ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG. Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/ , kl 7-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG. Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/10-2003, kl 7-9"

Transkript

1 1 ANALYSE AF TRAFIKKEN GENNEM FREDENSBORG Undersøgelse udført af Foreningen Omkring Overdrevsvejen (FOO) Trafiktælling udført d. 28/ , kl 7-9 Rapport færdiggjort juni, udgave, 3/ Foreningen Omkring Overdrevsvejen v/formand Søren D. Schmidt Grønholtvangen 44, 3480 Fredensborg

2 2 Indholdsfortegnelse: Side Baggrund 3 Tidligere trafikanalyser 4 Nærværende trafikanalyse 7 Baggrund for beregninger 8 RESULTATER 9 Absolutte trafiktal 9 Gennemkørende vs. lokaltrafik 9 Tung trafik 10 Gennemkørselstider 11 Trafikstøj 11 DISKUSSION 12 Trafik, der evt kan flyttes ved en etablering af en forlængelse af Overdrevsvejen 12 KONKLUSIONER 13 BILAG A. COWI s rapport B1. Tabel, tung trafik i Fredensborg B2. Graf, tung trafik i Fredensborg B3. Tabel, personbiler i Fredensborg B4. Graf, personbiler i Fredensborg B5. Tabel, køretøjer totalt i Fredensborg B6. Graf, køretøjer totalt i Fredensborg

3 3 Analyse af trafikken gennem Fredensborg Baggrund: Trafikplanlægning og vejnet i Frederiksborg og Københavns Amter har gennem de senere år været genstand for analyse samt politisk og teknisk debat. Både de trafikale fingre fra København til Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge og den tværgående trafik mellem fingrene har været diskuteret. Udover ringvejene omkring København har der i årtier været tale om en vej i transportkorridoren gennem Kirkelte og Vinderød til Helsingør (B5). Derudover har en forlængelse af Overdrevsvejen været overvejet, nord eller syd om Grønholt by, syd om Fredensborg (Vilhelmsro), nord om Knurrenborg Vang og nord eller syd om Søholm. Hovedstadens udviklingsråd (HUR) har skrinlagt sine overvejelser omkring Overdrevsvejen og foretrækker B5, hvis der skulle blive behov for yderligere tværgående vejføringer. Det kan især blive aktuelt ved etablering af en fast forbindelse over Femernbælt og ved Helsingør/Helsingborg. Frederiksborg Amt, i hvert fald teknisk forvaltning, og en del af Fredensborg Humlebæk kommunes byråd har fortsat overvejet en forlængelse af Overdrevsvejen med det væsentligste argument, at dette i betydelig grad ville aflaste trafikken gennem Fredensborg by. Dersom man påtænker projektering af en forlænget Overdrevsvej, bør man nøje overveje fordele og ulemper ved projektet. Væsentligste fordel ved etablering af Overdrevsvejens forlængelse er i henhold til Frederiksborg Amts vejvæsens investeringsoversigt en betydelig aflastning af trafikken gennem Fredensborg i størrelsesorden 3000 køretøjer i døgnet. Ulemperne ved etablering af en forlænget Overdrevsvej er: Økonomiske: i henhold til vejvæsnets investeringsoversigt kr. Dette beløb er utvivlsomt alt for lavt sat af mange årsager. F.eks. må man regne med store udgifter til ekspropriationer. Vejen vil passere betydelige mosestrækninger, som er dyre at bygge på hvis man vil undgå at afskære specielt Grønholt by fra Fredensborg, skal der etableres vejover-eller underføringer, rundkørsler eller anden trafikregulering ved flere tværveje (Kulsviervej, Grønholtvangen, Præstemosevej og Humlebækvej).

4 4 Menneskelige: vejanlægget vil være til betydelig gene for beboerne i Grønholt by og Søholm. Anlægget vil være til betydelig gene for beboere i den sydlige del af Fredensborg by (Vilhelmsro) især på grund af støj (iflg. Frederiksborg Amt: biler/døgn). Endelig vil vejføringen være til gene for berørte gårde og parceller i landområdet. Naturmæssigt: vejføringen vil passere gennem nogle af de mest naturskønne områder omkring Fredensborg, ja faktisk i hele Frederiksborg Amt. Den vil forringe området rekreative værdi enormt og afskære mange Fredensborgborgere fra naturområder (Knurrenborg Vang). Flora og fauna vil lide ubodelig skade ved anlæggelse af vejen og områdets spredningskorridorer (passager for dyrelivet, j.fr. Fredensborg-Humlebæk kommuneplan ) vil blive skåret over. Der er altså mange økonomiske, menneskelige og miljømæssige omkostninger ved atetablere en forlænget Overdrevsvej, og derfor skal aflastningen af trafikgenerne i Fredensborg by være ganske betydelige, før man med rimelighed kan anlægge Overdrevsvejens forlængelse. Efter vores opfattelse har fordelene ved at forlænge Overdrevsvejen ikke været ordentlig kendt. Derfor har det ikke været muligt at opveje fordele og ulemper mod hinanden. Det er grunden til, at vi har gennemført en detaljeret undersøgelse af trafikken gennem Fredensborg. Tidligere trafikanalyser: Vejdirektoratet og Frederiksborg amt har tidligere 1999, 2001 og 2002 foretaget trafiktællinger i og omkring Fredensborg. Det har drejet sig om grove trafiktællinger, hvor der ikke har været skelnet mellem, om trafikken kørte i den ene eller anden retning på tællingsstedet. Tællingerne har dels været angivet som døgntal, dels som timetal. Figur 1: viser trafiktætheden time for time i perioden kl.7-18 på 4 forskellige lokaliteter: Endrupvejen, Helsingørsvejen ved Danstrup, Kongevejen ved Asminderød og Hillerødvejen ved Sørup. Trafiktætheden er dels angivet for hverdagstrafikken ( gennemsnit af mandag til fredag) dels lørdagstrafikken. Trafikken om lørdagen må antages helt overvejende at være lokaltrafik. Som det fremgår afviger trafiktætheden på hverdage kun fra trafiktætheden om lørdagen i myldretiden kl. 7-9 og Konklusionen er derfor, at en eventuel forlængelse af Overdrevsvejen kun kan have én fordel i relation til Fredensborg-Humlebæk Kommune, nemlig en reduktion af trafikken igennem Fredensborg by i myldretiden.

5 Biler pr time Biler pr time 5 ENDRUPVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN FIGUR 1a, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 HELSINGØRSVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN UR 1b, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 FIG

6 Biler pr time Biler pr time 6 KONGEVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN UR 1c, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 FIG HILLERØDVEJ Hverdag Lørdag KLOKKEN UR 1d, Vejdirektoratets trafikanalyse, 2002 FIG

7 7 Nærværende trafikanalyse: I den tidligere debat af trafikbelastningen i Fredensborg er der givet udtryk for den opfattelse, at Fredensborg kunne virke som trafikprop, og at specielt den tungere lastbiltrafik var belastende. Generelt fandt man et behov for en mere tilbundsgående analyse af trafikbelastningen. På dette grundlag tog Foreningen omkring Overdrevsvejen (FoO) initiativ til at gennemføre en detaljeret trafikanalyse. Med baggrund i at trafikken er tættest i myldretiden, blev det besluttet at foretage trafiktællingen på en hverdagsmorgen: Tirsdag den 28. oktober 2003 kl Undersøgelsen er gennemført i henhold til Vejdirektoratets Vejledning i nummerskrivningsanalyser af De sidste 4 eller 5 cifre i nummerpladen, men ikke kendingsbogstaver, blev indtalt på tidssynkroniserede diktafoner (MP3-afspillere). FIGUR 2 Trafiktællingen blev foretaget på 6 lokaliteter, figur 2. På hver lokalitet foretog 2 personer registrering, både i ind- og udkørende retning (altså ialt 12 målehold = 24 personer). På grund af problemer med en diktafon måtte registreringen på Helsingørsvej i indkørende retning gennemføres med papir og blyant. Registreringen blev forsinket og startede først kl. 7.15, hvorfor analysen af resultaterne er indskrænket til tidsrummet

8 8 Der blev registreret ind-og udkørende A): privatbiler, B): lastvogne / busser samt C): anhængere / sættevogne. For at sikre at kvaliteten af undersøgelsen er iorden, har FoO fået ingeniørfirmaet COWI til at evaluere proceduren og data (se Bilag A). Endvidere har COWI foretaget en delvis analyse af data med hovedvægt på den del af trafikken, som er gennemkørende. Baggrund for beregninger: Det er kendt fra Vejdirektoratets vejledning, at enhver nummerskrivningsanalyse er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes f.eks. ulæselige nummerplader, biler der kører for tæt, læsefejl, efterbehandlingsfejl mm. Fejlene ved FoO s nummerskrivningsanalyse ligger iflg. COWI indenfor det, som Vejdirektoratets vejledning angiver, man kan forvente. For at få så pålidelige resultater som muligt, er COWI blevet bedt om at foretage en statistisk beregning, der inkluderer de såkaldte smuttere. COWI har computerprogrammer, der muliggør en sådan beregning indenfor en overkommelig tid. FoO har ikke haft denne mulighed, men har til gengæld brugt betragtelig tid og ressourcer på en supplerende detaljeret, manuel analyse af data. Over 100 timer er brugt på at parre så mange af nummerpladerne, som muligt. Det resulterer i et mere nuanceret billede af trafikken i Fredensborg. Efter aftale, har COWI koncentreret sig om at vurdere om datagrundlaget er pålideligt og om en evaluering af den gennemkørende trafik (COWI kunne naturligvis have udført en mere detaljeret analyse, men det har ligget udenfor FoO`s økonomiske formåen). COWI har ikke skelnet mellem enkelt-gennemkørsler og flergangs-gennemkørsler (der typisk er lokaltrafik). FoO har analyseret data mere nuanceret, dvs. at FoO`s tal for gennemkørende trafik udelukkende drejer sig om køretøjer, der kører ind i Fredensborg præcis een gang og ud igen præcis een gang indenfor 5-10 minutter (afhængig af rute). Ikke-gennemkørende trafik (lokaltrafik) består derfor af køretøjer der: - kun kører ind i Fredensborg - kun kører ud af Fredensborg - har ærinde i Fredensborg, dvs. opholder sig mere end 5-10 minutter i Fredensborg - kører flere gange ind og ud af Fredensborg ( 3 til 12 registreringer i tidsrummet)

9 9 FoO har brugt megen tid på at foretage en manuel, detaljeret parring af de enkelte nummerplader. Dette er et meget tidskrævende arbejde, specielt for de mange personbiler. COWI har en statistisk korrektion for alle smuttere. FoO har en manuel, detaljeret korrektion af en stor del af smutterne. For de tunge køretøjers vedkommende har antallene været så små, at FoO har kunnet foretage en komplet og præcis analyse af trafikken. FoO har således godt styr på hver enkelt lastbil/bus og sættevogn/lastbil med anhænger. Både COWI og FoO har korrigeret for bustrafik (dvs. HT-busser), der selvsagt ikke ønskes eller kan flyttes med en forlænget Overdrevsvej. RESULTATER (Bilag B) Absolutte trafiktal: Totalt blev der observeret 8148 passager (fra kl. ca til ca. 9.10) Fra kl (105 minutter) blev der observeret ialt 6946 vogn-passager på alle positioner. Heraf: registreredes ialt passage af 6680 personbiler foretaget af ialt 4368 forskellige personbiler; registreredes passage af 214 lastbil/busser foretaget af ialt 166 forskellige lastbiler/busser; registreredes passage af 52 sættevogn/anhængere foretaget af ialt 42 forskellige sættevogne/anhængere Dvs: ialt 4576 forskellige køretøjer foretog ialt 6946 passager fra kl. 7:15-9:00. Gennemkørende vs. lokal trafik Fra (105 minutter): kørte der igennem Fredensborg 1919 personbiler ( 43.9%) af i alt 4368 personbiler, heraf 785 personbiler ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud ad Hillerødvej dvs 41% af gennemkørende og 17% af al trafik er øst/vest-gennemkørsler for personbiler. 44 lastbiler/busser (27%) af ialt 166 lastbiler/busser heraf 16 lastbiler/busser ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud ad Hillerødvej

10 10 dvs 36% af gennemkørende og 9.6% af al trafik er øst/vest-gennemkørsler for lastbiler/busser. 26 sættevogne/anhængere (62%) ud af ialt 42 sættevogne/anhængere heraf 9 sættevogne/anhængere ind ad Hillerødvej og ud af Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud af Hillerødvej dvs 35% af gennemkørende og 21% af al trafik er øst/vest-gennemkørsler for sættevogne/anhængere. Totalt 1989 køretøjer (43%) ud af ialt 4576 køretøjer Heraf ialt 810 (18%) øst/vest-gennemkørsler Fra (105 minutter) var lokaltrafikken (ej gennemkørende) i Fredensborg: 2449 personbiler (56%) ud af ialt 4368 personbiler 122 lastbiler/busser (73%) ud af ialt 166 lastbiler/busser 16 sættevogne/anhængere (38%) ud af ialt 42 sættevogne/anhængere 2587 køretøjer (57%) ud af ialt 4576 køretøjer Tung trafik Fra kl (105 minutter) registreredes ved alle 12 registreringssteder i Fredensborg: Ialt 166 lastbiler/busser (3.6% af alle køretøjer) dvs: 95 lastbiler/busser per time 42 sættevogne/anhængere (0.4% af alle køretøjer) dvs: 24 sættevogne/anhængere per time. Gennemkørsler øst/vest og vest/øst dvs ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej eller ind ad Helsingørsvej og ud ad Hillerødvej: 16 lastbiler/busser dvs: 9 per time (totalt, begge veje) 9 sættevogne/anhængere dvs: 5 per time (totalt, begge veje).

11 Gennemkørselstider: I den efterfølgende tabel er tiden for uhindret kørsel gennem Fredensborg sammenlignet med de gennemkørselstider, der blev målt ved trafiktællingen. Den uhindrede gennemkørselstid er målt mellem de benyttede målepunkter helt uden stop (hverken ved rundkørsler eller trafiklys), helt uden andre biler og med den tilladte hastighed på 50 km/time. 11 Uhindret gennemkørsel målte tider ved tælling ind Hillerødvej ud Helsingørsvej: 1min.: 45 sek. min: 1:40 max:2:20-4:00 ind Helsingørsvej ud Hillerødvej: 1min.: 40 sek. ca. 2 min max: 4 min. ind Kongevej ud Endrupvej : 1min.: 48 sek. min: 1:42 max: 2:30-3:20 ind Kongevej ud Helsingørsvej: 1min. :40 sek. min: 2:00 max: 2:20-3:10 ind Endrupvej ud Hillerødvej: 1min. :42 sek. min: 1:40 max: 2:20-4:20 ind Endrupvej ud Kongevej: 1min. :35 sek. min: 1:21 max: 2:20-3:40 ind Benediktevej ud Hillerødvej: 0min.: 53 sek min: 1:20 max: 1:30-2:30 ind Hillerødvej ud Kongevej: 0min.: 13 sek min: 0:10 max: 0:30-1:00 ind Kongevej ud Hillerødvej : 0min.: 28 sek min: 0:50 max: 1:30-2:00 De væsentligste gennemkørsler varer således knap 2 minutter, når der ingen hindringer er. I myldretiden øges gennemkørselstiden med i størrelsesordenen 1 minut (til 2½-3½ minut), primært på grund af ventetid ved rundkørslerne og lyskrydset ved Endrupvej. Trafikstøj: En reduktion af trafikken af størrelsesordenen 10-20% af dagstrafikken vil have meget begrænset indflydelse på støjniveauet i Fredensborg. Det vil kræve en halvering af trafikken for at sænke støjniveauet med 3 db. Det kan derfor ikke forventes, at støjniveauet vil kunne sænkes mere end 1 db, hvilket i praksis næsten ikke kan høres. Til gengæld vil den øgede trafikmængde, som Frederiksborg Amt forventer på en forlængelse af Overdrevsvejen, nemlig biler pr. døgn (på grund af et forventet trafikspring), medføre en drastisk ny støjgene for villaområderne ved Vilhelmsro samt i Grønholt, Knurrenborg Vang, Tulstrup Vang /Gl. Grønholtvang og Søholm. For den seneste af Amtet angivne vejføring findes der 1038 parceller indenfor 1 kilometers afstand. Indenfor 300 meters afstand findes vest for Kongevejen 104 parceller og øst for Kongevejen findes 169 parceller, heraf 77 i Vilhelmsro.

12 12 DISKUSSION: Undersøgelsen er som anført evalueret af COWI. De har vurderet, at undersøgelsen er gennemført fagligt korrekt. De har ligeledes foretaget en grovere maskinel computerbaseret analyse (se rapport), som stort set stemmer overens med FoO s bearbejdning af materialet. COWI s og FoO`s resultater er angivet dels i tabelform, dels i søjlediagrammer (bilag) Cowi`s resultater er vist med rød farve i søjlediagrammerne. For den tunge trafik er overensstemmelsen perfekt. For personbiler har COWI for den totale gennemkørende trafik noget højere tal end FoO. Dette skyldes bl.a. af FoO ikke medregner køretøjer med mange gennemkørsler indenfor måletiden som egentlig gennemkørende, men derimod henregner disse køretøjer som lokaltrafik. En mindre del af forskellen skyldes også, at COWI har en lidt mere omfattende korrektion for smuttere. Ved de mest afgørende tal, den gennemkørende trafik øst/vest og vest/øst, er forskellen mellem COWI og FoO dog ringe. Analysen viser, at trafikken i myldretiden kun hæmmes en smule gennem Fredensborg. Som det fremgår forlænges gennemkørselstiderne kun ubetydeligt.. Trafik, der evt. kan flyttes ved etablering af en forlængelse af Overdrevsvejen: Den væsentligste trafik, som kan flyttes med en forlængelse af Overdrevsvejen, er den øst/vest orienterede trafik, dvs. trafik ind ad Hillerødvej og ud ad Helsingørsvej og omvendt. Det er dog kun en vis procentdel af denne trafik, der kan flyttes, idet en del stammer fra beboere i nærområderne udenfor det registrerede område af Fredensborg, fra trafik som har målområde i nærområderne, samt fra trafik til og fra den nord-vestligste del af Frederiksborg amt. COWI`s analyse fører ifølge COWI`s raport (Bilag A) til maximum trafiktal. Dvs. at COWI`s estimater for den flytbare trafik i forbindelse med en forlængelse af Overdrevsvejen er maximumtal.. Som COWI også konstaterer, er den realistiske flytbare trafik noget mindre. Dersom det forudsættes, at 1/3 af den øst/vest kørende trafik enten kommer fra nærområder henholdsvis vest/nordvest eller øst/nordøst for Fredensborg eller har målområde sammesteds, kan denne trediedel ikke flyttes med en forlænget Overdrevsvej.

13 13 Under denne forudsætning kan man således forvente at maximalt 12% af personbilstrafikken og 8% af den tunge trafik (24% af den gennemkørende tunge trafik ) vil forsvinde med en forlænget Overdrevsvej. Som det fremgår af Vejdirektoratets analyser adskiller hverdagstrafikken (mandag fredag) sig kun fra lørdagstrafik i myldretiden kl. 7-9 og Det findes sandsynligt, at lørdagstrafik helt overvejende er lokaltrafik, hvor trafikmønster og trafiktæthed næppe vil påvirkes af en etableret forlænget Overdrevsvej. Den estimerede aflastning, som en forlænget Overdrevsvej kunne tænkes at være for trafikken gennem Fredensborg, vil således formentlig helt overvejende indskrænke sig til myldretiderne, og således på døgnbasis formentlig være af størrelsesordenen 1700 personbiler (heraf godt 1300 i myldre-tiden) og lastbiler og sættevogne/anhængere ud af ialt knap biler pr. døgn. Foreningen omkring Overdrevsvejen finder, at aflastningen fra en forlænget Overdrevsvej vil have ringe betydning for trafiktætheden i Fredensborg og derfor ikke retfærdiggør de betydelige økonomiske, menneskelige og naturmæssige ulemper, en sådan forlængelse vil medføre. KONKLUSSIONER: Trafikbelastningen igennem Fredensborg er væsentligst i myldretiden (ca. kl. 7-9 og 15-17) 43% af trafikken i Fredensborg er gennemkørende, men kun 18% kører Øst- Vest eller Vest-Øst Det er kun den Øst-Vest- og Vest-Øst-kørende trafik, der kan flyttes med en Overdrevsvej Skønsmæssigt vil ca. 1/3 af Øst-Vest- og Vest-Øst-trafikken have målområde i nærområdet omkring Fredensborg, dvs. at kun 2/3 af Øst-Vest- og Vest-Østtrafikken kan forventes flyttet med en forlængelse af Overdrevsvejen

14 Af køretøjer, som passerer Fredensborg i døgnet, vil således max 1700 kunne flyttes pr døgn. Heraf vil max 1300 køretøjer kunne flyttes i myldretiden. Ud af en total tung trafik på 119 køretøjer pr. time er 14 køretøjer pr. time Øst- Vest-/Vest-Øst-kørende og kun ca. 10 køretøjer vil kunne flyttes pr. time med en forlængelse af Overdrevsvejen Gennemkørselstiden igennem Fredensborg, der normalt er knap 2 minutter, øges med ca. 1 minut i myldretiden, hvilket er beskedent og rimeligt Ved en reducering af trafikken igennem Fredensborg bymidte med 12% vil støjniveauet kun reduceres med ca. 1 db, hvilket næsten ikke kan høres Frederiksborg Amt forventer at trafikken på en forlænget Overdrevsvej vil være ca køretøjer pr. døgn. Dette betyder, at forlængelsen vil trække endnu mere trafik til Fredensborg-Humlebæk Kommune og at en ny, betragtelig støjgene vil opstå, der vil påvirke mange beboere, specielt ved Vilhelmsro, Grønholt og Søholm samt i områderne ved Knurrenborg Vang og Tulstrup Vang og Gl. Grønholt Vang. 14 Foreningen omkring Overdrevsvejen

15 15 BILAG A COWI s RAPPORT

16 16 BILAG B B1. Tabel, tung trafik i Fredensborg B2. Graf, tung trafik i Fredensborg B3. Tabel, personbiler i Fredensborg B4. Graf, personbiler i Fredensborg B5. Tabel, køretøjer totalt i Fredensborg B6. Graf, køretøjer totalt i Fredensborg

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11

NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon og tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 911713 Ref. GUSR Dir. tiff. 46 31 35 71 gunillasr@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 540 for Musicon

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet.

personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Flemming Clausen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk Vejdirektoratet. Dato 22. december 2009 DokuMEnt SagSBEhanDlEr Flemming Clausen E-MaIl fl c@vd.dk telefon 7244 31978 personer pr. BIl NOTAT: DECEMBER 2009 Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 K Tlf. 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere