Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger"

Transkript

1 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har solgt et helårshus som et fritidshus og dermed er erstatningsansvarlig for klagernes tab i den forbindelse. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesseret i at købe. Der var tale om en grund, hvor der skulle opføres en ny ejendom. Det fremgik af lokalplan 269, som var gældende for området, bl.a.: Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger Den 18. september 2006 udarbejdede indklagede en salgsopstilling, hvori indklagede beskrev ejendommen bl.a. således: Helt nyt Løkken fritidshus med mange flotte detaljer. [ ] Huset isoleres som et helårshus [ ] Beliggenheden er i et nyt boligområde [ ] kun 3. km fra centrum af [ ]

2 2 og 400 meter til badestrand ved [ ]. Området er let kuperet og blandet med fritids- og helårsbeboelse. Et perfekt udgangspunkt for ferieoplevelser i området. [ ] Fritidshuset har plads til 6-8 personer. [ ]. I salgsopstillingen under overskriften Ejendomsoplysninger havde indklagede oplyst, at ejendommen måtte benyttes til helårsbeboelse og var beliggende i byzone. Af salgsopstillingen fremgår desuden, at ejendommen blev udbudt som Køb af projektsalg eller grunden. Den 20. september 2006 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen for kr. til overtagelse den 1. april I købsaftalen var det oplyst, at der var tale om en villa. Det var videre anført, at klagerne havde fået udleveret kopi af lokalplan 269, og det var under punkt 14 Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger anført bl.a.: Lokalplan 269 Køber er bekendt med indholdet i lokalplan 269 som fastsætter området til helårsbeboelse. Det fremgik dog samtidig af punkt 14 bl.a.: Overtagelse [ ] Det er aftalt mellem parterne, at fritidshuset afleveres nøglefærdigt den , afleveringsdatoen kan udskydes ved forsinkelse af arbejdet [ ] Det fremgik af købsaftalens punkt 1 Tilbehør bl.a.: Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger_x_nej, [ ]. Det fremgik videre af købsaftalen, at handlen i sin helhed var betinget af købers advokats godkendelse. Det fremgår af sagen, at ejendommen blev opført og handlen gennemført. Den 16. maj 2012 skrev klagernes advokat til indklagede bl.a.: I 2006 købte mine klienter via Dem [den omhandlede ejendom]. Mine klienter havde til hensigt at benytte huset som sommerhus, og de har også lige siden benyttet det som sommerhus.

3 3 Af salgsopstillingen fremgår bl.a., at der er tale om et nyt Løkken fritidshus, om beliggenheden står der, at det er i et nyt boligområde ved [ ] kun 3 km fra centrum af [ ] og 400 meter til badestrand ved [ ]. Området er let kuperet og blandet med fritidsog helårsbeboelse. Et perfekt udgangspunkt for ferieoplevelser i området. Det er således min vurdering, at huset er solgt som sommerhus, og at mine klienter som følge heraf har benyttet huset i god tro. Fra [kommunens] side gøres der nu krav om, at benyttelsen lovliggøres, idet der er tale om et hus, der er beliggende i helårsområde. En lovliggørelse medfører, at mine klienter enten skal lade huset benytte som helårsbeboelse eller skal lade det stå tomt. Ingen af delene er interessant for mine klienter, og det udløser muligt et salg. På nuværende tidspunkt vil et salg af ejendommen påføre mine klienter et betydeligt økonomisk tab, som jeg umiddelbart vurderer, at Home er erstatningsansvarlig for. [ ] I forhold til [kommunen] søger mine klienter den nuværende benyttelse lovliggjort ved en ændring af lokalplanen, men [kommunen] har ikke været særlig imødekommende overfor ønsket. Forsøget er helt opgivet på nuværende tidspunkt, og jeg skal ligeledes bede Dem om i forbindelse med vurdering af ansvarsgrundlaget at give besked om, hvorvidt De vil dække mine klienters omkostninger i forbindelse med lovliggørelsesforsøget. Den 24. juli 2012 skrev kommunen til klagerne bl.a.: [Kommunen] påbyder jer hermed at lovliggøre forholdet inden den 1. oktober Dette kan ske fysisk ved at anvendelsen ændres til brug som helårsbolig. Det kan i princippet også ske retlig ved at der opnås den nødvendige tilladelse. Efter planlovens 63, stk. 1 er I som ejere forpligtet til at lovliggøre forholdene. Hvis I mod forventning ikke overholder dette påbud, vil sagen uden yderligere varsel blive overgivet til politiet til strafferetlig behandling. Der kan i givet fald blive tale om idømmelse af straf efter planlovens 64, stk. 1 nr. 4 samt tvangsbøder efter retsplejelovens 997, stk. 3, indtil forholdet er bragt i orden. Efter at være gjort bekendt med kommunens påbud skrev indklagede den 17. august 2012 til klagernes advokat bl.a.: Jeg har modtaget din henvendelse [ ], men undrer mig over, at du påtænker at inddrage home, når vi både i købsaftalen og i salgsopstillingen har noteret, at vi sælger en villa, og vi har fremlagt Lokalplan 269, der beskriver, at det er et helårsområde. [ ]

4 4 Klagerne har foruden at indgive klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling indsendt klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Disciplinærnævnet har imidlertid den 19. december 2012 afvist behandling af sagen under henvisning til, at forholdet var forældet, idet klage til Disciplinærnævnet skal være indgivet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som klagen vedrører, er ophørt. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har overtrådt god ejendomsmæglerskik og har undladt at udføre det arbejde, som indklagede er forpligtet til ifølge ejendomsmæglerloven, hvorfor indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Klagerne havde forinden købet af den omhandlede ejendom solgt et andet fritidshus, og den omhandlede ejendom blev derfor købt som nyt fritidshus. Klagerne er bosiddende på Sjælland, og ejendommen skulle bruges i forbindelse med familiebesøg i Jylland. På baggrund af oplysningerne i salgsopstillingen og i købsaftalen om, at der var tale om et fritidshus, må det lægges til grund, at klagerne købte ejendommen som fritidshus, og at klagerne med føje havde klar berettiget forventning om, at ejendommen kunne bruges som fritidshus, hvilket klagerne i den efterfølgende periode da også gjorde. Oplysningen i købsaftalen om, at køber er bekendt med indholdet af lokalplan 269 som fastsætter området til helårsbeboelse, kan ikke føre til, at klagerne burde have været bekendt med, at ejendommen ikke lovligt kunne anvendes som fritidshus, når det gentagne gange i såvel salgsopstilling som købsaftale er anført, at der er tale om et fritidshus. Hvis klagerne var blevet gjort opmærksom på, at der var krav om helårsbeboelse, ville klagerne ikke have købt ejendommen, men fundet en anden ejendom i området, som lovligt kunne anvendes som fritidshus. Indklagede har anført, at referencen til fritidshus i salgs- og købsaftaledokumenterne alene var som beskrivelse af typehuset som et klassisk træhus i samme byggestil som de omkringliggende ejendomme. Det fremgår dog tillige af salgsopstillingen, at ejendommen udgør et perfekt udgangspunkt for ferieoplevelser i området, hvilket kun kan forstås således, at ejendommen ville kunne anvendes i ferie/fritidsøjemed. Det forekommer derfor ikke oplagt, at henvisningerne skulle have været til husets byggestil. Nu har klagerne fået påbud fra kommunen som at lovliggøre forholdet, dvs. anvende ejendommen til helårsbeboelse, som anført i lokalplanen. Indklagede burde have anført i salgsopstillingen, at ejendommen ikke kunne anvendes som fritidshus, men alene måtte anvendes som fast bolig. Ved at undlade dette, har indklagede ikke opfyldt betingelserne i ejendomsmæglerlovens 17, stk. 1, nr. 4, idet salgsopstillingen ikke indeholdt de oplysninger, som er nødvendige for en købsbeslutning.

5 5 Ved i salgsopstillingen at betegne ejendommen som et fritidshus har indklagede vildledt klagerne, idet det var klagernes klare opfattelse - med støtte i netop salgsopstillingen - at de købte et fritidshus. Det forhold, at klagerne var repræsenteret af advokat under handlen, ændrer ikke ved, at indklagede gentagne gange har benævnt ejendommen som et fritidshus og dermed overtrådt god ejendomsmæglerskik. Klagerne har lidt et tab svarende til værdiforringelsen af ejendommen, idet ejendommen må vurderes at være mindre værd som helårsbolig end som fritidsbolig, da det er langt mere attraktivt at købe fritidsboliger i området end helårsboliger. Da klagerne først blev bekendt med forholdet, da kommunen varslede påbud, kan forældelsesfristen således først løbe fra det tidspunkt, hvor klagerne fik kendskab til, at ejendommen ikke kunne anvendes som fritidshus, og sagen er derfor ikke forældet. Klagerne har indbragt kommunens påbud for Natur- og Miljøklagenævnet, men der foreligger endnu ikke en afgørelse herfra. Det bestrides, at klagerne har tilsidesat deres tabsbegrænsningspligt. En afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke ændre ejendommens status som helårsbolig, hvorfor afgørelsen ikke har afgørende betydning for, hvorvidt klagerne har lidt et tab. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Der var tale om et projektsalg på en ubebygget helårsgrund. Grunden er beliggende i en ny udstykning i udkanten af en by og tæt på et stort sommerhusområde. Den overvejende byggestil i området domineres af træhuse, som benyttes til både helårs- og fritidsformål. Typehusprojektet Løkken Huset opfyldte de dagældende krav til helårsbeboelse for så vidt angår isolering mv. Det er tilladt at opføre denne type hus, selvom det kan være samme hustype som et fritidshus, så længe ejendommen blot opfylder kravene til helårsanvendelse. Klagerne underskrev købsaftalen, hvor det flere steder fremgår, at der er tale om en villa. Herudover fremgår det gentagne gange i salgsmaterialet, at området er beliggende i byzone og er underlagt bestemmelserne i lokalplan 269. Klagerne var udtrykkeligt gjort bekendt med indholdet i lokalplanen om, at området er bestemt til helårsbeboelse. Det må endvidere lægges til grund, at klagerne har læst handelsdokumenterne, og det kan ikke bebrejdes indklagede, hvis klagerne ikke har gjort sig bekendt med indholdet af købsaftalen.

6 6 Købsaftalen var i sin helhed betinget af klagernes advokats godkendelse, og advokaten har på intet tidspunkt udfordret købsaftalens indhold og bilag for så vidt angår ejendommens fysiske forhold og klagernes påtænkte fremtidige anvendelse, selvom der er henvist til lokalplanen og dennes krav om helårsstatus. Indklagede har ikke handlet i strid med god ejendomsmæglerskik eller på anden måde handlet erstatningspådragende. Hertil kommer, at klagerne ikke kunne være i god tro, idet klagerne før underskrivelsen af købsaftalen var orienteret om kravene til fremtidig anvendelse af ejendommen og risikoen for påbud fra kommunen. Sælger indestod for, at typehuset opførtes lovligt, jf. købsaftalens pkt. 14. Hvordan klagerne ville anvende ejendommen er både sælger og indklagede uvedkommende. Referencerne til fritidshus i salgs- og købsaftaledokumenter blev med baggrund i projektets udbudsmateriale udelukkende anført som beskrivelse af typehuset som et klassisk træhus i samme byggestil som de omkringliggende ejendomme. Indklagede har ikke handlet ansvarspådragende. Når indklagede enkelte steder i salgsmaterialet har benævnt ejendommen som et fritidshus, relaterer denne betegnelse sig udelukkende til beskrivelsen af typehuset, der skulle opføres. Da det fremgik, at området var fastsat til helårsbeboelse har klagerne påtaget sig risikoen for, at kommunen ville begynde at interessere sig for anvendelsen af områdets ejendomme. Da det fremgår af diverse dokumenter, at der er krav om helårsbeboelse, har klagerne siden 2006 haft kendskab til dette forhold, hvorfor klagen er forældet. Klagerne har ikke dokumenteret at have lidt et økonomisk tab. Det er imidlertid ikke tilfældet, at en helårsbolig generelt er mindre værd end et fritidshus, idet der er mange forhold, der spiller ind i prisfastsættelsen af en ejendom. Efter kommunens påbud blev der indhentet et responsum fra en professor dr. jur. for at få en vurdering af, om kommunen med hjemmel i lokalplanen kunne udstede påbud om, at ejendommene i området skulle anvendes til helårsbolig. Professoren konkluderede bl.a., at der ikke var fornøden hjemmel hertil, og at det var tvivlsomt, om et påbud ville være i overensstemmelse med saglighedskravet, egnethedskravet og proportionalitetsprincippet. Da klagerne har pligt til at begrænse et eventuelt økonomisk tab, opfordres klagerne til at oplyse, om kommunens påbud er indbragt for retten, eventuelt sammen med de andre grundejere i området. Så længe spørgsmålet om lovligheden af kommunens påbud ikke er endelig afgjort, kan nævnet ikke tage stilling til, om indklagede har handlet erstatningspådragende. Nævnet udtaler:

7 7 På købstidspunktet gjaldt lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer. Efter denne lov er forældelsesfristen 5 år. Den nye forældelseslov (lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer) trådte i kraft den 1. januar Loven finder som udgangspunkt også anvendelse på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen var forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter denne lovs bestemmelser som efter de hidtil gældende bestemmelser. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden. Efter forældelseslovens 3 er forældelsesfristen 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Efter 3, stk. 2, regnes forældelsesfristen i stk. 1, hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren, først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil. Det fremgår af købsaftalen, at køber er bekendt med indholdet i lokalplan 269 som fastsætter området til helårsbeboelse. Det fremgår videre af købsaftalen, at klagerne har fået udleveret kopi af lokalplanen, og af denne fremgår af 3, stk. 1, at området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger. Klagerne er dermed blevet oplyst herom i forbindelse med deres underskrivelse af købsaftalen den 20. september Klagerne har således haft kendskab til de faktiske omstændigheder, der var nødvendige for at kunne rejse et krav, og forældelsesfristen for klagernes krav må derfor regnes fra købstidspunktet. Klagernes krav er herefter forældet, og klagerne har allerede af denne grund ikke krav på erstatning. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere