ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG. Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/ , kl 7-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG. Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/10-2003, kl 7-9"

Transkript

1 1 ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/ , kl 7-9 Rapport færdiggjort juni, udgave, 3/ Foreningen Omkring Overdrevsvejen v/formand Søren D. Schmidt Grønholtvangen 44, 3480 Fredensborg

2 2 Indholdsfortegnelse: Side Baggrund 3 Tidligere trafikanalyser 4 Nærværende trafikanalyse 7 Baggrund for beregninger 8 RESULTATER 9 Absolutte trafiktal 9 Gennemkørende vs. lokaltrafik 9 Tung trafik 10 Gennemkørselstider 11 Trafikstøj 11 DISKUSSION 12 Trafik, der evt kan flyttes ved en etablering af en forlængelse af Overdrevsvejen 12 KONKLUSIONER 13 BILAG A. COWI s rapport B1. Tabel, tung trafik i Fredensborg B2. Graf, tung trafik i Fredensborg B3. Tabel, personbiler i Fredensborg B4. Graf, personbiler i Fredensborg B5. Tabel, køretøjer totalt i Fredensborg B6. Graf, køretøjer totalt i Fredensborg

3 3 Analyse af trafikken gennem Fredensborg Baggrund: Trafikplanlægning og vejnet i Frederiksborg og Københavns Amter har gennem de senere år været genstand for analyse samt politisk og teknisk debat. Både de trafikale fingre fra København til Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge og den tværgående trafik mellem fingrene har været diskuteret. Udover ringvejene omkring København har der i årtier været tale om en vej i transportkorridoren gennem Kirkelte og Vinderød til Helsingør (B5). Derudover har en forlængelse af Overdrevsvejen været overvejet, nord eller syd om Grønholt by, syd om Fredensborg (Vilhelmsro), nord om Knurrenborg Vang og nord eller syd om Søholm. Hovedstadens udviklingsråd (HUR) har skrinlagt sine overvejelser omkring Overdrevsvejen og foretrækker B5, hvis der skulle blive behov for yderligere tværgående vejføringer. Det kan især blive aktuelt ved etablering af en fast forbindelse over Femernbælt og ved Helsingør/Helsingborg. Frederiksborg Amt, i hvert fald teknisk forvaltning, og en del af Fredensborg Humlebæk kommunes byråd har fortsat overvejet en forlængelse af Overdrevsvejen med det væsentligste argument, at dette i betydelig grad ville aflaste trafikken gennem Fredensborg by. Dersom man påtænker projektering af en forlænget Overdrevsvej, bør man nøje overveje fordele og ulemper ved projektet. Væsentligste fordel ved etablering af Overdrevsvejens forlængelse er i henhold til Frederiksborg Amts vejvæsens investeringsoversigt en betydelig aflastning af trafikken gennem Fredensborg i størrelsesorden 3000 køretøjer i døgnet. Ulemperne ved etablering af en forlænget Overdrevsvej er: Økonomiske: i henhold til vejvæsnets investeringsoversigt kr. Dette beløb er utvivlsomt alt for lavt sat af mange årsager. F.eks. må man regne med store udgifter til ekspropriationer. Vejen vil passere betydelige mosestrækninger, som er dyre at bygge på hvis man vil undgå at afskære specielt Grønholt by fra Fredensborg, skal der etableres vejover-eller underføringer, rundkørsler eller anden trafikregulering ved flere tværveje (Kulsviervej, Grønholtvangen, Præstemosevej og Humlebækvej).

4 4 Menneskelige: vejanlægget vil være til betydelig gene for beboerne i Grønholt by og Søholm. Anlægget vil være til betydelig gene for beboere i den sydlige del af Fredensborg by (Vilhelmsro) især på grund af støj (iflg. Frederiksborg Amt: biler/døgn). Endelig vil vejføringen være til gene for berørte gårde og parceller i landområdet. Naturmæssigt: vejføringen vil passere gennem nogle af de mest naturskønne områder omkring Fredensborg, ja faktisk i hele Frederiksborg Amt. Den vil forringe området rekreative værdi enormt og afskære mange Fredensborgborgere fra naturområder (Knurrenborg Vang). Flora og fauna vil lide ubodelig skade ved anlæggelse af vejen og områdets spredningskorridorer (passager for dyrelivet, j.fr. Fredensborg-Humlebæk kommuneplan ) vil blive skåret over. Der er altså mange økonomiske, menneskelige og miljømæssige omkostninger ved atetablere en forlænget Overdrevsvej, og derfor skal aflastningen af trafikgenerne i Fredensborg by være ganske betydelige, før man med rimelighed kan anlægge Overdrevsvejens forlængelse. Efter vores opfattelse har fordelene ved at forlænge Overdrevsvejen ikke været ordentlig kendt. Derfor har det ikke været muligt at opveje fordele og ulemper mod hinanden. Det er grunden til, at vi har gennemført en detaljeret undersøgelse af trafikken gennem Fredensborg. Tidligere trafikanalyser: Vejdirektoratet og Frederiksborg amt har tidligere 1999, 2001 og 2002 foretaget trafiktællinger i og omkring Fredensborg. Det har drejet sig om grove trafiktællinger, hvor der ikke har været skelnet mellem, om trafikken kørte i den ene eller anden retning på tællingsstedet. Tællingerne har dels været angivet som døgntal, dels som timetal. Figur 1: viser trafiktætheden time for time i perioden kl.7-18 på 4 forskellige lokaliteter: Endrupvejen, Helsingørsvejen ved Danstrup, Kongevejen ved Asminderød og Hillerødvejen ved Sørup. Trafiktætheden er dels angivet for hverdagstrafikken ( gennemsnit af mandag til fredag) dels lørdagstrafikken. Trafikken om lørdagen må antages helt overvejende at være lokaltrafik. Som det fremgår afviger trafiktætheden på hverdage kun fra trafiktætheden om lørdagen i myldretiden kl. 7-9 og Konklusionen er derfor, at en eventuel forlængelse af Overdrevsvejen kun kan have én fordel i relation til Fredensborg-Humlebæk Kommune, nemlig en reduktion af trafikken igennem Fredensborg by i myldretiden.

5 Biler pr time Biler pr time 5 ENDRUPVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN FIGUR 1a, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 HELSINGØRSVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN UR 1b, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 FIG

6 Biler pr time Biler pr time 6 KONGEVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN UR 1c, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 FIG HILLERØDVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN UR 1d, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 FIG

7 7 Nærværende trafikanalyse: I den tidligere debat af trafikbelastningen i Fredensborg er der givet udtryk for den opfattelse, at Fredensborg kunne virke som trafikprop, og at specielt den tungere lastbiltrafik var belastende. Generelt fandt man et behov for en mere tilbundsgående analyse af trafikbelastningen. På dette grundlag tog Foreningen omkring Overdrevsvejen (FoO) initiativ til at gennemføre en detaljeret trafikanalyse. Med baggrund i at trafikken er tættest i myldretiden, blev det besluttet at foretage trafiktællingen på en hverdagsmorgen: Tirsdag den 28. oktober 2003 kl Undersøgelsen er gennemført i henhold til Vejdirektoratets Vejledning i nummerskrivningsanalyser af De sidste 4 eller 5 cifre i nummerpladen, men ikke kendingsbogstaver, blev indtalt på tidssynkroniserede diktafoner (MP3-afspillere). FIGUR 2 Trafiktællingen blev foretaget på 6 lokaliteter, figur 2. På hver lokalitet foretog 2 personer registrering, både i ind- og udkørende retning (altså ialt 12 målehold = 24 personer). På grund af problemer med en diktafon måtte registreringen på Helsingørsvej i indkørende retning gennemføres med papir og blyant. Registreringen blev forsinket og startede først kl. 7.15, hvorfor analysen af resultaterne er indskrænket til tidsrummet

8 8 Der blev registreret ind-og udkørende A): privatbiler, B): lastvogne / busser samt C): anhængere / sættevogne. For at sikre at kvaliteten af undersøgelsen er iorden, har FoO fået ingeniørfirmaet COWI til at evaluere proceduren og data (se Bilag A). Endvidere har COWI foretaget en delvis analyse af data med hovedvægt på den del af trafikken, som er gennemkørende. Baggrund for beregninger: Det er kendt fra Vejdirektoratets vejledning, at enhver nummerskrivningsanalyse er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes f.eks. ulæselige nummerplader, biler der kører for tæt, læsefejl, efterbehandlingsfejl mm. Fejlene ved FoO s nummerskrivningsanalyse ligger iflg. COWI indenfor det, som Vejdirektoratets vejledning angiver, man kan forvente. For at få så pålidelige resultater som muligt, er COWI blevet bedt om at foretage en statistisk beregning, der inkluderer de såkaldte smuttere. COWI har computerprogrammer, der muliggør en sådan beregning indenfor en overkommelig tid. FoO har ikke haft denne mulighed, men har til gengæld brugt betragtelig tid og ressourcer på en supplerende detaljeret, manuel analyse af data. Over 100 timer er brugt på at parre så mange af nummerpladerne, som muligt. Det resulterer i et mere nuanceret billede af trafikken i Fredensborg. Efter aftale, har COWI koncentreret sig om at vurdere om datagrundlaget er pålideligt og om en evaluering af den gennemkørende trafik (COWI kunne naturligvis have udført en mere detaljeret analyse, men det har ligget udenfor FoO`s økonomiske formåen). COWI har ikke skelnet mellem enkelt-gennemkørsler og flergangs-gennemkørsler (der typisk er lokaltrafik). FoO har analyseret data mere nuanceret, dvs. at FoO`s tal for gennemkørende trafik udelukkende drejer sig om køretøjer, der kører ind i Fredensborg præcis een gang og ud igen præcis een gang indenfor 5-10 minutter (afhængig af rute). Ikke-gennemkørende trafik (lokaltrafik) består derfor af køretøjer der: - kun kører ind i Fredensborg - kun kører ud af Fredensborg - har ærinde i Fredensborg, dvs. opholder sig mere end 5-10 minutter i Fredensborg - kører flere gange ind og ud af Fredensborg ( 3 til 12 registreringer i tidsrummet)

9 9 FoO har brugt megen tid på at foretage en manuel, detaljeret parring af de enkelte nummerplader. Dette er et meget tidskrævende arbejde, specielt for de mange personbiler. COWI har en statistisk korrektion for alle smuttere. FoO har en manuel, detaljeret korrektion af en stor del af smutterne. For de tunge køretøjers vedkommende har antallene været så små, at FoO har kunnet foretage en komplet og præcis analyse af trafikken. FoO har således godt styr på hver enkelt lastbil/bus og sættevogn/lastbil med anhænger. Både COWI og FoO har korrigeret for bustrafik (dvs. HT-busser), der selvsagt ikke ønskes eller kan flyttes med en forlænget Overdrevsvej. RESULTATER (Bilag B) Absolutte trafiktal: Totalt blev der observeret 8148 passager (fra kl. ca til ca. 9.10) Fra kl (105 minutter) blev der observeret ialt 6946 vogn-passager på alle positioner. Heraf: registreredes ialt passage af 6680 personbiler foretaget af ialt 4368 forskellige personbiler; registreredes passage af 214 lastbil/busser foretaget af ialt 166 forskellige lastbiler/busser; registreredes passage af 52 sættevogn/anhængere foretaget af ialt 42 forskellige sættevogne/anhængere Dvs: ialt 4576 forskellige køretøjer foretog ialt 6946 passager fra kl. 7:15-9:00. Gennemkørende vs. lokal trafik Fra (105 minutter): kørte der igennem Fredensborg 1919 personbiler ( 43.9%) af i alt 4368 personbiler, heraf 785 personbiler ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud ad Hillerødvej dvs 41% af gennemkørende og 17% af al trafik er øst/vest-gennemkørsler for personbiler. 44 lastbiler/busser (27%) af ialt 166 lastbiler/busser heraf 16 lastbiler/busser ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud ad Hillerødvej

10 10 dvs 36% af gennemkørende og 9.6% af al trafik er øst/vest-gennemkørsler for lastbiler/busser. 26 sættevogne/anhængere (62%) ud af ialt 42 sættevogne/anhængere heraf 9 sættevogne/anhængere ind ad Hillerødvej og ud af Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud af Hillerødvej dvs 35% af gennemkørende og 21% af al trafik er øst/vest-gennemkørsler for sættevogne/anhængere. Totalt 1989 køretøjer (43%) ud af ialt 4576 køretøjer Heraf ialt 810 (18%) øst/vest-gennemkørsler Fra (105 minutter) var lokaltrafikken (ej gennemkørende) i Fredensborg: 2449 personbiler (56%) ud af ialt 4368 personbiler 122 lastbiler/busser (73%) ud af ialt 166 lastbiler/busser 16 sættevogne/anhængere (38%) ud af ialt 42 sættevogne/anhængere 2587 køretøjer (57%) ud af ialt 4576 køretøjer Tung trafik Fra kl (105 minutter) registreredes ved alle 12 registreringssteder i Fredensborg: Ialt 166 lastbiler/busser (3.6% af alle køretøjer) dvs: 95 lastbiler/busser per time 42 sættevogne/anhængere (0.4% af alle køretøjer) dvs: 24 sættevogne/anhængere per time. Gennemkørsler øst/vest og vest/øst dvs ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud ad Hillerødvej: 16 lastbiler/busser dvs: 9 per time (totalt, begge veje) 9 sættevogne/anhængere dvs: 5 per time (totalt, begge veje).

11 Gennemkørselstider: I den efterfølgende tabel er tiden for uhindret kørsel gennem Fredensborg sammenlignet med de gennemkørselstider, der blev målt ved trafiktællingen. Den uhindrede gennemkørselstid er målt mellem de benyttede målepunkter helt uden stop (hverken ved rundkørsler eller trafiklys), helt uden andre biler og med den tilladte hastighed på 50 km/time. 11 Uhindret gennemkørsel målte tider ved tælling ind Hillerødvej ud Helsingørsvej: 1min.: 45 sek. min: 1:40 max:2:20-4:00 ind Helsingørsvej ud Hillerødvej: 1min.: 40 sek. ca. 2 min max: 4 min. ind Kongevej ud Endrupvej : 1min.: 48 sek. min: 1:42 max: 2:30-3:20 ind Kongevej ud Helsingørsvej: 1min. :40 sek. min: 2:00 max: 2:20-3:10 ind Endrupvej ud Hillerødvej: 1min. :42 sek. min: 1:40 max: 2:20-4:20 ind Endrupvej ud Kongevej: 1min. :35 sek. min: 1:21 max: 2:20-3:40 ind Benediktevej ud Hillerødvej: 0min.: 53 sek min: 1:20 max: 1:30-2:30 ind Hillerødvej ud Kongevej: 0min.: 13 sek min: 0:10 max: 0:30-1:00 ind Kongevej ud Hillerødvej : 0min.: 28 sek min: 0:50 max: 1:30-2:00 De væsentligste gennemkørsler varer således knap 2 minutter, når der ingen hindringer er. I myldretiden øges gennemkørselstiden med i størrelsesordenen 1 minut (til 2½-3½ minut), primært på grund af ventetid ved rundkørslerne og lyskrydset ved Endrupvej. Trafikstøj: En reduktion af trafikken af størrelsesordenen 10-20% af dagstrafikken vil have meget begrænset indflydelse på støjniveauet i Fredensborg. Det vil kræve en halvering af trafikken for at sænke støjniveauet med 3 db. Det kan derfor ikke forventes, at støjniveauet vil kunne sænkes mere end 1 db, hvilket i praksis næsten ikke kan høres. Til gengæld vil den øgede trafikmængde, som Frederiksborg Amt forventer på en forlængelse af Overdrevsvejen, nemlig biler pr. døgn (på grund af et forventet trafikspring), medføre en drastisk ny støjgene for villaområderne ved Vilhelmsro samt i Grønholt, Knurrenborg Vang, Tulstrup Vang /Gl. Grønholtvang og Søholm. For den seneste af Amtet angivne vejføring findes der 1038 parceller indenfor 1 kilometers afstand. Indenfor 300 meters afstand findes vest for Kongevejen 104 parceller og øst for Kongevejen findes 169 parceller, heraf 77 i Vilhelmsro.

12 12 DISKUSSION: Undersøgelsen er som anført evalueret af COWI. De har vurderet, at undersøgelsen er gennemført fagligt korrekt. De har ligeledes foretaget en grovere maskinel computerbaseret analyse (se rapport), som stort set stemmer overens med FoO s bearbejdning af materialet. COWI s og FoO`s resultater er angivet dels i tabelform, dels i søjlediagrammer (bilag) Cowi`s resultater er vist med rød farve i søjlediagrammerne. For den tunge trafik er overensstemmelsen perfekt. For personbiler har COWI for den totale gennemkørende trafik noget højere tal end FoO. Dette skyldes bl.a. af FoO ikke medregner køretøjer med mange gennemkørsler indenfor måletiden som egentlig gennemkørende, men derimod henregner disse køretøjer som lokaltrafik. En mindre del af forskellen skyldes også, at COWI har en lidt mere omfattende korrektion for smuttere. Ved de mest afgørende tal, den gennemkørende trafik øst/vest og vest/øst, er forskellen mellem COWI og FoO dog ringe. Analysen viser, at trafikken i myldretiden kun hæmmes en smule gennem Fredensborg. Som det fremgår forlænges gennemkørselstiderne kun ubetydeligt.. Trafik, der evt. kan flyttes ved etablering af en forlængelse af Overdrevsvejen: Den væsentligste trafik, som kan flyttes med en forlængelse af Overdrevsvejen, er den øst/vest orienterede trafik, dvs. trafik ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej og omvendt. Det er dog kun en vis procentdel af denne trafik, der kan flyttes, idet en del stammer fra beboere i nærområderne udenfor det registrerede område af Fredensborg, fra trafik som har målområde i nærområderne, samt fra trafik til og fra den nord-vestligste del af Frederiksborg amt. COWI`s analyse fører ifølge COWI`s raport (Bilag A) til maximum trafiktal. Dvs. at COWI`s estimater for den flytbare trafik i forbindelse med en forlængelse af Overdrevsvejen er maximumtal.. Som COWI også konstaterer, er den realistiske flytbare trafik noget mindre. Dersom det forudsættes, at 1/3 af den øst/vest kørende trafik enten kommer fra nærområder henholdsvis vest/nordvest eller øst/nordøst for Fredensborg eller har målområde sammesteds, kan denne trediedel ikke flyttes med en forlænget Overdrevsvej.

13 13 Under denne forudsætning kan man således forvente at maximalt 12% af personbilstrafikken og 8% af den tunge trafik (24% af den gennemkørende tunge trafik ) vil forsvinde med en forlænget Overdrevsvej. Som det fremgår af Vejdirektoratets analyser adskiller hverdagstrafikken (mandag fredag) sig kun fra lørdagstrafik i myldretiden kl. 7-9 og Det findes sandsynligt, at lørdagstrafik helt overvejende er lokaltrafik, hvor trafikmønster og trafiktæthed næppe vil påvirkes af en etableret forlænget Overdrevsvej. Den estimerede aflastning, som en forlænget Overdrevsvej kunne tænkes at være for trafikken gennem Fredensborg, vil således formentlig helt overvejende indskrænke sig til myldretiderne, og således på døgnbasis formentlig være af størrelsesordenen 1700 personbiler (heraf godt 1300 i myldre-tiden) og lastbiler og sættevogne/anhængere ud af ialt knap biler pr. døgn. Foreningen omkring Overdrevsvejen finder, at aflastningen fra en forlænget Overdrevsvej vil have ringe betydning for trafiktætheden i Fredensborg og derfor ikke retfærdiggør de betydelige økonomiske, menneskelige og naturmæssige ulemper, en sådan forlængelse vil medføre. KONKLUSSIONER: Trafikbelastningen igennem Fredensborg er væsentligst i myldretiden (ca. kl. 7-9 og 15-17) 43% af trafikken i Fredensborg er gennemkørende, men kun 18% kører Øst- Vest eller Vest-Øst Det er kun den Øst-Vest- og Vest-Øst-kørende trafik, der kan flyttes med en Overdrevsvej Skønsmæssigt vil ca. 1/3 af Øst-Vest- og Vest-Øst-trafikken have målområde i nærområdet omkring Fredensborg, dvs. at kun 2/3 af Øst-Vest- og Vest-Østtrafikken kan forventes flyttet med en forlængelse af Overdrevsvejen

14 Af køretøjer, som passerer Fredensborg i døgnet, vil således max 1700 kunne flyttes pr døgn. Heraf vil max 1300 køretøjer kunne flyttes i myldretiden. Ud af en total tung trafik på 119 køretøjer pr. time er 14 køretøjer pr. time Øst- Vest-/Vest-Øst-kørende og kun ca. 10 køretøjer vil kunne flyttes pr. time med en forlængelse af Overdrevsvejen Gennemkørselstiden igennem Fredensborg, der normalt er knap 2 minutter, øges med ca. 1 minut i myldretiden, hvilket er beskedent og rimeligt Ved en reducering af trafikken igennem Fredensborg bymidte med 12% vil støjniveauet kun reduceres med ca. 1 db, hvilket næsten ikke kan høres Frederiksborg Amt forventer at trafikken på en forlænget Overdrevsvej vil være ca køretøjer pr. døgn. Dette betyder, at forlængelsen vil trække endnu mere trafik til Fredensborg-Humlebæk Kommune og at en ny, betragtelig støjgene vil opstå, der vil påvirke mange beboere, specielt ved Vilhelmsro, Grønholt og Søholm samt i områderne ved Knurrenborg Vang og Tulstrup Vang og Gl. Grønholt Vang. 14 Foreningen omkring Overdrevsvejen

15 15 BILAG A COWI s RAPPORT

16 16 BILAG B B1. Tabel, tung trafik i Fredensborg B2. Graf, tung trafik i Fredensborg B3. Tabel, personbiler i Fredensborg B4. Graf, personbiler i Fredensborg B5. Tabel, køretøjer totalt i Fredensborg B6. Graf, køretøjer totalt i Fredensborg

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

Analyse. Af trafik i Gl. Skovlunde. Jens Minnet

Analyse. Af trafik i Gl. Skovlunde. Jens Minnet Analyse Af trafik i Gl. Skovlunde Jens Minnet April 2013 Indhold 1 Resumé... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Validitet af analysen... 2 1.3 Resultat... 2 2 Problemstilling... 3 3 Problemets årsager og omfang...

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Furesø Kommune Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Juli 20088 Rambøll Nyvig by- og trafikudvikling Furesø Kommune Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Juli 2008 Ref 7651098 trafik(1) Version

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser Kortfattet Analyse Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje og de trafikale konsekvenser Hyllingebjergvej Vejlaug 2009 Hyllingebjerg 1809 med vejforløb syd om Bjerget i området omkring Markskellet.

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse. Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus.

Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse. Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus. Referat Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus. En høring blandt Torrild lokalområdes beboere om trafik og vækst

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Kære Alle i Plan- og Boligudvalget

Kære Alle i Plan- og Boligudvalget From: Niels Kromann-Rasmussen Sent: 28 Apr 2016 13:43:25 +0200 To: Per Roos - Byrådet;Lisbeth Andersen - Byrådet;Per Flor - Byrådet;Anders Molt Weber - Byrådet;Timo Jensen - Byrådet;Torben Lollike - Byrådet;Kisser

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat Til Region Hovedstaden Dokumenttype Notat Dato December 2010 SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR SCREENING AF PLACERINGSMULIGHEDER FOR NYT

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere