FOLKEMÆNGDEN STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK I KONGERIGET DANMARK LA POPULATION DU ROYAUME DE DANEMARK BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEMÆNGDEN STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN DANMARKS STATISTIK I KONGERIGET DANMARK LA POPULATION DU ROYAUME DE DANEMARK BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI"

Transkript

1 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE TENDE BND TREDE FLEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SÉRE TOME O jme LVRASON FOLKEMÆNGDEN 1 FEBRUAR 1901 KONGERGET DANMARK EFTER DE VGTGSTE ADMNSTRATVE NDDELNGER LA POPULATON DU ROYAUME DE DANEMARK AU r FÉVRER 190 (PAR VLLES, PAROSSES, BALLAGES, DOCESES ETC) UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLÉ PAR LE BUREAU DE STATSTQUE DE L'ÉTAT KOBENHAVN BANCO LUNOS BOGTRYKKER 190

2

3 skrvnngskredsene ndhold Pag Table des matères Forord ] ndledende Bemærknnger Tabeller: n 1901, 1890, 1880, Kobstæderne, HandelspladserneogLanddstrkterue n 1901, 1890, 1880, 1840 og 1801 samt Arealet Overovrghedskredsene n 1901, 1890, 1880, 1840 og 1801 samt Ar e a l e t Stfterne V n 1901, 1890, 1880, 1840 og 1801 samt Arealet Landsdelene V n 1901 Retskredsene V n 1901 Pro v sterne V n 1901 Fyskaterne og Lægedstrkterne V n 1901 U d X n 1901 F o lk e tngsvalgkred sen e Fortegnelse over K o b sta d og Sognokomm u ne r det egentlge Danmark Navneregster tl Tabel Blag: De danskvestndske b er n 1901, 1890, 1880, 1860 og 1835 samt Arealet 5* 7* Avant propos Observatons ntroductves Tableaux: Populaton des vlles, des places et des parosses rurales Populaton et superfce des ballages Populaton et superfce des docèses V Populaton et superfce des provnces V Populaton des jurdctons V Populaton des dstrcts décanaux V Populaton des dstrcts santares V Populaton des dstrcts de recrutement X Populaton par crconscrpton électorale au Folketng, (chambre des deputés) Nomenclature des communes urbanes et rurales ndex au Tableau Annexe: Antlles danoses, et superfce

4 Trykfejl S 49 Den Oland, lees: Oland Sogn 66 sdste Tal: , lees:

5 Forord Aran t propos Resultaterne af den forelobge Opgerelse af Folketællngen Danmark den 1 Februar d A udsendtes Marts Maaned Statstske Meddelelser ", Fjerde Række, 9de Bnd, Haefte Efter at nu den endelge Opgerelse er foretagen, meddeles Resultaterne heraf ndeværende Hmfte, der fremstller Befolknngens Fordelng efter Ken hver By (Kobstad) og hvert Sogn Landet') Heftet angver endvdere Folketallet efter Overovrghedskredse, Stfter, Retskredse, Provster, Lægedstrkter, Udskrvnngskredse og Tllge er meddelt Antallet af Steder (Gaarde, Huse osv) hver By og hvert Sogn, og endelg er, nden for Amter og Landsdele, retort des Byernes des Landdstrkternes Areal felge Arealopgerelsen af 1896 For Hovedtabellernes Vedkommende ere ndbyggertallene for 1901 sammenstllede med ndbyggertallene for tdlgere Tællnger, og ved Noter og Anmærknnger har man mulggjort en Sammenlgnng ogsaa paa de kke faa Punkter, hvor der ved Omlægnnger mellem By og Land o 1 er sket Forskydnnger Terrtorerne for de enkelte Kommuner m m Medens den forelobge Opgerelse knee omhandler det egentlge Danmark, fndes rends Hefte tllge Resultaterne af Tællngen paa Færoerne og, et Blag, en forelebg Oversgt over Tællngsresultaterne for de dank vestndske Oer Paa sland og Gronland fnder der ferst Folketaellng Sted ndeværende Efteraar ') Sognene ere atter fordelte efter nherreder9; for at faa deme Fordelng saa nojagtg overensstemmende med den Adre offcelle Statstks Herredsdelng, MSS Forholdene nu tllade, er der foretaget enkelte Afvgelser fra Sognefordelngen Publkatonerne vedrerende de nærmest foregaaende k'olketllnger

6 Det forelggende Hafte er forsynet med en ndlednng, der sammenfatter de Hovedresultater, hvortl man er naaet, og son hertl knytter forskellge Sammenlgnnger og Betragtnnger Men lgesom det kun er selve Folketallets Storrelse, delt efter Ken, dette Hafte gver Oplysnng om, og kke om Alder, Ægteskabsforhold, Trossamfund, Fodested, Erhvery m m, hvlke Forholds Belysnng sn Td vl fremkomme den udforlge Redegorelse Folketallngstabelvarket, saaledes ere ogsaa de navnte ndledende Bemarknnger affattede al Korthed, det enhver vderegaaende Behandlng forst vl kunne fnde Sted naar den samlede Bearbejdelse of Folketallngsmateralet forelgger Statens Statstske Bureau September 1901 Marcus Rubn

7 ndledende Bemeerknnger Observatons ntroductves Den endelge Opgorelse of Folketællngen Danmark den 1 Februar 1901 har gvet felgende Resultat: Det egentlge Danmark 2, F ereerne alt Kongerget Danmark _ 2, Dsse Folketal angve, efter sædvanlg Prakss, den f a k t s k e Befolknng, d v s den paa Stedet tlstedeværende Befolknng, nd Résumé La du Danemark propre d'après le relevé défntf du recensement du ter févrer 1901 s'élevat à 2, cmes, ce qu fat 3507 habtants par mlle c géogr, ou 63,70 p klom c L'accrossement de 1890 à 1901 état de habtants, sot de 1,10 pourcent par an L'accrossement pendant le sècle montre 0,97 pourcent par an, ce qu répond à un progrès total de la de 100 à 264 L'excédent des nassances sur les décès pendant les 11 ans de 1890 à 1901 étant de , et l'augmentaton de la recensée montrant , l y aura donc eu de plus d'émgrés que d'mmgrés La 1901 se dvse en 1, du sexe masculn et 1, du sexe fémnn; sot 48,7 pourcent au sexe m, 51,4 pourcent au sexe f De la (15,4 pet) sont à Copenhague, (22,8 pet) aux vlles de provnce et 1, (61,8 pet) dans les communes rurales La rurale ben qu'agrande depus 1890 a pourtant relatvement dmnué, passant de 66,8 pourcent de la totale à 61,8, en parte à cause d'ncorporatons de dstrcts vosns dans les vlles en parte et surtout à cause de l'affluence des campagnards aux vlles Au reste vor le texte et les tableaux à en tête franças Les îles Féroë, non comprses dans ce qu précède, avaent le ter févrer 1901: habtants contre en 1890 Populaton spécfque 633 p' mlle e géogr La vlle de Thorshavn des Féroë a 1656 habtants Les Antlles danoses, suvant le relevé prélmnare du recensement du 1er févrer 1901, comptent habtants contre en 1890 Le chffre 4679 exprme la densté de la par mlle c géogr La plus grande vlle, Charlotte Amale à St Thomas, a 8540 habtants En s l as d e et en Gr o ë n l an d le dénombrement se fera à l'automne 1901

8 l befattet mdlertdg nmrvmrende og med Udeladelse af mdlertdg fravrende 1) Danmarks Areal d e her og det felgende det egentlge Danmark (om Færoerne jfr nedenfor S 16*) udgor, folge Arealopgerelsen af 1896, 698,39 geogr Kvadratml eller 38,455 Kvadratklometer; Befolknngstmtheden er saaledes 3507 ndb pr geogr Kvadratml eller 63,70 ndb pr Kvadratklometer Befolknngstlvæksten mellem Tmllngen 1Februar 1890, hvor Folketallet var 2,172380, og Tællngen 1 Februar 1901 ud gor eller 12,8 pct af Folketallet 1890 Beregnes den aarlge Tlvækst paa sædvanlg Maade ( d e ved Rentesrente Beregnng), blver den gennemsntlg aarlge Tlvmkstprocent : 1,10 Sammenlgnes Tmllngen 1901 med forskellge af det nttende Aarhundredes Folketællnger, faar man felgende Oversgt : Det egentl ;e Danmark Le Danem ark propre ndbyggertl tl habt Antal ndb yggere pr geografsl Kvadratml habt p mlle carré géo, graphque Antal ndl yggere pr Kvadratklometer habtants carré '/21801 '/ /21860 '/ / / , , , , , , p klom 24,16 33,52 41,82 46,41 51,20 56,49 63,70 Gennemsn fg aarlg Tlvækst augmenta ton mo yenne annuelle pet pct pct pct pct pct pct 0,84 1, 1,05 0,99 0,99 1,10 0,97 1) Den Marts Manned d A udsendte forelebge Opgerelse of Tællngen angav Folketallet for det egentlge Danmark tl 2,447491, head der altsaa har vst sg at wren, 0,87 pro mlle for ldt

9 Det ses af denne Tabel, at den gennemsntlg aarlge Tt= vækst er omtrent af samme Sterrelse som Peroden , og at den er sterre end nogen af de ovrge Peroder det nttende Aarhundrede som Helhed har den gennemsntlg aarlge Tlvækst været paa det nermeste 1 (0,97) pct, og dette har medfert, at Befolknngen 1901 er over halvtrede Gange saa stor som 1801, det Forholdet er 100 tl 264 Den Tlvmkst paa ' Personer, som har fundet Sted fra 1/ tl 1/21901, hdrorer fra Fedslernes Overskud over Dods faldene de 11 Aar Der fadtes nemlg dsse alt , og der dude alt (begge Tal nkl dodfodte), Fedselsoverskuddet udgjorde altsaa Dette Tal overskrder den kon staterede Tlvmkst Folketallet med 40621, der altsaa betyder Udvandrngsoverskuddets Sterrelse Det gennemsntlg aarlge Fed selsoverskud udger ca l'/4 pct af Mddelbefolknngen, Udvandrngsoverskuddet ca '/6 pct Det er klart, at ford man kender Forskellen mellem nd og Udvandrng, kender man kke Storrelsen af selve dsse; tl Bestemmelse heraf har man kun Opgerelser over oversoske Udvandrere fra danske Bayne de 11 Aar , og Antallet heraf er Der maa altsaa mndst were ndvandret ca Mennesker (61809 ± 40621), men desuden et Antal, der soarer tl Ud vandrngen fra Danmark andetsteds hen end oversosk ; dsse Tal lgesom Genndvandrngs og Genudvandrngstallene ere ubekendte Den store Tlvækst hdrorer fra, at Udvandrngsoverskuddet dsse 11 Aar har vmret rngere end den nermest foregaaende Perode, og at Dodelgheden har vmret mndre end nogen tdlgere kendt Perode, dermod har paa den anden Sde ogsaa Fodselshyppgheden kun været rnge de 10 Aar udgjorde Udvandrngsoverskuddet (den over seske Udvandrng 76975), og hvad Fadsels og Dadelghedsforholdene angaar, vlle dsse fromgaa af felgende Oversgt:

10 10* Fadte dodfodte nkl) alt nassances (mortnés comprs) Dade (dodfodte nkl) alt Woes (mort nés comprs) Paa hver Mennesker falder der aarlg par hab Fadte nassances Dade décès , , Saaledes ses det, at Fodselshyppgheden er 1, s og Dedelgheden 1, s under Aarhundredets Gennemsnt, og det er altsaa dette sdste Forhold, Forenng med den rnge Udvandrng, der har tlvejebragt det store Overskud ganske særlg Grad have dsse Momenter vaoret bestemmende for Tly ekstforholdene anden Halvdel af 1890erne Den gennemsntlg aarlge oversoske Udvandrng omfattede 2900 Personer mod 7700 Taaret , og Dedelgheden var nede paa godt 17 pro mlle, saa at altsaa dot nttende Aarhundredes Begyndelse udvste en halt' Gang stone Dedelghed end dets Slutnng Befolknngen 1901 doler sg 1, Personer of M a n d ken, 1, af v n d e k e n For hver 1000 af Mandken fndes der saaledes 1052 af Kvndeken, eller 48,7 pct Mandken mod 51,3 pct Kvndeken Ved tdlgere Folkettellnger fandtes af Kvndeken for hver 1000 of Mandken: 1890: : : : 1017

11 Ved Sden af det naturlge Flertal, Kvndekennet har, ford Drengefedslernes Overvægt over Pgefedslerne mere end opvejes af Mandkennets stone Dedelghed end Kvndekonnets, splle Van drngsforholdene her en betydelg Rolle At Forholdstallet fra 1890 tl 1900 kun er steget fra 1051 tl 1052, staar da ogsaa formentlg Forbndelse med den formndskede oversoske Ud vandrng det denne navnlg rekruteres af Mænd Aar hundredets sdste Perode Befolknngens Fordelng By og Land fremgaar af nedenstaaende Oversgt, hvor Resultaterne for 1901 ere sammenstllede med Resultaterne for 1890: 1 Februar 1901 pct 1 Februar 1890 pct Kobenhavn Copenhague , ,4 Kebstuder vlles de prov 19, , Handelspladser places , ,7 Landdstrkter dstrct rural 1, ,8 1, ,s alt 2, ,o 2, ,o Bybefolknngen er saaledes foreget fra tl eller med 29,7 pct, Landbefolknngen fra 1, tl 1, eller med 4,3 pct Dermod er Landbefolknngens Del af den samlede Befolknng gaaet ned fra 67 tl 62 pct og har dermed fortsat den nedadgaaende Bevægelse fra de to sdste Slægtled ; tl svarende Grad er naturlgvs Bybefolknngens Del foreget, og srlg omfatter Kobstadbefolknngen nu 1/5 mod tdlgere 1/6 af den samlede Befolknng Delvs ere mdlertd dsse Forhold paavrkede af admnstratve Omhognnger Peroden 1/ / Kobenhavn er ndlemmet Landdstrkter med et samlet Folketal 1901 af 17448; for Kobstædernes Vedkommende ere for det ferste de tre tdlgere Handelspladser Slkeborg (1901: 7228 ndb), Nerre Sundby (1901: 3544 ndb) og Legator (1901: 2183 ndb) gaaede nd Kobstædernes Række, dernæst er Esbjerg (1901: 13355

12 * ndb), der porte tl Jerne Sogn Rbe Amt, bleven Kebstad, og endelg er der en stor Mængde af de garne Kobstæder ndlemmet Nabodele af Landdstrkterne med et samlet Folketal 1901 af ca 4000 ndb') Tage v Kobenhavn, Kobstæder og Handelspladser under eet, fnde v derfor, at af dsses samlede Befolknng 1901 vlde ( ) endnn have henhert tl Landdstrkterne, hvs der ngen Omordnng havde fundet Sted V vlde da have faaet: Bybefolknug Popul urbane 1901 (med den admnstratve nd delng 1890 som Grundlag) (en suvant la dvson admnstratve de 1890) a Tlvækst pct accross p ,9 Landbefolknng Popul rurale 1, , ,7 2, , ,8 Af dsse Tal ses det, at hvs de admnstratve Grmnser vare blevne uforandrede, vlde v have haft en Tlvmkst for Bybefolknngen af 24,9 pct (mod ovenfor 29,7), for Land befolknngen af 6,7 pct (mod ovenfor 4,3) Tl Belysnng af, hvlket Omfang dsse Tly ekster svare tl Fodselsoverskuddet eller ere over eller under dette, ska meddeles nedenstaaende Oversgt, der angver Fodsels og ndvandrngs eller Udvandrngsoverskuddet , og hvor man, lgesom ovenstaaende Kolonne 1, er gaaet ud fra de admnstratve Forhold 1890 For nogle af Kob stmdernes Vedkommende have dog Fodsler og Dodsfald de Lobet af Peroden ndlemmede Dstrkter maattet medregnes, og for nogle af de mndre Handelspladser har en Udskllelse fra Landdstrkterne kke kunnet fnde Sted, men da der kun er Sporgsmaal om Forskellen mellem Fodsler og Dodsfald, ere dsse Ujevnheder af ganske uveesentlg Betydnng 1) Om denne Tlvæksts Fordelng paa de enkelte Kobstæder jfr Noterne tl Tabel Naar Tallet kun angves omtrentlg er det, ford Tlvækstens atorrelse ved ubetydelge Foregelser eller Regulernger kke har kunnet bestemmes

13 13* 111 Folketal 1/ Fodselsoverskud excédent des nassances ndvandrngs (+l eller U dvandrngsoverskud (=) mmgraton mons émgr Kobenhavn Copenh Kobstnder og Handelspladser vlles et places Landdstrkter dstrct rural 1, total 2, Folketal '/s 1901 (med den admnstratve nddelng 1890 som Grundlag) (en suvant la dvson admnstratve de 1890) , , Denne Tabel vser altsaa, at medens n Byerne er foroget kke blot ved Fodselsoverskud, men ogsaa ved lndvan drngsoverskud der for Kobstædernes og Handelspladsernes Vedkommende endog har spllet en stone Rolle for Forogelsen end Fodselsoverskuddet, saa have Landdstrkterne mstet over Haly delen of deres Fedselsoverskud gennem et Udvandrngsoverskud, der atter for henved de to Trededeles Vedkommende er kommet Byerne tl gode og ovrgt er gaaet tl Udlandet Det forstaar sg, at da der her kun er Tale om Forskel mellem Antal índ og udvandrede, kan det kke mares, hvor mange der fra Byerne ere van drede tl Udlandet, og hvor mange færre der saaledes fra Land dstrkterne ere gaaede tl Udlandet, hvor mange fere tl Byerne o s fr; Resultatet er mdlertd, at det er Landdstrkternes Fed selsoverskud, der har tlvejebragt hele ndvandrngsoverskuddet tl Byerne og Danmarks hele Udvandrngsoverskud over for Udlandet Landdstrkterne have saaledes for det forste mstet de ndb, der ved ndlemmelser o have foreget Bybefolknngen, dernest Overskudsudvandrngen paa ( hvlke der dog kan ndgaa en rnge Part fra de drekte ndlemmede Dstrkter, og hvorved der for saa vdt kan fremkomme en llle Dobbeltregnng) Af den nuvmrende Befolknng Landdstrkterne vlle yderlgere, fra lste Januar 1902, Sundbyerne (1901: ndb) :

14 blve ndlemmede Kobenhavn, og det fremgaar endvdere af de Tabel anforte Byer under de enkelte Landsogne Haly Kobsteder, Fskerbyer, Statonsbyer m m lgesom ogsaa af forskellge hele Sognes Karakter som Vllabyer, Ladepladser m m, at en kke rnge Del af Landdstrkterne har en bym essg Karakter hvlken Forbndelse alle dsse Forhold staa med Land dstrkternes Erhvervsforhold og med Foregelse eller Tlbagegang den egentlge Landbrugsbefolknng, vl ferst kunne belyses ved den udforlge Behandlng af Folketcellngens erhvervsstatstske Materale Vende v tlbage tl Folketallene 1901 efter dette Aars admnstratve nddelng, fnde v som den storste By efter Kobenhavn: Frederksberg (Handelsplads) med ndb, dernest Aarhus med ndb, Odense med ndb, Aalborg med ndb, Horsens med ndb, Randers med ndb; af de ovrge Kobst eder og Handespladser have 6 Byer ndb lver, 13 Byer ndb lver, 34 Byer ndb hver, 14 Byer ndb hver, 2 Byer under 1000 ndb hver Fordelngen af Befolknngen L and s d e l e ved de to T e1 lnger 1901 og 1890 var folgende : '/z 1901 pct '/a 1890 pct SjPelland m tllgg Der &eland et îlots , ,4 Bornholm , ,8 Lolland Falster , ,6 Fyn Fone , ,8 Det sydostlge Jylland : Jutland S E (Vejle, Aarhus og Randers Amter) , ,s Det nordlge Jylland : Jutland N (Aalborg, Hjorrng og Thsted Amter) ,o ,1 Det sydvestlgejylland : Jutland SO (Vborg, Rngkebng og Rbe Amter) ,s ,s Det egentl Danmark le Danemark prop 2, ,o 2, ,o Deraf k erne dont: les 1, ,6 1, ,6 Jylland Jutland 1, , ,4

15 ; j Den sjællandske Ogruppe rummer altsaa 2/5 af Danmarks Befolknng, og Danmark k7st for flle Belt ndbefatter mellem 1/2 og 3/5 af Befolknngen; det sydestlge Jylland teller godt 1/6 og det nordlge) og «sydvestlge» Jylland hver godt 1/8 af Befolknngen Fra 1890 tl 1901 er der kun sket en yderst rnge Forskydnng mellem Landsdelenes procentvse Andel af Befolknngen; den sjællandske Ogruppe er forget ldt paa de andre Hers Bekostnng, men cerne som Helhed og Jylland som Helhed dele Befolknngen mellem sg samme Forhold Aaret 1901 som Aaret 1890 Sammenstlles Folketallene 1901 de forskellge Landsdele med dsses Areal, faas felgende Oversgt: A Hele Befolknngen totale B Landdstrkternes Befolkn rurale Folketal 1/ popul Areal 1896 geogr Kvadratml superfce ndbyggere pr geogr Kvadratml hab p mlle c géogr Areal 1896 ndbyggere ; Folketal geogr pr geogr 1/21901 Kvadratml Kvadratml popul hab p mlle superfce e géogr Sjælland med tllggende Der Séeland et îlots , , Bornholm , ,os 2245 LollandFalster , , Fyn Fone , , Det sydostlge Jylland Jut land S E , , Det nordlge Jylland Jut land N , , Det sydvestlgejylland Jutland S , , Det egentlge Danmark le Danemark propre 2, , , , Deraf Herne dont: des 1, ,os , Jylland Jutland 1, , ,

16 Af denne Tabel fremgaar det, at de forskellge Landsdeles Befolknngstæthed afvger stærkt fra hnanden, Sjællands er 4 à 5 Gange saa stor som det sydvestlge Jyllands, og Befolknngstætheden paa orne som Helhed er halvtrede Gang saa stor som Jylland som Helhed væsentlg Grad bdrager de store Byers Fordelng tl Forskellen; jo stone en Rolle dsse splle for en Landsdel, des mere vl derfor ogsaa dennes Befolknngstæthed formndskes, naar man ser hen paa Landdstrkterne alene (Tabellens Afdelng B) Sjællands Landdstrkters Befolknngstæthed blver da ldet starre end de fynske Landdstrkters, og udelader man af de sjællandske Landdstrkter Kobenhavns Amtsraadskreds (med Sundbyerne, Gentofte Ordrup etc), der har 8424 ndb pr Kvadratml, faar man for Sjnllands Landdstrkter kun en Toothed af 2835 ndb pr Kvadratml, altsaa under Fyns Herefter folge Land dstrkternes paa Lolland Falster, dernæst Bornholms, det sydastlge Jyllands, det nordlge og det sydvestlge Jyllands Af dette sdste have atter Rngkobng Amts Landdstrkter 1227 ndb pr Kvadratml, den mndste Befolknngstæthed noget dansk Amt Dersom man undersager Amternes Befolknngstæthed ndbefattet Byerne, faar lgeledes Rngkebng Amt den laveste Befolknngstæthed; denne edger 1355 ndb pr Kvadratml eller kun godt 1/3 af Danmarks gennemsntlge Befolknngstæthed Det kan mdlertd tlfojes, at den nvnte Befolknngstæthed 1355 er henved tre Gange saa stor som Amtets Befolknngstæthed ved Folketællngen af 1 Februar 1801, hvor den udgjorde 490 Sam tdg var hale Danmarks Befolknngstæthed 1330 ndb pr Kvadratml; vort tyndest befolkede Amt har altsaa nu en starre Befolknngstæthed, end Danmark som Helhed havde for hundrede Aar sden Færoerne (Fro Amt) havde den 1 Februar 1901 en Befolknng af 15230, fordelt mellem 7377 af Band kon og 7853 af Kvndekon, altsaa 1000 mod 1065 Kvndekannet var saaledes

17 noget mere Overtal paa Faroerne end det egentlge Danmark Faroernes Folketal 1890 var 12955; Tlvaksten de 11 Aar har saaledes alt udgjort 2275 eller 17,6 pct af Folketallet 1890, hvad der altsaa er kendelg mere end Tly eksten det egentlge Danmark (12,s pct) Faroernes Befolknngstlvakst er fremkommen ved et Fodselsoverskud (Tallet for Aar 1900 kalkuleret) paa 2430, der er formndsket ved et Udvandrngsoverskud paa 155 Udvandrngens Overskud over ndvandrngen har forholdsvs varet langt rngere end det egentlge Danmark, hvor del gennemsntlg aarlg har udgjort 0,16 pct of Mddelbefolknngen mod 0,11 pct paa Faroerne Befolknngstætheden paa Faroerne, hvs Areal er 24,06 geogr Kvadratml (1324,8 Kvadratklometer), udgor 633 pr Kvadratml Af den f eroske Befolknng omfatter Thorshavn By, med 1656 ndb, 10,9 pct Dens Tlvækst sden 1890 har varet 27,1 pct, Landdstrkternes Tlvækst 16,5 pct et Blag tl narvarende Helle er der, som navnt Forordet, fremstllet Hovedresultatet af den forelobge Opgerelse af Folketallngen d 1 Febr 1901 paa de danskvestndske dre Af den paagaldende Tabel ses det, at cernes Folketal d 1 Februar 1901 var 30504, og da Armlet er 6,52 geogr Kvadratml (358,9 Kvadratklometer), blver Befolknngstatheden 4679 pr Kvadratml Af Befolknngen henherte tl Mandkonnet, tl Kvndekennet, der altsaa har et meget betydelgt Overskud (1175 mod 1000) Sden 1890, da Folketallet var 32786, er Befolknngen aft a g e n med 2282 Deraf hdr orer ca 2000 fra D o d s f al den e s Overskud over Fedslerne, ca 300 fra Overskudsudvandrng Sden 1835, da Folketallet paa de danskvestndske O'er synes at have varet paa st Hojdepunkt (43178 ndb), har der været en Formndskelse paa eller ca 3/o (29,4 pct) Af Befolknngen fndes paa St Crox, paa St Thomas, 925 paa St Jan eller henholdsvs 60,9 pct, 36,1 pct og

18 ll ,o pct Af ernes hele Befolknng bore eller 58,4 pct tl Bybefolknngen, eller 41,6 pct tl Landbefolknngen De storste Byer ere Charlotte Amale paa St Thomas (8540 ndb) og Krstanssted paa St Crox (5483 ndb) ; begges ndbyggertal har vret Nedgang sden 1890

19 Tabeller Tableaux de folgende Tabeller er lver Bye og tweet Sogns Folketal anfert efter Byens eller Sognets Terrtorum paa den paagaeldende Folketaellngs Td Jfr ovrgt de tl Tabellerne knyttede Noter Aux tableaux suvants le nombre d'habtants de chaque vlle et de chaque parosse se rapporte au terrtore lu appartenant à l'époque du recensement en queston Statstske Meddelelser 4 Rxkle X 1

20

21 Fr Tabel A Kobstcederne vlles n 1901, 1890, 1880, 1840 og 1801 Kobstæderne, flandelspladserne og Landdstrkterne Populaton des vlles, des places et des parosses rurales Stedernes Antal masons 1901, olkemngde 1890 g' ba s7 ry c Tl Mdk Kvk gammon 30 S lt s f total ó 0 r,4 F r b N el) s7 c w be ~ ó l3o' x w o a Kobenhavn 1) Aarhus') Odense') Aalborg 41 Horsens Randers Vejle Helsngor 5) Esbjerg 6) Frederca Koldng Svendborg Ronne Slagelse 7) Vborg ) è ) Ved kgl Besot of 17 Apr 1900 (Bkg of 18 Aprl) ere Henhold tl Love af 3 Aprl 1900 Brenshej Sogn og en Del of Hvdovre Sogn (nemlg Damhussnen, Valby, Vgerslev og Kongens Enghave) verdslg Henseende ndlemmede S tad e n K e b e n h a v n fra 1 Januar 1901 Ade saaledes ndlemmede Dstrkter havde Brenshej Sogn ndb, , Valby, Vgerslev og Kongens Enghave tlsammen ndb, Ved kgl Resol af 17 Aprl 1900 (Bkg af 18 Aprl) er det endvdere Henhold tl Loy af 3 Aprl 1900 bestemt, at Sundbyerne (hvs Folketal 1Febr 1901 udgjorde 22340) fra 1 Januar 1902 verdslg Henseende ndlemmes Staden Kobenhavn Antallet of Huse for Kobenhavn og Nabokommuner vl komme tl at forelgge Ke benhavns Specalstatstk for Huse og Bolger 2) Tl Aarhus Kebstad er ved kgf Resol af 29 Ma 1873 henlagt fra Vby Sogn Aarhus Amt, fra 1 Januar 1874 at regne, det saakaldte,frederksbjerg«dstrkt med en Befolknng paa hn Td at meter(' 1900 og 2000 Mennesker Endvdere ere ved kgl Resol af 8 Decbr 1898 (Bkg of 12 Deebr) af Vby Sogn fra 1 Januar 1899 at regne, en Del af Marselsborg Hovedgaard m f Arealer med en samlet Befolknng Aar 1901 af 914 ndb saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmede Aarhus Kobstad 3) Ved de kgl Resol af 11 Jul 1877 (Bkg af 19 Jul), 5 Okt 1878 (Bkg af 11 Okt), 7 Decbr 1882 (Bkg af 12 Deebr) og 3 Novbr 1889 (Bkg af 15 Novbr) ere forskellge Arealer of Vor True, St Hans og St Knuds Sogne verdslg Henseende ndlemmede Odense Kebstad, hvorunder de alt hen horte gejstlg Henseende Ved de kgl Resol af 6 Decbr 1895 (Bkg of 9 Deebr) og 14 Januar 1897 (Bkg af 20 Jan) ere endvdere nogle Arealer af Odense St Hans Landdstrkt verdslg Henseende ndlemmede Odense Kebstad, hvorunder de alt henhorte gejstlg Henseende Ved kgl Resol of 1 Jul 1896 (Bkg af 8 Jul) er et Areal af Sanderum Sogn saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet Odense Kebstad Endeg er ved kgl Resol og Bkg af 7 Januar 1901 St Knuds Landdstrkt, med en Befolknng Aar 1901 af 956 Mennesker, fra 1 Januar 1901 verdslg Henseende ndlemmet Odense Kebstad, under hvlken det alt henhorte gejstlg Henseende 4) Veg kgl Resol og Bkg af 30 Marts 1896 og ved kgl Resol af 6 Januar 1900 (Bkg af 8 Januar) ere nogle Arealer henlagte fra Aalborg Budolf Landsogn tl Aalborg Kebstad, medens omvendt et mndre Areal under 6 Januar 1900 er henlagt fra Aalborg Kebstad tl Budolf Landsogn Ved dsse Grsenseforandrnger er der overfert tl Aalborg Kebstad en Befolknng 1 Febr 1901 af alt 1173 Per saner Ved de kgl Resol of 20 Oktbr 1898 (Bkg af 25 Oktbr) og 7 Febr 1899 (Bkg af 14 Febr) ere nogle mndre Arealer henlagte fra Nerre Tranders Sogn tl Aalborg Kebstad 5) Tl Helsngor Kobstad ere ved kgl Resol af 11 Aprl 1876 (Bkg af 20 Aprl) fere Ejendomme henlagte fra Tkob Sogn Frederksborg Amt 6) Esbjerg Ladepfads, der tdlgere udgjorde en Del af Jerre Sogn Rbe Amt, er Henhold tl Loy of 19 Marts 1898 fra 1 Januar 1899 oprettet tl Kebstad M H t Folketallet for 1901 se S 62 7) Ved kgl Resol of 3 Marts 1896 (Bkg of 5 Marts) ere nogle Arealer of Slagelse St Peders Landsogn (med 37 Beboere den 1 Febr 1901) fra 1 Aprl 1896 snare! verdslg som gejstlg Henseende ndlemmede Slagelse Kobstad 1

22 j ', Tabel (fortsat 4 Kebstæderne, fortsat Stedenes Antal mx4conc E 72, 1901 Mdk Kvk n s,f Tlsaxnmen total E 1880 ce á S 1840 g 8 có o$ m r a) r' á 4 é a W G S, W Rosklde') N akskov Hjerrng 2) Nyborg 3 ) Nykebng paa Falster 4) Slkeborg 5) Nstveds) Frederkslavn 7) Thsted s) Korsar 9) Holstebro 10) ! ; ' Assens 11) Verde '2) EFäQn238444! f , ) Fra Rosklde Kobstad blev der ved Folketællngen 1870 udsondret et mndre Landdstrkt Ved kgl Resol af 13 Decbr 1878 (Bkg af 28 Decbr) ere forekellge under St Jorgensbjerg henhorende Arealer saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmede Rosklde Kebstad 2) 1 Hjerrng Kobstad bleu ved de kgl Resol af 17 Januar 1876 (Bkg af 27 Januar) og 24 August 1877 (Bkg af 30 August) ndlemmet saavel verdslg som gejstlg Henseende det saakaldte'bdstrup Landdstrkt«, der evrgt ferst ved Folketællngen af 1870 var blevet udsondret som særsklt Landdstrkt (med 253 Mennesker), efter at det fl ndenrgamnsterets Resol af 30 Novbr 1868 var blevet udsk)t fra St Olaj Sogn Vennebjerg Herred Hjerrng Amt 3) Ved kgl Resol af 12 Maj 1898 (Bkg af 18 Maj) er et Areal af Avnslev Sogn Vndnge Herred, Svendborg Amt, fra 1 Jul 1898 verdslg Henseende ndlemmet N y b o r g Kobstad, hvorunder det alt henherte gejstlg lenseende Det ndlemmede Areal horde Beboere 4) Tl Nykobng Kobstad pan Falster blev der ved kgl Resol af 31 Oktbr 1877 (Bkg af 7 Novbr) henlagt fere Ejendomme fra Nykobng Rebstads Landdstrkt Endvdere ere ved kgl Resol af 21 Sept 1899 (Bkg af 22 Sept) yderlgere nogle Arealer (med 74 Beboere 1901) fra 1 Januar 1900 verdslg Henseende benlagte fra det na;vnte Landdstrkt tl Nykebng Kebstad, hvorunder de alt henherte gejstlg Henseende 5) Slkeborg Handelsplads, der ferst blev oprettet ved de kgl Resol af 15 Decbr 1845 og 8 Januar 1846, og som ved Folketællngerne 1801 og 1840 var ndbefattet under Lnea Sogn Gjern Herred, Aarhus Amt, blev Henkel(' tl Lov af 7 Aprl 1899 fra 1 Januar 1900 oprettet tl Kobstad M H t Folketallet for 1901 se S7 6) Ved kgl Resol af 22 Oktbr 1888 (Bkg af 25 Oktbr) bleu et Areal af St Mertens Landdstrkt fra den 1 Januar 1889 verdslg lenseende ndlemmet Næstved Kobstad, hvorunder det alt henhorte gejstlg lenseende 7) Tfl Frederkshavn Kebstad, der ferst bleu oprettet tl Kobstad folge Bkg af 23 Sept 1818, men tdlgere hed Fladstrand By, blev ved Folketællngen 1870 henlagt et mndre, tdlgere særsklt optat, Landdstrkt, jfr Sognene Horns Herred, Hjerrng Amt 3) Ved kgl Resol af 26 Jun 1876 (Bkg af 1 Jul) bleve nogle Ejendomme af Thsted Landsogn Thsted Amt fra 1 Januar 1877 saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmede Thsted Kobstad 9) Under Korsor Kobstad er ved Folketaellngerne sden Aaret 1834, Medfor af de kgl Reskrpter af 27 Marts 1822 og 29 Jan 1823, medregnet Oen Sprogo ( 1901: 3 Famler med 15 Personer, 8 af Mdk og 7 af Kvk), hvormod Den Aaret 1801 blev tat under Nyberg Landsogn Vndnge Herred Svendborg Amt folge kgl Resol af 31 Marts 1886 (Bkg af 3 Aprl) skal Sprogo fra 1 Aprl s A udsondres af sn tdlgere Forbndelse med Svendborg Amt og ndlemmes Korsor Kobstad 10) Ved kgl Resol af 21 Jul 1899 (Bkg af' 27 Jul) ere nogle Arealer af Maabjerg Sogn Hjerm Herred, Rngkobng Amt, med 160 à 200 Beboere 1901, fra 1 Oktbr 1899 saavel gejstlg som verdslg Henseende ndlemmede Holstebro Kobstad 11) Fra Assens K o b s t a d blev der ved Folketællngen 1870 udsondret fere Ejendomme, som Forenng med andre Ejendomme fra de tlgraensende Kærum og Gamtofte Segne 1864 rare blevne oprettede tl et særsklt Landdstrkt Dette Landdstrkt er senere ved kgl Resol af 25 Septbr 1894 fra 1 Jan 1895 saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet des Assens Kobstad des ) Kærum og Gamtofte Sognekommuner (jfr Bkg af 28 Sept 1894) Oen Baago under Bang Herred, Odense Amt, som ved kgl Reskrpt af 18 Marts 1861 blev oprettet tl et selvsttendgt Sogn, har tdlgere udgjort et med Assens Kebstad forbundet Landdstrkt 12) Ved kgl Resol af 24 Jun 1897 (Bkg af 9 Jul) ere nogle Arealer af Varde Landsogn fra 1 Okt 1897 at regne saavel gejstlg som verdslg Hanseende ndlemmede V arde K øb eta d

23 5 Tabel ( fortsat) Kebstæderne, fortsat z 2= 14] Stedernes Antal masons Folkemmngde 1901 Mdk s m Kvk 8 f Tlsalnmen total b g 1890 v 4 a) j á gc ón ' gop a, R x F á 9N FC1 y R,,%, w ór N ta h w Skve 1) Holbæk a) Hllered 3) Nykobng paa Morse llddelfart Kalundborg Rbe' 1 Faaborg Koge Marbo Vordngborg 5) NorreSundby 6) Rudkebng Rngsted Grenaa') Lemvg Hobro Skanderborg Rngkebng 8) Allnge og Sandvg 91 Kertemnde Nekse Skelskor 10) Skagen' 1) ) Skve Kebstad er der ved de kgl Resol af 17 Januar 1881 (Bkg af 22 Jan) 8 Jul 1885 (Bkg af 16 Jul), 3 Novbr 1887 Bkg af 12 Novbr) og 30 Aprl 1900 (Bkg af 3 Maj) saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet Arealer af Skve Landsogn Vborg Amt 2) Holbæk Kobstad er der ved de kgl Resol uf 14 Febr 1878 (Bkg uf 19 Febr) og 19 Maj 1893 (Bkg 26 Maj) saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet fere Arealer af Merlose Sogn Holbtek Amt De 1893 ndlemmede Arealer vare 1 Febr 1901 beboede af 270 Mennesker 3) Hllered Kobstad er der ved de kgl Resol uf 2 Jul 1877 (Bkg uf 4 Jul), 8 Jul 1882 (Bkg uf 19 Jul) og 4 Febr 1892 (Bkg uf 9 Febr) saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet fere Arealer uf Frederksborg Slotssogn, hvormod andre tl Hllered Kebstad herende Arealer ved de kgl Resol uf 2 Jul 1887 og 3 Novbr 1887 (Bkg uf 9 Novbr) verdslg og gejstlg Henseende ere blevne ndlemmede Slotssognet 4) Rbe Kebstad er der ved kgl Resol af 7 Jun 1877 (Bkg af 20 Jun) saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet nogle Arealer af St Katrne Landsogn 5) Ved kgl Resol uf 2 Jun 1876 (Bkg uf 6 Jun) bleve fere Ejendomme uf Vordngborg Landsogn fra 1 Jan 1877 at regne verdslg Henseende ndlemmede Vordngborg Kebstad, hvorunder de alt henhorte gejstlg Henseende Ved kgl Resol af 28 Novbr 1882 (Bkg af 11 Decbr) er derhos fra 1 Jan 1883 et Areal ndlemmet Kebstaden fra Landsognet, medens omvendt et endet Areal fra Kebstaden er ndlemmet Landsognet Ved kgl Resol af 10 Febr 1897 (Bkg 13 Febr) er endelg et mndre Areal uf Vordngborg Kebstads Jorder fra 1 Febr 1897 udgaaet af Kebstudens Terrtorum og saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet Vordngborg Landsogn 8) Handelapladsen Nerre Sundby, som ved Folketacllngerne 1801 og 1840 kke udgjorde nogen selystaendg Kommune, er Henhold tl Lov af 7 Aprl 1899 fra 1 Januar 1900 oprettet tl Kebstad M H t Folketallet for 1901 se S 7 7) Grenaa Kebstad blev der ved kgl Resol uf 6 Okt 1897 (Bkg af 18 Okt), fra 1 Januar 1898 at regne, saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet nogle Arealer af Anse Sogn Sender Herred og af Gammel Sogn (Grenaa Landsogn) Nerre Herred, Randers Amt s) Ved kgl Resol af 27 Febr 1890 (Bkg af 3 Marts) er et mndre Areal uf Rndom Sogn Hnd Herred Rngkebng Amt saavel gejstlg som verdslg Henseende ndlemmet Rngkebng Kebstad 9) Allnge og Sandvg Kobsta der paa Bornholm ere kommunal Henseende forenede med hn anden tl een Kobstadkommune Hver af Kebstazdernes Folketal er anfert nedenfor 79) Fra S k e l s k e r K e b st a d blev ved Folketoellngen udsondret et Landdstrkt under Vester Flakkebjerg Herred Sore Amt Dermod ndlemmedes ved kgl Resol af 25 Novbr 1881 (Bkg uf 28 Novbr) og 1 Aug 1884 (Bkg af 7 Aug) nogle Arealer af Egeslevmagle Sogn Vester Flakkebjerg Herred saavel verdslg son gejstlg Henseende Skelsker Kebstad n) Ved kgl Resol uf 8 Novbr 1893 blev Rannered, Starholm og Kandestederne Raabjerg Sogn Aalborg Stft efter Grnsen for Starholm Ejerlav henlagte krkelg Henseende fra Raabjerg Sogn tl Skagen Sogn De paagreldende Dstrkter here dermod verdslg Henseende endnu tl Raabjerg, og Beboerne ( alt 134) ere opferte under Raabjerg Sogn

24 '! 1 sammen 1 1 ; 1, 1 1 : ;, ; '! ! Tabel ( fortsat) Kebstsederne, fortsat 3 _ vu! G 1901 Mdk & Kvk am 041 ' a; c) y N `A t Á H O t tl E,, gco v 66 a A o x Tt a A m A y "A,' d' á a' f total 1 F 4 Frederkssund 1) Stege') ! 1178 Sore') Legator') Bogense Sæby ! 1149 Nykobng paa Sjaslland ' 1040 Allnge] Storeheddnge Rodby Nbs ! 918 Stubbekobng Sakskobng Prtest Æroskobng 5) ' 791 Abeltoft , 755 Nysted ' 721 Svaneke Haste Aakrkeby 6) Marager (Sandvg] for Kobstaederne det egentl; edanmark : '! ' '! ; ') (undt Kobenhavn'') 9) )227031' ) ) , ) 91208') Desuden paa Fmroerne: Thorshavn for Kebstaederne med KBbenhavn,og Thora t ' ; havn By9) o) ), ), ) ) 1) Tl Frederkssund Kebstad blev ved Lov al 12 Aprl 1867 henlagt Storstedelen af Landsbyen Ude Sundby med ndbyggere fra TJdeSundby Sogn Frederksborg Amt Resten of Ude Sundby Sogn blev sarntdg oprettet tl et med Frederkssund Kobstad kommunal Henseende forbundet Landdstrkt 2) Ved kgl Resol af 17 Jun 1898 (Bkg af 21 Jun) blev et mndre, kke skyldsat Areal af Stege Landsoge fra 1 Jul 1898 at regne saavel gejstlg som verdslg Henseende ndlemmet Stege Kobstad 3) Tl Sore Kobstad er der ved de kgl Resol af 24 Deebr 1883 (Bkg af 27 Deebr) og 13 Aug 1888 (Bkg of 18 Aug) henlagt fere Arealer fra Soro Kobstads Landdstrkt Ved kgl Resol af 18 Jun 1892 (Bkg af 21 Jun) og 6 Okt 1897 (Bkg af 12 Okt) ere yderlgere nogle Arealer, som den 1 Febr 1901 havde 308 Beboere, henlagte verdslg Henseende fra noevnte Landdstrkt tl Soro Kobstad 4) Handelspladsen L e g s t or er Henhold tl Lov of 7 Aprl 1899 fra 1 Januar 1900 oprettet tl Kobstad M H t Folketallet for 1901 se S 7 5) Æroskobng Kobstad, der tdlgere horte tl Hertugdemmet Slesvg, blev der kke afholdt Folketoellng 1801, men ) Aakrkeby Kobstad er der ved de kgl Resol af 5 Sept 1877 (Bkg of 14 Sept), 31 Jul 1882 (Bkg of 7 August), 20 Marts 1886 (Bkg af 27 Marts), 8 Jul 1891 (Bkg af 13 Jul) og 19 Decbr 1895 (Bkg of 21 Deebr) saavel verdslg som gejstlg Henseende ndlemmet fere Ejendomme af Aaker Sogn Sender Herred paa Bornholm 7) Desuden 201 Skbe 3) Herunder 955 PLrsoner (913 Md og 42 Kv) paa de Note 7 opferte Skbe 9) M H t Folketallet Esbjerg, samt Slkeborg, Norre Sundby og Logstor se henholdsvs 862 og S7 m) Se Noten tl Kobenhavn

25 7 Tabel (fortsat) B Handelshladserne places m 1901 ^ y á a W Tlÿ; Mdk Kvk sammen f e m 8 f total emængde 1890 )ulaon emængde 1880 rulaton d emængde 1840 )ulaton m w a 1801 populatan Frederksberg') e 3) arsta12) )?rederksværk3) lkeborg 4) ) 4) TorreSundby 4) =,egster 4) Clsammen for Handelspladserne 5) ) ) 80836') ) 41954) 1) Handelspladsen Frederksberg horte tdlgere tl Kebenhavns Amtsraadskreds Herfra er den Henhold tl Loy af 7 Aprl 1899 fra 1 Aprl 1900 udsklt corn en selvsteendg Kommune Se end vdere Noten tl Kobenhavn 2) Handelspladsen Marstal udger en Del af Svendborg Amtsraadskreds Marstal der tdlgere horte tl Hertugdemmet Slesvg, ber der kke afholdt Folketaellng 1801, men 1803 Ved kgl Resol af 1 Novbr 1886 (Bkg af 3 Novbr) er et mndre Areal saavel verdslg soul e1,180e`1hekg1lhéer Houaeeude ndlemmet Marstal Landsogn af Marstal Handelsplads 3) Handelspladsen Frederksverk udger en Del af Frederksborg Amtsraadskreds 4) MHt Folketallet 1901 Slkeborg, Norre Sundby og Legator der Henhold tl Loy af 7 Aprl 1899 ere blevne Kobstaeder, se Tabel 1 A, S 4 6 M H t Folketallet for 1840 og 1801 jfr mean Note 5, Sde 4 5) Se Noten tt Kobenhavn

26 , Landdstrkterne '! ; ; ; 1 ' Í )! ; : ; ; : ; ; ; C Antal Steder (Gaarde Huse o s O) masons ;á P Mdk Kvk eammen x abenhavns Amts s m s f total A r A F raadskreds Sokkelunds Herred*) S) tndbyerne**) ** Ts tarnby Sogn St J Dragar Komm l agleby L St Magleby H B: R Tabel (fortsat) 8 ; Folkemxugde 1901 t w, _ an sn sn s ó ó ' ó parosses rxrales O : E p R O ß á Kebenhavns Amt samuraen Tl 00 m á c vdovre Sogn**) 'Tnahoj** ) **f )dovre H alder G adsakse G antofte***) **) , rdrup ***) * ) J L vngby,) S llerod Smerum Herred hkevxrlese Sogn Marley B allerup 2) S forum edoje ! 518 ' S engelese ' H ejetaastrup 3) H erstedvester H erstedester G lostrup 4)t) B rendbyestert) B rendbyvester V allensbæk s hoj T horslunde ) Under Lyngby Sogn lgger: L y n g b y By ) Under BallerupSogn lgger : Ballerup By ) Under FlojeTaastrup Sogn : 4) T l s a m m e n tt) **) r Tlsa m m cn _ : for Ka ' _ bonhavns Amts r a a d s k r e d s tj) ;)) Taastrup By Under (llostrupsogn lgger : Glostrup By ') Sokkelunds Herred lgger Handelspladsen Frederksberg (se 'label B Sde 7), som Hen hold tl Loy af 7 Aprl 1899 fra 1 Aprl 1900 er udsklt fra Kebenhavns Amtsraadskreds som en selvstændg Kommune * *) Se Noten tl Kobenhavn, Sde 3 ' * *) Henhold tl kgl Resoluton af 20 Januar 1891 er Gentofte Sogn fra 1 Januar 1891 krkelg Henseende deft 2 Dele, Gentofte og Ordrup Sogne t) Ved kgl Resoluton of 6 Marts 1893 er Avedere By med Tllggende (sued 326 Beboere) krkelg Henseende henlagt fra Glostrup Sogn tl Brendbyester Sogn fra 12 Marts 1893 at regne tt) Mark foranstaaende Noter _

27 3718 Rosklde Amtsraadskreds Tune Herred Kldebrende Sogn Greve Rerslev Vndnge Tune Snoldelev Karlslunde Karlstrup Havdrup Solred Jorge Krke Skjensved Ramse Herred Den mndre Del af Kege Kobstads Landdstr *) Ölsemagle Sogn Hojelse Ejby Dalby Kmmeralev Borup Orated Daastrup Gadstrup Syv Romp Voldborg Herred Orated Sogn Allerslev Særlose Krke Hvalse') Kdserup Krke Saaby ') Under Krke llvalso Sogn lgger: Hvalse By Antal Steder (Gaarde, Huse o s v) ntasons 9 Tabel Mutest) 1901 Tl Mdk Kvk s M 8 f sammen total d g Ñ O: V v co Sn C O z F:5, F m hp g oo W Ñ á T ' _ , 1 ; _ , Á ~ é a), r a ') Den storre Del of Koge Kobstads Landdstrkt lgger Bjeverskov Herred, Prasste Amt

28 40 ' ; ; ` Tab el (fortsat) Rosklde Amtsraadskreds, fortsat Voldborg Herred, fortsat Antal Steler (Gaarde, Huse o s V) masons Mdk S M Kvk S f total Folkem engde 1890 m Folkemaengd e Á _ F ) Folkemaengde 1840 Gjevnnge Sogn Sonnerup Ry Lyngby KrkeHyllnge Baby Gjershoj Somme Herred Rosklde DomkrkeSogns Landdstrkt') Rosklde Frue Sogn St Jorgensbjerg') *) Herslev Kornerup Svogerslev Glnt Hmmelev log Rosklde Jomfrukloster S) Flyng Hvodstrup Aagerup Krkerup Jyllnge Gundsemagle *) for Rosklde Amtsraadskreds*) Landdstrktet dot samlede Koben havns Amt**) 1) Under St Jergensbjerg Sogn er optaget: St Hans Hosptal paa Bdstrupgaard ) ; *) Se Noten tl Rosklde Kobstad, Sde 4 * *) M erk foranstaaende Noter l : ' L _ **)

29 ))) Tabel (fortsat) Frederksborg Amt $lstykke Herred Snodstrup Sogn 0lstykke Stenlese Yokes Slagslunde Gandlose Farum LjungeKronborg Hd Brkered Sogn') Blovstred Hersholm') Karlebo Gronholt Asmndered 3) Tkob*) Hellebsek 4) ** Hornbwk 5) *8) *) Holbo Herred Glleleje Sogn Soborg Esbonderup Noddebo G`æsted 7) Maarum Helsnge 8) Valby Bldetrup Vejby Tbrke Ramlose Annse ') Under Brkered Sogn lgger: Brkered By 2) Under Hersholm Sogn Jgger: Hersholm By 8) Under Asmndered Sogn lgger: FredensborgBy 4) Under Hellebaek Sogn lgger: Hellebsek By 8) Under Hornbook Sogn lgger: Hornbook By 8) Under Glleleje Sogn lgger: Glleleje By 7) Under (}seated Sogn Jgger: Greested By 8) Under Helsnge Sogn lgger: Helsnge By Antal Steder (Gaarde, Huse o s v) maow 1901 Mdk s m Kvk 5 Tlesmmen total Folkem engde 1880 Folkemangde , k, ` *) Se Noten tl Helsngor Kolb stud, Sde 3 * *) H e l l e b te k og Hornbook Sogne ere udsklte of Tkob Sogn folge kg! Resoluton of 29 Oktbr 1887 J

30 Tabel (fortsat) 12 Frederksborg Amt, fortsat Stre Herred *) llelby Sogn Thorup Z'nderod S Kregome Sogn Olsted LlleLyngby Stre Slaw Tjmreby Alsonderup *) Antal Steder (Gaarde, Huse o s v) masons Folk( m 1901 Mdk s m Kvk s f Tl samm en total Folkemsengde ,co o 1 U Ls S LjungeFrederksborg Herred Frederksborg Slotss **1 Henley Sogn Lllerod Ljunge Uggelose Uvelse Gjorlose Slangerup Bykommun***) Slangerup Landsogn Hjorlunde Sogn Grmse Sgerslevvester OppeSundby UdeSundby Landd ***' ) Tlsarnmen4) Horns Herred Draaby Sogn Gjerlev Skuldelev Sese Skbby Krogstrup Kyndby Ferslev elerup Oen Ovro (Bybjerg Sogn) Land Frederksborg Amt *)t) S ) Under Stre Herred (Vnderod Sogn) Jgger Fred rrksrsrk Handelsplads (se Tabel B, Sde 7) * *) Se Noten tl Hllerod Kobstad, Sde 5 *, Slangerup By var tdlgere en Kobstad, der ved kgl Reskrpt of 12Maj 1809 blev nedlagt som saadan og omdannet tl en Landkommune * * * *) Se Noten tl Frederkssund Kobstad, Sde 6 j) Mærk foranstaaende Noter

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE REKKE LTRA A NR e SÉRE Lettre A No et BOL OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS KOBSTÆDER AARET CONDTONS DHABTATON ET DE LOCATON DANS LES VLLES DE PROVNCE

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE.

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER. REKKE 2. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES One SÉRE TOME 2 2ème LVRASON HUSLEJEN PROVNSBYERNE. 9 LOYER DANS LES VLLES DE PROVNCE 9 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008 Tabel 2. Sammelgnng af udskrvnngsprocenten og grundskyldspromllen og Udskrvnngsprocent Udskrvnngsprocent Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. udskrvnngsprocent pct.pont grundskyldspromlle

Læs mere

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER REKKE 9 BND HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SAME TOME 9 me LVRASON HUSLEJEN BYERNE NOVEMBER 98 LOYER DANS LES VLLES NOVEMBRE 98 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Vi1HDERIVGEn TIL EJENDOMSSKYLD

Vi1HDERIVGEn TIL EJENDOMSSKYLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE RÆKKE LTRA E NR lo me SARE Lettre E N 0 VHDERVGEn TL EJENDOMSSKYLD PR JUL MPOT SUR LES BENS MMEUBLES ÉVALUATON DE LA REDEVANCE MMOBLÈRE UDGVET

Læs mere

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Notat 5. september 2007 Vrknngen Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Nedenstående tabeller angver vrknngen på et Lavere skat på arbejde for alle landets skatteydere fordelt på kommuner. Følgende

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16 Tabel 1: Servceudgfter, anlæg og demograf Servceudgfter pr. ndbygger B1 Udvklng servce-udgfter pr. ndbygger fra B15 tl B1 Drftsbalance ht. budgetlov 81 pr. ndbygger Udvklng 0-1 årge og 75+ årge fra - Udvklng

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

r?. yj / ll\.u / /é> -t DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 34 I 4 i r.i I:.'. w : -,s \ " -.:<-., '., \ *, ~ * - r >y: > -.v; h,yr- k.

r?. yj / ll\.u / /é> -t DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 34 I 4 i r.i I:.'. w : -,s \  -.:<-., '., \ *, ~ * - r >y: > -.v; h,yr- k. '. ; r* h,yr- k. X c * r?. yj / / -. - - ' - v / 'v * V >, ' '. / y y /é> -t * * X, *L t ~ * - r r. \TT^ m $ F T ^ - \ " -.:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER BEKKE 3 BND 2 HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SÉRE TOME 3 2me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 920 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 920 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1980

Statistisk tiársoversigt 1980 Statstsk társoversgt 1980 Indhold Befolknngen 3 Bolgforhold 16 Omsætnng of fast ejendom 17 Bygge- og anlægsvrksomhed 21 Industr 26 Energ 32 Landbrug 34 Skovbrug 39 Fsker 40 Samfærdsel 42 Udenrgshandel

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

RETSPLEJE DANMARKS KR MINELLÉ STATISTISK TABELV/ERK JUSTICE 1906-10 I AARENE 1906-10 DANMARKS STATISTIK KOBEN HAVN

RETSPLEJE DANMARKS KR MINELLÉ STATISTISK TABELV/ERK JUSTICE 1906-10 I AARENE 1906-10 DANMARKS STATISTIK KOBEN HAVN DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELV/ERK FEMTE REKKE LTRA B NR C SERE Lettre B No DANMARKS KR MNELLÉ AARENE 00 JUSTCE 00 RETSPLEJE UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT P[BLTÉ PAR LE DÉPARTEMENT

Læs mere

t j f DET KONGELIGE BIBLIOTEK ; DA 1.-2.S 34 II 8

t j f DET KONGELIGE BIBLIOTEK ; DA 1.-2.S 34 II 8 ' ' mw -.f t j f DET KONGELIGE BIBLIOTEK ; DA 1.-2.S 34 II 8 1 1 34 2 8 01386 3 \ Om den værneplgtge Befolknngs Legerashode efter Maalngerne ved Sessonerne Q vnqvennet 1852 1856. Alt hvad der har Indflydelse

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Statistisk tiársoversigt

Statistisk tiársoversigt Danmarks Statstk Statstsk társoversgt 1984 25 árgang DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN 1984?1-5 4r;1`r ;; I Sgnaturforklarng /) - 0 0,0 F Gentagelse Nul Mndre end 1/2 of den anvendte enhed Tal kan efter sagens

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Folkemarngden i Kongeriget Danmark

Folkemarngden i Kongeriget Danmark DANMARKS STATSTK STATSTSK TABELVJERK FJERDE R/EKKE Litra A Nr Folkemarngden i Kongeriget Danmark den lste Februar SSO Med et BeEólkningekaart UDGVET AF DET STATSTSKE BUREAU KJHBENHAVN BANCO LUTOS KGL HOF-

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed. Population, superficie et densite de la population du Danemark. Folkemængde 1.

Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed. Population, superficie et densite de la population du Danemark. Folkemængde 1. o63 l TABEL Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolknngstæthed Populaton, superfce et denste de la populaton du Danemark Folkemængde populaton 92 96 9 840 Areal l nngstæ 9 2 the d superfce denste 00 km2

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A13 Arhus amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 .:ANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrorende folke- og bolgtællngen 1981

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER DANSK VEJTDSSKRFT ÇPofexso c d den pul qekn ske,a, eunsu.1.. (;zz.çlensen (un8n.). R L DA k ON..1 m ( d p. ch,,. Slenan. Februar 1938. Kun o ehef Mnsteret [n offentlge Arbejder 5 (rde. Redakton : Ostervoldgadr

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Folke- og boligtællingen

Folke- og boligtællingen Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A10 Rbe amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 e/ ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501 -0616-3 Rbe amtskommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Jylland i alt,sutland

Jylland i alt,sutland 7049', TABEL Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolknngstæthed Populaton, superfce et denstd de la populaton du Danemark Folkemængde populaton 9 96 9 Areal 9 Befolknngstæthed superfce 9 denstf 00 km Sjælland

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Nordjyllands amtskommune

Nordjyllands amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A15 Nordjyllands amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 C '....rn... r, ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

statistiske Oplysilillger

statistiske Oplysilillger , DANMARKS' STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK Sammendrag af statstske Oplyslllger angaaende Kongerget Danmark Nr 11 RÉSUMÉ des prncpaux fats statstques du Danemark N v UDGVET AF DET STATSTSKE BUREAU Publé

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN 43' DEN 1, FEBRUAR 1921 I KONGERIGET DANMARK STATISTISK TABELVÆRK RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DU DANEMARK KOBENHAVN

FOLKETÆLLINGEN 43' DEN 1, FEBRUAR 1921 I KONGERIGET DANMARK STATISTISK TABELVÆRK RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DU DANEMARK KOBENHAVN DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVÆRK FEMTE RÆKKE, LMA A NR 6 5E SÉRE, LETTRE A N 6 FOLKETÆLLNGEN KONGERGET DANMARK DEN, FEBRUAR 9 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATON DU DANEMARK LE

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

AEGTESKABER, FODTE OG DODE

AEGTESKABER, FODTE OG DODE DNMRKS STTSTK STTSTQUE DU DNEMRK STTSTSK TBELVERK FEMTE RÆKKE LTR NR 5 5" SERE LETTRE N 5 EGTESKBER FODTE OG DODE RENE 9 0 MRGES NSSNCES ET DÉCÈS 9 0 UDGVET F DET STTSTSKE DEPRTEMENT PUBLE PR LE DEPRTEMENT

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

.3, Forelebig Opgjerelse. lloydrsllhiatrllo of. den Iste Februar 1890. Kjobenhavn. o1kot11illgoll i Danmark. Udgivet of det statistiske Bureau. /?

.3, Forelebig Opgjerelse. lloydrsllhiatrllo of. den Iste Februar 1890. Kjobenhavn. o1kot11illgoll i Danmark. Udgivet of det statistiske Bureau. /? Forelebig Opgjerelse af lloydrsllhatrllo of o1kot11illgoll i Danmark den ste Februar 1890 Aperçu préliminaire des principaux résultats du recensement du ter Février 1890 en Danemark Udgivet of det statistiske

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

FOL KE MIEN GD EN 5. NOVEMBER 1935

FOL KE MIEN GD EN 5. NOVEMBER 1935 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RIEKKE 101. BIND 1. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 101 '1 r LIVRAISON FOL KE MIEN GD EN 5. NOVEMBER 1935 I KONGERIGET DANMARK EFTER DE VIGTIGSTE

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Befolkningen i. kommunerne I. Januar Population in municipalities. 1 January I DAN MARKS. Lta. v (N9, STATISTI K

Befolkningen i. kommunerne I. Januar Population in municipalities. 1 January I DAN MARKS. Lta. v (N9, STATISTI K Befolknngen kommunerne I. Januar 996 Populaton n muncpaltes January 996 DAN MARKS STATISTI K. I Lta. v (N9, 4 S Befolknngen kommunerne. januar 996 Udgvet af Danmarks Statstk Aprl 996 5. árgang ISBN 87

Læs mere

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A14 Vborg amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 ,: ".. Y.r fn.. ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtæilngen 1981 ISBN 87-501 -0622-8

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed.

Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed. TABEL Det danske Monarks Folkemængde, Areal samt Befolknngstæthed Monarche danose: populaton, superfce et denst de la populaton Folkemængde populaton Areal 9 supefce Befolknngstæthed 9 denstt 9 9o6 90

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

No. 4. Fy 1 BERETNING 1860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 1863.

No. 4. Fy 1 BERETNING 1860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 1863. Fy C. No.. BERETNING OM SUNDHEDSTILS 860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 86. BI In dk old. I, Beretnng om Sundhedstlstanden og Medcnalfbrholdene

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1908 Indhold

Fra Lovtidende A. 1908 Indhold Fra Lovtidende A. 1908 Indhold 1908. Side. 31 Juli Bekendtgørelse om Mærkning af Automobiler og om Indskrænkning i Færdselen med saadanne... 1 Fra Lovtidende A. 1908 1 Bekendtgørelse om Mærkning af Automobiler

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere