15, stk. 1 og 2 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af ) har følgende ordlyd: 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 1) overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som planen omfatter, 2) områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne arealer forbeholdes til offentlige formål, 3) ejendommes størrelse og afgrænsning, SIDE 8

9 4) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og med henblik på adskillelse af trafikarterne, 5) beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til elforsyning, 6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, 7) bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af boligtætheden, 8) anvendelse af de enkelte bygninger, 9). Den 9. februar 2004 er lokalplan nr blevet endeligt vedtaget af Læsø kommunalbestyrelse. Af lokalplanens 1 fremgår: 1. Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål at sikre, at det i lokalplanen udlagte område kan anvendes til helårsbeboelse, herunder at der kan drives virksomhed som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder samt, for et mindre delområde, til erhverv. Den kommunale myndighed på Læsø har oplyst, at der stilles krav om, at de boliger, der opføres, kan anvendes til helårsbeboelse. Den kommunale myndighed kræver imidlertid ikke, at boligerne også rent faktisk anvendes som helårsbeboelse. Den kommunale myndighed har her henvist til, at der i henhold til reglerne i boligreguleringsloven ikke er problemer i Læsø Kommune med at folk ejer en helårsbolig uden at have bopæl på den pågældende adresse. I samrådsnotits af 29. marts 2005 i forbindelse med besvarelse af samrådsspørgsmål sammen med socialministeren i Folketingets Boligudvalg den 17. marts 2005 har Miljøministeriet udtalt således: De spørgsmål, der her er rejst i forhold til mig, angår reglerne i planloven om lokalplaners mulighed for at sikre bolig-ejendommes forbliven som helårsboliger, altså således at de ikke i realiteten overgår til anvendelse som ferie- og fritidsbolig. Efter planloven (lovens 15, stk. 2, nr. 8) kan der af kommunerne i en lokalplan fastlægges bestemmelser SIDE 9

10 om, at ejendomme inden for lokalplanens geografiske område eller i dele heraf kun må anvendes til beboelse eller helårsbeboelse. Hvis det af en lokalplan kun fremgår, at ejendomme skal anvendes til beboelse, vil det ikke være i strid med lokalplanen, hvis ejendomme anvendes som ferie- og fritidsboliger. Så hvis kommunerne ønsker, at ejendomme skal være permanente helårsboliger, så skal dette klart fremgå af lokalplanen. Lokalplanbestemmelser har imidlertid kun virkning for fremtiden. Det medfører, at en lokalplan, der omfatter et område med eksisterende bebyggelse ikke umiddelbart får virkning for boliger, der fx er taget i brug som ferieboliger, før lokalplanforslaget blev offentliggjort (lovens 17, stk. 1). Boliger, der ikke fra begyndelsen har været omfattet af en lokalplanbestemmelse om helårsbeboelse, kan imidlertid senere blive omfattet af bestemmelsen, hvis ejendommen i 3 år har været brugt som helårsbolig (lovens 56, stk. 2). Håndhævelsen af lokalplaner og deres bestemmelser påhviler kommunerne (lovens 51, stk. 1), og man kan fx meddele ejere og andre brugere påbud om lovliggørelse efter forudgående varsling (lovens 63). Hertil kommer, at det er muligt ved domstolene at idømme bødestraf over for ejere og andre brugere, der overtræder loven, herunder dens bestemmelser om lokalplaner og håndhævelse heraf (lovens 63-64). Et påbud fra en kommune om, at anvendelse som feriebolig skal ophøre er således muligt, men det indebærer imidlertid ikke, at ejeren/brugeren bliver forpligtet til at anvende boligen som fast bopæl (helårsbeboelse) eller får pligt til at udleje den som helårsbeboelse. Man kan fx vælge at lade boligen stå tom. I denne situation kan der imidlertid gennemføres en tvangsudlejning efter boligreguleringsloven, hvis forudsætningerne for dens anvendelse er til stede, herunder at der er tale om konkret boligefterspørgsel i området. At et påbud har begrænsende virkning, altså at man ikke kan gennemtvinge helårsbeboelse (fx med tilmelding til Folkeregister mv.) er fastslået i afgørelse fra Naturklagenævnet ud fra det grundsynspunkt i planloven, at der ikke i lokalplaner kan foreskrives handlingspligt for de omfattede ejere/brugere af ejendomme. Det må på den baggrund konkluderes, at lokalplaner kan indeholde bestemmelser, der stiller krav om anvendelse af boliger som helårsboliger, og at bestemmelser herom SIDE 10

11 i nogen grad kan håndhæves, men ikke med pligt til at ejere/brugere rent faktisk bosætter sig i ejendomme. Jeg mener, at de gældende regler i planloven gennemgående er tilstrækkelige som en afbalanceret løsning mellem kommunale synspunkter, der ønsker at fastholde helårsbeboelse, og hensynet til borgernes disposition over deres ejendomme. Jeg har derfor ikke planer om at foreslå ændringer i planloven på dette punkt. På baggrund af miljøministerens udtalelse må det således fastslås, at kommunalbestyrelsen har ret til at udstede påbud til ejere af helårsboliger, hvor boligen anvendes til fritidsbolig, om at bringe dette forhold til ophør. Et sådant påbud har imidlertid begrænset effekt, idet kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke kan udstede påbud om, at ejendommen bebos hele året. Ejeren kan derfor vælge at lade ejendomme stå tom. Muligheden for at udstede påbud om, at ejendommen bebos hele året, kan således kun ske, såfremt betingelserne for at gennemføre tvangsudlejning efter boligreguleringsloven er til stede. I disse tilfælde har kommunalbestyrelsen også pligt til at udstede påbud om, at en ejendom anvendes til helårsbeboelse. 2 i boligreguleringsloven (bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene lovbekendtgørelse nr. 988 af ) har følgende ordlyd: 2. Reglerne i lovens kap. VII om benyttelse af boliger gælder i de kommuner, hvor reglerne i kap. II-V er gældende. Reglerne i 52 a-c gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at de skal gælde. Kommunalbestyrelsen angiver virkningstidspunktet for beslutningen. Endvidere gælder 52 a-c- kun i de tilfælde, hvor en udlejer skriftligt har meddelt kommunalbestyrelsen, at reglerne skal gælde i udlejerens ejendomme. Kommunalbestyrelsen skal lade udlejerens meddelelse tinglyse på ejendommen. Udlejeren kan med 6 måneders varsel meddele kommunalbestyrelsen, at reglerne ikke længere skal gælde i udlejerens ejendomme. Stk. 2. I kommuner, hvor bestemmelserne i kap. II-V ikke finder anvendelse, kan kommunalbestyrelsen under hensyn til boligforholdene i kommunen træffe bestemmelse om, at enkelte eller samtlige regler i kap. VII skal gælde. 52 a-c kan dog kun sættes i kraft samlet. Kommunalbestyrelsen angiver virkningstidspunktet for beslutningen. Udlejerens meddelelse efter 2, stk. 1, 4. og 6. pkt., kan alene gives for 52 a-c samlet. Beslutning herom kan træffes for højst 4 år ad gangen. SIDE 11

12 Stk. 3. Såfremt reglerne i kap. II-V ophører at gælde i en kommune, ophører bestemmelserne i kap. VII at gælde efter 1 års forløb, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet bestemmelse efter stk. 2. Det følger således at boligreguleringslovens 2, at det er overladt til kommunalbestyrelsens beslutning at tage stilling til, om boligsituationen i en kommune medfører, at der er behov for, at reglerne i boligreguleringsloven skal finde anvendelse. Den kommunale myndighed i Læsø har oplyst, at betingelserne for at anvende boligreguleringslovens bestemmelser om benyttelse af boliger ikke er til stede i Læsø Kommune. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at det ikke er ulovligt i henhold til planlovens bestemmelser, at den kommunale myndighed på Læsø ikke påbyder ejere af helårsbeboelse, at ejendommen også rent faktisk skal anvendes som helårsbeboelse, uanset at lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse, idet en lokalplan ikke kan foreskrive handlingspligt for de omfattede ejere. Forbud mod opstilling af beboelsesvogne, campingvogne og lignende Lokalplan nr indeholder ikke noget forbud mod, at ejeren af en ejendom har campingvogn stående på sin grund. Allerede af den grund finder statsforvaltningen, at den kommunale myndighed på Læsø ikke har været forpligtet til at kræve de opstillede campingvogne fjernet. Du har i din henvendelse henvist til, at den kommunale myndighed på Læsø har tilsidesat lighedsgrundsætningen, idet du som den eneste på Læsø har modtaget påbud om fjernelse af opstillede beboelsesvogne. Statsforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at det er almindeligt antaget, at der gælder en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning, der er udtryk for et grundlæggende forvaltningsretligt princip om, at i alt væsentligt ens sager skal behandles ens og forskelsbehandling skal være sagligt begrundet. Se hertil Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen, 2003, 2. udgave, side 340 ff. Af udskrift af dombogen for Vestre Landsret fremgår, at du havde opstillet 2 beboelsesvogne på din ubebyggede ejendom. SIDE 12

13 Statsforvaltningen finder, at opstilling af en beboelsesvogn på en ubebygget grund og opstilling af en campingvogn uden for sin helårsbolig ikke kan antages at være ens sager, der skal behandles ens. Under henvisning hertil er det statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er i strid med lighedsgrundsætningen, at den kommunale myndighed har krævet dine beboelsesvogne fjernet uden samtidig at kræve opstillede campingvogne fjernet. Statsforvaltningen skal samtidig bemærke, at en afgørelse om, at opstilling af en beboelsesvogn er i strid med lokalplanen, kan påklages til Naturklagenævnet. Det fremgår af domsudskriften fra Vestre Landsret, at du ikke har ønsket at påklage denne afgørelse, idet du mener, at det ikke skal være dit initiativ. Da det som nævnt ovenfor fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3. at statsforvaltningen ikke kan føre tilsyn, i det omfang en særlig klagemyndighed kan tage stilling til sagen, kan statsforvaltningen ikke føre tilsyn med, om det var berettiget, at den kommunale myndighed på Læsø udstedte påbud om, at den opstillede beboelsesvogn var i strid med lokalplanen. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Du har anmodet om løbende aktindsigt i sagen. I henhold til statsforvaltningens brev af 2. marts 2010 vedlægger vi kopi af akter, der efterfølgende er tilgået sagen. SIDE 13

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere