kendelse: Ved skrivelse af 30. juli 2015 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Ved skrivelse af 30. juli 2015 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet."

Transkript

1 Den 12. oktober 2016 blev der i sag nr. 67/2015 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. juli 2015 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Det fremgår af udskrift af Det centrale Virksomhedsregister af 5. august 2015, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den [dato], og senest har været tilknyttet C Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Klagen: Revisornævnet forstår klagen således, at det det er klagers opfattelse, at indklagede ved sine påtegninger på årsrapporterne for Ejerforeningen D for årene 2010, 2011, 2012 og 2013, som er afgivet uden forbehold, har overtrådt god revisorskik, idet regnskabsposten vinduesudskiftning medtaget i årsrapporterne med hhv kr. i 2010, kr. i 2011, kr. i 2012, i 2013 og kr. i 2014 ikke har været underkastet nogen form for revision, afstemning eller efterregning, på trods af, at den udgør en væsentlig aktivpost i balancen (klagepunkt 1), idet posteringen udløser en skattepligtig rentegodtgørelse på ca kr., som efter klagers opfattelse bør fremgå af regnskabet, så modtagerne kan selvangive denne (klagepunkt 2), idet forholdet har forårsaget en merudgift for ejerforeningen på ca kr., hvilket tab kunne have været reduceret, hvis indklagede havde reageret på brev dateret 2. oktober 2013 (klagepunkt 3), og idet ejerforeningens vedtægter er overtrådt, idet der ikke er foretaget hensættelser på 5 % af foreningens budget i overensstemmelse med disse (klagepunkt 4). Sagsfremstilling Ejerforeningen D er en ejerforening beliggende i [By], som har til formål at administrere ejendommen med matrikelnummer XX. Klager er ejer af en lejlighed i D, og er medlem af ejerforeningen. Af ejerforeningens vedtægter fremgår blandt andet følgende: 1

2 3 Bestyrelsen Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, opretholdelse af tegnede forsikringer, renholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel. 6 - Bidrag til og hæftelse for fællesudgifter Stk. 2. I tilfælde af store uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstra ydelser. Stk. 5. Til sikring for betaling af uforudsete udgifter, særlige opretningsarbejder vedrørende ejendommen eller lignende, for hvilke udgifterne ikke er afsat i ejendommens budget, etableres der en særlig genopretningskonto. Midlerne hertil fremskaffes ved, at foreningens medlemmer til opretningskontoen betaler 5 % af det til enhver tid gældende budget efter fordelingstal. Betalingen finder sted i 12 lige store rater sammen med de ordinære bidrag. De indestående midler skal anbringes på en separat konto i foreningens pengeinstitut til bedst mulig forrentning. Bestyrelsen skal være berettiget til at disponere over indeståendet dog ikke udover sin almindelige bemyndigelse, jfr. vedtægternes 2 om beslutninger, der er undergivet generalforsamlingens bestemmelse. Første rate forfalder den 1. januar Vedligeholdelse Stk. 2. Vedligeholdelsen af vinduer, herunder karm, ramme, beslag, ventilationsrammer, glas samt maling af udvendige flader, smøring, vedligeholdelse og udskiftning af beslag påhviler ejerforeningen. Maling af indvendige flader påhviler den enkelte ejer. 11 Regnskab og revision Stk. 2. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 4. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Stk. 5. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Stk. 7. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Indklagede har fungeret som ejerforeningens revisor i en årrække, og har i den forbindelse afgivet påtegning uden forbehold på ejerforeningens årsrapporter for årene 2010 til Revisionen har 2

3 ikke omfattet bestyrelsens forslag til driftsbudgetter eller godkendte resultatbudgetter, hvilket fremgår af en supplerende oplysning i revisors påtegninger. Klager har endvidere vedlagt uddrag af balancen for årsrapporten 2014, men ikke kopi af revisors påtegning. Af årsrapporten for 2010, afsnittet Balance pr. 31. december 2010 fremgår det blandt andet, at: Vinduesudskiftning Afholdte udgifter Stiftelsesomkostninger lån Indbetalinger i Hensatte forpligtelser. Udvendig beton/vinduer Saldo pr. 1. januar Årets henlæggelse Anvendt til vinduer Grundfond; Saldo 1. januar Årets henlæggelse Anvendt til svømmehal HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Renoveringssag [Bank] anlægslån vinduer*) [Bank] anlægslån renoveringssag *) Langfristede gældsforpligtigelser * For anlægslånene i [Bank] gælder særlige hæftelsesregler. Der er proratorisk hæftelse med 2 x fordelingstallet for de medlemmer, der deltaget i fælleslånene og 1 x fordelingstallet for de medlemmer, der ikke deltager i fælleslånene. Af årsrapporten for 2011, afsnittet Balance pr. 31. december 2011 fremgår det blandt andet, at: 3

4 Vinduesudskiftning Saldo overført fra Afholdte udgifter Tilbagebetalinger i Indbetalinger i Heraf renter i Hensættelser Udvendige beton/vinduer Årets henlæggelse Grundfond: Saldo 1. januar Årets henlæggelse HENSÆTTELSER I ALT Renoveringssag [Bank] anlægslån vinduer*) [Bank] anlægslån renoveringssag *) Langfristede gældsforpligtigelser * For anlægslånene i [Bank] gælder særlige hæftelsesregler. Der er proratorisk hæftelse med 2 x fordelingstallet for de medlemmer, der deltaget i fælleslånene og 1 x fordelingstallet for de medlemmer, der ikke deltager i fælleslånene. Af årsrapporten for 2012, afsnittet Balance pr. 31. december 2012 fremgår det blandt andet, at: Vinduesudskiftning Saldo overført fra Indbetalinger i Heraf renter i

5 Hensættelser Udvendige beton/vinduer Saldo pr. 1. januar Årets henlæggelse Grundfond: Saldo 1. januar Årets henlæggelse HENSÆTTELSER I ALT Renoveringssag [Bank] anlægslån vinduer*) [Bank] anlægslån renoveringssag *) Langfristede gældsforpligtigelser * For anlægslånene i [Bank] gælder særlige hæftelsesregler. Der er proratorisk hæftelse med 2 x fordelingstallet for de medlemmer, der deltaget i fælleslånene og 1 x fordelingstallet for de medlemmer, der ikke deltager i fælleslånene. Af referat fra ordinær generalforsamling for ejerforeningen afholdt den 24. april 2013, fremgår blandt andet følgende: 3. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Udskiftningen af vinduerne i D, år 2010 er fortsat et mareridt, bestyrelsen har valgt at betale en håndværker til at udbedre de skader der måtte opstå, for så sidenhen at opkræve beløbet hos entreprenøren, hvis vi kan. Dem der er med i fælleslånene fra henholdsvis 2001 og 2010, skal selv huske, at oplyse renteudgiften til skattevæsenet, tidligere har det været inden 1. maj, men husk skattesager kan genoptages 3 år bagud. Renteudgiften kan findes på E s hjemmeside. 4. Årsregnskab 2012 incl. driftsbudget for det løbende regnskabsår Årsregnskab for 2012 Det blev kommenteret at det var utilfredsstillende at foreningens årsregnskab er udsendt så kort tid før generalforsamlingen. Foreningens revisor forklarede, at det havde 5

6 været meget svært at få de oplysninger der skulle bruges fra den tidligere administrator, hvilket var forklaringen på den sene fremsendelse. F gennemgik årsregnskabet for 2012, der udviser et resultat på kr , en balancesum på kr ,- og en egenkapital på kr ,-. Der blev redegjort nærmere for udgiftsposterne Multimaskiner, drift kr ,- og Elektricitet/vedligeholdelse i svømmehal kr ,00,- Efter yderligere drøftelse konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at årsregnskabet var godkendt. Af årsrapporten for 2013, afsnittet Balance pr. 31. december 2013 fremgår det blandt andet, at: Vinduesudskiftning Saldo overført fra Indbetalinger i Heraf renter i Hensættelser Udvendige beton/vinduer Saldo pr. 1. januar Årets henlæggelse Grundfond: Saldo 1. januar Årets henlæggelse HENSÆTTELSER I ALT Renoveringssag [Bank] anlægslån vinduer*) [Bank] anlægslån renoveringssag *) Langfristede gældsforpligtigelser * For anlægslånene i [Bank] gælder særlige hæftelsesregler. 6

7 Der er proratorisk hæftelse med 2 x fordelingstallet for de medlemmer, der deltaget i fælleslånene og 1 x fordelingstallet for de medlemmer, der ikke deltager i fælleslånene. Af referat fra ordinær generalforsamling for ejerforeningen afholdt den 13. maj 2014, fremgår blandt andet følgende: 4. Årsregnskab 2013 incl. driftsbudget for det løbende regnskabsår Årsregnskab 2013 F gennemgik årsregnskabet for 2013, der udviser et resultat på kr ,-, en balancesum på kr ,- og en egenkapital på kr ,-. Der blev spurgt til foreningens værdipapirer, F redegjorde nærmere for disse. Der blev spurgt til side 8, Afskrevne fordringer på kr F forklarede, at dette beløb er inkassosager fra Gs tid, som G oprindeligt oplyste at der ikke var tab på. Det har imidlertid vist sig, at der alligevel var et tab, og beløbet er derfor valgt afskrevet. Der blev spurgt til henlæggelserne på kr Bestyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip valgt disse henlæggelser til vedligeholdelse af beton og vinduer, da det er bestyrelsens opfattelse, at der vil være et vedligeholdelsesbehov vedrørende disse bygningsdele fremadrettet. Revisor samt administrator oplyste, at der fra Gs tid mangler oplysninger om hvordan fælleslånet vedrørende vinduesudskiftningen skal opgøres. Revisor og H A/S forsøger at udrede dette og vil orientere foreningen/medlemmerne om resultatet af udredningen så snart dette foreligger. Dirigenten satte herefter regnskabet for 2013 til afstemning. Resultatet var 1. stemme i- mod og resten for regnskabet. Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet for 2013 var godkendt. Klageren skrev ved brev af 2. oktober 2013 blandt andet således til Ejerforeningen D samt til H A/S: Vedr. Regnskab/budget 2012/2013 m.fl. samt referat fra generalforsamling den 24. april 2013 Efter ca. 4 måneders ventetid modtog jeg den 1. september 2013 ovennævnte referat.. Hertil kommer at jeg havde forventet, at referatet ville indeholde besvarelsen af, i hvert fald nogle af de mange spørgsmål, jeg havde vedrørende regnskaber og budget, hvilket desværre ikke, på et eneste punkt, er tilfældet. 7

8 Jeg tillader mig derfor efter hukommelsen, at gentage disse skriftligt, som dirigenten opfordrede mig til. 11. Renoveringssag: I 2012 regnskabet opstår der en difference på kr mellem aktivposten og den modsvarende post under passiver [Bank] anlægslån vedrørende vinduer. Det samme beløb optræder i 2011 regnskabet med teksten Indfrielser Hvad skyldes denne difference? 12. Vinduesudskiftning. I regnskabet figurerer en aktivpost på Tkr På generalforsamlingen forsøgte jeg at få oplyst hvad denne indeholdt. Fra revisoren fik jeg svaret at det var det beløb foreningen havde betalt for de nye vinduer. Dette svar var imidlertid ikke tilfredsstillende for mig, da det jo fremgår af regnskaberne at posten også indeholder indbetalinger fra ejere på Tkr ligesom der er påløbne renter vedrørende fælleslånet på Tkr. 324 hvortil kommer en post på Tkr. 19 med teksten stiftelsesomkostninger lån, som ikke vedrører foreningens regnskab, hvilket jeg i øvrigt henledte opmærksomheden på allerede i forbindelse med generalforsamlingen i Herefter ændredes revisors forklaring til, at posten repræsenterede det beløb som låntagernes skyldte. Også denne forklaring måtte jeg afvise, da låntagernes gæld bør være lig med passivposten [Bank] anlægslån vedrørende vinduer Tkr I oplyste, at man faktisk ikke vidste, hvad posten indeholdt. Et ærligt svar, men selvsagt ganske uacceptabelt på lige fod med revisors søforklaringer. Man kan i den forbindelse spørge om regnskabet overhovedet er revideret når man må konstatere, at regnskabets suverænt største aktivpost hverken er kontrolleret, afstemt eller efterregnet. Jeg har, ved hjælp af de sparsomme oplysninger der fremgår af regnskaberne samt gisninger om antallet af låntagere, forsøgt [at] få tingene til at hænge sammen, og er kommet frem til følgende antagelser: Aktiv ifølge regnskab Tkr Gæld til [Bank] Tkr Varm luft Tkr Kan måske forklares med følgende posteringer: Udbetaling til låntagere kr. 597*641 andele T.kr. 385 Udgiftsføres T.kr I alt T.kr Differencen på Tkr. 50 skyldes måske at jeg ikke kender det nøjagtige antal låntagere som jeg har anslået til 641 andele ligesom posten tilbagebetalinger i 2011 kan være sket til flere kontantbetalere end der oprindeligt var tale om, måske p.g.a. indfrielser i perioden. Er der måske en sammenhæng med Renoveringssagen. 8

9 Efter min mening er regnskabet ikke de mange sider papir værd, det er skrevet på. Jeg mener også at revisor har begået så alvorlige fejl, at man bør klage over dennes indsats. Samtidig opfordrer jeg bestyrelsen til at undersøge mulighederne for at vælge en anden revisor. H A/S besvarede ved brev af 10. december 2013 klagers brev således: I henhold til dine skrivelser af 8. maj 2013, 20. august 2013, 2. oktober 2013, 14. november 2013 samt sidste 1. december 2013, skal vi hermed meddele dig følgende: Ejerforeningens bestyrelse har i samråd med administrator H A/S samt foreningens revisor F fra C, kigget på dine spørgsmål og mener at alle spørgsmålene er besvaret på foreningens ordinære generalforsamling, hvorfor vi ikke vil bruge yderligere resurcer på dette. Skulle du være af anden holdning, må vi meddele dig at vi vil opkræve dig gebyr for medgået tid hvis vi skal besvare yderligere spørgsmål. Af balancen i uddrag af årsrapport for 2014, afsnittet Balance pr. 31. december, Hensættelser fremgår blandt andet følgende: Udvendig beton/vinduer: Saldo 1. januar Årets henlæggelse Anvendt vedr. vinduesrenovering Af referat fra ordinær generalforsamling for ejerforeningen afholdt den 23. april 2015, fremgår blandt andet følgende: Årsregnskab for 2014 F gennemgik årsregnskabet for 2014, der udviser et resultat på kr. 0,00, en balancesum på kr ,00 og en egenkapital på kr ,- Revisor redegjorde nærmere for reguleringerne i restgælden vedrørende lån vedrørende vinduesudskiftning. Regnskabet blev herefter godkendt med én stemme imod. 9

10 Klager har forud for generalforsamlingerne i ejerforeningen for årene 2013, 2014 og 2015 fremsat forslag om ændring af vedtægternes 6, stk. 5. Af sagens oplysninger fremgår, at forslaget i alle tre år blev forkastet af generalforsamlingen. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet vedrørende klagen bl.a. anført, at alle medlemmerne af ejerforeningen er lægfolk, hvortil kommer, at en ikke uvæsentlig del af medlemmerne er af anden etnisk oprindelse end dansk. Det betyder, at mange forlader sig på, at regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor, som indestår for regnskabets rigtighed. Dette faktum stiller, efter klagers mening, yderligere krav til revisors kritiske gennemgang af regnskaberne. Det er klagers opfattelse, at regnskabet, uanset generalforsamlingens godkendelse, ikke er gyldigt, hvis det er i strid med foreningens vedtægter, hvilket efter klagers opfattelse er tilfældet for regnskaberne for 2010 til og med Klager forstår ikke bemærkningen om tavshedspligt, idet indklagede jo netop besvarer spørgsmål. Derimod mener klager, at indklagede tværtimod har en oplysningspligt, såfremt regnskabet er behæftet med fejl. Klager har til støtte for klagepunkt 1 anført, at revisor i forbindelse med årsrapport for 2010, 2011, 2012 og 2013 har erklæret, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, herunder vinduesudskiftning med kr kr. i 2010, kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i I 2014 reduceredes dette aktiv med , og et tilsvarende beløb reduceredes under hensættelser. Klager finder på den baggrund, at det anførte aktiv ikke kan have været underkastet nogen form for revision, endsige kontrolleret, afstemt eller efterregnet til trods for, at det er balancens ubestridt største aktivpost, der i øvrigt i princippet burde afspejle den modsvarende post vinduesudskiftning under passiver. Det har pt. ikke været muligt for klager at få detaljerede oplysninger om regnskabsposten, selvom klager ved enhver given lejlighed siden generalforsamlingen i 2010 har spurgt revisors assistent, hvad aktivposten Vinduesudskiftning dækker over, uden at få en afklarende svar. Tværtimod blev det oplyst i 2013 af en medarbejder hos administrator, at man faktisk ikke vidste, hvad posten dækkede over. Hertil kommer, at klager på samme generalforsamling blev afskåret fra at stille yderligere spørgsmål og opfordret til at stille disse skriftligt, hvilket klager gjorde ved brev af 2. oktober 2013, som efter det oplyste har været forelagt indklagede. Hertil kommer, at indklagede i sin påtegning skriver, at tallene er vurderet for væsentlige risici for fejlvurdering unægtelig ikke en uvæsentlig fejlvurdering. Indklagede har anført, at foreningens ledelse har anset behovet for henlæggelser til betonvinduer for begrænset for de kommende år. Dette er i direkte strid med, hvad der blev tilkendegivet på generalforsamlingen den 13. maj 2014, og det er ikke klagers opfattelse, at situationen siden har ændret sig. At regnskabet er upåvirket af den nævnte postering, er klager ligeledes uenig i. Det er herefter klagers grundlæggende synspunkt, at regnskabet i perioden har vist reserver som i princippet var 1,6 mio. kr. mindre, end hvad der reelt var til stede. I samme periode er der sket ca. 30 handler med lejligheder i D, svarende til ca. en fjerdedel af det samlede antal lejligheder. 10

11 Disse købere har fået for ca kr. mindre lejlighed blandt andet på grund af revisors manglende kontrol af aktivernes tilstedeværelse. Klager har til støtte for klagepunkt 2 anført, at posteringen efter klagers vurdering omfatter en skattepligtig rentegodtgørelse, som efter klagers opfattelse bør fremgå af regnskabet, så modtagerne, dvs. deltagerne i fælleslånet, kan selvangive disse. Beløbet fremkommer på følgende måde: Udgifter iflg. regnskab 2010 (bilag 1, s. 12) Ifølge slutafregning (bilag 17) Anvendt af henlæggelser Udgiftsført i 2014 (bilag 5, s. 11) Difference? kr kr kr kr kr kr kr. Klager har til støtte for klagepunkt 3 anført, at forholdet herudover har forårsaget en merudgift for ejerforeningen på ca kr., altså det samme beløb som anført under klagepunkt 2, hvilket beløb kunne have været reduceret væsentligt, hvis revisor havde taget klagers brev dateret 2. oktober 2013 alvorligt. Renteudgiften har, efter klagers opfattelse, fejlagtigt belastet ejerforeningen, da udgiften rettelig hører til hos låntagerne. Hvis klagers antagelse er korrekt og fejlen rettes, bliver der naturligvis ikke tale om nogen korrektion i forhold til skat. Klager finder også anledning til at nævne, at der efter klagers opfattelse er fejl på passivsiden vedrørende regnskabsposten [Bank] anlægslån vinduer, hvor der efter klagers opfattelse er en difference på kr. Dette er alene nævnt som et kuriosum, da klager går ud fra, at tingene falder på plads, når forholdene på aktiv/ omkostningssiden bliver korrigeret. Klager har til støtte for klagepunkt 4 anført, at indklagede i strid med god revisorskik har anført i sin påtegning, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter på trods af, at regnskabet er i strid med vedtægternes 6, stk. 5, om hensættelse af 5 % af foreningens budget til grundfond. Man har i regnskabet opereret med øvrige hensættelser som ultimo 2013 er akkumuleret til kr., som ganske vist i 2014 er reduceret til kr., hvortil kommer andre justeringer i 2014, således at øvrige hensættelser ultimo 2014 udgør kr. På generalforsamlingerne i har klager stillet forslag om, at der udover de 5 % kan henlægges til andre, konkrete, større opgaver analogt med normalvedtægten for ejerforeninger. Alle tre gange er forslaget blevet afvist, hvilket klager tolker som en tilkendegivelse fra ejerforeningen om, at man ikke ønsker sådanne henlæggelser, og at regnskabet derfor heller ikke af denne grund er i o- verensstemmelse med vedtægterne. Der gøres videre opmærksom på, at der i årene 2011 og 2012 er opkrævet 5 % til grundfond hhv kr. og kr., mens der på henlæggelseskontoen i begge årene er bogført kr. Beløbsmæssigt måske uvæsentligt, men det efterlader et indtryk af sløseri og mistanke om andre misligheder. Klager er opmærksom på, at der ikke i vedtægterne står noget om, at der ikke må henlægges mere end 5 %, men der må heller ikke henlægges mindre, da bestemmelsen ellers ville blive illusorisk. 11

12 Indklagede har heroverfor og generelt vedrørende klagen anført, at det er foreningens ledelse, der aflægger årsregnskab. Årsregnskabet fremsendes inden generalforsamlingen til ejerne, hvorefter regnskabet gennemgås og godkendes på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har ejerne adgang til at stille spørgsmål til regnskabet, hvor foreningens ledelse og eventuelt revisor svarer på de stillede spørgsmål, og hvor dirigenten afgør, hvornår generalforsamlingen kan fortsætte til næste punkt, når stillede spørgsmål efter dirigentens opfattelse er afklaret, således at generalforsamlingen har det fornødne beslutningsgrundlag, når de enkelte punkter kommer til afstemning. Revisor har tavshedspligt, hvorfor ejere generelt må henvende sig til foreningens ledelse og administrator med deres eventuelle spørgsmål. Indklagede henviser således til administrators og foreningens ledelses svar af 10. december 2013 til klager på en række spørgsmål, hvor det fremføres, at klagers mange spørgsmål indebærer et træk af ressourcer ud over den allerede anvendte tid på de årlige generalforsamlinger, hvorfor yderligere brug af tid vil medføre opkrævning af honorar herfor. Indklagede har vedrørende klagepunkt 1 anført, at foreningens ledelse har anset behovet for afholdelse af udgifter vedrørende udvendig beton/vinduer for begrænset i de kommende år, hvorfor den opbyggede hensættelse blev valgt reduceret. Da den opbyggede reservation er anvendt til vinduesudskiftning, er såvel den regnskabsmæssig aktivpost som den regnskabsmæssige passivpost reduceret med t.kr. Såvel årets resultat som egenkapitalen er således upåvirket, og der er ikke tale om nogen fejlvurdering fra hverken ledelsens eller indklagedes side. Indklagede har vedrørende klagepunkt 2 anført, at klager omtaler en skattepligtig rentegodtgørelse på 120 t.kr., som efter klagers opfattelse bør fremgå af regnskabet, så modtagerne kan selvangive disse. Hvis der med modtagerne forstås medlemmerne af ejerforeningen, er indklagede ikke enig i, at disse skal selvangive ejerforeningens eventuelle renteindtægter. Hvis der med modtagerne menes ejerforeningen, kan indklagede oplyse, at ejerforeningen ikke er skattepligtig. Indklagede er i øvrigt ikke bekendt med, hvilken rentegodtgørelse, klager henviser til. Indklagede har vedrørende klagepunkt 3 anført, at det ses at være klagers opfattelse, at ejerforeningen er pålagt en merudgift på 120 t.kr. som følge af, at indklagede ikke har taget klagers brev af 2. oktober 2013 til ejerforeningen alvorligt. For det første bemærkes, at gennemgang af ledelsens korrespondance, herunder brevveksling med medlemmerne, ikke som udgangspunkt er omfattet af revisors arbejdshandlinger. For det andet er det ikke muligt for indklagede at forholde sig til klagepunktet, da indklagede ikke ved, hvad klager konkret klager over. Indklagede har vedrørende klagepunkt 4 anført, at hensættelser, som det fremgår af de fremlagte årsregnskaber, indgår med 541 t.kr., 355 t.kr., 395 t.kr. og 475 t.kr. samt 483 t.kr. for årene Dette svarer til følgende henlæggelsesprocenter for årene på 6,8 %, 8,7 %, 9,8 %, 12,3 % samt 12,5 % i forhold til det samlede budget for beregningen af årets henlæggelse. 12

13 Foreningens ledelse har valgt at præsentere henlæggelserne under passiver opdelt i forskellige kategorier som service for medlemmerne, således at de kan se, hvilke formål henlæggelserne forventes at skulle dække for kommende vedligeholdelsesarbejder mv. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvis vedrørende klagen og særligt klagepunkt 1 bemærker Nævnet, at det er bestyrelsen for ejerforeningen, der har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Det påhviler revisor som led i revisionen at revidere værdiansættelsen af aktiverne og tage forbehold/give supplerende oplysninger for manglende eller utilstrækkeligt revisionsbevis og/eller usikkerhed vedrørende opgørelsen i regnskabet, jf. erklæringsbekendtgørelsen, ligesom revisor i overensstemmelse med revisorlovens 23 skal sikre sig dokumentation for de foretagne revisionshandlinger. Efter indklagedes oplysninger lægger nævnet til grund, at indklagede i forbindelse med revisionen har forholdt sig til de i årsrapporterne anførte beløb afsat til vedligeholdelse og foretaget stikprøvevis kontrol uden at finde væsentlige uregelmæssigheder. Det fremgår videre af sagen, herunder af referaterne for generalforsamlingerne i ejerforeningen dateret 24. april 2013 og 13. maj 2014 samt 23. april 2015, at årsrapporterne 2012, 2013 og 2014 blev godkendt af generalforsamlingen, idet nævnet herved bemærker, at klager ikke har vedlagt revisors påtegning på 2014-årsregnskabet, hvorfor nævnet lægger til grund, at der ikke klages over dette. Nævnet bemærker, at såfremt der foreligger en overskridelse af den på generalforsamlingen vedtagne bemyndigelse til bestyrelsen om disponering af budget for vedligeholdelse som anført af klager, påhviler ansvaret herfor bestyrelsen. Henset videre til, at beløb til vedligeholdelse af vinduer er oplyst tydeligt i årsrapporterne, finder Nævnet ikke grundlag for at kritisere, at indklagede ikke har forsynet nogen af de afgivne revisionspåtegninger med bemærkninger herom. Nævnet frifinder derfor indklagede for forholdet. For så vidt angår klagepunkt 2-3 forstår Nævnet klagepunkterne således, at det er klagers opfattelse, at en renteudgift vedrørende et fælleslån optaget af nogle af ejerne i ejerforeningen, burde have været angivet i årsrapporten, at dette har påført ejerforeningen tab, og at indklagede burde have haft bemærkninger hertil i forbindelse med sit revisionsarbejde på årsrapporterne for den i klagen angivne periode. Fælleslån optaget af ejerne er foreningens regnskab uvedkommende, og nævnet finder således ikke, at klager har godtgjort, at indklagede har tilsidesat nogen på ham hvilende pligter. Indklagede frifindes derfor for denne del af klagen. Vedrørende klagepunkt 4 bemærker Nævnet, at en ejerforening er omfattet af reglerne for virksomheder i regnskabsklasse A, jf. årsregnskabslovens 7 og Det er derfor muligt, at henlæggelser kan anvendes til andet, end oprindelig besluttet. Det er derfor heller ikke i strid med vedtægterne, jf. også den i 6, stk.5, 5.pkt indeholdte bemyndigelse til bestyrelsen, at henlæggelserne regnskabsmæssigt er vist som passiver, jf. det af indklagede anførte. Indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt. 13

14 Indklagede, statsautoriseret revisor B frifindes. Thi bestemmes: Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Henrik Bitsch 14

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 22. april 2013 har B på vegne af A klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved brev af 22. april 2013 har B på vegne af A klaget over statsautoriseret revisor C. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 57/2013 A v/b mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 22. april 2013 har B på vegne af A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 20. oktober 2010 blev der i sag nr. 31/2009 - R A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. juni 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere