Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering 2. Betalinger ud over lejen, Forbrugs og ejendomsregnskaber 3. Vedligeholdelse i lejeperioden 2 1

2 Emne 1 Lejens størrelse og regulering 3 Plan for gennemgang Lejens fastsættelse Hvordan kan lejen fastsættes Aftalefrihed Hvad er indeholdt i lejen Lejens regulering Skatter og afgifter Markedslejeregulering Aftalte lejereguleringer Samspil mellem markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Glemte reguleringer og passivitet 4 2

3 Lejens fastsættelse 5 Hvordan kan lejen fastsættes Lejen kan fastsættes på 2 måder: Udgangspunkt Aftalefrihed ELL 9, stk. 1 Tilbagefaldsregel Markedslejen ELL 9, stk. 2 OBS: Lejen kan ændres, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende ELL 7 og AFTL 36 Markedslejen er den leje ELL 13, stk. 1: som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold blandt andet under hensyntagen til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. 6 3

4 Hvordan kan lejen fastsættes Aftalefrihed for lejefastsættelse og lejeregulering til markedsleje blev introduceret ved erhvervslejelovens (ELL) ikrafttræden pr. 1 januar 2000 Indtil den 1. januar 2000 kunne parterne i et erhvervslejeforhold alene aftale en leje svarende til det lejedes værdi, og lejen kunne forhøjes eller nedsættes, hvis den væsentlig afveg fra det lejedes værdi LL og erhvervslejereguleringsloven 3 5 Allerede fra den 1. januar 1992 kunne der dog aftales markedsleje i de såkaldte skræddersyede lejemål erhvervslejereguleringsloven 9. Adgang til regulering til markedsleje efter ELL gælder også lejekontrakter indgået før 1. januar Hvordan kan lejen fastsættes Alt er som udgangspunkt indeholdt i lejen, herunder modsætningsvis ELL 5, stk. 2 og 3 (specifikationskravet): Vand Varme El Andre forbrugs og driftsudgifter Der gælder dog aftalefrihed, og parterne kan derfor aftale, at lejer skal betale for forbrug og/eller drift ved siden af lejen Forbrugs og driftsregnskab 8 4

5 Lejens regulering 9 Regulering for skatter og afgifter Udlejer kan regulere leje ved: Stigning i ejendomsskatter ELL 10, stk. 1 nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning og energimærkning samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger efter takster, der er fastsat eller godkendt af det offentlige ELL 11, stk. 1 og 2 Udlejer skal regulere lejen ved: bortfald eller nedsættelse af de samme skatter og afgifter ELL 12, stk

6 Regulering for skatter og afgifter OBS: Visse gebyrer opkræves direkte hos lejer af forsyningsselskab Lovens udgangspunkt skatter og afgifter er indeholdt i lejen Aftalefrihed loven fraviges ofte i praksis 11 Regulering for skatter og afgifter Udgiftsarterne: Ejendomsskatter (fiktive ejendomsskatter i fredede ejendomme) Dækningsafgift kommunal ejendomsskattelov 23A omfatter ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed Afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning, energimærkning kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Vej, kloak, eller lign. bidrag til det offentlige Takster skal være fastsat eller godkendt af det offentlige OBS: Vær opmærksom på, om en eller flere udgifter opkræves ud over lejen 12 6

7 Regulering for skatter og afgifter Forhøjelse/nedsættelse kun takststigninger GD 2002/56 Ø (ikke forbrugsstigninger) Normalforbrug GD 2014/36 H: Har U foretaget et sagligt valg af princip til fastsættelse af det normale årsforbrug, finder Højesteret, at det princip, som U har valgt, kan lægges til grund. I den foreliggende sag har U valgt at bruge gennemsnittet af vandforbruget de seneste tre år forud for varslingen og Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte dette valg." 13 Regulering for skatter og afgifter Fordeling pålægges de lejemål, som skatten vedrører ELL 10, stk. 1 efter gældende leje på varslingstidspunktet (både udlejede og uudlejede lejemål) ELL 10, stk. 3 Formkrav ved regulering skriftlig, beregning og indsigelsesvejledning ELL 10, stk. 5, 1. pkt. formfejl ugyldighed, medmindre U kan godtgøre, at den manglende overholdelse ikke har haft betydning for lejers retsstilling. ELL 10, stk. 5, 2. pkt. 14 7

8 Regulering for skatter og afgifter Varsling 3 måneders varsel ELL 10, stk. 4, 1. pkt. Tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis krav om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt ELL 10, stk. 4, 2. pkt. 15 Regulering for skatter og afgifter Indsigelse fra lejer Frist for lejers indsigelser senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem, Formkrav skriftlig og angivelse af på hvilke punkter kravet ikke kan godkendes Krav til udlejer sag skal anlægges ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse (altså 12 uger i alt fra lejers modtagelse) 16 8

9 Regulering for skatter og afgifter Bortfald eller fald i skatter og afgifter Udlejeren skal med virkning fra nedsættelsestidspunktet foretage en tilsvarende lejenedsættelse for de lokaler, i hvis leje udgiften har været indregnet ELL 12, stk. 1 Udlejeren skal give lejeren skriftlig meddelelse om nedsættelsen af lejen senest 6 uger efter, at meddelelsen om nedsættelsen af udgiften er kommet frem ELL 12, stk Markedslejeregulering Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen ELL 13, stk. 1 Ret til markedslejeregulering gælder også lejekontrakter indgået før 1. januar 2000 Regulering til markedsleje kan ske uanset aftalt uopsigelighed ELL 13, stk. 5 Ret til markedslejeregulering kan være begrænset ved aftale mellem parterne 18 9

10 Markedslejeregulering Markedslejen er den leje ELL 13, stk. 1: som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold blandt andet under hensyntagen til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. 19 Markedslejeregulering Ved vurdering af lejen i forhold til markedslejen skal der ses bort fra ELL 13, stk. 6: Forbedringer, som lejer har udført for egen regning med udlejers tilladelse ELL 13, stk. 6 nr. 1 Forbedringers karakter Afskrivning eller varig forbedring GD 2010/76V: Lejer havde foretaget væsentlige forbedringer af det lejede, men da disse forbedringer var udført i perioden , skulle der ikke tages højde for disse udgifter ved vurderingen af markedslejen GD 2011/63Ø: L havde for egen regning og med U's samtykke renoveret sit erhvervslejemål for kr. i 1993/1994. Landsretten fastslog, at L's forbedringer skulle anses for varige, og der var herefter ikke grundlag for en markedslejeforhøjelse efter ELL

11 Markedslejeregulering Ved vurdering af lejen i forhold til markedslejen skal der ses bort fra ELL 13, stk. 6: (fortsat) Lejeforhøjelser og forbedringer som følge af byfornyelse ELL 13, stk. 6, jfr. 2 5 Den del af lejen, som vedrører særlig indretning, ombygning eller forbedring af det lejede, som udlejeren har ladet udføre efter aftale med lejeren ELL 13, stk. 6, nr. 6 Skal forhindre at udlejer kan mødes med et lejenedsættelseskrav vedrørende den del af lejen, som udlejer har fået for udførelsen af arbejderne 21 Markedslejeregulering Ved vurdering af lejen i forhold til markedslejen skal der tages der hensyn til ELL 13, stk. 7: vederlag, som lejeren ved lejeaftalens indgåelse har betalt til udlejeren for at overtage lejemålet. Nøglepenge til udlejer Anses som en del af lejen, men afskrives 22 11

12 Markedslejeregulering Ved vurdering af lejen i forhold til markedslejen skal der tages hensyn til ELL 13, stk. 7: (fortsat) Lejer har tidligere været ejer og bruger af lejemålet, og lejeaftale er indgået som en del af aftalen om dennes salg af ejendommen, Sale and lease back Lejeaftalen har karakter af finansieringsaftale Der er en sammenhæng mellem salgsprisen og lejens størrelse 23 Markedslejeregulering Ved vurdering af markedslejen skal der tages hensyn til retspraksis: Lejers branche GD 2011/33 Ø, GD 2011/25Ø, GD 2010/76 V, GD 2009/01 Ø, GD 2005/54 V og GD 20015/13 Kvarteret/området GD2010/30 Ø, GD 1999/24 V og GD 1997/10 B Beliggenhed i kvarter/område GD 2005/13 V, GD 1996/44 B og GD 1996/32B Beliggenhed i ejendom, eksempelvis etage U 2002/628 V og GD 1990/22 V Lejemålets størrelse /adgang til lejemålsudvidelse GD 2011/47 Ø, GD 2011/06 Ø, GD 2004/48 Ø og GD 2003/22 B Kvalitet og udstyr GD 2012/75 Ø 24 12

13 Markedslejeregulering Ved vurdering af markedslejen skal der tages hensyn til retspraksis: Facadelængde GD 1996/44 B Særlige faciliteter GD 1996/02 B Vedligeholdelsesstand (på varslingstidspunktet) GD 2005/54 V Varme og driftsregnskab GD 2007/16 V, GD 2007/05 V, og GD 2005/13 V Andre lejereguleringsklausuler GD 2007/05 V Afståelsesret for lejer GD 2009/01 Ø Parkeringsforhold GD 2005/54 V 25 Markedslejeregulering Ved vurdering af markedslejen skal dertages hensyn til retspraksis: Depositum/forudbetalingsbeløb Uopsigelighed for lejer/udlejer Opsigelsesvarsel for lejer/udlejer Fremlejeret for lejer Vedligeholdelsespligt Tidsbestemt lejemål 26 13

14 Markedslejeregulering Ved vurdering af markedslejen skal der tages hensyn til retspraksis: Retableringspligt Knaphed på lejemål af den pågældende art Liebhaveri Mangler ved det lejede VIGTIGT: Der er tale om en helhedsvurdering 27 Markedslejeregulering Krav om væsentlighed ved regulering til markedsleje Den gældende leje skal være væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen ELL 13, stk. 1 OBS: Husk at udregne % forskel korrekt Markedsleje gældende leje x 100 = % forskel Markedsleje ELL forarbejderne antager at væsentlighedskravet er 10 15% 28 14

15 Markedslejeregulering GD 2011/33 H: Kravet om væsentlighed indebærer en forskel på +/ % i forhold til markedslejen. Udlejer havde dog ikke bevist væsentlig forskel til markedslejen. Skønserklæringen utilstrækkeligt bevis/ikke underbygget GD 2012/72 B: Gældende leje i ELL 13 skulle forstås som den leje, der aktuelt betales på varslingstidspunktet, og ikke den senest varslede, men endnu ikke fuldt ud ikrafttrådte leje. 29 Markedslejeregulering Krav om markedslejeregulering af lejen tidligst få virkning ELL 13, stk. 2: 4 år efter lejeperiodens begyndelse og 4 år efter ikrafttræden af en vilkårsændring i medfør af ELL 14. krav om lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en markedslejeforhøjelse sidst er trådt i kraft. Krav om lejenedsættelse kan tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en markedslejenedsættelse sidst er trådt i kraft. Aftalte væsentlige ændringer af vilkårene for lejeforholdet, herunder lejens størrelse vil kun medføre, at markedslejeregulering ikke kan ske før tidligst en 4 år efter det tidspunkt, hvor vilkårene for lejeforholdet ændres, hvis parterne har aftalt dette i forbindelse med indgåelse af aftalen om vilkårsændringer ELL 13, stk

16 Varslingsintervaller Lejeniveau Lejeperiodens begyndelse eller ELL 14 vilkårsændring Markedslejeregulering forhøjelse Markedsleje Leje 4 år 4 år Tid Varslingsintervaller Lejeniveau Lejeperiodens begyndelse eller ELL 14 vilkårsændring Markedslejeregulering nedsættelse 4 år 4 år Leje Markedsleje Tid 16

17 Varslingsintervaller Lejeniveau Markedslejeregulering forhøjelse Markedslejeregulering forhøjelse Markedsleje Leje 4 år 4 år Tid Varslingsintervaller Lejeniveau Markedslejeregulering nedsættelse Markedslejeregulering nedsættelse 4 år 4 år Leje Markedsleje Tid 17

18 Varslingsintervaller Lejeniveau Markedslejeregulering nedsættelse Markedslejeregulering forhøjelse Markedsleje Leje 2 år, 3. mdr. 4 år Tid Markedslejeregulering Form og gyldighedskrav ved varsling af regulering af lejen ELL 13, stk. 8, 2. og 3. pkt.: skriftlig indeholde en angivelse af lejereguleringens størrelse give en vejledning vedrørende indsigelsesadgangen Andre krav: 3 måneders varsel, medmindre andet er aftalt i lejeaftalen ELL 13, stk. 8, 1. pkt.: forhøjelse fordeles over 4 år med ¼ pr. år, medmindre andet er aftalt i lejeaftalen ELL 13, stk. 4 Det bør fremgå af varslingen, at der er tale om markedslejeregulering 36 18

19 Markedslejeregulering Fuldstændig parallelitet mellem reglerne om lejeforhøjelse og lejenedsættelse, dvs.: formkrav som ved varsling af lejeforhøjelse, dvs. krav om lejenedsættelse skal varsles med blandt andet indsigelsesvejledning til udlejer øvrige krav til varslingen som ved varsling af lejeforhøjelse 37 Markedslejeregulering Eksempel på fordeling Den gældende årlige leje er kr. Markedslejen er kr. Forhøjelse kr. Lejeforhøjelse Samlet leje Nugældende leje kr. Lejeforhøjelse år 1 (den / 20 ) kr kr. Lejeforhøjelse år 2 (den / 20 ) kr kr. Lejeforhøjelse år 3 (den / 20 ) kr kr. Lejeforhøjelse år 4 (den / 20 ) kr kr

20 Markedslejeregulering Indsigelse (gælder både ved lejeforhøjelse og lejenedsættelse) ELL 13, stk. 9 og 10 Frist for indsigelser senest 6 uger e er, at kravet er kommet frem, Formkrav skriftlig Frist for anlæg af retssag sag skal anlægges ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis krav om lejeforhøjelse/ nedsættelse ønskes fastholdt 39 Markedslejeregulering Frister for sagsanlæg ELL 13, stk. 9 og 10 Den part, som har modtaget en markedslejevarsling, skal senest 6 uger efter modtagelsen af varslingen skriftligt fremsætte indsigelse mod varslingen. Den part, som har sendt markedslejevarslingen, skal hvis der fremsættes indsigelse og varslingen ønskes oprethold senest 6 uger efter udløbet af den første 6 ugers frist anlægge sag ved boligretten. Fristen for sagsanlæg er således 12 uger fra det tidspunkt, hvor markedslejevarslingen er kommet frem. Suspensionsaftale ELL regulerer ikke suspensionsaftaler, hvor fristen for sagsanlæg suspenderes. Suspensionsaftaler anvendes ofte i praksis. Husk operationel opsigelsesbestemmelse i suspensionsaftalen

21 Markedslejeregulering Retssagsbehandling ELL 13, stk. 1, sidste pkt. Syn og skøn tillades uden videre Hovedreglen er dog, at syn og skøn ikke kan stå alene, medmindre parten kan sandsynliggøre, at det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger om relevante sammenlignelige lejemål. I GD 2011/33 H, GD 2009/01 Ø, GD 2008/48 V og GD 2007/39Ø var bevisbyrden ikke løftet (alene) ved syn og skøn I GD 2012/75 Ø og GD 2010/41 Ø var syn og skøn tilstrækkeligt Suppleres typisk med sammenligningslejemål GD 2009/01 Ø 41 Markedslejeregulering Den gode skønserklæring: viser et godt kendskab til markedet indeholder en sober beskrivelse af lejemålet indeholder en sober beskrivelse af kontraktvilkår indeholder oplysninger om sammenlignelige lejemål både de lejemål, som der er fremlagt oplysninger om, og de lejemål, som skønsmanden selv derudover har kendskab til

22 Markedslejeregulering Aftalefrihed > parterne kan aftale fravigelse af fredningsperioder fravigelse af formkrav fravigelse af varslingsperiode fravigelse af fordelingsperiode fravigelse af frister at udlejer ikke kan kræve markedslejeforhøjelse generelt eller for en periode at udlejer ikke kan kræve markedslejenedsættelse generelt eller for en periode evt. ikke kræve lejen nedsat til lavere beløb end startlejen 43 Aftalte lejereguleringer Reglerne i kap. ELL er fravigelige ELL 5 er ufravigelig, jf. ELL 8 Dvs. mulighed for at aftale anden/supplerende regulering af lejen, f.eks. regulering efter nettoprisindeks eller andet indeks minimumsregulering/maksimumsregulering fast procent regulering Omsætningsbestemt lejeregulering anden regulering Kræver ikke varsling undtagen hvis aftalt 44 22

23 Aftalte lejereguleringer Lejeaftaler indgået før 1. januar 1992 og fra 1. januar 2000: ikke krav om illustrerende regneeksempler mv. Lejeaftaler indgået efter 1. januar 1992 men før 1. januar 2000: Krav om illustrerende regneeksempler, som viser lejens størrelse i hvert af årene i en 12 årig periode efter lejeaftalens indgåelse eller i en aftalt fredningsperiode ELL 80, stk. 3 5 og Lov om lejeregulering af erhvervslokaler 9, stk Aftalte lejereguleringer Forslag til indeksreguleringsklausul: Hvert år pr. den 1. maj, første gang den 1. maj 2013, reguleres uden særskilt varsel den umiddelbart forud for reguleringen gældende årlige leje med den procentvise ændring i netto prisindekset fra januar måned det foregående år (gammelt indeks) til januar måned forud for reguleringstidspunktet (nyt indeks). De årlige lejereguleringer kan beregnes efter følgende formel: gældende leje x nyt indeks gammelt indeks = ny årsleje 46 23

24 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Markedslejeregulering kan godt kombineres med aftalte lejereguleringer ( Kombinationsreguleringer ) Lejeaftaler indgået før 1. januar 1992: ikke krav om forbehold (for regulering til det lejedes værdi ) dog ikke give indtryk af, at aftalt regulering er eneste reguleringsmulighed Lejeaftaler indgået efter 1. januar 1992 men før 1. januar 2000: krav om udtrykkeligt forbehold for markedslejeregulering ELL 80, stk. 3 5 og Lov om lejeregulering af erhvervslokaler 9, stk. 4 Lejeaftaler indgået fra 1. januar 2000: ikke krav om forbehold (for markedslejeregulering) dog ikke give indtryk af, at aftalt regulering er eneste reguleringsmulighed 47 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/20 H: Erhvervslejeaftale indgået i 2002 Aftalt: Lejeregulering efter ELL og lejen pristalsreguleres årligt Boligret og landsret: Udlejer kunne ikke kræve lejen reguleret til markedslejen Præmisserne: Lagde vægt på, at der ikke var taget positivt forbehold for regulering af lejen til markedslejen

25 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/20 H (fortsat) Højesteret: Ifølge ELL 9, stk. 1, sker fastsættelsen af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens regulering i lejeperioden efter parternes aftale. Ifølge 13, stk. 1, 1. pkt., kan parterne i et erhvervslejeforhold i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentlig lavere eller væsentlig højere end markedslejen. Den fravigelige bestemmelse i ELL 13 om markedsregulering finder efter lovens 4 anvendelse, medmindre andet er aftalt. I lejekontrakten, der blev indgået i august 2002 mellem U1 og L, aftalte parterne en årlig regulering af lejen på grundlag af et nettoprisindeks. Der er ikke holdepunkter for at forstå parternes aftale således, at der tillige skal kunne ske regulering af lejen til markedslejen efter ELL Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/20 H (fortsat) Højesteret: Betingede ikke kombinationsreguleringen af, om der positivt var taget forbehold for markedslejeregulering Beror på parternes aftale, eller må anses for indeholdt heri (ELL 4) Ved siden af den aftalte pristalsregulering Positivt aftalt regulering for skatter/afgifter, jf. ELL 10 12, men intet i kontrakten vedr. markedslejen, jf. ELL 13 Udlejer kunne ikke kræve lejen reguleret til markedslejen 50 25

26 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/41 H Erhvervslejeaftale indgået i 1956 Aftalt: Udligning for stigninger i skatter/afgifter og andre typer af udgifter til det offentlige Tillæg til aftalen i 1978 Aftalt: Pristalsregulering af lejen og øvrige lejevilkår uændrede 51 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/41 H (fortsat) Højesteret: Lejeaftaler indgået efter 1. januar 1992 men før 1. januar 2000: udtrykkeligt fremgå af lejeaftalen, at udlejeren kan kræve lejen reguleret til det lejedes værdi (markedslejen) Lejeaftaler indgået før 1. januar 1992 eller fra og med 1. januar 2000: må bero på en konkret fortolkning af parternes aftale og almindelige fortolkningsprincipper, om udlejer kan antages samtidig at have givet afkald på at kræve lejeregulering til det lejedes værdi/markedslejen

27 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/41 H Højesteret: Lejekontrakten mellem U og L blev oprindelig indgået i 1956, og ved tillægget til lejekontrakten af 19. oktober 1978 blev det blandt andet bestemt, at lejen fremover skulle reguleres på grundlag af det lønregulerede pristal. Denne aftale om pristalsregulering udgør efter Højesterets opfattelse ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for at antage, at U samtidig gav afkald på at kræve lejeforhøjelse i medfør af 35, stk. 2, i den dagældende lejelov, nu ELL 13. Der foreligger heller ikke andre omstændigheder, som sammen med den aftalte pristalsregulering af lejen giver grundlag for at fastslå, at et sådant afkald var et led i parternes aftale." 53 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering (Perioden før og efter ): GD 2012/41 H (fortsat) Højesteret: Konkret aftale fortolkning om der kan ske kombinationsregulering dvs. om der også kan reguleres til det lejedes værdi Udgangspunkt: Markedslejeregulering kan kræves, medmindre U ifølge aftalen har givet afkald herpå Oprindelig aftale i 1956 Regulering efter de muligheder, der gjaldt efter daværende lov, dvs. i princippet også det lejedes værdi (markedslejen) Ved siden af den aftalte pristalsregulering Intet i kontrakten vedr. andre reguleringer/forhøjelser (modsat GD 2012/20H) Udlejer kunne derfor kræve lejen reguleret til markedslejen 54 27

28 Markedslejeregulering og aftalte lejereguleringer Adgang til kombinationsregulering praksis: U1978/980 V: Kombinationslejeforhøjelse godkendt U1987/600 Ø: Kombinationslejeforhøjelse afvist pga. uopsigelighed U1988/725 V: Kombinationslejeforhøjelse godkendt se Højesteretsdommen U1990/248 H: Kombinationslejeforhøjelse godkendt: TBB 2000/338 Ø: KFI dommen omsætningsbestemt dissens TBB 2000/486 Ø: Omsætningsleje kombination afvist dissens TBB 2003/013 V: Omsætningsleje nedsat og fredet i 4 år GD 2000/067 B: ELL 13 finder anvendelse, hvis ikke modsat aftale GD2012/20 H: Kombinationslejeforhøjelse afvist GD2012/41 H: Kombinationslejeforhøjelse godkendt: GD2012/101 H: Kombinationslejeforhøjelse godkendt (henviser til GD 2012/41H) GD 2013/49 Ø: Kombinationslejeforhøjelse afvist GD 2014/10 H: Kombinationslejeforhøjelse godkendt 55 Glemte reguleringer og passivitet Hovedregel: Regulering med virkning for fremtiden Efterbetaling: konkret vurdering om passivitet er indtrådt U H: Aftalt pristalsregulering ikke opkrævet i 3 år (fra starttidspunktet) først derefter krævet lejen forhøjet (ingen efterbetaling) U /1 H: Udlejer kunne ikke kræve efterbetaling pga. manglende opkrævning af pristalsreguleret leje men kunne for fremtiden kræve lejen pristalsreguleret GD 2003/21 V: Muligt at genoptage pristalsregulering efter pause på ca. 16 år (ikke spørgsmål om efterbetaling) 56 28

29 Glemte reguleringer og passivitet GD 2009/12 Ø: U havde ret til at efteropkræve for lidt opkrævet leje for ca. 3 ½ år (aftalt i kontakt at udvide lejemålets areal, men U havde bortset fra de første 7 mdr. herefter glemt at opkræve lejen i overensstemmelse hermed) GD 2008/10 B: Efterbetaling af for lidt opkrævet leje for ca. 3 år og 9 måneder (glemt markedslejeregulering for sidste del af 4 årig periode) 57 Emne 2 Betalinger ud over lejen, Forbrugs og ejendomsregnskaber 58 29

30 Plan for gennemgang Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Specifikationskravet i ELL 5, stk. 2 og 3 Forbrugsregnskaber Ejendomsregnskaber 59 Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Udgiftsarter, jf. ELL 5, stk. 2 Hjemmel i lejea alen almindelig a alefortolkning Ingen begrænsninger efter ELL ift. hvilke udgiftsarter, L skal betale ud over lejen Undt.: ELL 7, jf. Aftl

31 Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Forbrugsudgifter: Lejers individuelle forbrug i lejemålet Vand, varme, køling, el 61 Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? Driftsudgifter: Fællesudgifter på ejendommen, som L skal tage del i Individuelle udgifter på lejemålet, der ikke er forbrugsafhængige Rengøring, renovation, ejendomsskatter, sædvanlige forsikringer, vedligeholdelse/fornyelse af fælles arealer, vedligehold/fornyelse af tekniske installationer, afskrivning/ henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer/anlæg, afskrivning/hensættelse til fornyelse, leje af rum til fælles drift, personaleudgifter, administration og revision, energi afgifter, vagtordning, parkeringsanlæg, centerforening m.v. Ikke krav om rimelighed eller nødvendighed, eller årligt tilabgevendende udgifter ctr. omkostningsbestemt leje i boliglejemål 62 31

32 Hvilke betalinger ud over lejen kan aftales? GD 2008/47H L skulle betale for varme og varmt vand, selvom U ikke leverede varme til lejemålet Fremgik af lejekontrakten (dvs. også specificeret), at L skulle betale U leverede ikke varme, men L betalte a conto varmebidrag L gjorde indsigelse efter modtagelse af første varmeregnskab: Jeg modtager jo ikke varme, og vil derfor heller ikke betale for det Højesteret afgjorde, at L skulle betale for varme m.v. 63 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 L s betalinger til U( s leverancer) ud over lejen skal specificeres i lejeaftalen Herunder udgifter som skal indgå i forbrugsregnskab eller ejendomsregnskab Dvs. ikke lejers betalinger direkte til forsyningsselskab mv. 5 kan ikke fraviges til skade for L Formål: Erhvervslejere skal ved aftalens indgåelse sikres bedre muligheder for at overskue og vurdere de samlede omkostninger ved lejemålet, jf. ELLforarbejder 64 32

33 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Den anslåede størrelse af den enkelte udgift skal angives Angivelse af de enkelte udgiftsarter Angivelse af beløbet for lejemålet Beløbsangivelse for hver enkelt udgift Angivelse af fordelingsnøgle for fordeling, hvis en udgift fordeles mellem flere lejere Anslået bedst muligt i visse tilfælde 65 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Angivelse af de enkelte udgiftsarter GD 2012/85 Ø Angivet i lejekontraktens 11: varmeforbrug Vedlagt varmebudget: Angivelse af varmeudgifter inklusive blandt andet fjernvarme Lagt til grund, at udgift til ventilation i varmeregnskabet vedrørte en del af lejemålets udgifter til fjernvarme i varmebudgettet Ventilation dermed ikke en særskilt udgiftsart, der kan kræves specificeret ud over bestemmelsen om varmeforbrug i kontraktens

34 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Se ED s standardkontrakt , 8, 9 samt bilag 4 til lejekontrakten (specifikation af ydelser) 67 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Undtagelser til specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3? 1. Ikke krav om specifikation af udgiftsarter, der ikke er kendte ved lejeaftalens indgåelse Ingen praksis Skal formentlig fortolkes snævert Kerneområdet må være nye offentlige afgifter, tilsynsforpligtelser og lignende 2. Brændselsudgiften, jf. ELL 5, stk. 3 Hvad er brændselsudgi en brændselsforbruget, herunder el og gas til opvarmning,, jf. ELL 45, stk. 2 Skal dog formentlig specificeres, jf. GD 2010/36 Ø 68 34

35 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Udgift til brændselsforbrug (fjernvarme, olie, naturgas m.v.)? ELL 45, stk. 2 GD 2010/36 Ø Lejea alen L 1/L2 betale for varme og vand udover lejen Ingen beløbsspecifikation af udgifterne Ca. 2 år senere Indsigelser fra L1/L2 Østre Landsret: U kunne ikke kræve varmeudgifter, herunder til brændsel, betalt ud over lejen 69 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Retsvirkning, hvis manglende opfyldelse af specifikationskravet Udgp.: Ingen specifika on Ingen dækning af udgi en Aftalevilkåret har ingen retsvirkning, dvs. ugyldighed, GD 2003/16Ø og 2008/61 V Udgangspunkt: Heller ikke dækning for mindre beløb, hvis urealistiske fejlskøn, jf. ELL forarbejder Undt. 1 i praksis: Mangelfuld specifika on Nedsæ else af den opkrævede udgi se bl.a. 2005/26V, GD 2008/61V, GD 2010/19B og GD 2011/38Ø 70 35

36 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Udgp.: Ingen specifika on Ingen dækning af udgi en GD 2003/16 Ø Dækningsafgift Dækningsafgift var nævnt i kontrakten men ikke beløbsspecificeret Dækningsafgiftspligt indtrådte ved L s indflytning L skulle ikke betale dækningsafgift Afskrivning på varmeanlæg Afskrivning var nævnt i kontrakten men ikke beløbsspecificeret L skulle ikke betale afskrivninger Herunder ikke afskrivninger på udgifter til udvidelse af varmeanlægget efter L s ønske 71 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Udgp.: Ingen specifika on Ingen dækning af udgi en GD 2003/16 Ø Dækningsafgiften var på driftsregnskabet 1999 opgjort til ca. kr ,00 L gjorde indsigelse og fik medhold U måtte selv afholde udgiften til dækningsafgiften Afskrivning på varmeanlæg var ifølge varmeregnskabet 1999 opgjort til kr årligt (kr årligt for udvidelse af varmeanlægget) L gjorde indsigelse og fik medhold U kunne ikke opkræve beløb til afskrivning på varmeanlæg 72 36

37 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Undt.: Mangelfuld specifika on nedsæ else af den opkrævede udgift GD 2008/61 V U kunne ikke medtage udgift til usædvanlig All risk forsikring uden selvrisiko Udtrykker også en grænse for, hvor stor en udvikling i aftalte betalinger, der accepteres her var udgiften steget fra anslået kr. ca i lejeaftalen (1998) til kr. ca efter valg af den nye All risk forsikring i Vestre Landsret lagde vægt på, at der var tale om et med U koncernforbundet forsikringsselskab og nedsatte beløbet skønsmæssigt til kr Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 3 Undt.: Mangelfuld specifika on nedsæ else af den opkrævede udgift GD 2011/38 Ø Specificeret skatter og afgifter med a conto betalinger 13,50 kr. pr m2 Lejekontrakt indgået i 2006 Ikke nævnt noget specifikt om dækningsafgift i lejekontrakt eller specifikation Dækningsafgift blev efterfølgende pålignet i 2008 efter ombygning af ejendom L gjorde indsigelse mod betaling af dækningsafgiften for L s lejemål svarende til kr L blev dømt til at betale halvdelen af dækningsafgiften (af kr.) men det blev U også 74 37

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

John Peter Andersen. Begrebet "udtrykkeligt specificeret" efter lejelovens 4 --------------------------------

John Peter Andersen. Begrebet udtrykkeligt specificeret efter lejelovens 4 -------------------------------- John Peter Andersen Begrebet "udtrykkeligt specificeret" efter lejelovens 4 -------------------------------- Det er karakteristisk for lejelovgivningen, at den på mange væsentlige punkter beherskes af

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Lægdommerkonference. 12. juni 2014

Lægdommerkonference. 12. juni 2014 Lægdommerkonference 12. juni 2014 Fagligt indlæg om erhvervslejeret blandt andet tvister om markedslejeregulering v/ advokat, partner Leif Djurhuus, Plesner Disposition 1. Ydelser ud over selve lejen ERL

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com 1 Erhvervslejeloven Indholdsfortegnelse Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår... 4 Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser...

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale Erhvervslejeaftale 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xx adr postnr CVR-nr. (i det følgende kaldet lejer) er indgået

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere