Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse"

Transkript

1 X Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed på Læsø har handlet ulovligt ved ikke at håndhæve lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Det er statsforvaltningens opfattelse, at manglende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse ikke er ulovligt i henhold til planloven. Det er desuden statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed på Læsø ikke har tilsidesat lighedsgrundsætningen ved at undlade at kræve opstillede campingvogne fjernet. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /345 SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. Torsdag Fredag Med venlig hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt kontorchef Mikkelsen Lone fuldmægtig

2 Sagsfremstilling Ved mail af 17. september 2009 har du rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed, idet du er af den opfattelse, at den kommunale myndighed på Læsø handler ulovligt ved ikke at håndhæve lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse. Af din henvendelse fremgår blandt andet: Læsø Kommune/Kommunalbestyrelsen har i 2004 vedtaget lokalplan 3.09 for Vesterø By, Vesterø. Lokalplanen bestemmer områdets anvendelse til helårsbeboelse (og delvis til erhverv). Kommunalbestyrelsen har dog inden 2004 vedtaget at ophæve bopælspligten på Læsø og således selv undergravet lokalplanens hovedbestemmelse. Kommuner må ifølge planloven ikke vedtage bestemmelser, som står i strid med hinanden. Når en Kommune vedtager lokalplaner den ikke vil håndhæve, så må lokalplanens retsvirkning sættes i tvivl. Efter at bopælspligten blev ophævet på Læsø, har Kommunalbestyrelsen ikke vedtaget en ny lokalplan, som tillader anvendelse til både helårs- og fritidsanvendelse i lokalplanområdet 3.09 Vesterø Havn. Så længe lokalplanen 3.09 alene foreskriver helårsanvendelse, er nyopførelse af sommerhuse og feriebeboelser ulovligt i området. Der er udlagt særlige områder til sommerhuse på Læsø. Læsø Kommunes Tekniske Forvaltning har ved en borgerhenvendelse allerede tilbage i juni 2007 forklaret, at den er bekendt med, at der opføres nye huse i helårsområdet, som udelukkende anvendes som feriebolig eller sommerhus og at man fra Kommunes side er klar over denne omgåelse af lokalplanen. Teknisk Forvaltning forklarede i 2007, at Kommunen ikke ser sig i stand til at håndhæve lokalplanens hovedbestemmelse om helårsanvendelse og foranledige de ulovlige forhold lovliggjort. Da der siden vedtagelsen af lokalplan 3.09 i 2004 er opført mere end 12 ferieboliger i helårsområdet alene i umiddelbart naboskel til undertegnede, må det anses som en væsentlig overtrædelse af lokalplanen. Da der her er tale om overtrædelse af lokalplanens hovedbestemmelse, kan der ikke være tale om forhold som har underordnet betydning. Der kræves at Læsø Kommune håndhæver lokalplanen og foranlediger at de nyopførte sommerhuse enten fjer- SIDE 2

3 nes eller anvendes som helårsbeboelse ifølge lokalplanen. Da sommerhusanvendelse er i strid med hovedprincippet i lokalplanen, kan der ikke dispenseres... Den svarer Borgmester Olav Juul Gaarn Larsen i sin skrivelse til undertegnede: Lokalplanen nævner positivt, hvad der er tilladt for området. Der er således ikke specifikke bestemmelser i lokalplanen der foreskriver, hvad man ikke må i området, netop fordi lokalplanen foreskriver, hvad der er tilladt. Modsætningsvis kan det således udledes af planen, at det ikke er tilladt at opstille campingvogne og deslige på ejendomme beliggende i området, hvor lokalplan 3.09 er gældende. Ifølge denne udtalelse burde Læsø Kommune for længst have krævet lovliggørelse på alle øvrige ejendomme med opstillede campingvogne, bådtrailere, hestetrailere m.m. Dette er ikke sket, på trods af at Kommunen i årevis har haft kendskab til forholdene, ikke mindst gennem el-/vandmåleraflæsninger på ejendomme. Derudover er de pågældende campingvogne alle synlig fra Hovedvejen Vesterø Havnegade. Er borgmesterens tolkning af planloven korrekt, at lokalplaner ikke indeholder specifikke bestemmelser, hvad man ikke må i området? Særligt i lyset af, at lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder netop i en specifik bestemmelse foreskriver, at der ikke må opstilles campingvogne og deslige! Sammenfattende Læsø Kommune har ikke håndhævet hovedbestemmelsen om helårsanvendelse af beboelser i lokalplanområdet 3.09, og Kommunen har ikke krævet fjernelse af campingvogne hos andre grundejere i området. Forudsat at der af lokalplanen 3.09 overhovedet kan udledes et forbud mod campingvogne burde alle campingvogne være fjernet. Det er forskelsbehandling at Læsø Kommune har krævet fjernelse af beboelsesvogne fra en enkelt ejendom, mens Kommunen ikke kræver lovliggørelse hos alle øvrige ejendomme med opstillede vogne. Jeg beder Statsforvaltningen om en vurdering, hvorvidt Læsø Kommune har overtrådt planloven ved ikke at håndhæve hovedbestemmelsen om helårsanvendelse i lokalplan 3.09 og samtidigt håndhæver en ikke eksisterende bestemmelse om forbud mod opstilling af campingvogne som aldrig er blevet vedtaget i lokalplanen. SIDE 3

4 Der udbedes svar, om lokalplanen 3.09 siden sin vedtagelse i 2004 overhovedet har haft retsvirkning, siden Læsø Kommune har vedtaget en hovedbestemmelse, som den ikke har håndhævet? En liste over helårsejendomme med opstillede campingvogne tilsendes efter opfordring. En liste over helårsejendomme med nyopførte sommerhuse tilsendes efter opfordring. Du har herefter indsendt en lang række mails, hvoraf det fremgår, at du har noteret matrikelnumre og adresser på ejendomme, hvor der er opstillet campingvogne og hvor den kommunale myndighed ikke har håndhævet lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse. Ved brev af 4. januar 2010 har den kommunale myndighed på Læsø anført således: Vi har modtaget henvendelse i ovenstående sag hvor X henvender sig til Statsforvaltningen ang. Læsø Kommunes manglende opfølgning på lokalplan Læsø Kommune opfatter Xs henvendelse således, at X klager over sagsbehandlingen i Læsø Kommune vedr. følgende forhold: Manglende håndhævelse af indholdet af lokalplan 3.09, hvori det beskrives, at områdets fremtidige anvendelse er helårsbeboelse, herunder virksomhed som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder samt, for et mindre delområde, til erhvervsbyggeri. Manglende fjernelse af beboelsesvogne, campingvogne, bådtrailere, hestetrailere og lignende fra området. Vedr. manglende håndhævelse af lokalplanen: X fremkommer med påstand om, at der er opført sommerhuse og feriebeboelse i området, hvor lokalplan 3.09 er gældende. Denne påstand er urigtig der er i området kun givet tilladelse til opførelse af helårsboliger. Med hensyn til om folk bor hele året i deres helårshus er en anden sag, hvor det er bopælspligten, der er tale om. Til orientering kan jeg oplyse, at Læsø Kommune i henhold til reglerne i boligreguleringsloven ikke har problemer med, at folk ejer en helårsbolig uden at have bopæl på pågældende adresse og uden man udlejer boligen, man kan naturligvis kun have sin bopæl et sted. SIDE 4

5 Dette forhold gør sig i øvrigt gældende i 20 af landets 98 kommuner, hvorimod man i 78 af landets kommuner skal sørge for, at have en lejer i boligen, hvis man ikke selv benytter den. Vedr. manglende fjernelse af øvrige beboelsesvogne, campingvogne, bådtrailere, hestetrailere m.v.: Læsø Kommune har ikke modtaget anmeldelse om ulovligt placerede vogne i området i øvrigt, udover anmeldelse omkring Xs ulovligt placerede beboelsesvogne, hvilket Vestre Landsret 4. afdeling i øvrigt også har truffet afgørelse om ved domsafsigelse Ved brev af 8. januar 2010 har du blandt andet anført: Manglende håndhævelse af lokalplanbestemmelse om helårsanvendelse af beboelser i lokalplan 3.09, Læsø. Hanne Krogh afviser i sin udtalelse min påstand om at Læsø Kommune i strid med planloven undlader at håndhæve lokalplan 3.09, bestemmelsen om helårsanvendelse. Hanne Krogh har ikke kunnet dokumentere, at der er etableret bopælsadresse på en eneste af de oplistede ejendomme. Dette betyder, at de nyopførte huse ikke anvendes i overensstemmelse med lokalplan , hvor områdets anvendelse er fastsat til helårsbeboelse. Hanne Krogh henviser til Boligreguleringsloven, som et argument for at Læsø Kommune ikke behøver at håndhæve lokalplan 3.09 hovedbestemmelse om helårsanvendelse. Dette argument er forkert, idet lokalplanen 3.09 er vedtaget for et bestemt afgrænset område, men en evt. bestemmelse om fritagelse af bopælspligt på Læsø derfor kun kan have retsvirkning i de områder, som ikke er omfattet af bestemmelser for helårsanvendelse. Hanne Krogh har ikke dokumenteret i form af bilag, hvornår Læsø Kommune har vedtaget en evt. fritagelse af bopælspligten og for hvilke områder eller ejendomme denne fritagelse har retsvirkning. Hvis fritagelsen af bopælspligten skulle have retsvirkning for lokalplanområdet 3.09, så burde dette tydeligt fremgå af lokalplanbestemmelsen. Dette er ikke tilfældet. Fordi fritagelse af bopælspligt ikke er nævnt og offentliggjort i lokalplan 3.09, har den ikke retsvirkning for ejendomme omfattet af lokalplanens krav om helårsanvendelse. SIDE 5

6 Når der i lokalplan 3.09 er vedtaget hovedbestemmelsen om helårsanvendelse, skal denne bestemmelse håndhæves, sål længe lokalplanen er gældende. [Læsø Kommune] har åbenbart et stort problem med at adskille begreberne helårshus og ferie- eller fritidshus. I Læsøs Kommuneplan (side 67) er sommerhuse klart defineret således: huse opført til ferie- og fritidsformål.. Om et hus med rette kan betegnes som helårshus, afhænger udelukkende af husets faktiske anvendelse og ikke af andre forhold. Da husene faktisk anvendes som sommerhuse, kan de ikke kategoriseres som helårshuse. Og derfor anvendes husene ulovligt... Vedr. håndhævelse af såkaldt forbud mod opstilling af beboelsesvogne, campingvogne og deslige Læsø Kommune har ifølge planloven tilsynspligt til at påse overholdelse af lokalplanerne.. Tilsynspligten er ikke betinget af, at Kommunen skal have modtaget anmeldelse af evt. ulovlige forhold, før Kommunen skrider til handling. Har Kommunalbestyrelsesmedlemmer eller ansatte i den kommunale administration kendskab til ulovlige forhold, skal kommunen af egen drift sørge for at forholdene bliver lovliggjort. I min anmeldelse har jeg detaljeret redegjort for, hvordan hvert eneste Kommunalbestyrelsesmedlem, samt Z fra teknisk forvaltning i mange år var og er bekendt med en lang række forhold, hvor der er opstillet beboelsesvogne uden at Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og [Læsø Kommune] på baggrund af denne konkrete viden har iværksat lovliggørelse af forholdene, ifølge Kommunens tilsynspligt. [Læsø Kommune] har i sin udtalelse til Statsforvaltningen ikke redegjort for Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og sit eget kendskab til en lang række tilfælde, hvor der er opstillet beboelsesvogne uden at Kommunen har iværksat lovliggørelsen. Særligt i lyset af Landsretsdommen (ikke af ), burde Læsø Kommune for længst have iværksat, at alle øvrige ejendomme på Læsø bliver lovliggjort, hvor der er opstillet beboelsesvogne. SIDE 6

7 Ikke sidst og ikke mindst gennem min anmeldelse af Læsø Kommune til Statsforvaltningen har Læsø Kommune fået detaljeret skriftlig dokumentation for, at der på mere end 70 navngivne ejendomme er opstillet beboelsesvogne. Læsø Kommune kan således ikke unddrage sig sin tilsynspligt.. Ved brev af 4. marts 2010 har du blandt andet anført: For at Statsforvaltningen kan træffe en kvalificeret afgørelse, om Læsø Kommune har overholdt loven og opfyldt sin tilsynspligt og om de opførte huse anvendes i overensstemmelse med lokalplanens hovedbestemmelse og i overensstemmelse med BBR-registret, som også Statsforvaltningen har adgang til via og ved en undersøgelse af den faktiske anvendelse af husene samt ejernes bopælsregistrering i Folkeregistret og en undersøgelse om Læsø Kommune faktisk har ført tilsyn med overholdelse af lokalplanen. Læsø Kommune har bl.a. i skrivelsen af bekræftet, at have haft kendskab til, at husene ikke anvendes som helårsbeboelser og at Kommunen ikke har noget problem med dette forhold... Som privatperson har jeg, i modsætning til Statsforvaltningen og Læsø Kommune, ikke adgang til oplysninger om de pågældende ejers bopælsregistrering i Læsø Kommune. Derfor må Statsforvaltningen eller Læsø Kommune fremskaffe bopælsregistreringsoplysningerne og holde dem sammen med BBR-registrets oplysninger om anvendelse af husene. Statsforvaltningen kan ikke have den forventning, at jeg som borger skal stå for sammenligning af BBRoplysninger og Folkeregisteroplysninger eller at jeg som borger derudover skal stå for undersøgelsen, om BBRog folkeregisteroplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Denne opgave tilfalder Statsforvaltningen, når Læsø Kommune er blevet anmeldt for svigt at sin tilsynspligt med overtrædelse af gældende lokalplaner i Kommunen... Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, SIDE 7

8 fentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen er ikke noget klageorgan, og statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Endelig gælder, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 3. Omkring dine krav om statsforvaltningens indhentelse af oplysninger fra BBR-registeret og CPR (folkeregisteroplysninger), skal statsforvaltningen bemærke, at det er statsforvaltningen, der alene vurderer, hvilke oplysninger der er nødvendige og relevante for at oplyse sagen og dermed skabe et tilstrækkeligt grundlag for statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen har vurderet, at udskrifter fra BBRregistret og CPR-registret ikke har været relevante, hvorfor statsforvaltningen ikke har fundet grundlag for at indhente disse. Da du imidlertid i flere skrivelser har fastholdt, at du ønskede de pågældende udskrifter tilsendt, er du blevet henvist til selv at fremskaffe disse. Kommunalbestyrelsens håndhævelse af pligt til helårsbeboelse 15, stk. 1 og 2 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af ) har følgende ordlyd: 15. En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 1) overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som planen omfatter, 2) områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne arealer forbeholdes til offentlige formål, 3) ejendommes størrelse og afgrænsning, SIDE 8

9 4) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og med henblik på adskillelse af trafikarterne, 5) beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til elforsyning, 6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, 7) bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af boligtætheden, 8) anvendelse af de enkelte bygninger, 9). Den 9. februar 2004 er lokalplan nr blevet endeligt vedtaget af Læsø kommunalbestyrelse. Af lokalplanens 1 fremgår: 1. Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål at sikre, at det i lokalplanen udlagte område kan anvendes til helårsbeboelse, herunder at der kan drives virksomhed som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder samt, for et mindre delområde, til erhverv. Den kommunale myndighed på Læsø har oplyst, at der stilles krav om, at de boliger, der opføres, kan anvendes til helårsbeboelse. Den kommunale myndighed kræver imidlertid ikke, at boligerne også rent faktisk anvendes som helårsbeboelse. Den kommunale myndighed har her henvist til, at der i henhold til reglerne i boligreguleringsloven ikke er problemer i Læsø Kommune med at folk ejer en helårsbolig uden at have bopæl på den pågældende adresse. I samrådsnotits af 29. marts 2005 i forbindelse med besvarelse af samrådsspørgsmål sammen med socialministeren i Folketingets Boligudvalg den 17. marts 2005 har Miljøministeriet udtalt således: De spørgsmål, der her er rejst i forhold til mig, angår reglerne i planloven om lokalplaners mulighed for at sikre bolig-ejendommes forbliven som helårsboliger, altså således at de ikke i realiteten overgår til anvendelse som ferie- og fritidsbolig. Efter planloven (lovens 15, stk. 2, nr. 8) kan der af kommunerne i en lokalplan fastlægges bestemmelser SIDE 9

10 om, at ejendomme inden for lokalplanens geografiske område eller i dele heraf kun må anvendes til beboelse eller helårsbeboelse. Hvis det af en lokalplan kun fremgår, at ejendomme skal anvendes til beboelse, vil det ikke være i strid med lokalplanen, hvis ejendomme anvendes som ferie- og fritidsboliger. Så hvis kommunerne ønsker, at ejendomme skal være permanente helårsboliger, så skal dette klart fremgå af lokalplanen. Lokalplanbestemmelser har imidlertid kun virkning for fremtiden. Det medfører, at en lokalplan, der omfatter et område med eksisterende bebyggelse ikke umiddelbart får virkning for boliger, der fx er taget i brug som ferieboliger, før lokalplanforslaget blev offentliggjort (lovens 17, stk. 1). Boliger, der ikke fra begyndelsen har været omfattet af en lokalplanbestemmelse om helårsbeboelse, kan imidlertid senere blive omfattet af bestemmelsen, hvis ejendommen i 3 år har været brugt som helårsbolig (lovens 56, stk. 2). Håndhævelsen af lokalplaner og deres bestemmelser påhviler kommunerne (lovens 51, stk. 1), og man kan fx meddele ejere og andre brugere påbud om lovliggørelse efter forudgående varsling (lovens 63). Hertil kommer, at det er muligt ved domstolene at idømme bødestraf over for ejere og andre brugere, der overtræder loven, herunder dens bestemmelser om lokalplaner og håndhævelse heraf (lovens 63-64). Et påbud fra en kommune om, at anvendelse som feriebolig skal ophøre er således muligt, men det indebærer imidlertid ikke, at ejeren/brugeren bliver forpligtet til at anvende boligen som fast bopæl (helårsbeboelse) eller får pligt til at udleje den som helårsbeboelse. Man kan fx vælge at lade boligen stå tom. I denne situation kan der imidlertid gennemføres en tvangsudlejning efter boligreguleringsloven, hvis forudsætningerne for dens anvendelse er til stede, herunder at der er tale om konkret boligefterspørgsel i området. At et påbud har begrænsende virkning, altså at man ikke kan gennemtvinge helårsbeboelse (fx med tilmelding til Folkeregister mv.) er fastslået i afgørelse fra Naturklagenævnet ud fra det grundsynspunkt i planloven, at der ikke i lokalplaner kan foreskrives handlingspligt for de omfattede ejere/brugere af ejendomme. Det må på den baggrund konkluderes, at lokalplaner kan indeholde bestemmelser, der stiller krav om anvendelse af boliger som helårsboliger, og at bestemmelser herom SIDE 10

11 i nogen grad kan håndhæves, men ikke med pligt til at ejere/brugere rent faktisk bosætter sig i ejendomme. Jeg mener, at de gældende regler i planloven gennemgående er tilstrækkelige som en afbalanceret løsning mellem kommunale synspunkter, der ønsker at fastholde helårsbeboelse, og hensynet til borgernes disposition over deres ejendomme. Jeg har derfor ikke planer om at foreslå ændringer i planloven på dette punkt. På baggrund af miljøministerens udtalelse må det således fastslås, at kommunalbestyrelsen har ret til at udstede påbud til ejere af helårsboliger, hvor boligen anvendes til fritidsbolig, om at bringe dette forhold til ophør. Et sådant påbud har imidlertid begrænset effekt, idet kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke kan udstede påbud om, at ejendommen bebos hele året. Ejeren kan derfor vælge at lade ejendomme stå tom. Muligheden for at udstede påbud om, at ejendommen bebos hele året, kan således kun ske, såfremt betingelserne for at gennemføre tvangsudlejning efter boligreguleringsloven er til stede. I disse tilfælde har kommunalbestyrelsen også pligt til at udstede påbud om, at en ejendom anvendes til helårsbeboelse. 2 i boligreguleringsloven (bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene lovbekendtgørelse nr. 988 af ) har følgende ordlyd: 2. Reglerne i lovens kap. VII om benyttelse af boliger gælder i de kommuner, hvor reglerne i kap. II-V er gældende. Reglerne i 52 a-c gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at de skal gælde. Kommunalbestyrelsen angiver virkningstidspunktet for beslutningen. Endvidere gælder 52 a-c- kun i de tilfælde, hvor en udlejer skriftligt har meddelt kommunalbestyrelsen, at reglerne skal gælde i udlejerens ejendomme. Kommunalbestyrelsen skal lade udlejerens meddelelse tinglyse på ejendommen. Udlejeren kan med 6 måneders varsel meddele kommunalbestyrelsen, at reglerne ikke længere skal gælde i udlejerens ejendomme. Stk. 2. I kommuner, hvor bestemmelserne i kap. II-V ikke finder anvendelse, kan kommunalbestyrelsen under hensyn til boligforholdene i kommunen træffe bestemmelse om, at enkelte eller samtlige regler i kap. VII skal gælde. 52 a-c kan dog kun sættes i kraft samlet. Kommunalbestyrelsen angiver virkningstidspunktet for beslutningen. Udlejerens meddelelse efter 2, stk. 1, 4. og 6. pkt., kan alene gives for 52 a-c samlet. Beslutning herom kan træffes for højst 4 år ad gangen. SIDE 11

12 Stk. 3. Såfremt reglerne i kap. II-V ophører at gælde i en kommune, ophører bestemmelserne i kap. VII at gælde efter 1 års forløb, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet bestemmelse efter stk. 2. Det følger således at boligreguleringslovens 2, at det er overladt til kommunalbestyrelsens beslutning at tage stilling til, om boligsituationen i en kommune medfører, at der er behov for, at reglerne i boligreguleringsloven skal finde anvendelse. Den kommunale myndighed i Læsø har oplyst, at betingelserne for at anvende boligreguleringslovens bestemmelser om benyttelse af boliger ikke er til stede i Læsø Kommune. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at det ikke er ulovligt i henhold til planlovens bestemmelser, at den kommunale myndighed på Læsø ikke påbyder ejere af helårsbeboelse, at ejendommen også rent faktisk skal anvendes som helårsbeboelse, uanset at lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse, idet en lokalplan ikke kan foreskrive handlingspligt for de omfattede ejere. Forbud mod opstilling af beboelsesvogne, campingvogne og lignende Lokalplan nr indeholder ikke noget forbud mod, at ejeren af en ejendom har campingvogn stående på sin grund. Allerede af den grund finder statsforvaltningen, at den kommunale myndighed på Læsø ikke har været forpligtet til at kræve de opstillede campingvogne fjernet. Du har i din henvendelse henvist til, at den kommunale myndighed på Læsø har tilsidesat lighedsgrundsætningen, idet du som den eneste på Læsø har modtaget påbud om fjernelse af opstillede beboelsesvogne. Statsforvaltningen skal i den forbindelse bemærke, at det er almindeligt antaget, at der gælder en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning, der er udtryk for et grundlæggende forvaltningsretligt princip om, at i alt væsentligt ens sager skal behandles ens og forskelsbehandling skal være sagligt begrundet. Se hertil Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen, 2003, 2. udgave, side 340 ff. Af udskrift af dombogen for Vestre Landsret fremgår, at du havde opstillet 2 beboelsesvogne på din ubebyggede ejendom. SIDE 12

13 Statsforvaltningen finder, at opstilling af en beboelsesvogn på en ubebygget grund og opstilling af en campingvogn uden for sin helårsbolig ikke kan antages at være ens sager, der skal behandles ens. Under henvisning hertil er det statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er i strid med lighedsgrundsætningen, at den kommunale myndighed har krævet dine beboelsesvogne fjernet uden samtidig at kræve opstillede campingvogne fjernet. Statsforvaltningen skal samtidig bemærke, at en afgørelse om, at opstilling af en beboelsesvogn er i strid med lokalplanen, kan påklages til Naturklagenævnet. Det fremgår af domsudskriften fra Vestre Landsret, at du ikke har ønsket at påklage denne afgørelse, idet du mener, at det ikke skal være dit initiativ. Da det som nævnt ovenfor fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3. at statsforvaltningen ikke kan føre tilsyn, i det omfang en særlig klagemyndighed kan tage stilling til sagen, kan statsforvaltningen ikke føre tilsyn med, om det var berettiget, at den kommunale myndighed på Læsø udstedte påbud om, at den opstillede beboelsesvogn var i strid med lokalplanen. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Du har anmodet om løbende aktindsigt i sagen. I henhold til statsforvaltningens brev af 2. marts 2010 vedlægger vi kopi af akter, der efterfølgende er tilgået sagen. SIDE 13

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

(0 m. cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

(0 m. cii^røit^?^i)''-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde WS101652W slet 27-11-2012 10 43 SEPBARCODE 0U121 cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _ 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND (0 m Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde 26 11 2012 Vedr. Syddjurs

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsrensning i det åbne land. X 19. oktober 2010 Spildevandsrensning i det åbne land. X har ved brev af 9. juni 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende den kommunale myndighed i Jammerbugts behandling af sag om spildevandsrensning.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej Fanø Henvendelse vedrørende Fanø Kommune Flexbolig

Fanø Kommune Skolevej Fanø Henvendelse vedrørende Fanø Kommune Flexbolig Fanø Kommune Skolevej 5 6720 Fanø 2014-217387 Dato: 15-09-2016 Henvendelse vedrørende Fanø Kommune Flexbolig Det tidligere byrådsmedlem i Fanø Kommune Erling Krog har den 8. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune 1 Esbjerg Byråd har en svær opgave foran sig. Til Fra Esbjerg Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 31/01/2012 Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune Indledning Jeg vil indledningsvis henvise til min påtale af år

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere