Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse"

Transkript

1 X Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed på Læsø har handlet ulovligt ved ikke at håndhæve lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Det er statsforvaltningens opfattelse, at manglende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse ikke er ulovligt i henhold til planloven. Det er desuden statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed på Læsø ikke har tilsidesat lighedsgrundsætningen ved at undlade at kræve opstillede campingvogne fjernet. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /345 SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. Torsdag Fredag Med venlig hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt kontorchef Mikkelsen Lone fuldmægtig

2 Sagsfremstilling Ved mail af 17. september 2009 har du rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed, idet du er af den opfattelse, at den kommunale myndighed på Læsø handler ulovligt ved ikke at håndhæve lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse. Af din henvendelse fremgår blandt andet: Læsø Kommune/Kommunalbestyrelsen har i 2004 vedtaget lokalplan 3.09 for Vesterø By, Vesterø. Lokalplanen bestemmer områdets anvendelse til helårsbeboelse (og delvis til erhverv). Kommunalbestyrelsen har dog inden 2004 vedtaget at ophæve bopælspligten på Læsø og således selv undergravet lokalplanens hovedbestemmelse. Kommuner må ifølge planloven ikke vedtage bestemmelser, som står i strid med hinanden. Når en Kommune vedtager lokalplaner den ikke vil håndhæve, så må lokalplanens retsvirkning sættes i tvivl. Efter at bopælspligten blev ophævet på Læsø, har Kommunalbestyrelsen ikke vedtaget en ny lokalplan, som tillader anvendelse til både helårs- og fritidsanvendelse i lokalplanområdet 3.09 Vesterø Havn. Så længe lokalplanen 3.09 alene foreskriver helårsanvendelse, er nyopførelse af sommerhuse og feriebeboelser ulovligt i området. Der er udlagt særlige områder til sommerhuse på Læsø. Læsø Kommunes Tekniske Forvaltning har ved en borgerhenvendelse allerede tilbage i juni 2007 forklaret, at den er bekendt med, at der opføres nye huse i helårsområdet, som udelukkende anvendes som feriebolig eller sommerhus og at man fra Kommunes side er klar over denne omgåelse af lokalplanen. Teknisk Forvaltning forklarede i 2007, at Kommunen ikke ser sig i stand til at håndhæve lokalplanens hovedbestemmelse om helårsanvendelse og foranledige de ulovlige forhold lovliggjort. Da der siden vedtagelsen af lokalplan 3.09 i 2004 er opført mere end 12 ferieboliger i helårsområdet alene i umiddelbart naboskel til undertegnede, må det anses som en væsentlig overtrædelse af lokalplanen. Da der her er tale om overtrædelse af lokalplanens hovedbestemmelse, kan der ikke være tale om forhold som har underordnet betydning. Der kræves at Læsø Kommune håndhæver lokalplanen og foranlediger at de nyopførte sommerhuse enten fjer- SIDE 2

3 nes eller anvendes som helårsbeboelse ifølge lokalplanen. Da sommerhusanvendelse er i strid med hovedprincippet i lokalplanen, kan der ikke dispenseres... Den svarer Borgmester Olav Juul Gaarn Larsen i sin skrivelse til undertegnede: Lokalplanen nævner positivt, hvad der er tilladt for området. Der er således ikke specifikke bestemmelser i lokalplanen der foreskriver, hvad man ikke må i området, netop fordi lokalplanen foreskriver, hvad der er tilladt. Modsætningsvis kan det således udledes af planen, at det ikke er tilladt at opstille campingvogne og deslige på ejendomme beliggende i området, hvor lokalplan 3.09 er gældende. Ifølge denne udtalelse burde Læsø Kommune for længst have krævet lovliggørelse på alle øvrige ejendomme med opstillede campingvogne, bådtrailere, hestetrailere m.m. Dette er ikke sket, på trods af at Kommunen i årevis har haft kendskab til forholdene, ikke mindst gennem el-/vandmåleraflæsninger på ejendomme. Derudover er de pågældende campingvogne alle synlig fra Hovedvejen Vesterø Havnegade. Er borgmesterens tolkning af planloven korrekt, at lokalplaner ikke indeholder specifikke bestemmelser, hvad man ikke må i området? Særligt i lyset af, at lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder netop i en specifik bestemmelse foreskriver, at der ikke må opstilles campingvogne og deslige! Sammenfattende Læsø Kommune har ikke håndhævet hovedbestemmelsen om helårsanvendelse af beboelser i lokalplanområdet 3.09, og Kommunen har ikke krævet fjernelse af campingvogne hos andre grundejere i området. Forudsat at der af lokalplanen 3.09 overhovedet kan udledes et forbud mod campingvogne burde alle campingvogne være fjernet. Det er forskelsbehandling at Læsø Kommune har krævet fjernelse af beboelsesvogne fra en enkelt ejendom, mens Kommunen ikke kræver lovliggørelse hos alle øvrige ejendomme med opstillede vogne. Jeg beder Statsforvaltningen om en vurdering, hvorvidt Læsø Kommune har overtrådt planloven ved ikke at håndhæve hovedbestemmelsen om helårsanvendelse i lokalplan 3.09 og samtidigt håndhæver en ikke eksisterende bestemmelse om forbud mod opstilling af campingvogne som aldrig er blevet vedtaget i lokalplanen. SIDE 3

4 Der udbedes svar, om lokalplanen 3.09 siden sin vedtagelse i 2004 overhovedet har haft retsvirkning, siden Læsø Kommune har vedtaget en hovedbestemmelse, som den ikke har håndhævet? En liste over helårsejendomme med opstillede campingvogne tilsendes efter opfordring. En liste over helårsejendomme med nyopførte sommerhuse tilsendes efter opfordring. Du har herefter indsendt en lang række mails, hvoraf det fremgår, at du har noteret matrikelnumre og adresser på ejendomme, hvor der er opstillet campingvogne og hvor den kommunale myndighed ikke har håndhævet lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse. Ved brev af 4. januar 2010 har den kommunale myndighed på Læsø anført således: Vi har modtaget henvendelse i ovenstående sag hvor X henvender sig til Statsforvaltningen ang. Læsø Kommunes manglende opfølgning på lokalplan Læsø Kommune opfatter Xs henvendelse således, at X klager over sagsbehandlingen i Læsø Kommune vedr. følgende forhold: Manglende håndhævelse af indholdet af lokalplan 3.09, hvori det beskrives, at områdets fremtidige anvendelse er helårsbeboelse, herunder virksomhed som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder samt, for et mindre delområde, til erhvervsbyggeri. Manglende fjernelse af beboelsesvogne, campingvogne, bådtrailere, hestetrailere og lignende fra området. Vedr. manglende håndhævelse af lokalplanen: X fremkommer med påstand om, at der er opført sommerhuse og feriebeboelse i området, hvor lokalplan 3.09 er gældende. Denne påstand er urigtig der er i området kun givet tilladelse til opførelse af helårsboliger. Med hensyn til om folk bor hele året i deres helårshus er en anden sag, hvor det er bopælspligten, der er tale om. Til orientering kan jeg oplyse, at Læsø Kommune i henhold til reglerne i boligreguleringsloven ikke har problemer med, at folk ejer en helårsbolig uden at have bopæl på pågældende adresse og uden man udlejer boligen, man kan naturligvis kun have sin bopæl et sted. SIDE 4

5 Dette forhold gør sig i øvrigt gældende i 20 af landets 98 kommuner, hvorimod man i 78 af landets kommuner skal sørge for, at have en lejer i boligen, hvis man ikke selv benytter den. Vedr. manglende fjernelse af øvrige beboelsesvogne, campingvogne, bådtrailere, hestetrailere m.v.: Læsø Kommune har ikke modtaget anmeldelse om ulovligt placerede vogne i området i øvrigt, udover anmeldelse omkring Xs ulovligt placerede beboelsesvogne, hvilket Vestre Landsret 4. afdeling i øvrigt også har truffet afgørelse om ved domsafsigelse Ved brev af 8. januar 2010 har du blandt andet anført: Manglende håndhævelse af lokalplanbestemmelse om helårsanvendelse af beboelser i lokalplan 3.09, Læsø. Hanne Krogh afviser i sin udtalelse min påstand om at Læsø Kommune i strid med planloven undlader at håndhæve lokalplan 3.09, bestemmelsen om helårsanvendelse. Hanne Krogh har ikke kunnet dokumentere, at der er etableret bopælsadresse på en eneste af de oplistede ejendomme. Dette betyder, at de nyopførte huse ikke anvendes i overensstemmelse med lokalplan , hvor områdets anvendelse er fastsat til helårsbeboelse. Hanne Krogh henviser til Boligreguleringsloven, som et argument for at Læsø Kommune ikke behøver at håndhæve lokalplan 3.09 hovedbestemmelse om helårsanvendelse. Dette argument er forkert, idet lokalplanen 3.09 er vedtaget for et bestemt afgrænset område, men en evt. bestemmelse om fritagelse af bopælspligt på Læsø derfor kun kan have retsvirkning i de områder, som ikke er omfattet af bestemmelser for helårsanvendelse. Hanne Krogh har ikke dokumenteret i form af bilag, hvornår Læsø Kommune har vedtaget en evt. fritagelse af bopælspligten og for hvilke områder eller ejendomme denne fritagelse har retsvirkning. Hvis fritagelsen af bopælspligten skulle have retsvirkning for lokalplanområdet 3.09, så burde dette tydeligt fremgå af lokalplanbestemmelsen. Dette er ikke tilfældet. Fordi fritagelse af bopælspligt ikke er nævnt og offentliggjort i lokalplan 3.09, har den ikke retsvirkning for ejendomme omfattet af lokalplanens krav om helårsanvendelse. SIDE 5

6 Når der i lokalplan 3.09 er vedtaget hovedbestemmelsen om helårsanvendelse, skal denne bestemmelse håndhæves, sål længe lokalplanen er gældende. [Læsø Kommune] har åbenbart et stort problem med at adskille begreberne helårshus og ferie- eller fritidshus. I Læsøs Kommuneplan (side 67) er sommerhuse klart defineret således: huse opført til ferie- og fritidsformål.. Om et hus med rette kan betegnes som helårshus, afhænger udelukkende af husets faktiske anvendelse og ikke af andre forhold. Da husene faktisk anvendes som sommerhuse, kan de ikke kategoriseres som helårshuse. Og derfor anvendes husene ulovligt... Vedr. håndhævelse af såkaldt forbud mod opstilling af beboelsesvogne, campingvogne og deslige Læsø Kommune har ifølge planloven tilsynspligt til at påse overholdelse af lokalplanerne.. Tilsynspligten er ikke betinget af, at Kommunen skal have modtaget anmeldelse af evt. ulovlige forhold, før Kommunen skrider til handling. Har Kommunalbestyrelsesmedlemmer eller ansatte i den kommunale administration kendskab til ulovlige forhold, skal kommunen af egen drift sørge for at forholdene bliver lovliggjort. I min anmeldelse har jeg detaljeret redegjort for, hvordan hvert eneste Kommunalbestyrelsesmedlem, samt Z fra teknisk forvaltning i mange år var og er bekendt med en lang række forhold, hvor der er opstillet beboelsesvogne uden at Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og [Læsø Kommune] på baggrund af denne konkrete viden har iværksat lovliggørelse af forholdene, ifølge Kommunens tilsynspligt. [Læsø Kommune] har i sin udtalelse til Statsforvaltningen ikke redegjort for Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og sit eget kendskab til en lang række tilfælde, hvor der er opstillet beboelsesvogne uden at Kommunen har iværksat lovliggørelsen. Særligt i lyset af Landsretsdommen (ikke af ), burde Læsø Kommune for længst have iværksat, at alle øvrige ejendomme på Læsø bliver lovliggjort, hvor der er opstillet beboelsesvogne. SIDE 6

7 Ikke sidst og ikke mindst gennem min anmeldelse af Læsø Kommune til Statsforvaltningen har Læsø Kommune fået detaljeret skriftlig dokumentation for, at der på mere end 70 navngivne ejendomme er opstillet beboelsesvogne. Læsø Kommune kan således ikke unddrage sig sin tilsynspligt.. Ved brev af 4. marts 2010 har du blandt andet anført: For at Statsforvaltningen kan træffe en kvalificeret afgørelse, om Læsø Kommune har overholdt loven og opfyldt sin tilsynspligt og om de opførte huse anvendes i overensstemmelse med lokalplanens hovedbestemmelse og i overensstemmelse med BBR-registret, som også Statsforvaltningen har adgang til via og ved en undersøgelse af den faktiske anvendelse af husene samt ejernes bopælsregistrering i Folkeregistret og en undersøgelse om Læsø Kommune faktisk har ført tilsyn med overholdelse af lokalplanen. Læsø Kommune har bl.a. i skrivelsen af bekræftet, at have haft kendskab til, at husene ikke anvendes som helårsbeboelser og at Kommunen ikke har noget problem med dette forhold... Som privatperson har jeg, i modsætning til Statsforvaltningen og Læsø Kommune, ikke adgang til oplysninger om de pågældende ejers bopælsregistrering i Læsø Kommune. Derfor må Statsforvaltningen eller Læsø Kommune fremskaffe bopælsregistreringsoplysningerne og holde dem sammen med BBR-registrets oplysninger om anvendelse af husene. Statsforvaltningen kan ikke have den forventning, at jeg som borger skal stå for sammenligning af BBRoplysninger og Folkeregisteroplysninger eller at jeg som borger derudover skal stå for undersøgelsen, om BBRog folkeregisteroplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Denne opgave tilfalder Statsforvaltningen, når Læsø Kommune er blevet anmeldt for svigt at sin tilsynspligt med overtrædelse af gældende lokalplaner i Kommunen... Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, SIDE 7

8 fentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen er ikke noget klageorgan, og statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Endelig gælder, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3. Omkring dine krav om statsforvaltningens indhentelse af oplysninger fra BBR-registeret og CPR (folkeregisteroplysninger), skal statsforvaltningen bemærke, at det er statsforvaltningen, der alene vurderer, hvilke oplysninger der er nødvendige og relevante for at oplyse sagen og dermed skabe et tilstrækkeligt grundlag for statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen har vurderet, at udskrifter fra BBRregistret og CPR-registret ikke har været relevante, hvorfor statsforvaltningen ikke har fundet grundlag for at indhente disse. Da du imidlertid i flere skrivelser har fastholdt, at du ønskede de pågældende udskrifter tilsendt, er du blevet henvist til selv at fremskaffe disse. Kommunalbestyrelsens håndhævelse af pligt til helårsbeboelse 15, stk. 1 og 2 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af ) har følgende ordlyd: 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 1) overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som planen omfatter, 2) områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne arealer forbeholdes til offentlige formål, 3) ejendommes størrelse og afgrænsning, SIDE 8

9 4) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og med henblik på adskillelse af trafikarterne, 5) beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til elforsyning, 6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, 7) bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af boligtætheden, 8) anvendelse af de enkelte bygninger, 9). Den 9. februar 2004 er lokalplan nr blevet endeligt vedtaget af Læsø kommunalbestyrelse. Af lokalplanens 1 fremgår: 1. Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål at sikre, at det i lokalplanen udlagte område kan anvendes til helårsbeboelse, herunder at der kan drives virksomhed som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder samt, for et mindre delområde, til erhverv. Den kommunale myndighed på Læsø har oplyst, at der stilles krav om, at de boliger, der opføres, kan anvendes til helårsbeboelse. Den kommunale myndighed kræver imidlertid ikke, at boligerne også rent faktisk anvendes som helårsbeboelse. Den kommunale myndighed har her henvist til, at der i henhold til reglerne i boligreguleringsloven ikke er problemer i Læsø Kommune med at folk ejer en helårsbolig uden at have bopæl på den pågældende adresse. I samrådsnotits af 29. marts 2005 i forbindelse med besvarelse af samrådsspørgsmål sammen med socialministeren i Folketingets Boligudvalg den 17. marts 2005 har Miljøministeriet udtalt således: De spørgsmål, der her er rejst i forhold til mig, angår reglerne i planloven om lokalplaners mulighed for at sikre bolig-ejendommes forbliven som helårsboliger, altså således at de ikke i realiteten overgår til anvendelse som ferie- og fritidsbolig. Efter planloven (lovens 15, stk. 2, nr. 8) kan der af kommunerne i en lokalplan fastlægges bestemmelser SIDE 9

10 om, at ejendomme inden for lokalplanens geografiske område eller i dele heraf kun må anvendes til beboelse eller helårsbeboelse. Hvis det af en lokalplan kun fremgår, at ejendomme skal anvendes til beboelse, vil det ikke være i strid med lokalplanen, hvis ejendomme anvendes som ferie- og fritidsboliger. Så hvis kommunerne ønsker, at ejendomme skal være permanente helårsboliger, så skal dette klart fremgå af lokalplanen. Lokalplanbestemmelser har imidlertid kun virkning for fremtiden. Det medfører, at en lokalplan, der omfatter et område med eksisterende bebyggelse ikke umiddelbart får virkning for boliger, der fx er taget i brug som ferieboliger, før lokalplanforslaget blev offentliggjort (lovens 17, stk. 1). Boliger, der ikke fra begyndelsen har været omfattet af en lokalplanbestemmelse om helårsbeboelse, kan imidlertid senere blive omfattet af bestemmelsen, hvis ejendommen i 3 år har været brugt som helårsbolig (lovens 56, stk. 2). Håndhævelsen af lokalplaner og deres bestemmelser påhviler kommunerne (lovens 51, stk. 1), og man kan fx meddele ejere og andre brugere påbud om lovliggørelse efter forudgående varsling (lovens 63). Hertil kommer, at det er muligt ved domstolene at idømme bødestraf over for ejere og andre brugere, der overtræder loven, herunder dens bestemmelser om lokalplaner og håndhævelse heraf (lovens 63-64). Et påbud fra en kommune om, at anvendelse som feriebolig skal ophøre er således muligt, men det indebærer imidlertid ikke, at ejeren/brugeren bliver forpligtet til at anvende boligen som fast bopæl (helårsbeboelse) eller får pligt til at udleje den som helårsbeboelse. Man kan fx vælge at lade boligen stå tom. I denne situation kan der imidlertid gennemføres en tvangsudlejning efter boligreguleringsloven, hvis forudsætningerne for dens anvendelse er til stede, herunder at der er tale om konkret boligefterspørgsel i området. At et påbud har begrænsende virkning, altså at man ikke kan gennemtvinge helårsbeboelse (fx med tilmelding til Folkeregister mv.) er fastslået i afgørelse fra Naturklagenævnet ud fra det grundsynspunkt i planloven, at der ikke i lokalplaner kan foreskrives handlingspligt for de omfattede ejere/brugere af ejendomme. Det må på den baggrund konkluderes, at lokalplaner kan indeholde bestemmelser, der stiller krav om anvendelse af boliger som helårsboliger, og at bestemmelser herom SIDE 10

11 i nogen grad kan håndhæves, men ikke med pligt til at ejere/brugere rent faktisk bosætter sig i ejendomme. Jeg mener, at de gældende regler i planloven gennemgående er tilstrækkelige som en afbalanceret løsning mellem kommunale synspunkter, der ønsker at fastholde helårsbeboelse, og hensynet til borgernes disposition over deres ejendomme. Jeg har derfor ikke planer om at foreslå ændringer i planloven på dette punkt. På baggrund af miljøministerens udtalelse må det således fastslås, at kommunalbestyrelsen har ret til at udstede påbud til ejere af helårsboliger, hvor boligen anvendes til fritidsbolig, om at bringe dette forhold til ophør. Et sådant påbud har imidlertid begrænset effekt, idet kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke kan udstede påbud om, at ejendommen bebos hele året. Ejeren kan derfor vælge at lade ejendomme stå tom. Muligheden for at udstede påbud om, at ejendommen bebos hele året, kan således kun ske, såfremt betingelserne for at gennemføre tvangsudlejning efter boligreguleringsloven er til stede. I disse tilfælde har kommunalbestyrelsen også pligt til at udstede påbud om, at en ejendom anvendes til helårsbeboelse. 2 i boligreguleringsloven (bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene lovbekendtgørelse nr. 988 af ) har følgende ordlyd: 2. Reglerne i lovens kap. VII om benyttelse af boliger gælder i de kommuner, hvor reglerne i kap. II-V er gældende. Reglerne i 52 a-c gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at de skal gælde. Kommunalbestyrelsen angiver virkningstidspunktet for beslutningen. Endvidere gælder 52 a-c- kun i de tilfælde, hvor en udlejer skriftligt har meddelt kommunalbestyrelsen, at reglerne skal gælde i udlejerens ejendomme. Kommunalbestyrelsen skal lade udlejerens meddelelse tinglyse på ejendommen. Udlejeren kan med 6 måneders varsel meddele kommunalbestyrelsen, at reglerne ikke længere skal gælde i udlejerens ejendomme. Stk. 2. I kommuner, hvor bestemmelserne i kap. II-V ikke finder anvendelse, kan kommunalbestyrelsen under hensyn til boligforholdene i kommunen træffe bestemmelse om, at enkelte eller samtlige regler i kap. VII skal gælde. 52 a-c kan dog kun sættes i kraft samlet. Kommunalbestyrelsen angiver virkningstidspunktet for beslutningen. Udlejerens meddelelse efter 2, stk. 1, 4. og 6. pkt., kan alene gives for 52 a-c samlet. Beslutning herom kan træffes for højst 4 år ad gangen. SIDE 11

12 Stk. 3. Såfremt reglerne i kap. II-V ophører at gælde i en kommune, ophører bestemmelserne i kap. VII at gælde efter 1 års forløb, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet bestemmelse efter stk. 2. Det følger således at boligreguleringslovens 2, at det er overladt til kommunalbestyrelsens beslutning at tage stilling til, om boligsituationen i en kommune medfører, at der er behov for, at reglerne i boligreguleringsloven skal finde anvendelse. Den kommunale myndighed i Læsø har oplyst, at betingelserne for at anvende boligreguleringslovens bestemmelser om benyttelse af boliger ikke er til stede i Læsø Kommune. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at det ikke er ulovligt i henhold til planlovens bestemmelser, at den kommunale myndighed på Læsø ikke påbyder ejere af helårsbeboelse, at ejendommen også rent faktisk skal anvendes som helårsbeboelse, uanset at lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse, idet en lokalplan ikke kan foreskrive handlingspligt for de omfattede ejere. Forbud mod opstilling af beboelsesvogne, campingvogne og lignende Lokalplan nr indeholder ikke noget forbud mod, at ejeren af en ejendom har campingvogn stående på sin grund. Allerede af den grund finder statsforvaltningen, at den kommunale myndighed på Læsø ikke har været forpligtet til at kræve de opstillede campingvogne fjernet. Du har i din henvendelse henvist til, at den kommunale myndighed på Læsø har tilsidesat lighedsgrundsætningen, idet du som den eneste på Læsø har modtaget påbud om fjernelse af opstillede beboelsesvogne. Statsforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at det er almindeligt antaget, at der gælder en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning, der er udtryk for et grundlæggende forvaltningsretligt princip om, at i alt væsentligt ens sager skal behandles ens og forskelsbehandling skal være sagligt begrundet. Se hertil Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen, 2003, 2. udgave, side 340 ff. Af udskrift af dombogen for Vestre Landsret fremgår, at du havde opstillet 2 beboelsesvogne på din ubebyggede ejendom. SIDE 12

13 Statsforvaltningen finder, at opstilling af en beboelsesvogn på en ubebygget grund og opstilling af en campingvogn uden for sin helårsbolig ikke kan antages at være ens sager, der skal behandles ens. Under henvisning hertil er det statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er i strid med lighedsgrundsætningen, at den kommunale myndighed har krævet dine beboelsesvogne fjernet uden samtidig at kræve opstillede campingvogne fjernet. Statsforvaltningen skal samtidig bemærke, at en afgørelse om, at opstilling af en beboelsesvogn er i strid med lokalplanen, kan påklages til Naturklagenævnet. Det fremgår af domsudskriften fra Vestre Landsret, at du ikke har ønsket at påklage denne afgørelse, idet du mener, at det ikke skal være dit initiativ. Da det som nævnt ovenfor fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3. at statsforvaltningen ikke kan føre tilsyn, i det omfang en særlig klagemyndighed kan tage stilling til sagen, kan statsforvaltningen ikke føre tilsyn med, om det var berettiget, at den kommunale myndighed på Læsø udstedte påbud om, at den opstillede beboelsesvogn var i strid med lokalplanen. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Du har anmodet om løbende aktindsigt i sagen. I henhold til statsforvaltningens brev af 2. marts 2010 vedlægger vi kopi af akter, der efterfølgende er tilgået sagen. SIDE 13

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere